Informacja dla dostawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla dostawców"

Transkrypt

1 Informacja dla dostawców Strona 1 z 17

2 Spis Treści: I. Wstęp II. Rozliczenia finansowe - opis procesu III. Najczęściej zadawane pytania IV. Lista Załączników: Załącznik nr. 1 - Żądanie faktury korygującej Załącznik nr. 2 - Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro Załącznik nr. 3 - Lista Hal i Platform Makro z danymi kontaktowymi do Działów Logistyki/Magazynów Centralnych Załącznik nr. 4 - Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą Załącznik nr 5 - Instrukcja Nota Zwrotu Towaru I. Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla Pracowników Dostawców Makro Cash and Carry Polska S.A. zajmujących się rozliczeniami. Pełny, szczegółowy opis sposobu rozliczenia znajduje się w Umowie Handlowej i Załącznikach do niej. Instrukcja ma charakter informacyjny, przedstawione tu zagadnienia pozwolą Dostawcom lepiej zrozumieć procesy Makro, które mają istotny wpływ na rozliczenia. Zachęcamy Dostawców do wdrożenia właściwych procesów i procedur oraz przystosowania systemów informatycznych do umożliwienia elektronicznej wymiany dokumentów poprzez komunikat EDI (ang. Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych. Forma elektronicznej wymiany dokumentów pozwala na znacznie tańsze i szybsze rozliczenia pomiędzy Makro i Dostawcami. EDI stanowi źródło cennych komunikatów, informacji i raportów, które docierają bezzwłocznie do właściwych osób. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat EDI prosimy o kontakt mailowy W sprawach dotyczących faktur za dostawy prosimy o kontakt: Mail: Faks: Telefon: ;9655;0869;9665;9651;0868 => Strefa Klienta => Kontakt dla Dostawców Strona 2 z 17

3 II. Rozliczenia finansowe - opis procesu 1. Faktury zgodne z wyceną dostawy w Makro. FAKTURA DOSTAWCY DOSTAWA TOWARU TRANSFER DO SYSTEMU KSIĘGOWANIE ZAPŁATA (MIAG) Rys. 1 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku zgodności z wyceną dostawy w Makro. Powyższy schemat (rys 1) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za dostawy w przypadku, kiedy nie występuje niezgodność. Faktury łączone są z dostawą na podstawie numeru dostawcy, lokalizacji dostawy (numer hali lista w załączniku nr 3) i numeru zamówienia wskazanych przez Dostawcę na fakturze. Pomocną informacją w zidentyfikowaniu właściwej dostawy jest również (NPT) numer przyjęcia towaru oraz (NDD) numer dokumentu dostawy. Prosimy o umieszczanie wyżej wymienionych informacji w jednym miejscu na fakturze ze wskazaniem rodzaju zamieszczonej informacji (numer zamówienia, numer przyjęcia towaru etc.). Faktury prawidłowo połączone z dostawą, w przypadku, których nie wykryto rozbieżności kierowane są do płatności. Przelewy dokonywane są w terminie uzgodnionym w Umowie. Poniżej w formie schematu przedstawiamy jak powinno przebiegać wyjaśnienie rozbieżności cenowych i/lub ilościowych. Strona 3 z 17

4 2. Faktury niezgodne z wyceną dostawy w Makro. Ceny (Dział Handlowy Makro) Ilości (Hala) Faktura Dostawa Porównanie w systemie Rozbieżność Żądanie faktury korygującej (wysyłka do dostawcy) XOR Brak odpowiedzi dostawcy Akceptacja dostawcy = faktura korygująca Reklamacja = formularz różnica cenowa XOR Wprowadzenie do systemu Anulowanie żądania faktury korygującej Żądanie faktury korygującej ilości i ceny Makro są prawidłowe Płatność (MIAG) Rys. 2 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku niezgodności z wyceną dostawy w Makro. Strona 4 z 17

5 W kilku procentach przypadków, wszystkich zarejestrowanych dostaw, wykrywana jest rozbieżność pomiędzy wartością faktury i wyceną dostawy w Makro. Wówczas sposób wyjaśniania niezgodności ma istotny wpływ na czas zamknięcia transakcji i uregulowanie zobowiązania. Do czasu całkowitego wyjaśnienia różnicy faktura zostaje zablokowana do płatności. Powyższy schemat (rys.2) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za dostawy, kiedy występuje niezgodność. W przypadku stwierdzenia niezgodności faktury z otrzymaną dostawą, wysłane jest do Państwa pismo Żądanie faktury korygującej (załącznik nr 1) z informacją o kwocie rozbieżności i załączoną specyfikacją dostawy Invoice Control Dokument zawierającą informację o ilościach i cenach artykułów przyjętych przez Makro w dostawie. Pismo przesyłane jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Państwa w Umowie. W celu ewentualnej aktualizacji adresu mailowego prosimy o przesłanie zapytania na adres poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza - Prośba o aktualizację danych kontaktowych (Załącznik nr 2) Oczekujemy, że przyślecie Państwo fakturę korygującą na wartość wskazaną w Żądaniu faktury korygującej, która zamknie transakcję. Jeśli Państwa zdaniem Żądanie faktury korygującej jest niezasadne prosimy o przesłanie zapytania na adres poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza Różnica cenowa lub Różnica ilościowa Niezasadne żądanie korekty (Załącznik nr 2), po uprzednim wyjaśnieniu wykazanych rozbieżności: - ilościowych z Działem Logistyki w hali/magazynem Centralnym - cenowych z Działem Handlowym Makro Nie ma potrzeby przesyłania łącznie faktury korygującej i wypełnionego Formularza chyba, że częściowo zgadzacie się Państwo z Żądaniem faktury korygującej, a pozostałą część kwestionujecie. Prosimy o nie przesyłanie duplikatów faktur wymienionych na Żądaniu faktury korygującej, oryginalne dokumenty już znajdują się w naszym systemie, wykryliśmy rozbieżność i prosimy o jej skorygowanie. 3. Przesyłanie zapytań przez dostawców. Jeśli zaistnieje potrzeba po stronie Dostawcy zadania pytania o rozliczenia lub podania dodatkowych informacji pomocnych w rozliczeniu faktur za dostawy, prosimy o przesłanie informacji na adres poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza w zależności od kategorii zapytania (Załącznik nr 2) lub skorzystania ze strony internetowej Strefa Klienta => Kontakt dla Dostawców. Kierowanie zapytań o rozliczenia musi być poprzedzone wcześniejszą weryfikacją przez Dostawcę wszystkich dostępnych informacji przesyłanych przez MCC w ramach raportów i maili oraz po wyjaśnieniu przez Dostawcę różnic ilościowych z odpowiednią Halą/Magazynem Centralnym, a różnic cenowych z Działem Handlowym MCC. Zapytania dostawców będą rozpatrywane, jeżeli do Makro przesłany zostanie odpowiedni, poprawnie wypełniony Formularz. Poniżej lista dostępnych Formularzy: Zapytanie o niezapłacone faktury Różnica cenowa niezasadne żądanie faktury korygującej Różnica ilościowa niezasadne żądanie faktury korygującej Zapytanie o rozliczenie zwrotu Prośba o duplikat dokumentu Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy Zapytanie o procedurę Makro Dodatkowe dane do rozliczenia faktur Tytuł maila skierowanego przez Dostawcę do Makro winien zawierać numer Dostawcy w Makro oraz nazwę załączonego Formularza. Strona 5 z 17

6 4. Przesyłanie informacji przez MCC do Dostawców Dział Kontroli Faktur przesyła Dostawcom na wskazany adres mailowy następujące informacje na temat procesowanych dokumentów: Odmowa przyjęcia faktury => dokument nie może zostać zaksięgowany ze względu na błędy formalne; dostawca powinien zweryfikować przyczynę odmowy przyjęcia wskazaną w mailu i wystawić poprawny dokument lub przesłać wymagane dokumenty; Żądanie Faktury Korygującej => faktura została zablokowana do płatności ze względu na zidentyfikowane różnice (cenowe lub/i ilościowe) pomiędzy przyjęciem towaru, a fakturą; dostawca powinien wystawić fakturę korygującą na całą wartość różnicy lub wyjaśnić różnicę ilościową z odpowiednią Halą/Magazynem Centralnym, a różnicę cenową z Działem Handlowym MAKRO; faktura zostanie odblokowana do płatności dopiero jak MAKRO otrzyma fakturę korektę na całą wartość różnicy lub jeżeli Hala dokona korekty dostawy (różnica ilościowa) czy Dział Handlowy zaakceptuje różnicę cenową na korzyść dostawcy; Nota Księgowa do Zwrotu towaru => dokument wystawiony przez MAKRO na podstawie dokonanego przez Dział Logistyki hali zwrotu towaru, jeśli w ciągu 30 dni od daty zwrotu dostawca nie wystawi faktury korygującej Makro dokona potrącenia z tytułu Noty Księgowej pomniejszając wartość przelewu o wartość Noty Księgowej. Po wystawieniu faktury korygującej Nota Księgowa zostanie wystornowana, a potrącona wcześniej z jej tytułu wartość zostanie zwrócona Dostawcy w kolejnych przebiegach płatności; W przypadku zmiany adresu mailowego prośba o przesłanie na aktualnego adresu mailowego, na który Dział Kontroli Faktur MCC będzie mógł przesyłać informacje o statusie faktur wstrzymanych do rozliczenia z powodu żądania faktury korekty, niezafakturowanych zamówień oraz Not księgowych do Zwrotów towarów. III. Najczęściej zadawane pytania 1. Czy można wystawić jedną fakturę do kilku dostaw? Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z fakturą korygującą jej dotyczącą. 2. Co to jest nota księgowa do zwrotu towaru? Nota księgowa jest dokumentem wystawionym przez Makro na podstawie dokonanego przez Dział Logistyki hali zwrotu, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy faktury korygującej. 3. Na jakiej podstawie jest wystawiona nota księgowa do zwrotu towaru? Nota księgowa jest wystawiona na podstawie Noty Zwrotu Towaru wygenerowanej przez Dział Logistyki hali w momencie zwrotu. 4. Czy powinniśmy wystawiać fakturę korygującą do noty księgowej dotyczącej zwrotu towaru? Prosimy o wystawianie faktur korygujących zanim zostanie wystawiona nota księgowa. Oczywiście, jeśli otrzymamy od Państwa fakturę korygującą zostanie ona zaksięgowana, a nota księgowa wystornowana. 5. Jaki jest numer faktury pierwotnej/zamówienia, których dotyczy zwrot? Nie posiadamy informacji, której faktury pierwotnej dotyczy zwrot. Należy odnieść się na korekcie do jednej z ostatnich faktur, w której wystąpił zwracany artykuł (faktura pierwotna powinna być wystawiona przed dokonaniem zwrotu i rozliczona przez Makro). Strona 6 z 17

7 Uwaga, na fakturze korygującej dotyczącej zwrotu należy odwoływać się do numeru noty zwrotu towaru lub numeru zamówienia zwrotnego, a nie numeru zamówienia z faktury pierwotnej. Pomocne jest również dołączenie kserokopii noty zwrotu do faktury korygującej (do każdej, jeśli jest wystawionych kilka dokumentów do jednego zwrotu). (Załącznik nr.5) 6. Nie posiadamy Noty Zwrotu Towaru, jak możemy uzyskać duplikat? Nota Zwrotu Towaru jest przekazywana kierowcy wraz ze zwracanym towarem. Jeśli potrzebny jest duplikat tego dokumentu prosimy o kontakt z Halą, która zwróciła towar lub z Magazynem Centralnym. 7. Nie otrzymaliśmy towaru wykazanego na Nocie Zwrotu Towaru lub ilość zwróconego towaru nie jest zgodna z faktycznym zwrotem. W przypadku kwestionowania zwrotu towaru należy kontaktować się z odpowiednim Działem Logistyki w Hali lub z Magazynem Centralnym. 8. Zauważyliśmy nieprawidłowy numer naszej faktury/kwotę dokumentu W przypadku stwierdzenia niepoprawnego księgowania (błędny numer dokumentu, nieprawidłowa wartość dokumentu, błędne przypisanie do dostawy) Państwa dokumentów w Makro na podstawie np: Żądania faktury korygującej, specyfikacji MIAG, prosimy o przesłanie na adres wypełnionego Formularza - Dodatkowe dane do rozliczenia faktury (Załącznik nr 2). 9. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zapytanie skierowane do Makro Zapytania przesyłane do Działu Kontroli Faktur są rejestrowane, a zwrotnie mailem powinni Państwo otrzymać informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z jego numerem. Jeśli zgłoszony problem nie zostanie rozwiązany prosimy o ponowne przesłanie zapytania wraz z załączeniem odpowiedniego Formularza (Załącznik nr.2) na adres oraz podanie w tytule maila numeru dostawcy w Makro, kategorii zapytania: Ponowienie i numeru ponawianego zgłoszenia. 10. Do kogo należy przesłać prośbę o potwierdzenie salda? Prośby o potwierdzenie salda prosimy przesyłać na adres mailowy: umieszczając w tytule maila numer dostawcy w Makro oraz adnotację: Prośba o potwierdzenie salda. 11. Jaką kwotę otrzymamy w najbliższym przelewie? Informacja o kwocie przelewu wraz ze specyfikacją płatności dostępna jest na stronie internetowej w dniu następnym po otrzymaniu przelewu; dla dostawców posiadających umowę z MIAG specyfikacja płatności dostępna jest w dniu wysłania przez Makro zlecenia do wykonania przelewu przez MIAG 12. Dlaczego nie otrzymujemy płatności w terminie? Przyczyn braku płatności w terminie może być kilka: brak faktury w ewidencji MCC faktura została wyłączona z procesowania ze względu na błąd formalny /MCC informuje o tej okoliczności dostawcę przesyłając informację mailową na adres wskazany w umowie => Odmowa przyjęcia faktury, wraz z podaniem przyczyny/ faktura dotarła do MCC, ale została zablokowana do płatności ze względu na różnice Żądanie faktury korygującej zostało wysłane do dostawcy mailem na adres wskazany w umowie Dostawca, który nie zidentyfikuje żadnej z ww. przyczyn braku płatności może przesłać na adres wypełniony Formularz Zapytanie o niezapłacone faktury (Załącznik nr.2) Przypominamy, iż Termin Płatności za dostawy uzgodniony w umowie liczony jest od dnia następnego po dniu dostawy. Strona 7 z 17

8 Prosimy, aby przy własnych wyliczeniach terminu płatności uwzględniali Państwo wszystkie warunki wpływające na jego wyliczenie: ilość dni po dacie dostawy, dzień tygodnia, w jaki dokonywana jest płatność, data dostarczenia dokumentów i ich akceptacja, dokonane przez MAKRO potrącenia wzajemnych należności. 13. Nie otrzymaliśmy specyfikacji przelewu. Agent Płatności (MIAG) każdorazowo udostępnia Dostawcy za pośrednictwem Internetu specyfikację płatności. Niezależnie od powyższego specyfikacja przesyłana jest zgodnie ze wskazaniem Dostawcy: drogą elektroniczną na podany przez Dostawcę w umowie adres mailowy lub numer faxu albo listem na adres pocztowy Dostawcy. Jeżeli nie otrzymaliście Państwo specyfikacji lub nie jesteście w stanie pobrać samodzielnie specyfikacji do przelewu, wówczas należy zwrócić się do MIAG o ponowne przesłanie specyfikacji. Zapytania w tej kwestii należy kierować na adres mailowy: lub 14. Nie posiadamy faktury Makro potrąconej w przelewie. Jeśli nie dotarł do Państwa oryginał faktury i/lub noty obciążeniowej wystawionej przez Makro prośbę o przysłanie duplikatu należy kierować na adres mailowy: Wszelkie zapytania dotyczące rozliczeń faktur i not obciążeniowych wystawionych przez Makro należy kierować na adres mailowy 15. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Specyfikacja płatności przesłana do Dostawcy stanowi dowód otrzymania przez Zamawiającego faktur korygujących umieszczonych w specyfikacji. W związku z powyższym prosimy o nie przesyłanie kopii korekt w celu ich potwierdzenia. 16. Gdzie powinniśmy wysłać nasze faktury za dostawy towarów/ rabatu potransakcyjnego/ Faktury papierowe z tytułu Dostaw Towarów wystawione w walucie PLN powinny być przesłane na adres SSC w Szczecinie: METRO SERVICES PL Sp. z o.o. Skrytka pocztowa Szczecin 26 Z ważnym dopiskiem: FAKTURY ZA DOSTAWY TOWARÓW Faktury papierowe z tytułu Rabatu Potransakcyjnego powinny być przesłane na adres: Makro Cash and Carry Polska S.A. Aleja Krakowska Warszawa Z ważnym dopiskiem: Dział Rozliczeń z Kontrahentami Strona 8 z 17

9 IV. Lista Załączników Załącznik nr 1: Żądanie faktury korygującej Strona 9 z 17

10 Strona 10 z 17

11 Strona 11 z 17

12 Załącznik nr 2: Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro Zapytanie o niezapłacone faktury 1_FORMULARZ - ZAPYTANIE O NIEZAPŁACONE FAKTURY.xls Różnica cenowa Niezasadne żądanie faktury korygującej 2_RÓŻNICA CENOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls Różnica ilościowa - Niezasadne żądanie faktury korygującej 3_RÓŻNICA ILOŚCIOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls Zapytanie o rozliczenie zwrotu 4_FORMULARZ - ZAPYTANIE O ROZLICZENIE ZWROTU.xls Prośba o duplikat dokumentu 5_FORMULARZ - PROŚBA O DUPLIKAT DOKUMENTU.xls Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy 6_FORMULARZ - WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH KONTAKTOWYCH DOSTAWCY.xls Zapytanie o procedurę Makro 7_FORMULARZ - ZAPYTANIE O PROCEDURĘ MAKRO.xls Dodatkowe dane do rozliczenia faktur 8_FORMULARZ - DODATKOWE INFORMACJE POTRZEBNE DO ROZLICZENIA FAKTURY.xls Strona 12 z 17

13 Numer hali/store number Załącznik nr 3: Lista Hal i Platform Makro z danymi kontaktowymi do Działów Logistyki/Magazynów Centralnych Makro Hale Miasto/City Adres/Address Adres mailowy/ address Strona 13 z 17 Telefon kontaktowy/phone 1 Warszawa Al. Jerozolimskie /661/662 2 Sosnowiec ul. Długosza /661/662 3 Łódź ul. Kasprzaka /661/662 4 Ząbki k/warszawy ul. Wolności /661/662 5 Wrocław ul. Tyniecka /661/662 6 Kraków ul. Jasnogórska /661/662 7 Poznań ul. Serbska /661/662 9 Gdynia ul. Hutnicza /661/ Szczecin ul. Południowa /661/ Lublin ul. Chemiczna /661/ Zabrze Al. Korfantego /661/ Bydgoszcz Al. Jana Pawła II /661/ Rybnik ul. Żorska /661/ Bielsko-Biała ul. Klubowa /661/ Białystok Al. Jana Pawła II /661/ Katowice ul. Pukowca /661/ Kielce ul Transportowców /661/ Przejazdowo k/gdańska ul. Główna Częstochowa ul. Jagiellońska 38 / /661/ Opole ul. Partyzancka Rzeszów ul. Armii Krajowej /661/ Olsztyn ul. Lubelska /661/ Zielona Góra ul. Gorzowska /661/ Kalisz ul. Wojska Polskiego /661/ Warszawa - Bielany ul. Pstrowskiego 8/Kolumbijska /661/ Toruń ul. Marii Skłodowskiej Curie /661/ Koszalin ul. Syrenki /661/ Rzgów ul. Rudzka /661/ Szczawno ul. Szczawieńska 1 Zdrój/Wałbrzych Kraków 2 ul. Zakopiańska 70A /661/ No Limit (valid from ul. Promyka 153, ) Pruszków Quality Packers Quality Packers Sp. z o.o. LS Logistics LS Logistic T1B 95 Makro Kalisz Delivery ul. Ogrodowa 1A, Chynów ul. Kostowiec 18, Młochów Al. Wojska Polskiego Kalisz

14 Makro Punkty Makro Punkty/Satellite Stores Miasto/City Adres/Address Adres mailowy/ address Telefon/Phone 51 Tarnów ul. Tuchowska Leszno ul. Spółdzielcza 8 53 Słupsk ul. Jana Kilińskiego Radom ul. Wrocławska 8 55 Nowy Targ ul. Ludzmierska 34B 56 Gorzów Wielkopolski ul. Małorolnych 5C 57 Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 8 58 Włocławek ul. Zielna 37/39 59 Piła ul. Jana Styki tel fax tel fax tel fax tel fax tel fax tel tel fax tel fax tel fax Strona 14 z 17

15 60 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza Kołobrzeg ul. Sienkiewicza 10a tel fax tel Makro Platformy Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Chilled&Meat Telefon/Phone Adres mailowy/ address Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Telefon/Phone Fruit&Frozen Adres mailowy/ address Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Telefon/Phone Adres mailowy/ address Fish Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Dry/Non Food Telefon/Phone Adres mailowy/ address Numer/Number Nazwa Platformy/Name of Paltform Import Telefon/Phone Adres mailowy/ address Strona 15 z 17

16 Magazyny Dystrybucyjne Makro Numer hali/store number 327 Makro Toruń Delivery Miasto/City Adres/Address Adres mailowy/ address ul. Marii Skłodowskiej Curie Makro Koszalin Delivery ul. Syrenki Makro Łódź-Rzgów Delivery ul. Rudzka Makro Szczawno-Zdrój Delivery Telefon kontaktowy/phone ul. Szczawieńska Załącznik nr 4: Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą Rodzaj dokumentu Opis dokumentu W5, WR Faktura sprzedaży/fvk_manualna W9 Faktura/FVK z żądaniem korekty WC Faktura korygująca_zwrot towaru WE WF WP WQ W7 W8 WY WG WM L6 L7 Faktura sprzedaży/faktura korygująca_aut. Faktura komercyjna Nota księgowa obciążeniowa_zwrot towaru Storno noty księgowej Sprzedaż depozytów Żądanie faktury korygującej Storno żądania faktury korygującej Żądanie faktury korygującej_zwrot towaru Dostawa niefakturowana Faktura wystawiona przez MC&C Faktura korygująca_ do Noty Bonusowej Strona 16 z 17

17 Załącznik nr 5: Instrukcja Nota Zwrotu Towaru Strona 17 z 17

Informacja dla dostawców

Informacja dla dostawców Informacja dla dostawców Strona 1 z 15 Spis Treści: Wstęp Rozliczenia finansowe - opis procesu Najczęściej zadawane pytania Lista Załączników: Załącznik nr. 1 - Żądanie faktury korygującej Załącznik nr.

Bardziej szczegółowo

Information for suppliers

Information for suppliers Information for suppliers Page 1 of 17 Contents: I. Introduction II. Financial Settlements description of the process III. Frequently Asked Questions IV. List of Appendixes: Appendix no 1 Request for Correction

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. - aneks Program Lojalnościowy Punktomania Soul Villeroy&Boch Group 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school 1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ MAKRO

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ MAKRO REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ MAKRO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu Kredytu i używania Karty Kredytowej Makro. 2. Poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Załącznik nr 1 do Uchwały N 9/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 15.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy www.lcs.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Lcs Piotr Marczuk z siedzibą w Płońsku przy ul. 1-go Maja 2a, 09-100 Płońsk

Bardziej szczegółowo

01. Strony transakcji

01. Strony transakcji Regulamin Sklepu Mistral-rtv.pl Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Mistral-rtv.pl oznacza akceptację postanowień ninejszego regulaminu. Właścicielem sklepu www.mistral-rtv.pl jest firma: Mistral

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁALNOŚCI. DOSTĘPNE FORMY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁALNOŚCI. DOSTĘPNE FORMY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ Sprzedaż na niniejszym koncie, zarejestrowanym na platformie Allegro odbywa się przez sklep internetowy AVANDELUX i prowadzony jest przez Avandelux Grzegorz Czaczkowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do składania Zamówień i nabycia Towarów przez

Bardziej szczegółowo

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania Załącznik nr 1 do Umowy o Kartę Kredytową Poduszka Kredytowa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ PODUSZKA KREDYTOWA Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej Poduszka Kredytowa określa warunki w zakresie wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych AVON

Regulamin Kart kredytowych AVON Regulamin Kart kredytowych AVON Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych AVON. 2. Poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez. BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

REGULAMIN. przez. BZ WBK Faktor Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FAKTORINGOWYCH BEZ PRZEJĘCIA RYZYKA przez BZ WBK Faktor Sp. z o.o. czerwiec 2015 Strona 1 z 11 Spis treści: Postanowienia ogólne... 3 Zabezpieczenia... 4 Zgłoszenie Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Oddział Regionalny ul. Giełdowa 8 57-438 Wrocław tel. 8 71 369 74 00

Dolnośląski Oddział Regionalny ul. Giełdowa 8 57-438 Wrocław tel. 8 71 369 74 00 Dolnośląski Oddział Regionalny ul. Giełdowa 8 57-438 Wrocław tel. 8 71 369 74 00 Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń tel. 56 619 83 00 Lubelski Oddział Regionalny Elizówka

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.jonizatory.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.jonizatory.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.jonizatory.eu Właścicielem (Sprzedawcą) Sklepu internetowego jest: Symec Consulting ul. Marszałkowska 80 00-517 Warszawa Numer NIP: 736-10-54-096 Numer REGON: 015636048

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGROSYSTEMY.PL/SKLEP

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGROSYSTEMY.PL/SKLEP REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGROSYSTEMY.PL/SKLEP Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.agrosystemy.pl/sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo