UCHWAŁA Nr XIII/61/2004 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 4 lutego 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XIII/61/2004 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 4 lutego 2004 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XIII/61/2004 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wilkołaz w roku 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. z 2002 roku Dz. U. Nr 147, poz z późn. zm.) Rada Gminy Wilkołaz uchwala co następuje: Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy w roku 2004 stanowiący załącznik Nr 1 niniejszej uchwały. 1 Sprawozdanie z realizacji programu Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 maja 2005 roku Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Andrzej Chrzanowski Załącznik nr 1 do Uchwały RG Wilkołaz

2 Nr XIII/61/04 z dnia 04 lutego 2004 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 rok. I. Główne cele i założenia programu: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( t. jedn. Dz. U. Nr 147, poz z 2002 r. z późn. zm.) nakłada na samorząd terytorialny obowiązek realizacji zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy (art. 4 1 ust. 2 ustawy) jest kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych zadań. Na realizację zadań określonych w art. 4 ust. 1 gmina posiada własne środki finansowe pochodzące z opłat na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Celem Gminnego Programu P i RPA jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do: zapobiegania powstawaniu nowych problemów, zmniejszaniu rozmiarów zjawisk które aktualnie występuje oraz zwiększaniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Inicjowaniem jak i koordynacją działań wynikających z Gminnego Programu P i RPA odpowiedzialną jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program profilaktyki dotyczy osób i rodzin w których poza zjawiskiem alkoholizmu występuje także przemoc. W szczególności zadania te obejmują: 1/.zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 2./udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy oraz ochrony przed przemocą w rodzinie, 3/prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych, 4/wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, - 2 -

3 5)podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 6)wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej. Polskie lecznictwo odwykowe Lecznictwo odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w zakładach lecznictwa odwykowego. Na terenie powiatu kraśnickiego jedyną tego typu placówką jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Krasniku, ul. Kościuszki 26. Od osób uzależnionych nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu (art. 21 ust. 3) Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii to miesiące. Podstawowym rodzajem pomocy dla osób uzaleznionych są programy psychoterapii grupowej i indywidualnej. Oddziaływania profesjonalne powinny być uzupełniane uczestnictwem w ruchach samopomocowych (mitingi AA, zajęcia organizowane przez stowarzyszenia abstynenckie). Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększanie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. I dlatego udzielamy wsparcia finansowego Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Kraśniku tak aby można było realizować efektywne programy terapeutyczne ponadpodstawowe. Punkt Konsultacyjny W ramach wspierania profesjonalnych placówek lecznictwa odwykowego będzie nadal prowadzony punkt konsultacyjny przy OPS, czynny 3 godziny w miesiącu. Punkt ma bardzo istotną rolę do spełnienia, bo prawidłowe zmotywowanie do leczenia i pierwszy pomocny kontakt psychologiczny jest połowa sukcesu. -Działalność profilaktyczna Profilaktyka lub prewencja zaczyna się od upowszechnienia informacji i wiedzy o chemicznym działaniu alkoholu oraz o tym, co można zrobić na każdym etapie zaistnienia problemów. Profilaktyka jest niebywale trudną dziedziną, ponieważ polega na przeciwstawieniu się istniejącym nawykom oraz związanej z niedojrzałością naturalnej skłonności człowieka do samowoli i szukania łatwych ucieczek. Praca w dziedzinie wychowania do zdrowego życia idzie w kierunku pomagania w wyborze sposobów, dzięki którym młodzi ludzie zdołają wygrać swoje życie. Działalność profilaktyczną prowadzi się w różnych miejscach, ale podstawowym środowiskiem oddziaływań profilaktycznych jest: -szkoła -rodzin -społeczność lokalna -globalne środowisko społeczno-kulturowe tworzone za pomocą przekazów kulturowych i medialnych. Skuteczna profilaktyka powinna oddziaływać na wszystkie cztery środowiska. W praktyce jednak, najbardziej dostępnym środowiskiem jest szkoła, przede wszystkim klasa

4 szkolna. Znacznie trudniej dotrzeć z profilaktyką do rodziny gdyż od rodziców zależy, czy skorzystają z zachęty i wsparcia proponowanego np. przez szkołę. Trzecim obszarem oddziaływań profilaktycznych jest społeczność lokalna. A chodzi tu przede wszystkim o to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży. I dlatego prowadzone będą działania zmierzające do ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nieletnim - skuteczna i konsekwentna kontrola punktów sprzedaży. Najtrudniejszym zadaniem jest uzyskanie wpływu na globalne przekazy kulturowe i medialne, ponieważ nad nimi sprawują kontrolę osoby, których światopogląd i interesy są zupełnie inne od reprezentowanych przez osoby zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Niestety nakłady finansowe na działania promujące alkohol są niewspółmiernie wyższe od tych na profilaktykę. Uzupełnieniem systematycznie prowadzonych i realizowanych programów profilaktycznych w szkołach będą organizowane jednorazowe i krótkotrwałe akcje (typu: konkursy, festyny...) Dlatego skupimy się na lansowaniu zdrowego stylu życia bez używek, pracując na zmianę dotychczasowych proalkoholowych postaw i obyczajów. II. Diagnoza: /tzw. lokalnych problemów alkoholowych i stan zasobów / W naszej gminie mamy, więc: -Gminną Komisję RPA -Punkt Konsultacyjny -programy profilaktyczne w szkołach -szkolenia dla wybranych grup zawodowych /m.in. sprzedawców ( co 2-lata), nauczycieli/ -letni wypoczynek dzieci, wyjazdy na obozy -uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich organizowanych przez PARPA -współpracę z komisjami rpa sąsiednich gmin, OPS, Policją, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, kuratorem i Sądem w kierunku wdrażania procedury zobowiązań do leczenia -współdziałamy z Kościołem Katolickim III. Ograniczanie dostępności alkoholu:

5 Działania zmierzające do zmniejszania rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym: 1. Podjęcie przez Radę Gminy stosownych uchwał, przede wszystkim w sprawie realizacji Gminnego Programu P i RPA i podporządkowanych mu uchwał dotyczących: -liczby punktów sprzedaży alkoholu do spożycia w m-scu i poza m-scem sprzedaży -zasad i warunków ich usytuowania 2.kontynuowane będą następujące działania w celu egzekwowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: - w momencie udzielania zezwolenia wręczanie przepisów dot. zasad związanych z obrotem alkoholu - na formularzu zezwolenia powinny być szczegółowo wyliczone warunki korzystania z zezwolenia - należy zobowiązywać właścicieli punktów sprzedaży alkoholu do: a/ bezwzględnego umieszczania w widocznym miejscu informacji o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz szkodliwości spożywania alkoholu, b/zakaz reklamy napojów alkoholowych, c/przeszkolenie podległego personelu w zakresie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwał RG traktujących o tym problemie oraz Gminnego Programu P i RPA. Uprawnionymi do kontroli przestrzegania postanowień ustawy i uchwał są wskazane przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy, a ponadto członkowie Gminnej Komisji RPA, funkcjonariusze Policji i inne upoważnione osoby. Stały monitoring sytuacji w punktach sprzedaży, bieżące kontrole. IV. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. - wspieranie środowisk wzajemnej pomocy - ułatwianie kontaktu z placówkami znajdującymi się na terenie innych gmin - współpracować z ruchami samopomocowymi typu AA, klubami abstynenta itp. - prowadzić Punkt Konsultacyjny jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym, członków rodzin i ofiar przemocy - informowanie społeczności lokalnej o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych - edukacja publiczna przez szeroką dostępność ulotek, literatury i informacji na temat uzależnienia i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie.

6 V. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży i dorosłych 1. szkolenie nauczycieli do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w zakresie nowoczesnych technologii profilaktyki -organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych -tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu. -tworzenie miejsc zabaw bez alkoholu /kluby, świetlice - zadanie długofalowe/ -tworzenie miejsc do uprawiania sportu i ćwiczeń j.w. -wspieranie i popieranie działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy Parafii -pomoc finansowa dzieciom z rodzin patologicznych w akcjach wypoczynkowych, szczególnie rehabilitacyjnych i zdrowotnych oraz wycieczkach krajoznawczych. /Odpowiedzialność za realizację w/w zadań ponosić będą Dyrektorzy Szkół, Kierownik OPS i członkowie Gminnej Komisji RPA/. -inspirowanie i wspieranie wszelkiej działalności trzeźwościowej w zakładach pracy -wspieranie i organizowanie imprez propagujących trzeźwość, -ścisła współpraca i wymiana doświadczeń między grupami w sąsiednich gminach w celu lepszej skuteczności działań /m-c sierpień, bez alkoholu/ -edukacja i podnoszenie kwalifikacji osób nie związanych z leczeniem odwykowym /tj. nauczycieli, policjantów, pracowników pomocy społecznej, członków GK RPA itp./ -systematyczna informacja o akcjach, imprezach trzeźwościowych oraz możliwościach uzyskania pomocy przez osoby dotknięte nałogiem. Stałe ekspozycje informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, szkołach. VI. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rpa -wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla podmiotów niepaństwowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych, o ile będzie zapotrzebowanie / tj.: organizacje tworzone przez trzeźwiejących alkoholików i ich rodziny itp./ -zapewnienie środków finansowych na posiedzenia, zwrot kosztów przejazdów, obsługę finansowo kancelaryjno - techniczną Gminnej Komisji RPA. Dla członków GK za udział w posiedzeniach, biorącym udział w czynnościach kontrolnych i innych pracach, szkoleniach ustala się dietę w wysokości 45,- zł i zwrot kosztów podróży na zasadach ogólnych w przypadku delegowania z urzędu -ścisła współpraca i współdziałanie Gminnej Komisji RPA z szkołami, Kościołem, OPS, Policją, kuratorami zawodowymi i społecznymi i innymi organizacjami społecznymi, pracownikami Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśniku, z Pełnomocnikiem Wojewody d/s P i RPA

7 -promowanie postaw społecznych ważnych dla p i rpa -poszerzać bazę biblioteczną w specjalistyczną literaturę w celu upowszechniania wiedzy i informacji /Gminna Biblioteka Publiczna i filie, biblioteki szkolne, GK RPA/, - prenumerata czasopism itp. Program ten jest programem profilaktycznym. Jest przede wszystkim adresowany do nauczycieli, wychowawców, rodziców i młodzieży bez względu na ich doświadczenia związane z alkoholem. Jego podstawowym zadaniem jest zapobieganie.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY ŁODYGOWICE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY ŁODYGOWICE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY ŁODYGOWICE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r.

UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r. UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2008 r

z dnia 30 grudnia 2008 r Uchwała nr XX/113/08 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009r. Data

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r. Projekt z dnia 16 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo