PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA 2010 ROK"

Transkrypt

1 Zał. do uchwały Nr XL/298/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 stycznia 2010 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA 2010 ROK

2 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2010 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Program powstał w oparciu o przeprowadzoną diagnozę problemów społecznych w mieście, związanych z alkoholizmem i narkomanią i jest częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Aleksandrów Kujawski na lata Podstawa prawna i merytoryczna programu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 opracowano na podstawie : Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.). Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26, poz. 226). Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, innych uzależnień oraz HIV/AIDS w województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2010 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Aleksandrów Kujawski na lata Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku Sprawozdań z realizacji Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach ubiegłych. Konsultacji z podmiotami działającymi na terenie miasta w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii w Aleksandrowie Kujawskim wybrane aspekty I Problemy alkoholowe i czynniki ryzyka w Aleksandrowie Kujawskim 1. Dane demograficzne. Liczba ludności miasta Aleksandrów Kujawski ogółem ( kobiety: 6.561, mężczyźni: 5.908), w tym: w wieku 0 6 lat: 942 w wieku 7 17 lat: 1.403

3 w wieku lat: w wieku lat: 662 powyżej 65 lat: /Według danych WSO UM na dzień / 2. Problemy społeczne związane z ograniczeniem aktywności zawodowej mieszkańców miasta Liczba zarejestrowanych osób poszukujących pracy: 1015 ( w tym 510 kobiet) Stopa bezrobocia w Aleksandrowie Kuj. : 18 % Stopa bezrobocia w pow. aleksandrowskim : 16,6 %. Stopa bezrobocia w województwie Kujawsko - Pomorskim: 15,1 %; (dane PUP w Aleks.Kuj. z XI 2009) Badania wskazują niestety bardzo wysoki stopień korelacji (0,79) pomiędzy bezrobociem i alkoholizmem. 3. Dostępność napojów alkoholowych. a. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych /stan na dzień / ogólna liczba punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /bez piwa/ wynosi 34 nielimitowana sprzedaż piwa prowadzona jest w 36 placówkach handlowych sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18% alkoholu odbywa się w 34 punktach napoje o zawartości powyżej 18 % alkoholu sprzedawane są w 25 punktach handlowych Biorąc pod uwagę powyższe dane wskazać należy, że jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych /z wyłączeniem piwa/ przypada na 298 mieszkańców miasta. b. Punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/: 11 ( wg danych WSO UM) c. W rozbiciu na poszczególne kategorie napojów związane z zawartością alkoholu statystyka wskaźnika dostępności napojów alkoholowych wygląda w sposób następujący: do 4,5%, w tym piwa: 1 punkt/297 mieszk. do 18% - 1 punkt/378 mieszk. pow.18% - 1 punkt/543 mieszk. /Powyższe zestawienie obejmuje łączną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży. 4.W 2009 roku ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało 127 rodzin (247 osób), u których stwierdzono występowanie problemu alkoholowego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel z zadań własnych i zleconych Gminie, to łączna kwota zł pomoc opałowa wraz z transportem; dla 3 osób, na kwotę zł zasiłki celowe na zakup opału; dla 2 osób, na kwotę zł posiłki dla dzieci w szkole; dla 19 dzieci, na kwotę zł zasiłki celowe na zakup żywności; dla 149 osób, na kwotę zł inna pomoc/leki, bilety, dowody osobiste/ dla 11 osób, na kwotę zł zasiłki okresowe; dla 121 rodzin, na kwotę zł sprawienie pogrzebu; dla 1 osoby, na kwotę zł zasiłki stałe; dla 17 osób, na kwotę zł wypoczynek letni dzieci; dla 5 dzieci, na kwotę zł /dane według statystyk MOPS w Aleksandrowie Kuj. na dzień /

4 5.Populacja dzieci i młodzieży zjawiska i problemy wymagające prowadzenia oddziaływań zapobiegawczych, interwencyjnych i terapeutycznych. Łączna liczba dzieci i młodzieży /od 7 do 17 roku życia/: 1403 Liczba placówek oświatowych /szkół i przedszkoli/ prowadzonych i dotowanych przez Gminę Miejską: przedszkola 3 szkoły podstawowe 2 gimnazja 2 Wszystkie placówki szkolne działające na terenie miasta Aleksandrów Kujawski opracowały i wdrażają od września 2003 roku szkolne programy profilaktyki, co jest wymogiem Ustawy o systemie oświaty. Wyodrębnione cele szkolnych programów profilaktyki, związane z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym koncentrują się na następujących zagadnieniach: eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych rozwijanie postaw prozdrowotnych promowanie pozytywnych wzorów osobowościowych prowadzenia doskonalenia nauczycieli i pedagogów związanego z wdrażaniem nowoczesnych i adekwatnych do potrzeb technologii profilaktycznych. Jako formy działań profilaktycznych planowanych do prowadzenia w szkołach, wymagających wsparcia merytorycznego i finansowego przez samorząd miejski wskazywane są: organizowanie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów przejawiających zaburzenia w zachowaniu szkolenia dla nauczycieli organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, konkursów tematycznych, spektakli teatralnych 6. Problemy zdrowotne leczenie osób uzależnionych od alkoholu. Według badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Polsce żyje około tys. osób uzależnionych od alkoholu, zaś osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie na ok. 2,5 4 mln. Stanowi to 2% - 3% populacji. W placówkach leczenia odwykowego zarejestrowanych jest 8% - 10% z nich. Opierając się na wskaźnikach ogólnopolskich można oszacować, że liczba dorosłych mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego przejawiających symptomy choroby alkoholowej /w różnych jej fazach/ wynosi Liczba dorosłych żyjących w otoczeniu alkoholika ( współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo) wynosi ( 4-5%), dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików: 500 ( 4%). W roku 2009 na oddziale psychiatrycznym Szpitala w Aleksandrowie Kuj. przebywało 42 mieszkańców miasta z zespołem zależności alkoholowej. Oddział Psychiatryczno- Obserwacyjny Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim świadczy usługi w zakresie m.in: - leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich, - spotkania pacjentów (grupowe) mające na celu : psychoedukację, identyfikację z chorobą, motywację do - podjęcia leczenia na oddziałach stacjonarnych, - rozmowy indywidualne konsultacje. Na terenie Oddziału odbywają się również mitingi grupy AA. 7. Przemoc w rodzinie. Zjawisko przemocy w sposób ścisły wiąże się z problemem alkoholowym występującym w rodzinach. Statystyki podają, że większość sprawców czynów kwalifikowanych przez Kodeks postępowania karnego jako fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków

5 uzależniających. Prowadzone dotychczas działania informacyjne ogólnopolskie i lokalne spowodowały znaczny wzrost zainteresowania tą problematyką oraz uaktywniły ofiary przemocy do zgłaszania problemu odpowiednim instytucjom i służbom. Z porad w Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym skorzystało w 2009 roku ok. 25 osób będących ofiarami przemocy. II Diagnoza problemu narkomanii na terenie Aleksandrowa Kujawskiego Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Stąd wywodzi się postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny i równoważyły podejście pomiędzy ograniczeniem popytu a ograniczeniem podaży. Zmiany społeczno - ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju sprzyjają rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych, obniża się wiek biorących - swobodny dostęp do narkotyków mają już dzieci w szkole podstawowej. Wg szacunkowych danych liczba ludzi po inicjacji narkotykowej wynosi w Polsce ok. 1,2 mln, liczba uzależnionych i eksperymentujących sięga 200 tys., zaś leczących się w ośrodkach detoksykacyjnych wynosi ok. 100tys. Szczególnie niepokojące jest rozszerzanie się tego zjawiska wśród młodzieży. Z przeprowadzonych badań wśród uczniów wynika, że co trzeci uczeń szkoły średniej i gimnazjum miał kontakt z narkotykami. Diagnoza lokalna problemu została dokonana w oparciu o informacje uzyskane z Powiatowej Komendy Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dane pedagogów szkolnych i ogólnopolskie raporty z badań ankietowych. - 26% szóstoklasistów, 41% uczniów klas gimnazjalnych oraz 49% uczniów klas ponad gimnazjalnych miało kontakt ze środkami odurzającymi, - najczęściej zażywanymi środkami odurzającymi są marihuana i amfetamina, - niecałe 40% uczniów uważa, że posiada wystarczającą wiedzę o szkodliwym działaniu środków odurzających, - co trzeci gimnazjalista i uczeń szkoły ponad gimnazjalnej zna jedno lub kilka miejsc oraz osób gdzie można kupić narkotyki - 40% uczniów zna osobę zażywającą narkotyki III Stan zasobów w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Aleksandrowie Kujawskim 1.Placówki lecznictwa odwykowego. Na terenie miasta Aleksandrów Kujawski nie działa żadna specjalistyczna placówka leczenia odwykowego. Osoby podejmujące leczenie korzystają ze świadczeń oddziału psychiatrycznego miejscowego szpitala. Lecznictwo odwykowe o charakterze zamkniętym prowadzone jest głównie w oparciu o ofertę ośrodka w Czerniewicach i oddziału szpitalnego w Radziejowie.

6 2. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Nasze doświadczenia w realizacji programów profilaktycznych, zarówno środowiskowych, jak i ogólnomiejskich wskazują niestety na obniżającą się ich skuteczność. Głównym powodem wydają się być: pewna incydentalność oddziaływań, rozczłonkowanie bodźców, brak koordynacji i integracji działań, brak fachowej wiedzy i sprawdzonych wzorców, utrudniony dostęp do specjalistycznej informacji i specjalistów. Powołanie podmiotu działań profilaktycznych na poziomie całej społeczności lokalnej w postaci Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ma na celu: - koordynację działań (współdziałanie), zjednoczenie wszystkich lokalnych zasobów profilaktycznych, - planowanie i stabilizację oddziaływań, - centralizację informacji (baza specjalistycznych danych), - interdyscyplinarność oddziaływań, - skuteczniejszą diagnozę problemów, - łatwiejszy dostęp do rozwiązań nowatorskich, dostęp do specjalistycznych materiałów, - lepszą promocję oddziaływań profilaktycznych, propagowanie idei profilaktycznej (media, materiały informacyjne), - realizację założeń Profilaktyki Integralnej Pomoc w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień skierowana jest do osób uzależnionych, ich rodzin (współ uzależnionych) od alkoholu i narkotyków oraz do osób, które doznają przemocy fizycznej i psychicznej. Osoby mające taki problem mogą liczyć na pomoc psychologiczną, pedagogiczną, fachowe konsultacje, jak również interwencje w terenie. Znaczenie i spodziewane efekty dla środowiska lokalnego: - dostępność fachowej pomocy i informacji, - podejmowanie szybkiej, fachowej interwencji, - uwzględnianie w działaniach całościowej sytuacji środowiskowej, - wykorzystywanie najlepszych, sprawdzonych wzorców i doświadczeń, - właściwe monitorowanie i ewaluacja problemów, - solidarne działania różnych środowisk i instytucji, - zorganizowanie młodzieżowej grupy liderów profilaktyki. W ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień funkcjonują: - świetlica socjoterapeutyczna, - punkt konsultacyjno - informacyjny. - grupa samopomocowa typu AA, /dla osób uzależnionych/ - grupa samopomocowa Al-anon, /dla osób współuzależnionych / - grupa wsparcia dla narkomanów i ich rodzin - punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie - pomoc psychologiczna Świetlica Socjoterapeutyczna przy Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego działającą w myśl przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz 593 z późniejszymi zmianami), a w szczególności wsparcia funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodziny poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem oraz w myśl rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek

7 opiekuńczo-wychowawczych(dz.u.2005,nr37,poz.331) Powstanie placówki było odpowiedzią na wzrost negatywnych zjawisk społecznych, szczególnie widoczny wśród rodzin funkcjonujących na granicy bezpieczeństwa socjalnego. Działalność Świetlicy rozkłada się na dwa nurty: Pierwszy z nich polega na racjonalnym organizowaniu czasu wolnego dzieci oraz młodzieży. Drugi nurt dotyczy pracy socjoterapeutycznej. Socjoterapia polega na celowym stwarzaniu dzieciom i młodzieży warunków umożliwiających pojawienie się procesu socjoterapeutycznego (zmianę sądów o rzeczywistości, sposobów zachowań i odreagowanie emocjonalne). Dzieje się to podczas różnorodnych zajęć, n.p.: plastycznych, rekreacyjnych, kulinarnych, komputerowych, edukacyjnych, wycieczek, rożnych form wypoczynku letniego i zimowego itp. Zadania Świetlicy: 1.Sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego rodziny. 2.Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy i diagnozą indywidualną dzieci. 3.Praca ze stałymi grupami dzieci. 4.Praca z dziećmi w kontakcie indywidualnym. 5.Przygotowanie i realizacja indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych dla dzieci. 6.Prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem zgodnej z charakterem placówki (dokumentacja diagnozy, planów i realizacji indywidualnych i grupowych zajęcia z dziećmi wraz z osiągnięciami). 7.Utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka w celu: - diagnozy sytuacji rodzinnej, - rozwiązywania problemów rodziny (np. motywowanie osoby uzależnionej lub współ uzależnionej do podjęcia terapii), - współpracy w sprawie postępów dziecka w procesie socjoterapii. 8.Współpraca z instytucjami (gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp.), które mogą pomóc rodzinie w rozwiązaniu jej problemów, a zwłaszcza w zakresie podejmowania interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych. Punkt Konsultacyjno - Informacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób zgłaszających zaistnienie sytuacji kryzysowych związanych z problemem uzależnienia. Prowadzi także poradnictwo, rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, interwencje na rzecz osób dotkniętych przemocą domową. Zadania punktu konsultacyjno - informacyjnego: - nawiązanie życzliwego, nie oceniającego kontaktu z osobą szukającą pomocy w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej, - udzielenie wsparcia psychicznego, - informowanie o możliwościach pomocy i kompetencjach poszczególnych służb z terenu miasta i innych instytucji, które mogą udzielić profesjonalnej i systemowej pomocy osobom, które zgłosiły się do punktu, - motywowanie do leczenia, - informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, poradni uzależnień, poradni zdrowia psychicznego, - udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu, - przyjmowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania, - uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej celem podjęcia działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa ofiary i powstrzymania przemocy (wypełnienie niebieskiej kartyczęści A, przekazanie sprawy do MKRPA, kontakt z Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

8 Stowarzyszeniem Arka bądź innymi instytucjami, które mogą przyczynić się do rozwiązania sprawy np. szkoły, poradnie), - dokonanie oceny stanu w zakresie problemu alkoholowego, przemocy domowej i narkomanii na terenie miasta, - działania w kierunku opracowywania programów z zakresu problemów alkoholowych, przemocy domowej, narkomanii. 3.Inne formy pomocy, działań profilaktycznych i doradczych realizowane w oparciu o posiadane zasoby. a. grupy samopomocowe Na terenie miasta działają trzy grupy samopomocowe funkcjonujące w oparciu o założenia wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Skupia ona środowisko osób prowadzących lub kontynuujących własny proces zdrowienia. Odbywają się także spotkania członków rodzin zorganizowanych w ruchu Al. anon. (osób współuzależnionych), oraz Grupa wsparcia dla narkomanów i ich rodzin b. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Miejskiej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzi 12 osób: α. terapeuta uzależnień β. przedstawiciele Rady Miejskiej (3 os.) χ. przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji δ. pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ε. dyrektor Miejskiego Centrum Kultury φ. psycholog szkolny γ. pedagog szkolny η. kurator sądowy ι. przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych(2 os.). Członkowie MKRPA oprócz zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i w regulaminie organizacyjnym komisji prowadzą nienormowane czasem działania w swoich środowiskach zawodowych, obejmujące informowanie o chorobie alkoholowej, podejmowanie doraźnej interwencji wobec osób wymagających pomocy. W ramach MKRPA działa Zespół Motywacyjno- Interwencyjny, który prowadzi rozmowy motywujące do leczenia odwykowego, na wniosek członków rodziny, MOPS bądź kuratora sądowego. c. Współpraca z Wydziałem Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu 19 grudnia 2007 r. nastąpiło podpisanie umowy o współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień w obszarach m.in. : opracowywania i realizacji projektów edukacyjno - wychowawczych, opracowywania i wykorzystania narzędzi diagnostycznych, organizacji szkoleń, warsztatów itp. Cele główne Cele główne i operacyjne Programu 1. Zapewnienie warunków do szybkiej i efektywnej pomocy dla osób i rodzin z problemem alkoholowym lub narkomanii. 2. Osiągnięcie stanu, w którym zdrowy styl życia, wolny od nałogów dotyczy coraz większej liczby mieszkańców.

9 3. Zwiększenie świadomości społecznej dot. uzależnień oraz ochrona dzieci i młodzieży przed presją używania substancji psychoaktywnych. 4. Zmniejszenie skali i natężenia szkód związanych z nadużywaniem alkoholu takich jak: zgony, wypadki, przemoc, zaniedbania i konflikty rodzinne. Cele operacyjne odpowiadające celowi głównemu Nr 1 : 1) zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do poradnictwa specjalistycznego 2) umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do placówek leczenia odwykowego 3) zwiększenie działań interwencyjnych w chorobie alkoholowej i narkomanii. odpowiadające celowi głównemu Nr 2: 1) zwiększenie ofert rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dla mieszkańców miasta 2) zapewnienie dostępu do materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień. 3) ograniczenie możliwości dostępności do nabycia alkoholu i narkotyków 4) rozbudowanie i udostępnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta odpowiadające celowi głównemu Nr 3 : 1) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych w szkołach 2) zapewnienie szkoleń dla nauczycieli i rodziców, mających na celu szybkie i skuteczne reagowanie, na pojawiające się problemy uzależnień 3) ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich 4) ograniczenie możliwości nabycia narkotyków 5) zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki odpowiadające celowi głównemu Nr 4 : 1) zwiększenie dostępności usług terapeutyczno - profilaktycznych, w szczególności dla grup podwyższonego ryzyka. 2) zwiększenie działań interwencyjnych w chorobie alkoholowej 3) natężenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz osób kierujących pojazdami mechanicznymi 4) podejmowanie działań represyjnych w stosunku do osób łamiących przepisy ustawy Wskaźniki efektywności 1. Wskaźniki w zakresie zadań związanych z celem głównym nr 1 1) liczba wniosków skierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2) liczba wniosków skierowanych przez Miejską Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu, 3) liczba osób, które ukończyły leczenie lub terapię uzależnienia lub współuzależnienia 4) liczba uczestników zajęć w Punkcie Konsultacyjnym 5) liczba porad psychologicznych 6) liczba interwencji w rodzinach z problemem alkoholowym 2. Wskaźniki w zakresie zadań związanych z celem głównym nr 2 1) liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu alkoholizmu 2) kwota przeznaczona na pomoc materialną dla rodzin z problemem alkoholowym z pomocy społecznej 3) liczba uczestników zajęć sportowych pozalekcyjnych 4) liczba imprez sportowych 5) ilość imprez, festynów opartych na promocji zdrowego i aktywnego stylu życia 6) liczba podmiotów, które otrzymały środki finansowe w ramach miejskiego programu na realizację lokalnych projektów 3. Wskaźniki w zakresie zadań związanych z celem głównym nr 3 1) ilość interwencji mających związek z alkoholem, narkotykami oraz przemocą w przypadkach łamania prawa

10 w przez osoby nieletnie 2) ilość incydentów mających związek ze spożywaniem alkoholu lub narkotyków na terenie szkół 3) ilość spraw mających związek z rozpowszechnianiem narkotyków 4) liczba dzieci, młodzieży i rodziców objętych programami edukacyjno - wychowawczymi i profilaktycznymi na terenie miasta 5) liczba przeprowadzonych szkoleń z nauczycielami, pedagogami z zakresu profilaktyki uzależnień 6) liczba programów i przedsięwzięć profilaktycznych 4. Wskaźniki w zakresie zadań związanych z celem głównym nr 4 1) ilość wypadków drogowych mających związek z alkoholem 2) ilość zatrzymanych praw jazdy mających związek z alkoholem lub narkotykami 3) liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 4) liczba interwencji wobec przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (Niebieskie Karty). 5) liczba przestępstw (rozboje, włamania, kradzieże) mających związek z alkoholem. 6) ilość czynów karalnych popełnionych przez nieletnich mających związek z alkoholem lub narkotykami Źródła i zasady finansowania 1. Źródłem finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1) art W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.4 1 ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2) art Dochody z opłat za wydawane zezwolenia (...) wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art.10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 2. Planowane dochody na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii łącznie wyniosą : zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) stanowią je środki wpływające z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz innych programów i konkursów. Zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Aleksandrowa Kujawskiego ustala się liczbę punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży proporcjonalnie do liczby mieszkańców, dostosowując ilość do potrzeb ograniczenia dostępności do alkoholu. Ilość punktów sprzedaży: 40, co stanowi 1 punkt na 313 mieszkańców miasta ( nie dotyczy piwa) nie podlega limitowaniu liczba punktów sprzedaży piwa ( bez względu na zawartość alkoholu), natomiast dla placówek gastronomicznych, w których mogą być podawane do spożycia napoje alkoholowe, ustala się limit 40 punktów sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu, może być realizowana pod warunkiem: - zapewnienia w ciągłej sprzedaży dań gorących ( nie dotyczy placówek mających zezwolenie tylko na sprzedaż piwa), - lokal dysponuje co najmniej 20 miejscami siedzącymi w restauracji lub w kawiarni, i 12 miejscami w barze gastronomicznym.

11 sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, może być prowadzona w punktach sprzedaży, którymi są: -sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, - wydzielone stoiska w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażnej powyżej 200m., - pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych. w kawiarni Miltiadesa w MCK mogą być podawane do spożycia napoje alkoholowe i piwo - na podstawie otrzymanego zezwolenia poza czasem trwania imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży mogą być wydawane na następujące rodzaje napojów: - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa), - powyżej 18% zawartości alkoholu. kioskom detalicznym branży spożywczej wydaje się pozwolenia tylko na sprzedaż piwa nie wydaje się pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu, dla: - barów mlecznych i jadłodajni, - barów szybkiej obsługi ( z wyjątkiem piwa). zezwolenia mogą być wydawane na okres min. 2 lub 4 lat przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. wprowadza się obowiązek uwidaczniania informacji o zakazie spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego i ich sprzedaży osobom nietrzeźwym i nieletnim. do prowadzenia kontroli punktów sprzedaży detalicznej oraz lokali gastronomicznych i kawiarni uprawnieni są: organ wydający zezwolenia, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Realizatorzy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1. Burmistrz Miasta poprzez Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień 2. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5. Komenda Powiatowa Policji 6. Placówki służby zdrowia. 7. Placówki oświatowo-wychowawcze. 8. Miejskie Centrum Kultury 9. Organizacje pozarządowe, kluby sportowe, stowarzyszenia działające na rzecz trzeźwości i współpracujące w sposób pośredni lub bezpośredni w realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 10. Osoby fizyczne realizujące na podstawie umów zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

12 Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin (łączna kwota na zad. w pkt. I zł) 1.Działalność Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, punktu informacyjno-konsultacyjnego, Grupy wsparcia, porad psychologa wynagrodzenia- wyposażenie, materiały) zł w tym; - wynagrodzenie psychologa zł - wynagrodzenie specjalisty ds. narkomanii zł - wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień zł - wynagrodzenie pracownika Świetlicy środowiskowej zł 3. Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. 4.Zakup literatury, testów, kaset, materiałów informacyjnych i materiałów biurowych- biblioteczka profilaktyczna zł 5.Dofinansowanie szkoleń dla osób prowadzących terapię-1.000zł 6. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowanie wynagrodzenia za pracę dla członków Miejskiej Komisji zł II. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz tworzenie alternatyw dla spędzania wolnego czasu (łączna kwota na zad. w pkt. II zł) 1.Promocja zdrowego stylu życia, działania w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej 2.Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży-1.500zł 3. Dofinansowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych propagujących zdrowe spędzanie wolnego czasu zł 4. Przystąpienie do ogólnopolskich kampanii i akcji zł 5. Finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej dla różnych grup zawodowych-1000zł 6. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zł 7. Organizacja półkolonii i bloku imprez sportowo- rekreacyjnych w czasie ferii zimowych i wakacyjnej przerwy letniej-4.000zł 8. Finansowanie wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych połączonych z programem profilaktycznym zł III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (łączna kwota na zad. w pkt. III zł-) 1.Realizacja i dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnch w szkołach zwłaszcza rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Kuratorium Oświaty-2.000zł 3. Finansowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu uzależnienia alkoholowego, przemocy, agresji, zagrożeń przed sektami-1.000zł 4. Spotkania edukacyjne dla rodziców 5.Konkursy, imprezy szkolne o tematyce uzależnień- zakup nagród dla laureatów konkursów, dofinansowanie wydatków na zorganizowanie imprez szkolnych-1.000zł

13 IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów prawa w związku z nadużywaniem alkoholu, sprzedażą i reklamą alkoholu. 1. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, ograniczenie dostępności do alkoholu. 2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na alkohol. 3. Kontrola przestrzegania zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 4. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 5. Podejmowanie interwencji prawnych w przypadku łamania ustawy 6. Edukacja społeczna upowszechnianie artykułów, broszurek, ulotek, plakatów. Łączna kwota na realizację niniejszych zadań wynosi zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.(łączna kwota na zad. w pkt. I zł) 1.Działalność Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w zakresie problemu narkomanii (uzależnieni i ich rodziny) zł 2.Dofinansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i współuzależnionymi zł 3.Współpraca z istniejącymi placówkami i instytucjami (w tym organizacjami pozarządowymi i środowiskami wzajemnej pomocy) mogącymi udzielić pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i współuzależnionym. II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. 1.Prowadzenie konsultacji dla członków rodzin, w których występują problemy narkomanii. 2.Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej miejsc pomocy dla rodzin, w których występują problemy narkomanii. 3.Współpraca z instytucjami w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem narkomanii (policja, sąd, świetlice środowiskowo-wychowawcze i socjoterapeutyczne) III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. (łączna kwota na zad. w pkt. III zł) 1.Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zł 2.Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników oświaty.- 600zł 3.Współpraca ze szkołami dotycząca konstruowania szkolnego programu profilaktyki w zakresie problematyki narkomanii. 4.Podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz edukacja w zakresie problematyki

14 narkomanii. 5.Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych. 6.Prowadzenie edukacji społeczności lokalnej za pomocą dostępnych mediów (prasa, plakaty, internet). IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. (łączna kwota na zad. w pkt. IV zł) 1.Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków-3.500zł 2. Współpraca z Wydziałem Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. 2.Współpraca z bibliotekami szkolnymi i publicznymi na rzecz stale dostępnej literatury z zakresu problematyki narkomanii. 3.Prowadzenie szkoleń dla pracowników Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sądu oraz pracowników służby zdrowia w kontekście pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami zł Łączna kwota na realizację niniejszych zadań wynosi zł (słownie: piętnaście tysięcy sto złotych) Informacje uzupełniające 1. W miarę pozyskiwanych środków (za zezwolenia) mogą być realizowane inne przedsięwzięcia profilaktyczne nie ujęte do realizacji w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może dokonać zmiany wydatków pomiędzy poszczególnymi punktami w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 3. Nadzór nad realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii będzie prowadził Burmistrz poprzez Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasady wynagradzania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za wykonywane czynności. 2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 140 zł, pod warunkiem udziału w pracy Komisji co najmniej jeden raz w miesiącu 3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 260 zł 4.Sekretarz komisji za prowadzenie dokumentacji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 140zł miesięcznie 5. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji wypłacane będzie w oparciu o listę obecności. Opracowanie: Zbigniew Dembowski, Jerzy Erwiński

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr 659 Rady Miasta Konia z dnia 30 października 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK "... profilaktyka to proces, który

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Załącznik do uchwały nr../. /13 Rady Miasta Bolesławiec z dnia listopada 2013 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Przygotował : Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 623/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4.11.2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK I. WPROWADZENIE W Polsce to samorządy gminne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Wprowadzenie Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 Załącznik do Uchwały Nr XLII/547/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013 dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/437/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2012 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZASOBÓW

I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZASOBÓW I. WSTĘP Alkoholizm. Choroba, która potrafi zniszczyć nie tylko osobę na nią chorującą, ale także dotyka pośrednio osoby z najbliższego otoczenia. Obecnie mamy do czynienia z niebezpiecznym zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r.

UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r. UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo