UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 29 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY HARASIUKI z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm./ oraz art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ - Rada Gminy w Harasiukach uchwala : Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. 1. Ustawodawstwo 1. Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./. Art. 1 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że: organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów. Rozwiązanie problemów alkoholowych w świetle nowoczesnego podejścia do problematyki alkoholowej oznacza działania profilaktyczne, które skierowane są nie tylko na dane osoby podlegające tym działaniom ale także na konkretne środowisko społeczne, w którym dana osoba wychowuje się i mieszka. 2. Definicja alkoholizmu Alkoholizm, inaczej uzależnienie od alkoholu to choroba ciała i umysłu. Polega ona na utracie kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym i nie podlega jego woli. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu. Jednym z kluczowych objawów w diagnozowaniu choroby alkoholowej, obok utraty kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, są objawy abstynenckie. Warunkiem zdrowienia jest abstynencja, wspomagana m.in. przez terapię uzależnień, udział w spotkaniach anonimowych alkoholików, przebudowę stylu życia na abstynencki, zdobywanie wiedzy z zakresu alkoholizmu i dziedzin pokrewnych. Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest niezwykle trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. Uzależnienie niezależnie od osoby wpływa destrukcyjnie na jednostkę powodując jej marginalizację i wykluczenie społeczne. Problemy wynikające z uzależnienia są ściśle związane z innymi problemami społecznymi. Najczęściej spotykane zagrożenia spowodowane nadużywaniem alkoholu: 1) zagrożenie zdrowia i życia, Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 1

2 2) rozpad rodziny, 3) utrata miejsca pracy, 4) łamanie norm społecznych i prawnych 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach kontynuuje wiele działań zainicjowanych już w latach poprzednich. W szczególności zadania te obejmują: 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Głównym zadaniem jest kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego stylu życia, umożliwienie świadomego wyboru przez młodzież i dorosłych, przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.dlatego też Rada Gminy w Harasiukach dostrzegając poważne problemy i zagrożenia dla społeczności lokalnej wynikające z nadużywania alkoholu, przyjmuje niniejszy program jako wytyczne wiążącą władze i podległe jednostki organizacyjne przy podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy Harasiuki. 2. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie 1. Ogólna charakterystyka gminy: Gminę Harasiuki zamieszkuje mieszkańców, w tym kobiet oraz mężczyzn. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku według najnowszych danych zarejestrowanych jest 495 bezrobotnych, w tym 242 kobiet. Zasiłek dla bezrobotnych pobiera 80 osób, w tym 45 kobiet. Teren gminy Harasiuki jest rozległy, odległość pomiędzy krańcowymi miejscowościami wynosi około 30 km. Jest to Gmina rolnicza, gospodarstwa rolne są niskodochodowe. Około 50% obszaru gminy stanowią lasy. Gmina zajmuje 168 km² co stanowi 21,42% powierzchni powiatu Wysokie bezrobocie w samej gminie Harasiuki jak również w powiecie niżańskim jest konsekwencją likwidacji oraz restrukturyzacji wielu zakładów pracy w Biłgoraju, Nisku czy Stalowej Woli, jak również powolne tworzenie nowych miejsc pracy. 2. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Harasiuki w poszczególnych miesiącach 2009 oraz 2010 roku Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 2

3 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ilość osób miesiąc 2009r łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2010r z prawem do zasiłku ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku. 3. Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku z terenu gminy Harasiuki. Stan na oraz Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Z analizy powyższego diagramu wynika, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku z terenu gminy Harasiuki, nieznacznie zmniejszyła się w 2010r. Minimalny spadek bezrobocia spowodowany jest emigracją zarobkową osób, które są w wieku produkcyjnym. 4. Na terenie gminy znajdują się: 1) Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Ceramika Harasiuki sp.z.o.o, Kraków, ul. Cechowa 51. Oddział Harasiuki, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w miejscowości: Krzeszów Górny, Hucisko, Harasiuki, Huta Krzeszowska, Gózd, Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 3

4 3) Publiczne Gimnazjum w miejscowości: Harasiuki i Huta Krzeszowska, 4) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Harasiukach, 5) Gminna Spółdzielnia SCH z siecią sklepów spożywczo przemysłowych i piekarnią, 6) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w miejscowości: Huta Krzeszowska i Harasiuki, 7) Apteka w miejscowości Harasiuki i Punkt Apteczny w Hucie Krzeszowskiej, 8) Posterunek Policji w Harasiukach, 9) ZE Janów Lubelski Posterunek Energetyczny Harasiuki, 10) Prywatny Zakład Kamieniarski w Krzeszowie Górnym. Właściciel: Mirosław Hasiak, 11) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Spółka jawna H. Oziębło D. Oziębło, Biłgoraj ul. Bora Komorowskiego 18. Zakład w Łazorach. 5. Struktura sprzedaży alkoholu w Gminie Harasiuki. Rok Rodzaj punktu Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu Piwo Wino Wódka sprzedaży detalicznej gastronomiczny 7-1 sprzedaży detalicznej ogródki piwne gastronomiczny Naruszenie prawa i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu w gminie Harasiuki. Rok 2008 Rok 2009 Rok Wypadki drogowe- ogółem popełnione przez nietrzeźwych kierowców popełnione przez nietrzeźwych pieszych Wykroczenia popełnione przez nietrzeźwych Ogółem popełnione przez nietrzeźwych, prowadzących pojazdy mechaniczne popełnione przez nietrzeźwych, prowadzących pojazdy typu rower popełnione przez nietrzeźwych pieszych zakłócenie spokoju i porządku publicznego naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 3. Przestępstwa dokonane przez osoby nietrzeźwe- ogółem przestępstwa kryminalne, kierowanie w stanie nietrzeźwości rowerem pojazdem mechanicznym przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu przestępstwa przeciwko rodzinie przestępstwa przeciwko mieniu Czyny karalne popełnione przez osoby nieletnie- ogółem czyny popełnione przeciwko życiu i zdrowiu Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 4

5 czyny popełnione przeciwko mieniu Interwencje domowe, spowodowane przez nietrzeźwych- ogółem Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 10 rozmów interwencyjno - motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu. Rozmowy były prowadzone na prośbę członków rodzin tych osób. Komisja widzi potrzebę wspierania finansowego osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, a w szczególności te osoby i ich rodziny, które podejmą leczenie odwykowe. 8. W 2010 roku ze środków finansowych przeznaczonych na letni wypoczynek udzielono wsparcia finansowego dla 74 dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi. 9. W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci dofinansowano następujące turnieje i programy profilaktyczno edukacyjne: 1) Przyjazne i bezpieczne ferie zimowe na wsi, 2) Trzymaj formę, 3) Konkurs kolędniczy dla dzieci i młodzieży Kolędowanie w Harasiukach 2010, 4) Młodzież Zapobiega Pożarom turniej wiedzy pożarniczej, 5) Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie. 3. Lista instytucji, organizacji działających w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Harasiuki zapewnia leczenie, udziela również porad osobom uzależnionym od alkoholu. 2. Osoby uzależnione mogą zgłaszać się na leczenie odwykowe do: 1) Poradni Leczenia Uzależnień, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni Specjalistycznej w Nisku ul. Wolności 54. 2) Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju ul. 3 go Maja 91. 3) ponadto osoby Uzależnione mogą skorzystać z terapii prowadzonej w klubie AA w Nowym Bidaczowie gm. Biłgoraj. 3. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach posiadają przeszkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień. 4. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach przeprowadzają rozmowy interwencyjno motywacyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu na wniosek: 1) rodzin osób uzależnionych, 2) sąsiadów osób uzależnionych, 3) instytucji. Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 5

6 5. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej (uwikłane w przemoc domową) mogą uzyskać pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, który znajduje się w Rudniku n/sanem, ul. Rzeszowska Komenda Powiatowa Policji w Nisku oraz Posterunek Policji w Harasiukach podejmują działania w zakresie zapewnienia mieszkańcom gminy bezpieczeństwa, porządku oraz zwalczania przestępczości. 7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach w zakresie tworzenia oraz koordynowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych programów profilaktycznych. 4. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. 1. Cel główny. Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi. 2. Cele szczegółowe. 1) Ograniczenie spożycia alkoholu na terenie Gminy. 2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 3) Motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia terapii odwykowej. 5. Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 1) kontynuowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności motywacyjno - interwencyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu lub członków ich rodzin, zgłaszających się do Komisji ze swoimi problemami. 2) współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Harasiukach w roli konsultanta, z osobami uzależnionymi. 3) dofinansowanie obozów terapeutycznych, kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu gminy, dofinansowanie wycieczek szkolnych. 4) osoby uzależnione, współuzależnione a także osoby będące w abstynencji, mogą skorzystać ze spotkań z udziałem psychologa, organizowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5) umożliwienie osobom z problemem alkoholowym udział w zajęciach terapeutycznych, dofinansowanie dojazdu na w/w zajęcia. 6) współpraca z nauczycielami i pedagogami w szkołach. Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 6

7 2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 1) współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni Specjalistycznej w Nisku ul. Wolności 54. Pomoc finansowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych, które chcą podjąć leczenie bądź uzyskać poradę specjalistyczną, 2) współpraca z Placówką Terapii Uzależnień i Współuzależnień Stalowa Wola Rozwadów ul. Dąbrowskiego 7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzieli wsparcia finansowego tym osobom, które podejmą leczenie od uzależnienia alkoholowego, 3) każda osoba uzależniona, która potrzebuje pomocy lub porady może zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº - 16ºº telefon, pod który można dzwonić: /15/ lub /15/ w. 57, 4) dofinansowanie szkoleń i kursów dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększających kompetencję w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie, 5) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach pomocy finansowej lub rzeczowej dla członków rodzin osób nadużywających alkohol, mogących korzystać z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, 6) współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku n/sanem, ul. Rzeszowska 35, tel. /15/ Biuro Ośrodka czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 16ºº. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 1) dofinansowanie działań profilaktycznych organizowanych przez publiczne gimnazja i publiczne szkoły podstawowe na terenie gminy Harasiuki prowadzonych w formie: a) konkursów i turnieji z nagrodami dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, b) spotkania młodzieży gimnazjalnej i uczniów klas szóstych z psychologiem, c) prowadzenie tańca jako zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień, d) zorganizowanie programu profilaktyczno edukacyjnego Trzymaj formę w szkołach na terenie gminy Harasiuki. 2) dofinansowanie działalności sportowej dla szkół na terenie gminy Harasiuki poza programem szkolnym, jako wypełnienie wolnego czasu dla młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi jak również dla młodzieży z rodzin pozostających w abstynencji. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie aktywnych zajęć pozaszkolnych, 3) wspieranie działań przeciwalkoholowych podejmowanych przez lokalne jednostki np. organizowanie imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży z udziałem gości zaproszonych /np. muzycy, artyści, sportowcy/, którzy otwarcie wspierają bezalkoholowe przedsięwzięcia swoim autorytetem, 4) współpraca ze wszystkimi szkołami z terenu gminy Harasiuki w realizacji programu Szkolny Dzień Zdrowia, 5) organizowanie paczek okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych. Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 7

8 6) zakup literatury oraz filmów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień. 4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1) dofinansowanie działań instytucji i osób fizycznych, realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z Kościołem Katolickim i innymi wyznaniami na terenie gminy Harasiuki, 2) dofinansowanie konkursów i innych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych organizowanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy Harasiuki, 3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Nisku, Komisariatem Policji w Harasiukach. Do przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, Posterunek Policji udostępnia samochód służbowy, który jest dofinansowywany ze środków funduszu alkoholowego na zakup paliwa, 4) dofinansowanie działalności sportowej przy szkołach oraz aktywnych zajęć dla młodzieży w świetlicach wiejskich, 5) dofinansowanie realizacji działań profilaktycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w środowisku młodzieżowym podjętym przez szkoły na terenie gminy Harasiuki, 6) doposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy Harasiuki w sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży, celem organizacji czasu wolnego. 5. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1) podejmowanie działań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu mających na celu podjęcie leczenie od uzależnienia przez w/w osoby, 2) przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim oraz nietrzeźwym, 3) dofinansowywanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4) prowadzenie interwencji oraz wsparcia w stosunku do rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz przemoc domowa, 5) współpraca z Posterunkiem Policji w Harasiukach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym w Nisku oraz Prokuraturą Rejonową w Nisku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 6) opiniowanie wniosków, które wpłynęły do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydania pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. 7) wyrażanie opinii w sprawie udzielenia pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub uwikłanych w przemoc domową. 6. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r. z następującymi osobami i instytucjami: Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 8

9 1. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. 2. Pełnomocnikiem Marszałka / Wojewody ds. Profilaktyki Uzależnień woj. podkarpackiego. 3. Poradniami i przychodniami dla osób z problemem alkoholowym: 1) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej; 2) Poradnią Leczenia Uzależnień, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni Specjalistycznej, Nisko; ul. Wolności 54; Tel. (15) ) Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni Specjalistycznej Nr 1; Biłgoraj; ul. 3 Maja 91; tel. (84) ) Wojewódzką Placówka Terapii Uzależnień i Współuzależnień Stalowa Wola- Rozwadów; ul. Dąbrowskiego 7; tel. (15) ; Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Harasiukach. 5. Posterunkiem Policji w Harasiukach. 6. Dyrektorami Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Harasiuki. 7. Z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Harasiuki. 8. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku, ul. Rzeszowska 35 tel. (15) Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach. 1. Rada Gminy w Harasiukach ustala wysokość wynagrodzenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonane prace: 1) za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 80,- PLN brutto. 2) za przeprowadzenie rozmów motywacyjno interwencyjnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi 85,- PLN brutto. 3) za udział w kontroli sklepów na terenie gminy Harasiuki 80,- PLN brutto. 2. Pracownikom samorządowym gminy jak również jednostek organizacyjnych gminy wykonującym pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie określone w ust. 1 nie przysługuje. 3. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy. 8. Szczegółowe ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań profilaktycznych Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 9

10 Dochody Wydatki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,- 1) kolonie dla dzieci i dofinansowanie wycieczek szkolnych ,- 2) współpraca z Posterunkiem Policji 3.000,- 3) współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku n/sanem 1.500,- 4) dofinansowanie aktywnych zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich, szkołach podstawowych i gimnazjach ,- 5) dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy 8.000,- 6) różne wydatki na rzecz osób fizycznych/ wynagrodzenia dla członków Komisji 3.000,- 7) zapomogi dla rodzin patologicznych, w tym współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień w Nisku i Biłgoraju 3.000,- 8) podróże krajowe, służbowe 1.400,- 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika / ½ etatu/ ,- 10) realizacja programu Przeciwdziałania Narkomanii 4.000,- 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 10

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY ŁODYGOWICE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY ŁODYGOWICE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY ŁODYGOWICE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r. Projekt z dnia 16 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Załącznik do uchwały nr../. /13 Rady Miasta Bolesławiec z dnia listopada 2013 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Przygotował : Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r.

UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r. UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr 659 Rady Miasta Konia z dnia 30 października 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK "... profilaktyka to proces, który

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZASOBÓW

I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZASOBÓW I. WSTĘP Alkoholizm. Choroba, która potrafi zniszczyć nie tylko osobę na nią chorującą, ale także dotyka pośrednio osoby z najbliższego otoczenia. Obecnie mamy do czynienia z niebezpiecznym zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo