P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds"

Transkrypt

1 P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie ekonomicznej obudowy przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej izolacyjnoêci cieplnej. Szeroka gama kolorów i profilowaƒ ok adzin oraz mo liwoêç àczenia ze stolarkà otworowà pozwala na realizacj ciekawych projektów budowlanych i architektonicznych zwiàzanych z lekkà obudowà konstrukcji Êcian zewn trznych i wewn trznych oraz przekryç dachowych obiektów o ró nej wielkoêci i ró norodnym przeznaczeniu. Zastosowanie hale produkcyjne hale magazynowe hale sportowe obiekty handlowe obiekty wystawiennicze budynki biurowe budynki administracyjne ch odnie mroênie Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze mo esz polegaç, kiedy potrzebujesz zastosowaç materia y, komponenty, systemy lub kompletne rozwiàzania oparte na metalach. Ciàgle rozwijamy nasze dzia ania i ofert produktów, aby byç bli ej Twoich potrzeb. CPL PL/.00

2 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Informacje ogólne Program produkcji Cechy charakterystyczne Program profilowaƒ Po àczenia p yt Zakres zastosowaƒ IzolacyjnoÊç cieplna Zagadnienia wytrzyma oêciowe OdpornoÊç korozyjna Charakterystyka Êrodowisk Parametry akustyczne M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs. (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs. (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt metalplast Isotherm SCs na d ugoêci wysokie obiekty. Ochrona przeciwpo arowa Mocowanie p yt do konstrukcji M/S Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm SCs z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt dachowych na d ugoêci àczniki do monta u p yt M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. Ogólne wytyczne monta u p yt Materia y uszczelniajàce M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. Informacje szczegó owe M/S00 Rozmieszczenie szczegó ów monta- owych obudowa z p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu. M/S M/S Styk p yt metalplast Isotherm SCs. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt. 0 M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Styk p yt metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do rygla stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. 0 M/S0 Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt.

3 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Âciana dzia owa z p yt metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. M/S M/S Styk p yt metalplast Isotherm PLUSs. Poziomy uk ad p yt Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. 0 M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S Styk p yt metalplast Isotherm PLUSs. Pionowy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSs. (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSs (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSs w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt metalplast Isotherm PLUSs na d ugoêci wysokie obiekty. Pionowy uk ad p yt. Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm PLUSs z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. 0 M/S M/S M/S M/S0 M/S M/S M/S M0/S0 M0/S0 Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSs z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yty metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Zamocowanie p yt metalplast Isotherm Ds do p atwi stalowej. Zamocowanie p yt metalplast Isotherm Ds w kalenicy. 0

4 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M0/S0 M0/S0 M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà. Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà okap. Wariant. Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà okap. Wariant. M0/S M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà wariant. Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà wariant. M0/S0 Zakoƒczenie szczytu dachu z p yty metalplast Isotherm Ds. M0/S0 àczenie p yt metalplast Isotherm Ds na d ugoêci. 0 M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà wy szego obiektu. M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà istniejàcego obiektu. M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà okap. Wariant. M0/S Mocowanie podstawy dachowej do p yt metalplast Isotherm D, Ds lub Dw max = 0 mm. M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S M0/S Po àczenie rynny wewn trznej RwS z dachem z p yt metalplast Isotherm D, Ds lub Dw. Po àczenie rynny wewn trznej RwA z dachem i Êcianà z p yt. 0 M0/S M0/S0 Po àczenie rynien na d ugoêci. Mocowanie wpustu dachowego. M0/S M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà okap. Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà ogniowà.

5 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Program produkcji P yty warstwowe metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds sk adajà si z dwóch ok adzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego ze styropianu o podwy szonych parametrach wytrzyma oêciowych. Ok adziny p yt sà wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadajàcych stali S0GD+Z wg PN-EN 0:00. Blacha w rozwiàzaniu standardowym pokryta jest pow okà poliestrowà. Ze wzgl du na podwy szone wymagania antykorozyjne, kontakt z ywnoêcià itp. blacha mo e byç pokryta pow okà PVDF, plastisolem lub folià PVC. Przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie za adunku, transportu, roz adunku, sk adowania oraz monta u p yty zabezpieczone sà poprzez obustronne foliowanie. Rdzeƒ p yt stanowi styropian o wysokich parametrach wytrzyma oêciowych, g stoêci min. kg/m i obliczeniowym wspó czynniku przewodzenia ciep a λ obl = 0,0 W/m K w temp. 0 ºC. Rdzeƒ po àczony jest z ok adzinami za pomocà kleju poliuretanowego. Cechy charakterystyczne Trwa oêç po àczenia rdzenia z ok adzinami p yt metalplast Isotherm z wype nieniem ze styropianu zosta a osiàgni ta dzi ki zastosowaniu wysokiej jakoêci kleju poliuretanowego oraz technologii jego nanoszenia i dozowania. Frezowany styk i masa uszczelniajàca lub uszczelka (dot. p yt metalplast Isotherm PLUSs) w styku p yt sprawiajà, e szczelnoêç po àczenia jest lepsza od innych rozwiàzaƒ spotykanych na rynku. P yty dachowe produkcji o charakterystycznych, zwi kszajàcych wytrzyma oêç garbach ( na szerokoêci), wyró niajà si specjalnie ukszta towanà mikrokomorà zabezpieczajàcà przed kapilarnym podciàganiem wody oraz rowkami pomocniczymi u atwiajàcymi dok adny monta (mo liwy do prowadzenia przez ca y rok). P yty Êcienne metalplast Isotherm mo na montowaç zarówno w pionie jak i w poziomie. Dane techniczne p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu Tabela Rodzaj p yty GruboÊç ok adziny zew. [mm] GruboÊç ok adziny wew. [mm] GruboÊç p yty [mm] D ugoêç p yty max.* L [m] Masa p yty [kg/m ] Wspó czynnik U 0 ** [W/m K] Certyfikaty, Aprobaty, Atesty metalplast Isotherm PLUSs Âcienna, z krytym mocowaniem, po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem i uszczelkà, o szerokoêci modularnej 000 mm 0, 0,0 00,, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 metalplast Isotherm SCs Âcienna, z po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem i stykiem frezowanym, o szerokoêci modularnej 00 mm 0,0 0, ,0,0,,,,,, 0, 0,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 metalplast Isotherm Ds Dachowa, z po àczeniem zak adkowym, zamkiem od strony wewn trznej i stykiem frezowanym, o szerokoêci modularnej 000 mm 0,0 0,0 0 (rdzeƒ 00) 0 (rdzeƒ 0),, 0,, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 * dotyczy p yt wy àcznie w kolorach jasnych (patrz Zakres zastosowaƒ) ** wspó czynnik przenikania ciep a U 0 Êrodkowej cz Êci p yty zosta okreêlony dla wspó czynnika λ obl. = 0,0 [W/m. K]

6 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu l Program profilowaƒ P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu sà produkowane w ró nych kombinacjach profilowaƒ ok adzin stalowych. Profilowanie ok adzin p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds Tabela Rodzaj p yty Ok adzina wewn. Ok adzina zewn trzna N L P M T N = rowkowe ~ ~ metalplast Isotherm PLUSs 00 L L = liniowe metalplast Isotherm SCs 0, 0, 00, 0, 00, 0 L P = przet aczane M = mikroprofilowanie 0, ~ ~ metalplast Isotherm Ds 0, 0 L T = trapezowe (dachowe) 00 0 ~ ~ Wzór oznaczania p yt Rodzaj p yty GruboÊç p yty Profilowanie ok adziny zewn trznej Profilowanie ok adziny wewn trznej metalplast Isotherm SCs 00 ML 00 M L Po àczenia p yt P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu po wyjêciu z linii produkcyjnej i dobraniu odpowiedniej uszczelki/masy uszczelniajàcej sà gotowe do monta u. Precyzyjnie ukszta towane po àczenie typu pióro-wpust wraz z podwójnym zamkiem od strony zewn trznej i wewn trznej w p ytach Êciennych oraz system zak adkowy w p ytach dachowych u atwiajà i przyspieszajà monta. Monta p yt metalplast Isotherm do konstrukcji noênej odbywa si przy u yciu àczników samowiercàcych.

7 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna 000 ± SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna ,0 ± ± P yta Êcienna metalplast ISOTHERM PLUSs P yta dachowa metalplast ISOTHERM Ds. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Rowek pomocniczy umoliwiajàcy precyzyjny monta.. Ukryte àczniki zapewniajàce estetyczny wyglàd elewacji.. Ciàg a samoprzylepna uszczelka poliuretanowa aplikowana na budowie zapewniajàca izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç styku.. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Garb z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç styku.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Zamek od strony wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Specjalnie ukszta towana mikrokomora zabezpieczajàca przed kapilarnym podciàganiem wody.. Rowek pomocniczy umo liwiajàcy precyzyjny monta.. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie. SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± 0 + SzerokoÊç modularna 00 min. 0 0,00,0 00,0 SzerokoÊç modularna 00 SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± 0 + min. 0 0 ± ± P yta Êcienna metalplast ISOTHERM SCs. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Frezowany w procesie produkcji labiryntowy styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych powoki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. mm szczelina w styku p yt umo liwiajàca spe nienie wymagaƒ sanitarno higienicznych (przemys spo ywczy, ch odniczy, farmaceutyczny itp.).. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie.

8 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Zakres zastosowaƒ P yty metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu stosowane sà do lekkiej obudowy konstrukcji hal przemys owych, produkcyjnych, sportowych, pawilonów i obiektów handlowych, wystawienniczych, biurowych, socjalnych, us ugowych, hangarów, gara y, warsztatów, budynków administracyjnych, u ytecznoêci publicznej, magazynów, przechowalni, ch odni itp. Stosowana przez producenta technologia wykonywania p yt umo liwia dobór w aêciwych dla danego zastosowania pow ok organicznych. Szczegó owa charakterystyka w aêciwoêci cieplnych, wytrzyma oêciowych, akustycznych, ochrony przeciwpo arowej i odpornoêci korozyjnej przedstawiona jest w dalszej cz Êci katalogu. O rodzaju i uk adzie p yt warstwowych decyduje projektant, kierujàc si przeznaczeniem obiektu, warunkami eksploatacji, mo liwym oddzia ywaniem Êrodowiska wewn trznego i czynników atmosferycznych. Majàc na uwadze du à wartoêç wspó czynnika rozszerzalnoêci cieplnej blach stalowych, zaleca si stosowanie zarówno p yt Êciennych, jak i p yt dachowych (elewacje zewn trzne) w kolorach jasnych. Ok adziny zewn trzne p yt w kolorach ciemnych z powodu znacznie wi kszych ni dla kolorów jasnych obcià eƒ termicznych mogà ulec deformacji i odkszta ceniom. W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca si w takim przypadku: dla p yt Êciennych, stosowanie wy àcznie uk adów jednoprz s owych, dla p yt dachowych, ograniczenie d ugoêci do maksymalnych wynikajàcych z obliczeƒ uwzgl dniajàcych obcià enia cieplne, w przypadkach wàtpliwych konsultacje w dziale konstrukcyjnym producenta p yt. P yty metalplast Isotherm przeznaczone sà do stosowania w temperaturach niskich i normalnych. Temperatura sta a na powierzchni p yt nie powinna przekraczaç +0 C (okresowo nie wy sza ni +0 C). IzolacyjnoÊç cieplna Styropian tworzàcy rdzeƒ p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds charakteryzuje si dobrà izolacyjnoêcià cieplnà. Obliczeniowy wspó czynnik przewodzenia ciep a λ obl wynosi 0,0 W/m K. WartoÊç wspó czynnika przenikania ciep a U 0 dla Êrodkowej cz Êci p yty podano w tabeli przedstawiajàcej dane techniczne p yt. WartoÊci wspó czynników przenikania ciep a Χ, Ψ oraz U C podano w tabelach i. Zakres stosowania p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds ustalono w wyniku obliczeƒ cieplnowilgotnoêciowych z uwzgl dnieniem wp ywu mostków termicznych i w oparciu o wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr /00 poz. 0). P yty Êcienne metalplast Isotherm PLUSs 00 oraz metalplast Isotherm SCs 0, 00, 0, 00 i 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do t i > C. P yty Êcienne metalplast Isotherm SCs 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do C < t i < C. P yty dachowe metalplast Isotherm Ds 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi t i > C. P yty dachowe metalplast Isotherm Ds 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi C < t i < C. WartoÊci punktowego wspó czynnika przenikania ciep a (X), liniowego wspó czynnika przenikania ciep a (Ψ) oraz wspó czynnika przenikania ciep a przegrody (U C ) p yt dachowych metalplast Isotherm Ds Tabela Rodzaj p yty X [W/K] [W/m K] U C [W/m K] metalplast Isotherm Ds 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0, 0,

9 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu WartoÊci punktowego wspó czynnika przenikania ciep a (X), liniowego wspó czynnika przenikania ciep a (Ψ) oraz wspó czynnika przenikania ciep a przegrody (U C ) p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSs i SCs Rodzaj p yty X [W/K] [W/m K] U C [W/m K] Tabela metalplast Isotherm PLUSs 00 0,00 0,0 0, metalplast Isotherm SCs ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0, 0, 0, 0, 0, 0, Zagadnienia wytrzyma oêciowe Ze wzgl du na noênoêç i sztywnoêç oraz w zale noêci od typu p yty warstwowej i przyj tego schematu statycznego, p yty metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu mogà byç stosowane w nast pujàcym zakresie: do wykonywania Êcian os onowych: - p yty metalplast Isotherm PLUSs - tabela, - p yty metalplast Isotherm SCs - tabela, do wykonywania Êcianek dzia owych i sufitów podwieszanych: wszystkie typy p yt w zakresie wynikajàcym z obliczeƒ statycznych dla konkretnych mocowaƒ i rozpi toêci, do wykonywania przekryç dachowych: p yty metalplast Isotherm Ds - tabela. Maksymalne charakterystyczne obcià enia wiatrem p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSs stosowanych jako jedno- i wieloprz s owe elementy Êcienne Tabela Rozpi toêç prz s a (L) Uk ad jednoprz s owy Maksymalne obcià enie dzia ajàce w kierunku Uk ad wieloprz s owy Maksymalne obcià enie dzia ajàce w kierunku [m] do podpory [kn/m ] od podpory* [kn/m ] do podpory [kn/m ] od podpory* [kn/m ] p yta metalplast Isotherm PLUSs 00,0,0,0,0 0,0,,00 0,,00 0,, 0, 0, 0, 0,, 0,0 0, 0,0 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0, * mocowanie p yt àcznikiem systemowym z dwoma wkr tami i rozdzielaczem obcià enia

10 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Maksymalne charakterystyczne obcià enia wiatrem (kn/m ) i maksymalne rozpi toêci p yt warstwowych metalplast Isotherm SCs stosowanych jako jedno- i wieloprz s owe elementy Êcienne Tabela Rozpi toêç [m] Dopuszczalne obcià enie [kn/m ] dla p yt SCs o gruboêci [mm] , 0,0,0, 0, 0,0,0 0, 0,0,0, 0,0,00, 0,, 0,0,,,, 0,,0,,, 0, 0,,,, 0, 0,,,, 0,,0,0, 0,,,, 0, 0,,0 0, 0,, 0, 0,, 0,0 0,0 Maksymalne rozpi toêci prz se (m) p yt warstwowych metalplast Isotherm Ds stosowanych jako jedno- i wieloprz s owe elementy dachowe Tabela Rodzaj p yty dachowej Maksymalne rozpi toêci dla stref obcià enia Êniegiem [m] I strefa II strefa III strefa metalplast Isotherm Ds 0,,,0 metalplast Isotherm Ds 0,,, Uwagi: W celu okreêlenia rozpi toêci prz se nale y porównaç obliczeniowe obcià enie wiatrem i Êniegiem z dopuszczalnym obcià eniem przedstawionym w tabeli. W strefach przykraw dziowych rozstaw podpór powinien byç odpowiednio zag szczony. Jako ugi cie dopuszczalne przyj to dla p yt Êciennych L/00, a dla dachowych L/0. Wp yw obcià enia termicznego ( T=0 C) zosta uwzgl dniony przy za o eniu najbardziej niekorzystnego wariantu jednoczesnoêci dzia ania obcià eƒ. Dopuszczalne rozpi toêci podane sà dla p yt w kolorach jasnych (grupa kolorów I i II), dla p yt w kolorach ciemnych (grupa kolorów III) obcià enie dopuszczalne (maksymalna rozpi toêç prz se ) b dzie ni sze. 0 W celu ustalenia dopuszczalnych obcià eƒ dla rozpi toêci nie podanych w tabeli mo na stosowaç interpolacj liniowà. Powy sze rozpi toêci mogà byç stosowane pod warunkiem mocowania p yt zgodnie z punktem Mocowanie p yt do konstrukcji. W przypadku os abienia p yty otworami lub jej dodatkowego obcià enia, dopuszczalne rozpi toêci muszà byç zredukowane. Minimalna szerokoêç podpór skrajnych wynosi 0 mm, a podpór poêrednich 00 mm.

11 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu NoÊnoÊç àcznika [kn] ze wzgl du na ssanie wiatrem Tabela P yty Êcienne SCs P yty dachowe,00 Ds,0 (z podk adkà 0) PLUSs,00* Ds 0,0 (bez podk adki 0) Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty Êciennej SCs (ssanie wiatru) Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty dachowej Ds (ssanie wiatru) Dane: p yta SCw 00 (modu 00); L=,00 m; uk ad -prz s owy; II strefa wiatrowa; budynek do 0 m wysokoêci; teren A, nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,0 m) 0, = 0, kn 0, x, = 0, kn,0 kn po dwa àczniki na podpor Strefa kraw dziowa R = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,0 m) 0, =,0 kn,0 x, = 0, kn,0 kn po trzy àczniki na podpor (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) Dane: p yta Ds 0 (modu 000); L=,0 m; uk ad -prz s owy; I strefa wiatrowa; budynek o H= m wysokoêci; teren A (ci ar p yty, kg/m ), nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R max = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m),* =, kn R max = 0, kn/m (,0 m,00 m),* = 0, kn, x, - 0, x 0, = 0, kn, kn - po dwa àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà R skr. = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn R skr. = 0, kn/m (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0, x, - 0, x 0, = 0, kn 0, kn - po dwa àczniki bez podk adki 0 na podpor skrajnà Strefa kraw dziowa R max = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m),* =, kn, x, - 0, x 0, = 0, kn,0 kn - po trzy àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) R skr. = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0, x, - 0, x 0, = 0, kn 0,0 kn - po trzy àczniki na podpor skrajnà (obliczeniowo potrzebny by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) * wartoêci zalecane dla metody przybli onej, dla obliczeƒ dok adnych stosowaç wartoêci wg normy EN 0 lub Europejskich Zaleceƒ OdpornoÊç korozyjna Dzi ki zastosowaniu odpowiednio dobranych pow ok organicznych stanowiàcych ostatnià warstw zabezpieczajàcà ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) p yt warstwowych metalplast Isotherm lub niestandardowych ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) mo na uzyskaç zró nicowanà, w zale noêci od potrzeb, odpornoêç korozyjnà. Na podstawie badaƒ przeprowadzonych w Zak adzie Trwa oêci i Ochrony przed Korozjà ITB, które obejmowa y sprawdzenie odpornoêci korozyjnej nw. pow ok i ok adzin ustalono: P yty warstwowe metalplast Isotherm ze standardowà pow okà poliestrowà (gruboêç µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -: 00, P yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà PVDF (gruboêç µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -: 00, P yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà z plastisolu (gruboêç 00 µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO - : 00, P yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà z folii PVC (gruboêç 0 µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H- 0 lub C do C wg PN-EN ISO -: 00. Charakterystyka Êrodowisk Ârodowisko korozyjne B najl ejsze warunki u ytkowania: wilgotnoêç max 0%, temperatura -0 C; pomieszczenia ogrzewane z naturalnà atmosferà np.: biura, szatnie, hale sportowe. Ârodowisko korozyjne L lekkie warunki u ytkowania: wilgotnoêç max %, temperatura -0 C; nie ogrzewane budynki gdzie mo e wystàpiç kondensacja pary wodnej np.: magazyny, stacje benzynowe. Ârodowisko korozyjne U Êrednie warunki u ytkowania: wilgotnoêç max %, temperatura -0 C; nieznaczne zanieczyszczenie atmosfery czynnikami korozyjnymi: pomieszczenia produkcyjne do produkcji ywnoêci np.: browary, mleczarnie, stacje obs ugi samochodów, pralnie.

12 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Parametry akustyczne P yty Êcienne metalplast Isotherm PLUSs i SCs charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R w db, R A db, R A db. P yty dachowe metalplast Isotherm Ds charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R w db, R A db, R A 0 db. Wyznaczone zgodnie z PN-EN ISO -: przez ITB wskaêniki Êwiadczà, e p yty metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds z akustycznego punktu widzenia mogà byç stosowane: na obudowy i przegrody wewn trzne hal przemys owych - je eli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacyjnoêci akustycznej w aêciwej tych przegród nie sà wi ksze od podanych obok, do wykonywania pawilonów sklepowych, sal wystawowych i o innym przeznaczeniu, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-0-: lub przy indywidualnym wyznaczaniu wymagaƒ w zale noêci od konkretnego rozwiàzania obiektu (usytuowanie, przeszklenie, adaptacja wn trza), do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie sà stawiane wymagania akustyczne. Ochrona przeciwpo arowa Obudowa z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu podlega klasyfikacji ze wzgl du na: odpornoêç ogniowà, stopieƒ rozprzestrzeniania ognia. Zarówno odpornoêç ogniowa jak i stopieƒ rozprzestrzeniania ognia dotyczy Êcian oraz przekryç dachowych. Na podstawie wyników badaƒ ogniowych Êcian i dachów z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu przeprowadzonych w ITB ustalono przedstawionà w tabeli klasyfikacj ogniowà. Klasyfikacja ogniowa Êcian i przekryç dachowych z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu Tabela Badany element Stopieƒ rozprzestrzeniania ognia OdpornoÊç ogniowa Âciana z p yt metalplast Isotherm PLUSs 00 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCs 0 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCs 0, 00, 0, 00 i 0 NRO E 0 NRO NRO E 0, EW 0 Dach z p yt metalplast Isotherm Ds 0, 0 NRO B ROOF (t) E 0 (bez obcià enia) RE 0, E 0 (przy obcià eniu 0, kn/m ) Oznaczenia: NRO nierozprzestrzeniajàcy ognia E szczelnoêç ogniowa przegrody R noênoêç ogniowa przegrody W promieniowanie cieplne przegrody B ROOF (t) klasa odpornoêci na dzia anie ognia zewn trznego (wg Metody PN-ENV :00) Przyk ad: E 0 oznacza, e szczelnoêç ogniowa [E] przegrody jest zachowana w czasie d u szym ni 0 minut.

13 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Mocowanie p yt do konstrukcji Na poni szych rysunkach przedstawiono zasady rozmieszczenia àczników, a tak e zalecanà minimalnà ich liczb. àczenie p yt dachowych na d ugoêci Minimalny spadek dachu dla p yt dachowych metalplast Isotherm wynosi dla p yt ciàg ych i bez Êwietlików dachowych >%. Strefa normalna dla p yt Êciennych* metalplast Isotherm PLUSs 00: komplet zawierajàcy àczniki 0 lub 0 oraz àcznik 0 lub na rygiel lub s up, metalplast Isotherm SCs 0, 00, 0, 00: àczniki ( 0 lub 0) na rygiel lub s up. Minimalny spadek dachu dla p yt dachowych metalplast Isotherm àczonych na d ugoêci lub ze Êwietlikami dachowymi wynosi >%. Strefa kraw dziowa dla p yt Êciennych* metalplast Isotherm PLUSs 00: komplet zawierajàcy àczniki 0 lub 0 oraz àcznik 0 lub na rygiel lub s up, metalplast Isotherm SCs 0, 00, 0, 00: àczniki ( 0 lub 0) na rygiel lub s up. P yty dachowe metalplast Isotherm Ds, które b dà àczone na d ugoêci mogà byç dostarczane z naci tà na koƒcu ok adzinà wewn trznà. W celu uzyskania prawid owego po àczenia musi byç ona usuni ta wraz ze styropianem i klejem poliuretanowym podczas monta u p yt. D ugoêç obszaru pozbawionego rdzenia wynosi 0 mm. Wyró nia si dwa rodzaje p yt, które ró nià si podci ciem: P = Prawe Strefa normalna dla p yt dachowych* metalplast Isotherm Ds 0, 0: àczniki ( 0 lub 0) na p atew.** L = Lewe Strefa kraw dziowa dla p yt dachowych* metalplast Isotherm Ds 0, 0: àczniki ( 0 lub 0) na p atew.** * wg PN-/B-00 Obcià enia w obliczeniach statycznych. Obcià enie wiatrem ** noênoêç po àczenia na odrywanie od podpory wynosi 0,0 kn; dla uzyskania noênoêci,0 kn stosowaç dodatkowo podk adk 0

14 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu àczniki do monta u p yt P yty metalplast Isotherm mocowane sà do konstrukcji za pomocà àczników samowiercàcych. Zastosowanie takiego w aênie rozwiàzania zapewnia szybkoêç monta u, pewnoêç mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewn trznej i wewn trznej Êcian. àczniki samowiercàce s u à do mocowania p yt warstwowych do konstrukcji stalowej o maksymalnej gruboêci Êcianki mm. Dobór àczników do poszczególnych typów p yt przedstawiono w tabeli 0. Zaletami tego systemu mocowania sà: jednoczesne wiercenie i mocowanie w jednej operacji, co znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie prawid owego po àczenia, wyeliminowanie koniecznoêci zakupu dodatkowych narz dzi (wiert a), mo liwoêç osadzenia àczników przy u yciu tylko jednego narz dzia wkr tarki, optymalne warunki wiercenia, gdy ka dy àcznik posiada w asny element skrawajàcy wykorzystywany tylko przy wierceniu jednego otworu podczas mocowania, dzi ki zastosowaniu dodatkowego gwintu podporowego pod bem àcznika oraz podk adki z wulkanizowanà warstwà EPDM-u po àczenie jest bardzo szczelne, bardzo wysokie i jednakowe wartoêci si wyrywajàcych z podpory z uwagi na bardzo precyzyjne dobranie Êrednicy otworu oraz wymiarów i zarysu gwintu. àczniki wykonywane sà z hartowanej stali w glowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjà. Wszystkie àczniki posiadajà podk adk z wulkanizowanym EPDM, co pozwala na d ugoletni okres u ytkowania z zachowaniem elastycznoêci elementu uszczelniajàcego. Do specjalnych zastosowaƒ àczniki wraz z podk adkami mogà byç wykonywane ze stali nierdzewnej. Mo liwe jest zastosowanie innych àczników w przypadku mocowania p yt do nw. rodzajów pod o y: w przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub konstrukcji stalowej o gruboêci Êcianki powy ej mm polecamy àczniki samogwintujàce z odpowiednim zarysem gwintu, w przypadku mocowania do elementów betonowych proponujemy zastosowanie specjalnego ko ka samokotwiàcego, który nie wymaga adnych dodatkowych elementów rozpr nych w betonie, Êrednica wst pnego otworu zarówno w p ycie jak i w elemencie betonowym odpowiada Êrednicy nominalnej ko ka, a do monta u potrzebny jest tylko m otek i wiertarka udarowa. Oferujemy àczniki w wersji ocynkowanej lub lakierowanej bia e. Na specjalne yczenie mo liwe jest dostarczenie àczników z bami i podk adkami malowanymi proszkowo metodà elektrostatycznà w kolorze zewn trznej ok adziny p yty warstwowej. àczniki przeznaczone do monta u p yt metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds Tabela 0 Rodzaj p yty i jej gruboêç Typ àcznika GruboÊç Êcianki podpory [mm] 0,0-,0 0C 0*** PLUSs SCs Ds B 0C 0D 0E 0F 0G 0E + 0* garb dolina garb dolina 0D 0F + 0* 0E 0,-,0 0C 0*** 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0E + 0* 0D 0F + 0* 0E Orientacyjne zu ycie na 00 m 0 kpl** dla uk adu pionowego 0 kpl** dla uk adu poziomego 0 szt. dla uk adu pionowego 0 szt. dla uk adu poziomego szt. 0 do mocowania obróbek blacharskich do mocowania obróbek blacharskich i listwy na po àczeniu p yt Orientacyjne zu ycie uzale nione od iloêci obróbek blacharskich 0 szt. na 00 m * w zale noêci od obcià enia àcznika 0 ( 0) ** komplet zawiera szt. àczników 0 lub 0 oraz szt. àcznika 0, noênoêç kompletu,00 kn lub szt. àczników 0 lub 0 oraz szt. àcznika *** od rozpi toêci,00 m - àcznik

15 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Ogólne wytyczne monta u p yt Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdziç konstrukcj pod wzgl dem dok adnoêci wykonania i zgodnoêci z projektem. Foli ochronnà z wewn trznych ok adzin p yt nale y zdjàç przed monta em, natomiast z ok adzin zewn trznych po monta u nie póêniej ni miesiàce od momentu zakupu p yty (rys. nr ). Dla p yt metalplast Isotherm pokrytych lakierem metalicznym (np. RAL 00) nale y przed rozpocz ciem monta u poderwaç foli ochronnà z kraw dzi wzd u nych. P yty Êcienne metalplast Isotherm SC, SCw, SCs sà pokryte od strony wn trza budowanego obiektu folià w kolorze niebieskim. Rys. nr. Wkr tarka do mocowania àczników. Nie nale y prowadziç monta u p yt, gdy pr dkoêç wiatru przekracza m/s, a tak e w czasie opadów atmosferycznych lub w g stej mgle. Codziennie po zakoƒczeniu pracy nale y usunàç opi ki i inne zabrudzenia powsta e w trakcie monta u p yt. Zaleca si prowadzenie monta u zgodnie ze szczegó owymi wskazówkami zawartymi w katalogu dotyczàcym instrukcji monta u p yt warstwowych metalplast Isotherm. Rys. nr. Zdejmowanie folii ochronnej z ok adzin p yt. W celu zabezpieczenia pow oki przed uszkodzeniem ci cie p yt i obróbek blacharskich powinno odbywaç si na stojakach wy o onych mi kkim materia em, np. filcem. Do przycinania p yt zaleca si stosowanie pilarek o drobnoz bnych brzeszczotach lub specjalistycznych pi tarczowych, a do obróbek blacharskich no yc r cznych. Nie wolno stosowaç szlifierek do ci cia p yt i obróbek (rys. nr )! Rys. nr. Ci cie p yt. Rys. nr. W aêciwie zamocowany àcznik. Strona elewacyjna/zewn trzna p yt metalplast Isotherm SC, SCw, SCs jest oznaczona poprzez nadruk na boku p yty: elewacja outside Ùaca. Strza ki wskazujà ok adziny zewn trzne p yty. Monta p yt niezgodnie z oznaczeniem powoduje utrat gwarancji! Podane w niniejszym katalogu rozwiàzania rysunkowe detali p yt metalplast Isotherm sà rozwiàzaniami rekomendowanymi przez firm Ruukki Construction Polska Sp. z o.o., ostatecznà decyzj w sprawie kszta tu poszczególnych rozwiàzaƒ podejmuje projektant. Firma Ruukki Construction Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoêci za konsekwencje wynikajàce z b dów projektowych i monta owych. W trakcie monta u nale y dociskaç p yty za pomocà narz dzia monta owego nr 0 (produkcji Ruukki Construction Polska Sp. z o.o.), które pozwala na w aêciwe àczenie elementów. P yty powinny byç mocowane do konstrukcji za pomocà àczników zalecanych do stosowania przez producenta p yt warstwowych. Rodzaje àczników podano w tabeli 0. Stosowanie innych àczników wymaga akceptacji producenta p yt warstwowych. Do w aêciwego mocowania àczników nale y stosowaç specjalistyczne wkr tarki (rys. nr i nr ). Materia y uszczelniajàce Butylowe masy uszczelniajàce SIKALASTOMER 0, BUTYLENE-X, Masy uszczelniajàce trwale elastyczne SIKAFLEX, Masy uszczelniajàce zwi kszajàce odpornoêç ogniowà TEROSTAT MS-, Masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu TEROSTAT MS-0 i MS-0.

16 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S00 Rozmieszczenie szczegó ów monta owych obudowa z p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu. M0/S M0/S M0/S M/S0 M/S0 M0/S0 M0/S0 M0/S0 M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S0 M/S0 M/S0 M/S M/S M0/S M0/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M0/S0 M/S0 M/S0 M0/S0 M/S0 M/S M/S0 M/S M/S M/S0 M/S0 M/S M/S M/S0 M/S0 M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S0 M/S0 M0/S0 M0/S0

17 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. 0 poziom fundamentu. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik B0.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

18 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. poziom fundamentu ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm 0. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik B0.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Belka coko owa wg P.T. konstrukcji.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

19 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Styk p yt metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt ± ± min. 0 min. 0 min. 0 min Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Butylowa masa uszczelniajàca.

20 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do rygla stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. 0,00,0, 00 0,00,0, 00 ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Listwa naro nikowa B0 lub B0.. Listwa naro nikowa B0.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa. 0

21 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. ** max. 00 mm* ok adzina przegi ta na wysokoêci min. 0 mm 0 *. Elementy stalowe wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. P yta warstwowa metalplast Isotherm Ds (0, 0).. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Podk adka 0.. Listwa gzymsowa B0.. Obróbki indywidualne.. Nit szczelny (co ~00 mm). 0. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. TaÊma butylowa. *w przypadku obiektów o podwy szonych wymaganiach w stosunku do izolacyjnoêci termicznej, ok adzina przerwana na szerokoêç ~0 mm i wtedy maksymalna d ugoêç wspornika 00 mm ** w zale noêci od obcià enia àcznika

22 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. A - A A min. 00 min. 00 A SzerokoÊç modularna p yty. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. Okapnik B0.. Nit szczelny (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

23 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. strona wewn trzna. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. Nit szczelny (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.

24 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Przekrój poza stykiem p yt A Przekrój przez styk p yt A A - A P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. Okapnik B0.. Obróbka B.. Nit szczelny (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.. Butylowa masa uszczelniajàca.

25 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt min. min.. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Wkr t do mocowania stolarki (co ~00 mm).. Okapnik B0.. Obróbka indywidualna.. Obróbka indywidualna.. Okapnik indywidualny. 0. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Wkr t do metalu.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

26 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 àczenie p yt metalplast Isotherm SCs na d ugoêci wysokie obiekty. Pionowy uk ad p yt. min. 0 min. 0. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Okapnik indywidualny.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

27 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm SCs z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm. P yta warstwowa Êcienna metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Blacha trapezowa wg P.T. architektury.. Pokrycie dachu wg P.T. architektury.. Obróbka indywidualna.. Obróbka indywidualna gr. mm.. Obróbka indywidualna.. Nit stalowy (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Orynnowanie wg projektu bran owego. 0. Obróbki indywidualne.

28 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. G 0 poziom fundamentu G-. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik indywidualny.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.. Uszczelka poliuretanowa gruboêci mm. 0. Listwa drewniana (G-)x0, gdzie G gruboêç p yty.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa 0x0.

29 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. G poziom fundamentu 0. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik indywidualny.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.. Uszczelka poliuretanowa gruboêci mm. 0. Listwa drewniana (G-)x0, gdzie G gruboêç p yty.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Belka coko owa wg P.T. konstrukcji.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa 0x0.

30 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Styk p yt metalplast Isotherm SCs. Poziomy uk ad p yt ± min. 0 min. 0 min. 0 min S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. Butylowa masa uszczelniajàca. 0

31 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt.. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa stykowa B.. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0 (co ~00 mm).

32 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. min. 0 min. 0 ~0. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa stykowa B.. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0 (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

33 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. min. 0. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa B.. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0 (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

34 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. min S up elbetowy.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa stykowa B.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. àcznik do betonu z podk adkà.. àcznik 0 (co ~00 mm).. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

35 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Wkr t do mocowania stolarki (co ~00 mm).. Okapnik B0.. Obróbka indywidualna.. Obróbka indywidualna.. Okapnik indywidualny. 0. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Wkr t do metalu.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

36 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. 0 min.. S upek stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. àcznik 0 dla s upka goràcowalcowanego lub 0 dla s upka zimnogi tego.. Wkr t do mocowania stolarki (co ~00 mm).. Obróbka indywidualna.. Obróbka indywidualna.. Pianka monta owa PU.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm). 0. Wkr t do metalu.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

37 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. min. 0 min. 0 ~0. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa B0 (max. d ugoêç 000 mm).. Listwa B (L=00 mm w rozstawie co ~00 mm).. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna x0.

38 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. min. 0. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa B (max. d ugoêç 000 mm).. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna x0.

39 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Âciana dzia owa z p yt metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. A A 0, 00, 0, P yta metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Kàtownik mocujàcy.. Uszczelka samoprzylepna PU.. Butylowa masa uszczelniajàca

40 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. poziom fundamentu 0. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm PLUSs 00.. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik B0.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. àcznik 0.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna PU x0. 0

41 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie p yty metalplast ISOTHERM PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. 0 poziom fundamentu ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast ISOTHERM PLUSs 00.. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik B0.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. àcznik 0.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Uszczelka samoprzylepna PU x0. 0. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.. Belka coko owa wg P.T. konstrukcji.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

42 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Styk p yt metalplast Isotherm PLUSs. Pionowy uk ad p yt. 0 ± ± Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm PLUSs 00.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. àcznik 0.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D

P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D P yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu Opis produktu SIN, PLUS, SC, D P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, który dzi

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni,

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E Katalog Techniczny 5 2 4 co 300mm 5 3 1 3 G P Y T Y W A R S T W O W E I. Informacja techniczna...3-9 1. Charakterystyka ogólna...4 2. Zakres zastosowania...4 3. Program produkcji....4 4. àczenie i mocowanie

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe dla ścian i dachów

Płyty warstwowe dla ścian i dachów Płyty warstwowe dla ścian i dachów dach Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej wwwruukkipl Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁEJ EFEKTYWNOŚCI Spis treści Informacje szczegółowe Program produkcji Cechy charakterystyczne Program profilowań Połączenia

Bardziej szczegółowo

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICZNE 1 P³yta œcienna SC RODZAJ PROFILOWANIA P G (g³adka) 2 * Rodzaj i wymiary profilowañ tak jak dla p³yty œciennej SC P³yta dachowa D 3 1 - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH

OBRÓBKI i AKCESORIA DO PŁYT WARSTWOWYCH ORÓKI i KCESORI DO PŁYT WRSTWOWYCH KTLOG TECHNICZNY Infolinia: 01 000 07, tel: +4 5 77 44 44 koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora www.balex.eu ORÓKI i KCESORI do płyt warstwowych Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych

INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych INSTRUKCJA monta u kaset Êciennych KASETY ÂCIENNE KASETY ÂCIENNE 1. Charakterystyka ogólna przeznaczenie. Blachy kasetowe KASETA 500 i KASETA 600 sà elementami noênymi Êcian os onowych o konstrukcji warstwowej.

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy z drzwiami przednimi Obudowy z drzwiami przednimi i tylnymi Obudowy do samodzielnego monta u Obudowy po àczone w szereg Obudowy wyposa one w pe ne lub przezroczyste

Bardziej szczegółowo

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru.

- Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do dominujacego kieunku wiatru. Przygotowanie do montażu - Świetliki te przeznaczone są do montażu razem z płytami KS1000 RW - Zarówno płytę dachową RW jak i świetliki HTL25 należy układać na połaci dachowej w kierunku przeciwnym do

Bardziej szczegółowo

Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka

Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka Lindab Topline TM Pokrycie dachowe Lindab blachodachówka Stal, styl i trwa oêç Twórz w asne efekty Blachodachówka Lindab to trwa y i elegancki dach stalowy, który doskonale wyglàda na nowych domach i

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW

PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA ZE STALI Postaw na proekologiczne rozwiązania i oszczędzaj pieniądze. Najnowocześniejsza technologia szczelności Nowe rozwiązanie Ruukki obejmuje

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów i systemy dla ścian i dachów Ruukki dostarcza wiele interesujących rozwiązań dla dachów i elewacji. Profilowany materia jest mocny, wytrzyma y i wymaga minimum konserwacji.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP B

SCHÖCK TRONSOLE TYP B SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie biegu schodowego od p yty posadzkowej T F Schöck Tronsole typ 100 x 3 linia R ieg schodowy: iegi schodowe betonowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów

BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów BLACHY TRAPEZOWE Dla ścian i dachów Blachy trapezowe i systemy dla ścian i dachów Ruukki dostarcza wiele interesujących rozwiązań dla dachów i elewacji. Profilowany materia jest mocny, wytrzyma y i wymaga

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP AZ

SCHÖCK TRONSOLE TYP AZ SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie spocznika betonowanego na budowie od Êciany klatki schodowej T F Schöck Tronsole typ R Spocznik schodów betonowany

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP R

SCHÖCK TRONSOLE TYP R SCHÖCK TONSOLE TYP SCHÖCK TONSOLE T umiàca dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) izolacja stopnic prostych i kr tych biegów schodowych Schöck Tronsole typ Bieg schodowy: Biegi schodowe betonowane na budowie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1 STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do podstawowej grupy elementów budynku, stanowiąc poziome przegrody jego wewnętrznej przestrzeni. W przegrodzie stropowej wyróżnia się część konstrukcyjną, determinującą

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zał. nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wykonanie metodą lekko - mokrą elewacji budynków Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Łuckiej 17/23. Inwestor: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow 229 Mocowania sanitarne Mocowania do umywalek i pisuarów...strona 230 Mocowania do urządzeń sanitarnych...strona 233 Akcesoria do mocowań sanitarnych...strona 235 Mocowanie WB do WC...strona 236 230 MOCOWANIA

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Płyty Warstwowe. Rynny Okapowe. Dane techniczne i instrukcje montażu

Płyty Warstwowe. Rynny Okapowe. Dane techniczne i instrukcje montażu łyty Warstwowe Rynny Okapowe Dane techniczne i instrukcje d rzygotowanie do Wielokątne rynny okapowe systemu ingspan są sklasyfikowane jako nieokrągłe układane poziomo względem wylotów (zgodnie z normą

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/6 BUDOWLANYCH BARIERKI STALOWE OBIEKT: Projekt zjazdu drogowego oraz parkingu wraz niezbędną infrastrukturą na dz. 306/1, Ozorków ul. Lipowa INWESTOR: Gmina Miasta Ozorków ul. Wigury 1 95-035 Ozorków

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE KONSTRUKCJI BUDOW LANYCH AKN-467 PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE Lokalizacja: Cichawka 8, 32-704 Łapanów Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK 5/10.2/PL/2 Przepustnice do regulacji przepływu powietrza Typ TDK TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Telefon +48 22 717 14 70 Oddzia w Polsce Telefax +48 22 717 14 72 05-0 Piaseczno e-mail: biuro@trox.pl ul.

Bardziej szczegółowo

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, dn. 2008.12.01 NP-1222.4/P/08/BW PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 214 02 486 Warszawa Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Informacje techniczne. Lindab Construline TM. Elementy szkieletu ścian działowych Informacje techniczne

Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Informacje techniczne. Lindab Construline TM. Elementy szkieletu ścian działowych Informacje techniczne Elementy szkieletu Êcian dzia owych Lindab Lindab Construline TM Elementy szkieletu ścian działowych S upy szkieletu Êcian dzia owych RdB RE*-45 45 37/34 1000/8000 49 RdB-50 50 37/34 1000/8000 51 RdB-67

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3 Spis rysunków 1 - Rzuty pomieszczeń biurowych i serwerowni - 6. PIĘTRO Klimatyzacja 2 - Rzut pomieszczenia dystrybucji - 4. PIĘTRO i PIWNICA Klimatyzacja. 3 - Rzut pomieszczeń dystrybucji - 2. PIĘTRO Klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR.

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR. www.ruukki.pl Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PR, Ruukki SP2C X-PR, Ruukki SP2D X-PR, Ruukki SP2E X-PR. Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak

Bardziej szczegółowo

handlowy: +48 24 355 14 63-65, marketing +48 24 355 14 67, sekretariat +48 24 355 14 55, fax +48 24 355 14 66 email: handlowy@floriancentrum.com.

handlowy: +48 24 355 14 63-65, marketing +48 24 355 14 67, sekretariat +48 24 355 14 55, fax +48 24 355 14 66 email: handlowy@floriancentrum.com. CENNIK DETALICZNY Blachodachówka KINGA szer. całkowita 1190mm, szer. krycia 1100mm,moduł 350, wysokość profilu 43mm, max. dł. arkusza 7500 mm Poliester połysk 26,20 32,23 28,40 34,93 Poliester mat gruboziarnisty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP F

SCHÖCK TRONSOLE TYP F SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg osy kroków) oddzielenie prefabrykowanego biegu schodów od spocznika typ 1,0 linia Bieg schodowy: prefabrykat Spocznik: betonowany na

Bardziej szczegółowo

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian JAK SAMEMU WYKONAå! To trzeba wiedzieç l Wybór ko ka zale y od pod o a, na którym zamocowany b dzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁEJ EFEKTYWNOŚCI Spis treści Informacje szczegółowe Program produkcji... Cechy charakterystyczne... M9/S00 Rozmieszczenie szczegółów montażowych

Bardziej szczegółowo

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Lindab PLX TM Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Elastyczne i trwa e pi kno Wybierz dach oferujàcy niezliczone mo liwoêci Cienka blacha p aska to ponadczasowy, atwo formowalny i wyjàtkowy materia od

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS: Płyty warstwowe IZOPANEL EPS mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: GMINA PURDA, PURDA 19, 11-030 PURDA Nazwa i adres jednostki projektowej: ARKAS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. 10-460 OLSZTYN AL. PIŁSUDSKIEGO 75A, BUD B TEL. (089)

Bardziej szczegółowo

Drewno odpowiada naszej koncepcji. Heraklith w budownictwie drewnianym.

Drewno odpowiada naszej koncepcji. Heraklith w budownictwie drewnianym. Drewno odpowiada naszej koncepcji. Heraklith w budownictwie drewnianym. Drewno nadaje właêciwy kierunek Wysoka ÊwiadomoÊç dotyczàca Êrodowiska naturalnego wp ywa na wymagania z zakresu nowoczesnego budownictwa.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Instalatora. System palisadowy BAROFOR. Podr cznik instalatora

Podr cznik Instalatora. System palisadowy BAROFOR. Podr cznik instalatora Podr cznik Instalatora System palisadowy Podr cznik instalatora System palisadowy Szeroki zakres zastosowaƒ System Barofor firmy Betafence àczy w sobie elegancj i wysoki stopieƒ zabezpieczenia. Dzi ki

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo