Informacja dla dostawców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla dostawców"

Transkrypt

1 Informacja dla dostawców Strona 1 z 17

2 Spis Treści: I. Wstęp II. Rozliczenia finansowe - opis procesu III. Najczęściej zadawane pytania IV. Lista Załączników: Załącznik nr. 1 - Żądanie faktury korygującej Załącznik nr. 2 - Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro Załącznik nr. 3 - Lista Hal i Platform Makro z danymi kontaktowymi do Działów Logistyki/Magazynów Centralnych Załącznik nr. 4 - Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą Załącznik nr 5 - Instrukcja Nota Zwrotu Towaru I. Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla Pracowników Dostawców Makro Cash and Carry Polska S.A. zajmujących się rozliczeniami. Pełny, szczegółowy opis sposobu rozliczenia znajduje się w Umowie Handlowej i Załącznikach do niej. Instrukcja ma charakter informacyjny, przedstawione tu zagadnienia pozwolą Dostawcom lepiej zrozumieć procesy Makro, które mają istotny wpływ na rozliczenia. Zachęcamy Dostawców do wdrożenia właściwych procesów i procedur oraz przystosowania systemów informatycznych do umożliwienia elektronicznej wymiany dokumentów poprzez komunikat EDI (ang. Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych. Forma elektronicznej wymiany dokumentów pozwala na znacznie tańsze i szybsze rozliczenia pomiędzy Makro i Dostawcami. EDI stanowi źródło cennych komunikatów, informacji i raportów, które docierają bezzwłocznie do właściwych osób. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat EDI prosimy o kontakt mailowy W sprawach dotyczących faktur za dostawy prosimy o kontakt: Mail: Faks: Telefon: ;9655;0869;9665;9651;0868 => Strefa Klienta => Kontakt dla Dostawców Strona 2 z 17

3 II. Rozliczenia finansowe - opis procesu 1. Faktury zgodne z wyceną dostawy w Makro. FAKTURA DOSTAWCY DOSTAWA TOWARU TRANSFER DO SYSTEMU KSIĘGOWANIE ZAPŁATA (MIAG) Rys. 1 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku zgodności z wyceną dostawy w Makro. Powyższy schemat (rys 1) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za dostawy w przypadku, kiedy nie występuje niezgodność. Faktury łączone są z dostawą na podstawie numeru dostawcy, lokalizacji dostawy (numer hali lista w załączniku nr 3) i numeru zamówienia wskazanych przez Dostawcę na fakturze. Pomocną informacją w zidentyfikowaniu właściwej dostawy jest również (NPT) numer przyjęcia towaru oraz (NDD) numer dokumentu dostawy. Prosimy o umieszczanie wyżej wymienionych informacji w jednym miejscu na fakturze ze wskazaniem rodzaju zamieszczonej informacji (numer zamówienia, numer przyjęcia towaru etc.). Faktury prawidłowo połączone z dostawą, w przypadku, których nie wykryto rozbieżności kierowane są do płatności. Przelewy dokonywane są w terminie uzgodnionym w Umowie. Poniżej w formie schematu przedstawiamy jak powinno przebiegać wyjaśnienie rozbieżności cenowych i/lub ilościowych. Strona 3 z 17

4 2. Faktury niezgodne z wyceną dostawy w Makro. Ceny (Dział Handlowy Makro) Ilości (Hala) Faktura Dostawa Porównanie w systemie Rozbieżność Żądanie faktury korygującej (wysyłka do dostawcy) XOR Brak odpowiedzi dostawcy Akceptacja dostawcy = faktura korygująca Reklamacja = formularz różnica cenowa XOR Wprowadzenie do systemu Anulowanie żądania faktury korygującej Żądanie faktury korygującej ilości i ceny Makro są prawidłowe Płatność (MIAG) Rys. 2 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku niezgodności z wyceną dostawy w Makro. Strona 4 z 17

5 W kilku procentach przypadków, wszystkich zarejestrowanych dostaw, wykrywana jest rozbieżność pomiędzy wartością faktury i wyceną dostawy w Makro. Wówczas sposób wyjaśniania niezgodności ma istotny wpływ na czas zamknięcia transakcji i uregulowanie zobowiązania. Do czasu całkowitego wyjaśnienia różnicy faktura zostaje zablokowana do płatności. Powyższy schemat (rys.2) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za dostawy, kiedy występuje niezgodność. W przypadku stwierdzenia niezgodności faktury z otrzymaną dostawą, wysłane jest do Państwa pismo Żądanie faktury korygującej (załącznik nr 1) z informacją o kwocie rozbieżności i załączoną specyfikacją dostawy Invoice Control Dokument zawierającą informację o ilościach i cenach artykułów przyjętych przez Makro w dostawie. Pismo przesyłane jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Państwa w Umowie. W celu ewentualnej aktualizacji adresu mailowego prosimy o przesłanie zapytania na adres poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza - Prośba o aktualizację danych kontaktowych (Załącznik nr 2) Oczekujemy, że przyślecie Państwo fakturę korygującą na wartość wskazaną w Żądaniu faktury korygującej, która zamknie transakcję. Jeśli Państwa zdaniem Żądanie faktury korygującej jest niezasadne prosimy o przesłanie zapytania na adres poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza Różnica cenowa lub Różnica ilościowa Niezasadne żądanie korekty (Załącznik nr 2), po uprzednim wyjaśnieniu wykazanych rozbieżności: - ilościowych z Działem Logistyki w hali/magazynem Centralnym - cenowych z Działem Handlowym Makro Nie ma potrzeby przesyłania łącznie faktury korygującej i wypełnionego Formularza chyba, że częściowo zgadzacie się Państwo z Żądaniem faktury korygującej, a pozostałą część kwestionujecie. Prosimy o nie przesyłanie duplikatów faktur wymienionych na Żądaniu faktury korygującej, oryginalne dokumenty już znajdują się w naszym systemie, wykryliśmy rozbieżność i prosimy o jej skorygowanie. 3. Przesyłanie zapytań przez dostawców. Jeśli zaistnieje potrzeba po stronie Dostawcy zadania pytania o rozliczenia lub podania dodatkowych informacji pomocnych w rozliczeniu faktur za dostawy, prosimy o przesłanie informacji na adres poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza w zależności od kategorii zapytania (Załącznik nr 2) lub skorzystania ze strony internetowej Strefa Klienta => Kontakt dla Dostawców. Kierowanie zapytań o rozliczenia musi być poprzedzone wcześniejszą weryfikacją przez Dostawcę wszystkich dostępnych informacji przesyłanych przez MCC w ramach raportów i maili oraz po wyjaśnieniu przez Dostawcę różnic ilościowych z odpowiednią Halą/Magazynem Centralnym, a różnic cenowych z Działem Handlowym MCC. Zapytania dostawców będą rozpatrywane, jeżeli do Makro przesłany zostanie odpowiedni, poprawnie wypełniony Formularz. Poniżej lista dostępnych Formularzy: Zapytanie o niezapłacone faktury Różnica cenowa niezasadne żądanie faktury korygującej Różnica ilościowa niezasadne żądanie faktury korygującej Zapytanie o rozliczenie zwrotu Prośba o duplikat dokumentu Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy Zapytanie o procedurę Makro Dodatkowe dane do rozliczenia faktur Tytuł maila skierowanego przez Dostawcę do Makro winien zawierać numer Dostawcy w Makro oraz nazwę załączonego Formularza. Strona 5 z 17

6 4. Przesyłanie informacji przez MCC do Dostawców Dział Kontroli Faktur przesyła Dostawcom na wskazany adres mailowy następujące informacje na temat procesowanych dokumentów: Odmowa przyjęcia faktury => dokument nie może zostać zaksięgowany ze względu na błędy formalne; dostawca powinien zweryfikować przyczynę odmowy przyjęcia wskazaną w mailu i wystawić poprawny dokument lub przesłać wymagane dokumenty; Żądanie Faktury Korygującej => faktura została zablokowana do płatności ze względu na zidentyfikowane różnice (cenowe lub/i ilościowe) pomiędzy przyjęciem towaru, a fakturą; dostawca powinien wystawić fakturę korygującą na całą wartość różnicy lub wyjaśnić różnicę ilościową z odpowiednią Halą/Magazynem Centralnym, a różnicę cenową z Działem Handlowym MAKRO; faktura zostanie odblokowana do płatności dopiero jak MAKRO otrzyma fakturę korektę na całą wartość różnicy lub jeżeli Hala dokona korekty dostawy (różnica ilościowa) czy Dział Handlowy zaakceptuje różnicę cenową na korzyść dostawcy; Nota Księgowa do Zwrotu towaru => dokument wystawiony przez MAKRO na podstawie dokonanego przez Dział Logistyki hali zwrotu towaru, jeśli w ciągu 30 dni od daty zwrotu dostawca nie wystawi faktury korygującej Makro dokona potrącenia z tytułu Noty Księgowej pomniejszając wartość przelewu o wartość Noty Księgowej. Po wystawieniu faktury korygującej Nota Księgowa zostanie wystornowana, a potrącona wcześniej z jej tytułu wartość zostanie zwrócona Dostawcy w kolejnych przebiegach płatności; W przypadku zmiany adresu mailowego prośba o przesłanie na aktualnego adresu mailowego, na który Dział Kontroli Faktur MCC będzie mógł przesyłać informacje o statusie faktur wstrzymanych do rozliczenia z powodu żądania faktury korekty, niezafakturowanych zamówień oraz Not księgowych do Zwrotów towarów. III. Najczęściej zadawane pytania 1. Czy można wystawić jedną fakturę do kilku dostaw? Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z fakturą korygującą jej dotyczącą. 2. Co to jest nota księgowa do zwrotu towaru? Nota księgowa jest dokumentem wystawionym przez Makro na podstawie dokonanego przez Dział Logistyki hali zwrotu, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy faktury korygującej. 3. Na jakiej podstawie jest wystawiona nota księgowa do zwrotu towaru? Nota księgowa jest wystawiona na podstawie Noty Zwrotu Towaru wygenerowanej przez Dział Logistyki hali w momencie zwrotu. 4. Czy powinniśmy wystawiać fakturę korygującą do noty księgowej dotyczącej zwrotu towaru? Prosimy o wystawianie faktur korygujących zanim zostanie wystawiona nota księgowa. Oczywiście, jeśli otrzymamy od Państwa fakturę korygującą zostanie ona zaksięgowana, a nota księgowa wystornowana. 5. Jaki jest numer faktury pierwotnej/zamówienia, których dotyczy zwrot? Nie posiadamy informacji, której faktury pierwotnej dotyczy zwrot. Należy odnieść się na korekcie do jednej z ostatnich faktur, w której wystąpił zwracany artykuł (faktura pierwotna powinna być wystawiona przed dokonaniem zwrotu i rozliczona przez Makro). Strona 6 z 17

7 Uwaga, na fakturze korygującej dotyczącej zwrotu należy odwoływać się do numeru noty zwrotu towaru lub numeru zamówienia zwrotnego, a nie numeru zamówienia z faktury pierwotnej. Pomocne jest również dołączenie kserokopii noty zwrotu do faktury korygującej (do każdej, jeśli jest wystawionych kilka dokumentów do jednego zwrotu). (Załącznik nr.5) 6. Nie posiadamy Noty Zwrotu Towaru, jak możemy uzyskać duplikat? Nota Zwrotu Towaru jest przekazywana kierowcy wraz ze zwracanym towarem. Jeśli potrzebny jest duplikat tego dokumentu prosimy o kontakt z Halą, która zwróciła towar lub z Magazynem Centralnym. 7. Nie otrzymaliśmy towaru wykazanego na Nocie Zwrotu Towaru lub ilość zwróconego towaru nie jest zgodna z faktycznym zwrotem. W przypadku kwestionowania zwrotu towaru należy kontaktować się z odpowiednim Działem Logistyki w Hali lub z Magazynem Centralnym. 8. Zauważyliśmy nieprawidłowy numer naszej faktury/kwotę dokumentu W przypadku stwierdzenia niepoprawnego księgowania (błędny numer dokumentu, nieprawidłowa wartość dokumentu, błędne przypisanie do dostawy) Państwa dokumentów w Makro na podstawie np: Żądania faktury korygującej, specyfikacji MIAG, prosimy o przesłanie na adres wypełnionego Formularza - Dodatkowe dane do rozliczenia faktury (Załącznik nr 2). 9. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zapytanie skierowane do Makro Zapytania przesyłane do Działu Kontroli Faktur są rejestrowane, a zwrotnie mailem powinni Państwo otrzymać informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z jego numerem. Jeśli zgłoszony problem nie zostanie rozwiązany prosimy o ponowne przesłanie zapytania wraz z załączeniem odpowiedniego Formularza (Załącznik nr.2) na adres oraz podanie w tytule maila numeru dostawcy w Makro, kategorii zapytania: Ponowienie i numeru ponawianego zgłoszenia. 10. Do kogo należy przesłać prośbę o potwierdzenie salda? Prośby o potwierdzenie salda prosimy przesyłać na adres mailowy: umieszczając w tytule maila numer dostawcy w Makro oraz adnotację: Prośba o potwierdzenie salda. 11. Jaką kwotę otrzymamy w najbliższym przelewie? Informacja o kwocie przelewu wraz ze specyfikacją płatności dostępna jest na stronie internetowej w dniu następnym po otrzymaniu przelewu; dla dostawców posiadających umowę z MIAG specyfikacja płatności dostępna jest w dniu wysłania przez Makro zlecenia do wykonania przelewu przez MIAG 12. Dlaczego nie otrzymujemy płatności w terminie? Przyczyn braku płatności w terminie może być kilka: brak faktury w ewidencji MCC faktura została wyłączona z procesowania ze względu na błąd formalny /MCC informuje o tej okoliczności dostawcę przesyłając informację mailową na adres wskazany w umowie => Odmowa przyjęcia faktury, wraz z podaniem przyczyny/ faktura dotarła do MCC, ale została zablokowana do płatności ze względu na różnice Żądanie faktury korygującej zostało wysłane do dostawcy mailem na adres wskazany w umowie Dostawca, który nie zidentyfikuje żadnej z ww. przyczyn braku płatności może przesłać na adres wypełniony Formularz Zapytanie o niezapłacone faktury (Załącznik nr.2) Przypominamy, iż Termin Płatności za dostawy uzgodniony w umowie liczony jest od dnia następnego po dniu dostawy. Strona 7 z 17

8 Prosimy, aby przy własnych wyliczeniach terminu płatności uwzględniali Państwo wszystkie warunki wpływające na jego wyliczenie: ilość dni po dacie dostawy, dzień tygodnia, w jaki dokonywana jest płatność, data dostarczenia dokumentów i ich akceptacja, dokonane przez MAKRO potrącenia wzajemnych należności. 13. Nie otrzymaliśmy specyfikacji przelewu. Agent Płatności (MIAG) każdorazowo udostępnia Dostawcy za pośrednictwem Internetu specyfikację płatności. Niezależnie od powyższego specyfikacja przesyłana jest zgodnie ze wskazaniem Dostawcy: drogą elektroniczną na podany przez Dostawcę w umowie adres mailowy lub numer faxu albo listem na adres pocztowy Dostawcy. Jeżeli nie otrzymaliście Państwo specyfikacji lub nie jesteście w stanie pobrać samodzielnie specyfikacji do przelewu, wówczas należy zwrócić się do MIAG o ponowne przesłanie specyfikacji. Zapytania w tej kwestii należy kierować na adres mailowy: lub 14. Nie posiadamy faktury Makro potrąconej w przelewie. Jeśli nie dotarł do Państwa oryginał faktury i/lub noty obciążeniowej wystawionej przez Makro prośbę o przysłanie duplikatu należy kierować na adres mailowy: Wszelkie zapytania dotyczące rozliczeń faktur i not obciążeniowych wystawionych przez Makro należy kierować na adres mailowy 15. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Specyfikacja płatności przesłana do Dostawcy stanowi dowód otrzymania przez Zamawiającego faktur korygujących umieszczonych w specyfikacji. W związku z powyższym prosimy o nie przesyłanie kopii korekt w celu ich potwierdzenia. 16. Gdzie powinniśmy wysłać nasze faktury za dostawy towarów/ rabatu potransakcyjnego/ Faktury papierowe z tytułu Dostaw Towarów wystawione w walucie PLN powinny być przesłane na adres SSC w Szczecinie: METRO SERVICES PL Sp. z o.o. Skrytka pocztowa Szczecin 26 Z ważnym dopiskiem: FAKTURY ZA DOSTAWY TOWARÓW Faktury papierowe z tytułu Rabatu Potransakcyjnego powinny być przesłane na adres: Makro Cash and Carry Polska S.A. Aleja Krakowska Warszawa Z ważnym dopiskiem: Dział Rozliczeń z Kontrahentami Strona 8 z 17

9 IV. Lista Załączników Załącznik nr 1: Żądanie faktury korygującej Strona 9 z 17

10 Strona 10 z 17

11 Strona 11 z 17

12 Załącznik nr 2: Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro Zapytanie o niezapłacone faktury 1_FORMULARZ - ZAPYTANIE O NIEZAPŁACONE FAKTURY.xls Różnica cenowa Niezasadne żądanie faktury korygującej 2_RÓŻNICA CENOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls Różnica ilościowa - Niezasadne żądanie faktury korygującej 3_RÓŻNICA ILOŚCIOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls Zapytanie o rozliczenie zwrotu 4_FORMULARZ - ZAPYTANIE O ROZLICZENIE ZWROTU.xls Prośba o duplikat dokumentu 5_FORMULARZ - PROŚBA O DUPLIKAT DOKUMENTU.xls Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy 6_FORMULARZ - WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH KONTAKTOWYCH DOSTAWCY.xls Zapytanie o procedurę Makro 7_FORMULARZ - ZAPYTANIE O PROCEDURĘ MAKRO.xls Dodatkowe dane do rozliczenia faktur 8_FORMULARZ - DODATKOWE INFORMACJE POTRZEBNE DO ROZLICZENIA FAKTURY.xls Strona 12 z 17

13 Numer hali/store number Załącznik nr 3: Lista Hal i Platform Makro z danymi kontaktowymi do Działów Logistyki/Magazynów Centralnych Makro Hale Miasto/City Adres/Address Adres mailowy/ address Strona 13 z 17 Telefon kontaktowy/phone 1 Warszawa Al. Jerozolimskie /661/662 2 Sosnowiec ul. Długosza /661/662 3 Łódź ul. Kasprzaka /661/662 4 Ząbki k/warszawy ul. Wolności /661/662 5 Wrocław ul. Tyniecka /661/662 6 Kraków ul. Jasnogórska /661/662 7 Poznań ul. Serbska /661/662 9 Gdynia ul. Hutnicza /661/ Szczecin ul. Południowa /661/ Lublin ul. Chemiczna /661/ Zabrze Al. Korfantego /661/ Bydgoszcz Al. Jana Pawła II /661/ Rybnik ul. Żorska /661/ Bielsko-Biała ul. Klubowa /661/ Białystok Al. Jana Pawła II /661/ Katowice ul. Pukowca /661/ Kielce ul Transportowców /661/ Przejazdowo k/gdańska ul. Główna Częstochowa ul. Jagiellońska 38 / /661/ Opole ul. Partyzancka Rzeszów ul. Armii Krajowej /661/ Olsztyn ul. Lubelska /661/ Zielona Góra ul. Gorzowska /661/ Kalisz ul. Wojska Polskiego /661/ Warszawa - Bielany ul. Pstrowskiego 8/Kolumbijska /661/ Toruń ul. Marii Skłodowskiej Curie /661/ Koszalin ul. Syrenki /661/ Rzgów ul. Rudzka /661/ Szczawno ul. Szczawieńska 1 Zdrój/Wałbrzych Kraków 2 ul. Zakopiańska 70A /661/ No Limit (valid from ul. Promyka 153, ) Pruszków Quality Packers Quality Packers Sp. z o.o. LS Logistics LS Logistic T1B 95 Makro Kalisz Delivery ul. Ogrodowa 1A, Chynów ul. Kostowiec 18, Młochów Al. Wojska Polskiego Kalisz

14 Makro Punkty Makro Punkty/Satellite Stores Miasto/City Adres/Address Adres mailowy/ address Telefon/Phone 51 Tarnów ul. Tuchowska Leszno ul. Spółdzielcza 8 53 Słupsk ul. Jana Kilińskiego Radom ul. Wrocławska 8 55 Nowy Targ ul. Ludzmierska 34B 56 Gorzów Wielkopolski ul. Małorolnych 5C 57 Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 8 58 Włocławek ul. Zielna 37/39 59 Piła ul. Jana Styki tel fax tel fax tel fax tel fax tel fax tel tel fax tel fax tel fax Strona 14 z 17

15 60 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza Kołobrzeg ul. Sienkiewicza 10a tel fax tel Makro Platformy Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Chilled&Meat Telefon/Phone Adres mailowy/ address Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Telefon/Phone Fruit&Frozen Adres mailowy/ address Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Telefon/Phone Adres mailowy/ address Fish Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Dry/Non Food Telefon/Phone Adres mailowy/ address Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Import Telefon/Phone Adres mailowy/ address Strona 15 z 17

16 Magazyny Dystrybucyjne Makro Numer hali/store number 327 Makro Toruń Delivery Miasto/City Adres/Address Adres mailowy/ address ul. Marii Skłodowskiej Curie Makro Koszalin Delivery ul. Syrenki Makro Łódź-Rzgów Delivery ul. Rudzka Makro Szczawno-Zdrój Delivery Telefon kontaktowy/phone ul. Szczawieńska Załącznik nr 4: Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą Rodzaj dokumentu Opis dokumentu W5, WR Faktura sprzedaży/fvk_manualna W9 Faktura/FVK z żądaniem korekty WC Faktura korygująca_zwrot towaru WE WF WP WQ W7 W8 WY WG WM L6 L7 Faktura sprzedaży/faktura korygująca_aut. Faktura komercyjna Nota księgowa obciążeniowa_zwrot towaru Storno noty księgowej Sprzedaż depozytów Żądanie faktury korygującej Storno żądania faktury korygującej Żądanie faktury korygującej_zwrot towaru Dostawa niefakturowana Faktura wystawiona przez MC&C Faktura korygująca_ do Noty Bonusowej Strona 16 z 17

17 Załącznik nr 5: Instrukcja Nota Zwrotu Towaru Strona 17 z 17

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Tarrington House

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Tarrington House REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Tarrington House 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla dostawców

Informacja dla dostawców Informacja dla dostawców Strona 1 z 15 Spis Treści: Wstęp Rozliczenia finansowe - opis procesu Najczęściej zadawane pytania Lista Załączników: Załącznik nr. 1 - Żądanie faktury korygującej Załącznik nr.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. INSPIRACJE Konkurs 18-24 Listopad 2015

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. INSPIRACJE Konkurs 18-24 Listopad 2015 REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. INSPIRACJE Konkurs 18-24 Listopad 2015 1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Organizatorem promocji jest Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania 2015/2016

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania 2015/2016 REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania 2015/2016 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy - Punktomania 3

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy - Punktomania 3 REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy - Punktomania 3 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school 1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Organizatorem Konkursu 08.01-21.01.2013 4. Warunki uczestnictwa w konkursie: Nagrod w konkursie jest:

REGULAMIN KONKURSU Organizatorem Konkursu 08.01-21.01.2013 4. Warunki uczestnictwa w konkursie: Nagrod w konkursie jest: REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest firma 3M Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Kajetanach, al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014836 zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PPV IRIS DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN KONKURSU PPV IRIS DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN KONKURSU PPV IRIS DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem konkursu jest firma TQ Group Sp. z o.o. ul. Albańska 18/6 60 123 Poznań, tel/fax 061 830 00 95, biuro@tqg.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Golenie i Muzyka"

Regulamin promocji pod nazwą Golenie i Muzyka Regulamin promocji pod nazwą "Golenie i Muzyka" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Golenie i Muzyka" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ubezpieczenia dla Klientów MAKRO

Regulamin promocji Ubezpieczenia dla Klientów MAKRO Regulamin promocji Ubezpieczenia dla Klientów MAKRO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Ubezpieczenia dla Klientów MAKRO Cash and Carry Polska S.A. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Zielona Punktomania

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Zielona Punktomania REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Zielona Punktomania 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Zielona Punktomania, zwanego dalej Akcją, jest firma MAKRO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI MAKRO KONKURS W MAKRO

REGULAMIN KONKURSU W SIECI MAKRO KONKURS W MAKRO REGULAMIN KONKURSU W SIECI MAKRO KONKURS W MAKRO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nagrod w konkursie jest:

REGULAMIN KONKURSU Nagrod w konkursie jest: REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Colgate OPTIC"

Regulamin konkursu Colgate OPTIC Regulamin konkursu "Colgate OPTIC" 1. Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem konkursu "Colgate OPTIC" (zwanego dalej: "Konkursem") jest Paweł Wierzbicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INNOVA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "50% taniej w Makro"

Regulamin promocji 50% taniej w Makro Regulamin promocji "50% taniej w Makro" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "50% taniej w Makro" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na EURO 1 OGÓLNE ZASADY KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na EURO 1 OGÓLNE ZASADY KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na EURO 1 OGÓLNE ZASADY KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest firma AUTOLAND J. Kisielewski & J. Morański Sp. j z siedzibą w Warszawie, ul Ogrodowa 37, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

- witrynę Sklepu Internetowego pod adresem: www.esencja-zdrowia.com.pl. - zamówienie przekazane na adres email: kontakt@esencja-zdrowia.com.

- witrynę Sklepu Internetowego pod adresem: www.esencja-zdrowia.com.pl. - zamówienie przekazane na adres email: kontakt@esencja-zdrowia.com. 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest Izabela Zalewska El Ghamry prowadząca działalność pod nazwą ESENCJA Izabela Zalewska

Bardziej szczegółowo

Information for suppliers

Information for suppliers Information for suppliers Page 1 of 17 Contents: I. Introduction II. Financial Settlements description of the process III. Frequently Asked Questions IV. List of Appendixes: Appendix no 1 Request for Correction

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Wiosna Lato 2016

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Wiosna Lato 2016 REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Wiosna Lato 2016 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al.

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON. 1. PODSTAWA PRAWNA INF-U WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KWOCIE OBNIŻENIA WPŁAT NA PFRON WYSTAWIANEJ PRZY POMOCY SYSTEMU e-pfron2. (dla wzoru informacji obowiązującej od dnia 01.07.2016) Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REKLAMACYJNA

POLITYKA REKLAMACYJNA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POLITYKA REKLAMACYJNA DRUKARNIA EMBE PRESS S. BEZDEK, M. MAMCZARZ SP.J. W RAMACH PROJEKTU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS COLGATE-PALMOLIVE W MAKRO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS COLGATE-PALMOLIVE W MAKRO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS COLGATE-PALMOLIVE W MAKRO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs Colgate-Palmolive w MAKRO (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I. Procedura zamówień. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 1. Wyroby produkowane są przez DOSTAWCĘ wyłącznie na podstawie zamówień wg wzorów DOSTAWCY, zgodnie z ich treścią. 2. Wzory zamówień dostępne są w postaci druków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker.

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą -15% dla Klubu Praktiker, zwanej dalej Promocją, organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Sprzedawcą jest: Regulamin Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok; Numer NIP: 542-23-83-747, REGON

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ Obowiązuje od października 2014 Ogólne warunki sprzedaży publikacji informacji lotniczej, zwane dalej OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej.

Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej. Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej. Powszechny dostęp do internetu spowodował, że podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja dotycząca standardów wystawiania faktur

Skrócona instrukcja dotycząca standardów wystawiania faktur Nazwa dostawcy Nazwa dostawcy musi być zgodny z Zamówienie dla na zamówieniu z Colgate/Hill s. Jeśli Państwa nazwa lub adres zmienieły się w porównaniu z danymi na zamówieniu, prosimy skontakować się z

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa na jakich zasadach korzystać można ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.bikers.net.pl. 2. Sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji -20% - Selgros

Regulamin Akcji -20% - Selgros Regulamin Akcji -20% - Selgros I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja 20%- Selgros (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej ( zwana dalej

Bardziej szczegółowo

99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r.

99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r. 99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Spis treści Wstęp 1. Kto może korzystać z e-bok EWE?... 3 2. Funkcje systemu e-bok... 3 3. Wymagania techniczne sprzętu komputerowego... 4 4. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi zakładki Platforma druku CAD online. Zakładka umożliwia automatyczne składanie i śledzenie stanu realizacji zamówień.

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj z Orlen Oil w MAKRO

REGULAMIN KONKURSU Wygraj z Orlen Oil w MAKRO REGULAMIN KONKURSU Wygraj z Orlen Oil w MAKRO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem są: Wojciech Koprowski i Przemysław Kamola, wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę dn. 13.03.2009 r. Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę Przedmiotem notatki jest analiza informacji zawartych w

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji LOGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" S.A. Wydanie: 3 Data: 2009-12-10 Strona: 1/6 Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji Kopia: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

Bardziej szczegółowo

Wystawienie faktury korygującej - czy sprzedawca ma taki obowiązek?

Wystawienie faktury korygującej - czy sprzedawca ma taki obowiązek? Wystawienie faktury korygującej - czy sprzedawca ma taki obowiązek? Większość transakcji gospodarczych pomiędzy podmiotami dokumentowana jest fakturą. Za jej treść odpowiada wystawca, czyli zazwyczaj sprzedawca

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OBSŁUGA REKLAMACJI Strona: 1/5 I CEL PROCESU Celem procesu jest określenie: - zasad przyjmowania i realizacji zgłoszonych reklamacji, - kolejności czynności słuŝących obsługi reklamacji, - decyzyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD i InPost.

1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD i InPost. ZASADY DROPSHIPPING 1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD i InPost. 2. Sposoby płatności: - Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekazany

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu ZAQUAD

Regulamin sklepu ZAQUAD Regulamin sklepu ZAQUAD 1 Informacje o sklepie Sklep Internetowy działający pod adresem www.zaquad.com, prowadzony jest przez firmę ZPHU DANA Danuta Banaczek z siedzibą w Skarżysku Kościelnym, ul. Kolonia

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.)

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

HIT CENOWY 2 15* HIT CENOWY 7 09* HIT CENOWY 10 69* 2,25* (2,77) Czekolada Wedel. Alpejskie Mleczko Milka

HIT CENOWY 2 15* HIT CENOWY 7 09* HIT CENOWY 10 69* 2,25* (2,77) Czekolada Wedel. Alpejskie Mleczko Milka Alpejskie Mleczko Milka opak. 330/350 g 7 09 8,72 Merci pak. po 1 lub 5 szt. x 250 g 10 69 13,15 Czekolada Wedel pak. po 1 lub 12 szt. x 100 g 2,25 (2,77) 2 15 2,64 PRZY ZAKUPIE MIN. 5 SZT. LUB 2 OPAK.

Bardziej szczegółowo

ANKIET A DOTYCZĄC A REALIZACJI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DLA KLIENTÓW EUROP ASSIST ANCE POLSKA SP. Z O.O.

ANKIET A DOTYCZĄC A REALIZACJI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DLA KLIENTÓW EUROP ASSIST ANCE POLSKA SP. Z O.O. ANKIET A DOTYCZĄC A REALIZACJI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DLA KLIENTÓW EUROP ASSIST ANCE POLSKA SP. Z O.O. NAZWA FIRMY Adres (ulica, miejscowość, miasto) Nr telefonu 24h/7 Fax: email: Nr wpisu do ewid/licencja/koncesja

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady zakupów w hurtowni Stanpol za pomocą internetu.

Zasady zakupów w hurtowni Stanpol za pomocą internetu. Zasady zakupów w hurtowni Stanpol za pomocą internetu. Warunkiem składania zamówień on-line w hurtowni Stanpol rejestracja w naszym systemie. I. Rejestracja Warunkiem zakupów w hurtowni internetowej Stanpol,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan BIAŁA PODLASKA BIAŁYSTOK / ZAWADY BIELSK PODLASKI BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA BUKOWINA TATRZAŃSKA BYDGOSZCZ CZĘSTOCHOWA EŁK GDAŃSK GDYNIA GLIWICE GŁOGÓW GORZÓW WIELKOPOLSKI WELM CENTRUM AUTO KOZA BIERANOWSKI

Bardziej szczegółowo