UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 29 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY HARASIUKI z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm./ oraz art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ - Rada Gminy w Harasiukach uchwala : Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. 1. Ustawodawstwo 1. Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./. Art. 1 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że: organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów. Rozwiązanie problemów alkoholowych w świetle nowoczesnego podejścia do problematyki alkoholowej oznacza działania profilaktyczne, które skierowane są nie tylko na dane osoby podlegające tym działaniom ale także na konkretne środowisko społeczne, w którym dana osoba wychowuje się i mieszka. 2. Definicja alkoholizmu Alkoholizm, inaczej uzależnienie od alkoholu to choroba ciała i umysłu. Polega ona na utracie kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym i nie podlega jego woli. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu. Jednym z kluczowych objawów w diagnozowaniu choroby alkoholowej, obok utraty kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, są objawy abstynenckie. Warunkiem zdrowienia jest abstynencja, wspomagana m.in. przez terapię uzależnień, udział w spotkaniach anonimowych alkoholików, przebudowę stylu życia na abstynencki, zdobywanie wiedzy z zakresu alkoholizmu i dziedzin pokrewnych. Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest niezwykle trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. Uzależnienie niezależnie od osoby wpływa destrukcyjnie na jednostkę powodując jej marginalizację i wykluczenie społeczne. Problemy wynikające z uzależnienia są ściśle związane z innymi problemami społecznymi. Najczęściej spotykane zagrożenia spowodowane nadużywaniem alkoholu: 1) zagrożenie zdrowia i życia, Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 1

2 2) rozpad rodziny, 3) utrata miejsca pracy, 4) łamanie norm społecznych i prawnych 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach kontynuuje wiele działań zainicjowanych już w latach poprzednich. W szczególności zadania te obejmują: 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Głównym zadaniem jest kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego stylu życia, umożliwienie świadomego wyboru przez młodzież i dorosłych, przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.dlatego też Rada Gminy w Harasiukach dostrzegając poważne problemy i zagrożenia dla społeczności lokalnej wynikające z nadużywania alkoholu, przyjmuje niniejszy program jako wytyczne wiążącą władze i podległe jednostki organizacyjne przy podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy Harasiuki. 2. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie 1. Ogólna charakterystyka gminy: Gminę Harasiuki zamieszkuje mieszkańców, w tym kobiet oraz mężczyzn. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku według najnowszych danych zarejestrowanych jest 495 bezrobotnych, w tym 242 kobiet. Zasiłek dla bezrobotnych pobiera 80 osób, w tym 45 kobiet. Teren gminy Harasiuki jest rozległy, odległość pomiędzy krańcowymi miejscowościami wynosi około 30 km. Jest to Gmina rolnicza, gospodarstwa rolne są niskodochodowe. Około 50% obszaru gminy stanowią lasy. Gmina zajmuje 168 km² co stanowi 21,42% powierzchni powiatu Wysokie bezrobocie w samej gminie Harasiuki jak również w powiecie niżańskim jest konsekwencją likwidacji oraz restrukturyzacji wielu zakładów pracy w Biłgoraju, Nisku czy Stalowej Woli, jak również powolne tworzenie nowych miejsc pracy. 2. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Harasiuki w poszczególnych miesiącach 2009 oraz 2010 roku Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 2

3 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ilość osób miesiąc 2009r łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2010r z prawem do zasiłku ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku. 3. Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku z terenu gminy Harasiuki. Stan na oraz Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Z analizy powyższego diagramu wynika, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku z terenu gminy Harasiuki, nieznacznie zmniejszyła się w 2010r. Minimalny spadek bezrobocia spowodowany jest emigracją zarobkową osób, które są w wieku produkcyjnym. 4. Na terenie gminy znajdują się: 1) Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Ceramika Harasiuki sp.z.o.o, Kraków, ul. Cechowa 51. Oddział Harasiuki, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w miejscowości: Krzeszów Górny, Hucisko, Harasiuki, Huta Krzeszowska, Gózd, Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 3

4 3) Publiczne Gimnazjum w miejscowości: Harasiuki i Huta Krzeszowska, 4) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Harasiukach, 5) Gminna Spółdzielnia SCH z siecią sklepów spożywczo przemysłowych i piekarnią, 6) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w miejscowości: Huta Krzeszowska i Harasiuki, 7) Apteka w miejscowości Harasiuki i Punkt Apteczny w Hucie Krzeszowskiej, 8) Posterunek Policji w Harasiukach, 9) ZE Janów Lubelski Posterunek Energetyczny Harasiuki, 10) Prywatny Zakład Kamieniarski w Krzeszowie Górnym. Właściciel: Mirosław Hasiak, 11) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Spółka jawna H. Oziębło D. Oziębło, Biłgoraj ul. Bora Komorowskiego 18. Zakład w Łazorach. 5. Struktura sprzedaży alkoholu w Gminie Harasiuki. Rok Rodzaj punktu Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu Piwo Wino Wódka sprzedaży detalicznej gastronomiczny 7-1 sprzedaży detalicznej ogródki piwne gastronomiczny Naruszenie prawa i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu w gminie Harasiuki. Rok 2008 Rok 2009 Rok Wypadki drogowe- ogółem popełnione przez nietrzeźwych kierowców popełnione przez nietrzeźwych pieszych Wykroczenia popełnione przez nietrzeźwych Ogółem popełnione przez nietrzeźwych, prowadzących pojazdy mechaniczne popełnione przez nietrzeźwych, prowadzących pojazdy typu rower popełnione przez nietrzeźwych pieszych zakłócenie spokoju i porządku publicznego naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 3. Przestępstwa dokonane przez osoby nietrzeźwe- ogółem przestępstwa kryminalne, kierowanie w stanie nietrzeźwości rowerem pojazdem mechanicznym przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu przestępstwa przeciwko rodzinie przestępstwa przeciwko mieniu Czyny karalne popełnione przez osoby nieletnie- ogółem czyny popełnione przeciwko życiu i zdrowiu Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 4

5 czyny popełnione przeciwko mieniu Interwencje domowe, spowodowane przez nietrzeźwych- ogółem Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 10 rozmów interwencyjno - motywacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu. Rozmowy były prowadzone na prośbę członków rodzin tych osób. Komisja widzi potrzebę wspierania finansowego osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, a w szczególności te osoby i ich rodziny, które podejmą leczenie odwykowe. 8. W 2010 roku ze środków finansowych przeznaczonych na letni wypoczynek udzielono wsparcia finansowego dla 74 dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi. 9. W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci dofinansowano następujące turnieje i programy profilaktyczno edukacyjne: 1) Przyjazne i bezpieczne ferie zimowe na wsi, 2) Trzymaj formę, 3) Konkurs kolędniczy dla dzieci i młodzieży Kolędowanie w Harasiukach 2010, 4) Młodzież Zapobiega Pożarom turniej wiedzy pożarniczej, 5) Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie. 3. Lista instytucji, organizacji działających w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Harasiuki zapewnia leczenie, udziela również porad osobom uzależnionym od alkoholu. 2. Osoby uzależnione mogą zgłaszać się na leczenie odwykowe do: 1) Poradni Leczenia Uzależnień, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni Specjalistycznej w Nisku ul. Wolności 54. 2) Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju ul. 3 go Maja 91. 3) ponadto osoby Uzależnione mogą skorzystać z terapii prowadzonej w klubie AA w Nowym Bidaczowie gm. Biłgoraj. 3. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach posiadają przeszkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień. 4. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach przeprowadzają rozmowy interwencyjno motywacyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu na wniosek: 1) rodzin osób uzależnionych, 2) sąsiadów osób uzależnionych, 3) instytucji. Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 5

6 5. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej (uwikłane w przemoc domową) mogą uzyskać pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, który znajduje się w Rudniku n/sanem, ul. Rzeszowska Komenda Powiatowa Policji w Nisku oraz Posterunek Policji w Harasiukach podejmują działania w zakresie zapewnienia mieszkańcom gminy bezpieczeństwa, porządku oraz zwalczania przestępczości. 7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach w zakresie tworzenia oraz koordynowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych programów profilaktycznych. 4. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. 1. Cel główny. Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi. 2. Cele szczegółowe. 1) Ograniczenie spożycia alkoholu na terenie Gminy. 2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 3) Motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia terapii odwykowej. 5. Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 1) kontynuowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności motywacyjno - interwencyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu lub członków ich rodzin, zgłaszających się do Komisji ze swoimi problemami. 2) współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Harasiukach w roli konsultanta, z osobami uzależnionymi. 3) dofinansowanie obozów terapeutycznych, kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu gminy, dofinansowanie wycieczek szkolnych. 4) osoby uzależnione, współuzależnione a także osoby będące w abstynencji, mogą skorzystać ze spotkań z udziałem psychologa, organizowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5) umożliwienie osobom z problemem alkoholowym udział w zajęciach terapeutycznych, dofinansowanie dojazdu na w/w zajęcia. 6) współpraca z nauczycielami i pedagogami w szkołach. Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 6

7 2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 1) współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni Specjalistycznej w Nisku ul. Wolności 54. Pomoc finansowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych, które chcą podjąć leczenie bądź uzyskać poradę specjalistyczną, 2) współpraca z Placówką Terapii Uzależnień i Współuzależnień Stalowa Wola Rozwadów ul. Dąbrowskiego 7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzieli wsparcia finansowego tym osobom, które podejmą leczenie od uzależnienia alkoholowego, 3) każda osoba uzależniona, która potrzebuje pomocy lub porady może zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº - 16ºº telefon, pod który można dzwonić: /15/ lub /15/ w. 57, 4) dofinansowanie szkoleń i kursów dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększających kompetencję w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie, 5) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach pomocy finansowej lub rzeczowej dla członków rodzin osób nadużywających alkohol, mogących korzystać z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, 6) współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku n/sanem, ul. Rzeszowska 35, tel. /15/ Biuro Ośrodka czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 16ºº. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 1) dofinansowanie działań profilaktycznych organizowanych przez publiczne gimnazja i publiczne szkoły podstawowe na terenie gminy Harasiuki prowadzonych w formie: a) konkursów i turnieji z nagrodami dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, b) spotkania młodzieży gimnazjalnej i uczniów klas szóstych z psychologiem, c) prowadzenie tańca jako zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień, d) zorganizowanie programu profilaktyczno edukacyjnego Trzymaj formę w szkołach na terenie gminy Harasiuki. 2) dofinansowanie działalności sportowej dla szkół na terenie gminy Harasiuki poza programem szkolnym, jako wypełnienie wolnego czasu dla młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi jak również dla młodzieży z rodzin pozostających w abstynencji. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie aktywnych zajęć pozaszkolnych, 3) wspieranie działań przeciwalkoholowych podejmowanych przez lokalne jednostki np. organizowanie imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży z udziałem gości zaproszonych /np. muzycy, artyści, sportowcy/, którzy otwarcie wspierają bezalkoholowe przedsięwzięcia swoim autorytetem, 4) współpraca ze wszystkimi szkołami z terenu gminy Harasiuki w realizacji programu Szkolny Dzień Zdrowia, 5) organizowanie paczek okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych. Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 7

8 6) zakup literatury oraz filmów dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień. 4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1) dofinansowanie działań instytucji i osób fizycznych, realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z Kościołem Katolickim i innymi wyznaniami na terenie gminy Harasiuki, 2) dofinansowanie konkursów i innych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych organizowanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy Harasiuki, 3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Nisku, Komisariatem Policji w Harasiukach. Do przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, Posterunek Policji udostępnia samochód służbowy, który jest dofinansowywany ze środków funduszu alkoholowego na zakup paliwa, 4) dofinansowanie działalności sportowej przy szkołach oraz aktywnych zajęć dla młodzieży w świetlicach wiejskich, 5) dofinansowanie realizacji działań profilaktycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w środowisku młodzieżowym podjętym przez szkoły na terenie gminy Harasiuki, 6) doposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy Harasiuki w sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży, celem organizacji czasu wolnego. 5. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1) podejmowanie działań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu mających na celu podjęcie leczenie od uzależnienia przez w/w osoby, 2) przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim oraz nietrzeźwym, 3) dofinansowywanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4) prowadzenie interwencji oraz wsparcia w stosunku do rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz przemoc domowa, 5) współpraca z Posterunkiem Policji w Harasiukach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym w Nisku oraz Prokuraturą Rejonową w Nisku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 6) opiniowanie wniosków, które wpłynęły do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydania pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. 7) wyrażanie opinii w sprawie udzielenia pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub uwikłanych w przemoc domową. 6. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r. z następującymi osobami i instytucjami: Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 8

9 1. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. 2. Pełnomocnikiem Marszałka / Wojewody ds. Profilaktyki Uzależnień woj. podkarpackiego. 3. Poradniami i przychodniami dla osób z problemem alkoholowym: 1) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej; 2) Poradnią Leczenia Uzależnień, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni Specjalistycznej, Nisko; ul. Wolności 54; Tel. (15) ) Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, która znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni Specjalistycznej Nr 1; Biłgoraj; ul. 3 Maja 91; tel. (84) ) Wojewódzką Placówka Terapii Uzależnień i Współuzależnień Stalowa Wola- Rozwadów; ul. Dąbrowskiego 7; tel. (15) ; Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Harasiukach. 5. Posterunkiem Policji w Harasiukach. 6. Dyrektorami Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Harasiuki. 7. Z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Harasiuki. 8. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku, ul. Rzeszowska 35 tel. (15) Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Harasiukach. 1. Rada Gminy w Harasiukach ustala wysokość wynagrodzenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonane prace: 1) za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 80,- PLN brutto. 2) za przeprowadzenie rozmów motywacyjno interwencyjnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi 85,- PLN brutto. 3) za udział w kontroli sklepów na terenie gminy Harasiuki 80,- PLN brutto. 2. Pracownikom samorządowym gminy jak również jednostek organizacyjnych gminy wykonującym pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie określone w ust. 1 nie przysługuje. 3. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy. 8. Szczegółowe ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań profilaktycznych Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 9

10 Dochody Wydatki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,- 1) kolonie dla dzieci i dofinansowanie wycieczek szkolnych ,- 2) współpraca z Posterunkiem Policji 3.000,- 3) współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku n/sanem 1.500,- 4) dofinansowanie aktywnych zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich, szkołach podstawowych i gimnazjach ,- 5) dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy 8.000,- 6) różne wydatki na rzecz osób fizycznych/ wynagrodzenia dla członków Komisji 3.000,- 7) zapomogi dla rodzin patologicznych, w tym współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień w Nisku i Biłgoraju 3.000,- 8) podróże krajowe, służbowe 1.400,- 9) wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika / ½ etatu/ ,- 10) realizacja programu Przeciwdziałania Narkomanii 4.000,- 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Id: ITQNY-RTKQY-UKJQJ-ATBMS-FKMBK. Uchwalony Strona 10

UCHWAŁA NR XVIII/74/2011 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/74/2011 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/74/2011 RADY GMINY HARASIUKI z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY HARASIUKI z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/120/2012 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 28 grudnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XXIX/120/2012 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA Nr XXIX/120/2012 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/.../2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Cele:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.83.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.83.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 28 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.83.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII.174.2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 23 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII.174.2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 23 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXVII.174.2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 stycznia 2003 r.

UCHWAŁA Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 stycznia 2003 r. UCHWAŁA Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r.

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r. U C H W A Ł A nr XXXII/197/06 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwala Nr -.1.1 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia.^..^.v..t?..:. k 2009 r. u w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2009-2012.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do Uchwały NR /../. Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia... 2015 r. projekt UCHWAŁA Nr / / 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia... 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr VII/26/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 8 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXVI/229/09 z dnia 6 lutego 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych i Narkomanii na 2013r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych i Narkomanii na 2013r. UCHWAŁA NR XXVII/157/2012 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 28.12.2012 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 r Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009 z dnia 26 marca 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Podstawowym celem programu jest: 1. 1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/72/2005 Rady Gminy Łyski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "

Uchwała Nr XLIX/72/2005 Rady Gminy Łyski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RADA GMINY ŁYSKI ul Dworcowa la 44-295 ŁYSKI Uchwała Nr XLIX/72/2005 Rady Gminy Łyski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.78.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r Data utworzenia 2010-12-30 Numer

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

G M I N N Y P R O G R A M

G M I N N Y P R O G R A M Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/73/11 Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2011 roku G M I N N Y P R O G R A M PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 dla gminy SUSIEC I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Y/24/07 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 2 lutego 2007 r.

UCHWAŁA Nr Y/24/07 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 2 lutego 2007 r. f UCHWAŁA Nr Y/24/07 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Na podstawie art. 4 1 ust.l,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVIII/126 /05

U C H W A Ł A Nr XXVIII/126 /05 U C H W A Ł A Nr XXVIII/126 /05 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia stycznia 2005r. w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamienna Góra na rok 2005 Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/285/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 stycznia 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/285/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 stycznia 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/285/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo