P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds"

Transkrypt

1 P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie ekonomicznej obudowy przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej izolacyjnoêci cieplnej. Szeroka gama kolorów i profilowaƒ ok adzin oraz mo liwoêç àczenia ze stolarkà otworowà pozwala na realizacj ciekawych projektów budowlanych i architektonicznych zwiàzanych z lekkà obudowà konstrukcji Êcian zewn trznych i wewn trznych oraz przekryç dachowych obiektów o ró nej wielkoêci i ró norodnym przeznaczeniu. Zastosowanie hale produkcyjne hale magazynowe hale sportowe obiekty handlowe obiekty wystawiennicze budynki biurowe budynki administracyjne ch odnie mroênie Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze mo esz polegaç, kiedy potrzebujesz zastosowaç materia y, komponenty, systemy lub kompletne rozwiàzania oparte na metalach. Ciàgle rozwijamy nasze dzia ania i ofert produktów, aby byç bli ej Twoich potrzeb. CPL PL/.00

2 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Informacje ogólne Program produkcji Cechy charakterystyczne Program profilowaƒ Po àczenia p yt Zakres zastosowaƒ IzolacyjnoÊç cieplna Zagadnienia wytrzyma oêciowe OdpornoÊç korozyjna Charakterystyka Êrodowisk Parametry akustyczne M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs. (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs. (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt metalplast Isotherm SCs na d ugoêci wysokie obiekty. Ochrona przeciwpo arowa Mocowanie p yt do konstrukcji M/S Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm SCs z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt dachowych na d ugoêci àczniki do monta u p yt M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. Ogólne wytyczne monta u p yt Materia y uszczelniajàce M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. Informacje szczegó owe M/S00 Rozmieszczenie szczegó ów monta- owych obudowa z p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu. M/S M/S Styk p yt metalplast Isotherm SCs. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt. 0 M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Styk p yt metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do rygla stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. 0 M/S0 Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt.

3 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Âciana dzia owa z p yt metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. M/S M/S Styk p yt metalplast Isotherm PLUSs. Poziomy uk ad p yt Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. 0 M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S Styk p yt metalplast Isotherm PLUSs. Pionowy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs. Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSs. (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSs (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm PLUSs w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. àczenie p yt metalplast Isotherm PLUSs na d ugoêci wysokie obiekty. Pionowy uk ad p yt. Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm PLUSs z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. 0 M/S M/S M/S M/S0 M/S M/S M/S M0/S0 M0/S0 Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt. Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm PLUSs z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yt metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. Mocowanie p yty metalplast Isotherm PLUSs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. Zamocowanie p yt metalplast Isotherm Ds do p atwi stalowej. Zamocowanie p yt metalplast Isotherm Ds w kalenicy. 0

4 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M0/S0 M0/S0 M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà. Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà okap. Wariant. Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà okap. Wariant. M0/S M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà wariant. Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà wariant. M0/S0 Zakoƒczenie szczytu dachu z p yty metalplast Isotherm Ds. M0/S0 àczenie p yt metalplast Isotherm Ds na d ugoêci. 0 M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà wy szego obiektu. M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà istniejàcego obiektu. M0/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm Ds z p ytà Êciennà okap. Wariant. M0/S Mocowanie podstawy dachowej do p yt metalplast Isotherm D, Ds lub Dw max = 0 mm. M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. Mocowanie podstawy dachowej PD. M0/S M0/S Po àczenie rynny wewn trznej RwS z dachem z p yt metalplast Isotherm D, Ds lub Dw. Po àczenie rynny wewn trznej RwA z dachem i Êcianà z p yt. 0 M0/S M0/S0 Po àczenie rynien na d ugoêci. Mocowanie wpustu dachowego. M0/S M0/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà murowanà okap. Po àczenie p yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw ze Êcianà ogniowà.

5 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Program produkcji P yty warstwowe metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds sk adajà si z dwóch ok adzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego ze styropianu o podwy szonych parametrach wytrzyma oêciowych. Ok adziny p yt sà wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach odpowiadajàcych stali S0GD+Z wg PN-EN 0:00. Blacha w rozwiàzaniu standardowym pokryta jest pow okà poliestrowà. Ze wzgl du na podwy szone wymagania antykorozyjne, kontakt z ywnoêcià itp. blacha mo e byç pokryta pow okà PVDF, plastisolem lub folià PVC. Przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie za adunku, transportu, roz adunku, sk adowania oraz monta u p yty zabezpieczone sà poprzez obustronne foliowanie. Rdzeƒ p yt stanowi styropian o wysokich parametrach wytrzyma oêciowych, g stoêci min. kg/m i obliczeniowym wspó czynniku przewodzenia ciep a λ obl = 0,0 W/m K w temp. 0 ºC. Rdzeƒ po àczony jest z ok adzinami za pomocà kleju poliuretanowego. Cechy charakterystyczne Trwa oêç po àczenia rdzenia z ok adzinami p yt metalplast Isotherm z wype nieniem ze styropianu zosta a osiàgni ta dzi ki zastosowaniu wysokiej jakoêci kleju poliuretanowego oraz technologii jego nanoszenia i dozowania. Frezowany styk i masa uszczelniajàca lub uszczelka (dot. p yt metalplast Isotherm PLUSs) w styku p yt sprawiajà, e szczelnoêç po àczenia jest lepsza od innych rozwiàzaƒ spotykanych na rynku. P yty dachowe produkcji o charakterystycznych, zwi kszajàcych wytrzyma oêç garbach ( na szerokoêci), wyró niajà si specjalnie ukszta towanà mikrokomorà zabezpieczajàcà przed kapilarnym podciàganiem wody oraz rowkami pomocniczymi u atwiajàcymi dok adny monta (mo liwy do prowadzenia przez ca y rok). P yty Êcienne metalplast Isotherm mo na montowaç zarówno w pionie jak i w poziomie. Dane techniczne p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu Tabela Rodzaj p yty GruboÊç ok adziny zew. [mm] GruboÊç ok adziny wew. [mm] GruboÊç p yty [mm] D ugoêç p yty max.* L [m] Masa p yty [kg/m ] Wspó czynnik U 0 ** [W/m K] Certyfikaty, Aprobaty, Atesty metalplast Isotherm PLUSs Âcienna, z krytym mocowaniem, po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem i uszczelkà, o szerokoêci modularnej 000 mm 0, 0,0 00,, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 metalplast Isotherm SCs Âcienna, z po àczeniem pióro-wpust, podwójnym zamkiem i stykiem frezowanym, o szerokoêci modularnej 00 mm 0,0 0, ,0,0,,,,,, 0, 0,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 metalplast Isotherm Ds Dachowa, z po àczeniem zak adkowym, zamkiem od strony wewn trznej i stykiem frezowanym, o szerokoêci modularnej 000 mm 0,0 0,0 0 (rdzeƒ 00) 0 (rdzeƒ 0),, 0,, 0, 0, Certyfikat JakoÊci ISO 00:000 Krajowa Deklaracja ZgodnoÊci 0/00 Aprobata Techniczna AT--0/00 Atest Higieniczny HK/B/0/0/00 * dotyczy p yt wy àcznie w kolorach jasnych (patrz Zakres zastosowaƒ) ** wspó czynnik przenikania ciep a U 0 Êrodkowej cz Êci p yty zosta okreêlony dla wspó czynnika λ obl. = 0,0 [W/m. K]

6 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu l Program profilowaƒ P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu sà produkowane w ró nych kombinacjach profilowaƒ ok adzin stalowych. Profilowanie ok adzin p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds Tabela Rodzaj p yty Ok adzina wewn. Ok adzina zewn trzna N L P M T N = rowkowe ~ ~ metalplast Isotherm PLUSs 00 L L = liniowe metalplast Isotherm SCs 0, 0, 00, 0, 00, 0 L P = przet aczane M = mikroprofilowanie 0, ~ ~ metalplast Isotherm Ds 0, 0 L T = trapezowe (dachowe) 00 0 ~ ~ Wzór oznaczania p yt Rodzaj p yty GruboÊç p yty Profilowanie ok adziny zewn trznej Profilowanie ok adziny wewn trznej metalplast Isotherm SCs 00 ML 00 M L Po àczenia p yt P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu po wyjêciu z linii produkcyjnej i dobraniu odpowiedniej uszczelki/masy uszczelniajàcej sà gotowe do monta u. Precyzyjnie ukszta towane po àczenie typu pióro-wpust wraz z podwójnym zamkiem od strony zewn trznej i wewn trznej w p ytach Êciennych oraz system zak adkowy w p ytach dachowych u atwiajà i przyspieszajà monta. Monta p yt metalplast Isotherm do konstrukcji noênej odbywa si przy u yciu àczników samowiercàcych.

7 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna 000 ± SzerokoÊç modularna 000 SzerokoÊç modularna ,0 ± ± P yta Êcienna metalplast ISOTHERM PLUSs P yta dachowa metalplast ISOTHERM Ds. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Rowek pomocniczy umoliwiajàcy precyzyjny monta.. Ukryte àczniki zapewniajàce estetyczny wyglàd elewacji.. Ciàg a samoprzylepna uszczelka poliuretanowa aplikowana na budowie zapewniajàca izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç styku.. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Garb z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç styku.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aciwoêci ochronnych pow oki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Zamek od strony wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. Specjalnie ukszta towana mikrokomora zabezpieczajàca przed kapilarnym podciàganiem wody.. Rowek pomocniczy umo liwiajàcy precyzyjny monta.. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie. SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± 0 + SzerokoÊç modularna 00 min. 0 0,00,0 00,0 SzerokoÊç modularna 00 SzerokoÊç modularna 00 min. 0 ± 0 + min. 0 0 ± ± P yta Êcienna metalplast ISOTHERM SCs. Rdzeƒ z nieszkodliwego dla Êrodowiska naturalnego styropianu (EPS).. Frezowany w procesie produkcji labiryntowy styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Frezowany w procesie produkcji prosty styk rdzenia zwi kszajàcy izolacyjnoêç cieplnà i szczelnoêç.. Du e promienie gi cia ok adzin gwarantujàce zachowanie w aêciwoêci ochronnych powoki.. Profilowanie ok adzin tworzàce harmonijny wyglàd.. Podwójny zamek od strony zewn trznej i wewn trznej zwi kszajàcy szczelnoêç ogniowà i u atwiajàcy monta.. mm szczelina w styku p yt umo liwiajàca spe nienie wymagaƒ sanitarno higienicznych (przemys spo ywczy, ch odniczy, farmaceutyczny itp.).. Butylowa masa uszczelniajàca eliminujàca penetracj powietrza i wilgoci, aplikowana na budowie.

8 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Zakres zastosowaƒ P yty metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu stosowane sà do lekkiej obudowy konstrukcji hal przemys owych, produkcyjnych, sportowych, pawilonów i obiektów handlowych, wystawienniczych, biurowych, socjalnych, us ugowych, hangarów, gara y, warsztatów, budynków administracyjnych, u ytecznoêci publicznej, magazynów, przechowalni, ch odni itp. Stosowana przez producenta technologia wykonywania p yt umo liwia dobór w aêciwych dla danego zastosowania pow ok organicznych. Szczegó owa charakterystyka w aêciwoêci cieplnych, wytrzyma oêciowych, akustycznych, ochrony przeciwpo arowej i odpornoêci korozyjnej przedstawiona jest w dalszej cz Êci katalogu. O rodzaju i uk adzie p yt warstwowych decyduje projektant, kierujàc si przeznaczeniem obiektu, warunkami eksploatacji, mo liwym oddzia ywaniem Êrodowiska wewn trznego i czynników atmosferycznych. Majàc na uwadze du à wartoêç wspó czynnika rozszerzalnoêci cieplnej blach stalowych, zaleca si stosowanie zarówno p yt Êciennych, jak i p yt dachowych (elewacje zewn trzne) w kolorach jasnych. Ok adziny zewn trzne p yt w kolorach ciemnych z powodu znacznie wi kszych ni dla kolorów jasnych obcià eƒ termicznych mogà ulec deformacji i odkszta ceniom. W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca si w takim przypadku: dla p yt Êciennych, stosowanie wy àcznie uk adów jednoprz s owych, dla p yt dachowych, ograniczenie d ugoêci do maksymalnych wynikajàcych z obliczeƒ uwzgl dniajàcych obcià enia cieplne, w przypadkach wàtpliwych konsultacje w dziale konstrukcyjnym producenta p yt. P yty metalplast Isotherm przeznaczone sà do stosowania w temperaturach niskich i normalnych. Temperatura sta a na powierzchni p yt nie powinna przekraczaç +0 C (okresowo nie wy sza ni +0 C). IzolacyjnoÊç cieplna Styropian tworzàcy rdzeƒ p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds charakteryzuje si dobrà izolacyjnoêcià cieplnà. Obliczeniowy wspó czynnik przewodzenia ciep a λ obl wynosi 0,0 W/m K. WartoÊç wspó czynnika przenikania ciep a U 0 dla Êrodkowej cz Êci p yty podano w tabeli przedstawiajàcej dane techniczne p yt. WartoÊci wspó czynników przenikania ciep a Χ, Ψ oraz U C podano w tabelach i. Zakres stosowania p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds ustalono w wyniku obliczeƒ cieplnowilgotnoêciowych z uwzgl dnieniem wp ywu mostków termicznych i w oparciu o wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr /00 poz. 0). P yty Êcienne metalplast Isotherm PLUSs 00 oraz metalplast Isotherm SCs 0, 00, 0, 00 i 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do t i > C. P yty Êcienne metalplast Isotherm SCs 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie do obudowy zewn trznych Êcian pe nych i z otworami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do C < t i < C. P yty dachowe metalplast Isotherm Ds 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi t i > C. P yty dachowe metalplast Isotherm Ds 0 charakteryzujà si izolacyjnoêcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomieszczeniami w budynkach u ytecznoêci publicznej i przemys owych z pomieszczeniami ogrzewanymi C < t i < C. WartoÊci punktowego wspó czynnika przenikania ciep a (X), liniowego wspó czynnika przenikania ciep a (Ψ) oraz wspó czynnika przenikania ciep a przegrody (U C ) p yt dachowych metalplast Isotherm Ds Tabela Rodzaj p yty X [W/K] [W/m K] U C [W/m K] metalplast Isotherm Ds 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0, 0,

9 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu WartoÊci punktowego wspó czynnika przenikania ciep a (X), liniowego wspó czynnika przenikania ciep a (Ψ) oraz wspó czynnika przenikania ciep a przegrody (U C ) p yt Êciennych metalplast Isotherm PLUSs i SCs Rodzaj p yty X [W/K] [W/m K] U C [W/m K] Tabela metalplast Isotherm PLUSs 00 0,00 0,0 0, metalplast Isotherm SCs ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0, 0, 0, 0, 0, 0, Zagadnienia wytrzyma oêciowe Ze wzgl du na noênoêç i sztywnoêç oraz w zale noêci od typu p yty warstwowej i przyj tego schematu statycznego, p yty metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu mogà byç stosowane w nast pujàcym zakresie: do wykonywania Êcian os onowych: - p yty metalplast Isotherm PLUSs - tabela, - p yty metalplast Isotherm SCs - tabela, do wykonywania Êcianek dzia owych i sufitów podwieszanych: wszystkie typy p yt w zakresie wynikajàcym z obliczeƒ statycznych dla konkretnych mocowaƒ i rozpi toêci, do wykonywania przekryç dachowych: p yty metalplast Isotherm Ds - tabela. Maksymalne charakterystyczne obcià enia wiatrem p yt warstwowych metalplast Isotherm PLUSs stosowanych jako jedno- i wieloprz s owe elementy Êcienne Tabela Rozpi toêç prz s a (L) Uk ad jednoprz s owy Maksymalne obcià enie dzia ajàce w kierunku Uk ad wieloprz s owy Maksymalne obcià enie dzia ajàce w kierunku [m] do podpory [kn/m ] od podpory* [kn/m ] do podpory [kn/m ] od podpory* [kn/m ] p yta metalplast Isotherm PLUSs 00,0,0,0,0 0,0,,00 0,,00 0,, 0, 0, 0, 0,, 0,0 0, 0,0 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0, * mocowanie p yt àcznikiem systemowym z dwoma wkr tami i rozdzielaczem obcià enia

10 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Maksymalne charakterystyczne obcià enia wiatrem (kn/m ) i maksymalne rozpi toêci p yt warstwowych metalplast Isotherm SCs stosowanych jako jedno- i wieloprz s owe elementy Êcienne Tabela Rozpi toêç [m] Dopuszczalne obcià enie [kn/m ] dla p yt SCs o gruboêci [mm] , 0,0,0, 0, 0,0,0 0, 0,0,0, 0,0,00, 0,, 0,0,,,, 0,,0,,, 0, 0,,,, 0, 0,,,, 0,,0,0, 0,,,, 0, 0,,0 0, 0,, 0, 0,, 0,0 0,0 Maksymalne rozpi toêci prz se (m) p yt warstwowych metalplast Isotherm Ds stosowanych jako jedno- i wieloprz s owe elementy dachowe Tabela Rodzaj p yty dachowej Maksymalne rozpi toêci dla stref obcià enia Êniegiem [m] I strefa II strefa III strefa metalplast Isotherm Ds 0,,,0 metalplast Isotherm Ds 0,,, Uwagi: W celu okreêlenia rozpi toêci prz se nale y porównaç obliczeniowe obcià enie wiatrem i Êniegiem z dopuszczalnym obcià eniem przedstawionym w tabeli. W strefach przykraw dziowych rozstaw podpór powinien byç odpowiednio zag szczony. Jako ugi cie dopuszczalne przyj to dla p yt Êciennych L/00, a dla dachowych L/0. Wp yw obcià enia termicznego ( T=0 C) zosta uwzgl dniony przy za o eniu najbardziej niekorzystnego wariantu jednoczesnoêci dzia ania obcià eƒ. Dopuszczalne rozpi toêci podane sà dla p yt w kolorach jasnych (grupa kolorów I i II), dla p yt w kolorach ciemnych (grupa kolorów III) obcià enie dopuszczalne (maksymalna rozpi toêç prz se ) b dzie ni sze. 0 W celu ustalenia dopuszczalnych obcià eƒ dla rozpi toêci nie podanych w tabeli mo na stosowaç interpolacj liniowà. Powy sze rozpi toêci mogà byç stosowane pod warunkiem mocowania p yt zgodnie z punktem Mocowanie p yt do konstrukcji. W przypadku os abienia p yty otworami lub jej dodatkowego obcià enia, dopuszczalne rozpi toêci muszà byç zredukowane. Minimalna szerokoêç podpór skrajnych wynosi 0 mm, a podpór poêrednich 00 mm.

11 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu NoÊnoÊç àcznika [kn] ze wzgl du na ssanie wiatrem Tabela P yty Êcienne SCs P yty dachowe,00 Ds,0 (z podk adkà 0) PLUSs,00* Ds 0,0 (bez podk adki 0) Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty Êciennej SCs (ssanie wiatru) Przyk ad doboru iloêci àczników do p yty dachowej Ds (ssanie wiatru) Dane: p yta SCw 00 (modu 00); L=,00 m; uk ad -prz s owy; II strefa wiatrowa; budynek do 0 m wysokoêci; teren A, nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,0 m) 0, = 0, kn 0, x, = 0, kn,0 kn po dwa àczniki na podpor Strefa kraw dziowa R = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,0 m) 0, =,0 kn,0 x, = 0, kn,0 kn po trzy àczniki na podpor (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) Dane: p yta Ds 0 (modu 000); L=,0 m; uk ad -prz s owy; I strefa wiatrowa; budynek o H= m wysokoêci; teren A (ci ar p yty, kg/m ), nie uwzgl dniono obcià eƒ termicznych. Strefa normalna R max = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m),* =, kn R max = 0, kn/m (,0 m,00 m),* = 0, kn, x, - 0, x 0, = 0, kn, kn - po dwa àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà R skr. = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn R skr. = 0, kn/m (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0, x, - 0, x 0, = 0, kn 0, kn - po dwa àczniki bez podk adki 0 na podpor skrajnà Strefa kraw dziowa R max = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m),* =, kn, x, - 0, x 0, = 0, kn,0 kn - po trzy àczniki z podk adkà 0 na podpor Êrodkowà (obliczeniowo potrzebne by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) R skr. = (0, kn/m, (-0,),) (,0 m,00 m) 0,0* = 0, kn 0, x, - 0, x 0, = 0, kn 0,0 kn - po trzy àczniki na podpor skrajnà (obliczeniowo potrzebny by yby tylko dwa àczniki jednak zalecana minimalna iloêç to trzy) * wartoêci zalecane dla metody przybli onej, dla obliczeƒ dok adnych stosowaç wartoêci wg normy EN 0 lub Europejskich Zaleceƒ OdpornoÊç korozyjna Dzi ki zastosowaniu odpowiednio dobranych pow ok organicznych stanowiàcych ostatnià warstw zabezpieczajàcà ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) p yt warstwowych metalplast Isotherm lub niestandardowych ok adzin (zewn trznych i/lub wewn trznych) mo na uzyskaç zró nicowanà, w zale noêci od potrzeb, odpornoêç korozyjnà. Na podstawie badaƒ przeprowadzonych w Zak adzie Trwa oêci i Ochrony przed Korozjà ITB, które obejmowa y sprawdzenie odpornoêci korozyjnej nw. pow ok i ok adzin ustalono: P yty warstwowe metalplast Isotherm ze standardowà pow okà poliestrowà (gruboêç µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -: 00, P yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà PVDF (gruboêç µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO -: 00, P yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà z plastisolu (gruboêç 00 µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H-0 lub C do C wg PN-EN ISO - : 00, P yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu specjalnym z pow okà z folii PVC (gruboêç 0 µm) mo na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-/H- 0 lub C do C wg PN-EN ISO -: 00. Charakterystyka Êrodowisk Ârodowisko korozyjne B najl ejsze warunki u ytkowania: wilgotnoêç max 0%, temperatura -0 C; pomieszczenia ogrzewane z naturalnà atmosferà np.: biura, szatnie, hale sportowe. Ârodowisko korozyjne L lekkie warunki u ytkowania: wilgotnoêç max %, temperatura -0 C; nie ogrzewane budynki gdzie mo e wystàpiç kondensacja pary wodnej np.: magazyny, stacje benzynowe. Ârodowisko korozyjne U Êrednie warunki u ytkowania: wilgotnoêç max %, temperatura -0 C; nieznaczne zanieczyszczenie atmosfery czynnikami korozyjnymi: pomieszczenia produkcyjne do produkcji ywnoêci np.: browary, mleczarnie, stacje obs ugi samochodów, pralnie.

12 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Parametry akustyczne P yty Êcienne metalplast Isotherm PLUSs i SCs charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R w db, R A db, R A db. P yty dachowe metalplast Isotherm Ds charakteryzujà si nast pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoêci akustycznej: R w db, R A db, R A 0 db. Wyznaczone zgodnie z PN-EN ISO -: przez ITB wskaêniki Êwiadczà, e p yty metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds z akustycznego punktu widzenia mogà byç stosowane: na obudowy i przegrody wewn trzne hal przemys owych - je eli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacyjnoêci akustycznej w aêciwej tych przegród nie sà wi ksze od podanych obok, do wykonywania pawilonów sklepowych, sal wystawowych i o innym przeznaczeniu, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-0-: lub przy indywidualnym wyznaczaniu wymagaƒ w zale noêci od konkretnego rozwiàzania obiektu (usytuowanie, przeszklenie, adaptacja wn trza), do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie sà stawiane wymagania akustyczne. Ochrona przeciwpo arowa Obudowa z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu podlega klasyfikacji ze wzgl du na: odpornoêç ogniowà, stopieƒ rozprzestrzeniania ognia. Zarówno odpornoêç ogniowa jak i stopieƒ rozprzestrzeniania ognia dotyczy Êcian oraz przekryç dachowych. Na podstawie wyników badaƒ ogniowych Êcian i dachów z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu przeprowadzonych w ITB ustalono przedstawionà w tabeli klasyfikacj ogniowà. Klasyfikacja ogniowa Êcian i przekryç dachowych z p yt metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu Tabela Badany element Stopieƒ rozprzestrzeniania ognia OdpornoÊç ogniowa Âciana z p yt metalplast Isotherm PLUSs 00 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCs 0 Âciana z p yt metalplast Isotherm SCs 0, 00, 0, 00 i 0 NRO E 0 NRO NRO E 0, EW 0 Dach z p yt metalplast Isotherm Ds 0, 0 NRO B ROOF (t) E 0 (bez obcià enia) RE 0, E 0 (przy obcià eniu 0, kn/m ) Oznaczenia: NRO nierozprzestrzeniajàcy ognia E szczelnoêç ogniowa przegrody R noênoêç ogniowa przegrody W promieniowanie cieplne przegrody B ROOF (t) klasa odpornoêci na dzia anie ognia zewn trznego (wg Metody PN-ENV :00) Przyk ad: E 0 oznacza, e szczelnoêç ogniowa [E] przegrody jest zachowana w czasie d u szym ni 0 minut.

13 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Mocowanie p yt do konstrukcji Na poni szych rysunkach przedstawiono zasady rozmieszczenia àczników, a tak e zalecanà minimalnà ich liczb. àczenie p yt dachowych na d ugoêci Minimalny spadek dachu dla p yt dachowych metalplast Isotherm wynosi dla p yt ciàg ych i bez Êwietlików dachowych >%. Strefa normalna dla p yt Êciennych* metalplast Isotherm PLUSs 00: komplet zawierajàcy àczniki 0 lub 0 oraz àcznik 0 lub na rygiel lub s up, metalplast Isotherm SCs 0, 00, 0, 00: àczniki ( 0 lub 0) na rygiel lub s up. Minimalny spadek dachu dla p yt dachowych metalplast Isotherm àczonych na d ugoêci lub ze Êwietlikami dachowymi wynosi >%. Strefa kraw dziowa dla p yt Êciennych* metalplast Isotherm PLUSs 00: komplet zawierajàcy àczniki 0 lub 0 oraz àcznik 0 lub na rygiel lub s up, metalplast Isotherm SCs 0, 00, 0, 00: àczniki ( 0 lub 0) na rygiel lub s up. P yty dachowe metalplast Isotherm Ds, które b dà àczone na d ugoêci mogà byç dostarczane z naci tà na koƒcu ok adzinà wewn trznà. W celu uzyskania prawid owego po àczenia musi byç ona usuni ta wraz ze styropianem i klejem poliuretanowym podczas monta u p yt. D ugoêç obszaru pozbawionego rdzenia wynosi 0 mm. Wyró nia si dwa rodzaje p yt, które ró nià si podci ciem: P = Prawe Strefa normalna dla p yt dachowych* metalplast Isotherm Ds 0, 0: àczniki ( 0 lub 0) na p atew.** L = Lewe Strefa kraw dziowa dla p yt dachowych* metalplast Isotherm Ds 0, 0: àczniki ( 0 lub 0) na p atew.** * wg PN-/B-00 Obcià enia w obliczeniach statycznych. Obcià enie wiatrem ** noênoêç po àczenia na odrywanie od podpory wynosi 0,0 kn; dla uzyskania noênoêci,0 kn stosowaç dodatkowo podk adk 0

14 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu àczniki do monta u p yt P yty metalplast Isotherm mocowane sà do konstrukcji za pomocà àczników samowiercàcych. Zastosowanie takiego w aênie rozwiàzania zapewnia szybkoêç monta u, pewnoêç mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewn trznej i wewn trznej Êcian. àczniki samowiercàce s u à do mocowania p yt warstwowych do konstrukcji stalowej o maksymalnej gruboêci Êcianki mm. Dobór àczników do poszczególnych typów p yt przedstawiono w tabeli 0. Zaletami tego systemu mocowania sà: jednoczesne wiercenie i mocowanie w jednej operacji, co znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie prawid owego po àczenia, wyeliminowanie koniecznoêci zakupu dodatkowych narz dzi (wiert a), mo liwoêç osadzenia àczników przy u yciu tylko jednego narz dzia wkr tarki, optymalne warunki wiercenia, gdy ka dy àcznik posiada w asny element skrawajàcy wykorzystywany tylko przy wierceniu jednego otworu podczas mocowania, dzi ki zastosowaniu dodatkowego gwintu podporowego pod bem àcznika oraz podk adki z wulkanizowanà warstwà EPDM-u po àczenie jest bardzo szczelne, bardzo wysokie i jednakowe wartoêci si wyrywajàcych z podpory z uwagi na bardzo precyzyjne dobranie Êrednicy otworu oraz wymiarów i zarysu gwintu. àczniki wykonywane sà z hartowanej stali w glowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjà. Wszystkie àczniki posiadajà podk adk z wulkanizowanym EPDM, co pozwala na d ugoletni okres u ytkowania z zachowaniem elastycznoêci elementu uszczelniajàcego. Do specjalnych zastosowaƒ àczniki wraz z podk adkami mogà byç wykonywane ze stali nierdzewnej. Mo liwe jest zastosowanie innych àczników w przypadku mocowania p yt do nw. rodzajów pod o y: w przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub konstrukcji stalowej o gruboêci Êcianki powy ej mm polecamy àczniki samogwintujàce z odpowiednim zarysem gwintu, w przypadku mocowania do elementów betonowych proponujemy zastosowanie specjalnego ko ka samokotwiàcego, który nie wymaga adnych dodatkowych elementów rozpr nych w betonie, Êrednica wst pnego otworu zarówno w p ycie jak i w elemencie betonowym odpowiada Êrednicy nominalnej ko ka, a do monta u potrzebny jest tylko m otek i wiertarka udarowa. Oferujemy àczniki w wersji ocynkowanej lub lakierowanej bia e. Na specjalne yczenie mo liwe jest dostarczenie àczników z bami i podk adkami malowanymi proszkowo metodà elektrostatycznà w kolorze zewn trznej ok adziny p yty warstwowej. àczniki przeznaczone do monta u p yt metalplast Isotherm PLUSs, SCs i Ds Tabela 0 Rodzaj p yty i jej gruboêç Typ àcznika GruboÊç Êcianki podpory [mm] 0,0-,0 0C 0*** PLUSs SCs Ds B 0C 0D 0E 0F 0G 0E + 0* garb dolina garb dolina 0D 0F + 0* 0E 0,-,0 0C 0*** 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0E + 0* 0D 0F + 0* 0E Orientacyjne zu ycie na 00 m 0 kpl** dla uk adu pionowego 0 kpl** dla uk adu poziomego 0 szt. dla uk adu pionowego 0 szt. dla uk adu poziomego szt. 0 do mocowania obróbek blacharskich do mocowania obróbek blacharskich i listwy na po àczeniu p yt Orientacyjne zu ycie uzale nione od iloêci obróbek blacharskich 0 szt. na 00 m * w zale noêci od obcià enia àcznika 0 ( 0) ** komplet zawiera szt. àczników 0 lub 0 oraz szt. àcznika 0, noênoêç kompletu,00 kn lub szt. àczników 0 lub 0 oraz szt. àcznika *** od rozpi toêci,00 m - àcznik

15 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Ogólne wytyczne monta u p yt Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdziç konstrukcj pod wzgl dem dok adnoêci wykonania i zgodnoêci z projektem. Foli ochronnà z wewn trznych ok adzin p yt nale y zdjàç przed monta em, natomiast z ok adzin zewn trznych po monta u nie póêniej ni miesiàce od momentu zakupu p yty (rys. nr ). Dla p yt metalplast Isotherm pokrytych lakierem metalicznym (np. RAL 00) nale y przed rozpocz ciem monta u poderwaç foli ochronnà z kraw dzi wzd u nych. P yty Êcienne metalplast Isotherm SC, SCw, SCs sà pokryte od strony wn trza budowanego obiektu folià w kolorze niebieskim. Rys. nr. Wkr tarka do mocowania àczników. Nie nale y prowadziç monta u p yt, gdy pr dkoêç wiatru przekracza m/s, a tak e w czasie opadów atmosferycznych lub w g stej mgle. Codziennie po zakoƒczeniu pracy nale y usunàç opi ki i inne zabrudzenia powsta e w trakcie monta u p yt. Zaleca si prowadzenie monta u zgodnie ze szczegó owymi wskazówkami zawartymi w katalogu dotyczàcym instrukcji monta u p yt warstwowych metalplast Isotherm. Rys. nr. Zdejmowanie folii ochronnej z ok adzin p yt. W celu zabezpieczenia pow oki przed uszkodzeniem ci cie p yt i obróbek blacharskich powinno odbywaç si na stojakach wy o onych mi kkim materia em, np. filcem. Do przycinania p yt zaleca si stosowanie pilarek o drobnoz bnych brzeszczotach lub specjalistycznych pi tarczowych, a do obróbek blacharskich no yc r cznych. Nie wolno stosowaç szlifierek do ci cia p yt i obróbek (rys. nr )! Rys. nr. Ci cie p yt. Rys. nr. W aêciwie zamocowany àcznik. Strona elewacyjna/zewn trzna p yt metalplast Isotherm SC, SCw, SCs jest oznaczona poprzez nadruk na boku p yty: elewacja outside Ùaca. Strza ki wskazujà ok adziny zewn trzne p yty. Monta p yt niezgodnie z oznaczeniem powoduje utrat gwarancji! Podane w niniejszym katalogu rozwiàzania rysunkowe detali p yt metalplast Isotherm sà rozwiàzaniami rekomendowanymi przez firm Ruukki Construction Polska Sp. z o.o., ostatecznà decyzj w sprawie kszta tu poszczególnych rozwiàzaƒ podejmuje projektant. Firma Ruukki Construction Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoêci za konsekwencje wynikajàce z b dów projektowych i monta owych. W trakcie monta u nale y dociskaç p yty za pomocà narz dzia monta owego nr 0 (produkcji Ruukki Construction Polska Sp. z o.o.), które pozwala na w aêciwe àczenie elementów. P yty powinny byç mocowane do konstrukcji za pomocà àczników zalecanych do stosowania przez producenta p yt warstwowych. Rodzaje àczników podano w tabeli 0. Stosowanie innych àczników wymaga akceptacji producenta p yt warstwowych. Do w aêciwego mocowania àczników nale y stosowaç specjalistyczne wkr tarki (rys. nr i nr ). Materia y uszczelniajàce Butylowe masy uszczelniajàce SIKALASTOMER 0, BUTYLENE-X, Masy uszczelniajàce trwale elastyczne SIKAFLEX, Masy uszczelniajàce zwi kszajàce odpornoêç ogniowà TEROSTAT MS-, Masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu TEROSTAT MS-0 i MS-0.

16 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S00 Rozmieszczenie szczegó ów monta owych obudowa z p yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu. M0/S M0/S M0/S M/S0 M/S0 M0/S0 M0/S0 M0/S0 M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S M0/S0 M/S0 M/S0 M/S M/S M0/S M0/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M/S0 M0/S0 M/S0 M/S0 M0/S0 M/S0 M/S M/S0 M/S M/S M/S0 M/S0 M/S M/S M/S0 M/S0 M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S M/S0 M/S0 M0/S0 M0/S0

17 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. 0 poziom fundamentu. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik B0.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

18 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. poziom fundamentu ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm 0. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik B0.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Belka coko owa wg P.T. konstrukcji.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

19 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Styk p yt metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt ± ± min. 0 min. 0 min. 0 min Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Butylowa masa uszczelniajàca.

20 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do rygla stalowego w naro niku. Pionowy uk ad p yt. 0,00,0, 00 0,00,0, 00 ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Listwa naro nikowa B0 lub B0.. Listwa naro nikowa B0.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa. 0

21 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Zakoƒczenie p yty metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. ** max. 00 mm* ok adzina przegi ta na wysokoêci min. 0 mm 0 *. Elementy stalowe wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. P yta warstwowa metalplast Isotherm Ds (0, 0).. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Podk adka 0.. Listwa gzymsowa B0.. Obróbki indywidualne.. Nit szczelny (co ~00 mm). 0. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. TaÊma butylowa. *w przypadku obiektów o podwy szonych wymaganiach w stosunku do izolacyjnoêci termicznej, ok adzina przerwana na szerokoêç ~0 mm i wtedy maksymalna d ugoêç wspornika 00 mm ** w zale noêci od obcià enia àcznika

22 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. A - A A min. 00 min. 00 A SzerokoÊç modularna p yty. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. Okapnik B0.. Nit szczelny (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

23 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs (przekrój poziomy). Pionowy uk ad p yt. strona wewn trzna. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. Nit szczelny (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.

24 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV z p ytà metalplast Isotherm SCs w styku p yt (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt. Przekrój poza stykiem p yt A Przekrój przez styk p yt A A - A P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. Okapnik B0.. Obróbka B.. Nit szczelny (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.. Butylowa masa uszczelniajàca.

25 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Pionowy uk ad p yt min. min.. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Wkr t do mocowania stolarki (co ~00 mm).. Okapnik B0.. Obróbka indywidualna.. Obróbka indywidualna.. Okapnik indywidualny. 0. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Wkr t do metalu.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

26 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 àczenie p yt metalplast Isotherm SCs na d ugoêci wysokie obiekty. Pionowy uk ad p yt. min. 0 min. 0. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Okapnik indywidualny.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

27 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Styk p yty Êciennej metalplast Isotherm SCs z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk ad p yt. ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm. P yta warstwowa Êcienna metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Blacha trapezowa wg P.T. architektury.. Pokrycie dachu wg P.T. architektury.. Obróbka indywidualna.. Obróbka indywidualna gr. mm.. Obróbka indywidualna.. Nit stalowy (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Orynnowanie wg projektu bran owego. 0. Obróbki indywidualne.

28 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. G 0 poziom fundamentu G-. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik indywidualny.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.. Uszczelka poliuretanowa gruboêci mm. 0. Listwa drewniana (G-)x0, gdzie G gruboêç p yty.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa 0x0.

29 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Po àczenie p yty metalplast Isotherm SCs z belkà podwalinowà wariant. Poziomy uk ad p yt. G poziom fundamentu 0. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik indywidualny.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.. Uszczelka poliuretanowa gruboêci mm. 0. Listwa drewniana (G-)x0, gdzie G gruboêç p yty.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Belka coko owa wg P.T. konstrukcji.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa 0x0.

30 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Styk p yt metalplast Isotherm SCs. Poziomy uk ad p yt ± min. 0 min. 0 min. 0 min S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. Butylowa masa uszczelniajàca. 0

31 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora poêrednia. Poziomy uk ad p yt.. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa stykowa B.. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0 (co ~00 mm).

32 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. min. 0 min. 0 ~0. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa stykowa B.. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0 (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

33 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. min. 0. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa B.. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0 (co ~00 mm).. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

34 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yt metalplast Isotherm SCs do s upa elbetowego. Poziomy uk ad p yt. min S up elbetowy.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa stykowa B.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. àcznik do betonu z podk adkà.. àcznik 0 (co ~00 mm).. Uszczelka samoprzylepna PU x0.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.

35 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój pionowy). Poziomy uk ad p yt Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. Wkr t do mocowania stolarki (co ~00 mm).. Okapnik B0.. Obróbka indywidualna.. Obróbka indywidualna.. Okapnik indywidualny. 0. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Wkr t do metalu.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

36 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Po àczenie okna PCV i p yty metalplast Isotherm SCs z ryglem stalowym (przekrój poziomy). Poziomy uk ad p yt. 0 min.. S upek stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.. àcznik 0 dla s upka goràcowalcowanego lub 0 dla s upka zimnogi tego.. Wkr t do mocowania stolarki (co ~00 mm).. Obróbka indywidualna.. Obróbka indywidualna.. Pianka monta owa PU.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm). 0. Wkr t do metalu.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

37 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego, podpora skrajna wariant. Poziomy uk ad p yt. min. 0 min. 0 ~0. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa B0 (max. d ugoêç 000 mm).. Listwa B (L=00 mm w rozstawie co ~00 mm).. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna x0.

38 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Mocowanie p yty metalplast Isotherm SCs do s upa stalowego w naro niku wariant. Poziomy uk ad p yt. min. 0. S up stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Listwa B (max. d ugoêç 000 mm).. àcznik 0 dla s upa goràcowalcowanego lub 0 dla s upa zimnogi tego.. àcznik 0.. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka monta owa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna x0.

39 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S Âciana dzia owa z p yt metalplast Isotherm SCs. Pionowy uk ad p yt. A A 0, 00, 0, P yta metalplast Isotherm SCs (0, 00, 0, 00).. Kàtownik mocujàcy.. Uszczelka samoprzylepna PU.. Butylowa masa uszczelniajàca

40 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie p yty metalplast Isotherm PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. poziom fundamentu 0. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm PLUSs 00.. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik B0.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. àcznik 0.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Izolacja pozioma wg P.T. architektury. 0. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt.. Uszczelka samoprzylepna PU x0. 0

41 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Po àczenie p yty metalplast ISOTHERM PLUSs z belkà podwalinowà wariant. Pionowy uk ad p yt. 0 poziom fundamentu ok adzina przerwana na szerokoêci ~0 mm. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast ISOTHERM PLUSs 00.. Rygiel coko owy wg P.T. konstrukcji.. Okapnik B0.. Obróbka B0.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. àcznik 0.. Nit jednostronny Al/Fe (co ~00 mm).. Uszczelka samoprzylepna PU x0. 0. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.. Belka coko owa wg P.T. konstrukcji.. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p yt. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

42 Opis produktu P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu M/S0 Styk p yt metalplast Isotherm PLUSs. Pionowy uk ad p yt. 0 ± ± Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.. P yta warstwowa metalplast Isotherm PLUSs 00.. àcznik 0 dla rygla goràcowalcowanego lub 0 dla rygla zimnogi tego.. àcznik 0.. Uszczelka samoprzylepna PU x0.

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E Katalog Techniczny 5 2 4 co 300mm 5 3 1 3 G P Y T Y W A R S T W O W E I. Informacja techniczna...3-9 1. Charakterystyka ogólna...4 2. Zakres zastosowania...4 3. Program produkcji....4 4. àczenie i mocowanie

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z POLIURETANU

PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z POLIURETANU www.ruukki.p PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z POLIURETANU KATALOG TECHNICZNY Spis treści Program produkcji 5 Cechy charakterystyczne 5 Program profiowań 6 Połączenia płyt 7 Zakres zastosowań 8 Izoacyjność

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2007 Copyright 2007 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN 978-83-7537-060-7

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Ciep e wn trze i suche Êciany

Ciep e wn trze i suche Êciany Ciep e wn trze i suche Êciany KABE THERM NV»KLIMA«Nowoczesny system ocieplania budynków na bazie perforowanego styropianu szwajcarska technologia polska produkcja Farby ISO 9001 Certyfikat Systemu JakoÊci

Bardziej szczegółowo

BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM

BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM KATALOG TECHNICZNY Infolinia: 801 000 807, tel: +48 58 778 44 44 koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora w w w.b

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Kontakt: fischerpolska sp. z o.o. 30-716 Kraków; ul. Albatrosów 2 tel. 0 12 290 08 80; fax: 0 12 290 08 88 info@fischerpolska.pl; www.fischerpolska.

Kontakt: fischerpolska sp. z o.o. 30-716 Kraków; ul. Albatrosów 2 tel. 0 12 290 08 80; fax: 0 12 290 08 88 info@fischerpolska.pl; www.fischerpolska. Kontakt: Informacje odnośnie obsługi regionalnej przez przedstawicieli handlowych są dostępne na stronie www.fischerpolska.pl lub w Biurze Obsługi Klienta pod tel. 012 290 08 80. fischerpolska sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach.

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach. Rok V Nr 2(6)/2004 Czasopismo wykonawców budowlanych Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 kwietnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 kwietnia 2007 r. 579 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 1) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie Inwestor: Gmina Przy k 26-704 Przy k Bran a : - Roboty budowlane Kod CPV: Nazwy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 47 3104 Poz. 401 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 47 3104 Poz. 401 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3104 Poz. 401 Na podstawie art. 237 15 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie... 2 ISO 9001, ISO 14001... 6 Gwarancja... 6 Referencje... 7 Szafy stojàce... 9-42 Szafa SZB 19"...

OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie... 2 ISO 9001, ISO 14001... 6 Gwarancja... 6 Referencje... 7 Szafy stojàce... 9-42 Szafa SZB 19... Spis treêci OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie................................................................ 2 ISO 9001, ISO 14001......................................................... 6 Gwarancja...............................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Elektrodynamiczna obróbka metali realizowana w AGH Kraków a) b) c) W Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej od wielu lat

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków Temat: Projekt architektoniczno budowlany budynku socjalno - biurowego, technologicznego, wiaty magazynowej na surowce wtórne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo