Uchwała Nr 9 / III / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2006 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 9 / III / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2006 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 9 / III / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu Realizacji Zadań na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U r. Nr 147 poz.1231 Nr 167, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz i z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz.2703 oraz z 2005r. Nr 23, poz.186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz.1298 i Nr 179, poz.1485/ oraz art. 10 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005r.Nr 179, poz. 1485/, oraz art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r., Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz i z 2004 r. Nr 153, poz. 1273, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz i z 2005r. Nr 172, poz.1441 / Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i Harmonogram Realizacji Zadań na 2007 rok, stanowiący załącznik Nr 2. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Rady Gminy Nowa Ruda. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/III/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2006r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Ruda na rok Nowa Ruda 2007 r. ROZDZIAŁ I Informacje ogólne Podstawą prawną opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179,poz z późn. zm.),ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.) Ilekroć w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii użyte są sformułowania to oznaczają: 1. Program Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2. Komisja Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3. Wójt Wójt Gminy Nowa Ruda 4. Gmina Gmina Nowa Ruda 5. Urząd Urząd Gminy Nowa Ruda W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania zadań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych, przeciwdziałania powstawaniu nowych przypadków uzależnienia i usuwania następstw nadużywania alkoholu, natomiast w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii również zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii należą do zadań własnych gminy. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii będzie najbardziej efektywna jeżeli cele i zadania określone w Programie zostaną powierzone osobom kompetentnym, posiadającym odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zakresie tematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

3 Zgodnie z art ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację zadań przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii nie mogą być przeznaczone na żadne inne cele. ROZDZIAŁ II Diagnoza problemów uzależnień Gminy Nowa Ruda Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii został sporządzony na bazie diagnozy Gminy Nowa Ruda za 2006 rok opracowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy pomocy instytucji: Komisariat Policji w Nowej Rudzie, Poradnia Leczenia Odwykowego i Zdrowia Psychicznego w Nowej Rudzie, Punkt Konsultacyjny AA Pierwszy Kontakt działający przy Poradni Leczenia Odwykowego oraz Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży działający przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (konsultacje i terapia dla osób po inicjacji narkotykowej i uzależnionych od narkotyków). Stan zasobów W związku z narastającą ilością przypadków przemocy w społeczeństwie, a w szczególności w rodzinach z problemem uzależnienia alkoholowego i współuzależnienia, w 2006 r. Punkt Konsultacyjny AA Pierwszy Kontakt działający od 1997r., został przekształcony w Punkt Interwencji Kryzysowej i Konsultacyjno Informacyjny Leczenia Uzależnienia Alkoholowego i Współuzależnienia. Punkt czynny jest 3 razy w tygodniu w godzinach od do Zaznaczyć należy, że w Nowej Rudzie funkcjonuje Poradnia Leczenia Odwykowego i Zdrowia Psychicznego. Obecnie w Poradni Leczenia Odwykowego leczonych jest 270 osób uzależnionych od alkoholu, pacjentów przyjmują lekarze psychiatrzy. Natomiast do Punktu Interwencji Kryzysowej i Konsultacyjno Informacyjnego Leczenia Uzależnienia Alkoholowego i Współuzależnienia zgłosiło się i jest objętych opieką 285 osób. Do pracy w Punkcie zatrudniony jest jeden specjalista terapii uzależnień, jeden instruktor terapii uzależnień, instruktor terapii ds. przemocy w rodzinie i pielęgniarka psychiatryczna. W Punkcie funkcjonują dwie grupy wsparcia edukacyjne w zakresie uzależnienia, współuzależnienia, przemocy w rodzinie (zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy) oraz grupa samopomocowa AA (jedna dla osób zaczynających leczenie odwykowe, druga dla osób zaawansowanych w leczeniu zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy, piątki). W Punkcie funkcjonuje 3 razy w tygodniu Telefon Zaufania.

4 Punkt prowadzi dotychczasową działalność, która została rozszerzona w szczególności przez: niesienie pomocy osobą doznającym przemocy, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, znajdujących się w sytuacjach kryzysu. W Punkcie oprócz dyżurowania specjalistów takich jak: lekarz psychiatra, specjalista terapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, pielęgniarka psychiatryczna, zaczął pełnić dyżury prawnik, które są prowadzone raz w tygodniu przez dwie godziny. Zgodnie z art.46 ustawy o pomocy społecznej, przemoc w rodzinie to zachowania mające na celu sprawowanie kontroli nad bliską osobą. Chociaż przemoc przybiera różne formy, każda stanowi zagrożenie i jest niezgodna z prawem. Przemoc fizyczna to np. bicie, kopanie, policzkowanie, popychanie, także używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem. Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Samotne matki z małoletnimi dziećmi, które dotknął problem przemocy w rodzinie lub problem uzależnienia alkoholowego mogą uzyskać informacje, gdzie zwrócić się o ewentualne zapewnienie schronienia i wsparcia. Dyżury prawnika polegają na udzielaniu poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów, prawa cywilnego. Prawnik sporządza wnioski do sądu o rozwód, separację, zasądzenie alimentów, do prokuratury o znęcanie. Świadczenia w Punkcie to: długoterminowa terapia indywidualna i grupowa, diagnozowanie i opiniowanie poszczególnych przypadków osób z problemem uzależnień, diagnostykę przemocy, psychoterapię indywidualną oraz grupową. Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia dostępność, nieodpłatność usług na miejscu, przyjazną atmosferę, wszechstronną pomoc specjalistów, poczucie bezpieczeństwa i dyskrecję. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodzin, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. Punkt udziela również porad i pomocy w zakresie leczenia choroby alkoholowej osób uzależnionych i współuzależnionych, możliwościach leczenia odwykowego oraz motywuje do leczenia odwykowego. Ponadto na terenie miasta Nowa Ruda od 2002 r. przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działa Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży, gdzie pełnią dyżury psycholog, pedagodzy oraz instruktorzy terapii uzależnień. Do Punktu zgłaszają się osoby dotknięte problemem uzależnienia od narkotyków. Od stycznia 2006r.w Punkcie rozpocznie działalność grupa edukacyjna prowadzona przez specjalistę terapii uzależnienia od narkotyków. Grupa będzie obejmować terapią młodzież i rodziców. Punkt czynny jest 3 razy w tygodniu. Punkt zajmuje się udzielaniem porad i konsultacji młodzieży oraz rodzicom, współpracuje z instytucjami okołopomocowymi oraz rozpoznaje skalę zagrożeń

5 młodzieży uzależnieniami - alkoholizm oraz narkomania poprzez badanie ankietami w szkołach. W Punkcie działa Telefon Zaufania. Organizowane są spotkania dotyczące zapoznania się z ofertą Punktu oraz oczekiwaniami nauczycieli i pedagogów szkół w związku z pracą Punktu. W okresie od stycznia do 15 grudnia 2006 r. Punkt udzielił 130 porad, odbyły się 43 konsultacje, przeprowadzono 23 rozmowy w ramach,,telefonu Zaufania. Na terenie gminy Nowa Ruda działają 3 świetlice środowiskowe w Ludwikowicach, Woliborzu, Świerkach, w których są prowadzone zajęcia terapeutyczne w zakresie profilaktyki uzależnień przez wyspecjalizowaną kadrę. Odbywają się też zajęcia plastyczne, teatralno-literackie, w zakresie wiedzy o tematyce ekologicznej oraz ceramiczne w czasie których dzieci rzeźbią w glinie figurki oraz naczynia ceramiczne, a które są następnie wypalane w piecu ceramicznym. Świetlice prowadzą działalność cztery razy w tygodniu. Łącznie w zajęciach bierze udział około 90 dzieci. Punkty Konsultacyjne w Nowej Rudzie prowadzą działalność dla gminy Nowa Ruda oraz miasta Nowa Ruda również dla gminy Radków. Są również wspólnie dofinansowywane przez te gminy. Diagnoza przedstawiona poniżej zawiera dane łącznie dla miasta i gminy Nowa Ruda do 15 grudnia 2006 r. I. Działalność Punktu Konsultacyjnego,,Pierwszy Kontakt Działalność Punktu Konsultacyjnego,,Pierwszy Kontakt Ilość osób Porady i pomoc w zakresie choroby alkoholowej 410 Informacje o możliwościach leczenia odwykowego 183 Informacje o możliwościach prawnych dotyczących przemocy 83 Informacje dla rodzin o współuzależnieniu 108 Zmotywowano do leczenia odwykowego 85 Telefon Zaufania udzielił informacji 410 W psychoterapii grupowej uczestniczyło 887 W psychoterapii indywidualnej uczestniczyło 648 Sporządzono wnioski do prokuratury o znęcanie 52 wnioski Sporządzono wnioski do Sądu o alimenty 64 pozwy Sporządzono wnioski do Sądu o rozwód i separację 40 pozwy

6 II. Dane uzyskane z Komisariatu Policji Działalność Komisariatu Policji w Nowej Rudzie Ilość osób Do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań umieszczono 148 Sporządzono wnioski o leczenie odwykowe 61 wniosków Przeprowadzono interwencje domowe ogółem na terenie działania Komisariatu Policji w Nowej Rudzie 1508 Naruszenie prawa po alkoholu ogółem na terenie działania K.P. w Nowej Rudzie 201 Sporządzono Niebieskie Karty 76 Do placówek służby zdrowia dowieziono 35 Zatrzymani w czasie prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu 30 Zatrzymani w czasie prowadzenia pojazdu - nietrzeźwi 210 ROZDZIAŁ III Cele Programu Podstawowe cele Programu: 1. Zapobieganie powstawaniu nowych przypadków uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków. 2. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii uzależnień dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, również dotyczącej przemocy w rodzinie. 3. Pomoc prawna i społeczna dla osób nadużywających alkoholu oraz uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 4. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. 5. Zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 6. Zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych oraz uzależnienia od narkotyków. 7. Kontynuowanie pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych działających na terenie gminy. 8. Zmiana zachowań i postaw wobec alkoholu i narkotyków. 9. Poszukiwanie potencjalnych partnerów w celu tworzenia płaszczyzny do wspólnych działań. 10.Wymiana doświadczeń z miastami partnerskimi, celem korzystania z wiedzy w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. 11.Wzmacnianie umiejętności pozyskiwania przez organizacje pozarządowe oraz instytucje współpracujące przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

7 Alkoholizmowi, środków finansowych z Unii Europejskiej, służącej ograniczeniu problemów społecznych spowodowanych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. 12. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. ROZDZIAŁ IV Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej wśród lokalnej społeczności 1. Realizowanie ogólnokrajowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 2. Propagowanie haseł w postaci ulotek i działań edukacyjnych. 3. Wspomaganie instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz osób fizycznych w działalności na rzecz lokalnej społeczności poprzez prowadzenie programów profilaktycznych, organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć w czasie wolnym. 4. Propagowanie trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w lokalnej prasie i telewizji. 5. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Leczenia Odwykowego w Nowej Rudzie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Komisariatem Policji w Nowej Rudzie. 6. Wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz krzewienia trzeźwości oraz profilaktyki uzależnień. II. Udzielanie pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób dotkniętych przemocą w Rodzinie. 1. Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i Konsultacyjno-Informacyjnego Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży działającego przy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, prowadzenie terapii indywidualnej, udzielanie pomocy prawnej, sporządzanie wniosków do Prokuratury i Sądu o znęcanie oraz o zasądzenie alimentów i rozwód. 2. Udzielanie poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, prawa cywilnego pełnienie dyżurów przez prawnika. 3. Współpraca z Policją oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - zakładanie Niebieskich Kart dla ofiar przemocy i ich rodzin, prowadzenie poradnictwa.

8 III. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: 1. Organizacja kolonii oraz półkolonii terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka wraz z realizacją programów profilaktycznych stanowiących element całorocznej pracy z dziećmi w szkołach i gimnazjach. 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. 3. Organizowanie dla szkół podstawowych i gimnazjów programów profilaktycznych o tematyce uzależnień: alkohol, narkotyki, przemoc w rodzinie. 4. Dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego podwyższenie aspiracji życiowych. 5. Doposażenie placówek prowadzących i realizujących programy profilaktyczne w pomoce niezbędne do prowadzenia tych zajęć. 6. Organizacja imprez na wolnym powietrzu dla dzieci, młodzieży oraz rodziców wraz z programami profilaktyki uzależnień. 7. Kontynuacja działalności świetlic środowiskowych, gdzie prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą przez wykwalifikowaną kadrę. IV. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej: 1. Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych przeznaczonych dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego oraz dla dzieci i młodzieży szkół i gimnazjów Gminy Nowa Ruda. 2. Sfinansowanie niezbędnych szkoleń przeznaczonych dla Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób pracujących z osobami uzależnionymi w Punktach Konsultacyjnych. 3. Prowadzenie przez psychologa i instruktorów terapii uzależnień zajęć indywidualnych i grupowych. 4. Informowanie o możliwościach leczenia i chorobie alkoholowej. 5. Funkcjonowanie,,Telefonu Zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin. 6. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Leczenia Odwykowego, Punktami Konsultacyjnymi AA oraz Punktem dla Dzieci i Młodzieży, Poradnią Psychologiczną, Policją i Sądem. 7. Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na świetlice środowiskowe.

9 V. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych w szczególności przez dzieci i młodzież. 1. Systematyczne informowanie i edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń o zasadach obowiązujących przy sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzenie skutecznej kontroli i rekontroli placówek. 2. Przeciwdziałanie powstawaniu nowym przypadkom uzależnienia. 3. Zmniejszanie degradacji psychofizycznej osób uzależnionych. 4. Zapobieganie i usuwanie następstw nadużywania alkoholu w szczególności dotyczących przemocy w rodzinie. 5. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ROZDZIAŁ V Zasady Realizacji Programu 1. Zadania szczegółowe Programu określa Harmonogram Realizacji Zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda na 2007 r., stanowiący integralną część Programu zatwierdzony przez Radę Gminy na rok budżetowy, którego dotyczy. 2. Program realizuje Urząd. 3. Nadzór nad realizacją zadań oraz ich formalne rozliczenie prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku Kierownika Referatu Infrastruktury Społecznej. Na podstawie Uchwały nr 222/XXVIII/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustalono dla terenu Gminy Nowa Ruda 80 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 40 punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5 % (wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

10 ROZDZIAŁ VI Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w składzie: - Przewodniczący Komisji, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Komisji - Członkowie Komisji osoby stykające się w swojej pracy zawodowej z problemami uzależnień ( pielęgniarka, instruktor terapii uzależnień, policjant). 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje na podstawie Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 509/114/02 Zarządu Gminy Nowa Ruda z dnia 2 września 2002 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Zasady wynagradzania członków Komisji a. Członkowie Komisji wykonują czynności wynikające z zadań komisji na podstawie umowy zlecenia. b. Członkom Komisji za udział w jej posiedzeniach przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: - przewodniczący komisji 250 zł. - członkowie 230 zł. c. Za nieobecność na posiedzeniu wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie b. ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń komisji w danym miesiącu. W przypadku gdy w danym miesiącu nie odbędzie się żadne posiedzenie komisji, wynagrodzenie nie przysługuje. d. Środki na wynagrodzenie członków komisji pochodzą z funduszy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/ III/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2006r. Lp. Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda na 2007 r. I. Dochody - przewidywane wpływy do budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2007 pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł II. Wydatki przewidywane koszty realizacji zadań ujęte w Harmonogramie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Ruda na 2007 r. I. ZADANIA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Promocja zdrowego stylu życia organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, stanowiący integralny element całorocznej pracy z dziećmi. 2. Dofinansowanie Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono na prowadzenie działalności związanej z profilaktyką uzależnień. 3. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zabezpieczenie podłączenia Internetu, oraz zakup nowości wydawniczych na wyposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej i Konsultacyjno Informacyjnego Leczenia Uzależnienia Alkoholowego i Współuzależnienia. 4. Organizacja półkolonii dla dzieci z rodzin najuboższych w świetlicy środowiskowej w Ludwikowicach (zakup żywności, organizacja wycieczek, zakup materiałów plastycznych, ceramicznych do prowadzenia zajęć, ubezpieczenie o.c. uczestników półkolonii). PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA ,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 7 000,00 zł 5. Dofinansowanie działalności związanej z funkcjonowaniem świetlic ,00 zł środowiskowych: Bożków oraz Przygórze. 6. Kontynuacja budowy świetlicy socjoterapeutycznej w Jugowie ,00 zł 7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych ,00 zł służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 8. Wynagrodzenie biegłego sądowego i biegłego psychologa za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu uczestników postępowania oraz wynagrodzenia instruktora terapii uzależnień, specjalisty terapii uzależnień, ,00 zł prawnika, zatrudnionych do pracy w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Konsultacyjno Informacyjnym Leczenia Uzależnienia Alkoholowego i Współuzależnienia.

12 9. Delegacje oraz szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 10 Koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wynagrodzenia członków Komisji wraz z pochodnymi ,00 zł ,00 zł 11 Ogółem wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł II. ZADANIA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII Lp. RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych przez specjalistę uzależnienia od narkomanii oraz psychologa mających na celu zmniejszenie niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, realizowane dla szkół i gimnazjów Gminy Nowa Ruda. 2. Zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych niezbędnych do pracy w Punktach Konsultacyjnych działających na terenie Gminy Nowa Ruda. 3. Zakup oraz wydruk materiałów informacyjnych (kaset, broszur, książek, nowości wydawniczych) dla szkół i gimnazjów Gminy Nowa Ruda o tematyce uzależnienia od narkotyków. 4. Przeprowadzenie programów profilaktycznych przeznaczonych dla rodzin patologicznych (rodzice i dzieci) podczas organizacji zabaw w szkołach podstawowych organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komisariatem Policji. 5. Wynagrodzenie pedagogów terapeutów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Dzieci i Młodzieży działającym przy Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Nowej Rudzie. PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA 2 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 5 000,00 zł 4 000,00 zł 6. Ogółem wydatki na przeciwdziałanie narkomanii ,00 zł 7. RAZEM : ,00 zł

UCHWAŁA Nr 14/V/10. Rady Gminy Nowa Ruda. z dnia 30 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA Nr 14/V/10. Rady Gminy Nowa Ruda. z dnia 30 grudnia 2010 roku UCHWAŁA Nr 14/V/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu Realizacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik do uchwały Nr 328/XLIV/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 17 grudnia 2013 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Gminny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.169.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.78.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 2 i pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/II/14 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 11/II/14 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 11/II/14 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII..2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

UCHWAŁA NR VII..2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VII..2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gmina Sławatycze Załącznik do Uchwały Nr XV /94/ 08 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2008 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Sławatycze - 2008 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 18/IV/15. Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 18/IV/15. Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2015 roku UCHWAŁA Nr 18/IV/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/242/13 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/242/13 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/242/13 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 4 1

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły (-) Sławomir Błaszczak

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły (-) Sławomir Błaszczak UCHWAŁA NR XIV/51/08 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XXXII/175/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r.

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r. U C H W A Ł A nr XXXII/197/06 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 9 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 9 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r Data utworzenia 2010-12-30 Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Kodrąb z dnia.. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ 231 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXVIII/ 231 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004r. Uchwała Nr XXVIII/ 231 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie: Na podstawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Ustka na

Bardziej szczegółowo