MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWYM TARGU NA ROK 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWYM TARGU NA ROK 2005"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 123/XXIV/04 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 29 grudnia 2004 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWYM TARGU NA ROK 2005 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 określa strategię Miasta Nowy Targ w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód wynikających z nadużywania alkoholu. Program jest wynikiem woli samorządu lokalnego odpowiedzialnego za zdrowie fizyczne i psychiczne obywateli, właściwe wychowywanie młodego pokolenia oraz ład i porządek publiczny. Rozdział I Diagnoza problemów alkoholowych. Podstawowym celem diagnozy jest dostarczenie wiarygodnych informacji przydatnych do zaplanowania i realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niniejsza diagnoza jest oceną sytuacji w Nowym Targu sporządzoną na podstawie badań prowadzonych w 2002 roku ujętych w dokumencie Diagnoza problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Nowy Targ, danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdań, raportów i analiz dostępnych Wydziałowi Infrastruktury Społecznej i Promocji. Alkoholizm jest negatywnym zjawiskiem, chorobą społeczną, która powoduje: - szkody występujące u osób pijących, - szkody występujące u członków rodzin alkoholowych, - alkoholową dezorganizację środowiska pracy, - naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe, - wypadkowość i liczne urazy spowodowane nadużywaniem alkoholu, - niekorzystne społeczne zmiany w strukturze spożycia alkoholu, Uzależnienie od alkoholu alkoholizm to choroba polegająca na utracie kontroli nad spożywaniem alkoholu, zmianie tolerancji na alkohol, występowaniu przymusu picia, obecności objawów abstynencyjnych i podporządkowaniu całego swojego życia alkoholowi. Choroba ta doprowadza do destrukcji życia alkoholika i jego rodziny. Koszty alkoholizmu ponosi całe społeczeństwo. Składają się na to usługi świadczone na rzecz osób pijących alkohol, koszty związane z działaniami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości podejmowanymi w celu ochrony innych osób przed szkodami spowodowanymi przez pijących, koszty ponoszone przez system ubezpieczeń społecznych, koszty ponoszone przez pracodawców w związku absencją bądź spadkiem wydajności pracy osób pijących. Z alkoholizmem wiąże się wiele tragedii rodzinnych, których nie można przeliczyć na złotówki. Z prowadzonych badań wynika, iż alkoholizm zajmuje drugie miejsce w hierarchii problemów społecznych (po bezrobociu). Dodając do tego narkomanię (3 miejsce) uzyskamy pełny obraz zagrożenia uzależnieniami widziany oczyma dorosłych mieszkańców Nowego Targu. Według szacunkowych danych opartych o wskaźniki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu skala problemów alkoholowych wygląda następująco: liczba osób uzależnionych od alkoholu: liczba osób dorosłych żyjących w rodzinach alkoholowych (współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo)

2 liczba dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików: liczba osób pijących szkodliwie, nie uzależnionych od alkoholu: ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci i dorośli) Osoby uzależnione i wyrządzające swoim piciem poważne szkody społeczne, a nie chcące dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu powinny być zgłoszone do Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wszczęcia procedury sądowej zobowiązującej do leczenia. Ilość zgłaszanych osób w ostatnich trzech latach wygląda następująco: ROK ilość przyjętych wniosków ilość osób, z którymi przeprowadzono rozmowę interwencyjno motywującą ilość spraw skierowanych do Sądu Opierając się na samym szacunku ilości spraw kierowanych do Miejskiej Komisji widzimy, iż na przestrzeni pięciu lat liczba ta wzrosła przeszło dwukrotnie. Poniższa tabela obrazuje ilość rodzin i osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu. POMOC OPS W 2003 R. ILOŚĆ RODZIN ILOŚĆ OSÓB Ogółem Rodziny z problemem alkoholowym Na terenie Nowego Targu funkcjonuje Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Oto jak przedstawia się bilans osób podejmujących leczenie odwykowe: ROK UZALEŻNIENI WSPÓŁUZALEŻNIENI

3 Jak już wyżej wspomniano alkohol jest przyczyną wielu nieszczęść, przestępstw i wykroczeń, następstwem których są interwencje służb porządkowych. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji odnotowali w ostatnich latach na terenie powiatu wiele zdarzeń z udziałem osób nietrzeźwych. Obrazuje to poniższa tabela: Rodzaj przestępstwa lub wykroczenia Ilość wniosków skierowanych do kolegium ds. wykroczeń lub sądów w związku z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu Ilość osób izolowanych w pomieszczeniach dla zatrzymanych Ilość interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie ogółem ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003 Pod wpływem alkoholu ogółem Pod wpływem alkoholu Ogółem Pod wpływem alkoholu x 109 x 404 x * 1842 *ilość wszystkich interwencji domowych w tym w zakresie przemocy domowej Dopełnieniem przedstawionego obrazu związanego z interwencjami podejmowanymi w związku z nietrzeźwością sprawcy jest ilość interwencji odnotowanych przez Straż Miejską: 2000 r r r r Koszty związane z interwencjami ponosi całe społeczeństwo. Z całą pewnością nadużywanie alkoholu powoduje dyskomfort i obawy mieszkańców o własne bezpieczeństwo. Ponad 60% ankietowanych nowotarżan uważa, że osoby pijące alkohol w ich okolicy stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Osobne miejsce w diagnozie problemów alkoholowych zajmuje analiza nadużywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Badania prowadzone wśród dzieci i młodzieży określiły wiek inicjacji alkoholowej w Nowym Targu pomiędzy rokiem życia co potwierdza tendencje ogólnopolskie. Spośród badanych uczniów niepełnoletnich 68% uczniów szkół podstawowych, tylko 8% uczniów klas III gimnazjów i 38% uczniów szkół ponadpodstawowych przyznaje, że nigdy nie piło żadnego alkoholu. Na pytanie czy zdarzyło ci się już upić twierdząco odpowiedziało: 11% szóstoklasistów, 61% gimnazjalistów i 42% uczniów szkół średnich. Ponad połowa uczniów klas III gimnazjów była już pijana. Młodzież przyznaje, iż po raz pierwszy została poczęstowana alkoholem przez ludzi dorosłych nierzadko przez rodziców. Najczęstszymi miejscami spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież są: dom rodzinny 51% uczniów szkół podstawowych, 43% gimnazjalistów, 18% szkoły średnie u kogoś w domu 21% szk. podst., 34% gimnazja, 29% szk. średnie na dyskotece 21% szk. podst., 6% gimnazja, 12 % szk. średnie Na pytanie czy w ciągu ostatnich 30 dni piłeś jakiś alkohol twierdząco odpowiada: 11% szóstoklasistów, 65% gimnazjalistów, 29% uczniów szkół średnich. Niepokojąca jest tez skala zjawiska sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim. Na pytanie czy kiedykolwiek samodzielnie kupiłeś alkohol twierdząco odpowiedziało: 9% szóstoklasistów, 43% gimnazjalistów i 58% niepełnoletnich uczniów szkół średnich. Konieczne wydaje się wprowadzenie szczegółowej kontroli punktów sprzedających i podających napoje alkoholowe. 3

4 W ostatnich latach daje się zauważyć wzrost skali problemów wynikających z nadużywania narkotyków. Na pytanie czy kiedykolwiek miałeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi otrzymano twierdzące odpowiedzi w następującym szacunku procentowym: 15% klasy szóste szkół podstawowych 24% klasy trzecie gimnazjów 29% uczniowie szkół średnich. Uczniowie też spotykali się z rozprowadzaniem substancji psychoaktywnych na terenie szkół, dotyczyło to odpowiednio 11% uczniów podstawówek, 25% gimnazjalistów i 21% uczniów szkół średnich. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone są skonsolidowane działania następujących służb: Rada Miasta, Burmistrz Miasta, Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, SP ZOZ (Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, odcinek detoksykacyjny), Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Prokuratura, Sąd Rejonowy, OPS, PKPS, Rada Programowa Bezpieczne Miasto, Akcja Katolicka, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, stowarzyszenia trzeźwościowe w tym: Duszpasterstwo Trzeźwości przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (Dni Trzeźwości na Podhalu, grupa modlitewna, zajęcia profilaktyczne dla dzieci), Nowotarski Klub Abstynentów Rodzina (rehabilitacja, porady prawne, grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie), grupy AA. Problemami alkoholowymi zajmują się bardzo ofiarnie miejscowe parafie. W latach objęto szkoleniami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poszczególne grupy zawodowe w tym: nauczycieli (szkoły podstawowe, gimnazja, średnie), policjantów, pielęgniarki środowiskowe i szkolne, kuratorów sądowych, grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, pracowników OPS, PKPS. Systematycznie postępują szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów prawa miejscowego. Przeważająca większość uczniów nowotarskich szkół podstawowych i średnich uczestniczy w programach i kampaniach profilaktycznych. W szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonują świetlice profilaktyczno wychowawcze. Dodatkowo dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczą w zajęciach sportowo rekreacyjnych oraz każdorazowo w zimowiskach, półkoloniach i koloniach profilaktycznych. Władze miasta szczególny nacisk kładą na rozbudowę miejsc rekreacji bez używek wpływających na promocję zdrowego trybu życia. (skate park, boiska, zestawy rekreacyjne, ogródki zabawowe, siłownie). Prowadzona od kilku lat kampania informacyjna na temat możliwości uzyskania pomocy w przypadku zetknięcia się z problemem alkoholizmu przynosi rezultaty, bowiem 80 % ankietowanych zna instytucje, do których może się zgłosić z prośbą o pomoc. Do końca III kwartału 2004 r. sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych zajmowało się 175 podmiotów. Sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (za wyjątkiem piwa) prowadziło 45 punktów z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży i 47 punktów z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży co jest zgodne z obowiązującymi w Nowym Targu przepisami. Pozostałe punkty zajmowały się sprzedażą napojów do 4,5% alkoholu w tym piwa. W omawianym okresie wydano 130 zezwoleń, w czym mieszczą się ich przedłużenia. Lokalizacja punktów sprzedaży zasadniczo zabezpiecza potrzeby konsumentów. W Nowym Targu działa Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, inicjująca sposób rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmująca czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji określa Załącznik nr 1 do niniejszego Programu. Badania dowodzą, iż 96% ankietowanych oczekuje na poziomie lokalnym działań służących ograniczeniu skali problemów alkoholowych. W tym kryje się między innymi 4

5 odpowiedź na pytanie po co potrzebny jest rzetelny program rozwiązywania problemów alkoholowych. Rozdział II Cele Programu 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 3. Doskonalenie metod i zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 4. Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych i ich rodzin. 5. Zapobieganie skutkom nadużywania przez dzieci i młodzież alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz minimalizowanie skali tego zjawiska. 6. Budowanie skutecznych form ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Rozdział III. Główne kierunki działań 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 5. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych. Rozdział IV Zadania i metody działań 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 1) Priorytetowym zadaniem jest dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu na bazie świetlic profilaktyczno wychowawczych działających na terenie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów. W świetlicach winna być zatrudniana wykwalifikowana kadra posiadająca przeszkolenie w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. W ramach prowadzonych zajęć świetlic profilaktyczno wychowawczych preferuje się programy profilaktyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, reedukacyjne, sportowo rekreacyjne i inne. 2) Objęcie wszystkich klas VI szkół podstawowych programem II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków (koordynacja Fundacja ETOH w Warszawie) 3) Wdrażanie innych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym (m. in. Program NOE, program edukacyjno - informacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii autorstwa Jarosława Jarzyny, Spójrz inaczej, Spójrz inaczej na agresję, Nasze spotkania, Małolat ) 4) Organizacja przedsięwzięć (masowych) dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki informacyjno edukacyjnej w formie festynów rodzinnych, trzeźwościowych, koncertów, dyskotek, zawodów sportowych (m. in. Jarmark Podhalański dla dzieci, SACROSONG 2005) 5) Wspieranie inicjatywy Parafii. Św. Katarzyny w zakresie prowadzenia świetlicy celem organizowania koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży mających charakter spędzania wolnego czasu bez używek. 6) Wspieranie inicjatywy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą szkolną zwieńczonych wystawieniem spektaklu Misterium Męki Pańskiej. 5

6 7) Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego (zimowiska, półkolonie, kolonie) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Przedsięwzięcia te powinny posiadać scenariusz zajęć zawierający treści profilaktyki uzależnień. Udział dzieci w zimowiskach i koloniach jest nieodpłatny. Doborem dzieci uczestniczących w tej formie zajęć zajmą się pedagodzy szkolni i OPS. Organizowanie i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji. 8) Organizowanie lokalnych kampanii profilaktycznych, udział w kampaniach ogólnopolskich ( Zachowaj Trzeźwy Umysł, Wakacje bez Alkoholu, Dzieciństwo bez Przemocy, Jestem Czysty Narkotykom NIE, Zamiast palić biegaj z nami i in.) 9) Działalność propagandowa w dziedzinie promocji zdrowego trybu życia: organizowanie konkursów (plastyczny Rodzina bez Alkoholu w placówkach przedszkolnych, na najładniejszą profilaktyczną gazetkę ścienną - szkoły podstawowe i gimnazja), spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym, imprez sportowo rekreacyjnych (turniej street balla w ramach kampanii Zachowaj trzeźwy umysł i in.), imprez rodzinnych (szkolne festyny trzeźwościowe). 10) Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych (zadania podejmowane przez Młodzieżowych Liderów Środowiskowych w zakresie organizacji: zawodów sportowych, koncertów, warsztatów dziennikarskich i in.) 11) Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie zajęć sportowych na terenie szkół, a także wykorzystanie w tym celu bazy w znajdującej się dyspozycji klubów i stowarzyszeń sportowych. 12) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu w zakresie organizacji dzieciom i młodzieży czasu wolnego, dofinansowanie zakupów i wydatków związanych z realizacją programów adresowanych do dzieci i młodzieży m. in. zakupu sprzętu do pracowni muzycznej. 13) Zachęcanie do tworzenia i wykorzystywania istniejącej bazy sportowo rekreacyjnej (szkolnej i ośrodków sportowo rekreacyjnych), w których dzieci i młodzież aktywnie i zdrowo mogą spędzać czas wolny. 14) Udostępnienie możliwości do prowadzenia zdrowego trybu życia, tworzenie i doposażanie miejsc do zabawy, rekreacji i wypoczynku bez alkoholu (miejsca do uprawiania sportu, tereny rekreacyjne, kluby, świetlice, osiedlowe, szkolne i przedszkolne place zabaw). Modernizacja Hali Sportowej Gorce. 15) Wspomaganie organizacyjno finansowe działalności szkół, przedszkoli, uczniowskich klubów sportowych, klubów i stowarzyszeń sportowych, turystycznych, innych stowarzyszeń, imprez kulturalnych adresowanych do dzieci i młodzieży nowotarskiej mających charakter promocji trybu życia bez używek (Dzień dziecka, mikołajki i in.) 16) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli i rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dzieci (warsztaty dla nauczycieli i rodziców, realizacja treści profilaktycznych na wywiadówkach szkolnych). 17) Prowadzenie kampanii edukacyjnej w miejscowych mass mediach m. in. z Gazetą Krakowską, Dziennikiem Polskim, Tygodnikiem Podhalańskim, Nowotarską Telewizją Kablową, Radiem Alex, Radiem RMF FM, Radiem Echo, Radiem Kraków, a także za pośrednictwem miejskiej strony internetowej, organizacja i współorganizacja lokalnych konferencji na temat przeciwdziałania alkoholizmowi. 18) Przygotowanie i zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki w tym ulotek, broszur, plakatów, prenumerata czasopism, opracowanie, wydanie i zlecenie druku broszur, ulotek i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym. 19) Współpraca z Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicielami odpowiednich służb na szczeblu wojewódzkim i samorządu gminnego w zakresie realizacji programów profilaktycznych, szkoleń, monitorowania problemów alkoholowych. 6

7 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 1) Współpraca z innymi jednostkami samorządu i służbą zdrowia w zakresie rozszerzania oferty Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu SP ZOZ świadczącej pomoc terapeutyczną, psychologiczną, lekarską. Poradnia jest włączona do ogólnopolskiego systemu Pomarańczowa Linia (telefon dla rodziców, których dzieci piją). Poradnia mieści się w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 12. 2) Finansowanie dodatkowych dyżurów psychologicznych w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 3) Finansowanie zajęć w programie ponadstandardowym dla osób uzależnionych ich rodzin. 4) Utrzymanie w ramach Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. 5) Wspieranie działalności Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która polega na: przyjęciu zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, wezwaniu na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu alkoholu i pouczenie jej o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu, skierowaniu ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu, przygotowaniu dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego. 6) Powołanie i sfinansowanie biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia od alkoholu. 7) Współpraca z jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wdrażania metod wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu oraz interwencji uczących abstynencji lub picia w sposób kontrolowany. 8) Pomoc finansowa dla stowarzyszeń i klubów trzeźwości w celu utrzymania różnych form oddziaływań terapeutycznych ( dofinansowanie zgrupowań terapeutycznych wg zasady, iż przed zgrupowaniem zostanie przedstawiony program terapeutyczny zgrupowania obejmujący conajmniej 5 godzin terapii dziennie prowadzonej przez specjalistę w zakresie terapii uzależnień). 9) Finansowanie bazy materialnej NKA Rodzina realizującego zadania w zakresie rehabilitacji uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (spotkania klubowe, grupa Al.-Ateen i in.). Współpraca w celu stworzenia społeczności abstynenckiej jako formy oparcia dla trzeźwych alkoholików. 10) Współorganizacja z Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Duszpasterstwem Trzeźwości konferencji Dni Trzeźwości na Podhalu oraz zajęć profilaktycznoartystycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 11) Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przez realizatorów Miejskiego Programu na temat choroby alkoholowej, sposobów jej leczenia, innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanie szkoleń i warsztatów (Studium Duszpasterstwa Trzeźwości i in., szkolenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie), finansowanie udziału w szkoleniach realizatorów niniejszego programu (m in. członkowie Miejskiej Komisji, Policja, Straż Miejska, OPS, członkowie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, pedagodzy i in.) 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 1) Współorganizacja z OPS, PKPS i innymi organizacjami pomocy dla rodzin alkoholowych w zakresie poprawy warunków materialnych, wyżywienia, pomocy psychospołecznej. 2) Udzielanie pomocy prawnej rodzinom uzależnionych od alkoholu, a w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie. Finansowanie dyżurów prawnika udzielającego porad w zakresie prawa rodzinnego. Dyżury prawne odbywają się w NKA Rodzina. 3) Współpraca z Komendą Powiatową Policji, służbami administracyjnymi, wymiarem sprawiedliwości wobec sprawców przemocy w rodzinie w celu zwiększenia szybkości i skuteczności oddziaływania szczególnie w przypadku przemocy wobec dzieci. 7

8 4) Funkcjonowanie i poszerzanie oddziaływania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (pomoc medyczna, psychologiczna, prawna, pedagogiczna, prewencyjna i in.) 5) Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 6) Pomoc dla rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie poprzez umożliwienie uczestnictwa w prowadzonych na terenie miasta grupach terapeutycznych. 7) Udzielanie dzieciom z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej pomocy socjoterapeutycznej na bazie istniejących przy szkołach świetlic. Udzielanie młodzieży zagrożonej tym problemem pomocy psychologicznej na bazie Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia do Alkoholu. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1) Organizacyjne i finansowe wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, przemocy w rodzinie, rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych. 2) Udzielanie dotacji na projekty z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Współpraca z organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. 4) Zabezpieczenie organizacyjno finansowe warunków działalności Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych. 1) Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedających i podających napoje alkoholowe w zakresie przestrzegania zasad wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów prawa miejscowego dotyczących w szczególności zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz reklamy alkoholu. a) kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi może zostać przeprowadzona w związku ze skargą grupy mieszkańców miasta, powiadomieniem przez organy Policji, Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub z inicjatywy własnej organu wydającego zezwolenie. b) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi wykonują członkowie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. c) z każdorazowej kontroli zostanie sporządzony protokół przeprowadzenia kontroli. 2) Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych w przypadku łamania przez nich ustawowego zakazu reklamy alkoholu. 3) Prowadzenie regionalnej kampanii edukacyjnej wśród sprzedawców napojów alkoholowych, prowadzenie szkoleń tematycznych dla sprzedawców w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Rozdział V Zasady finansowania zadań Miejskiego Programu oraz sposób pozyskiwania realizatorów Programu. 1) Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego Programu ujmuje się corocznie w planie budżetowym Miasta w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, rozdział Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. 2) Ujęcie w planie budżetowym na dany rok nie stanowi o przyznaniu dotacji lub innej formy finansowania. 8

9 3) Uruchomienie środków następuje na podstawie umowy, porozumienia lub zlecenia Burmistrza Miasta. 4) Pozyskiwanie realizatorów Programu odbywa się poprzez: a) zlecanie instytucjom wykonania określonych zadań Programu na podstawie umów cywilno prawnych b) zlecanie organizacjom pozarządowym, kościelnym oraz organizacjom pożytku publicznego wykonania określonych zadań Programu w formie dotacji zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałami Rady Miasta w tym zakresie. c) finansowanie ofert lub ich zakup od osób fizycznych i prawnych, na podstawie umów cywilno prawnych d) ogłaszanie konkursów ofert na tematyczne zadania programu (np. szkolenia, imprezy) wg zapotrzebowania. e) wyszukiwanie osób przygotowanych profesjonalnie do działań i pracy w zakresie realizacji Programu, zawieranie umów zleceń na realizację określonych zadań Programu, wspomaganie ich doskonalenia zawodowego, f) pozyskiwanie wolontariuszy do pomocy w realizacji Programu, poprzez dofinansowywanie ich udziału w szkoleniach, warsztatach, seminariach itp. Rozdział VI Sposób kontroli realizacji Miejskiego Programu 1. Oceny realizacji Miejskiego Programu dokonuje Rada Miasta na podstawie: a) rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. b) opinii merytorycznej Komisji Rady Miasta. c) rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta z kontroli realizacji uchwał. Rozdział VII Postanowienia końcowe 1. Pod użytym w Programie pojęciem świetlice profilaktyczno wychowawcze rozumiane są zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych stosownym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 2. Za ustalenie szczegółowego planu realizacji do niniejszego Programu odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta. Ramowy plan realizacji oraz finansowania zadań stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Programu. 3. Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia Środki finansowe na realizację Programu będą zapewnione w planach budżetowych miasta z wpłat za wydawane zezwolenia dla podmiotów prowadzących sprzedaż alkoholu. 5. Wykonawcą Programu jest Burmistrz Miasta, który określi podwykonawców zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Programie. 6. Realizacja i koordynowanie niniejszego programu spoczywa na Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta. 7. Z wykonania zadań Programu Burmistrz Miasta złoży sprawozdanie w terminie do dnia 31 marca 2006 r. Opracował mgr Marcin Jagła 9

10 Załącznik nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zasady wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu 1) Członkom Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach kolegialnych Komisji. 2) Udział w posiedzeniach stwierdza się podpisem na liście obecności, która stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia. 3) Członek Komisji traci prawo do wynagrodzenia, jeżeli opuści salę obrad przed zakończeniem posiedzenia i zostanie to odnotowane w protokole. 4) Ustala się, że za udział i wykonaną pracę w poszczególnych zespołach roboczych komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego wypłaty za każde posiedzenie robocze oraz kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 5) Przewodniczący Komisji otrzymuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości 110% kwoty, o której mowa w pkt. 4. 6) Wysokość wynagrodzenia będzie waloryzowana kwartalnie wraz ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 7) Wynagrodzenie zaokrągla się do 1 zł. 8) Kwoty wypłacanych wynagrodzeń będą obciążać fundusz z rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi. 9) Członkom Komisji będącym pracownikami Urzędu Miasta nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli posiedzenie odbywa się w godzinach pracy Urzędu. 10

11 Załącznik nr 2 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ramowy plan realizacji oraz finansowania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lp. Zadanie Kwota wydatków 1. Świetlice profilaktyczno wychowawcze zł. 2. Programy i zajęcia profilaktyczne, festyny, kampanie zł. 3. Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł. 4. Poradnia Odwykowa zł. 5. Kolonie, półkolonie i zimowiska dla dzieci z rodzin zagrożonych zł. 6. Szkolenia realizatorów Miejskiego Programu zł. 7. Dotacje dla podmiotów niepublicznych zł. 8. Doposażanie placów zabaw i miejsc rekreacji zł. 9. Wydatki majątkowe Modernizacja Hali Gorce zł. 10. RAZEM zł. 11

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Załącznik do uchwały nr../. /13 Rady Miasta Bolesławiec z dnia listopada 2013 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Przygotował : Wydział

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr 659 Rady Miasta Konia z dnia 30 października 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK "... profilaktyka to proces, który

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 Załącznik do Uchwały Nr XLII/547/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Wprowadzenie Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 623/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4.11.2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK I. WPROWADZENIE W Polsce to samorządy gminne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik do Uchwały Nr XLII/428/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 28 listopada 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW ROZDZIAŁ I 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013 dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/437/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2012 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały nr XV/189/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Gmina

Bardziej szczegółowo