pod redakcją Iwony Brzostkiewicz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pod redakcją Iwony Brzostkiewicz"

Transkrypt

1 Joanna Bielas Barbara Sokalska Grażyna Śliwa Dorota Zaporowska pod redakcją Iwony Brzostkiewicz Dąbrowa Górnicza 2013

2 PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art Konwencja o Prawach Dziecka - art..3, art. 19, art Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) 4. Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458) 5. Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz.96) 6. Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037) 7. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 8. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 10. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 11. Rządowy Program Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 12. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej. 13. Rządowy program pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna. 2

3 CELE PROGRAMU Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia, jak również wykształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi (ogień, woda, prąd, substancje toksyczne itp.). Ochrona przed terroryzmem. Zapewnienie bezpieczeństwa zabaw letnich i zimowych. Uczenie prawidłowego postępowania z zasobami przyrody, wykształcanie postaw ekologicznych. Zapoznanie się ze sposobami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Dostarczanie informacji o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach związanych z ich zażywaniem. Uświadomienie o szkodliwości narkotyków, alkoholu i nikotyny dla zdrowia człowieka. Działania profilaktyczne dotyczące patologii społecznej (uzależnienie, przemoc). Likwidowanie przyczyn lub łagodzenie skutków niepowodzeń szkolnych. Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w środowisku szkolnym. Walka z wulgaryzmami, dbałość o kulturę języka. Poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego wejść do szkoły. Stworzenie dodatkowych narzędzi i metod ochrony bezpieczeństwa uczniów w szkole. 3

4 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW Realizacja treści programu podczas zajęć nauczania zintegrowanego poszczególnych klasach młodszych oraz lekcji poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza przyrody, techniki i kultury fizycznej oraz godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach starszych (preferowane metody aktywizujące). Zajęcia organizowane przez świetlicę i pedagoga szkolnego. Pogadanki dla uczniów i rodziców. Oglądanie filmów o celach profilaktycznych, oglądanie widowisk, słuchanie audycji, poszukiwanie informacji w Internecie. Podejmowanie przez uczniów samodzielnych (lub pod kierunkiem nauczyciela) prób działalności profilaktycznej, np.: przygotowywanie przedstawień teatralnych, plakatów albumów rysunków, albumów tematycznych, prezentacji multimedialnych. Działalność higienistki szkolnej, inspektora BHP i SIP. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę: Komendą Policji, Strażą Pożarną, PCK, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Radą Osiedla itp. Organizowanie okolicznościowych imprez oraz akcji: zdobywanie Karty Rowerowej, Podaruj Dzieciom Słońce, Tydzień Kultury Języka itd.; udział w akcjach, imprezach i konkursach organizowanych przez inne placówki oświatowe oraz wydziały samorządu terytorialnego. Dołożenie wszelkich starań w celu uzyskania funduszy na wprowadzenie monitoringu wizyjnego wejść do szkoły. Wprowadzenie ewidencji wejść i wyjść osób spoza terenu szkoły (dyżurka). Wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego. Prowadzenie zeszytów uwag na korytarzach szkolnych (świetlicy). 4

5 ZAPEWNIENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB ZDROWIA i BEZPIECZEŃSTWA PSYCHOFIZYCZNEGO 1 ZADANIA STRATEGIE DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI Zapewnienie uczniom zdrowia i bezpieczeństwa. Organizowanie obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż. wszystkich pracowników szkoły zgodnie z przepisami stanowiącymi w tym zakresie. Organizowanie próbnych alarmów ewakuacyjnych. Właściwe zorganizowanie procesu dydaktycznego, w którym uczeń cały czas przebywa pod opieką nauczycieli; ułożenie i egzekwowanie grafiku dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli. Zapewnienie właściwego, ergonomicznego sprzętu w klasach oraz atrakcyjnych i bezpiecznych pomocy dydaktycznych. Wykrywanie i natychmiastowe usuwanie usterek i wszelkich zagrożeń wynikających z uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji sprzętu. Natychmiastowa pomoc w razie choroby i wypadku; sporządzenie dokumentacji niezbędnej do otrzymania odszkodowania. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych (w tym: zdrowe żywienie). Dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły. Inspektor BHP Dyrektor szkoły, wszyscy pracownicy dydaktyczni, administracji i obsługi. Dyrektor szkoły, opiekunowie sal, sprzętu i pomocy. Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, konserwator. Higienistka szkolna, nauczyciel aktualnie opiekujący się uczniem, inspektor BHP. Higienistka szkolna, wychowawcy, nauczyciele przyrody i techniki. Bezpieczna droga do szkoły i do domu Pogadanki dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drodze- zajęcia praktyczne. Zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, na przerwach, na lekcjach oraz w czasie Policja, wszyscy nauczyciele. 1 Zadania zapisane w tym rozdziale są poszerzeniem treści Szkolnego Programu Wychowawczego: Budowanie własnej tożsamości, a profilaktyka w tych obszarach ma charakter ustawiczny. 5

6 Bezpieczna nauka w szkole i w środowisku poza szkolnym korzystania z obiektów sportowych. Ewakuacja z budynku- poznanie dróg ewakuacyjnych- praktyczne ćwiczenia. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na terenie szkoły i poza nią poprzez: -dyżury nauczycieli w czasie przerw -sprawowanie opieki nad dziećmi podczas zajęć pozalekcyjnych. -powiadomienie Komisariatu Policji lub Straży Miejskiej o organizowanych wycieczkach, imprezach. -nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy doznanych urazach ( skaleczenia, otarcia itp.) Wszyscy nauczyciele Inspektor BHP, wszyscy nauczyciele. Przeszkoleni nauczyciele. Dyrektor szkoły lub osoba organizująca wycieczkę. Higienistka szkolna. Ochrona antyterrorystyczna. Ochrona dziecka przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Uniemożliwienie niekontrolowanego wejścia do budynku szkolnego, zakaz swobodnego wchodzenia obcych na teren szkoły, wpisywanie się do księgi wejść i wyjść, wzmożona czujność podczas konsultacji oraz imprez z udziałem osób z zewnątrz. Organizowanie obowiązkowych szkoleń przeciwbombowych wszystkich pracowników szkoły nie rzadziej niż raz na trzy lata. Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego w wersji dla nauczycieli i pracowników. Przeprowadzanie obowiązkowego (2 godz. w każdym roku szkolnym) szkolenia uczniów na wypadek alarmu ppoż. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (egzamin na Kartę Rowerową klasa IV). Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zagrożenie substancjami łatwopalnymi, trującymi i toksycznymi, bezpieczna praca z prądem i gazem. Ostrożność z niewypałami i niewybuchami. Bezpieczeństwo zabaw letnich i zimowych (wypadki na placach budów, w opuszczonych budynkach, głębokich wykopach, w miejscach odludnych, na działkach, w lesie, na niestrzeżonych kąpieliskach, zamarzniętych rzekach itp.) Zachowania wobec zwierząt domowych Dyrektor szkoły. Inspektor BHP w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Inspektor BHP w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Wychowawcy klas. Nauczyciel techniki. Nauczyciel techniki Nauczyciel techniki Wychowawcy klas, nauczyciel techniki, przyrody, kultury fizycznej. 6

7 i dzikich (negatywne skrajności: dręczenie nadmierna ufność). Nauczyciel przyrody. Dożywianie uczniów. Minimalizowanie lub rewalidacja braków psychofizycznych Promocja zdrowego trybu życia. Funkcjonowanie stołówki szkolnej. Organizowanie akcji "szklanka mleka". Zabezpieczanie środków na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich. Wykrywanie braków oraz kierowanie dziecka do specjalisty celem podjęcia leczenia (wady stomatologiczne, okulistyczne, wady postawy). Dokonywanie wstępnej diagnozy uczniów, analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym, powołanie zespołu oraz opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego). Okresowa ocena skuteczności podjętych działań. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną (kierowanie dzieci na badania, realizowanie zaleceń). Organizowanie wszechstronnej pomocy dla dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie. Organizowanie uczniom aktywizujących form pracy na lekcji oraz aktywnych sposobów wypoczynku oraz spędzania czasu wolnego. Wychowanie przez sport: -organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych w celu rozładowania napięcia emocjonalnego, Dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, pedagog szkolny, Rada Rodziców. Higienistka szkolna. Pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami klas. Pedagog szkolny, wychowawcy. Wychowawcy klas, nauczyciele przyrody, techniki i kultury fizycznej, opiekunowie SKKT. Nauczyciele kultury fizycznej Pomoc materialna dla uczniów. Informowanie rodziców o możliwościach uzyskania: -wyprawki szkolnej, -stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, - stypendium dla najzdolniejszych uczniów. Pedagog szkolny. Właściwa opieka oraz zaspokajanie potrzeb dziecka przebywającego w szkole w czasie Zorganizowanie atrakcyjnych, zróżnicowanych (np. plastycznie, muzycznie, teatralnie) zajęć świetlicowych. 7 Kierownik i nauczyciele świetlicy. Jw., bibliotekarze.

8 międzylekcyjnym Rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie społecznych potrzeb dziecka. Stałe "pogotowie dydaktyczne" dla dzieci nie mających warunków domowych do odrabiania lekcji lub przygotowujących dodatkowe prace domowe (np. referaty). Organizowanie wewnętrznego życia klasy i szkoły (grupy zadaniowe, sekcje itp.). Nauka współdziałania, współodpowiedzialności za powierzone zadania ( wspólne wycieczki, zabawy, akcje podejmowane z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi. Poszanowanie godności i indywidualności uczniów. Ochrona ich prywatności i zapewnienie dyskrecji. Uwzględnienie stopnia wrażliwości innych. Wychowawcy klas. Łagodzenie skutków patologii rodzinnych i niedostosowań społecznych. Współpraca z TPD i MOPS celem udzielania pomocy dzieciom z rodzin ubogich i zaniedbanych. Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny zjawisk interpersonalnych we własnej rodzinie. W przypadku występowania przemocy w rodzinie, wdrożenie procedury Niebieskiej Karty. Kierownik i pracownicy świetlicy, pedagog szkolny. Wychowawcy, pedagog szkolny. 8

9 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ ZADANIA STRATEGIE DZIAŁAŃ CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI Dostarczenie informacji o szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Cykl zajęć w ciągu programowym klas I III. Klasy I Klasy II Klasy III KLASY I - III 1 2 godz. w ciągu roku szkolnego. 2 3 godz. w ciągu roku szkolnego. 3 4 godz. w ciągu roku szkolnego; (pojedyncze zajęcia lub warsztaty). Wychowawca klasy Wychowanie do życia w trzeźwości i wolnego od nałogów. Prowadzenie zajęć profilaktycznych pt.,,nie pal przy mnie proszę dla klas I-III. Zajęcia świetlicowe proponowane dla uczniów objętych opieką świetlicy szkolnej, np.: - teatrzyk profilaktyczny, - cykliczne zajęcia z profilaktyki uzależnień, - stała ekspozycja prac uczniów wykonanych przy okazji zajęć profilaktycznych. Cały rok szkolny. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny. Kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy. 9

10 Zajęcia sportowe (w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych w ramach SKS lub innych form proponowanych uczniom na terenie szkoły), - propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, - wskazywanie negatywnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne ucznia-sportowca, itp. Systematyczne działania w ciągu zajęć sportowych w czasie całego roku szkolnego. Nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych pozalekcyjnych Pogadanka przeprowadzana w klasach I III przez higienistkę szkolną tematycznie związana ze stałą dbałością o zdrowie, higienę ciała i szkodliwym wpływem używek na prawidłowy rozwój dzieci. Pogadanka prelekcja może przebiegać z udziałem gościa, np. lekarza pediatry. Co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. Higienistka szkolna, lekarz pediatra. Działania biblioteki szkolnej: - gromadzenie literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, Przez cały rok szkolny. Nauczycielebibliotekarze. Prelekcja dla rodziców i nauczycieli z udziałem psychologa lub terapeuty ds. uzależnień. Co najmniej raz w ciągu etapu kształcenia. Wychowawca klasy. Pedagog szkolny. Psycholog lub terapeuta. Korzystanie z propozycji Policji, np.: - prelekcja dla dzieci z udziałem policjanta ds. profilaktyki uzależnień Pedagog szkolny. Policjant z wydziału prewencji. 10

11 wśród dzieci, - prelekcja dla rodziców oraz dla nauczycieli z udziałem policjanta z wydziału prewencji kryminalnej wśród dzieci i młodzieży Interwencje wychowawców klas, potem pedagoga szkolnego, następnie dyrektora szkoły w sytuacji stwierdzonego kontaktu ucznia z używką w szkole lub poza nią. Natychmiastowe zastosowanie procedury postępowania wobec ucznia, który miał kontakt z używką. Wychowawca klasy. Pedagog szkolny. Wychowanie do życia w trzeźwości i wolnego od nałogów. Cykl zajęć w ciągu programowym. Klasy IV KLASY IV - VI 2 godziny w ciągu roku szkolnego. Wychowawca klasy. Klasy V Klasy VI 4 godziny w ciągu roku szkolnego. 4 godziny w ciągu roku szkolnego. Wychowawca klasy. Wychowawca klasy. Program profilaktyki uzależnień realizowany w klasach IV-VI. W ciągu roku szkolnego. Nauczyciele przyrody. Prowadzenie w klasach IV-VI zajęć W ciągu roku szkolnego. Pedagog szkolny. 11

12 warsztatowych o charakterze profilaktycznym pt.,,znajdź właściwe rozwiązanie. Realizacja tematyki z zakresu profilaktyki uzależnień w czasie zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w klasach V VI. 1-2 godziny w ciągu roku szkolnego. Nauczyciel przedmiotu,,wychowanie do życia w rodzinie. Systematyczna realizacja Ścieżki prozdrowotnej, która uwzględnia tematykę uzależnień. Według planu pracy. Wychowawcy. Nauczyciele przyrody. Nauczyciele wychowania fizycznego. Zajęcia świetlicowe proponowane dla uczniów objętych opieką świetlicy szkolnej, np.: - teatrzyk profilaktyczny, - cykliczne zajęcia z profilaktyki uzależnień, - stała ekspozycja prac uczniów wykonanych przy okazji zajęć profilaktycznych. W ciągu roku szkolnego. Kierownik świetlicy. Nauczyciele świetlicy. Zajęcia sportowe (w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych w ramach SKS lub innych form proponowanych uczniom na terenie szkoły), - propagowanie zdrowego i 12 Systematycznie w czasie całego roku szkolnego. Nauczyciele wychowania fizycznego.

13 bezpiecznego stylu życia, - wskazywanie negatywnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne ucznia-sportowca, itp. Pogadanka przeprowadzana w klasach IV - VI przez higienistkę szkolną tematycznie związana ze stałą dbałością o zdrowie, higienę ciała i szkodliwym wpływem używek na prawidłowy rozwój dzieci. Co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. Higienistka szkolna, lekarz pediatra. Pogadanka prelekcja może przebiegać z udziałem gościa, np. lekarza pediatry. Włączenie do planu pracy Szkolnego Koła PCK działań z zakresu profilaktyki z zastosowaniem wobec uczniów klas IV - VI. Przez cały rok szkolny. Opiekun szkolnego koła PCK. Udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (konkursy, zawody sportowe, teatrzyki ) Przez cały rok szkolny. Nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele świetlicy, pedagog szkolny Korzystanie z propozycji Policji np. : prelekcja dla dzieci z udziałem policjanta ds. profilaktyki uzależnień wśród Co najmniej raz w ciągu I etapu kształcenia. Pedagog szkolny. Policjant z wydziału prewencji. 13

14 dzieci,prelekcja dla rodziców oraz dla nauczycieli z udziałem policjanta z wydziału prewencji kryminalnej wśród dzieci i młodzieży. Prelekcja pracownika Ośrodka Terapii Uzależnień przeznaczona dla: uczniów klas VI rodziców uczniów i nauczycieli. Co najmniej raz w ciągu I etapu kształcenia Pedagog szkolny, pracownik Ośrodka Terapii Uzależnień. Zajęcia warsztatowe z psychologiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dotyczące np. sztuki odmawiania, asertywności (zapobieganie podejmowania prób kontaktu z używkami). Wg potrzeb w ciągu całego roku szkolnego. Pedagog szkolny. Pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Dostarczenie wiadomości o AIDS. Realizacja zagadnień w ramach lekcji przyrody i Wychowania do życia w rodzinie. W ramach jednej lekcji. Nauczyciele przyrody, nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie. 14

15 Wzbogacenie wiedzy uczniów o informacje dotyczące uzależnienia od Internetu Wskazanie negatywnego wpływu nadmiernego korzystania z Internetu. Zapoznanie uczniów ze stroną internetową Sieciaki. Co najmniej dwie godziny zajęć. Nauczyciel informatyki, nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie. 15

16 PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI agresja każde zamierzone działanie, w formie otwartej lub symbolicznej, mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś (w tym również sobie autoagresja) szkody, straty lub bólu agresywne zachowanie przyjmuje postać: kłótni, bójek, nieuzasadnionego skarżenia, złośliwych plotek, mściwości, przedrzeźniania, znęcania się nad zwierzętami, łamania roślin, niszczenia przedmiotów, przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu lekcji rodzaje agresji: agresja frustracyjna- gdy nie są zaspokojone potrzeby psychiczne dziecka (potrzeba bezpieczeństwa, poznawcza, aktywności, samodzielności, rozwoju, osiągnięć, kontaktu emocjonalnego i społecznego, samodzielności, przynależności, akceptacji, uznania, dodatniej oceny, posiadania sensu życia) rodzi się poczucie krzywdy, uczucie gniewu, chęć szkodzenia lub wyrządzenia komuś przykrości. agresja naśladowcza- mimowolne naśladowanie modeli agresywnego zachowania się, z którymi dziecko styka się w swoim otoczeniu, przede wszystkim osób znaczących: rodziców, dziadków, sąsiadów, kolegów, pejoratywnych bohaterów kreskówek czy gier komputerowych Dziecko nie uświadamia sobie, że zachowuje się agresywnie i nie zdaje sobie sprawy ze związku między własnym zachowaniem, a oddziaływaniem określonych wzorców. agresja instrumentalna- gdy jej motywem jest osiągnięcie określonego celu Może jej sprzyjać nieprawidłowo ukształtowana hierarchia wartości, w której nadrzędnym celem działania staje się dążenie za wszelka cenę do osiągnięcia osobistego sukcesu bez liczenia się z cudzymi interesami i potrzebami. agresja patologiczna- spowodowana procesami chorobowymi zachodzącymi w układzie nerwowym, spotykana np. u dzieci nadpobudliwych, epileptyków, schizofreników, oligofreników, psychopatyków ZADANIA STRATEGIE DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI Diagnozowanie i interpretacja problemów wychowawczych Obserwacja Opracowanie narzędzi do diagnozy wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, pedagog, katecheci. Pedagog szkolny, wychowawcy. 16

17 Zapobieganie powstawaniu zachowań agresywnych Uczenie dzieci rozpoznawania swoich potrzeb oraz panowania nad emocjami, agresywnymi impulsami oraz zawierania satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i innymi ludźmi poprzez: 1. Stworzenie klimatu zaufania w grupie. 2. Zabawy i gry pozwalające: - dostrzegać i wyrażać własne uczucia, - rozpoznawać przyczyny wściekłości i agresji - uczyć się lepiej rozumieć siebie samych i innych ludzi, - opanować oraz przezwyciężać złość i agresję, - budować poczucie własnej wartości i silnej osobowości, - nawiązywać właściwe kontakty, - pokojowo rozwiązywać konflikty. - realizować szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych w celu uatrakcyjnienia procesu nauki i wychowania - podejmować ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu wzmocnienia funkcji wychowawczej szkoły Wszyscy nauczyciele w oparciu o własne lub zamieszczone w literaturze scenariusze zajęć. Szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne Pedagog szkolny. Interwencja wychowawcza obejmująca uczniów zdradzających przejawy agresji: rękoczyny, bójki, napady, kopanie, gryzienie, drapanie, popychanie, niszczenie przedmiotów, rzucanie przedmiotami, sadyzm, znęcanie się nad słabszymi, znęcanie się nad Określenie mechanizmów powstawania konkretnych zachowań agresywnych i dostosowanie do nich procedur oddziaływania pedagogicznego. Agresja frustracyjnaustalenie, które potrzeby uległy blokadzie powodując 17 Pedagog wraz z wychowawcami i rodzicami uczniów wykazujących zachowania agresywne

18 zwierzętami, arogancja, kłótliwość, obrzucanie wyzwiskami, wulgarne odzywki, przezywanie, złośliwe przedrzeźnianie. wystąpienie zachowań agresywnych oraz szukanie możliwości ich zaspokojenia: 1. Oddziaływanie na grupę rówieśniczą i środowisko domowe. 2. Kształcenie umiejętności poprawnego reagowania na frustracje poprzez zastępcze zaspokajanie zablokowanych potrzeb, zwiększenie wysiłku zmierzającego do osiągnięcia zamierzonego celu, podejmowanie właściwych form aktywności społecznej. 3. Przeciwdziałanie powstawaniu pod wpływem frustracji nawyków zachowań agresywnych, depresji, przedwczesnego zniechęcania się napotkanymi trudnościami, rezygnacji z dalszego działania. Agresja naśladowczazabezpieczenie dzieci przed szkodliwym wpływem modeli agresywnego zachowania się: 1. Ograniczenie ilości oglądanych filmów ukazujących obrazy agresji, zmniejszenie dostępu do książek, programów telewizyjnych, gier komputerowych o podobnej treści. 18 Wychowawcy klas pedagogizacja rodziców wychowawcy klas, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, katecheci

19 2. Odpowiednie komentowanie przez dorosłych scen agresji w celu wytwarzania właściwych postaw i ocen moralnych. 3. Wytwarzanie właściwych postaw społecznych oraz związanej z nimi hierarchii wartości. Przeciwstawianie postawie cwaniactwa, kultu siły, przepychania się przez życie postawy koleżeństwa, życzliwości, zgodnej współpracy, pomocy słabszym. 4. Ograniczenie dzieciom kontaktów z zachowującymi się agresywnie kolegami, znajomymi, sąsiadami. Agresja instrumentalnawykazanie jej nieskuteczności 1. Uniemożliwienie osiągania różnych celów za pośrednictwem agresywnego zachowania z równoczesnym stosowaniem odpowiednich kar. 2. Stworzenie sytuacji, w których agresywne reagowanie osoby usiłującej w ten sposób realizować swe cele nie znajduje aprobaty w otoczeniu, jest negatywnie oceniane i karane. Wszyscy nauczyciele 19

20 Agresja patologicznazapewnienie dziecku właściwej opieki lekarskiej. wychowawcy klas, pedagog, rodzice Zapobieganie powrotowi do zachowań agresywnych. Pomoc w uwolnieniu się od negatywnej presji grupy rówieśniczej. Pedagog, rodzice 20

21 WALKA Z WULGARYZMAMI JĘZYKOWYMI ZADANIA STRATEGIE DZIAŁAŃ KIEDY I GDZIE ODPOWIEDZIALNI Likwidowanie bądź minimalizowanie przyczyn występowania wulgaryzmów językowych. Uświadamianie rodzicom odpowiedzialności za umiejętność odróżniania przez dzieci słów grzecznych i niegrzecznych. Apelowanie o nieużywanie przekleństw w obecności dzieci. Pierwsze zebranie z rodzicami w każdej klasie w każdym roku szkolnym. Wychowawcy klas. Świadome kontrolowanie swojego języka podczas kontaktów z uczniami przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. Stale i bezterminowo. Wszyscy nauczyciele. Wyciszanie różnych przejawów agresji, wyrażanych także w postaci słownej. por. rozdział: Przeciwdziałanie agresji. Stałe pogotowie językowe podawanie wyrazów, wyrażeń i zwrotów zastępujących wulgaryzmy oraz wyrazy uznawane za obelżywe (eufemizmów). Podawanie i wymaganie od uczniów fachowej terminologii dotyczącej nawyków higieniczno sanitarnych oraz życia płciowego, zastępującej potoczne, znane wyrażenia. Każdorazowo w razie potrzeby. W trakcie lekcji przyrody oraz wychowania do życia w rodzinie. Nauczyciele klas I III oraz nauczyciele języka polskiego klas IV - VI. Nauczyciele przyrody i wychowania do życia w rodzinie. 21

22 Podnoszenie kultury języka w szkole. Doskonalenie kompetencji językowych uczniów w zakresie języka literackiego; ćwiczenie umiejętności odróżniania języka potocznego, kolokwialnego od wulgarnego oraz świadomego stosowania eufemizmów. Na lekcjach języka polskiego w trakcie różnych ćwiczeń językowych. Nauczyciele klas I III oraz nauczyciele języka polskiego klas IV - VI. Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie lekcji ukierunkowanych wyłącznie na walkę z wulgaryzmami. Co najmniej raz w roku np. w Tygodniu Kultury Języka. Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego. Wizualizacja problemu poprzez sporządzanie przez uczniów rysunków, plakatów i haseł dotyczących kultury języka. Sale lekcyjne, korytarze, biblioteka. Nauczyciele wychowawcy klas I III, poloniści i bibliotekarze przy współpracy nauczyciela plastyki. Umieszczenie stałego działu porad językowych w gazetce szkolnej. Zgodnie z częstotliwością ukazywania się gazetki (co 2 miesiące) Redakcja gazetki. 22

23 ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM KLASY I - III Obszar I: Środowisko rodzinne Problematyka Zadania Formy realizacji Kształtowanie postaw społecznych. Harmonijny rozwój psychofizyczny. Samokształcenie. Aktywny udział dziecka w życiu rodziny. Dbanie o stan zdrowia dziecka. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w domu. Organizacja odrabiania lekcji. Poczucie bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Rozwijanie zainteresowań. Organizowanie zajęć domowych, odpowiednich zabaw, zapewnienie kontaktu z rówieśnikami, wspólne czytanie bajek, wykonywanie drobnych czynności. Właściwe odżywianie, racjonalny tryb życia, stałe kontakty z lekarzem, przeprowadzanie badań okresowych, przeprowadzanie (w miarę potrzeb) badań specjalistycznych. Własny pokój, biurko, stół, odpowiednie oświetlenie, czas pracy: najlepiej zawsze o tej samej porze i nigdy po dłuższym wysiłku fizycznym, spożyciu posiłku lub obejrzeniu programu telewizyjnego. Praca domowa nie powinna przekraczać 1 godz. Delikatna obserwacja,w jaki sposób dziecko odrabia lekcje, jak przebiega jego proces uczenia, pomoc w zrozumieniu przerobionego materiału, kontrola wykonanej pracy: przepytanie wiersza, sprawdzenie jak dziecko czyta, kontrola zeszytów. Atmosfera spokoju, ciszy, przyjaźni. Rodzice powinni ukierunkować zainteresowania dziecka, biorąc pod uwagę jego zdolności i dbać, aby nie stanowiły one przeszkody w nauce szkolnej. 23

24 Obszar II: Środowisko szkolne Problematyka Zadania Formy realizacji Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Diagnozowanie i interpretacja problemu. Obserwacja, gromadzenie narzędzi do diagnozy. Nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny. Korygowanie zaburzenia spostrzegania wzrokowego. Korygowanie zaburzenia spostrzegania słuchowego. Wyrównywanie opóźnień i zaburzeń rozwoju motorycznego. Wyrównywanie obniżenia sprawności 24 Ćwiczenia na materiale bezliterowym: układanie puzzli, klocków obrazkowych, rozsypanek, ilustracji, wycinanie szablonów, kolorowanie, obrysowywanie itp. Ćwiczenia w oparciu o litery, sylaby i wyrazy: obrysowywanie liter, lepienie liter z plasteliny, wyodrębnianie sylab, cięcie wyrazów na sylaby i ponowne scalanie. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową: rozpoznawanie i nazywanie dźwięków, odtwarzanie określonego rytmu, wyodrębnianie głosek oraz sylab w wyrazach. Ćwiczenia słuchowe z zakresu analizy i syntezy wyrazowej: układanie podpisów do obrazków, układanie odpowiedzi na zadane pytanie, opowiadanie czytanych tekstów. Ćwiczenia słuchowe z zakresu analizy i syntezy słuchowej: różne sposoby podziału na sylaby (klaskanie, stukanie itp.), wyodrębnianie sylab w wyrazach, liczenie ich. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne. Ćwiczenia usprawniające duże grupy mięśni: wspinanie na drabinki, skakanie, pływanie. Ćwiczenia kształtujące rozwój grupy mięśni małych: rysowanie, lepienie, wycinanie. Rysowanie różnych kształtów, lepienie z plasteliny, wycinanie, wydzieranie,

25 manualnej. nawlekanie, odwzorowywanie szlaczków. Osobowość nauczyciela. Zespół klasowy a działalność dydaktyczna nauczyciela. Praca z dzieckiem nadpobudliwym. Życzliwa postawa nauczyciela wobec ucznia. Właściwa atmosfera w klasie, pozycja ucznia w zespole klasowym. Zapoznanie uczniów z zasadami pracy w klasie. Wdrażanie do systematycznej pracy. Otaczanie szczególną opieką uczniów z trudnościami. Rozwijanie poczucia przynależności do klasy. Kształtowanie postaw społecznych: szacunek, poszanowanie drugiego człowieka. Właściwa organizacja dnia, różne formy ruchu, właściwa organizacja zajęć: przeplatanie lekcji ścisłych z humanistycznymi. Wyrozumiałość, tolerancja, współpraca, przyjacielski stosunek, jednakowe traktowanie wszystkich uczniów, unikanie faworyzowania jednych z nich. Rozmowy nauczyciela z uczniami i ich rodzicami, wnikliwa i dyskretna obserwacja uczniów, dokładne poznanie uczniów, a przede wszystkim słabych: ankieta, wywiad, kontakt nauczycieli z pedagogiem szkolnym. Jasne określenie systemu oceniania, kar i nagród. Sprawdzanie zeszytów, prac domowych, ćwiczeń, ćwiczenia korektywne. Wnikliwe analizowanie prac i wytworów dziecka, tworzenie zespołów wyrównawczych. Wspólne zabawy, spacery, wycieczki. Rozmowy, scenki sytuacyjne. Obszar III: Szkoła, dom rodzinny, środowisko Problematyka Zadania Formy realizacji Stworzenie koalicji: szkoła dom - środowisko Systematyczna współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów. Uzgodnienie jednakowych kierunków oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych szkoły 25 Zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, pogadanki, regulamin kar i nagród.

26 z oddziaływaniami rodziców. Ujednolicenie priorytetów kar, konsekwencji i nagród ze strony dorosłych. Wykorzystanie uroczystości klasowych i szkolnych w celu integracji - współpracy rodziców ze środowiskiem szkolnym. Współpraca ze środowiskiem KLASY IV - VI Organizowanie imprez okolicznościowych przy współpracy rodziców i środowiska. Nawiązanie kontaktów z organizacjami współpomagającymi rodzinie: MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Caritas. Problematyka Zadania Formy realizacji Oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze. Pobudzanie uczniów do wszechstronnej działalności myślowej i do działania praktycznego. Koordynacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli uczących w danej klasie. Włączanie organizacji uczniowskich do walki z niepowodzeniami dydaktycznymi. Wdrażanie uczniów do systematyczności i do samodzielnej pracy. Zachęcanie uczniów do pracy twórczej. Jawne ocenianie wyników nauczania. Zagospodarowywanie wolnego czasu. 26 Nauczanie problemowe. Nauczanie grupowe. Spotkania nauczycieli uczących w danej klasie, wymiana spostrzeżeń, ukazanie związków istniejących pomiędzy określonymi przedmiotami. Zespoły samopomocy uczniowskiej. Kontrola prac domowych, zeszytów, ćwiczeń, badanie wyników nauczania za pomocą testów wiadomości. Kółka zainteresowań, chór. Informowanie uczniów o uzyskanych każdorazowo ocenach, udzielanie im wskazówek co do potrzeb uzupełniania określonych braków w wiadomościach czy umiejętnościach. Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, organizacje szkolne, kluby, wycieczki, imprezy

27 Pozytywny obraz samego siebie. Stwarzanie warunków do kształtowania pozytywnej samooceny. okolicznościowe. Metody aktywne, pogadanki, zawody, konkursy, akademie. Budowanie zdrowych i poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Rozwijanie umiejętności wzajemnego porozumiewania się, dzielenia się zdaniami. Wykształcenie człowieka twórczego, umiejącego samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Rozmowy w zespole klasowym i indywidualne, praca w grupach, metody aktywne na lekcjach. Gry problemowe, zabawy rozluźniające, zajęcia muzyczno ruchowe, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, drzewko decyzyjne. 27

28 28

29 DROGI DRUGOKLASISTO! ODPOWIEDZ NA PYTANIA ANKIETY, CZY DOBRZE I BEZPIECZNIE CZUJESZ SIĘ W SZKOLE. 1. Na świetlicy. W szkole piję mleko w ramach akcji Szklanka mleka. TAK NIE W szkole jem obiady za darmo lub korzystając ze zniżki. TAK NIE Przed lekcjami lub po lekcjach przebywam na świetlicy. TAK NIE 2. Kiedy poczułem się w szkole chory lub uległem wypadkowi, pomocy udzieliła mi (Zaznacz właściwą odpowiedź): 3. Czy uczyłem się już: A. Wychowawczyni. A. Higienistka. B. Inna osoba. C. Nigdy nie potrzebowałem pomocy tego rodzaju. Na czym polega zdrowy tryb życia. TAK NIE Jak należy dbać o środowisko naturalne. TAK NIE Że picie alkoholu i palenie papierosów jest szkodliwe. TAK NIE Jak dbać o higienę osobistą. TAK NIE Jak bezpiecznie bawić się zimą i latem. TAK NIE O bezpieczeństwie przeciwpożarowym. TAK NIE O bezpiecznym obchodzeniu się z prądem. TAK NIE O bezpieczeństwie ruchu drogowego. TAK NIE 4. Jestem zdania, że moja pani: A. Uczy dobrze i w ciekawy sposób. TAK CZASAMI NIE B. Ocenia sprawiedliwie, według znanych mi kryteriów. TAK CZASAMI NIE C. Jednakowo traktuje uczniów zdolnych i słabych. TAK CZASAMI NIE D. Jednakowo traktuje uczniów grzecznych i niegrzecznych.. TAK CZASAMI NIE 5. Wulgarne słownictwo i zachowanie uczniów w szkole zdarza się: BARDZO CZĘSTO CZĘSTO CZASAMI RZADKO 29

30 6. W szkole są uczniowie, którzy: Uderzyli mnie lub pobili. TAK NIE Wyśmiewali mnie, przezywali lub dokuczali mi. TAK NIE Okradli mnie. TAK NIE Zmusili mnie (lub próbowali) do oddania pieniędzy. TAK NIE Proponowali mi alkohol. TAK NIE Proponowali mi papierosy. TAK NIE Proponowali mi narkotyki. TAK NIE 7. W mojej klasie. Lubię koleżanki i kolegów z mojej klasy. TAK NIE W klasie jestem lubiany przez większość moich koleżanek i kolegów. W klasie mam co najmniej jednego dobrego kolegę (koleżankę), na którego mogę liczyć. TAK TAK NIE NIE W klasie urządzamy fajne imprezy i zabawy. TAK NIE Moja pani pomaga mi rozwiązywać moje szkolne problemy. TAK NIE 8. Jeżeli nie umiem sam (sama) przygotować się do lekcji, odrobić pracy domowej, pomagają mi (Zaznacz właściwe odpowiedzi): A. Rodzice lub starsze rodzeństwo w domu. B. Pani na zespole wyrównawczym. C. Pani na świetlicy. D. Koledzy - koleżanki. 9. W szkole uczestniczę w zajęciach pozalekcyjnych: TAK Napisz, jakie to zajęcia: Zajęcia prowadzi moja wychowawczyni. Zajęcia prowadzone są na świetlicy. 30 NIE, dlaczego? Nie chcę spędzać w szkole więcej czasu niż muszę na lekcjach. Nie ma kółka odpowiadającego moim zainteresowaniom. Interesuję się: Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

31 Anonimowa ankieta szóstoklasisty BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I PSYCHICZNE 2. Zaznacz właściwą odpowiedź: A. W szkole piję mleko w ramach akcji Szklanka mleka. (TAK / NIE) B. W szkole jem obiady za darmo lub korzystając ze zniżki (TAK / NIE) C. Przed lekcjami lub po lekcjach przebywam na świetlicy. (TAK / NIE) D. Moje problemy domowe lub szkolne pomógł mi rozwiązać pedagog szkolny. (TAK / NIE) 3. Zaznacz właściwą odpowiedź: Kiedy poczułem się w szkole chory lub uległem wypadkowi, pomocy udzielił mi: A. wychowawca B. higienistka C. inspektor BHP, pan Kaczmarczyk D. inny nauczyciel jaki?... E. Nigdy nie potrzebowałem pomocy tego rodzaju. 4. Połącz za pomocą strzałek (UWAGA: strzałki mogą się powtarzać i prowadzić kilka razy do tej samej osoby) Kto mnie czego uczy w szkole: o zdrowym trybie życia pedagog szkolny o potrzebie ochrony środowiska o zapobiegania nałogom o przestrzeganiu zasad higieny o bezpieczeństwie zabaw letnich/zimowych o bezpieczeństwie przeciwpożarowym wychowawca nauczyciel przyrody nauczyciel techniki nauczyciel kultury fizycznej higienistka szkolna o bezpieczeństwie z prądem inny nauczyciel (kto?)... o bezpieczeństwie ruchu drogowego o niebezpiecznych substancjach i przedmiotach nikt mnie tego nie uczy 4. Zaznacz właściwą odpowiedź: Jestem zdania, że nauczyciele: A. Uczą dobrze i w ciekawy sposób. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE B. Stwarzają dobrą, mobilizującą do nauki i współpracy koleżeńskiej atmosferę w klasie. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE C. Oceniają sprawiedliwie, według znanych mi kryteriów. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 31

32 D. Jednakowo traktują uczniów zdolnych i słabych. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE E. Jednakowo traktują uczniów grzecznych i niegrzecznych. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE F. Pomagają mi w rozwiązywaniu kłopotów w nauce lub w kontaktach z kolegami. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 5. Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi: W szkole są uczniowie, którzy: A. uderzyli mnie lub pobili (TAK / NIE) B. wyśmiewali się ze mnie, przezywali lub w inny sposób dokuczali mi (TAK / NIE) C. okradli mnie (TAK / NIE) D. zmusili mnie (lub próbowali) do oddania pieniędzy (TAK / NIE) E. proponowali mi alkohol (TAK / NIE) F. proponowali mi papierosy (TAK / NIE) G. proponowali mi narkotyki (TAK / NIE) 6. Zaznacz właściwą odpowiedź: Wulgarne słownictwo i zachowanie uczniów w szkole zdarza się: BARDZO CZĘSTO CZĘSTO CZASAMI RZADKO 7. Zaznacz właściwą odpowiedź: A. Lubię koleżanki i kolegów z mojej klasy. (TAK / NIE) B. W klasie jestem lubiany przez większość moich koleżanek i kolegów. (TAK / NIE) C. W klasie mam co najmniej jednego dobrego kolegę (koleżankę), na którego mogę liczyć. (TAK / NIE) D. W klasie urządzamy fajne imprezy i zabawy. (TAK / NIE) E. Na lekcjach wychowawczych wspólnie rozwiązujemy problemy klasowe. (TAK / NIE) F. Na lekcjach wychowawczych mamy ciekawe zabawy dydaktyczne. (TAK / NIE) 8. Zaznacz właściwe odpowiedzi (możesz wybrać najwięcej 4): Jeżeli mam problemy z przygotowaniem się do lekcji, nie rozumiem czegoś lub szukam dodatkowych materiałów, szukam pomocy: A. u nauczyciela na kółku przedmiotowym B. u nauczyciela informatyki C. w bibliotece szkolnej D. u nauczycieli świetlicy E. wśród własnej rodziny lub znajomych rodziców F. na płatnych korepetycjach G. proszę kolegów lub odpisuję od nich 9. Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi: W szkole uczestniczę (lub kiedyś uczestniczyłem) w innych zajęciach poza lekcjami: A. W działalności Samorządu Szkolnego B. w dodatkowych zajęciach przedmiotowych C. w kółku teatralnym, recytatorskim, dziennikarskim lub czytelniczym D. w Szkolnym Kole Krajoznawczo Turystycznym 32

33 E. w zajęciach sportowych F. w zajęciach Koła Europejskiego G. w kółku informatycznym H. w kółku ekologicznym lub przyrodniczym I. w kółku PCK J. w chórze K. w kółku plastycznym Zajęcia te prowadzi: A. nauczyciel przedmiotu B. nauczyciel biblioteki C. nauczyciel świetlicy Jeżeli nie uczestniczysz w tego rodzaju zajęciach, wyjaśnij dlaczego: A. Nie chcę spędzać w szkole więcej czasu niż muszę na lekcjach. B. Swój wolny czas zagospodarowuję w inny sposób. C. Nie ma kółka odpowiadającego moim zainteresowaniom (napisz, jakim:...) Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Program opracowali w 2004 roku mgr Iwona Brzostkiewicz i mgr Piotr Trefon. Zmiany do programu wprowadziły w roku szkolnym 2013/2014 mgr Grażyna Śliwa i mgr Dorota Zaporowska. Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Program został zatwierdzony przez Radę Rodziców.. 33

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 2012/2013 1 Ewaluacja realizacji zadań szkolnego Programu Profilaktyki za rok szk. 2011/2012 pozwoliła określić główne

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE WSTĘP DO PROGRAMU W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przyjęto do realizacji na podstawie Uchwały Rady Rodziców z dnia 10 września 2015r. w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J.H. DĄBROWSKIEGO W STARKÓWCU PIĄTKOWSKIM Cele programu: 1. Obserwacja i diagnoza zagrożeń występujących na terenie szkoły. 2. Wczesna reakcja w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI Lider p. Ewelina Baranowska ROK SZKOLNY 2012/2013 I. PRIORYTETY 1. Profilaktyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu profilaktyki jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

Obszar: Zdrowy styl życia

Obszar: Zdrowy styl życia Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica Plan działań profilaktycznych na rok 2016/2017 Obszar: Zdrowy styl życia Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (załącznik do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum) Nie idź przede

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2015 / 2016 Szkolny Program Profilaktyki obok Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( PAPIEROSY, NARKOTYKI,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. POTRZEBY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY.WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Poznaniu ul. Łozowa 77 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity: 2004 nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14

Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14 Plan zajęć wychowawczo - dydaktycznych Pedagoga Szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2013/14 Opracowała: mgr Mirosława Uszok Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej. im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. w Bodzyniewie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej. im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. w Bodzyniewie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie 1 I. WSTĘP Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 5 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 2012/2013 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 5 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 2012/2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 5 Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach 2012/2013 r. 1. WSTĘP Profilaktyka jest procesem chronienia człowieka w jego rozwoju przed pojawiającymi się zagrożeniami.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym, programami nauczania i stanowi

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Priorytet na rok szkolny 2009/2010 zapobieganie pojawienia się zjawiska kozła ofiarnego wśród uczniów, otoczenie szczególną opieką dzieci z ubogich

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne programu. 3. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304.

Podstawy prawne programu. 3. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304. Podstawy prawne programu. 1. Konwencja o prawach dziecka Art. 33. (aneks): Państwa Strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo