pod redakcją Iwony Brzostkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pod redakcją Iwony Brzostkiewicz"

Transkrypt

1 Joanna Bielas Barbara Sokalska Grażyna Śliwa Dorota Zaporowska pod redakcją Iwony Brzostkiewicz Dąbrowa Górnicza 2013

2 PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art Konwencja o Prawach Dziecka - art..3, art. 19, art Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) 4. Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458) 5. Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz.96) 6. Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037) 7. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 8. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 10. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 11. Rządowy Program Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 12. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej. 13. Rządowy program pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna. 2

3 CELE PROGRAMU Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia, jak również wykształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi (ogień, woda, prąd, substancje toksyczne itp.). Ochrona przed terroryzmem. Zapewnienie bezpieczeństwa zabaw letnich i zimowych. Uczenie prawidłowego postępowania z zasobami przyrody, wykształcanie postaw ekologicznych. Zapoznanie się ze sposobami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Dostarczanie informacji o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach związanych z ich zażywaniem. Uświadomienie o szkodliwości narkotyków, alkoholu i nikotyny dla zdrowia człowieka. Działania profilaktyczne dotyczące patologii społecznej (uzależnienie, przemoc). Likwidowanie przyczyn lub łagodzenie skutków niepowodzeń szkolnych. Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w środowisku szkolnym. Walka z wulgaryzmami, dbałość o kulturę języka. Poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego wejść do szkoły. Stworzenie dodatkowych narzędzi i metod ochrony bezpieczeństwa uczniów w szkole. 3

4 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW Realizacja treści programu podczas zajęć nauczania zintegrowanego poszczególnych klasach młodszych oraz lekcji poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza przyrody, techniki i kultury fizycznej oraz godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach starszych (preferowane metody aktywizujące). Zajęcia organizowane przez świetlicę i pedagoga szkolnego. Pogadanki dla uczniów i rodziców. Oglądanie filmów o celach profilaktycznych, oglądanie widowisk, słuchanie audycji, poszukiwanie informacji w Internecie. Podejmowanie przez uczniów samodzielnych (lub pod kierunkiem nauczyciela) prób działalności profilaktycznej, np.: przygotowywanie przedstawień teatralnych, plakatów albumów rysunków, albumów tematycznych, prezentacji multimedialnych. Działalność higienistki szkolnej, inspektora BHP i SIP. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę: Komendą Policji, Strażą Pożarną, PCK, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Radą Osiedla itp. Organizowanie okolicznościowych imprez oraz akcji: zdobywanie Karty Rowerowej, Podaruj Dzieciom Słońce, Tydzień Kultury Języka itd.; udział w akcjach, imprezach i konkursach organizowanych przez inne placówki oświatowe oraz wydziały samorządu terytorialnego. Dołożenie wszelkich starań w celu uzyskania funduszy na wprowadzenie monitoringu wizyjnego wejść do szkoły. Wprowadzenie ewidencji wejść i wyjść osób spoza terenu szkoły (dyżurka). Wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego. Prowadzenie zeszytów uwag na korytarzach szkolnych (świetlicy). 4

5 ZAPEWNIENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB ZDROWIA i BEZPIECZEŃSTWA PSYCHOFIZYCZNEGO 1 ZADANIA STRATEGIE DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI Zapewnienie uczniom zdrowia i bezpieczeństwa. Organizowanie obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż. wszystkich pracowników szkoły zgodnie z przepisami stanowiącymi w tym zakresie. Organizowanie próbnych alarmów ewakuacyjnych. Właściwe zorganizowanie procesu dydaktycznego, w którym uczeń cały czas przebywa pod opieką nauczycieli; ułożenie i egzekwowanie grafiku dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli. Zapewnienie właściwego, ergonomicznego sprzętu w klasach oraz atrakcyjnych i bezpiecznych pomocy dydaktycznych. Wykrywanie i natychmiastowe usuwanie usterek i wszelkich zagrożeń wynikających z uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji sprzętu. Natychmiastowa pomoc w razie choroby i wypadku; sporządzenie dokumentacji niezbędnej do otrzymania odszkodowania. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych (w tym: zdrowe żywienie). Dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły. Inspektor BHP Dyrektor szkoły, wszyscy pracownicy dydaktyczni, administracji i obsługi. Dyrektor szkoły, opiekunowie sal, sprzętu i pomocy. Inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, konserwator. Higienistka szkolna, nauczyciel aktualnie opiekujący się uczniem, inspektor BHP. Higienistka szkolna, wychowawcy, nauczyciele przyrody i techniki. Bezpieczna droga do szkoły i do domu Pogadanki dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drodze- zajęcia praktyczne. Zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, na przerwach, na lekcjach oraz w czasie Policja, wszyscy nauczyciele. 1 Zadania zapisane w tym rozdziale są poszerzeniem treści Szkolnego Programu Wychowawczego: Budowanie własnej tożsamości, a profilaktyka w tych obszarach ma charakter ustawiczny. 5

6 Bezpieczna nauka w szkole i w środowisku poza szkolnym korzystania z obiektów sportowych. Ewakuacja z budynku- poznanie dróg ewakuacyjnych- praktyczne ćwiczenia. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na terenie szkoły i poza nią poprzez: -dyżury nauczycieli w czasie przerw -sprawowanie opieki nad dziećmi podczas zajęć pozalekcyjnych. -powiadomienie Komisariatu Policji lub Straży Miejskiej o organizowanych wycieczkach, imprezach. -nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy doznanych urazach ( skaleczenia, otarcia itp.) Wszyscy nauczyciele Inspektor BHP, wszyscy nauczyciele. Przeszkoleni nauczyciele. Dyrektor szkoły lub osoba organizująca wycieczkę. Higienistka szkolna. Ochrona antyterrorystyczna. Ochrona dziecka przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Uniemożliwienie niekontrolowanego wejścia do budynku szkolnego, zakaz swobodnego wchodzenia obcych na teren szkoły, wpisywanie się do księgi wejść i wyjść, wzmożona czujność podczas konsultacji oraz imprez z udziałem osób z zewnątrz. Organizowanie obowiązkowych szkoleń przeciwbombowych wszystkich pracowników szkoły nie rzadziej niż raz na trzy lata. Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego w wersji dla nauczycieli i pracowników. Przeprowadzanie obowiązkowego (2 godz. w każdym roku szkolnym) szkolenia uczniów na wypadek alarmu ppoż. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (egzamin na Kartę Rowerową klasa IV). Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zagrożenie substancjami łatwopalnymi, trującymi i toksycznymi, bezpieczna praca z prądem i gazem. Ostrożność z niewypałami i niewybuchami. Bezpieczeństwo zabaw letnich i zimowych (wypadki na placach budów, w opuszczonych budynkach, głębokich wykopach, w miejscach odludnych, na działkach, w lesie, na niestrzeżonych kąpieliskach, zamarzniętych rzekach itp.) Zachowania wobec zwierząt domowych Dyrektor szkoły. Inspektor BHP w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Inspektor BHP w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Wychowawcy klas. Nauczyciel techniki. Nauczyciel techniki Nauczyciel techniki Wychowawcy klas, nauczyciel techniki, przyrody, kultury fizycznej. 6

7 i dzikich (negatywne skrajności: dręczenie nadmierna ufność). Nauczyciel przyrody. Dożywianie uczniów. Minimalizowanie lub rewalidacja braków psychofizycznych Promocja zdrowego trybu życia. Funkcjonowanie stołówki szkolnej. Organizowanie akcji "szklanka mleka". Zabezpieczanie środków na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich. Wykrywanie braków oraz kierowanie dziecka do specjalisty celem podjęcia leczenia (wady stomatologiczne, okulistyczne, wady postawy). Dokonywanie wstępnej diagnozy uczniów, analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym, powołanie zespołu oraz opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego). Okresowa ocena skuteczności podjętych działań. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną (kierowanie dzieci na badania, realizowanie zaleceń). Organizowanie wszechstronnej pomocy dla dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie. Organizowanie uczniom aktywizujących form pracy na lekcji oraz aktywnych sposobów wypoczynku oraz spędzania czasu wolnego. Wychowanie przez sport: -organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych w celu rozładowania napięcia emocjonalnego, Dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, pedagog szkolny, Rada Rodziców. Higienistka szkolna. Pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami klas. Pedagog szkolny, wychowawcy. Wychowawcy klas, nauczyciele przyrody, techniki i kultury fizycznej, opiekunowie SKKT. Nauczyciele kultury fizycznej Pomoc materialna dla uczniów. Informowanie rodziców o możliwościach uzyskania: -wyprawki szkolnej, -stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, - stypendium dla najzdolniejszych uczniów. Pedagog szkolny. Właściwa opieka oraz zaspokajanie potrzeb dziecka przebywającego w szkole w czasie Zorganizowanie atrakcyjnych, zróżnicowanych (np. plastycznie, muzycznie, teatralnie) zajęć świetlicowych. 7 Kierownik i nauczyciele świetlicy. Jw., bibliotekarze.

8 międzylekcyjnym Rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie społecznych potrzeb dziecka. Stałe "pogotowie dydaktyczne" dla dzieci nie mających warunków domowych do odrabiania lekcji lub przygotowujących dodatkowe prace domowe (np. referaty). Organizowanie wewnętrznego życia klasy i szkoły (grupy zadaniowe, sekcje itp.). Nauka współdziałania, współodpowiedzialności za powierzone zadania ( wspólne wycieczki, zabawy, akcje podejmowane z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi. Poszanowanie godności i indywidualności uczniów. Ochrona ich prywatności i zapewnienie dyskrecji. Uwzględnienie stopnia wrażliwości innych. Wychowawcy klas. Łagodzenie skutków patologii rodzinnych i niedostosowań społecznych. Współpraca z TPD i MOPS celem udzielania pomocy dzieciom z rodzin ubogich i zaniedbanych. Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny zjawisk interpersonalnych we własnej rodzinie. W przypadku występowania przemocy w rodzinie, wdrożenie procedury Niebieskiej Karty. Kierownik i pracownicy świetlicy, pedagog szkolny. Wychowawcy, pedagog szkolny. 8

9 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ ZADANIA STRATEGIE DZIAŁAŃ CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI Dostarczenie informacji o szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Cykl zajęć w ciągu programowym klas I III. Klasy I Klasy II Klasy III KLASY I - III 1 2 godz. w ciągu roku szkolnego. 2 3 godz. w ciągu roku szkolnego. 3 4 godz. w ciągu roku szkolnego; (pojedyncze zajęcia lub warsztaty). Wychowawca klasy Wychowanie do życia w trzeźwości i wolnego od nałogów. Prowadzenie zajęć profilaktycznych pt.,,nie pal przy mnie proszę dla klas I-III. Zajęcia świetlicowe proponowane dla uczniów objętych opieką świetlicy szkolnej, np.: - teatrzyk profilaktyczny, - cykliczne zajęcia z profilaktyki uzależnień, - stała ekspozycja prac uczniów wykonanych przy okazji zajęć profilaktycznych. Cały rok szkolny. Cały rok szkolny. Pedagog szkolny. Kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy. 9

10 Zajęcia sportowe (w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych w ramach SKS lub innych form proponowanych uczniom na terenie szkoły), - propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, - wskazywanie negatywnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne ucznia-sportowca, itp. Systematyczne działania w ciągu zajęć sportowych w czasie całego roku szkolnego. Nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych pozalekcyjnych Pogadanka przeprowadzana w klasach I III przez higienistkę szkolną tematycznie związana ze stałą dbałością o zdrowie, higienę ciała i szkodliwym wpływem używek na prawidłowy rozwój dzieci. Pogadanka prelekcja może przebiegać z udziałem gościa, np. lekarza pediatry. Co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. Higienistka szkolna, lekarz pediatra. Działania biblioteki szkolnej: - gromadzenie literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, Przez cały rok szkolny. Nauczycielebibliotekarze. Prelekcja dla rodziców i nauczycieli z udziałem psychologa lub terapeuty ds. uzależnień. Co najmniej raz w ciągu etapu kształcenia. Wychowawca klasy. Pedagog szkolny. Psycholog lub terapeuta. Korzystanie z propozycji Policji, np.: - prelekcja dla dzieci z udziałem policjanta ds. profilaktyki uzależnień Pedagog szkolny. Policjant z wydziału prewencji. 10

11 wśród dzieci, - prelekcja dla rodziców oraz dla nauczycieli z udziałem policjanta z wydziału prewencji kryminalnej wśród dzieci i młodzieży Interwencje wychowawców klas, potem pedagoga szkolnego, następnie dyrektora szkoły w sytuacji stwierdzonego kontaktu ucznia z używką w szkole lub poza nią. Natychmiastowe zastosowanie procedury postępowania wobec ucznia, który miał kontakt z używką. Wychowawca klasy. Pedagog szkolny. Wychowanie do życia w trzeźwości i wolnego od nałogów. Cykl zajęć w ciągu programowym. Klasy IV KLASY IV - VI 2 godziny w ciągu roku szkolnego. Wychowawca klasy. Klasy V Klasy VI 4 godziny w ciągu roku szkolnego. 4 godziny w ciągu roku szkolnego. Wychowawca klasy. Wychowawca klasy. Program profilaktyki uzależnień realizowany w klasach IV-VI. W ciągu roku szkolnego. Nauczyciele przyrody. Prowadzenie w klasach IV-VI zajęć W ciągu roku szkolnego. Pedagog szkolny. 11

12 warsztatowych o charakterze profilaktycznym pt.,,znajdź właściwe rozwiązanie. Realizacja tematyki z zakresu profilaktyki uzależnień w czasie zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w klasach V VI. 1-2 godziny w ciągu roku szkolnego. Nauczyciel przedmiotu,,wychowanie do życia w rodzinie. Systematyczna realizacja Ścieżki prozdrowotnej, która uwzględnia tematykę uzależnień. Według planu pracy. Wychowawcy. Nauczyciele przyrody. Nauczyciele wychowania fizycznego. Zajęcia świetlicowe proponowane dla uczniów objętych opieką świetlicy szkolnej, np.: - teatrzyk profilaktyczny, - cykliczne zajęcia z profilaktyki uzależnień, - stała ekspozycja prac uczniów wykonanych przy okazji zajęć profilaktycznych. W ciągu roku szkolnego. Kierownik świetlicy. Nauczyciele świetlicy. Zajęcia sportowe (w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych w ramach SKS lub innych form proponowanych uczniom na terenie szkoły), - propagowanie zdrowego i 12 Systematycznie w czasie całego roku szkolnego. Nauczyciele wychowania fizycznego.

13 bezpiecznego stylu życia, - wskazywanie negatywnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne ucznia-sportowca, itp. Pogadanka przeprowadzana w klasach IV - VI przez higienistkę szkolną tematycznie związana ze stałą dbałością o zdrowie, higienę ciała i szkodliwym wpływem używek na prawidłowy rozwój dzieci. Co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. Higienistka szkolna, lekarz pediatra. Pogadanka prelekcja może przebiegać z udziałem gościa, np. lekarza pediatry. Włączenie do planu pracy Szkolnego Koła PCK działań z zakresu profilaktyki z zastosowaniem wobec uczniów klas IV - VI. Przez cały rok szkolny. Opiekun szkolnego koła PCK. Udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (konkursy, zawody sportowe, teatrzyki ) Przez cały rok szkolny. Nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele świetlicy, pedagog szkolny Korzystanie z propozycji Policji np. : prelekcja dla dzieci z udziałem policjanta ds. profilaktyki uzależnień wśród Co najmniej raz w ciągu I etapu kształcenia. Pedagog szkolny. Policjant z wydziału prewencji. 13

14 dzieci,prelekcja dla rodziców oraz dla nauczycieli z udziałem policjanta z wydziału prewencji kryminalnej wśród dzieci i młodzieży. Prelekcja pracownika Ośrodka Terapii Uzależnień przeznaczona dla: uczniów klas VI rodziców uczniów i nauczycieli. Co najmniej raz w ciągu I etapu kształcenia Pedagog szkolny, pracownik Ośrodka Terapii Uzależnień. Zajęcia warsztatowe z psychologiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dotyczące np. sztuki odmawiania, asertywności (zapobieganie podejmowania prób kontaktu z używkami). Wg potrzeb w ciągu całego roku szkolnego. Pedagog szkolny. Pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Dostarczenie wiadomości o AIDS. Realizacja zagadnień w ramach lekcji przyrody i Wychowania do życia w rodzinie. W ramach jednej lekcji. Nauczyciele przyrody, nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie. 14

15 Wzbogacenie wiedzy uczniów o informacje dotyczące uzależnienia od Internetu Wskazanie negatywnego wpływu nadmiernego korzystania z Internetu. Zapoznanie uczniów ze stroną internetową Sieciaki. Co najmniej dwie godziny zajęć. Nauczyciel informatyki, nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie. 15

16 PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI agresja każde zamierzone działanie, w formie otwartej lub symbolicznej, mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś (w tym również sobie autoagresja) szkody, straty lub bólu agresywne zachowanie przyjmuje postać: kłótni, bójek, nieuzasadnionego skarżenia, złośliwych plotek, mściwości, przedrzeźniania, znęcania się nad zwierzętami, łamania roślin, niszczenia przedmiotów, przeszkadzania nauczycielowi w prowadzeniu lekcji rodzaje agresji: agresja frustracyjna- gdy nie są zaspokojone potrzeby psychiczne dziecka (potrzeba bezpieczeństwa, poznawcza, aktywności, samodzielności, rozwoju, osiągnięć, kontaktu emocjonalnego i społecznego, samodzielności, przynależności, akceptacji, uznania, dodatniej oceny, posiadania sensu życia) rodzi się poczucie krzywdy, uczucie gniewu, chęć szkodzenia lub wyrządzenia komuś przykrości. agresja naśladowcza- mimowolne naśladowanie modeli agresywnego zachowania się, z którymi dziecko styka się w swoim otoczeniu, przede wszystkim osób znaczących: rodziców, dziadków, sąsiadów, kolegów, pejoratywnych bohaterów kreskówek czy gier komputerowych Dziecko nie uświadamia sobie, że zachowuje się agresywnie i nie zdaje sobie sprawy ze związku między własnym zachowaniem, a oddziaływaniem określonych wzorców. agresja instrumentalna- gdy jej motywem jest osiągnięcie określonego celu Może jej sprzyjać nieprawidłowo ukształtowana hierarchia wartości, w której nadrzędnym celem działania staje się dążenie za wszelka cenę do osiągnięcia osobistego sukcesu bez liczenia się z cudzymi interesami i potrzebami. agresja patologiczna- spowodowana procesami chorobowymi zachodzącymi w układzie nerwowym, spotykana np. u dzieci nadpobudliwych, epileptyków, schizofreników, oligofreników, psychopatyków ZADANIA STRATEGIE DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI Diagnozowanie i interpretacja problemów wychowawczych Obserwacja Opracowanie narzędzi do diagnozy wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, pedagog, katecheci. Pedagog szkolny, wychowawcy. 16

17 Zapobieganie powstawaniu zachowań agresywnych Uczenie dzieci rozpoznawania swoich potrzeb oraz panowania nad emocjami, agresywnymi impulsami oraz zawierania satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i innymi ludźmi poprzez: 1. Stworzenie klimatu zaufania w grupie. 2. Zabawy i gry pozwalające: - dostrzegać i wyrażać własne uczucia, - rozpoznawać przyczyny wściekłości i agresji - uczyć się lepiej rozumieć siebie samych i innych ludzi, - opanować oraz przezwyciężać złość i agresję, - budować poczucie własnej wartości i silnej osobowości, - nawiązywać właściwe kontakty, - pokojowo rozwiązywać konflikty. - realizować szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych w celu uatrakcyjnienia procesu nauki i wychowania - podejmować ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu wzmocnienia funkcji wychowawczej szkoły Wszyscy nauczyciele w oparciu o własne lub zamieszczone w literaturze scenariusze zajęć. Szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne Pedagog szkolny. Interwencja wychowawcza obejmująca uczniów zdradzających przejawy agresji: rękoczyny, bójki, napady, kopanie, gryzienie, drapanie, popychanie, niszczenie przedmiotów, rzucanie przedmiotami, sadyzm, znęcanie się nad słabszymi, znęcanie się nad Określenie mechanizmów powstawania konkretnych zachowań agresywnych i dostosowanie do nich procedur oddziaływania pedagogicznego. Agresja frustracyjnaustalenie, które potrzeby uległy blokadzie powodując 17 Pedagog wraz z wychowawcami i rodzicami uczniów wykazujących zachowania agresywne

18 zwierzętami, arogancja, kłótliwość, obrzucanie wyzwiskami, wulgarne odzywki, przezywanie, złośliwe przedrzeźnianie. wystąpienie zachowań agresywnych oraz szukanie możliwości ich zaspokojenia: 1. Oddziaływanie na grupę rówieśniczą i środowisko domowe. 2. Kształcenie umiejętności poprawnego reagowania na frustracje poprzez zastępcze zaspokajanie zablokowanych potrzeb, zwiększenie wysiłku zmierzającego do osiągnięcia zamierzonego celu, podejmowanie właściwych form aktywności społecznej. 3. Przeciwdziałanie powstawaniu pod wpływem frustracji nawyków zachowań agresywnych, depresji, przedwczesnego zniechęcania się napotkanymi trudnościami, rezygnacji z dalszego działania. Agresja naśladowczazabezpieczenie dzieci przed szkodliwym wpływem modeli agresywnego zachowania się: 1. Ograniczenie ilości oglądanych filmów ukazujących obrazy agresji, zmniejszenie dostępu do książek, programów telewizyjnych, gier komputerowych o podobnej treści. 18 Wychowawcy klas pedagogizacja rodziców wychowawcy klas, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, katecheci

19 2. Odpowiednie komentowanie przez dorosłych scen agresji w celu wytwarzania właściwych postaw i ocen moralnych. 3. Wytwarzanie właściwych postaw społecznych oraz związanej z nimi hierarchii wartości. Przeciwstawianie postawie cwaniactwa, kultu siły, przepychania się przez życie postawy koleżeństwa, życzliwości, zgodnej współpracy, pomocy słabszym. 4. Ograniczenie dzieciom kontaktów z zachowującymi się agresywnie kolegami, znajomymi, sąsiadami. Agresja instrumentalnawykazanie jej nieskuteczności 1. Uniemożliwienie osiągania różnych celów za pośrednictwem agresywnego zachowania z równoczesnym stosowaniem odpowiednich kar. 2. Stworzenie sytuacji, w których agresywne reagowanie osoby usiłującej w ten sposób realizować swe cele nie znajduje aprobaty w otoczeniu, jest negatywnie oceniane i karane. Wszyscy nauczyciele 19

20 Agresja patologicznazapewnienie dziecku właściwej opieki lekarskiej. wychowawcy klas, pedagog, rodzice Zapobieganie powrotowi do zachowań agresywnych. Pomoc w uwolnieniu się od negatywnej presji grupy rówieśniczej. Pedagog, rodzice 20

21 WALKA Z WULGARYZMAMI JĘZYKOWYMI ZADANIA STRATEGIE DZIAŁAŃ KIEDY I GDZIE ODPOWIEDZIALNI Likwidowanie bądź minimalizowanie przyczyn występowania wulgaryzmów językowych. Uświadamianie rodzicom odpowiedzialności za umiejętność odróżniania przez dzieci słów grzecznych i niegrzecznych. Apelowanie o nieużywanie przekleństw w obecności dzieci. Pierwsze zebranie z rodzicami w każdej klasie w każdym roku szkolnym. Wychowawcy klas. Świadome kontrolowanie swojego języka podczas kontaktów z uczniami przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. Stale i bezterminowo. Wszyscy nauczyciele. Wyciszanie różnych przejawów agresji, wyrażanych także w postaci słownej. por. rozdział: Przeciwdziałanie agresji. Stałe pogotowie językowe podawanie wyrazów, wyrażeń i zwrotów zastępujących wulgaryzmy oraz wyrazy uznawane za obelżywe (eufemizmów). Podawanie i wymaganie od uczniów fachowej terminologii dotyczącej nawyków higieniczno sanitarnych oraz życia płciowego, zastępującej potoczne, znane wyrażenia. Każdorazowo w razie potrzeby. W trakcie lekcji przyrody oraz wychowania do życia w rodzinie. Nauczyciele klas I III oraz nauczyciele języka polskiego klas IV - VI. Nauczyciele przyrody i wychowania do życia w rodzinie. 21

22 Podnoszenie kultury języka w szkole. Doskonalenie kompetencji językowych uczniów w zakresie języka literackiego; ćwiczenie umiejętności odróżniania języka potocznego, kolokwialnego od wulgarnego oraz świadomego stosowania eufemizmów. Na lekcjach języka polskiego w trakcie różnych ćwiczeń językowych. Nauczyciele klas I III oraz nauczyciele języka polskiego klas IV - VI. Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie lekcji ukierunkowanych wyłącznie na walkę z wulgaryzmami. Co najmniej raz w roku np. w Tygodniu Kultury Języka. Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego. Wizualizacja problemu poprzez sporządzanie przez uczniów rysunków, plakatów i haseł dotyczących kultury języka. Sale lekcyjne, korytarze, biblioteka. Nauczyciele wychowawcy klas I III, poloniści i bibliotekarze przy współpracy nauczyciela plastyki. Umieszczenie stałego działu porad językowych w gazetce szkolnej. Zgodnie z częstotliwością ukazywania się gazetki (co 2 miesiące) Redakcja gazetki. 22

23 ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM KLASY I - III Obszar I: Środowisko rodzinne Problematyka Zadania Formy realizacji Kształtowanie postaw społecznych. Harmonijny rozwój psychofizyczny. Samokształcenie. Aktywny udział dziecka w życiu rodziny. Dbanie o stan zdrowia dziecka. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w domu. Organizacja odrabiania lekcji. Poczucie bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Rozwijanie zainteresowań. Organizowanie zajęć domowych, odpowiednich zabaw, zapewnienie kontaktu z rówieśnikami, wspólne czytanie bajek, wykonywanie drobnych czynności. Właściwe odżywianie, racjonalny tryb życia, stałe kontakty z lekarzem, przeprowadzanie badań okresowych, przeprowadzanie (w miarę potrzeb) badań specjalistycznych. Własny pokój, biurko, stół, odpowiednie oświetlenie, czas pracy: najlepiej zawsze o tej samej porze i nigdy po dłuższym wysiłku fizycznym, spożyciu posiłku lub obejrzeniu programu telewizyjnego. Praca domowa nie powinna przekraczać 1 godz. Delikatna obserwacja,w jaki sposób dziecko odrabia lekcje, jak przebiega jego proces uczenia, pomoc w zrozumieniu przerobionego materiału, kontrola wykonanej pracy: przepytanie wiersza, sprawdzenie jak dziecko czyta, kontrola zeszytów. Atmosfera spokoju, ciszy, przyjaźni. Rodzice powinni ukierunkować zainteresowania dziecka, biorąc pod uwagę jego zdolności i dbać, aby nie stanowiły one przeszkody w nauce szkolnej. 23

24 Obszar II: Środowisko szkolne Problematyka Zadania Formy realizacji Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Diagnozowanie i interpretacja problemu. Obserwacja, gromadzenie narzędzi do diagnozy. Nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny. Korygowanie zaburzenia spostrzegania wzrokowego. Korygowanie zaburzenia spostrzegania słuchowego. Wyrównywanie opóźnień i zaburzeń rozwoju motorycznego. Wyrównywanie obniżenia sprawności 24 Ćwiczenia na materiale bezliterowym: układanie puzzli, klocków obrazkowych, rozsypanek, ilustracji, wycinanie szablonów, kolorowanie, obrysowywanie itp. Ćwiczenia w oparciu o litery, sylaby i wyrazy: obrysowywanie liter, lepienie liter z plasteliny, wyodrębnianie sylab, cięcie wyrazów na sylaby i ponowne scalanie. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową: rozpoznawanie i nazywanie dźwięków, odtwarzanie określonego rytmu, wyodrębnianie głosek oraz sylab w wyrazach. Ćwiczenia słuchowe z zakresu analizy i syntezy wyrazowej: układanie podpisów do obrazków, układanie odpowiedzi na zadane pytanie, opowiadanie czytanych tekstów. Ćwiczenia słuchowe z zakresu analizy i syntezy słuchowej: różne sposoby podziału na sylaby (klaskanie, stukanie itp.), wyodrębnianie sylab w wyrazach, liczenie ich. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne. Ćwiczenia usprawniające duże grupy mięśni: wspinanie na drabinki, skakanie, pływanie. Ćwiczenia kształtujące rozwój grupy mięśni małych: rysowanie, lepienie, wycinanie. Rysowanie różnych kształtów, lepienie z plasteliny, wycinanie, wydzieranie,

25 manualnej. nawlekanie, odwzorowywanie szlaczków. Osobowość nauczyciela. Zespół klasowy a działalność dydaktyczna nauczyciela. Praca z dzieckiem nadpobudliwym. Życzliwa postawa nauczyciela wobec ucznia. Właściwa atmosfera w klasie, pozycja ucznia w zespole klasowym. Zapoznanie uczniów z zasadami pracy w klasie. Wdrażanie do systematycznej pracy. Otaczanie szczególną opieką uczniów z trudnościami. Rozwijanie poczucia przynależności do klasy. Kształtowanie postaw społecznych: szacunek, poszanowanie drugiego człowieka. Właściwa organizacja dnia, różne formy ruchu, właściwa organizacja zajęć: przeplatanie lekcji ścisłych z humanistycznymi. Wyrozumiałość, tolerancja, współpraca, przyjacielski stosunek, jednakowe traktowanie wszystkich uczniów, unikanie faworyzowania jednych z nich. Rozmowy nauczyciela z uczniami i ich rodzicami, wnikliwa i dyskretna obserwacja uczniów, dokładne poznanie uczniów, a przede wszystkim słabych: ankieta, wywiad, kontakt nauczycieli z pedagogiem szkolnym. Jasne określenie systemu oceniania, kar i nagród. Sprawdzanie zeszytów, prac domowych, ćwiczeń, ćwiczenia korektywne. Wnikliwe analizowanie prac i wytworów dziecka, tworzenie zespołów wyrównawczych. Wspólne zabawy, spacery, wycieczki. Rozmowy, scenki sytuacyjne. Obszar III: Szkoła, dom rodzinny, środowisko Problematyka Zadania Formy realizacji Stworzenie koalicji: szkoła dom - środowisko Systematyczna współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów. Uzgodnienie jednakowych kierunków oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych szkoły 25 Zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, pogadanki, regulamin kar i nagród.

26 z oddziaływaniami rodziców. Ujednolicenie priorytetów kar, konsekwencji i nagród ze strony dorosłych. Wykorzystanie uroczystości klasowych i szkolnych w celu integracji - współpracy rodziców ze środowiskiem szkolnym. Współpraca ze środowiskiem KLASY IV - VI Organizowanie imprez okolicznościowych przy współpracy rodziców i środowiska. Nawiązanie kontaktów z organizacjami współpomagającymi rodzinie: MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Caritas. Problematyka Zadania Formy realizacji Oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze. Pobudzanie uczniów do wszechstronnej działalności myślowej i do działania praktycznego. Koordynacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli uczących w danej klasie. Włączanie organizacji uczniowskich do walki z niepowodzeniami dydaktycznymi. Wdrażanie uczniów do systematyczności i do samodzielnej pracy. Zachęcanie uczniów do pracy twórczej. Jawne ocenianie wyników nauczania. Zagospodarowywanie wolnego czasu. 26 Nauczanie problemowe. Nauczanie grupowe. Spotkania nauczycieli uczących w danej klasie, wymiana spostrzeżeń, ukazanie związków istniejących pomiędzy określonymi przedmiotami. Zespoły samopomocy uczniowskiej. Kontrola prac domowych, zeszytów, ćwiczeń, badanie wyników nauczania za pomocą testów wiadomości. Kółka zainteresowań, chór. Informowanie uczniów o uzyskanych każdorazowo ocenach, udzielanie im wskazówek co do potrzeb uzupełniania określonych braków w wiadomościach czy umiejętnościach. Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, organizacje szkolne, kluby, wycieczki, imprezy

27 Pozytywny obraz samego siebie. Stwarzanie warunków do kształtowania pozytywnej samooceny. okolicznościowe. Metody aktywne, pogadanki, zawody, konkursy, akademie. Budowanie zdrowych i poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Rozwijanie umiejętności wzajemnego porozumiewania się, dzielenia się zdaniami. Wykształcenie człowieka twórczego, umiejącego samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Rozmowy w zespole klasowym i indywidualne, praca w grupach, metody aktywne na lekcjach. Gry problemowe, zabawy rozluźniające, zajęcia muzyczno ruchowe, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, drzewko decyzyjne. 27

28 28

29 DROGI DRUGOKLASISTO! ODPOWIEDZ NA PYTANIA ANKIETY, CZY DOBRZE I BEZPIECZNIE CZUJESZ SIĘ W SZKOLE. 1. Na świetlicy. W szkole piję mleko w ramach akcji Szklanka mleka. TAK NIE W szkole jem obiady za darmo lub korzystając ze zniżki. TAK NIE Przed lekcjami lub po lekcjach przebywam na świetlicy. TAK NIE 2. Kiedy poczułem się w szkole chory lub uległem wypadkowi, pomocy udzieliła mi (Zaznacz właściwą odpowiedź): 3. Czy uczyłem się już: A. Wychowawczyni. A. Higienistka. B. Inna osoba. C. Nigdy nie potrzebowałem pomocy tego rodzaju. Na czym polega zdrowy tryb życia. TAK NIE Jak należy dbać o środowisko naturalne. TAK NIE Że picie alkoholu i palenie papierosów jest szkodliwe. TAK NIE Jak dbać o higienę osobistą. TAK NIE Jak bezpiecznie bawić się zimą i latem. TAK NIE O bezpieczeństwie przeciwpożarowym. TAK NIE O bezpiecznym obchodzeniu się z prądem. TAK NIE O bezpieczeństwie ruchu drogowego. TAK NIE 4. Jestem zdania, że moja pani: A. Uczy dobrze i w ciekawy sposób. TAK CZASAMI NIE B. Ocenia sprawiedliwie, według znanych mi kryteriów. TAK CZASAMI NIE C. Jednakowo traktuje uczniów zdolnych i słabych. TAK CZASAMI NIE D. Jednakowo traktuje uczniów grzecznych i niegrzecznych.. TAK CZASAMI NIE 5. Wulgarne słownictwo i zachowanie uczniów w szkole zdarza się: BARDZO CZĘSTO CZĘSTO CZASAMI RZADKO 29

30 6. W szkole są uczniowie, którzy: Uderzyli mnie lub pobili. TAK NIE Wyśmiewali mnie, przezywali lub dokuczali mi. TAK NIE Okradli mnie. TAK NIE Zmusili mnie (lub próbowali) do oddania pieniędzy. TAK NIE Proponowali mi alkohol. TAK NIE Proponowali mi papierosy. TAK NIE Proponowali mi narkotyki. TAK NIE 7. W mojej klasie. Lubię koleżanki i kolegów z mojej klasy. TAK NIE W klasie jestem lubiany przez większość moich koleżanek i kolegów. W klasie mam co najmniej jednego dobrego kolegę (koleżankę), na którego mogę liczyć. TAK TAK NIE NIE W klasie urządzamy fajne imprezy i zabawy. TAK NIE Moja pani pomaga mi rozwiązywać moje szkolne problemy. TAK NIE 8. Jeżeli nie umiem sam (sama) przygotować się do lekcji, odrobić pracy domowej, pomagają mi (Zaznacz właściwe odpowiedzi): A. Rodzice lub starsze rodzeństwo w domu. B. Pani na zespole wyrównawczym. C. Pani na świetlicy. D. Koledzy - koleżanki. 9. W szkole uczestniczę w zajęciach pozalekcyjnych: TAK Napisz, jakie to zajęcia: Zajęcia prowadzi moja wychowawczyni. Zajęcia prowadzone są na świetlicy. 30 NIE, dlaczego? Nie chcę spędzać w szkole więcej czasu niż muszę na lekcjach. Nie ma kółka odpowiadającego moim zainteresowaniom. Interesuję się: Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

31 Anonimowa ankieta szóstoklasisty BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I PSYCHICZNE 2. Zaznacz właściwą odpowiedź: A. W szkole piję mleko w ramach akcji Szklanka mleka. (TAK / NIE) B. W szkole jem obiady za darmo lub korzystając ze zniżki (TAK / NIE) C. Przed lekcjami lub po lekcjach przebywam na świetlicy. (TAK / NIE) D. Moje problemy domowe lub szkolne pomógł mi rozwiązać pedagog szkolny. (TAK / NIE) 3. Zaznacz właściwą odpowiedź: Kiedy poczułem się w szkole chory lub uległem wypadkowi, pomocy udzielił mi: A. wychowawca B. higienistka C. inspektor BHP, pan Kaczmarczyk D. inny nauczyciel jaki?... E. Nigdy nie potrzebowałem pomocy tego rodzaju. 4. Połącz za pomocą strzałek (UWAGA: strzałki mogą się powtarzać i prowadzić kilka razy do tej samej osoby) Kto mnie czego uczy w szkole: o zdrowym trybie życia pedagog szkolny o potrzebie ochrony środowiska o zapobiegania nałogom o przestrzeganiu zasad higieny o bezpieczeństwie zabaw letnich/zimowych o bezpieczeństwie przeciwpożarowym wychowawca nauczyciel przyrody nauczyciel techniki nauczyciel kultury fizycznej higienistka szkolna o bezpieczeństwie z prądem inny nauczyciel (kto?)... o bezpieczeństwie ruchu drogowego o niebezpiecznych substancjach i przedmiotach nikt mnie tego nie uczy 4. Zaznacz właściwą odpowiedź: Jestem zdania, że nauczyciele: A. Uczą dobrze i w ciekawy sposób. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE B. Stwarzają dobrą, mobilizującą do nauki i współpracy koleżeńskiej atmosferę w klasie. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE C. Oceniają sprawiedliwie, według znanych mi kryteriów. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 31

32 D. Jednakowo traktują uczniów zdolnych i słabych. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE E. Jednakowo traktują uczniów grzecznych i niegrzecznych. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE F. Pomagają mi w rozwiązywaniu kłopotów w nauce lub w kontaktach z kolegami. TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 5. Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi: W szkole są uczniowie, którzy: A. uderzyli mnie lub pobili (TAK / NIE) B. wyśmiewali się ze mnie, przezywali lub w inny sposób dokuczali mi (TAK / NIE) C. okradli mnie (TAK / NIE) D. zmusili mnie (lub próbowali) do oddania pieniędzy (TAK / NIE) E. proponowali mi alkohol (TAK / NIE) F. proponowali mi papierosy (TAK / NIE) G. proponowali mi narkotyki (TAK / NIE) 6. Zaznacz właściwą odpowiedź: Wulgarne słownictwo i zachowanie uczniów w szkole zdarza się: BARDZO CZĘSTO CZĘSTO CZASAMI RZADKO 7. Zaznacz właściwą odpowiedź: A. Lubię koleżanki i kolegów z mojej klasy. (TAK / NIE) B. W klasie jestem lubiany przez większość moich koleżanek i kolegów. (TAK / NIE) C. W klasie mam co najmniej jednego dobrego kolegę (koleżankę), na którego mogę liczyć. (TAK / NIE) D. W klasie urządzamy fajne imprezy i zabawy. (TAK / NIE) E. Na lekcjach wychowawczych wspólnie rozwiązujemy problemy klasowe. (TAK / NIE) F. Na lekcjach wychowawczych mamy ciekawe zabawy dydaktyczne. (TAK / NIE) 8. Zaznacz właściwe odpowiedzi (możesz wybrać najwięcej 4): Jeżeli mam problemy z przygotowaniem się do lekcji, nie rozumiem czegoś lub szukam dodatkowych materiałów, szukam pomocy: A. u nauczyciela na kółku przedmiotowym B. u nauczyciela informatyki C. w bibliotece szkolnej D. u nauczycieli świetlicy E. wśród własnej rodziny lub znajomych rodziców F. na płatnych korepetycjach G. proszę kolegów lub odpisuję od nich 9. Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi: W szkole uczestniczę (lub kiedyś uczestniczyłem) w innych zajęciach poza lekcjami: A. W działalności Samorządu Szkolnego B. w dodatkowych zajęciach przedmiotowych C. w kółku teatralnym, recytatorskim, dziennikarskim lub czytelniczym D. w Szkolnym Kole Krajoznawczo Turystycznym 32

33 E. w zajęciach sportowych F. w zajęciach Koła Europejskiego G. w kółku informatycznym H. w kółku ekologicznym lub przyrodniczym I. w kółku PCK J. w chórze K. w kółku plastycznym Zajęcia te prowadzi: A. nauczyciel przedmiotu B. nauczyciel biblioteki C. nauczyciel świetlicy Jeżeli nie uczestniczysz w tego rodzaju zajęciach, wyjaśnij dlaczego: A. Nie chcę spędzać w szkole więcej czasu niż muszę na lekcjach. B. Swój wolny czas zagospodarowuję w inny sposób. C. Nie ma kółka odpowiadającego moim zainteresowaniom (napisz, jakim:...) Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Program opracowali w 2004 roku mgr Iwona Brzostkiewicz i mgr Piotr Trefon. Zmiany do programu wprowadziły w roku szkolnym 2013/2014 mgr Grażyna Śliwa i mgr Dorota Zaporowska. Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Program został zatwierdzony przez Radę Rodziców.. 33

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU Czyli jak pracować z uczniem, żeby czuł się dobrze i bezpiecznie w szkole i był akceptowany w grupie. ( zmiany wprowadzone 26.09.2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZSzOS2.0122-1/00 Program wychowawczy obowiązujący w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

S z k o l n y P r o g r a m P r o f i l a k t y k i

S z k o l n y P r o g r a m P r o f i l a k t y k i S z k o l n y P r o g r a m P r o f i l a k t y k i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie SPIS TREŚCI Wprowadzenie str. 3 I. Podstawa prawna działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata 2013 2016

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata 2013 2016 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Program profilaktyki na lata 2013 2016 Niniejszy Program został opracowany zgodnie z zasadami zawartymi w: Ustawie o Systemie Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu STATUT III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego. w Szczecinku. Tekst ujednolicony, zgodnie z zapisami uchwały nr 17/2014-2015 Rady Pedagogicznej

STATUT. Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego. w Szczecinku. Tekst ujednolicony, zgodnie z zapisami uchwały nr 17/2014-2015 Rady Pedagogicznej Tekst ujednolicony, zgodnie z zapisami uchwały nr 17/2014-2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku z dnia 31 sierpnia 2015 roku STATUT Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo