Zarządzenie Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 6 lutego 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 6 lutego 2015 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118; z 2014, poz. 1146; poz. 1138) oraz 4 Załącznika do Uchwały NR LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010r. zarządzam, co następuje: 1. Ogłaszam konsultacje projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2. Ustalam termin konsultacji na okres od dnia 10 lutego 2015 roku roku do dnia 24 lutego 2015 roku. 3. Konsultacje polegają na zgłoszeniu uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z projektem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 4. Projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz formularz konsultacji projektu prawa miejscowego zamieszczone zostaną w dniu 6 lutego 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radomska. 5. Wypełnione formularze konsultacji projektu aktu prawa miejscowego można składać od dnia 10 lutego 2015 r. Do dnia 24 lutego 2015 r. do godz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Uzależnień 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta /-/ Anna Milczanowska

2 PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, poz. 405, z 2013 r., poz. 1563, z 2014 r., poz. 145, poz. 822, poz. 1188), 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, który stanowi Załącznik do niniejszej chwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gębicz

3 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok WSTĘP Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalne metody działań w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez realizację określonych w nim celów wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dysfunkcji związanych z nadużywaniem alkoholu. Przedstawione w Programie działania opierają się na współpracy instytucji pomocy profesjonalnej i organizacji pozarządowych oraz dobieraniu specyficznych metod do rozwiązywania konkretnych problemów, a także szkoleniu wybranych populacji w zakresie tych metod. Należy podkreślić, że w opisach działań realizowanych w ramach Programu większość zadań profilaktycznych, korekcyjnych i terapeutycznych związanych z rozwiązywaniem tych problemów odgrywa istotną rolę także w rozwiązywaniu problemów związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok był konsultowany z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku. Zasoby: W realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczą: 1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2) Poradnie terapii uzależnień 3) Komenda Powiatowa Policji w Radomsku 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku 6) Miejski Dom Kultury w Radomsku 7) Placówki oświatowe 8) Organizacje pozarządowe Zasoby ludzkie: W zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasto korzysta z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień, a w szczególności:

4 1) Specjalistów psychoterapii uzależnień 2) Terapeutów i instruktorów terapii uzależnień 3) Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4) Funkcjonariuszy Policji 5) Sędziów, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych 6) Prokuratorów 7) Członków organizacji pozarządowych DZIAGNOZA SYTUACJI W MIEŚCIE RADOMSKO I. Dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rok rodzin objętych pomocą ze względu na alkoholizm jednego lub więcej członków rodziny (w tym 283 osoby w rodzinach ). 29 rodzin zostało objętych pomocą ze względu na przemoc domową. W 681 przypadkach pomoc została przyznana ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych ( w tym rodziny niepełne - 265, rodziny wielodzietne - 145) II. Dane z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku dane z 2013 oraz 2014 roku Lp. Przestępstwa Rok 2013 Rok Ogółem popełnionych przestępstw Rozbój Przestępstwa narkotykowa w tym przez nieletnich w tym przez nieletnich w tym przez nieletnich Prowadzenie pod wpływem alkoholu w tym przez nieletnich Przemoc w rodzinie liczba niebieskich kart w tym dotyczących przemocy wobec nieletnich Działania prewencyjne w placówkach oświatowych

5 III. Raport podsumowujący cykl zajęć dla specjalistów pomocy psychologiczno - pedagogicznej z zespołów szkolno - gimnazjalnych W okresie luty - październik 2014 r. w każdym Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Radomsku został przeprowadzony Program Profilaktyczno - Interwencyjny. Program składał się z 6 godzinnych warsztatów dla młodzieży (2 grupy po ok. 25 osób każda). Młodzież z każdej klasy była losowa dobierana do grup. Warsztaty dotyczyły tematyki związanej z profilaktyką uzależnień, profilaktyką agresji i przemocy oraz z asertywnością. Na zakończenie zajęć dla każdej grupy młodzież wypełniała anonimową ankietę, która miała charakter diagnostyczny w wymienionych obszarach. Na podstawie obserwacji oraz wyników ankiet w każdej szkole zostało przeprowadzone szkolenie dla Rady Pedagogicznej. Szkolenie składało się z prezentacji wyników ankiet, ich analizy oraz proponowanych rozwiązań. W badaniach ankietowych wzięło udział łącznie 367 uczniów z 7 Zespołów Szkolno - Gimnazjalnych; 107 z klas pierwszych gimnazjum, 162 z klas drugich i 97 z klas trzecich. Podział ze względu na płeć wyglądał następująco: ankietę wypełniły 203 dziewczyny i 164 chłopców. W klasach pierwszych gimnazjum stwierdzono: Najniższy spośród wszystkich klas, deklarowany poziom bezpieczeństwa 82,2% (Czy czujesz się bezpieczna/bezpieczny w swojej szkole?), w klasie 2: 89,5%, w klasie 3: 85,6% Najwyższy spośród wszystkich klas deklarowany poziom doznawanej agresji fizycznej 39,8% (Czy zdarza ci się, że ktoś w szkole cię zaczepia, popycha, bije, grozi Ci?), w klasie 2: 22,2%, w klasie 3: 26,8% Najniższy spośród wszystkich klas poziom deklarowanego poczucia akceptacji 79,4% (Czy czujesz się akceptowany w swojej klasie?), w klasie 2: 84%, w klasie 3: 81,4% Najwyższy deklarowany poziom doznawanego lęku, obawy przed swobodną wypowiedzią 44,9% (nie może się swobodnie wypowiedzieć przed klasą z obawy, że zostaną wyśmiani) (Czy możesz się swobodnie wypowiedzieć, powiedzieć coś o sobie w klasie bez obawy, że zostaniesz wyśmiany?), w klasie 2: 37%- nie, w klasie 3: 34%- nie W klasach trzecich stwierdzono:

6 Najwyższy spośród wszystkich klas deklarowany poziom doznawanej agresji słownej 60,8% (Czy zdarza ci się słyszeć obraźliwe uwagi na swój temat od kolegów? (np. jesteś głupi, ty grubasie, ty idioto itd.), w klasie 1: 47,7%, w klasie 2: 48,1% Wyniki zaprezentowane powyżej wskazują na fakt występowania ogólnie najniższego poczucia bezpieczeństwa, swobody, poczucia bycia akceptowanym oraz największy poziom agresji fizycznej oraz lęku przed ujawnianiem siebie, w klasach 1. Bardzo niepokojące są wyniki związane z ogólnym poziomem agresji słownej w klasach 1-3 gimnazjum (51,2%) a najwyższy poziom można zaobserwować w klasie 3 gimnazjum co wskazuje na eskalację tego zjawiska. Kolejnym obszarem poddawanym badaniu był obszar związany z relacjami między uczniami a nauczycielami, pedagogami, wychowawcami. Pytania dotyczyły przekonań uczniów związanych z możliwości uzyskania pomocy od grona pedagogicznego oraz sięgania po tę pomoc w sytuacjach trudnych. Wyniki badań prezentują się następująco: Czy jeśli masz jakiś problem to mówisz o nim wychowawcy, innemu nauczycielowi, pedagogowi szkolnemu? TAK: 26,7%, NIE: 71,9% Podział według klas: klasa 1: TAK: 28,3%, klasa 2: TAK: 21%, klasa 3: TAK: 22,7% Czy uważasz, że wychowawca, inny nauczyciel, pedagog szkolny mogą Ci pomóc w Twoim problemie? TAK: 48,8%, NIE: 50,1% Podział według klas: klasa 1: TAK: 63,6%, klasa 2: TAK: 43,8%, klasa 3: TAK: 40,2% Wyniki uzyskane w tym obszarze wskazują na ogólnie niski poziom poszukiwania pomocy przez młodzież u grona pedagogicznego. Jednocześnie wyższy jest wskaźnik związany z przekonaniem, że nauczyciel, pedagog mogliby pomóc w problemie. Interesujący wydaje się fakt, że z biegiem czasu (klasy 1-3) poziom zaufania oraz przekonanie o możliwości udzielenia pomocy przez nauczyciela/pedagoga spadają. Kolejnym analizowanym obszarem było sięganie po używki. Tutaj wyniki wskazują na zdecydowany wzrost tendencji do sięgania po środki psychoaktywne, jak i papierosy, w okresie między pierwszą a trzecią klasą gimnazjum. Czy zdarza ci się pić alkohol? Klasa 1: TAK: 20,6%, klasa 2: TAK: 44,4%, klasa 3: TAK: 56,7%

7 Czy zdarza ci się palić papierosy? Klasa 1: TAK: 19,6%, klasa 2: TAK: 27,8%, klasa 3: TAK: 38,1% Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto następujące wnioski: 1. Istnieje potrzeba zwrócenia większej uwagi na procesy integracyjne, szczególnie jeśli chodzi o klasy 1 gimnazjum. Przeprowadzenie zajęć- warsztatów integracyjnych dla uczniów rozpoczynających naukę na nowym etapie edukacji wydaje się być zasadne nawet jeśli nauka jest kontynuowana w tej samej szkole (w przypadku Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych). Dobra integracja klasy, możliwość bliższego poznania wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego powinna zaowocować zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, większą otwartością i swobodą oraz większą świadomością wśród uczniów panujących zasad (które w procesie integracji poniekąd zostają wypracowane przez samych uczniów). Zajęcia integracyjne ponadto są wstępem do kolejnego etapu, czyli warsztatów o charakterze profilaktycznym. 2. Poziom agresji psychicznej - werbalnej, wśród uczniów gimnazjum - wyniki, pokazują że pomimo deklarowanego większego poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w czasie gimnazjum wzrasta wśród uczniów poziom agresji słownej. Wskazuje to na występowanie mechanizmu adaptacji do sytuacji, w której wzajemne obrażanie się, wulgarność i wyśmiewanie, które przecież nie mają nic wspólnego z szacunkiem dla drugiej osoby, są na porządku dziennym. Zaprezentowane wyniki wskazują na konieczność zintensyfikowania działań profilaktycznych wśród uczniów ZSG w Radomsku. Profilaktyka zarówno agresji, przemocy jak i uzależnień ma swoje źródło w kilku obszarach: Obszarze związanym z umiejętnością prawidłowej regulacji emocji, czyli konstruktywnego, zdrowego rozpoznawania swoich emocji oraz ich wyrażania. Kolejnym obszarem jest ten związany z relacjami a więc tym jak prawidłowo komunikować się między sobą; wyrażając siebie a jednocześnie z szacunkiem dla drugiej strony (tutaj pojawia się element związany z asertywnością). Trzeci obszar jest związany z wartościami, a więc czym kierujemy się podejmując decyzje, dokonując wyborów. Warsztaty profilaktyczne powinny zawierać wszystkie te elementy i mają one na celu pomóc młodzieży w lepszym, bardziej konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami i przeżywanymi emocjami. 3. Trzeci wniosek dotyczy relacji pomiędzy nauczycielami/pedagogami a uczniami gimnazjum. Badania pokazały bardzo niski wskaźnik poszukiwania pomocy przez uczniów w rozwiązaniu swoich problemów, przy pomocy

8 nauczyciela/wychowawcy/pedagoga. Trochę lepszy wynik uzyskano jeśli chodzi o przekonanie uczniów, że nauczyciel/ pedagog mogą pomóc uczniowi w jego problemie. Przydatne byłoby podjęcie działań, które zwiększyłyby poziom zaufania uczniów do grona pedagogicznego oraz w efekcie ilość osób, które pomocy w swoim problemie szukają u osób dorosłych w szkole. IV. Realizacja wskaźników wskazanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Dane pochodzą z dokumentów zgromadzonych w Urzędzie Miasta Radomsko, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku oraz Punktu Konsultacyjnego Problemów Uzależnień. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej Ilość klientów Punktu przyjętych w trakcie roku na podstawie wniosków o leczenie oraz udzielonych porad dotyczących zjawiska przemocy domowej 156 osób zgłoszonych przez członków rodzin, instytucje (w tym Prokuraturę Rejonową w Radomsku, Komendę Powiatową Policji oraz kuratorów sądowych, pracowników socjalnych) Ilość osób przyjętych przez specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym - łącznie z porad specjalistów zatrudnionych w Punkcie skorzystały 323 osoby. ilość osób, które wzięły udział w konferencjach i szkoleniach w trakcie roku Instruktor Terapii Uzależnień zatrudniony przez Miasto Radomsko w Punkcie Konsultacyjnym udzielił 1032 porad dla 61 kobiet oraz 107 mężczyzn. Wśród wymienionych było 12 osób poniżej 25 roku życia. Z pomocy specjalisty przeciwdziałania przemocy domowej 174 osoby (155 kobiet i 19 mężczyzn). 61 kobiet korzystało systematycznie z pomocy specjalisty. Punkt Konsultacyjny stał się ważnym miejscem szukania pomocy w przypadku problemów z uzależnieniem oraz zjawiskiem przemocy domowej. W styczniu 2015 roku Punt Konsultacyjny został przeniesiony do innego budynku, obecnie znajduje się przy ul. Kościuszki 12a. Na potrzeby klientów przeznaczone są trzy pokoje, w tym jeden przystosowany do prowadzenia zajęć indywidualnych z klientem. W 2014 roku Miasto Radomsko finansowało także superwizje kliniczną dla dwóch pracowników jednostek lecznictwa odwykowego. Przeznaczono na ten cel kwotę 2500 zł.

9 Wsparcie osób żyjących w środowisku osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem - ilość osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu alkoholizmu jednego lub więcej członka rodziny pomocą objęto171 rodzinom (łącznie w tych rodzinach żyją 283 osoby). - ilość osób uzależnionych, którzy skorzystają z dodatkowych form zajęć terapeutycznych czy edukacyjnych 45 osób - Ilość osób biorących udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach oraz superwizji klinicznej 2 osoby superwizja kliniczna Profilaktyka i edukacja publiczna ilość programów realizowanych w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych w 2014 roku zrealizowano 14 takich programów. Najczęsciej szkoły na podstawie programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktycznego organizują zajęcia dla dzieci. Zajęcia te są dofinansowane z środków na działania profilaktyczne. ilość placówek wsparcia dziennego i placówek z programem socjoterapeutycznych działających w mieście 7 świetlic placówek wsparcia dziennego o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. ilość dofinansowań do zakupu sprzętu sportowego w 2014 roku sprzęt został dofinansowany z działu 851, rozdziału przeciwdziałanie narkomanii. ilość działań sportowych o charakterze profilaktycznym wspieranych przez Miasto Radomsko 6 działań sportowych na kwotę około 7000 zł Ilość kampanii społecznych prowadzonych przez Miasto Radomsko, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4, m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Bezpieczne wakacje, Odpowiedzialny kierowca. Działania interwencyjne. ilość osób skierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem orzeczenia o uzależnieniu 251 wniosków skierowano do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyły 137 osób w tym 17 kobiet, 120 mężczyzn 41 osób zostało skierowanych do Sądu celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu oraz ustanowienia kuratora, aż do zakończenia leczenia, 4 osób o skierowano do poradni leczenia uzależnień, 92 osobo zostały skierowane na cykl spotkań z instruktorem terapii uzależnień, badania społeczne i diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta Radomsko

10 brak działań tego typu w 2014 roku, poza informacjami z instytucji zajmujących się problematyką uzależnień. Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej Działania Zatrudnienie specjalistów zajmujących się pomocą osobom uzależnionym, np. instruktor terapii uzależnień, socjoterapeuta, psycholog, specjalista przeciwdziałania przemocy domowej Gromadzenie informacji na temat stacjonarnych i ambulatoryjnych placówek terapeutycznych oraz udostępnienie informacji mieszkańcom miasta. Wspieranie działań klubów abstynenckich i poprzez pomoc finansową i merytoryczną. Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń, konferencji i sympozjów dla osób zajmujących się terapią uzależnień, wspieraniem osób współuzależnionych, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wspieranie poradni terapii uzależnień w postaci dofinansowania niezbędnego sprzętu, superwizji klinicznej dla terapeutów, dofinansowanie szkoleń i konferencji specjalistycznych Jednostki odpowiedzialne Pełnomocnik, MOPS Punk Konsultacyjny, Pełnomocnik, MOPS Pełnomocnik, MOPS, MOPS, Pełnomocnik Pełnomocnik Wskaźniki: Ilość klientów Punktu przyjętych w trakcie roku na podstawie wniosków o leczenie oraz udzielonych porad dotyczących zjawiska przemocy domowej ilość osób, które wzięły udział w konferencjach i szkoleniach ilość środków przeznaczonych na wsparcia klubów abstynenckich ilość środków przeznaczonych na wsparcie poradni terapii uzależnień II. Wsparcie osób żyjących w środowisku osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem: Działania Pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalno bytowych osób współuzależnionych i żyjących w otoczeniu osób uzależnionych Jednostki odpowiedzialne MOPS

11 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób współuzależnionych oraz zagrożonych przemocą domową Dofinansowanie działań instytucji oraz organizacji pozarządowych, które pomagają osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym uzależnieniem. Dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (Punkt Konsultacyjny Problemów Uzależnień) Dofinansowanie działalności instytucji oraz organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach zakładają pomoc osobom uzależnionym, ich rodzinom, a także dzieciom wychowującym się w środowiskach zagrożonych chorobą alkoholową Dofinansowanie, finansowanie lub organizacja zajęć terapeutycznych, których realizacja nie jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla osób z długotrwałą abstynencją od alkoholu Pełnomocnik, MOPS, Policja, placówki oświatowe Pełnomocnik, MOPS, Pełnomocnik, MOPS Pełnomocnik, MOPS Pełnomocnik, MOPS Wskaźniki: ilość osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu alkoholizmu jednego lub więcej członka rodziny ilość osób uzależnionych, którzy skorzystają z dodatkowych form zajęć terapeutycznych czy edukacyjnych, Ilość osób biorących udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach oraz superwizji klinicznej III. Profilaktyka i edukacja publiczna Działania Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, tj. zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, warsztatów muzycznych, czy festiwali dla lokalnych zespołów muzycznych itp. Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci zagrożonych problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez rodziców lub opiekunów (świetlice i kluby z programem opiekuńczo - wychowawczym i socjoterapeutycznym). Jednostki odpowiedzialne Pełnomocnik, Organizacje pozarządowe, MOPS Pełnomocnik, placówki edukacyjne, MOPS

12 Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe poprzez: finansowanie zajęć, obozów, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz wpieranie rozwoju młodych talentów, a także poprawa bazy sportowo rekreacyjnej, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zajęć sportowo rekreacyjnych oraz profilaktycznych, Dofinansowanie wyjazdów, w tym wakacyjnych, dla dzieci i młodzieży Prowadzenie kampanii społecznych, informacyjno edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczących profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej, takich jak Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny Kierowca, Nie pale, nie śmierdzę, itp. Prowadzenie kampanii społecznych, integracyjnych, takich jak: dni trzeźwości, wigilia klubów abstynenckich promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu MOPS, Pełnomocnik, MOPS, Pełnomocnik MOPS, Pełnomocnik, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MKRPA, Pełnomocnik, MOPS, Organizacje pozarządowe Wskaźniki: ilość programów realizowanych w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych ilość placówek wsparcia dziennego i placówek z programem socjoterapeutycznych działających w mieście ilość dofinansowań do zakupu sprzętu sportowego ilość działań sportowych o charakterze profilaktycznym wspieranych przez Miasto Radomsko Ilość kampanii społecznych prowadzonych przez Miasto Radomsko, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców miasta IV. Działania interwencyjne Działania Interwencje związane z nadużywaniem alkoholu, podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia przez sąd leczenia choroby alkoholowej, w tym finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Jednostki odpowiedzialne MKRPA, Pełnomocnik

13 Finansowanie oraz organizowanie badań społecznych, sondaży, diagnoz i ekspertyz specjalistycznych, w tym finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wsparcie działania Centrum Integracji Społecznej na terenie Miasta Radomsko Pełnomocnik, MKRPA Pełnomocnik, MOPS Wskaźniki: ilość osób skierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem orzeczenia o uzależnieniu ilość wniosków MKRPA do sądu celem orzeczenia leczenia odwykowego badania społeczne i diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta Radomsko Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku 1. Członkowie za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie. 2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji lub zespołu roboczego wynosi: 1) w przypadku członków Komisji pracujących w zespołach Profilaktyki oraz Orzekającym - 88 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem zł), jednak miesięcznie nie więcej niż 352 złotych brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100). Przewodniczący oraz członkowie Zespołu Kontroli otrzymują wynagrodzenie w kwocie 106 zł brutto za posiedzenie, jednak nie więcej niż 636 zł brutto miesięcznie. 2) w przypadku Przewodniczących zespołów: Profilaktyki oraz Orzekającego 88 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem 00/100) jednak miesięcznie nie więcej niż 528 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100). 3) W przypadku Przewodniczącego oraz Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 106 zł brutto (słownie: sto sześć złotych 00/100) jednak miesięcznie nie więcej niż 636 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100). 3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 następuje na podstawie listy obecności na posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Zespołów Roboczych zaparafowanych przez przewodniczącego danego zespołu lub Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku. 4. Zatwierdzona do wypłaty lista jest podstawą dokonania wypłaty w kasie Urzędu lub przelania kwoty na rachunek bankowy członka MKRPA.

14 5. Od kwot określonych w ust. 2 odprowadzana będzie zaliczka na podatek dochodowy. 6. Środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 2 pochodzą z działu 851, rozdziału budżetu miasta Radomska. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym regulaminie nie jest tożsame z wynagrodzeniem w rozumieniu Kodeksu Pracy. Plan finansowy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/408/13 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na 2015 rok Środki przeznaczone na działania profilaktyczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Nazwa paragrafu Projekt 2015 Zadania statutowe Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 stowarzyszeniom , ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 2.100, , Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Zakup materiałów i wyposażeń , ,00 Zakup pomocy naukowych 1.000, ,00 Zakup energii elektrycznej , ,00 Zakup usług remontowych Zakup usług

15 pozostałych 26000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.100, , Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii , , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.000, , Różne opłaty i składki, różne ubezpieczenia rzeczowe Razem , , , , przewidujemy udzielenie dotacji na następujące zadania: - wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu - wspieranie wakacyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia wspieranie działalności centrum integracji społecznej wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny dofinansowanie superwizji klinicznej dla pracowników poradni terapii uzależnień składki zostaną odprowadzone od umów zleceń składki zostaną odprowadzone od umów zleceń 4170 wypłata wynagrodzenia dla MKRPA - umowy z terapeutami - umowy z realizatorami programów profilaktycznych 4210 zakup mat. dydaktycznych, środków czystości, wyposażeń oraz prenumerata czasopism dla MKRPA - zakup art. papierniczych potrzebnych do realizacji programów profilaktycznych dla szkół i klubów abstynenckich - realizacja kampanii społecznych 4240 zakup książek do Punktu Konsultacyjnego z problematyki uzależnień, promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia 4260 zapłata za energię i zimną wodę w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA 4270 bieżące naprawy Punktu Konsultacyjnego 4300 szkolenie Komisji MKRPA zapłata za kanalizację w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA organizacja kampanii profilaktycznych i społecznych zakup znaczków do Punktu na potrzeby MKRPA 4370 zapłata za abonament i rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym 4390 zapłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 4400 zapłata za czynsz w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA 4430 ubezpieczenie Punktu Konsultacyjnego

16 FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU PRAWA MIEJSCOWEGO Lp. ZAPIS W PROJEKCIE UCHWAŁY (WRAZ Z NR PARAGRAFU) SUGEROWANA ZMIANA (KONKRETNA TREŚĆ ZAPISU) UZASADNIENIE URZĄD MIASTA RADOMSKA WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) , fax. +48 (44) ,

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 r. Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.169.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.107.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Spis treści I. Wstęp II.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2014, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.78.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII..2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

UCHWAŁA NR VII..2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VII..2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr XI/113/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 2 i pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI.78.2012 RADY GMINY W PRZYTYKU. z dnia 29 luty 2012r.

UCHWAŁA Nr XVI.78.2012 RADY GMINY W PRZYTYKU. z dnia 29 luty 2012r. UCHWAŁA Nr XVI.78.2012 RADY GMINY W PRZYTYKU z dnia 29 luty 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO PROJEKT z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/176/13 RADY GMINY GNOJNO. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/176/13 RADY GMINY GNOJNO. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/176/13 RADY GMINY GNOJNO w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XXXII/175/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Uchwała Nr 425/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Włodawa na 2016 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2014 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY WIERZBINEK Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.4' ust.1-2 i

Bardziej szczegółowo