Zarządzenie Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 6 lutego 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 6 lutego 2015 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118; z 2014, poz. 1146; poz. 1138) oraz 4 Załącznika do Uchwały NR LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010r. zarządzam, co następuje: 1. Ogłaszam konsultacje projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2. Ustalam termin konsultacji na okres od dnia 10 lutego 2015 roku roku do dnia 24 lutego 2015 roku. 3. Konsultacje polegają na zgłoszeniu uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z projektem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 4. Projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz formularz konsultacji projektu prawa miejscowego zamieszczone zostaną w dniu 6 lutego 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radomska. 5. Wypełnione formularze konsultacji projektu aktu prawa miejscowego można składać od dnia 10 lutego 2015 r. Do dnia 24 lutego 2015 r. do godz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Uzależnień 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta /-/ Anna Milczanowska

2 PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, poz. 405, z 2013 r., poz. 1563, z 2014 r., poz. 145, poz. 822, poz. 1188), 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, który stanowi Załącznik do niniejszej chwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gębicz

3 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok WSTĘP Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalne metody działań w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez realizację określonych w nim celów wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dysfunkcji związanych z nadużywaniem alkoholu. Przedstawione w Programie działania opierają się na współpracy instytucji pomocy profesjonalnej i organizacji pozarządowych oraz dobieraniu specyficznych metod do rozwiązywania konkretnych problemów, a także szkoleniu wybranych populacji w zakresie tych metod. Należy podkreślić, że w opisach działań realizowanych w ramach Programu większość zadań profilaktycznych, korekcyjnych i terapeutycznych związanych z rozwiązywaniem tych problemów odgrywa istotną rolę także w rozwiązywaniu problemów związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok był konsultowany z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku. Zasoby: W realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczą: 1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2) Poradnie terapii uzależnień 3) Komenda Powiatowa Policji w Radomsku 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku 6) Miejski Dom Kultury w Radomsku 7) Placówki oświatowe 8) Organizacje pozarządowe Zasoby ludzkie: W zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasto korzysta z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień, a w szczególności:

4 1) Specjalistów psychoterapii uzależnień 2) Terapeutów i instruktorów terapii uzależnień 3) Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4) Funkcjonariuszy Policji 5) Sędziów, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych 6) Prokuratorów 7) Członków organizacji pozarządowych DZIAGNOZA SYTUACJI W MIEŚCIE RADOMSKO I. Dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rok rodzin objętych pomocą ze względu na alkoholizm jednego lub więcej członków rodziny (w tym 283 osoby w rodzinach ). 29 rodzin zostało objętych pomocą ze względu na przemoc domową. W 681 przypadkach pomoc została przyznana ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych ( w tym rodziny niepełne - 265, rodziny wielodzietne - 145) II. Dane z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku dane z 2013 oraz 2014 roku Lp. Przestępstwa Rok 2013 Rok Ogółem popełnionych przestępstw Rozbój Przestępstwa narkotykowa w tym przez nieletnich w tym przez nieletnich w tym przez nieletnich Prowadzenie pod wpływem alkoholu w tym przez nieletnich Przemoc w rodzinie liczba niebieskich kart w tym dotyczących przemocy wobec nieletnich Działania prewencyjne w placówkach oświatowych

5 III. Raport podsumowujący cykl zajęć dla specjalistów pomocy psychologiczno - pedagogicznej z zespołów szkolno - gimnazjalnych W okresie luty - październik 2014 r. w każdym Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Radomsku został przeprowadzony Program Profilaktyczno - Interwencyjny. Program składał się z 6 godzinnych warsztatów dla młodzieży (2 grupy po ok. 25 osób każda). Młodzież z każdej klasy była losowa dobierana do grup. Warsztaty dotyczyły tematyki związanej z profilaktyką uzależnień, profilaktyką agresji i przemocy oraz z asertywnością. Na zakończenie zajęć dla każdej grupy młodzież wypełniała anonimową ankietę, która miała charakter diagnostyczny w wymienionych obszarach. Na podstawie obserwacji oraz wyników ankiet w każdej szkole zostało przeprowadzone szkolenie dla Rady Pedagogicznej. Szkolenie składało się z prezentacji wyników ankiet, ich analizy oraz proponowanych rozwiązań. W badaniach ankietowych wzięło udział łącznie 367 uczniów z 7 Zespołów Szkolno - Gimnazjalnych; 107 z klas pierwszych gimnazjum, 162 z klas drugich i 97 z klas trzecich. Podział ze względu na płeć wyglądał następująco: ankietę wypełniły 203 dziewczyny i 164 chłopców. W klasach pierwszych gimnazjum stwierdzono: Najniższy spośród wszystkich klas, deklarowany poziom bezpieczeństwa 82,2% (Czy czujesz się bezpieczna/bezpieczny w swojej szkole?), w klasie 2: 89,5%, w klasie 3: 85,6% Najwyższy spośród wszystkich klas deklarowany poziom doznawanej agresji fizycznej 39,8% (Czy zdarza ci się, że ktoś w szkole cię zaczepia, popycha, bije, grozi Ci?), w klasie 2: 22,2%, w klasie 3: 26,8% Najniższy spośród wszystkich klas poziom deklarowanego poczucia akceptacji 79,4% (Czy czujesz się akceptowany w swojej klasie?), w klasie 2: 84%, w klasie 3: 81,4% Najwyższy deklarowany poziom doznawanego lęku, obawy przed swobodną wypowiedzią 44,9% (nie może się swobodnie wypowiedzieć przed klasą z obawy, że zostaną wyśmiani) (Czy możesz się swobodnie wypowiedzieć, powiedzieć coś o sobie w klasie bez obawy, że zostaniesz wyśmiany?), w klasie 2: 37%- nie, w klasie 3: 34%- nie W klasach trzecich stwierdzono:

6 Najwyższy spośród wszystkich klas deklarowany poziom doznawanej agresji słownej 60,8% (Czy zdarza ci się słyszeć obraźliwe uwagi na swój temat od kolegów? (np. jesteś głupi, ty grubasie, ty idioto itd.), w klasie 1: 47,7%, w klasie 2: 48,1% Wyniki zaprezentowane powyżej wskazują na fakt występowania ogólnie najniższego poczucia bezpieczeństwa, swobody, poczucia bycia akceptowanym oraz największy poziom agresji fizycznej oraz lęku przed ujawnianiem siebie, w klasach 1. Bardzo niepokojące są wyniki związane z ogólnym poziomem agresji słownej w klasach 1-3 gimnazjum (51,2%) a najwyższy poziom można zaobserwować w klasie 3 gimnazjum co wskazuje na eskalację tego zjawiska. Kolejnym obszarem poddawanym badaniu był obszar związany z relacjami między uczniami a nauczycielami, pedagogami, wychowawcami. Pytania dotyczyły przekonań uczniów związanych z możliwości uzyskania pomocy od grona pedagogicznego oraz sięgania po tę pomoc w sytuacjach trudnych. Wyniki badań prezentują się następująco: Czy jeśli masz jakiś problem to mówisz o nim wychowawcy, innemu nauczycielowi, pedagogowi szkolnemu? TAK: 26,7%, NIE: 71,9% Podział według klas: klasa 1: TAK: 28,3%, klasa 2: TAK: 21%, klasa 3: TAK: 22,7% Czy uważasz, że wychowawca, inny nauczyciel, pedagog szkolny mogą Ci pomóc w Twoim problemie? TAK: 48,8%, NIE: 50,1% Podział według klas: klasa 1: TAK: 63,6%, klasa 2: TAK: 43,8%, klasa 3: TAK: 40,2% Wyniki uzyskane w tym obszarze wskazują na ogólnie niski poziom poszukiwania pomocy przez młodzież u grona pedagogicznego. Jednocześnie wyższy jest wskaźnik związany z przekonaniem, że nauczyciel, pedagog mogliby pomóc w problemie. Interesujący wydaje się fakt, że z biegiem czasu (klasy 1-3) poziom zaufania oraz przekonanie o możliwości udzielenia pomocy przez nauczyciela/pedagoga spadają. Kolejnym analizowanym obszarem było sięganie po używki. Tutaj wyniki wskazują na zdecydowany wzrost tendencji do sięgania po środki psychoaktywne, jak i papierosy, w okresie między pierwszą a trzecią klasą gimnazjum. Czy zdarza ci się pić alkohol? Klasa 1: TAK: 20,6%, klasa 2: TAK: 44,4%, klasa 3: TAK: 56,7%

7 Czy zdarza ci się palić papierosy? Klasa 1: TAK: 19,6%, klasa 2: TAK: 27,8%, klasa 3: TAK: 38,1% Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto następujące wnioski: 1. Istnieje potrzeba zwrócenia większej uwagi na procesy integracyjne, szczególnie jeśli chodzi o klasy 1 gimnazjum. Przeprowadzenie zajęć- warsztatów integracyjnych dla uczniów rozpoczynających naukę na nowym etapie edukacji wydaje się być zasadne nawet jeśli nauka jest kontynuowana w tej samej szkole (w przypadku Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych). Dobra integracja klasy, możliwość bliższego poznania wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego powinna zaowocować zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, większą otwartością i swobodą oraz większą świadomością wśród uczniów panujących zasad (które w procesie integracji poniekąd zostają wypracowane przez samych uczniów). Zajęcia integracyjne ponadto są wstępem do kolejnego etapu, czyli warsztatów o charakterze profilaktycznym. 2. Poziom agresji psychicznej - werbalnej, wśród uczniów gimnazjum - wyniki, pokazują że pomimo deklarowanego większego poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w czasie gimnazjum wzrasta wśród uczniów poziom agresji słownej. Wskazuje to na występowanie mechanizmu adaptacji do sytuacji, w której wzajemne obrażanie się, wulgarność i wyśmiewanie, które przecież nie mają nic wspólnego z szacunkiem dla drugiej osoby, są na porządku dziennym. Zaprezentowane wyniki wskazują na konieczność zintensyfikowania działań profilaktycznych wśród uczniów ZSG w Radomsku. Profilaktyka zarówno agresji, przemocy jak i uzależnień ma swoje źródło w kilku obszarach: Obszarze związanym z umiejętnością prawidłowej regulacji emocji, czyli konstruktywnego, zdrowego rozpoznawania swoich emocji oraz ich wyrażania. Kolejnym obszarem jest ten związany z relacjami a więc tym jak prawidłowo komunikować się między sobą; wyrażając siebie a jednocześnie z szacunkiem dla drugiej strony (tutaj pojawia się element związany z asertywnością). Trzeci obszar jest związany z wartościami, a więc czym kierujemy się podejmując decyzje, dokonując wyborów. Warsztaty profilaktyczne powinny zawierać wszystkie te elementy i mają one na celu pomóc młodzieży w lepszym, bardziej konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami i przeżywanymi emocjami. 3. Trzeci wniosek dotyczy relacji pomiędzy nauczycielami/pedagogami a uczniami gimnazjum. Badania pokazały bardzo niski wskaźnik poszukiwania pomocy przez uczniów w rozwiązaniu swoich problemów, przy pomocy

8 nauczyciela/wychowawcy/pedagoga. Trochę lepszy wynik uzyskano jeśli chodzi o przekonanie uczniów, że nauczyciel/ pedagog mogą pomóc uczniowi w jego problemie. Przydatne byłoby podjęcie działań, które zwiększyłyby poziom zaufania uczniów do grona pedagogicznego oraz w efekcie ilość osób, które pomocy w swoim problemie szukają u osób dorosłych w szkole. IV. Realizacja wskaźników wskazanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Dane pochodzą z dokumentów zgromadzonych w Urzędzie Miasta Radomsko, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku oraz Punktu Konsultacyjnego Problemów Uzależnień. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej Ilość klientów Punktu przyjętych w trakcie roku na podstawie wniosków o leczenie oraz udzielonych porad dotyczących zjawiska przemocy domowej 156 osób zgłoszonych przez członków rodzin, instytucje (w tym Prokuraturę Rejonową w Radomsku, Komendę Powiatową Policji oraz kuratorów sądowych, pracowników socjalnych) Ilość osób przyjętych przez specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym - łącznie z porad specjalistów zatrudnionych w Punkcie skorzystały 323 osoby. ilość osób, które wzięły udział w konferencjach i szkoleniach w trakcie roku Instruktor Terapii Uzależnień zatrudniony przez Miasto Radomsko w Punkcie Konsultacyjnym udzielił 1032 porad dla 61 kobiet oraz 107 mężczyzn. Wśród wymienionych było 12 osób poniżej 25 roku życia. Z pomocy specjalisty przeciwdziałania przemocy domowej 174 osoby (155 kobiet i 19 mężczyzn). 61 kobiet korzystało systematycznie z pomocy specjalisty. Punkt Konsultacyjny stał się ważnym miejscem szukania pomocy w przypadku problemów z uzależnieniem oraz zjawiskiem przemocy domowej. W styczniu 2015 roku Punt Konsultacyjny został przeniesiony do innego budynku, obecnie znajduje się przy ul. Kościuszki 12a. Na potrzeby klientów przeznaczone są trzy pokoje, w tym jeden przystosowany do prowadzenia zajęć indywidualnych z klientem. W 2014 roku Miasto Radomsko finansowało także superwizje kliniczną dla dwóch pracowników jednostek lecznictwa odwykowego. Przeznaczono na ten cel kwotę 2500 zł.

9 Wsparcie osób żyjących w środowisku osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem - ilość osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu alkoholizmu jednego lub więcej członka rodziny pomocą objęto171 rodzinom (łącznie w tych rodzinach żyją 283 osoby). - ilość osób uzależnionych, którzy skorzystają z dodatkowych form zajęć terapeutycznych czy edukacyjnych 45 osób - Ilość osób biorących udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach oraz superwizji klinicznej 2 osoby superwizja kliniczna Profilaktyka i edukacja publiczna ilość programów realizowanych w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych w 2014 roku zrealizowano 14 takich programów. Najczęsciej szkoły na podstawie programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktycznego organizują zajęcia dla dzieci. Zajęcia te są dofinansowane z środków na działania profilaktyczne. ilość placówek wsparcia dziennego i placówek z programem socjoterapeutycznych działających w mieście 7 świetlic placówek wsparcia dziennego o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. ilość dofinansowań do zakupu sprzętu sportowego w 2014 roku sprzęt został dofinansowany z działu 851, rozdziału przeciwdziałanie narkomanii. ilość działań sportowych o charakterze profilaktycznym wspieranych przez Miasto Radomsko 6 działań sportowych na kwotę około 7000 zł Ilość kampanii społecznych prowadzonych przez Miasto Radomsko, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4, m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Bezpieczne wakacje, Odpowiedzialny kierowca. Działania interwencyjne. ilość osób skierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem orzeczenia o uzależnieniu 251 wniosków skierowano do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyły 137 osób w tym 17 kobiet, 120 mężczyzn 41 osób zostało skierowanych do Sądu celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu oraz ustanowienia kuratora, aż do zakończenia leczenia, 4 osób o skierowano do poradni leczenia uzależnień, 92 osobo zostały skierowane na cykl spotkań z instruktorem terapii uzależnień, badania społeczne i diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta Radomsko

10 brak działań tego typu w 2014 roku, poza informacjami z instytucji zajmujących się problematyką uzależnień. Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej Działania Zatrudnienie specjalistów zajmujących się pomocą osobom uzależnionym, np. instruktor terapii uzależnień, socjoterapeuta, psycholog, specjalista przeciwdziałania przemocy domowej Gromadzenie informacji na temat stacjonarnych i ambulatoryjnych placówek terapeutycznych oraz udostępnienie informacji mieszkańcom miasta. Wspieranie działań klubów abstynenckich i poprzez pomoc finansową i merytoryczną. Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń, konferencji i sympozjów dla osób zajmujących się terapią uzależnień, wspieraniem osób współuzależnionych, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wspieranie poradni terapii uzależnień w postaci dofinansowania niezbędnego sprzętu, superwizji klinicznej dla terapeutów, dofinansowanie szkoleń i konferencji specjalistycznych Jednostki odpowiedzialne Pełnomocnik, MOPS Punk Konsultacyjny, Pełnomocnik, MOPS Pełnomocnik, MOPS, MOPS, Pełnomocnik Pełnomocnik Wskaźniki: Ilość klientów Punktu przyjętych w trakcie roku na podstawie wniosków o leczenie oraz udzielonych porad dotyczących zjawiska przemocy domowej ilość osób, które wzięły udział w konferencjach i szkoleniach ilość środków przeznaczonych na wsparcia klubów abstynenckich ilość środków przeznaczonych na wsparcie poradni terapii uzależnień II. Wsparcie osób żyjących w środowisku osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem: Działania Pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalno bytowych osób współuzależnionych i żyjących w otoczeniu osób uzależnionych Jednostki odpowiedzialne MOPS

11 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób współuzależnionych oraz zagrożonych przemocą domową Dofinansowanie działań instytucji oraz organizacji pozarządowych, które pomagają osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym uzależnieniem. Dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (Punkt Konsultacyjny Problemów Uzależnień) Dofinansowanie działalności instytucji oraz organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach zakładają pomoc osobom uzależnionym, ich rodzinom, a także dzieciom wychowującym się w środowiskach zagrożonych chorobą alkoholową Dofinansowanie, finansowanie lub organizacja zajęć terapeutycznych, których realizacja nie jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla osób z długotrwałą abstynencją od alkoholu Pełnomocnik, MOPS, Policja, placówki oświatowe Pełnomocnik, MOPS, Pełnomocnik, MOPS Pełnomocnik, MOPS Pełnomocnik, MOPS Wskaźniki: ilość osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu alkoholizmu jednego lub więcej członka rodziny ilość osób uzależnionych, którzy skorzystają z dodatkowych form zajęć terapeutycznych czy edukacyjnych, Ilość osób biorących udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach oraz superwizji klinicznej III. Profilaktyka i edukacja publiczna Działania Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, tj. zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, warsztatów muzycznych, czy festiwali dla lokalnych zespołów muzycznych itp. Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci zagrożonych problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez rodziców lub opiekunów (świetlice i kluby z programem opiekuńczo - wychowawczym i socjoterapeutycznym). Jednostki odpowiedzialne Pełnomocnik, Organizacje pozarządowe, MOPS Pełnomocnik, placówki edukacyjne, MOPS

12 Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe poprzez: finansowanie zajęć, obozów, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz wpieranie rozwoju młodych talentów, a także poprawa bazy sportowo rekreacyjnej, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zajęć sportowo rekreacyjnych oraz profilaktycznych, Dofinansowanie wyjazdów, w tym wakacyjnych, dla dzieci i młodzieży Prowadzenie kampanii społecznych, informacyjno edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczących profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej, takich jak Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny Kierowca, Nie pale, nie śmierdzę, itp. Prowadzenie kampanii społecznych, integracyjnych, takich jak: dni trzeźwości, wigilia klubów abstynenckich promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu MOPS, Pełnomocnik, MOPS, Pełnomocnik MOPS, Pełnomocnik, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MKRPA, Pełnomocnik, MOPS, Organizacje pozarządowe Wskaźniki: ilość programów realizowanych w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych ilość placówek wsparcia dziennego i placówek z programem socjoterapeutycznych działających w mieście ilość dofinansowań do zakupu sprzętu sportowego ilość działań sportowych o charakterze profilaktycznym wspieranych przez Miasto Radomsko Ilość kampanii społecznych prowadzonych przez Miasto Radomsko, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców miasta IV. Działania interwencyjne Działania Interwencje związane z nadużywaniem alkoholu, podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia przez sąd leczenia choroby alkoholowej, w tym finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Jednostki odpowiedzialne MKRPA, Pełnomocnik

13 Finansowanie oraz organizowanie badań społecznych, sondaży, diagnoz i ekspertyz specjalistycznych, w tym finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wsparcie działania Centrum Integracji Społecznej na terenie Miasta Radomsko Pełnomocnik, MKRPA Pełnomocnik, MOPS Wskaźniki: ilość osób skierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem orzeczenia o uzależnieniu ilość wniosków MKRPA do sądu celem orzeczenia leczenia odwykowego badania społeczne i diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta Radomsko Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku 1. Członkowie za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie. 2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji lub zespołu roboczego wynosi: 1) w przypadku członków Komisji pracujących w zespołach Profilaktyki oraz Orzekającym - 88 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem zł), jednak miesięcznie nie więcej niż 352 złotych brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100). Przewodniczący oraz członkowie Zespołu Kontroli otrzymują wynagrodzenie w kwocie 106 zł brutto za posiedzenie, jednak nie więcej niż 636 zł brutto miesięcznie. 2) w przypadku Przewodniczących zespołów: Profilaktyki oraz Orzekającego 88 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem 00/100) jednak miesięcznie nie więcej niż 528 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100). 3) W przypadku Przewodniczącego oraz Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 106 zł brutto (słownie: sto sześć złotych 00/100) jednak miesięcznie nie więcej niż 636 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100). 3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 następuje na podstawie listy obecności na posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Zespołów Roboczych zaparafowanych przez przewodniczącego danego zespołu lub Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku. 4. Zatwierdzona do wypłaty lista jest podstawą dokonania wypłaty w kasie Urzędu lub przelania kwoty na rachunek bankowy członka MKRPA.

14 5. Od kwot określonych w ust. 2 odprowadzana będzie zaliczka na podatek dochodowy. 6. Środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 2 pochodzą z działu 851, rozdziału budżetu miasta Radomska. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym regulaminie nie jest tożsame z wynagrodzeniem w rozumieniu Kodeksu Pracy. Plan finansowy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/408/13 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na 2015 rok Środki przeznaczone na działania profilaktyczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Nazwa paragrafu Projekt 2015 Zadania statutowe Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2360 stowarzyszeniom , ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 2.100, , Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Zakup materiałów i wyposażeń , ,00 Zakup pomocy naukowych 1.000, ,00 Zakup energii elektrycznej , ,00 Zakup usług remontowych Zakup usług

15 pozostałych 26000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.100, , Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii , , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.000, , Różne opłaty i składki, różne ubezpieczenia rzeczowe Razem , , , , przewidujemy udzielenie dotacji na następujące zadania: - wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu - wspieranie wakacyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia wspieranie działalności centrum integracji społecznej wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny dofinansowanie superwizji klinicznej dla pracowników poradni terapii uzależnień składki zostaną odprowadzone od umów zleceń składki zostaną odprowadzone od umów zleceń 4170 wypłata wynagrodzenia dla MKRPA - umowy z terapeutami - umowy z realizatorami programów profilaktycznych 4210 zakup mat. dydaktycznych, środków czystości, wyposażeń oraz prenumerata czasopism dla MKRPA - zakup art. papierniczych potrzebnych do realizacji programów profilaktycznych dla szkół i klubów abstynenckich - realizacja kampanii społecznych 4240 zakup książek do Punktu Konsultacyjnego z problematyki uzależnień, promocji trzeźwości, zdrowego stylu życia 4260 zapłata za energię i zimną wodę w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA 4270 bieżące naprawy Punktu Konsultacyjnego 4300 szkolenie Komisji MKRPA zapłata za kanalizację w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA organizacja kampanii profilaktycznych i społecznych zakup znaczków do Punktu na potrzeby MKRPA 4370 zapłata za abonament i rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym 4390 zapłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 4400 zapłata za czynsz w Punkcie Konsultacyjnym MKRPA 4430 ubezpieczenie Punktu Konsultacyjnego

16 FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU PRAWA MIEJSCOWEGO Lp. ZAPIS W PROJEKCIE UCHWAŁY (WRAZ Z NR PARAGRAFU) SUGEROWANA ZMIANA (KONKRETNA TREŚĆ ZAPISU) UZASADNIENIE URZĄD MIASTA RADOMSKA WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. +48 (44) , fax. +48 (44) ,

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr 659 Rady Miasta Konia z dnia 30 października 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK "... profilaktyka to proces, który

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013 dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/437/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2012 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 623/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4.11.2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK I. WPROWADZENIE W Polsce to samorządy gminne

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Załącznik do uchwały nr../. /13 Rady Miasta Bolesławiec z dnia listopada 2013 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Przygotował : Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r. Projekt z dnia 16 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik do Uchwały Nr XLII/428/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 28 listopada 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 W GMINIE WYSZKÓW ROZDZIAŁ I 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006

LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 Załącznik do Uchwały Nr XLII/547/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ NA ROK 2006 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo