PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ULANIE- MAJORACIE SZKOŁA PODSTAWOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ULANIE- MAJORACIE SZKOŁA PODSTAWOWA"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ULANIE- MAJORACIE SZKOŁA PODSTAWOWA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

2 DZIECI SĄ JAK NASIONA, KTÓRE POSIALIŚMY. MUSIMY JE KARMIĆ TAK, BY WYROSŁY NA ZDROWYCH, SILNYCH I WYPEŁNIONYCH MIŁOŚCIĄ LUDZI D.ROSEN - SAWYER Program profilaktyczny to: Zintegrowanie działań na danym poziomie klasowym nauczycieli i wychowawców w celu wypracowania metod profilaktyki, terapii uzależnień i przemocy. Celem programu jest taki wpływ na dziecko ucznia, aby lepiej radziło sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach w myśl haseł: ZDROWY STYL ŻYCIA ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW BEZPIECZEŃSTWO W CODZIENNYM ŻYCIU POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I GODNOŚCI\ ZWALCZANIE AGRESJI I PRZEMOCY 2

3 STRATEGIE ODDZIAŁYWAŃ: DZIAŁANIE INFORMACYJNE, czyli dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych. Zakłada się w nich, że znajomość konsekwencji spowoduje u wychowanka podjęcie racjonalnego wyboru, a co za tym idzie, zmianę postawy i zachowania. DZIAŁANIE EDUKACYJNE, a więc uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych tj. radzenie sobie ze stresem, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, opieranie się naciskom otoczenia, rozwiązywanie konfliktów. DZIAŁANIA ALTERNATYWNE, czyli pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb psychicznych. Polegają one na propagowaniu i organizowaniu różnorodnych działań o pozytywnym charakterze (zajęcia sportowe, artystyczne, koło zainteresowań) i angażowaniu w nie wychowanków, wdrażając ich do aktywnego i twórczego życia. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE gwarantujące pomoc: praca indywidualna z dzieckiem i rodziną, interwencje wychowawcze w szkole i w domu rodzinnym dziecka, pomoc pedagogiczno psychologiczna, korzystanie z pomocy specjalistów, organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka. 3

4 SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU W realizacji programu wykorzystywane będą różnorodne metody, by umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć. Na poszczególnych etapach, będą uwzględniane (w stopniu zróżnicowanym) i realizowane różnymi sposobami, formami pracy dostosowanymi do wieku uczniów, zainteresowania tematem, umiejętności radzenia sobie z przedstawianymi problemami i poziomu ich aktywności. Potrzeby i problemy uczniów są, bowiem różnorodne zarówno, co do treści, jak sposobu ich wyrażania i nasilenia, co wymaga zróżnicowanego postępowania wykorzystując różnorodne metody i techniki tj.: rysunek burza mózgów dyskusja, rozmowa krótkie opowiadania gry i zabawy praca w małych grupach niedokończone zdania, historyjki pogadanka tablice, gazetki Ponadto na spotkaniach wychowawców z rodzicami poruszane będą wybrane zagadnienia w formie prelekcji, dyskusji i zajęć warsztatowych. Szczegółowy sposób realizacji danego zadania i tematyka zajęć czy ćwiczeń zależeć będzie od osób prowadzących je. Uwzględniona zostanie w rocznych planach pracy wychowawczej. 4

5 PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH I. EDUKACJA PROZDROWOTNA TEMATYKA CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMY REALIZACJI NARZĘDZIA AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia, jak również wykształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Ukształtowanie i utrwalenie nawyków higienicznych. Kształtowanie nawyków higienicznego i kulturalnego spożywania posiłków. Utrwalenie nawyków dbania o higienę jamy ustnej fluoryzacja. Dbanie o właściwą postawę i wzrok podczas pracy w szkole i domu. Realizacja programu "Trzymaj formę" akcje profilaktyczne spotkania z pielęgniarką, pogadanka, projekcja filmu, gazetka, rozmowy, dyżur na stołówce, TERMIN cały rok na bieżąco wg terminarza pielęgniarki WSPÓŁREALI ZUJĄCY opiekun PCK nauczyciele kszt.zintegr. pielęgniarka M. Izdebska UWAGI 5

6 NAŁOGI Dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach związanych z ich zażywaniem. Rozpoznanie i analizowanie sytuacji, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie ucznia. Uświadomienie szkodliwości narkotyków, alkoholu i nikotyny dla zdrowia człowieka (zwłaszcza młodego). Realizacja programu "Nie pal przy mnie, proszę"/kl.i-iii/ Wyrobienie nawyku świadomego odmawiania (papierosów, alkoholu, narkotyków). pogadanki na lekcjach wychowaw. i innych listopad wg planu godz. wych. nauczyciele przyrody, jęz. polskiego, wychowania do życia w rodzinie A. Rogozińska POMOC MEDYCZNA Umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Poznanie zasad postępowania w razie wypadku w szkole i udzielanie pierwszej pomocy. Właściwe korzystanie z pomocy medycznej. pokaz pierwszej pomocy dla klas I-III klas IV-VI listopad wg. opracowanych planów D. Przysiadka J. Niebrzegowska pielęgniarka 6

7 MÓJ WOLNY CZAS Pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Stwarzanie możliwości i zachęcenie do rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego stylu życia. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego. Zachęcanie do udziału w przygotowaniach uroczystości szkolnych. Udzielanie pomocy uczniom z różnego rodzaju trudnościami. konkursy szkolne i pozaszkolne, koła zainteresowań zajęcia sportowe (pływalnia, SKS) wycieczki, zajęcia wyrównawcze pomoc koleżeńska wg grafiku zajęć pozalekcyjnych opiekun Samorządu Uczn., bibliotekarz, n-le prowadzący zajęcia pozalekcyjne, n-le wych.fiz., dyrektor n-le kszt. zintegr., 7

8 II. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA TEMATY KA CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMI N WSPÓŁREALI ZUJĄCY UWA GI ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE Rozpoznanie zachowań i sytuacji niebezpiecznych w szkole. Prawidłowe zachowanie się uczniów w czasie przerw. Kreowanie umiejętności współdziałania w grupie, stosowanie zasady fair-play. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w kontaktach interpersonalnych. obserwacja, rozmowa, dyskusja, dostarczanie pozytywnego wzorca w kontaktach z uczniem (lektura) cały rok na bieżąco lub w miarę potrzeb nauczyciele dyżurujący,, nauczyciele jęz.polskiego, UCZEŃ A OSOBA OBCA Kształtowanie przyjaznego stosunku dziecka do osób obcych z jednoczesnym zachowaniem pewnej ostrożności. Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z ludźmi. Realizacja programu "Moje dziecko idzie do szkoły"/kl.i/ Uwrażliwienie dzieci na kontakty z osobami obcymi w domu, w szkole, na ulicy i podwórku. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom innych. pogadanka, spotkania, wg planu godz. wych. paździer nik nauczyciele kl. I - III A.Rogozińska J. Kożuch policjant n-l wychowania do życia w rodzinie 8

9 III. EDUKACJA PRZECIW AGRESJI TEMATYKA CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WSPÓŁREALI ZUJĄCY UWAGI AGRESJA, PRZEMOC, KOMUNIKACJA Kształtowanie zasad poprawnego współżycia w grupie rówieśniczej. Zwiększenie świadomości i stanu wiedzy o agresji, przemocy (przyczyny i skutki). Świadome przeciwdziałanie zjawiskom agresji, kradzieży oraz innym formom przemocy. Kształtowanie pozytywnych postaw i umiejętności radzenia sobie z problemami życia w grupach rówieśniczych. Kształtowanie poczucia własnej wartości w oparciu o samoocenę. Sposoby wyeliminowania agresji i przemocy w szkole i poza nią. Zapobieganie powstawania tego rodzaju problemów. Doskonalenie reakcji koleżeńskich, poprzez właściwą atmosferę w szkole. Określenie jasnych reguł zwalczania aktów przemocy. Wyrabianie nawyku poszanowania cudzej własności. Nauczenie uczniów krytycznej analizy własnych postaw i poglądów. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych, tak, by uczniowie radzili sobie z nimi w sposób konstruktywny. Sprawienie, by uczniowie zaczęli dostrzegać konflikt jako ważny czynnik własnego rozwoju i zmian. Uczenie radzenia sobie ze stresem. Poznanie zasad skutecznego wychodzenia z agresji, praktyczne umiejętności, jak nie stać się ofiarą. Spotkanie z pedagogiem pogadanki na godzinach wychowawczych gazetki, plakaty, spotkania, referat, dyskusja, prelekcje, spotkania indywidualne wg potrzeb zgodnie z planem godz. wychow wg harmono gramu pracy, zebranie półrocz. Nauczyciele i nauczyciel wychowania fizycznego opiekun PCK dyrektor pedagog Gimnazjum 9

10 OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń: ma ukształtowany system wartości, potrafi zachować się w różnych sytuacjach życiowych, zna sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, potrafi podejmować słuszne decyzje, wie, do kogo może się zwrócić z problemem, wie, że używanie środków uzależniających wiąże się ze szkodami zdrowotnymi i społecznymi, wie, jak zdrowo spędzić wolny czas, nie boi się zgłaszania wszelkich aktów przemocy, jest przygotowany na możliwość kontaktu z przemocą, jest odpowiedzialny za każdy swój krok. EWALUACJA Ustalenie w oparciu o różnorodne metody (wywiad, rysunek itp.) czy w efekcie podjętych działań a) uległy osłabieniu czynniki ryzyka, b) uległy wzmocnieniu czynniki chroniące. OPRACOWAŁY: Agnieszka Frączek Marzena Izdebska 10

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKLE PODSTAWOWEJ W RADZICACH WPROWADZENIE

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKLE PODSTAWOWEJ W RADZICACH WPROWADZENIE PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKLE PODSTAWOWEJ W RADZICACH SPIS TREŚCI 1.Wstęp 2.Cele programu 3.Zadania, zakres oddziaływań wobec zagrożeń 4.Sposoby realizacji programu 5.Metody pracy 6.Przewidziane efekty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Celestynowie Opracowała: Pedagog szkolny Teresa Sitek-Zdziarska 1 Analiza sytuacji wychowawczej szkoły wskazuje na realne problemy i zagrożenia:

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Chruślinie na rok szk. 2015/2016 Zatwierdzono do realizacji dnia 15 września 2015 r. Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada Rodziców 1. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

strona XI 1. Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki

strona XI 1. Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki Spis treści 1. Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 2. Teoria profilaktyki 3. Zasoby szkoły i środowiska wspierającego działania szkoły 4. Diagnozowanie 5. Cele profilaktyki w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Program Wychowania i Profilaktyki Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GÓRZE PUŁAWSKIEJ NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Przyjęty do realizacji na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo