ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW"

Transkrypt

1 209 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOK OFTHEREGIONS-POLAND 20lat Polskiej StatystykiPublicznej GŁÓWNYURZĄDSTATYSTYCZNY CENTRALSTATISTICALOFICE WARSZAWA WARSAW

2 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF CENTRAL STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Józef Oleński REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZŁONKOWIE: MEMBERS: Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Marek Cierpiał-Wolan, Maria Jeznach, Stanisław Kamiński, Liliana Kursa, Bogusław Lasocki, Grażyna Marciniak, Lucyna Nowak, Hanna Poławska (sekretarz secretary), Dominika Rogalińska, Grażyna Szydłowska, Wanda Tkaczyk, Katarzyna Walkowska, Agnieszka Zgierska Prace merytoryczne Wydział Opracowań Regionalnych w DEPARTAMENCIE BADAŃ REGIONALNYCH I ŚRODOWISKA w składzie: Compiled by Regional Studies Section REGIONAL AND ENVIRONMENTAL SURVEYS DIVISION: Ewa Cholewczyńska, Elżbieta Grobicka, Joanna Kasprzak, Magdalena Łączyńska, Anna Patejuk, Joanna Poświata, Krystyna Przepióra kierujący supervisor Hanna Hodzyńska, Dominika Rogalińska ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH: STATISTICAL PUBLISHING ESTABLISHMENT: Redakcja techniczna Technical supervision kierujący supervisor Bożena Gorczyca Skład i korekta Typesetting and proof-reading kierujący supervisor Jolanta Mossakowska, Teresa Chmielewska Opracowanie mapy Wykresy Charts Robert Chmielewski Map preparation Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SA Warszawa Druk mapy Zakład Wydawnictw Statystycznych Map printing Statistical Publishing Establishment Projekt okładki Cover design Sylwester Jabłoński Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła When publishing CSO data please indicate source ISSN Publikacja dostępna na CD oraz tablice przeglądowe w Internecie Publication available on CD and review tables on the Internet ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208. Ark. druk. 40,25+8 wklejek i 1 mapa. Papier offset kl. III, 70 g, 70x100. Oddano do składania w październiku 2009 r. Publikację przygotowano w technologii CtP. Podpisano do druku i druk ukończono w styczniu 2010 r. Zam. 286.

3 PRZEDMOWA Główny Urząd Statystyczny przekazuje Państwu trzydziestą czwartą edycję Rocznika Statystycznego Województw, który zawiera obszerny zestaw danych charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki w ujęciu przestrzennym. Prezentowane informacje w przekrojach terytorialnych zostały dobrane pod kątem przydatności do porównań i analiz regionalnego zróżnicowania zjawisk. Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacony został ilustracją graficzną w postaci map i wykresów. Układ tematyczny publikacji pozostał niezmieniony. W obecnej edycji Rocznika zrezygnowano z prezentacji tablicy przeglądowej,,wybrane dane o powiatach w formie drukowanej, pozostawiając ją tylko na CD. Szeroki zestaw informacji o powiatach dostępny jest również w Banku Danych Regionalnych w Internecie na stronie Treść Rocznika została wzbogacona o informacje dotyczące m.in.:. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w Polsce w dniu 7 VI 2009 r.;. zagrożenia ubóstwem;. studentów i absolwentów szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych;. nakładów na działalność badawczą i rozwojową według dziedzin nauk;. przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle według rodzajów wprowadzonych innowacji;. dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w podziale na programy operacyjne polityki spójności na lata W niniejszej edycji Rocznika dane według rodzajów działalności po raz ostatni zaprezentowane zostały w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2004, obowiązującej w 2009 r. równolegle z Polską Klasyfikacją Działalności PKD W Aneksie, stanowiącym integralną część Rocznika, zamieszczono wybrane informacje w układzie PKD Przekazując do rąk Państwa Rocznik Statystyczny Województw 2009, składam wszystkim osobom i instytucjom serdeczne podziękowanie za współpracę i przekazane dane oraz uwagi i wnioski, które wspomagają kształtowanie systemu publikacji i opracowań statystycznych w ujęciu przestrzennym. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prof. dr hab. Józef Oleński Warszawa, grudzień 2009 r.

4 PREFACE The Central Statistical Office presents the thirty-fourth edition of the Statistical Yearbook of the Regions Poland, including a comprehensive set of statistical data characterising living standards of the society and the state of the economy in spatial approach. The information presented in the Yearbook was selected according to their usefulness for comparisons and analyses of regional diversity of phenomena. Selected economic categories are presented in a dynamic way as well as in relation to the national averages. The statistical information is enriched with maps and graphs. The thematic arrangement of the publication has remained unchanged. In the current edition of the Yearbook the review table Selected data on powiats is published only on CD. A broad set of information on powiats is also available in the Regional Data Bank on the Internet on website The content of the Yearbook has been enriched, among others, with information on: the election to the European Parliament conducted in Poland on 7 June 2009; risk of poverty; students and graduates of higher education institutions in mathematics, science and technology; gross domestic expenditures on research and development activity by field of science; product and process innovative enterprises in industry by type of introduced innovation;. co-financing from structural funds and the Cohesion Fund in division into operational programmes of the cohesion policy for the period In this edition of the Yearbook for the last time are presented the data by kinds of activity in accordance with the Polish Classification of Activity PKD 2004 (NACE Rev. 1.1), which in 2009 is in force together with the Polish Classification of Activity PKD 2007 (NACE Rev. 2). The Annex, which is an integral part of the Yearbook, contains selected information according to PKD Presenting this edition of the Statistical Yearbook of the Regions Poland 2009, I would like to express my sincere gratitude to all the persons and institutions for their co-operation and assistance in providing information as well as for their remarks and suggestions, which contribute to the development of the system of statistical publications and compilations in spatial approach. President of the Central Statistical Office Prof. Józef Oleński, Ph.D. Warsaw, December 2009

5 SPIS RZECZY CONTENTS Str. Page Przedmowa Preface Spis tablic List of tables Objaśnienia znaków umownych... Symbols Ważniejsze skróty Major abbreviations Uwagi ogólne General notes TABLICE PRZEGLĄDOWE REVIEW TABLES I. Wybrane dane o regionach (NTS 1) Selected data on regions (NTS 1) w 2008 r in II. Ważniejsze dane o województwach (NTS 2) Major data on voivodships (NTS 2) III. Wybrane dane o podregionach Selected data on subregions (NTS 3) (NTS 3) w 2008 r in DZIAŁY CHAPTERS I. Warunki naturalne i ochrona środowiska tection Environment and environmental pro- II. Organizacja państwa.... Organization of the State III. Wymiar sprawiedliwości... Justice IV. Ludność Population V. Rynek pracy Labour market VI. Dochody ludności..... Population income VII. Infrastruktura komunalna. Mieszkania Municipal infrastructure. Dwellings VIII. Edukacja i wychowanie... Education IX. Ochrona zdrowia i opieka społeczna Health care and social welfare X. Kultura. Turystyka. Sport... Culture. Tourism. Sport XI. Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) i innowacyjna. Społeczeństwo informacyjne..... Research-development activity (R&D) and innovation activity. Information society XII. Rolnictwo i leśnictwo.... Agriculture and forestry XIII. Przemysł i budownictwo... Industry and construction XIV. Transport i łączność.... Transport and communications XV. Handel. Ceny Trade. Prices XVI. Finanse publiczne..... Public finance XVII. Inwestycje. Środki trwałe.. Investments. Fixed assets XVIII. Rachunki regionalne.... Regional accounts XIX. Zmiany strukturalne w gospodarce Structural changes in the national economy Wybrane dane o regionach NUTS 2 w krajach Unii Europejskiej... Selected data on NUTS 2 regions of the European Union countries SKOROWIDZ ALFABETYCZNY.. INDEX ANEKS wybrane dane o województwach w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD ANNEX selected data on voivodships according to the Polish Classification of Activities PKD 2007/NACE Rev Mapa administracyjna Polski..... Administrative map of Poland

6 SPIS TABLIC LIST OF TABLES Tabl. Table Str. Page DZIAŁ I. WARUNKI NATURALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA CHAPTER I. ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Uwagi ogólne General notes x 165 Warunki meteorologiczne w 2008 r... Meteorological conditions in Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania w 2009 r. (stan w dniu 1 I) Geodetic area of the country by direction of use in 2009 (as of 1 I) Zmiany powierzchni gruntów rolnych w 2008 r Changes of agricultural land areas in Agricultural land designated for no-nagricultural Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji purposes and forest land designated rolniczej i leśnej w 2008 r..... for non-forest purposes in Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające Devastated and degraded land requiring rekultywacji oraz grunty zrekul- reclamation as well as reclaimed and tywowane i zagospodarowane w 2008 r. managed land in Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej Water withdrawal for needs of the na- i ludności w 2008 r tional economy and population in Powierzchnia i pobór wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania Area and water withdrawal for irrigation in agriculture and forestry as well as water for stawów rybnych w 2008 r filling up fish ponds in Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej Water consumption for needs of the national i ludności w 2008 r economy and population in Zużycie wody w przemyśle w 2008 r... Water consumption in industry in Industrial and municipal waste water discharged Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone into waters or into the ground do wód lub do ziemi w 2008 r. in Oczyszczalnie ścieków w 2008 r. (stan Waste water treatment plants in 2008 (as w dniu 31 XII) of 31 XII) Osady z oczyszczalni ścieków przemysłowych Sewage sludge from industrial waste water w 2008 r treatment plants in Osady z oczyszczalni ścieków komunalnych Sewage sludge from municipal waste water w 2008 r treatment plants in Miasta obsługiwane przez oczyszczalnie Towns served by waste water treatment plants ścieków oraz ścieki komunalne odprowadzone as well as municipal waste water dischar- siecią kanalizacyjną w 2008 r. ged by sewerage system in Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków Population connected to waste water treatment w 2008 r plants in Emisja i redukcja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w 2008 r Odpady (z wyłączeniem komunalnych) i tereny ich składowania w 2008 r... Emission and reduction of air pollutants from plants generating substantial air pollution in Waste (excluding municipal waste) and their storage yards areas in Odpady komunalne i składowiska w 2008 r. Municipal waste and landfill sites in Powierzchnia o szczególnych walorach Legally protected areas possessing unique przyrodniczych prawnie chroniona oraz environmental value as well as monuments of nature in 2008 (as of pomniki przyrody w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) XII) Powierzchnia lasów ochronnych w 2008 r. Protective forests area in Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej w miastach i na wsi w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Gospodarowanie wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r Gospodarowanie środkami pieniężnymi Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2008 r Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2008 r. (ceny bieżące) Generally accessible and estate urban and rural area green belts in 2008 (as of 31 XII) Financial management of the voivodship environmental protection and water management funds in Management of financial resources of Agricultural Land Protection Fund in Outlays on fixed assets in environmental protection in 2008 (current prices)

7 CONTENTS 7 Tabl. Table Str. Page Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska w 2008 r vironmental protection in Tangible effects of investments on en- Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w 2008 r. (ceny bieżące).. in 2008 (current prices) Outlays on fixed assets in water management Efekty rzeczowe inwestycji gospodarki wodnej w 2008 r agement in Tangible effects of investments on water man- Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na wsi tection and water management in rural Investments outlays on environmental pro- w 2008 r areas in Ważniejsze efekty rzeczowe inwestycji na Main tangible effects of investments on ochronę środowiska i gospodarkę wodną environmental protection and water management in rural areas in na wsi w 2008 r Realizacja inwestycji małej retencji wodnej w 2008 r Small water retention investments in DZIAŁ II. ORGANIZACJA PAŃSTWA CHAPTER II. ORGANIZATION OF THE STATE Uwagi ogólne General notes x 214 Organy przedstawicielskie Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 VI 2009 r..... Radni organów jednostek samorządu terytorialnego według płci i wieku w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Radni organów jednostek samorządu terytorialnego według poziomu wykształcenia w 2008 r. (stan w dniu 31 XII).. Radni organów jednostek samorządu terytorialnego według grup zawodów w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Administracja publiczna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji państwowej oraz administracji samorządu terytorialnego w 2008 r. Representative organs Elections of deputies to the European Parliament on 7 June (31) 216 Councillors of organs of local self-government entities by sex and age in 2008 (as of 31 XII) (32) 217 Councillors of organs of local self-government entities by educational level in 2008 (as of 31 XII) (33) 219 Councillors of organs of local self-government entities by occupational groups in 2008 (as of 31 XII) (34) 221 Public administration Average paid employment and wages and salaries in state administration and local self-government administration in (35) 223 DZIAŁ III. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI CHAPTER III. JUSTICE Uwagi ogólne General notes x 224 Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach Ascertained crimes in completed preparatory przygotowawczych w 2008 r. proceedings in (36) 227 Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych według Ascertained crimes in completed preparatory wybranych rodzajów przestępstw proceedings by selected type of crime in w 2008 r (37) 228 Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w 2008 r.... Wpływ spraw do sądów powszechnych w 2008 r Dorośli skazani prawomocnie przez sądy powszechne za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego w 2008 r. Rates of detectability of delinquents in ascertained crimes in (38) 229 Incoming cases in common courts in (39) 230 Adults validly sentenced by common courts for crimes prosecuted by public accusation in (40) 234 Sprawy rodzinne w 2008 r Family cases in (41) 236 Krajowy Rejestr Sądowy w 2008 r. (stan National Judicial Register in 2008 (as of w dniu 31 XII) XII) (42) 238

8 8 SPIS RZECZY Tabl. Table Str. Page DZIAŁ IV. LUDNOŚĆ CHAPTER IV. POPULATION Uwagi ogólne General notes x 239 Ludność w 2008 r Population in (43) 241 Miasta i ludność w miastach w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Gminy zamieszkane przez ludność wiejską w 2008 r. (stan w dniu 31 XII).. Ludność według płci i wieku w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Towns and urban population in 2008 (as of 31 XII) (44) 242 Gminas and rural population in 2008 (as of 31 XII) (45) 243 Population by sex and age in 2008 (as of 31 XII) (46) 244 Working and non-working age population in 2008 (as of 31 XII) (47) 248 Mediana wieku (wiek środkowy) ludności według płci w 2008 r Median age of population by sex in (48) 251 Ruch naturalny ludności w 2008 r.... Vital statistics in (49) 251 Małżeństwa zawarte i rozwiązane w 2008 r. Marriages contracted and dissolved in (50) 253 Nowożeńcy według płci i wieku w 2008 r. Newly-married couples by sex and age in (51) 254 Płodność kobiet i współczynniki reprodukcji Female fertility and reproduction rates of ludności w 2008 r population in (52) 255 Zgony według płci i wieku zmarłych Deaths by sex and age of deceased w 2008 r in (53) 256 Zgony według przyczyn w 2007 r.... Deaths by causes in (54) 260 Zgony niemowląt według wieku w 2008 r. Infant deaths by age in (55) 262 Zgony niemowląt według wybranych przyczyn w 2007 r Infant deaths by selected causes in (56) 264 Przeciętne dalsze trwanie życia w 2008 r. Life expectancy in (57) 267 Migration of population for permanent Migracje ludności na pobyt stały w 2008 r. residence in (58) 268 Migracje międzywojewódzkie ludności na Intervoivodship migration of population for pobyt stały w 2008 r permanent residence in (59) 270 Migracje wewnątrzwojewódzkie ludności na pobyt stały w 2008 r Intravoivodship migration of population for permanent residence in (60) 272 DZIAŁ V. RYNEK PRACY CHAPTER V. LABOUR MARKET Uwagi ogólne General notes x 273 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w 2008 r. (przeciętne Economic activity of the population aged 15 roczne) and more in 2008 (annual averages).. 1 (61) 281 Pracujący w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Employed persons in 2008 (as of 31 XII) 2 (62) 282 Przeciętne zatrudnienie w 2008 r.... Average paid employment in (63) 284 Miejsca pracy wolne, nowo utworzone Job vacancies, newly created and liquidated job in (64) 286 i zlikwidowane w 2008 r Przyjęcia do pracy w 2008 r Hires in (65) 287 Zwolnienia z pracy w 2008 r..... Terminations in (66) 288 School-leavers of higher education institutions, secondary schools and basic vocatio- Absolwenci szkół wyższych, średnich i zasadniczych zawodowych, którzy podjęli nal schools who started to work for the pierwszą pracę w 2008 r first time in (67) 289 Koszty pracy w 2008 r Labour costs in (68) 289 Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy w 2008 r. (stan w dniu 31 XII).. in 2008 (as of 31 XII) (69) 290 Registered unemployed persons and job offers Newly registered unemployed persons and Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani w 2008 r in (70) persons removed from unemployment rolls 291 Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia i wieku w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Registered unemployed persons by educational level and age in 2008 (as of 31 XII) (71) 292

9 CONTENTS 9 Tabl. Table Str. Page Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok według poziomu wykształcenia i wieku w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Registered unemployed persons out of work for longer than 1 year by educational level and age in 2008 (as of 31 XII) (72) 293 Registered unemployed persons with a specific situation on the labour market in 2008 (as of 31 XII) (73) 294 Registered unemployed persons by duration of unemployment in 2008 (as of 31 XII) 14 (74) 295 Registered unemployed persons by work seniority in 2008 (as of 31 XII) (75) 296 Bezrobocie w 2008 r. (przeciętne roczne) Unemployment in 2008 (annual averages) 16 (76) 297 Poszkodowani w wypadkach przy pracy Persons injured in accidents at work (excluding (poza gospodarstwami indywidualnymi private farms in agriculture) in w rolnictwie) w 2008 r (77) 298 Wydarzenia i przyczyny wypadków przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) w 2008 r..... Poszkodowani w wypadkach przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie w 2008 r Zatrudnieni w warunkach zagrożenia w 2008 r. (stan w dniu 31 XII)... Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Zatrudnieni na stanowiskach pracy, dla których dokonano oceny ryzyka zawodowego w 2008 r Contact-mode of injury and causes of accidents at work (excluding private farms in agriculture) in (78) 299 Persons injured in accidents at work on private farms in agriculture in (79) 300 Persons working in hazardous conditions in 2008 (as of 31 XII) (80) 301 Persons working in hazardous health conditions in 2008 (as of 31 XII) (81) 302 Paid employees on positions for which evaluation of occupational risk was done in (82) 303 DZIAŁ VI. DOCHODY LUDNOŚCI CHAPTER VI. POPULATION INCOME Uwagi ogólne General notes x 304 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia Average monthly gross wages and salaries brutto w 2008 r in (83) 310 Emerytury i renty w 2008 r Retirement pay and pensions in (84) 312 Gospodarstwa domowe w 2008 r.... Households in (85) 314 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych Average monthly per capita available income w 2008 r of households in (86) 315 Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę Average monthly per capita expenditures of w gospodarstwach domowych w 2008 r. households in (87) 316 Przeciętne miesięczne spożycie wybranych artykułów żywnościowych na 1 osobę Average monthly per capita consumption of w gospodarstwach domowych w 2008 r. selected foodstuffs of households in (88) 318 Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w 2008 r Households furnished with selected durable goods in (89) 319 DZIAŁ VII. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VII. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS Uwagi ogólne General notes x 320 Infrastruktura komunalna Miasta obsługiwane przez sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową, oczyszczalnie ścieków oraz ludność korzystająca w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Municipal infrastructure Towns served by water-line, sewerage and gas-line systems, waste water treatment plants as well as population served by them in 2008 (as of 31 XII) (90) 325

10 10 SPIS RZECZY Tabl. Table Str. Page Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz połączenia prowadzące do budynków w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w 2008 r..... Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2008 r Sieć gazowa oraz odbiorcy i zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych w 2008 r Ogrzewnictwo na cele komunalno-bytowe w 2008 r. (stan w dniu 31 XII)... Komunikacja miejska w 2008 r. (stan Water-line and sewerage systems and connections leading to residential buildings in 2008 (as of 31 XII) (91) 326 Consumption of water from water-line system in households in (92) 327 Consumers and consumption of electricity in households in urban areas in (93) 328 Gas-line system as well as consumers and consumption of gas from gas-line system in households in (94) 329 Heating for municipal-living purposes in 2008 (as of 31 XII) (95) 330 w dniu 31 XII) Urban transport in 2008 (as of 31 XII) 7 (96) 331 Tabor komunikacji miejskiej oraz przewozy Fleet of urban transport as well as transport of pasażerów w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) passengers in 2008 (as of 31 XII)... 8 (97) 332 Mieszkania Dwellings Zasoby mieszkaniowe w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Dwelling stocks in 2008 (as of 31 XII).. 9 (98) 333 Mieszkania według form własności w 2007 r. Dwellings by type of ownership in 2007 (stan w dniu 31 XII) (as of 31 XII) (99) 336 Mieszkania wyposażone w instalacje w 2008 r. Dwellings fitted with installations in 2008 (as (stan w dniu 31 XII) of 31 XII) (100) 339 Zasoby mieszkaniowe spółdzielni mieszkaniowych,gminneizakładówpracyw2007r. Housing co-operatives gmina and company (stan w dniu 31 XII) dwelling stocks in 2007 (as of 31 XII) 12 (101) 342 Mieszkania, których budowę rozpoczęto Dwellings in which construction has begun w 2008 r in (102) 343 Mieszkania oddane do użytkowania w 2008 r. Dwellings completed in (103) 344 Niektóre wskaźniki w zakresie mieszkań Selected indicators regarding dwellings completed in (104) oddanych do użytkowania w 2008 r. 350 DZIAŁ VIII. EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER VIII. EDUCATION Uwagi ogólne General notes x 353 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży Primary schools for children and youth (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym (excluding special schools) in 2008/ / school year (105) 358 Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/ Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/ Licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/ Licea profilowane dla młodzieży (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/ Technika dla młodzieży (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/09... Absolwenci szkół dla młodzieży (bez szkół specjalnych), którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym 2008/09 Szkoły policealne (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/ Lower secondary schools for children and youth (excluding special schools) in 2008/09 school year (106) 360 Basic vocational schools for youth (excluding special schools) in 2008/09 school year (107) 361 General secondary schools for youth (excluding special schools) in 2008/09 school year (108) 362 Specialized secondary schools for youth (excluding special schools) in 2008/09 school year (109) 363 Technical secondary schools for youth (excluding special schools) in 2008/09 school year (110) 364 Graduates for youth (excluding special schools) who received matura certificate in 2008/09 school year (111) 365 Post-secondary schools (excluding special schools) in 2008/09 school year... 8 (112) 366

11 CONTENTS 11 Tabl. Table Str. Page Nauczyciele, pomieszczenia szkolne i oddziały w szkołach dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/ Wybrane wskaźniki dotyczące szkół dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/ Nauczyciele, pomieszczenia szkolne i oddziały w szkołach dla młodzieży oraz policealnych (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/ Uczący się języków obcych w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych w roku szkolnym 2008/09 (stan w dniu 31 XII) Komputery w szkołach w roku szkolnym 2008/ Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2008/ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w 2008 r. (stan w dniu 30 IX)... Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii w 2008 r. (stan w dniu 30 IX) Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w 2008 r. (stan w dniu 30 IX) Teachers, classrooms and sections in schools for children and youth (excluding special schools) in 2008/09 school year... 9 (113) 367 Selected indicators regarding schools for children and youth (excluding special schools) in 2008/09 school year (114) 369 Teachers, classrooms and sections in schools for youth and in post-secondary schools (excluding special schools) in 2008/09 school year (115) 371 Pupils and students studying foreign languages in schools for children and youth and in post-secondary schools in 2008/09 school year (as of 31 XII) (116) 376 Personal computers in schools in 2008/09 school year (117) 385 Education for people with special educational needs in 2008/09 school year (118) 392 Special education centres in 2008 (as of 30 IX) (119) 396 Youth education centres and youth social therapy centres in 2008 (as of 30 IX) 16 (120) 397 Rehabilitation-education centres in 2008 (as of 30 IX) (121) 397 Boarding-schools and dormitories for children and youth (excluding special schools) Internaty i bursy szkół dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) w roku szkolnym 2008/09 (stan w listopadzie).. ber) (122) 398 in 2008/09 school year (as of Novem- Higher education institutions in 2008/09 Szkoły wyższe w roku akademickim 2008/09 academic year (123) 399 Szkoły wyższe niepubliczne w roku akademickim 2008/ tions in 2008/09 academic year (124) 400 Non-public higher education institu- Studenci i absolwenci szkół wyższych na Students and graduates in mathematics, kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych w roku akademickim cation institutions in 2008/09 academic science and technology higher edu- 2008/09 (stan w dniu 30 XI).... year (as of 30 XI) (125) 401 Szkoły dla dorosłych w roku szkolnym 2008/ Schools for adults in 2008/09 school year 22 (126) 402 Wychowanie przedszkolne w 2008 r... Pre-primary education in (127) 404 Wybrane wskaźniki z zakresu wychowania Selected indicators regarding pre-primary education in (128) 406 przedszkolnego w 2008 r Współczynnik skolaryzacji netto w roku szkolnym 2008/ Net enrolment rate in 2008/09 school year 25 (129) 407 DZIAŁ IX. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA CHAPTER IX. HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE Uwagi ogólne General notes x 408 Pracownicy medyczni w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Medical personnel in 2008 (as of 31 XII) 1 (130) 412 Szpitale i łóżka w szpitalach ogólnych oraz Hospitals and beds in general hospitals and leczeni w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) in-patients in 2008 (as of 31 XII)... 2 (131) 414 Stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego w 2008 r. (stan In-patient chronic medical care homes of health care facilities type in 2008 (as of w dniu 31 XII) XII) (132) 416 Lecznictwo uzdrowiskowe w 2008 r... Health resort treatment in (133) 417 Zakłady stacjonarnej opieki psychiatrycznej Stationary psychiatric welfare facilities in w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) (as of 31 XII) (134) 418 Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Out-patient health care in 2008 (as of 31 XII) 6 (135) 419

12 12 SPIS RZECZY Tabl. Table Str. Page Porady udzielone przez lekarzy i lekarzy Consultations provided by doctors and dentystów w 2008 r dentists in (136) 420 Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne First aid and emergency medical services in w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) (as of 31 XII) (137) 421 Apteki i punkty apteczne w 2008 r. (stan Pharmacies and pharmaceutical outlets in w dniu 31 XII) (as of 31 XII) (138) 422 Krwiodawstwo w 2008 r Blood donation in (139) 423 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia na 100 tys. ludności w 2008 r. Incidence of infectious diseases and poisonings per 100 thous. population in (140) 424 Żłobki w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Nurseries in 2008 (as of 31 XII) (141) 425 Placówki socjalizacyjne, rodzinne i interwencyjne Socialization, family and intervention centres w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) in 2008 (as of 31 XII) (142) 426 Placówki wsparcia dziennego w 2008 r. Daily assistance centres in 2008 (as of (stan w dniu 31 XII) XII) (143) 427 Rodziny zastępcze w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Foster families in 2008 (as of 31 XII).. 15 (144) 428 Pomoc społeczna stacjonarna w 2008 r. (stan Stationary social welfare in 2008 (as of w dniu 31 XII) XII) (145) 429 Wartość świadczeń pomocy społecznej Value of social welfare benefits granted in udzielonych w 2008 r (146) 430 Osoby korzystające ze świadczeń pomocy Beneficiaries of social welfare benefits społecznej na 10 tys. ludności w 2008 r. per 10 thous. population in (147) 431 DZIAŁ X. KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CHAPTER X. CULTURE. TOURISM. SPORT Uwagi ogólne General notes x 432 Kultura Culture Biblioteki publiczne (z filiami) w 2008 r. Public libraries (with branches) in 2008 (stan w dniu 31 XII) (as of 31 XII) (148) 435 Biblioteki i księgozbiór w bibliotekach instytucji naukowych, zakładów pracy Libraries and collection in libraries of scientific, workplaces and pedagogical institu- i pedagogicznych w 2007 r. (stan w dniu 31 XII) tions in 2007 (as of 31 XII)... 2 (149) 436 Czytelnicy i wypożyczenia w bibliotekach Borrowers and lendings in libraries of instytucji naukowych, zakładów pracy scientific, workplaces and pedagogical i pedagogicznych w 2007 r..... institutions in (150) 437 Teatry i instytucje muzyczne w 2008 r. Theatres and music institutions in 2008 (stan w dniu 31 XII) (as of 31 XII) (151) 438 Muzea i kina w 2008 r. (stan w dniu Museums and cinemas in 2008 (as of 31 XII) XII) (152) 439 Kina stałe w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Fixed cinemas in 2008 (as of 31 XII).. 6 (153) 440 Cultural centres and establishments, clubs Domy i ośrodki kultury, kluby, świetlice and community centres in 2007 (as of w 2007 r. (stan w dniu 31 XII) XII) (154) 441 Działalność domów i ośrodków kultury, Activity of cultural centres and establishments, clubs and community centres klubów, świetlic w 2007 r. (stan w dniu 31 XII) in 2007 (as of 31 XII) (155) 442 Abonenci radiowi i telewizyjni w 2008 r. Radio and television subscribers in 2008 (as (stan w dniu 31 XII) of 31 XII) (156) 444 Abonenci telewizji kablowej w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Cable television subscribers in 2008 (as of 31 XII) (157) 444 Turystyka Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w 2008 r Pokoje w obiektach hotelowych w 2008 r. (stan w dniu 31 VII) Tourism Collective tourist accommodation establishments in (158) 445 Rooms in hotels and similar establishments in 2008 (as of 31 VII) (159) 451

13 CONTENTS 13 Tabl. Table Str. Page Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania według kraju zamieszkania w 2008 r Sport Foreign tourists accommodated in collective tourist accommodation establishments according to country of residence in (160) 452 Sport Kluby sportowe w 2008 r Sports clubs in (161) 454 Ćwiczący w wybranych organizacjach kultury fizycznej w 2008 r education organizations in (162) Persons practising sports in selected physical 455 DZIAŁ XI. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA (B+R) I INNOWACYJNA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE CHAPTER XI. RESEARCH- -DEVELOPMENT ACTIVITY (R&D) AND INNOVATION ACTIVITY. INFORMATION SOCIETY Uwagi ogólne General notes x 456 Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) i innowacyjna Jednostki i zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej w 2008 r..... Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej według grup stanowisk w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej według poziomu wykształcenia w 2008 r. (stan w dniu 31 XII)... Nakłady na działalność badawczą i rozwojową według rodzajów jednostek w 2008 r. (ceny bieżące)..... Nakłady na działalność badawczą i rozwojową według kategorii nakładów w 2008 r. (ceny bieżące)..... Struktura nakładów na działalność badawczą i rozwojową według źródeł finansowania w 2008 r. (ceny bieżące).. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową według dziedzin nauk w 2008 r. (ceny bieżące) Zatrudnieni oraz nakłady na działalność badawczą i rozwojową według sektorów wykonawczych w 2008 r. (ceny bieżące) Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle według źródeł finansowania w 2008 r. (ceny bieżące).. Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle według rodzajów działalności innowacyjnej w 2008 r. (ceny bieżące) Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle według rodzajów wprowadzonych innowacji w latach Produkcja sprzedana oraz przychody netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2008 r... Środki automatyzacji procesów produkcyjnych w przemyśle w 2008 r..... Research-development (R&D) and innovation activity Units and employment in research and development activity in (163) 460 Employment in research and development activity by occupation in 2008 (as of 31 XII) (164) 461 Employment in research and development activity by educational level in 2008 (as of 31 XII) (165) 462 Gross domestic expenditures on research and development activity by type of units in 2008 (current prices) (166) 463 Gross domestic expenditures on research and development activity by type of costs in 2008 (current prices) (167) 464 Structure of gross domestic expenditures on research and development activity by source of funds in 2008 (current prices).. 6 (168) 465 Gross domestic expenditures on research and development activity by field of science in 2008 (current prices) (169) 466 Employment and gross domestic expenditures on research and development activity by sectors of performance in 2008 (current prices) (170) 468 Expenditures on innovation activity for product and process innovations in industry by source of funds in 2008 (current prices) 9 (171) 469 Expenditures on innovation activity for product and process innovations in industry by type of innovation activity in 2008 (current prices) (172) 470 Product and process innovative enterprises in industry by type of introduced innovation during (173) 471 Sold production and net revenues from sales of new or significantly improved products in industrial enterprises in (174) 472 Means for automating production processes in industry in (175) 473

14 14 SPIS RZECZY Tabl. Table Str. Page Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w 2008 r. (stan w styczniu).... Przedsiębiorstwa wykorzystujące wybrane technologie teleinformatyczne w 2008 r. (stan w styczniu) Information society Enterprises using Internet in 2008 (as of January) (176) 474 Enterprises using selected ICT systems in 2008 (as of January) (177) 475 DZIAŁ XII. ROLNICTWO I LEŚNICTWO CHAPTER XII. AGRICULTURE AND FORESTRY Uwagi ogólne General notes x 476 Rolnictwo Agriculture Użytki rolne według granic administracyjnych w 2008 r. (stan w czerwcu).. borders in 2008 (as of June) (178) 480 Agricultural land according to administrative Użytki rolne według siedziby użytkownika Agricultural land according to the official w 2008 r. (stan w czerwcu)..... residence of land user in 2008 (as of June) 2 (179) 482 Powierzchnia zasiewów w 2008 r. (stan w czerwcu) Sown area in 2008 (as of June) (180) 484 Zbiory głównych ziemiopłodów w 2008 r. Production of main crops in (181) 487 Plony głównych ziemiopłodów w 2008 r. Yields of main crops in (182) 489 Powierzchnia upraw warzyw oraz zbiory Cultivated area of vegetables as well as warzyw i owoców w 2008 r..... vegetable and fruit production in (183) 491 Bydło w 2008 r. (stan w czerwcu)... Cattle in 2008 (as of June) (184) 492 Trzoda chlewna w 2008 r. (stan w końcu lipca) Pigs in 2008 (as of end of July) (185) 493 Produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na Production of animals for slaughter in terms mięso w 2008 r of meat in (186) 494 Produkcja mleka i przeciętny roczny udój Production of milk and average annual mleka od 1 krowy w 2008 r..... quantity of milk per cow in (187) 495 Udział gospodarstw indywidualnych w rolnictwie w 2008 r ture in (188) Share of private farms in agricul- 496 Gospodarstwa indywidualne o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych według grup obszarowych w 2008 r. (stan w czerwcu) Private farms exceeding 1 ha of agricultural land by area groups in 2008 (as of June) 12 (189) 497 Ciągniki rolnicze w 2008 r. (stan w czerwcu) Agricultural tractors in 2008 (as of June) 13 (190) 499 Zasoby siły pociągowej w rolnictwie w 2008 r Draft force resources in agriculture in (191) 500 Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) of 31 XII) (192) Area of drained agricultural land in 2008 (as 501 Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik w roku gospodarczym 2007/ Globalna i towarowa produkcja rolnicza w 2007 r. (ceny stałe 2006 r.)... Struktura towarowej produkcji rolniczej w 2007 r. (ceny stałe 2006 r.)... Produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych w 2007 r. (ceny stałe 2006 r.)... Wartość skupu produktów rolnych w 2008 r. (ceny bieżące) Skup ważniejszych produktów rolnych na 1 ha użytków rolnych w 2008 r.... Consumption of mineral or chemical and lime fertilizers in terms of pure ingredient in the farming year 2007/ (193) 502 Gross and market agricultural output in 2007 (constant prices 2006) (194) 503 Structure of market agricultural output in 2007 (constant prices 2006) (195) 504 Agricultural output per 1 ha of agricultural land in 2007 (constant prices 2006).. 19 (196) 505 Value of procurement of agricultural products in 2008 (current prices) (197) 506 Procurement of major agricultural products per 1 ha of agricultural land in (198) 507 Ekologiczne gospodarstwa rolne w 2008 r. Organic farms in (199) 508 Rodzinne ogrody działkowe w 2008 r... Family allotment gardens in (200) 509

15 CONTENTS 15 Tabl. Table Str. Page Leśnictwo Forestry Ważniejsze dane o leśnictwie w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Major data on forestry in 2008 (as of 31 XII) 24 (201) 510 Powierzchnia lasów w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Forest areas in 2008 (as of 31 XII).. 25 (202) 511 Powierzchnia lasów według wieku i składu gatunkowego drzewostanów w lasach w zarządzie Lasów Państwowych w 2008 r. (stan w dniu 1 I) Zasoby drzewne na pniu według wieku i składu gatunkowego drzewostanów w lasach w zarządzie Lasów Państwowych w 2008 r. (stan w dniu 1 I).... Odnowienia i zalesienia oraz pozyskanie drewna w 2008 r Zadrzewienia i pozyskanie drewna z zadrzewień w 2008 r Forest areas by age and species structure of tree stands in forests managed by State Forests in 2008 (as of 1 I) (203) 512 Growing stock of standing wood by age and species structure of tree stands in forests managed by State Forests in 2008 (as of 1 I) (204) 514 Renewals and afforestations as well as removals in (205) 516 Trees and shrubs outside the forest and removals in (206) 517 Pożary w lasach w 2008 r Forest fires in (207) 518 DZIAŁ XIII. PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO CHAPTER XIII. INDUSTRY AND CONSTRUCTION Uwagi ogólne General notes x 519 Przemysł Industry Produkcja sprzedana przemysłu w 2008 r. Sold production of industry in (208) 521 Produkcja sprzedana przemysłu według liczby zatrudnionych w podmiotach gospodarczych Sold production of industry by number of w przemyśle w 2008 r. (ceny paid employees in economic entities in bieżące) industry in 2008 (current prices)... 2 (209) 522 Moc zainstalowana w elektrowniach według Installed capacity in power plants by source źródeł w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) in 2008 (as of 31 XII) (210) 523 Budownictwo Construction Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej według siedziby zarządu podmiotów Sales of construction and assembly production by enterprise head office and work-site i miejsca wykonywania robót w 2008 r. (ceny bieżące) location in 2008 (current prices)... 4 (211) 524 Budynki oddane do użytkowania w 2008 r. Buildings completed in (212) 526 DZIAŁ XIV. TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ CHAPTER XIV. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS Uwagi ogólne General notes x 527 Linie kolejowe eksploatowane w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Railway lines operated in 2008 (as of 31 XII) 1 (213) 529 Drogi publiczne o twardej nawierzchni Hard surface public roads in 2008 (as of w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) XII) (214) 530 Drogi publiczne miejskie o twardej nawierzchni w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) of 31 XII) (215) 531 Hard surface public urban roads in 2008 (as Drogi publiczne zamiejskie o twardej nawierzchni w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) (as of 31 XII) (216) 532 Hard surface public non-urban roads in 2008 Linie regularnej komunikacji autobusowej Lines of regular bus communication in 2008 w 2008 r. (stan w dniu 31 XII)... (as of 31 XII) (217) 533 Pojazdy samochodowe zarejestrowane w 2008 r. (stan w dniu 31 XII)... Road vehicles registered in 2008 (as of 31 XII) (218) 534

16 16 SPIS RZECZY Tabl. Table Str. Page Wypadki drogowe w 2008 r Road traffic accidents in (219) 535 Placówki pocztowe, telefoniczne łącza główne oraz aparaty telefoniczne ogólnodostępne samoinkasujące w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Post offices, telephone main lines and public pay telephones in 2008 (as of 31 XII) 8 (220) 536 DZIAŁ XV. HANDEL. CENY CHAPTER XV. TRADE. PRICES Uwagi ogólne General notes x 539 Handel wewnętrzny Domestic trade Sprzedaż detaliczna towarów w 2008 r. (ceny bieżące) Retail sales in 2008 (current prices)... 1 (221) 543 Struktura sprzedaży detalicznej towarów Structure of retail sales in 2008 (current w 2008 r. (ceny bieżące)..... prices) (222) 544 Sklepy w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Shops in 2008 (as of 31 XII) (223) 544 Sklepy według form organizacyjnych i stacje Shops by organizational form and petrol paliw w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) stations in 2008 (as of 31 XII)... 4 (224) 545 Gastronomia w 2008 r Catering in (225) 546 Sprzedaż hurtowa towarów w przedsiębiorstwach handlowych w 2008 r. (ceny bieżące) rent prices) (226) 547 Wholesale in trade enterprises in 2008 (cur- Targowiska w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Marketplaces in 2008 (as of 31 XII).. 7 (227) 548 Ceny Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 r Ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 r..... Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych w 2008 r Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach w 2008 r Prices Price indices of consumer goods and services in (228) 549 Retail prices of selected consumer goods and services in (229) 550 Average procurement prices of major agricultural products in (230) 552 Average marketplace prices received by farmers in (231) 553 DZIAŁ XVI. FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVI. PUBLIC FINANCE Uwagi ogólne General notes x 554 Dochody i wydatki budżetów jednostek Local self-government entities budgets revenue and expenditure in samorządu terytorialnego w 2008 r... 1 (232) 557 Dochody budżetów gmin w 2008 r.... Revenue of gminas budgets in (233) 558 Wydatki budżetów gmin w 2008 r.... Expenditure of gminas budgets in (234) 560 Wydatki budżetów gmin według działów Expenditure of gminas budgets by division w 2008 r in (235) 561 Wydatki budżetów gmin na gospodarkę Expenditure of gminas budgets on municipal komunalną i ochronę środowiska oraz economy and environmental protection gospodarkę mieszkaniową w 2008 r. and dwelling economy in (236) 562 Wydatki budżetów gmin na oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia oraz pomoc Expenditure of gminas budgets on education, społeczną w 2008 r health care and social assistance in (237) 563 Dochody budżetów powiatów i miast na Revenue of powiats budgets and cities with prawach powiatu w 2008 r..... powiat status in (238) 564 Wydatki budżetów powiatów i miast na Expenditure of powiats budgets and cities prawach powiatu w 2008 r..... with powiat status in (239) 565 Wydatki budżetów powiatów i miast na Expenditure of powiats budgets and cities prawach powiatu według działów w 2008 r. with powiat status by division in (240) 566 Dochody budżetów województw w 2008 r. Revenue of voivodships budgets in (241) 567 Wydatki budżetów województw w 2008 r. Expenditure of voivodships budgets in (242) 568

17 CONTENTS 17 Tabl. Table Str. Page Wydatki budżetów województw według działów w 2008 r Wartość całkowita projektów dofinansowanych z UE w podziale na programy operacyjne, inicjatywy wspólnotowe i Fundusz Spójności na lata (stan w dniu 31 III 2009 r.).... Dofinansowanie z UE w podziale na programy operacyjne, inicjatywy wspólnotowe i Fundusz Spójności na lata (stan w dniu 31 III 2009 r.) Wartość całkowita projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych w podziale na programy operacyjne polityki spójności na lata (stan w dniu 30 VI 2009 r.) Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w podziale na programy operacyjne polityki spójności na lata (stan w dniu 30 VI 2009 r.) Expenditure of voivodships budgets by division in (243) 569 Total value of projects co-financed by EU in division into operational programmes, Community Initiatives and the Cohesion Fund for the (as of 31 III 2009) (244) 570 EU financing in division into operational programmes, Community Initiatives and the Cohesion Fund for the (as of 31 III 2009) (245) 572 Total value of projects co-financed by structural funds and Cohesion Fund in division into operational programmes of the cohesion policy for the (as of 30 VI 2009) (246) 574 Structural funds and Cohesion Fund s financing in division into operational programmes of the cohesion policy for the (as of 30 VI 2009) (247) 575 DZIAŁ XVII. INWESTYCJE. ŚRODKI TRWAŁE CHAPTER XVII. INVESTMENTS. FIXED ASSETS Uwagi ogólne General notes x 576 Inwestycje Nakłady inwestycyjne według wybranych sekcji w 2008 r. (ceny bieżące)... Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w 2008 r. (ceny bieżące)..... Środki trwałe Wartość brutto środków trwałych według wybranych sekcji w 2008 r. (bieżące ceny ewidencyjne; stan w dniu 31 XII).. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w 2008 r. (bieżące ceny ewidencyjne; stan w dniu 31 XII).. Investments Investment outlays by selected sections in 2008 (current prices) (248) 580 Investment outlays in enterprises in 2008 (current prices) (249) 581 Fixed assets Gross value of fixed assets by selected sections in 2008 (current book-keeping prices; as of 31 XII) (250) 582 Gross value of fixed assets in enterprises in 2008 (current book-keeping prices; as of 31 XII) (251) 583 DZIAŁ XVIII. RACHUNKI REGIONALNE CHAPTER XVIII. REGIONAL ACCOUNTS Uwagi ogólne General notes x 584 Produkt krajowy brutto w 2007 r. (ceny Gross domestic product in 2007 (current bieżące) prices) (252) 587 Wartość dodana brutto w 2007 r. (ceny bieżące) Gross value added in 2007 (current prices) 2 (253) 588 Wartość dodana brutto według rodzajów Gross value added by kind of activity działalności w 2007 r. (ceny bieżące) in 2007 (current prices) (254) 588 Wartość dodana brutto na 1 pracującego według rodzajów działalności w 2007 r. Gross value added per employed person by (ceny bieżące) kind of activity in 2007 (current prices) 4 (255) 589 Wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych w 2007 r. (ceny bieżące) Gross value added by institutional sectors in (current prices) (256) 590 Nominalne dochody w sektorze gospodarstw domowych w 2007 r..... Nominal income in the households sector in (257) 591

18 18 SPIS RZECZY Tabl. Table Str. Page DZIAŁ XIX. ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARCE CHAPTER XIX. STRUCTURAL CHANGES IN THE NATIONAL ECONOMY Uwagi ogólne General notes x 592 Schemat procesu prywatyzacji..... Plan of the privatization process.... x 594 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2008 r. in the REGON register in 2008 (as of Entities of the national economy recorded (stan w dniu 31 XII) XII) (258) 595 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według rodzajów działalności w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Spółki według form prawnych w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Podstawowe dane o gospodarce narodowej według sektorów własności w 2008 r. Przedsiębiorstwa państwowe objęte procesem prywatyzacji w okresie od 1 VIII 1990 r. do 31 XII 2008 r Spółki powstałe w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w okresie od 1 VIII 1990 r. do 31 XII 2008 r... Przedsiębiorstwa państwowe sprywatyzowane metodą bezpośrednią w okresie od 1 VIII 1990 r. do 31 XII 2008 r... Zagospodarowanie gruntów włączonych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2008 r Entities of the national economy recorded in the REGON register by kind of activity in 2008 (as of 31 XII) (259) 596 Companies by legal status in 2008 (as of 31 XII) (260) 597 Basic data on the national economy by ownership sectors in (261) 598 State owned enterprises included in the privatization process from 1 VIII 1990 to 31 XII (262) 602 Companies established in privatization process of state owned enterprises from 1 VIII 1990 to 31 XII (263) 603 State owned enterprises privatized by the direct method from 1 VIII 1990 to 31 XII (264) 604 Management of land incorporated into the Agricultural Property Stock of the State Treasury in (265) 605 Str. Page WYBRANE DANE O REGIONACH NUTS 2 W KRAJACH UNII EURO- PEJSKIEJ SELECTED DATA ON NUTS 2 REGIONS OF THE EUROPEAN UNION COUN- TRIES SPIS WYKRESÓW LIST OF CHARTS Podział Polski według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Ludność na 1 km 2 według regionów i województw w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Ludność na 1 km 2 według podregionów i powiatów w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności według regionów i województw w 2008 r... Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności według podregionów i powiatów w 2008 r... Stopa bezrobocia rejestrowanego według regionów i województw w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Stopa bezrobocia rejestrowanego według podregionów i powiatów w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) The division of Poland according to the Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes (NTS) Population per 1 km 2 by regions and voivodships in 2008 (as of 31 XII) Population per 1 km 2 by subregions and powiats in 2008 (as of 31 XII) Net internal and international migration for permanent residence per 1000 population by regions and voivodships in Net internal and international migration for permanent residence per 1000 population by subregions and powiats in Registered unemployment rate by regions and voivodships in 2008 (as of 31 XII) Registered unemployment rate by subregions and powiats in 2008 (as of 31 XII).. 165

19 CONTENTS 19 Str. Page Ludność w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Population in 2008 (as of 31 XII) Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2008 r. Natural increase per 1000 population in Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych w 2008 r Infant deaths per 1000 live births in Pracujący na 1000 ludności w 2008 r. (stan Employed persons per 1000 population w dniu 31 XII) Struktura pracujących w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) Bezrobotni zarejestrowani w wieku do 25 lat w % w 2008 r. (stan w dniu 31 XII) in 2008 (as of 31 XII) Structure of employed persons in 2008 (as of 31 XII) Registered unemployed persons aged up to 25 in % of in 2008 (as of 31 XII) 288 Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez Registered unemployed persons out of work pracy dłużej niż 1 rok w % for longer than 1 year in % of w 2008 r. (stan w dniu 31 XII)... in 2008 (as of 31 XII) Stopa bezrobocia (według BAEL) w 2008 r. Unemployment rate (LFS) in 2008 (annual (przeciętne roczne) averages) Użytkowanie gruntów w 2008 r. (stan w czerwcu) Land use in 2008 (as of June) Lesistość i pozyskanie drewna w 2008 r. Forest cover and removals in Produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na Production of animals for slaughter in terms mięso w 2008 r of meat in Produkcja mleka krowiego w 2008 r... Cows milk production in Przeciętny roczny udój mleka od 1 krowy Average annual quantity of milk per cow in w 2008 r Produkt krajowy brutto w 2007 r. (ceny Gross domestic product in 2007 (current bieżące) prices) Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności w 2007 r. (ceny Structure of gross value added by kind of bieżące) activity in 2007 (current prices) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca Gross domestic product per capita by regions, według regionów, województw i podregionów w 2007 r. (ceny bieżące).. rent prices) voivodships and subregions in 2007 (cur- 589

20 20 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH SYMBOLS Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło. magnitude zero. Zero: (0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5; magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit; (0,0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit. Kropka (.) zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. data not available or not reliable. Znak x wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. not applicable. Znak A oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji; ich pełne nazwy podano w uwagach ogólnych do Rocznika. categories of applied classification are presented in abbreviated form; their full names are given in the general notes to the Yearbook. Znak #,,W tym Of which Comma (,) oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. data may not be published due to the necessity of maintaining statistical confidentiality in accordance with the Law on Public Statistics. oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. indicates that not all elements of the sum are given. used in figures represents the decimal point. WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS tys. thous. mln mld bn zł zl szt. pcs kpl. wol. vol. g kg dt t mm cm = tysiąc = thousand = milion million = miliard = billion = złoty = zloty = sztuka = piece = komplet = wolumin = volume = gram gram = kilogram kilogram = decytona deciton = tona tonne = milimetr millimetre = centymetr centimetre m km m 2 ha km 2 ml l m 3 dam 3 hm 3 MW kwh GWh = metr metre = kilometr kilometre = metr kwadratowy square metre = hektar hectare = kilometr kwadratowy square kilometre = mililitr millilitre = litr litre = metr sześcienny cubic metre = dekametr sześcienny cubic decametre = hektometr sześcienny cubic hectometre = megawat megawatt = kilowatogodzina kilowatt hour = gigawatogodzina gigawatt hour

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2006 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOOK OF THE REGIONS - POLAND GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WARSZAWA WARSAW KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACH STATISTICAL OFFICE IN KIELCE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP 2012 ROK XXXVIII KIELCE YEAR XXXVIII KIELCE

Bardziej szczegółowo

zamieszczonych informacji do porównań dynamicznych, szereg danych zaprezentowano w odniesieniu

zamieszczonych informacji do porównań dynamicznych, szereg danych zaprezentowano w odniesieniu PRZEDMOWA Urząd Statystyczny w Białymstoku przekazuje Państwu trzynastą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia

Bardziej szczegółowo

Urzędu Statystycznego w Katowicach. Editorial Title-Plan. of the Statistical Office in Katowice

Urzędu Statystycznego w Katowicach. Editorial Title-Plan. of the Statistical Office in Katowice PLAN WYDAWNICZY PLAN WYDAWNICZY Urzędu Statystycznego w Katowicach 2015 Editorial Title-Plan of the Statistical Office in Katowice roczniki statystyczne statistical yearbooks ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU STATISTICAL OFFICE IN OPOLE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE OPOLSKIE VOIVODSHIP 2012 OPOLE 2012 KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ. Elżbieta Bednarska. Edited and setting Analysis Division of Statistical Office

EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ. Elżbieta Bednarska. Edited and setting Analysis Division of Statistical Office ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ PRZEWODNICZĄCA PRESIDENT Elżbieta Bednarska CZŁONKOWIE MEMBERS Edward Bedlechowicz Mariola Chrobot Waldemar

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS)

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) THE DIVISION OF ACCORDING TO THE NOMENCLATURE OF TERRITORIAL UNITS FOR STATISTICAL PURPOSES (NTS) REGIONY (NTS

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2007 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOOK OF THE REGIONS - POLAND GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WARSZAWA WARSAW KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRESIDENT. Anna Koska. Janina Kuźmicka. MEMBERS Monika Bartel, Sylwia Hulbój, Danuta Michoń, Maria Mołodowicz, Magdalena Skalik, Teresa Waldera

PRESIDENT. Anna Koska. Janina Kuźmicka. MEMBERS Monika Bartel, Sylwia Hulbój, Danuta Michoń, Maria Mołodowicz, Magdalena Skalik, Teresa Waldera ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY REDAKTOR GŁÓWNY CZŁONKOWIE Anna Koska Janina Kuźmicka PRESIDENT EDITOR-IN-CHIEF MEMBERS Monika Bartel, Sylwia

Bardziej szczegółowo

Rocznik Statystyczny

Rocznik Statystyczny Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY STATISTICAL OFFICE IN BYDGOSZCZ Statistical Yearbook 2012 Kujawsko-Pomorskie Voivodship ROK XIII BYDGOSZCZ YEAR XIII

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W LATACH 2007-2011

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W LATACH 2007-2011 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W LATACH 2007-2011 ANALIZY STATYSTYCZNE KRAKÓW 2012 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA STATISTICAL YEARBOOK OF KRAKÓW ROK XX YEAR XX KRAKÓW 2013 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

URZ D STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ZMIANY SPO ECZNO-GOSPODARCZE OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU BRZESKIEGO W LATACH 2004-2010

URZ D STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ZMIANY SPO ECZNO-GOSPODARCZE OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU BRZESKIEGO W LATACH 2004-2010 URZ D STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ZMIANY SPO ECZNO-GOSPODARCZE OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU BRZESKIEGO W LATACH 2004-2010 Lipiec, 2012 URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE ZMIANY SPOŁECZNO GOSPODARCZE OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU STATISTICAL OFFICE IN OPOLE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE OPOLSKIE VOIVODSHIP 2013 OPOLE 2014 KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA STATISTICAL YEARBOOK OF KRAKÓW ROK XIX YEAR XIX KRAKÓW 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE EDITORIAL

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP 2011 ROK XII YEAR XII KRAKÓW 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji: zespół pracowników Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych; Wydziału Badań Ankietowych; Wydziału Rejestrów.

Opracowanie publikacji: zespół pracowników Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych; Wydziału Badań Ankietowych; Wydziału Rejestrów. OPOLE 2010 Opracowanie publikacji: zespół pracowników Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych; Wydziału Badań Ankietowych; Wydziału Rejestrów Pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego EWY

Bardziej szczegółowo

Plan wydawniczy. Editorial Title-Plan. Urzedu Statystycznego w Katowicach. of the Statistical Office in Katowice

Plan wydawniczy. Editorial Title-Plan. Urzedu Statystycznego w Katowicach. of the Statistical Office in Katowice Plan wydawniczy Urzedu Statystycznego w Katowicach Editorial Title-Plan of the Statistical Office in Katowice 2013 roczniki statystyczne statistical yearbooks ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

TABLICE PRZEGLĄDOWE. I. WAŻNIEJSZE DANE O SZCZECINIE (cd.) MAJOR DATA ON SZCZECIN (cont.) POWIE AR OCHRONA ENVIRONMENTAL

TABLICE PRZEGLĄDOWE. I. WAŻNIEJSZE DANE O SZCZECINIE (cd.) MAJOR DATA ON SZCZECIN (cont.) POWIE AR OCHRONA ENVIRONMENTAL TABLICE PRZEGLĄDOWE I. WAŻNIEJSZE DANE O SZCZECINIE (cd.) MAJOR DATA ON SZCZECIN (cont.) WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 2007 2008 POWIE AR Powierzchnia w km 2 (stan w dniu 31 XII)... 301 301 301 301 301

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

II. GDYNIA NA TLE TRÓJMIASTA I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GDYNIA AGAINST THE BACKGROUND OF TRI-CITY AND POMORSKIE VOIVODSHIP

II. GDYNIA NA TLE TRÓJMIASTA I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GDYNIA AGAINST THE BACKGROUND OF TRI-CITY AND POMORSKIE VOIVODSHIP 40 Tablice przeglądowe II. GDYNIA NA TLE TRÓJMIASTA I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GDYNIA AGAINST THE BACKGROUND OF TRI-CITY AND POMORSKIE VOIVODSHIP Gdańsk Sopot POWIERZCHNIA. LUDNOŚĆ AREA. POPULATION Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Łódź w liczbach / Łódź in figures

Łódź w liczbach / Łódź in figures 2012 2012 Fot. źródło: archiwum Urzędu Miasta Łodzi / Photo source: Archive of the City of Łódź Office Spis treści Table of contents 1/ Powierzchnia Area 1.1. Powierzchnia miasta w 2011 r. Area in 2011

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH

OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacje i opracowania statystyczne OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 20102012 RZESZÓW 2013 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Przewodniczący Marek CierpiałWolan Członkowie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY PORTRET OSTROŁĘKI W LATACH 2005 2012

STATYSTYCZNY PORTRET OSTROŁĘKI W LATACH 2005 2012 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 tel. 22 464 23 15, 22 464 20 85, faks 22 846 76 67 e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl STATYSTYCZNY PORTRET

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY PORTRET PŁOCKA W LATACH 2005 2012

STATYSTYCZNY PORTRET PŁOCKA W LATACH 2005 2012 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 tel. 22 464 23 15, 22 464 20 85, faks 22 846 76 67 e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl STATYSTYCZNY PORTRET

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. D y r e k t o r Urzędu Statystycznego w Opolu. dr Anna Koska. Opole, luty 2013 r.

PRZEDMOWA. D y r e k t o r Urzędu Statystycznego w Opolu. dr Anna Koska. Opole, luty 2013 r. PRZEDMOWA Dostosowując się do potrzeb współczesnego odbiorcy informacji statystycznych Urząd Statystyczny w Opolu przekazuje Państwu publikację Aglomeracja Opolska w 2011 r., stanowiącą statystyczny portret

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Section for Statistics of Education and Culture. Dominika Czarnecka Marek Kowalewski Elżbieta Szklarska Anna Szczypińska. Wydział Informatyki ZWS

Section for Statistics of Education and Culture. Dominika Czarnecka Marek Kowalewski Elżbieta Szklarska Anna Szczypińska. Wydział Informatyki ZWS Opracowanie publikacji Elaborated by GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków życia CSU, Social Surveys and Living Conditions Division Zespół Redakcyjny Editing Team Wydział Statystyki Edukacji i

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY STATISTICAL YEARBOOK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OF THE REPUBLIC OF POLAND

ROCZNIK STATYSTYCZNY STATISTICAL YEARBOOK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OF THE REPUBLIC OF POLAND ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATISTICAL YEARBOOK OF THE REPUBLIC OF POLAND 2007 Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowało niniejszą publikację do bibliotek szkół ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Dominik Rozkrut. Renata Wronkowska

Dominik Rozkrut. Renata Wronkowska 2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN SZCZECIN PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Dominik Rozkrut REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Renata Wronkowska CZŁONKOWIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY STATISTICAL YEARBOOK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OF THE REPUBLIC OF POLAND

ROCZNIK STATYSTYCZNY STATISTICAL YEARBOOK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OF THE REPUBLIC OF POLAND ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATISTICAL YEARBOOK OF THE REPUBLIC OF POLAND 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowało niniejszą publikację do bibliotek szkół ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu ŚLĄSKI Silesian Statistical Review Nr 8 (14) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2o10 RADA PROGRAMOWA Walenty Ostasiewicz (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 LUDNOŚĆ Ludność na 1 km$ 171 172 177 178

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2012 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY WROCŁAW

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2012 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY WROCŁAW URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2012 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY 2012 WROCŁAW 2012 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

NAUKA I TECHNIKA W 2006 R.

NAUKA I TECHNIKA W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE NAUKA I TECHNIKA W 2006 R. SCIENCE AND TECHNOLOGY IN POLAND IN 2006 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY PORTRET CIECHANOWA W LATACH 2005 2012

STATYSTYCZNY PORTRET CIECHANOWA W LATACH 2005 2012 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 tel. 22 464 23 15, 22 464 20 85, faks 22 846 76 67 e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl STATYSTYCZNY PORTRET

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, al. Niepodległości 208 tel. (48 22) ,

Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, al. Niepodległości 208 tel. (48 22) , 1 Prace merytoryczne Compiled by WYDZIAŁ ANALIZ I OPRACOWAŃ REGIONALNYCH W DEPARTAMENCIE BADAŃ REGIONALNYCH I ŚRODOWISKA GUS REGIONAL ANALYSES AND STUDIES SECTION OF REGIONAL AND ENVIRONMENTAL SURVEYS

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA STATISTICAL YEARBOOK OF KRAKÓW ROK XVII YEAR XVII KRAKÓW 2007 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-63285-08-1

ISBN 978-83-63285-08-1 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Janusz Witkowski REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZŁONKOWIE

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Józef Oleński. REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Józef Oleński. REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Józef Oleński REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZŁONKOWIE MEMBERS

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Science and technology in Poland in 2008

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Science and technology in Poland in 2008 Nauka i technika w Polsce w 2008 roku Science and technology in Poland in 2008 STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS Warszawa 2010 Nauka i technika w Polsce w 2008 roku Science and technology in Poland

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2016

ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2016 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2016 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY 2016 WROCŁAW 2016 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL YEARBOOK OF WARSAW ROCZNIK STATYSTYCZNY WARSZAWY ROK XXXI WARSAW YEAR XXXI WARSZAWA URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

STATISTICAL YEARBOOK OF WARSAW ROCZNIK STATYSTYCZNY WARSZAWY ROK XXXI WARSAW YEAR XXXI WARSZAWA URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 tel. 22 464-23-12, 22 464-23-15, faks 22 846-76-67 e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz/

Bardziej szczegółowo

Anna Pazdan. Renata Wronkowska. Mirosława Brzezińska, Małgorzata Radlińska, Bernadeta Wasilewska, Maria Witek. Ewa Kacperczyk.

Anna Pazdan. Renata Wronkowska. Mirosława Brzezińska, Małgorzata Radlińska, Bernadeta Wasilewska, Maria Witek. Ewa Kacperczyk. GRUDZIEŃ 2005 2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN SZCZECIN PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Anna Pazdan REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR - IN - CHIEF Renata Wronkowska

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE O KRAKOWIE I. WYBRANE DANE O KRAKOWIE SELECTED DATA ON KRAKÓW. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

WYBRANE DANE O KRAKOWIE I. WYBRANE DANE O KRAKOWIE SELECTED DATA ON KRAKÓW. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 30 WYBRANE DANE O KRAKOWIE I. WYBRANE DANE O KRAKOWIE SELECTED DATA ON KRAKÓW Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2006 2007 2008 POWIERZ AR 1 Powierzchnia w km 2 (stan w dniu 31 XII).. 327 327 327 327 2 na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY BIAŁYSTOK 2014 STATISTICAL BROCHURE

INFORMATOR STATYSTYCZNY BIAŁYSTOK 2014 STATISTICAL BROCHURE INFORMATOR STATYSTYCZNY BIAŁYSTOK 2014 STATISTICAL BROCHURE SPIS CONTENS Powierzchnia City area... 4-5 Ludność Population... 6-8 Aktywność zawodowa mieszkańców Labour market...8-10 Gospodarka miasta Municipal

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW WROCŁAWIA 2010 1921 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY. msr

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW WROCŁAWIA 2010 1921 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY. msr URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW WROCŁAWIA 2010 1921 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY msr WROCŁAW 2010 * «1 # URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Informacje i opracowania statystyczne WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. ISBN 978-83-88102-91-2 Katowice, listopad 2009 r. 2 Warunki życia ludności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

I. VOIVODSHIP ON THE BACKGROUND OF THE COUNTRY... x 21. Powierzchnia gruntów leœnych i lesistoœæ w 2009 r... Forest land and forest cover in

I. VOIVODSHIP ON THE BACKGROUND OF THE COUNTRY... x 21. Powierzchnia gruntów leœnych i lesistoœæ w 2009 r... Forest land and forest cover in SPIS RZECZY CONTENTS Przedmowa.................. Preface............... 3 4 Uwagi ogólne............... General notes.......... 18 20 SPIS TABLIC LIST OF TABLES Tablica I. WOJEWÓDZTWO NA TLE KRAJU..............

Bardziej szczegółowo

I. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWIE MAJOR DATA ON THE VOIVODSHIP

I. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWIE MAJOR DATA ON THE VOIVODSHIP Uwaga. Przeliczeń danych na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) za lata 2000 i 2001 dokonano przy przyjęciu skorygowanej liczby ludności uwzględniającej wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Dominik Rozkrut. Renata Wronkowska

Dominik Rozkrut. Renata Wronkowska 2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN SZCZECIN PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Dominik Rozkrut REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Renata Wronkowska CZŁONKOWIE

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo