GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W POLANICY-ZDROJU NA 2010 ROK.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W POLANICY-ZDROJU NA 2010 ROK."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XL/ 224 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W POLANICY-ZDROJU NA 2010 ROK. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku w rozdziale 2 Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi: Art Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Art Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. WPROWADZENIE Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w naszym kraju znaczny wzrost rozmiarów problemu narkotyków. Szybko rosło rozpowszechnienie eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji nielegalnych wśród młodzieży. Pojawiły się pierwsze sygnały zainteresowania narkotykami wśród dorosłych, przynajmniej w dużych miastach. Rosły w znacznym tempie wskaźniki narkomanii rozumianej jako regularne używanie narkotyków, powodujące poważne problemy. Zwiększyła się podaż narkotyków na nielegalnym rynku i w ślad za tym ich dostępność. Wraz ze wzrostem ilościowym następowały zmiany jakościowe. Polska scena narkotykowa zaczęła upodabniać się do zachodnioeuropejskich. Pojawiły się na szerszą skalę nowe, charakterystyczne dla krajów zachodnich substancje i nowe wzory ich używania. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w zakresie rozmiarów i charakteru problemu narkotyków skłania do bacznego śledzenia trendów. Podstawowymi źródłami danych na temat rozmiarów i trendów problemów narkotykowych są: Statystyki instytucji reagujących na problem (lecznictwo, policja, itp.); Badania ankietowe na próbach reprezentatywnych mieszkańców lub wyróżnionych grup, np. dzieci i młodzieży; 1

2 Badania metodami jakościowymi (pogłębione wywiady, obserwacje, itp.) wśród wyróżnionych kategorii, np. młodzieży szkolnej lub osób używających narkotyków w sposób rodzący poważne problemy. Analiza trendów epidemiologicznych dostarcza danych do oceny polityki wobec narkotyków i narkomanii. Obecnie nie przywiązuje się uwagi do brania różnego rodzaju leków zmieniających świadomość, które stają się już problemem na ogromną skalę, problemem jest także pojawiające się coraz częściej uzależnienie krzyżowe. Wiedza o kierunkach zmian na scenie narkotykowej tworzy podstawy do wyboru najbardziej efektywnej strategii i modyfikacji stosownych rozwiązań. 1 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dostosowany został do potrzeb społecznych i lokalnych aby jak najskuteczniej zapobiegać niebezpiecznemu zjawisku. ROZDZIAŁ I 1.WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI NARKOTYKÓW, NARKOMANII I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PODSTAWOWE POJĘCIA UŻYWANE W ODNIESIENIU DO NIELEGALNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I PROBLEMOW ZWIĄZANYCH Z ICH UŻYWANIEM. KILKA DEFINICJI. 1. Narkotyk - substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która przyjęta przez żywą istotę, degeneruje jedną lub kilka czynności jej organizmu. 2. Środek odurzający (możliwych jest wiele definicji) - jest to każda substancja, która obniżając lub podwyższając pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego, wywołuje przymus stałego jej przyjmowania, zależność fizyczną i psychiczną od działania środka oraz powoduje szkodliwe następstwa dla zdrowia fizycznego i psychicznego. 3. Środek psychotropowy - terminu tego używa się dla określenia substancji syntetycznych (leków lub substancji uzależniających). 1 J. Sierosławski, Epidemiologia narkomanii. Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, Warszawa 2006, s

3 4. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - to zespół zazwyczaj dość typowych dla danej substancji objawów psychopatologicznych, somatycznych i zaburzeń funkcjonowania w rolach społecznych, w którym najważniejszymi objawami są: silna, trudna do przezwyciężenia, czasami określana jako przymus, chęć używania substancji psychoaktywnej; dominowanie używania substancji psychoaktywnej nad innymi, ważnymi uprzednio aktywnościami (nauką, pracą, spędzaniem wolnego czasu); skłonność do nawrotów, nawet po długich okresach nieużywania narkotyku. 5. Zespół uzależnienia - to stan psychiczny i fizyczny, którego przyczyną jest stosowanie substancji psychoaktywnych, wpływających na funkcjonowanie organizmu w sferze fizjologicznej, behawioralnej (zachowania), poznawczej (uczenie się). W zespole uzależnienia zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnej wykazują znaczną przewagę nad innymi, charakterystycznymi dla danej jednostki. zależność fizyczna: to skutek działania substancji psychoaktywnej na ośrodkowy układ nerwowy oraz powstający w związku z tym działaniem adaptacji układu nerwowego, przy jednoczesnym występowaniu zespołu abstynencyjnego (zespołu odstawienia). zależność psychiczna: to potrzeba, pragnienie przyjmowania substancji zmieniającej świadomość przechodząca w przymus, prowadzący do kolejnego użycia określonej substancji. Cechy (objawy) zespołu uzależnienia - (co najmniej trzy z nich występują w ciągu jednego miesiąca): potrzeba lub przymus używania substancji psychoaktywnej. utrata samokontroli w używaniu substancji (brak samokontroli w dawkowaniu). wystąpienie zespołu abstynencyjnego. przyjmowanie substancji dla uniknięcia powstawania zespołu odstawienia. wzrost tolerancji. brak zainteresowania innymi działaniami poza zdobywaniem i zażywaniem środka psychoaktywnego. przyjmowanie środka pomimo świadomości szkód związanych z jego działaniem. 3

4 Odstawienie narkotyku wywołuje złe samopoczucie i stany lękowe. Ponadto jedna osoba może być uzależniona od wielu narkotyków. Towarzyszyć temu może zjawisko tzw. tolerancji. 6. Tolerancja - jest to wzrost odporności organizmu na dany środek w wyniku, czego, dla uzyskania takich samych efektów, zachodzi konieczność przyjmowania coraz większych dawek. 7. Nawyk (przyzwyczajenie) - stan wynikający z wielokrotnego przyjmowania narkotyku i pociągający za sobą pewne uzależnienie psychiczne. 8. Głód narkotyczny - całkowite, psychiczne i fizyczne uzależnienie od narkotyku, wywołujące stan nieprzezwyciężonej potrzeby brania. Nagłe odstawienie narkotyku bez pomocy medycznej bywa groźne w skutkach i może wywołać tzw. kryzys odstawienia. 9. Odstawienie narkotyku - okres od 8 do 15 dni niezbędnych, aby narkoman przestał odczuwać fizyczną potrzebę przyjmowania narkotyku. 10. Przedawkowanie (Overdose) - przyjęcie dawki narkotyku, której organizm nie może znieść. Jest to w większym stopniu sprawa jakości niż ilości przyjętego narkotyku. Oznaki przedawkowania: zaburzenia układu oddychania, zaburzenia pracy serca z możliwością śmiertelnego zejścia. 11. Toksykomania (narkomania) - stan zatrucia organizmu wywołany przez stałe przyjmowanie narkotyku lub środków o szkodliwym działaniu na ustrój PROFILAKTYKA I WCZESNA INTERWENCJA. Profilaktyka jest budowaniem świadomości społecznej w kształtowaniu postaw woli zmiany i zapobiegania zjawisku w perspektywie wieloletniej, a często pokoleniowej. Zakłada konieczność stałej stymulacji, przez wiedzę i środowiska opiniotwórcze, lokalnej społeczności do uczestnictwa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju, zaspakajania potrzeb materialnych i duchowych. Profilaktyka uzależnień jest jednym z szeregu działań służących ochronie zdrowia psychicznego i zmierza do zapobiegania problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, zanim te problemy wystąpią. Profilaktyka ma eliminować czynniki ryzyka zarówno w poszczególnej osobie, jak i jej otoczeniu społecznym oraz wzmacniać czynniki chroniące, zapewniające prawidłowy 4

5 i bezpieczny rozwój. Czynniki ryzyka są to te cechy jednostki i jej środowiska, które wiążą się z dużym ryzykiem wystąpienia chorób i problemów oraz dłuższym czasem ich trwania i nasilenia. Czynniki chroniące to te z właściwości jednostek lub środowiska, które wzmacniają potencjał zdrowotny oraz odporność na działanie czynników ryzyka. Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka prowadzona jest na trzech poziomach. Aktualnie nastąpił nowy podział poziomów profilaktyki. Wyróżniamy: Profilaktykę uniwersalną to działania kierowane do wszystkich, bez względu na stopień ryzyka rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznych (w tym z używaniem substancji psychoaktywnych), na jakie narażone są poszczególne osoby. Profilaktykę selektywną działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są w wyższym niż przeciętny stopniu narażone na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Profilaktykę wskazującą działania ukierunkowane na jednostki szczególnie zagrożone rozwojem problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z powodu uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy społecznych lub u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń. W oparciu o powyższy podział skonstruowany został niniejszy gminny program przeciwdziałania narkomanii. ROZDZIAŁ II 2. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH W GMINIE. Przy opracowaniu diagnozy gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok wykorzystano: informację z Poradni Uzależnień w Kłodzku o liczbie zarejestrowanych osób pochodzących z miasta Polanica Zdrój po kontakcie, w trakcie leczenia i po leczeniu odwykowym narkotykowym w latach , dane z badań społecznych nt. spożywania alkoholu, występowania nikotynizmu, używania środków odurzających oraz uzależnienia od komputera i internetu wśród dzieci i młodzieży polanickich placówek oświatowych przeprowadzonych w 2009 roku, zalecenia i wytyczne dla działań mających na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 5

6 Prezentacja danych sprawozdawczych: 2.1.Dane z Poradni Uzależnień w Kłodzku o liczbie zarejestrowanych osób pochodzących z miasta Polanica Zdrój po kontakcie, w trakcie leczenia i po leczeniu odwykowym narkotykowym za lata *. Łączna ilość osób po kontakcie, w trakcie leczenia, po leczeniu odwykowym narkotykowym zarejestrowanych w Poradni Uzależnień w Kłodzku 2008 r. 9 osób 2009 r. 12 osób z terenu miasta Polanica-Zdrój 2 osoby 3 osoby *stan na 31 grudzień 2008 i 2009 r. Z danych wynika, że 3 mieszkańców z terenu miasta w roku 2008 zarejestrowanych zostało w Poradni Uzależnień w Kłodzku (w stosunku do 2008 roku jest to wzrost o 1 osobę przy ogólnie zwiększonej o 3 osoby liczby osób zarejestrowanych w Poradni). Osoby uzależnione od narkotyków skierowane zostały do Ośrodków Detoksykacyjnych i aktualnie tam przebywają Dane z badań społecznych nt. spożywania alkoholu, występowania nikotynizmu, używania środków odurzających oraz uzależnienia od komputera i internetu wśród dzieci i młodzieży polanickich placówek oświatowych przeprowadzonych w 2009 roku. Na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju w lutym i marcu 2009 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe (metodą ankiety audytoryjnej) wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Polanicy-Zdroju. Badaniu zostało poddanych 189 uczniów z VI klas szkół podstawowych, II klas szkół gimnazjalnych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych. Badanie miało na celu poznanie skali spożywania alkoholu, występowania nikotynizmu, używania środków odurzających (w tym dopalaczy ) oraz uzależnienia od komputera 6

7 wśród dzieci i młodzieży z polanickich szkół. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu narzędziu badawczemu możliwe było poznanie zarówno skali występowania wyżej wymienionych zjawisk, jak i powodów ich występowania. Bardziej szczegółowo scharakteryzowane cele badania zakładały: 1. diagnozę skali kontaktu z alkoholem wśród dzieci i młodzieży szkolnej Polanicy - Zdroju; 2. określenie stopnia zjawiska palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży szkolnej Polanicy - Zdroju; 3. określenie stopnia kontaktu z narkotykami wśród dzieci i młodzieży szkolnej Polanicy - Zdroju; 4. określenie stopnia dostępności narkotyków, papierosów oraz alkoholu w środowiskach młodzieżowych; 5. ocenę programów profilaktycznych przez dzieci i młodzież szkolną Polanicy - Zdroju; 6. zbadanie skali uzależnienia od komputera i internetu wśród dzieci i młodzieży szkolnej Polanicy - Zdroju; 7. zbadanie skali dostępności dopalaczy wśród uczniów z Polanicy Zdroju. W części zamykającej raport przedstawiono ponadto porównanie wyników uzyskanych w badaniu z roku 2009 z rezultatami badań uzyskanymi w analogicznym badaniu zrealizowanym w roku Dokładana analiza w poszczególnych rodzajach szkół przedstawia się następująco (wycinek z raportu dotyczący narkotyków, nikotynizmu i zajęć profilaktycznych): Szkoły podstawowe: papierosy, to paliło kiedykolwiek 16,4% uczniów szkół podstawowych. Inicjacja miała miejsce najczęściej na ze znajomymi na podwórku (55,6%), w wieku 7-9 lat lub lat (po 33,3%). 88,9% z nich deklaruje, że zapaliło tylko jeden raz w życiu i nigdy nie próbowało kupić papierosów (90,9%). Aż 83,6% uczniów podstawówek deklaruje, że nie pali papierosów, ponieważ są one szkodliwe. Narkotyki są marginalnym problemem wśród uczniów szkół podstawowych: do zażywania ich kiedykolwiek przyznało się 1,8% uczniów, a 81,5% nigdy nie chce spróbować. Źródłem informacji o konsekwencjach zażywania narkotyków jest głównie telewizja (73,1%) oraz internet (51,9%). 3,6% uczniów podstawówek uważa, że ich koledzy zażywają narkotyki, tyle samo jest 7

8 zdania, że można je dostać w szkole, 7,3% sądzi, że narkotyki są sprzedawane przez uczniów, a aż 23,6% zna osoby, do których można się udać, jeśli chcieliby kupić narkotyki. Żaden za uczniów szkół podstawowych nie próbował dopalaczy, 65,5% w ogóle nie wie, gdzie je można dostać, a 94% uważa, że są one tak samo szkodliwe jak narkotyki. W razie problemu uzależnienia 54,9% zwróciło by się o pomoc do rodziców, a 37,3% do specjalisty ds. uzależnień. Aż 63,6% uczniów podstawówek wie, że w ich szkole jest ktoś, kto mógłby pomóc w razie problemu z narkotykami. Ponad trzy czwarte uczniów szkół podstawowych (76,4%) sądzi, że zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień są potrzebne lub bardzo potrzebne, ale jedynie 29,1% brało w nich udział. Natomiast za najbardziej istotna formę prowadzenia zajęć profilaktycznych na pierwszym miejscu najczęściej wymieniane były filmy akcentujące skutki nałogu (23,6%). Gimnazja: Papierosy kiedykolwiek paliło 59,2% uczniów gimnazjów. Najczęściej zachowania takie miały miejsce w wieku 7-9 lat (34,9%) lub lat (32,6%) na podwórku ze znajomymi (54,8%). 33,3% deklarowało, że zapaliło tylko 1 raz w życiu, 19% pali 1-7 razy w miesiącu, ale również dla 19% jest to zachowanie występujące 4 razy w tygodniu i częściej. 56,3% uczniów gimnazjów nigdy nie kupowało papierosów. Dla 25,4% zakup papierosów, mimo młodego wieku, nie jest problemem, i dokonuje się najczęściej w kiosku (45,2%). 45,1% uczniów gimnazjów deklaruje, że nie pali, ponieważ jest to szkodliwe dla zdrowia, a 16,9% przyznaje, że po prostu im to nie smakuje. Doświadczenia związane z narkotykami miało 23,9% uczniów szkół gimnazjalnych, 67,3% nie ma zamiaru nigdy próbować (choć 25,5% jest niezdecydowanych). Próby narkotykowe zdarzały się najczęściej na imprezach czy zabawach szkolnych (po 35%) w wieku lat. Powodem sięgnięcia po narkotyki była najczęściej ciekawość (35,5%), ale aż 11,8% gimnazjalistów zrobiło to naciskiem grupy rówieśniczej. Połowa tych, którzy zażyli narkotyk, zrobiło to tylko 1 raz w życiu, 27,8% używa ich rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a 11,1% bierze narkotyki 2 razy w tygodniu lub częściej. Większość tych gimnazjalistów, którzy używają narkotyków, nie odczuwa z tego powodu żadnych skutków (82,4). Źródłem wiedzy o skutkach zażywania narkotyków jest najczęściej telewizja (54,5%) oraz Internet (53%). 28,2% gimnazjalistów sądzi, że ich koledzy biorą narkotyki, 21,1% uważa, że można je dostać w ich szkole, 19,7% jest przekonanych, że to sami uczniowie rozprowadzają narkotyki, a aż 39,4% wie, do kogo się udać, w momencie chęci zakupu tych środków. 50,7% uważa, że w ich 8

9 szkole jest osoba, która mogłaby pomóc w przypadku problemu z narkotykami. Natomiast sami gimnazjaliści po pomoc najchętniej zwróciliby się do przyjaciela (50,3%). Z dopalaczami styczność miało 11,3% gimnazjalistów, najczęściej są to sporadyczne kontakty i zwykle nie wiedzą oni, gdzie można dostać takie środki (38%). 73,4% uważa, że dopalacze są tak samo szkodliwe jak narkotyki. 59,2% gimnazjalistów sądzi, że zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień są potrzebne lub bardzo potrzebne, choć aż 23,9% nie ma zdania w tej kwestii. W zajęciach tego rodzaju uczestniczyło 42,3% uczniów gimnazjów, a najbardziej pożądaną przez nich formą były spotkania z osobami, które wyszły z nałogu (35,2% uznało tą formę na miejscu I). Szkoły ponadgimnazjalne: Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych paliło kiedykolwiek 79,7%. Pierwszy papieros zapalali oni najczęściej ze znajomymi na podwórku (54,2%), mając lat (43,8%). 39,6% uczniów zapaliło tylko raz w życiu, ale jednocześnie 31,3% pali 4 razy w tygodniu i częściej. Tylko 33,9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych nigdy nie próbowało kupić papierosów, dla 35,6% nie stanowi to problemu (mimo że są niepełnoletni) i robią to najczęściej w kiosku (69%. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 37,3% nie pali, bo uważa to za szkodliwe, ale aż 22% przyznaje, że pali, ponieważ to lubi. Styczności z narkotykami doświadczyło 39% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 8,7% chciało by spróbować tego w przyszłości, a kolejne 39,1% jest niezdecydowanych. Inicjacja narkotykowa następowała najczęściej na podwórku lub imprezie (po 20%) w wieku powyżej 15 lat (68%), a powodem była zwykle ciekawość (52%). 48% uczniów spróbowało narkotyków tylko 1 w życiu, a 32% robi to rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Mimo to, 66,7% deklaruje, że nie odczuwa z tego powodu żadnych negatywnych skutków, 14,3% źle się czuje ze sobą. Najpopularniejszymi źródłami czerpania informacji o skutkach używania narkotyków są internet (65,5%) oraz telewizja (58,2%). Aż 48,2% uczniów szkół ponadgimnazjalnych uważa, że ich koledzy biorą narkotyki, tyle samo jest zdania, że można je dostać w szkole, a 52,5% że są one sprzedawane przez samych uczniów 49,2% zna takie osoby. Po pomoc w przypadku wystąpienia problemu z uzależnieniami najchętniej udaliby się do przyjaciela (39,6%) lub chcieliby sami poradzić sobie z problemem (28,3%), czy specjalisty ds. uzależnień (26,4%). Zaledwie 27,1% uczniów szkół ponadgimnazjalnych uważa, że w ich szkole jest ktoś, kto może pomóc w takich wypadku (wiedzy takiej nie ma 32,2%). Z dopalaczami zetknęło się 6,8% uczniów, zwykle było to jednorazowe zachowanie. Niemal połowa nie wie, czy dopalacze można dostać w ich mieście, choć już 27,1% deklaruje, że mogłoby 9

10 zdobyć taką wiedzę. Dla 77,8% są one tak samo szkodliwe jak narkotyki, choć 11,1% chętnie by ich spróbowało, gdyby tylko wiedzieli gdzie je zakupić. Z kolei 64,4% uczniów brało udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących uzależnień (preferowana forma to spotkania z osobami, które były uzależnione i wyszły z nałogu 45,8%na I miejscu), a 69,5% uważa je za potrzebne. Analiza porównawcza: diagnoza 2004 rok oraz badania 2009 rok Przed rozpoczęciem dokładnej analizy, należy zwrócić uwagę, iż dane z roku 2004 dotyczą w przypadku uczniów szkół podstawowych wyłącznie klas VI. Chociaż, przypomnijmy, w badaniu brali udział również uczniowie klas IV i V. PAPIEROSY - W przypadku palenia papierosów przez uczniów można zaobserwować wzrost tego zjawiska we wszystkich typach szkół: SZKOŁY PODSTAWOWE Liczba uczniów, którzy przeszli inicjację papierosową ,4% 16,4% GIMNAZJA Liczba uczniów, którzy przeszli inicjację papierosową ,7% 59,2% SZKOŁY PONAGIMNAZJALNE Liczba uczniów, którzy przeszli inicjację papierosową ,1% 79,7% NARKOTYKI - W przypadku zażywania narkotyków zestawienia te wyglądają w następująco: 10

11 SZKOŁY PODSTAWOWE wyniki uzyskane w tegorocznych badaniach mogą sugerować, iż problem używania narkotyków przez uczniów, pojawił się w okresie od ostatniego badania problem ten jednak jest nieznaczny i mieści się w granicach błędu statystycznego. Znacznemu zmniejszeniu uległy za to odsetki uczniów przekonanych, iż narkotyki są dostępne na terenie szkoły, są sprzedawane przez uczniów czy ich koledzy/koleżanki zażywają narkotyki: Liczba uczniów, którzy przeszli 0% 1,8% inicjację narkotykową Miejsce inicjacji narkotykowej 0% Brak danych Przekonanie o dostępności 30% 3,6% narkotyków w szkole Narkotyki sprzedawane przez 25,5% 7,3% uczniów Koledzy/koleżanki biorą narkotyki 12,1% 3,6% GIMNAZJA znacznie wzrósł odsetek gimnazjalistów deklarujących kontakt z narkotykami. Wciąż jednak najpopularniejszym narkotykiem wśród uczniów jest marihuana lub haszysz Liczba uczniów, którzy przeszli inicjację narkotykową Miejsce inicjacji narkotykowej Rodzaj narkotyku najczęściej spożywany Przekonanie o dostępności narkotyków w szkole ,5% 23,9% Ze znajomymi na podwórku (37,5%), dyskoteka (25%), prywatka (25%) Marihuana lub haszysz (80%) Impreza (29,4%), zabawa szkolna (29,4%), podwórko (23,5%) Marihuana lub haszysz (14 osób) 21% 21,2% Narkotyki sprzedawane przez uczniów 24,6% 19,7% Koledzy/koleżanki biorą narkotyki 21,5% 28,5% 11

12 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE odsetek uczniów szkół ponadgimnzjalnych zażywających narkotyki wzrósł bardzo nieznacznie od ostatniego badania. Podobnie jak w przypadku gimnazjalistów najpopularniejszym narkotykiem jest marihuana/haszysz: Liczba uczniów, którzy przeszli inicjację narkotykową Miejsce inicjacji narkotykowej Rodzaj narkotyku najczęściej spożywany Przekonanie o dostępności narkotyków w szkole ,3% 39% Ze znajomymi na podwórku (36%), dyskoteka (23,4%), zabawa szkolna (20%) Marihuana lub haszysz (66,7%) Impreza (20%), podwórko (20%), zabawa szkolna (16%) Marihuana lub haszysz (20 osób) 50% 49,2% Narkotyki sprzedawane przez uczniów 54,9% 52,2% Koledzy/koleżanki biorą narkotyki 54,9% 49,2% 1.12.Zalecenia i wytyczne dla działań mających na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Zalecenia: W odniesieniu do palenia papierosów zaobserwowano wzrost tego zjawiska we wszystkich typach szkół jest to negatywna wiadomość. W związku z tym należy kontynuować i intensyfikować akcje informacyjne na temat zalet prowadzenia zdrowego stylu życia, modelowanie wartościowych zachowań, organizowanie spotkań z godnymi naśladowania autorytetami podziwianymi przez młodzież np. sportowców. Proponuje się wprowadzenie dyskusji na temat aktualnych społecznych rozwiązań odnośnie palenia tytoniu w Polsce i na świecie. Wzrosła również liczba młodzieży deklarującej kontakt z narkotykami, głównie wśród gimnazjalistów. Badania ankietowe są jednak zawsze odzwierciedleniem deklarowanego stanu, który może być różny od realnej sytuacji, o czym należy 12

13 niewątpliwie pamiętać. Niezmiennie najpopularniejszym środkiem odurzającym pozostaje zdecydowanie marihuana. Powszechnie panująca opinia na temat tego narkotyku pozwala młodzieży wierzyć, że jest to środek miękki, niegroźny. Dlatego należy dostarczyć rzetelnej informacji na temat szkodliwości różnych środków odurzających, ze wskazaniem różnic pomiędzy nimi; należy podkreślać, że narkotyki uznawane za miękkie wiążą się również z ryzykiem uzależnienia, a społeczne konsekwencje ich zażywania są takie same jak w odniesieniu do alkoholu i używek wszelkiego rodzaju. Należy wskazywać na różnice pomiędzy uzależnieniem chemicznym i psychicznym. Warto w tym zakresie stosować metody aktywnego uczenia dyskusji grupowej, warsztatów stwarzające możliwości lepszego zrozumienia omawianych zjawisk i odniesienia ich do osobistych doświadczeń. Wytyczne: Zmiana postaw młodych ludzi oraz zapobieganie negatywnym wpływom otoczenia, będących przyczyną patologicznych zachowań, wymaga prowadzenia działań profilaktycznych na szeroką skalę. Zmiany, aby były skuteczne, muszą swym zasięgiem objąć wszystkie elementy otoczenia młodych ludzi, tj. rodzinę, grupę rówieśniczą, szkołę oraz społeczność lokalną. Kluczem do zbudowania efektywnych programów profilaktycznych jest aktywna współpraca instytucji przeciwdziałających problemom narkomanii, uzależnienia alkoholowego i przemocy. Ważne jest zwrócenie uwagi powyższych instytucji na potrzebę stworzenia efektywnych projektów profilaktycznych oraz konieczność koordynacji działań wszystkich podmiotów działających na powyższym polu. Poniżej przedstawiono możliwe do wykorzystania formy działań profilaktycznych w podziale na podmioty je podejmujące. Formy zaangażowania szkół: Rola szkoły w programie profilaktycznym polega przede wszystkim na aktywnym reagowaniu na przejawy patologii. Częstym zjawiskiem w szkołach jest ukryta tolerancja dla tych przejawów. Konieczne w takich sytuacjach są zintegrowane kroki zarówno w obrębie samej szkoły jak i poza nią, tzn. we współpracy z instytucjami pozaszkolnymi. Ponadto zaleca się: Szeroką współpracę szkoły z rodziną połączoną z angażowaniem rodziców do 13

14 określonych działań wychowawczych (wspólne spotkania rodziców młodzieży, prowadzone przez specjalistów i dotyczące problematycznych tematów); Pedagog szkolny powinien być osobą, która przekonuje pozostałych pracowników szkoły do podjęcia jak najwcześniejszych kroków interwencyjnych. W obliczu niepokojących impulsów, powinien, oprócz działań wewnątrzszkolnych, podjąć szybką współpracę z odpowiednimi instytucjami pozaszkolnymi; Konieczność przeprowadzenia szeregu zajęć z zakresu umiejętności społecznych, np. treningi asertywności, treningów konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, treningi zarządzania emocjami; Działalność prelekcyjno-szkoleniowa we wszystkich szkołach; Poprawienie wizerunku szkoły poprzez postrzeganie jej jako miejsca przyjaznego dziecku, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawczej roli szkoły; Stwarzanie młodym ludziom możliwości kształtowania zdrowych nawyków i pozytywnych modeli spędzania wolnego czasu; Umiejscowienie działań z zakresu profilaktyki w szkołach, jak również w pozaszkolnych środowiskach spędzania czasu przez młodzież; Wprowadzenie ścieżek między przedmiotowych (tematy profilaktyczne mogą i powinny przewijać się na każdej z lekcji); wychowanie prozdrowotne; Pozyskiwanie funduszy unijnych na pozalekcyjne formy edukacji, spędzania wolnego czasu; Organizowanie czasu wolnego dla uczniów oraz aktywne włączenie rodziców; Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami; Informowanie na temat łatwości uzależnienia, płynących z niego zagrożeń, wpływu papierosów i narkotyków na organizm, zwłaszcza na układ nerwowy i zdolność uczenia się, możliwościach leczenia oraz instytucjach niosących pomoc osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom; Dostarczenie wiedzy rodzicom i zwiększanie umiejętności wychowawczych rodziców w stosunku do własnych dzieci; Aktywna reakcja szkoły na przejawy patologii. Częstym zjawiskiem w szkołach jest ukryta tolerancja dla przejawów patologii. Konieczne w takich sytuacjach są zintegrowane kroki zarówno w obrębie samej szkoły jak i poza nią, tzn. we współpracy z instytucjami pozaszkolnym; Konieczność współpracy szkół z policją i strażą miejską w zakresie nowych metod 14

15 i testów do wykrywania narkotyków w organizmie, sposobów rozprowadzania narkotyków, specyfiki wpływu i manipulacji, które stosują dealerzy; Organizowanie terapii grupowych prowadzonych przez specjalistów pedagogów na terenie szkół, w których występują nasilone zjawiska patologii; Aktywne role pedagogów i psychologów szkolnych koordynujących działania wychowawcze oraz diagnozujących istnienie na terenie szkoły problemów uzależnień. Zaleca się także przeprowadzenie szeregu zajęć z zakresu umiejętności społecznych np. wprowadzenie dodatkowych godzin dla psychologów szkolnych; Edukacja w zakresie bardziej przystosowawczych form radzenia sobie z problemami kursy radzenia sobie ze stresem, usprawnianie komunikacji interpersonalnej, kursy radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Wzmacnianie asertywnych zachowań, pewności siebie i samoakceptacji; Poprawienie komunikacji pomiędzy samymi dziećmi, rodzicami a dziećmi oraz pomiędzy dziećmi a nauczycielami (szkolenia z zakresu komunikacji, wprowadzanie innowacyjnych formo komunikowania z młodzieżą, np. wykorzystanie Internetu); Łączenie programu nauczania z życiem. Nauczyciel powinien dokonywać interpretacji powierzonego mu do realizacji programu, tak aby uczeń kojarzył go z szeroko pojętym życiem. Szkolenie nauczycieli w zakresie metod mówienia o uzależnieniach z uwzględnieniem młodzieżowych slangów i kodów językowych, w sposób pozbawiony monotonii i aspektów moralizatorstwa. Budowanie autorytetu poprzez kompetentne wypowiedzi na temat środków psychoaktywnych; Właściwa realizacja lekcji wychowawczych. Możliwość organizowania przez szkołę kursów psychologicznych, które zachęciłyby nauczycieli do poważniejszego traktowania roli wychowawcy; Stworzenie interesującej oferty zajęć pozalekcyjnych, np. klubów sportowych, kółek teatralnych, itp.; Szkoły liderów uczenie i szkolenie uczniów samodzielnej aktywizacji, samodzielnego organizowania się w grupy zainteresowań; Angażowanie uczniów do tworzenia programów profilaktycznych z wykorzystaniem środków takich jak teatr, performance, wystawy, koncerty; Budowanie platformy współpracy na rzecz planowania działań profilaktycznych pomiędzy szkołą, Urzędem Miejskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 15

16 Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w zakresie działań profilaktycznych: o o Szkolenia z socjoterapii Szkolenia z umiejętności komunikacji z uczniami i rodzicami o Treningi asertywności, szkolenia z elementów pracy z grupą, konstruktywnego zarządzania konfliktem, roli liderów w grupie. Formy zaangażowania rodziny: Rodzice powinni być głównym filarem każdego programu profilaktycznego. Oczekiwanie, że wszystkim zajmą się szkoły, nauczyciele i specjaliści od rozwiązywania problemów uzależnień jest zwykłą próbą pozbycia się problemu. Z tym podstawowym faktem trzeba dotrzeć do jak najszerszej rzeszy rodziców. Dużą rolę w procesie przekazywania tej informacji mają do odegrania szkolni wychowawcy, pedagodzy, pracownicy socjalni, organizacje pozarządowe i media; Aranżowanie miejsc i okazji do spotkań rodziców np. pikniki szkolne, imprezy tematyczne; Prezentacja rodzicom wyników badań dotyczących zagrożeń społecznych wśród młodzieży w mieście; Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w programach profilaktycznych, stale współpracować z pracownikami szkoły i jak najwcześniej interweniować w sytuacjach, które grożą powstaniem i rozwojem problemów narkotykowych; Zaleca się szkolenie rodziców w rozpoznawaniu symptomów zatrucia, jak również konieczność szerokiej kampanii informacyjnej na temat specjalistów, do których można się kierować, placówek leczenia uzależnień, placówek pedagogiczno - psychologicznych, oddziałów detoksykacyjnych, oddziałów psychiatrycznych, telefonów zaufania; Możliwość stworzenia grupy samopomocowej. Rodzice dzieci dotkniętych problem uzależnienia, poprzez uczestnictwo w takiej grupie, mogliby lepiej zrozumieć zachowania swoich dzieci i odpowiednio na nie wpływać. Grupa samopomocowa mogłaby się spotykać w szkole, ośrodku pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub innym dostępny i wolnym w godzinach popołudniowych miejscu. Praca z rodzicami w obrębie powyższej grupy powinna być koordynowana przez specjalistę, np. psychologa, pedagoga lub pracownika socjalnego; 16

17 Konieczność edukacji rodziców na temat ochrony dzieci przed lekami, co jest podyktowane faktem, że dzieci po raz pierwszy stykają się z lekami w domu i najczęściej podbierają je rodzicom. Formy zaangażowania Ośrodka Pomocy Społecznej: Kreatywna rola pracowników socjalnych wpływających na kształt lokalnej polityki społecznej, proponujących śmiałe i nowatorskie podejście do problemu uzależnienia; Organizowanie w szkołach prelekcji na temat narkomanii; rozprowadzanie broszurek i ulotek profilaktyczno prewencyjno-edukacyjnych w miejscach publicznych, tj. szkołach, instytucjach i organizacjach miejskich, budynkach mieszkalnych, sklepach, przychodniach itp.; Aktywna rola pracownika socjalnego zachęcającego społeczność lokalną do walki i zapobiegania problemom uzależnień; organizującego np. grupę nacisku złożoną z rodziców, nauczycieli oraz władz lokalnych, która przekonałaby media do stworzenia telewizyjnych programów profilaktycznych; Stały kontakt pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z pedagogami szkolnymi, w celu wczesnego diagnozowania dzieci z rodzin szczególnie zagrożonych patologiami. Formy zaangażowania mediów lokalnych: Kampania informacyjna na temat tego gdzie i jak można się leczyć w przypadku wystąpienia problemów związanych z narkotykami; organizowanie audycji, programów, reportaży, itp. dotyczących narkomanii; Wychowawczy charakter mass mediów; konieczność wykorzystania wiedzy o sposobach wpływania na zachowania innych ludzi, zwłaszcza młodzieży (np. psychotechniki, socjotechniki), co przyczyniło by się do podniesienia atrakcyjności oraz skuteczności przekazów. Przekazywane treści powinny być bardzo dynamiczne, oparte głównie na obrazie, przekazujące oprócz komunikatów ściśle wychowawczych także treści związane z rozrywką; Media, jako grupa nacisku wobec władz lokalnych, szkół i pracowników socjalnych, mobilizująca do podjęcia działań profilaktycznych; 17

18 Formy zaangażowania organizacji pozarządowych: Działania z własnej inicjatywy w kierunku rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień; siłą tych organizacji są ludzie kreatywni i dobrej woli; Współpraca z instytucjami samorządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień; Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci dotkniętych uzależnieniem oraz ich rodziców; organizowanie w/w grup samopomocowych; Kampanie informacyjne i profilaktyczne na terenie szkół i poza nią, np. w mediach. Formy zaangażowania władz samorządowych: Konieczność ciągłego monitorowania stopnia uzależnień społecznych; Zaleca się przeprowadzenie corocznego badania na temat postaw wobec narkotyków i nikotynizmu wśród dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 18 roku życia; Kontrola rynku, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych; Prowadzenie całorocznych działań profilaktycznych i interwencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem następujących terminów: pierwszy dzień wiosny, koniec roku szkolnego, okolicznościowe imprezy (np. andrzejki, studniówka), wakacje i ferie zimowe; Konkursy dla organizacji pozarządowych, promujących zdrowy styl życia; Opracowanie Programu Zdrowia dla miasta Polanica Zdrój. Formy zaangażowania policji: 1. Wspólnie z miejscowym Komisariatem Policji i przy współpracy z Gminną Radą ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz GKRPA zorganizowanie tzw. patroli lokalnych, których celem byłoby rozpoznawanie i eliminowanie z okolic szkół dealerów narkotykowych oraz kolportaż materiałów profilaktyczno-edukacyjnych na terenie miejscowych dyskotek (wykorzystanie materiałów profilaktyczno - edukacyjnych kampanii Bliżej siebie- dalej od narkotyków ). Kontrola miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim; Ścisła współpraca z innymi służbami administracji samorządowej w celu jak 18

19 najlepszej analizy stanu zagrożenia dzieci i młodzieży uzależnieniami; Prowadzenie programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży - przedstawianie skutków uzależnień, sposobów radzenia sobie z uzależnieniami, miejsc służącymi pomocą permanentne akcje informacyjne wśród dzieci i młodzieży. Pomoc uczniom w zbudowaniu mechanizmów obronnych wobec zagrożeń współczesnego świata. Na podstawie diagnozy środowiska lokalnego możemy stwierdzić, że utrzymujący się problem narkomanii wśród młodzieży zmusza nas do konsolidowania wspólnych działań z pedagogami polanickich szkół i innymi instytucjami pracującymi na rzecz młodzieży w celu niwelowania problemu tego zjawiska. Niniejszy program jest rozszerzeniem katalogu działań lokalnego samorządu. ROZDZIAŁ III 3. INTERESARIUSZE, ANALIZA PROBLEMÓW I CELÓW PROGRAMU. Kolejnym działaniem programu jest identyfikacja wszystkich podmiotów (osób, grup, instytucji, firm), na które realizacja programu będzie miała wpływ. Podmioty te nazywamy interesariuszami. Wśród interesariuszy wyróżniamy trzy grupy: 1. Beneficjentów programu, czyli te osoby i organizacje, dla których program jest realizowany (które będą odnosiły z niego bezpośrednie i pośrednie korzyści). 2. Potencjalnych partnerów w realizacji działań, których cele są zbieżne z celami programu. 3. Potencjalnych przeciwników planowanych działań, dla których realizacja programu stanowi zagrożenie dla ich interesów. 3.1.Interesariusze programu. LP. BENEFICJENCI POTENCJALNI PARTNERZY POTENCJALNI PRZECIWNICY 1 Dzieci ze szkół Pedagog szkolny, Dealerzy 19

20 podstawowych Psycholog - Niebieski Pokój, Komisariat Policji-dzielnicowy, Straż Miejska, Świetlice profilaktyczno-wychowawcze, Gminna Rada ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, Koordynator Gminnego Programu PiRPA i PN, Sekcje Klubu Sportowego KS Polanica-Zdrój, Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna 2 Młodzież gimnazjalna Pedagog szkolny, Psycholog - Niebieski Pokój, Komisariat Policji-dzielnicowy, Straż Miejska, Świetlice profilaktyczno-wychowawcze, Gminna Rada ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Dealerzy, Uzależniona młodzież, Właściciele miejscowych dyskotek Młodzieży, Koordynator Gminnego Programu PiRPA i PN, Sekcje Klubu Sportowego KS Polanica-Zdrój, Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Pod Jodlami w Międzylesiu, 3 Młodzież szkoły średniej (RST) Pedagog szkolny, Psycholog - Niebieski Pokój, Komisariat Policji-dzielnicowy, Straż Miejska, Gminna Rada ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, Dealerzy, Uzależniona młodzież, Właściciele miejscowych dyskotek Koordynator Gminnego Programu PiRPA i PN, Sekcje Klubu Sportowego KS Polanica-Zdrój, Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, PPIS - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Pod Jodlami w Międzylesiu, 4 Rodzice Placówki oświatowe, Dealerzy, 20

21 5 Różne grupy zawodowe: nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni 6 Osoby eksperymentujące z narkotykami 7 Osoby w trakcie terapii 8 Osoby po terapii z różnym okresem abstynencji Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień, Psycholog - Niebieski Pokój, Komisariat Policji-dzielnicowy, Koordynator Gminnego Programu PiRPA i PN, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Koordynator Gminnego Programu PiRPA i PN, Komisariat Policji-dzielnicowy, Psycholog - Niebieski Pokój Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, Poradnia Uzależnień w Kłodzku, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień, OPS, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Pod Jodlami w Międzylesiu, Placówki leczenia odwykowego na terenie województwa (stacjonarne i niestacjonarne), Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Pod Jodlami w Międzylesiu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, Poradnia Uzależnień w Kłodzku, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień, OPS Kościoły i związki wyznaniowe, Grupy samopomocowe, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Pod Jodlami w Międzylesiu, Młodzież biorąca narkotyki Rodzice Środowisko lokalneosoby z tzw. marginesu społecznego, Środowisko lokalneosoby z tzw. marginesu społecznego, Środowisko lokalneosoby z tzw. marginesu społecznego, 3.2. Analiza problemów programu. 21

22 1. Moda, szpan, dobra zabawa. Przyczyny problemów narkomanii w Polanicy-Zdroju 2. Brak więzi rodzinnych i emocjonalnych. 3. Problemy rodzinne, szkolne i osobowościowe. 4. Wpływ otoczenia, chęć przynależności do grupy. 5. Brak więzi rodzinnych i emocjonalnych. 6. Niska samoocena, słaba psychika. 7. Bunt i chęć zaszokowania. 8. Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i codziennymi problemami. 9. Chęć przeżycia ryzyka i zaimponowania innym, ciekawość. 10. Nuda i brak zainteresowań, brak miejsc spędzania wolnego czasu. 11. Brak odpowiednich placówek pomocy i lecznictwa odwykowego. 1. Trudności w utrzymaniu abstynencji. 2. Powrót do nałogu. 3. Dysfunkcje rodzinne. 4. Wzrost chorób psychicznych. Skutki problemów narkomanii w Polanicy-Zdroju 5. Izolacja społeczna osób powracających do nałogu. 6. Bezrobocie. 7. Bezdomność, 8. Niepełnosprawność. 9. Przestępczość. 10. Zubożenie rodzin. 11. Zubożenie finansów publicznych. 12. Wczesna inicjacja. 13. Zwiększenie umieralności Analiza celów programu. 22

23 Na poziomie gminnego programu cele realizowane będą w następujących obszarach działania: 1. Profilaktyka problemów związanych z używaniem narkotyków. 2. Leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych. 3. Badania, monitoring i ewaluacja. Ograniczenie zjawiska narkomanii w Polanicy - Zdroju PROFILAKTYKA Cel ogólny: Obniżenie wzrostu popytu na narkotyki, zwiększenie poziomu wiedzy na temat przyczyn i problemów związanych z narkomanią w gminie. Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 2. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne. 3. Zwiększenie liczby osób pracujących na rzecz profesjonalnej profilaktyki. 4. Zintegrowanie działań profilaktycznych (młodzież, rodzice, wychowawcy). 5. Zmniejszenie popytu na narkotyki wśród uczniów. Wskaźniki osiągnięcia celu: 1. Liczba placówek oświatowych i świetlic profilaktyczno-wychowawczych, w których prowadzone są programy profilaktyczne. 2. Ilość dzieci, młodzieży i ich rodziców uczestniczących w pozaszkolnych programach profilaktycznych. 3. Ilość osób uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacycjnych. 4. Ilość dożywianych dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych. 5.Liczba szkoleń organizowanych dla realizatorów programów profilaktycznych oraz osób w nich uczestniczących. LECZENIE, REHABILITACJA I OGRANICZENIE SZKÓD ZDROWOTNYCH 23

24 Cel ogólny: Podniesienie jakości leczenia, rehabilitacji i działań zmierzających do ograniczenia szkód zdrowotnych. Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i szkód zdrowotnych poprzez rozwój placówek i programów. 2.HIV/AIDS działania edukacyjne i poradnictwo prozdrowotne. Wskaźniki osiągnięcia celu: 1.Ilość specjalistycznych placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. 2.Ilość porad udzielonych w punktach konsultacyjnych. 3.Odsetek pacjentów leczenia odwykowego, którzy po ukończeniu terapii utrzymują abstynencję przez ponad rok. 4.Liczba osób/rodzin, w których występują problemy narkotyczne, objętych pomocą OPS. 5.Wysokość środków finansowych wydatkowanych na pomoc społeczną rodzinom z problemem narkotykowym. 6.Liczba osób/rodzin z problemem uzależnień, którym udzielono pomocy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień. 7.Ilość przeprowadzonych działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w placówkach szkolnych. BADANIA, MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU Cel główny: Zapewnienie informacji dla prowadzenia racjonalnej i akceptowanej społecznie polityki wobec narkomanii na terenie gminy. Cele szczegółowe: 1. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach w środowisku lokalnym. 24

25 2. Ocena i interpretacja rozmiarów zjawiska, wzory używania, zachowania ryzykowne oraz identyfikacja nowych zjawisk na scenie środków odurzających i związanych z tym nowych zagrożeń. Wskaźniki osiągnięcia celu: 1. Liczba udostępnionych informatorów dla nauczycieli, wychowawców i rodziców na temat liczby placówek pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem. 2. Liczba instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych stale współpracujących w realizacji programu. 3. Diagnoza badań nt. środków psychoaktywnych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. ROZDZIAŁ IV 3. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU I SPOSÓB ICH REALIZACJI. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków należy do zadań własnych gmin. ZADANIA Nazwa zadania I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez: 1.Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków w Poradni Uzależnień w Kłodzku. 2.Prowadzenie działalności Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego ds. Uzależnień mieszczącego się w NZOZ Eskulap przy ul. Warszawskiej w Polanicy Zdroju (upowszechnianie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji i ograniczenia szkód zdrowotnych poprzez udzielanie poradnictwa oraz Odpowiedzialny za realizację zadania Partner w realizacji zadania OPS Koordynator Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Punkt Informacyjno -Konsultacyjny ds. Uzależnień, Grupy samopomocowe, NZOZ-y i Lekarze rodzinni, Poradnia Uzależnień w Kłodzku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Termin realizacji Pkt.1-3 Praca całoroczna 25

26 zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, publikacji, książek, bieżące finansowanie kosztów lokalowych za wynajęcie gabinetów). 3.Współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Kłodzku, w celu: -podjęcia interwencji wobec osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, -znalezienia miejsca na oddziale detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków, -znalezienia miejsc w ośrodkach terapii długoterminowej dla osób uzależnionych. Pomocy Rodzinie w Kłodzku, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Pod Jodlami w Międzylesiu, Nazwa zadania II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez: 1.Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla dzieci i rodzin uzależnionych od narkotyków w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień. 2.Współpracę z OPS w zakresie pomocy materialnej i socjalnej. 3.Współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Kłodzku, w celu udzielania poradnictwa w zakresie problemów psychicznych, osobowościowych i płynących z problemów narkomanii. 4.Monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie gminy, na podstawie analizy danych statystycznych uzyskanych od instytucji zajmujących się działalnością interwencyjną, terapeutyczną i leczniczą oraz badań ankietowych przeprowadzonych w placówkach szkolnych. Odpowiedzialny za realizację zadania Partner w realizacji zadania OPS - Koordynator Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Punkt Informacyjno -Konsultacyjny ds. Uzależnień, Policja, Psycholog - Niebieski Pokój, Grupy samopomocowe, NZOZ-y i Lekarze rodzinni, Poradnia Uzależnień w Kłodzku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Pod Jodlami w Międzylesiu, Termin realizacji Pkt.1-4 Praca całoroczna 26

27 Nazwa zadania III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: 1.Bezpośrednią pracę profilaktyczno -wychowawczą z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr.2, Szkole Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukator i Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego (realizacja programu ŻYJ BEZ ZAGROŻEŃ -BEZPIECZNA ŚWIETLICA ). W ramach tego zadania: 1.Bieżące finansowanie działalności Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych. Formy pracy: A. Zajęcia dotyczące promocji zdrowia: -zajęcia rekreacyjno-sportowe (wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, zajęcia sportowe na hali sportowej i basenie), -zajęcia edukacyjno-rozwojowe (warsztaty taneczne, muzyczne, komputerowe itp.), -zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, -programy opiekuńczo-wychowawcze, -zakup sprzętu sportowego i doposażenie w inne niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, będących integralną częścią programu profilaktyczno-edukacyjno - wychowawczego, -dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - Odpowiedzialny za realizację zadania Partner w realizacji zadania OPS - Koordynator Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Placówki oświatowe, Świetlice Profilaktyczno -Wychowawcze, Psycholog - Niebieski Pokój, Sekcje Klubu Sportowego KS Polanica-Zdrój, Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Miejska, Gminna Rada ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, lokalne i powiatowe media Termin realizacji Pkt.1-11 Praca całoroczna 27

28 wychowawczych, -zapewnienie wynagrodzenia dla pracowników prowadzących zajęcia. B. Formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii poprzez organizację zajęć podczas półkolonii zimowych i letnich oraz wakacyjnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z realizacją programu socjoterapeutycznego. 3.Dofinansowanie wyjścia na basen dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo). 4.Pomoc w realizacji zadań profilaktycznych w placówkach oświatowych (w oparciu o złożone przez szkoły zapotrzebowanie): -zakup czasopism, literatury, pomocy dydaktycznych o tematyce narkomanii, -dofinansowanie środowiskowych i profilaktycznych programów profilaktycznych, -dofinansowanie warsztatów i treningów profilaktycznych dla młodzieży i wychowanków internatu przy szkole średniej, -wspieranie merytoryczne kadry nauczycielskiej i pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów profilaktycznych, -promowanie zdrowego stylu życia w działalności oświatowej poprzez organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów, dofinansowanie spektakli i programów profilaktycznych, -opracowywanie, wydawanie i zlecanie druku broszur, biuletynów, gazetek, ulotek i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży, -zachęcanie do udziału w kampaniach edukacyjnych na temat problematyki narkomanii, -pomoc w realizacji Dnia przeciwdziałania narkomanii, -wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i ich rodzin, -skierowanie działań profilaktycznych równolegle do wszystkich zainteresowanych tzn. bezpośrednio do młodzieży, ale i tych, którzy współtworzą proces wychowania: rodziców, nauczycieli i wychowawców - wsparcie finansowe i merytoryczne programów profilaktycznych adresowanych do wszystkich zainteresowanych równocześnie: młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców, -udział w lokalnych przedsięwzięciach badawczych Pkt.1-11 Praca całoroczna 28

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr 659 Rady Miasta Konia z dnia 30 października 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK "... profilaktyka to proces, który

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik do Uchwały Nr XLII/428/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 28 listopada 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW ROZDZIAŁ I 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 Załącznik do Uchwały Nr XLII/547/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia25.11.2011r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Listopad 2011 2 I.Wstęp. Narkomania od

Bardziej szczegółowo

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT z wykonania w 2012 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011-2016 OSTROŁĘKA 29 MARCA 2013 1 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Załącznik do Uchwały Nr IV/23/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie)

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie) STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie) GRUDZIEŃ 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo