SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia szkolnego programu profilaktyki. 2. Założenia programu. 3. Cele szkolnego programu profilaktyki. 4. Monitorowanie i ewaluacja szkolnego programu profilaktyki 5. Obszary działań profilaktycznych

2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1.Podstawy Prawne Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie kieruje się celami i zadaniami zawartymi w Statucie Szkoły, programie wychowawczym szkoły oraz zasadami zawartymi w: Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr.78, poz.483) Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowanej przez Polskę 30 IX 1991 r. (Dz. U r. nr 120, poz. 526) Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rozporządzeniu MEN z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001 r., poz. 110), Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468), Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 593), Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000 r. i 23 sierpnia 2001 r., Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. Nr 113, poz. 732), Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997 r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. nr 96, poz. 1107), Programie polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998 r. przygotowanym przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa Przy tworzeniu programu uwzględniono: obserwacje funkcjonowania uczniów w szkole i poza szkołą,

3 informacje uzyskane od nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego, spostrzeżenia i wnioski rodziców przekazywane podczas indywidualnych rozmów, zebrań z rodzicami, wnioski Rady Rodziców, opinie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, wywiady z pracownikami administracyjnymi szkoły (sekretarka, woźna itd.), rozmowy z pielęgniarką szkolną. 2. Założenia programu Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający rozwój uczniów, ich zdrowie psychiczne i fizyczne jak również pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu doświadczeń życiowych. Profilaktyka to także zdobywanie wiedzy o zagrożeniach oraz nabywanie umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły tj. podczas godzin wychowawczych, zajęć lekcyjnych oraz odrębnych zajęć profilaktyczno- edukacyjnych. Z analizy zebranego materiału wynika, że w naszej szkole istnieje potrzeba podjęcia działań w następujących obszarach profilaktyki: Profilaktyka zdrowia. Przeciwdziałanie wchodzeniu w zachowania ryzykowne. Komunikacja i umiejętności interpersonalne. Skuteczne metody uczenia się. Zagospodarowanie czasu wolnego. 3. Cele szkolnego programu profilaktyki Cel ogólny Kształtowanie postaw i zachowań społecznie akceptowanych, poprzez zintegrowane działania nauczycieli, uczniów i rodziców. Cele operacyjne Uczeń:

4 Czuje się odpowiedzialny za własne zdrowie i dokonuje właściwych wyborów związanych z higieną i ze zdrowym stylem życia. Zna i stosuje pozytywne wzorce zachowań. Aktywnie i konstruktywnie spędza czas wolny. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Ma poczucie własnej wartości i umie przeciwstawić się presji i naciskom destrukcyjnej grupy. Posiada wiedzę na temat destrukcyjnych skutków uzależnień. Zna i stosuje skuteczne techniki uczenia się, Potrafi stosować techniki relaksacyjne, zna sposoby rozładowywania napięcia emocjonalnego tak, aby nie krzywdzić siebie i innych. Umiejętnie zachowuje się w sytuacjach trudnych. Nauczyciele, rodzice: Doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji w relacjach nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń, rodzic - uczeń. Podnoszą i doskonalą swoje kompetencje wychowawcze. Mają poczucie odpowiedzialności za spójność podejmowanych działań profilaktycznych. Współpracują z instytucjami działającymi na rzecz profilaktyki: SANEPID, P.P-P, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Ośrodek Terapii Uzależnień, M-GOPS Włączają się w organizację pomocy socjalnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 4. Monitorowanie i ewaluacja szkolnego programu profilaktyki Monitorowanie Zadania wychowawcy: Monitorowanie realizacji działań profilaktycznych na poziomie klasy. Diagnozowanie zachowań ryzykownych. Sporządzanie planu działań profilaktycznych w swojej klasie, opracowywanie

5 sposobów realizacji tych działań. Prowadzenie na bieżąco rejestru działań profilaktycznych np. rozmów z rodzicami i ich efektów, rozmów z uczniami (ustalenie metody działań), konsultacji z pedagogiem i innymi specjalistami, informacji o zachowaniach problemowych, przeprowadzonych w klasie zajęć tematycznych, realizowanych programów profilaktycznych, zastosowanych form indywidualnej pomocy uczniom (dziennik klasowy, teczka wychowawcy). Zadania pedagoga szkolnego: Koordynowanie działań związanych z realizacją Szkolnego Programu Profilaktyki Analiza dokumentacji dotyczącej planowania i przebiegu działań profilaktycznych realizowanych przez wychowawców klas. Rejestracja potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki (np. tematyka WDN-u, zakres potrzebnego wsparcia, itp.). Rejestracja sygnałów od wychowawców, nauczycieli, rodziców, osób ze środowiska o pojawieniu się nowych zachowań ryzykownych bądź nasileniu dotychczasowych. Zadania dyrektora: Monitorowanie realizacji działań profilaktycznych na poziomie szkoły. Ewaluacja Ewaluacja SPP ma odpowiedzieć na pytanie Czy w efekcie podejmowanych w naszej szkole działań profilaktycznych osiągnięty został zaplanowany cel? Natomiast wyniki ewaluacji służą do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Pozwalają także systematycznie i na bieżąco modyfikować Szkolny Program Profilaktyki uwzględniając aktualne potrzeby uczniów i rodziców naszej szkoły. Formy ewaluacji: Zapisy w dziennikach szkolnych, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami, nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją i innymi pracownikami, rozmowy z uczniami, protokoły z rad pedagogicznych, sprawozdania.

6 5. Obszary działań profilaktycznych Profilaktyka zdrowia Cel: Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane Organizowanie zajęć o tematyce prozdrowotnej. Propagowanie zdrowego stylu życia. - Pogadanki, prelekcje, mini-wykłady na tematy związane ze zdrowym stylem życia, właściwym odżywianiem się, radzeniem sobie z napięciem emocjonalnym, - Rozmowy na temat higieny codziennej, przestrzegania zasady nie dawaj gryza, nie dawaj łyka, - Kształtowanie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, - Organizacja wycieczek, rajdów, biwaków, obozów letnich, półkolonii, na których uczniowie aktywnie spędzają czas, - Informowanie rodziców o zaletach wypoczynku czynnego - Zajęcia pozalekcyjne uwzględniające ruch na Nauczyciele wychowawcy Nauczyciele przedmiotów (w szczególności w-f, przyroda) Pedagog szkolny, Nauczyciel techniki Nauczyciele wychowawcy Dyrekcja Nauczyciele w-f Nauczyciele cały rok szkolny cały rok szkolny osiągnięcia Uczniowie nabędą podstawowe umiejętności takie jak: - podejmowanie decyzji, - twórcze i krytyczne myślenie, - samoświadomość i empatia, - radzenie sobie z emocjami i stresem. - dbanie o własne zdrowie, - rozumie potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z kontaktów z krwią lub śliną innego człowieka, - potrafi udzielić pierwszej pomocy w sytuacji życiowej, Uczniowie uczestniczą w szkolnych formach propagowania zdrowego stylu życia. Propagują zdrowy styl życia wśród młodzieży z innych krajów, uczestniczącej w

7 świeżym powietrzu. projekcie. - Zajęcia pozalekcyjne sportowe i rekreacyjne, - Realizacja Projektu Comenius Wyznaczeni nauczyciele Rok szkolny przygotowanie ulotek, plakatów na temat 2012/13 i zdrowego stylu życia, 2013/14 Kształtowanie postaw - Respektowanie przepisów bhp na zajęciach Wychowawcy klas Początek roku Uczniowie znają zasady prozdrowotnych na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, Nauczyciel techniki szkolnego- bezpiecznego poruszania się po szkolnych i pozaszkolnych. - Lekcje wychowawcze wrzesień drodze, przestrzegają Bezpieczna droga - poznanie i - Zajęcia z policjantem, Strażą Miejska na temat Rok szkolny w bezpieczeństwa podczas jazdy na wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa miarę rowerze, znają podstawowe znaki zasad bezpiecznego poruszania - Udział w apelach szkolnych zapotrzebowania drogowe umożliwiające się po drodze. - Przygotowanie uczniów do egzaminu na Kartę poruszanie się po drodze. Rowerową - lekcje wychowawcze na temat Bezpieczne wakacje Pomoc uczniom w trudnej - Obserwacja uczniów, rozmowy z uczniami i Wychowawcy Cały rok, Uczniowie otrzymują wsparcie sytuacji rodzinnej i materialnej ich opiekunami. Pedagog Według emocjonalne i materialne. - Stały kontakt z rodzicami i prawnymi Wychowawcy świetlicy zapotrzebowania opiekunami. Rada Rodziców - Organizacja dożywiania dzieci w szkole Opiekunowie koła Caritas (obiady refundowane przez M-GOPS i sponsorów indywidualnych) - Pomoc socjalna (stypendia socjalne, wyprawki szkolne) - Dofinansowywanie wycieczek dla uczniów z rodzin o najtrudniejszej sytuacji materialnej,

8 - Działalność szkolnego koła Caritas Profilaktyka wchodzenia w zachowania ryzykowne Cel: zapobieganie zachowaniom agresywnym i wchodzeniu w inne zachowania ryzykowne. Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane osiągnięcia Organizowanie zajęć dotyczących agresji i przemocy, umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia. - Tematyka godzin wychowawczych - Spotkania z policjantami, strażą miejską - Wprowadzenie kontraktów klasowych - Praca w organizacjach działających na terenie szkoły. Wychowawcy klas, nauczyciele Pedagog Samorząd Uczniowski Wychowawcy świetlicy Dyrekcja Opiekun SU cały rok szkolny Uczniowie mają świadomość czym jest agresja i przemoc. Wiedzą, jak zachować się w sytuacjach trudnych i nietypowych. Rozumieją co może być dla nich niebezpieczne, potrafią odmawiać. Respektują wspólnie ustalone zasady zachowania. Kształtowanie systemów wartości pożądanych społecznie. - Zapoznanie uczniów z kryteriami ocen z zachowania. - Rozmowy (pogadanki) na temat kulturalnego zachowania w domu, szkole i w miejscach publicznych, - Tematyka lekcji wychowawczych. Wychowawcy i pozostali nauczyciele Pielęgniarka Pedagog cały rok szkolny - Znają normy, reguły, zasady wpływające na ich dobre relacje z innymi. - Mają świadomość, co to jest rodzina i co to znaczy, że są jej członkami.

9 - Egzekwowanie właściwego wyglądu i ubioru - Znają kryteria ocen zachowania, uczniów, potrafią zachować się kulturalnie w - Uświadamianie uczniom skutków opuszczania domu, szkole i miejscach zajęć, poznanie przyczyn ewentualnych publicznych. wagarów i spóźnień (systematyczna kontrola - Słuchają się wzajemnie, rozpoznają frekwencji na zajęciach). i nazywają uczucia. - Organizowanie spotkań z przedstawicielami - Dostrzegają własną indywidualność rodzin uczniów np. z okazji Święta Babci i i niepowtarzalność. Dziadka, Dnia Matki, innych imprez - Potrafią być tolerancyjni wobec integracyjnych, osób niepełnosprawnych, doceniają Rozmowy na temat tolerancji, wzajemną pomoc. niepełnosprawności. - Mają świadomość, że jednym ze - Informowanie rodziców i opiekunów o sposobów rozwiązywania wszelkich przejawach zachowań problemów może być pomoc osób nieodpowiednich, w tym również niszczenia i dorosłych. demolowania mienia szkolnego. - Ponoszenie przez sprawców kosztów naprawy zniszczonego sprzętu. - Współpraca nauczycieli, bieżące przekazywanie informacji na temat zachowania uczniów na lekcjach, w świetlicy, bibliotece, jadalni i korytarzach Prowadzenie systematycznych - Realizowanie programów profilaktycznych w Wychowawcy poszczególnych Cały rok Uczniowie rozumieją pojęcia: nałóg, działań informacyjnych celu przekazania rzetelnej i adekwatnie klas szkolny używki, alkoholizm, narkomania, dotyczących zagrożeń dobranej do wieku wiedzy na temat zagrożeń Nauczyciele przedmiotowi dopalacze, uzależnienie, związanych z sięganiem po wynikających z sięgania po środki Pedagog - Potrafią określić negatywne skutki

10 środki uzależniające (papierosy, uzależniające. Pielęgniarka wynikające ze stosowania używek alkohol, dopalacze, narkotyki) - Lekcje wychowawcze omawiające tematykę Wychowawcy świetlicy (papierosów, narkotyków, alkoholu, zachowań ryzykownych dopalaczy). - Ćwiczenie postawy asertywnej w kontakcie z - Uczą się akceptacji siebie, swojego używkami. miejsca w grupie rówieśniczej oraz - Wzmacnianie czynników chroniących przed umiejętności mówienie nie i nie wchodzeniem w zachowania ryzykowne ulegania presji. (angażowanie uczniów do udziału w akcjach, konkursach; prowadzenie zajęć integrujących klasę, wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów) - Rozmowy na temat radzenia sobie z silnym napięciem emocjonalnym, - Pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. - Promowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. - Eksponowanie sukcesów osiąganych przez uczniów Pogłębianie wiadomości - Indywidualne spotkania pedagoga, Pedagog Cały rok - Rodzice systematycznie rodziców na temat różnego wychowawcy z rodzicami. Wychowawcy szkolny, w współpracują z wychowawcą i rodzaju uzależnień - Pogadanki na spotkaniach z rodzicami w miarę potrzeb pedagogiem. ramach programów profilaktycznych - Mają wiedzę na temat uzależnień. realizowanych w klasach, - Rodzice znają zasady bezpiecznego - Uświadomienie rodzicom zagrożeń okresu korzystania z Internetu przez dzieci. dorastania,

11 Dostarczanie uczniom i - Rozmowy podczas wszystkich zajęć Wychowawcy, nauczyciele Cały rok w - Uczniowie znają zasady rodzicom wiadomości i edukacyjnych na temat korzystania z komputera wszystkich przedmiotów, miarę potrzeb korzystania z technologii umiejętności dotyczących i Internetu, nauczyciele informatyki informacyjnej, zdrowego korzystania z - Rozmowy na temat przemocy w Internecie. - są świadomi braku bezkarności komputera i Internetu - Informowanie rodziców o możliwościach i osób stosujących cyberprzemoc, zagrożeniach wynikających z dostępu do wiedzą jak zareagować w sytuacji technologii informacyjnej, cyberprzemocy, - Rodzice znają możliwości kontrolowania dostępu do zasobów internetowych (kontrola rodzicielska) Monitorowanie potrzeb - Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami Nauczyciele Cały rok Uczniowie otrzymują wsparcie i wychowanków przez - Pomoc uczniom mającym problemy Wychowawcy szkolny pomoc. nauczycieli i udzielanie im Pedagog szkolny wsparcia w sytuacjach Dyrektor kryzysowych.

12 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Cel: Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane osiągnięcia Organizowanie zajęć edukacyjnych na temat komunikowania się w grupie - Lekcje wychowawcze np. Poznajemy się, Wybieramy samorząd klasowy, Zasady współpracy w naszej klasie itp. - Zasady komunikowania się z drugim człowiekiem zagadnienia realizowane na lekcjach wychowawczych, lekcjach języka polskiego np. Kultura języka, stroju i zachowania, Jak porozumiewać się z innymi. Wychowawcy klas Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów Cały rok szkolny - Uczniowie poznają lepiej swoich kolegów w klasie, mają większe poczucie bezpieczeństwa, wyrażają swoje przekonania w życzliwej atmosferze. - Nauczyciele znają swoją klasę i sytuację rodzinną poszczególnych dzieci, znają zainteresowania uczniów swojej klasy - Poznawanie zainteresowań uczniów, prezentowanie przez uczniów swoich mocnych stron, Zajęcia integracyjne - Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych (andrzejki, mikołajki, klasowa Wigilia, dyskoteki, Dzień Zakochanych, Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas, Nauczyciele Cały rok szkolny - Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu klasy, biorą udział w klasowych uroczystościach, wycieczkach, itd.,

13 pierwszy dzień wiosny, Dzień Kobiet, Dzień angażują się (w miarę swoich Chłopca, Dzień Dziecka), możliwości) w przygotowanie - Wycieczki klasowe i szkolne, wyjścia do klasowych uroczystości. kina, teatru, muzeum, BMiG Jarocin - Godziny wychowawcze, których celem jest integrowanie zespołu klasowego (np. praca w grupach, pomoc w organizacji imprez) Radzenie sobie z konfliktami - Obserwacja komunikacji interpersonalnej w Wychowawcy, nauczyciele Cały rok szkolny - Uczniowie wiedzą, na czym polega klasie i rozmowy indywidualne z uczniami. Pedagog szkolny dobre porozumiewanie się, potrafią -Wychwytywanie sytuacji niepokojących, słuchać innych, potrafią zapobiegać reagowanie na bieżąco, powstawaniu zakłóceń w - Przekazywanie uczniom informacji na temat komunikacji, różnic pomiędzy konfliktami możliwymi do - Wiedzą, że czasem potrzebna jest rozwiązania samodzielnie przez uczniów a pomoc dorosłego, tymi, do rozwiązania których niezbędna jest -Potrafią dochodzić do porozumienia z pomoc osoby dorosłej, uwrażliwienie na rówieśnikami przy rozwiązywaniu potrzebę szukania pomocy u dorosłych. klasowych problemów, - Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym - Umieją nazwać wartości ważne w poprzez dbanie o respektowanie zasad i życiu klasy, znają mocne strony poznanie procedur zachowania się w trudnych swojej klasy. sytuacjach. - Nauczyciele znają obszary, na które - Rozmowy indywidualne oraz zajęcia należy zwrócić baczną uwagę, socjoterapeutyczne organizowane przez dotyczące klasowych napięć i sytuacji pedagoga szkolnego, konfliktowych - Budowanie empatii i wzajemnego zaufania jako forma przeciwdziałania konfliktom

14 realizacja na lekcjach wychowawczych, - Zapobieganie zachowaniom agresywnym wśród uczniów tematyka lekcji wychowawczych. Zagospodarowanie czasu wolnego Cel: Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane osiągnięcia Uświadomienie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie kultury fizycznej i turystyki. - Godziny wychowawcze promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego, - Rozmowy z uczniami na temat preferowanych przez nich sposobów spędzania czasu, weryfikowanie pomysłów korzystnych i niekorzystnych. - Lekcje przedmiotowe podejmowanie tematyki aktywnego spędzania czasu wolnego zgodnie z zagadnieniami zaplanowanymi w podstawie programowej. - Gazetki ścienne, plakaty dotyczące szkolnych i pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego, - Prowadzenie kół zainteresowań, SKS-ów, i innych zajęć pozalekcyjnych. Wychowawcy Samorząd Uczniowski Nauczyciele przedmiotów Wychowawcy, Dyrektor, Opiekun SU Rok szkolny - Uczniowie umieją zaplanować i przeprowadzić gry i zabawy sportowo- rekreacyjne na świeżym powietrzu. Uczniowie biorą udział w szkolnych i pozaszkolnych formach spędzania czasu wolnego,

15 Zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań. Współpraca z ośrodkami kultury i innymi instytucjami w środowisku. - Organizowanie uroczystości szkolnych i imprez klasowych. - Zorganizowanie zawodów sportowych, Dnia Dziecka, wyjść na basen. - Organizowanie wycieczek, rajdów, spacerów, wyjść do kina, - Prezentacja szkolnych form spędzania czasu wolnego (gazetki, zdjęcia, dyplomy, strona WWW) - Godziny wychowawcze np.: Moje hobby, prezentowanie przez uczniów własnych zainteresowań i umiejętności (np. gra na instrumencie, karate, taniec) - Obserwacja i analiza wyników nauczania, - Stosowanie aktywnych metod pracy - Poszerzanie oferty kół zainteresowań. - Wzbogacanie i urozmaicanie form zajęć świetlicy szkolnej. - Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych, zachęcanie uczniów do prezentowania własnych umiejętności n konkursach, -Konsekwentne przestrzeganie zaleceń PPP. - Wyjścia do kina, teatru, na basen, - Udział w konkursach, i imprezach organizowanych przez różne podmioty (inne Nauczyciele wychowawcy i przedmiotowi Nauczyciele Dyrekcja, nauczyciele Cały rok szkolny - Uczniowie rozwijają własne zainteresowania, - Współorganizują konkursy szkolne i pozaszkolne. - Aktywnie biorą udział w szkolnych oraz pozaszkolnych konkursach. Dyrekcja, nauczyciele W miarę potrzeb Uczniowie biorą udział w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, zajęciach

16 szkoły, organizacje pozarządowe, JOK GMiG Jarocin itp.) - Udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne podmioty (szkoły, stowarzyszenia, Jarocin Sport) edukacyjnych, konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez szkołę i inne placówki. Techniki skutecznego uczenia się Cel :Rozwijanie i doskonalenie umiejętności skutecznego uczenia się Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane osiągnięcia Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi sposobami uczenia się i zapamiętywania. - Przedstawienie uczniom na lekcjach wychowawczych skutecznych sposobów uczenia się w formie prezentacji Jak się uczyć - Ćwiczenie i doskonalenie Pedagog szkolny wychowawcy wg potrzeb - Uczniowie poznają skuteczne techniki uczenia się i zapamiętywania, - Na bieżąco ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie. umiejętności zapamiętywania i uczenia się. Prowadzenie lekcji przedmiotowych umożliwiających wykorzystanie map pamięciowych innych sposobów uczenia się. - Prowadzenie lekcji przedmiotowych z wykorzystaniem skutecznych metod uczenia się, - Tworzenie map pamięciowych na lekcjach powtórzeniowych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów Cały rok szkolny - Nauczyciele prowadza lekcje z zastosowaniem skutecznych metod uczenia się, - Wspólnie z uczniami ćwiczą i doskonalą umiejętność tworzenia map pamięciowych, Przekazanie rodzicom - Przekazanie rodzicom na Wychowawcy klas Według potrzeb - Rodzice znają zasady

17 informacji o skutecznych metodach uczenia się Doskonalenie nauczycieli w zakresie skutecznych metod uczenia się. zebraniach z rodzicami lub w kontakcie indywidualnym informacji na temat skutecznych metod uczenia się - Zorganizowanie rad pedagogicznych szkoleniowych w ramach WDN-u na temat sposobów uczenia się. - Wzbogacanie zasobów biblioteki szkolnej w pozycje dla nauczycieli i uczniów na temat skutecznych technik uczenia się. skutecznego uczenia się, - Wspierają dzieci w doskonaleniu tych metod Pedagog szkolny, dyrektor Według potrzeb - Nauczyciele doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznych technik uczenia się, przekazują uczniom nowe informacje, - Biblioteka, w miarę możliwości finansowych, wzbogaca swój księgozbiór o publikacje dotyczące metod uczenia się.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia szkolnego programu profilaktyki. 2. Założenia programu. 3. Cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia szkolnego programu profilaktyki. 2. Założenia programu. 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich ul. Groszowicka 12 45-517 Opole

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich ul. Groszowicka 12 45-517 Opole Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich ul. Groszowicka 12 45-517 Opole SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1. PODSTAWY PRAWNE Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 26 w Opolu kieruje się

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ NA LATA SZKOLNE: 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łęczycach Przedłożony i zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2015/16

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2015/16 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2015/16 1. Podstawy Prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN ul. św. Marka 34, 31-024 Kraków SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2016 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia szkolnego programu profilaktyki. 2. Założenia programu. 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Rady Rodziców Michał Lenkiewicz SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2011 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Kasperkiewicz SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( PAPIEROSY, NARKOTYKI,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie wychowawczym szkoły oraz wynikach ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 15 w Sosnowcu 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 15 w Sosnowcu 2013/2014 Podstawy Prawne SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 15 w Sosnowcu 2013/2014 Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr.78, poz.483) Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE Profilaktyka szkolna ma na celu objęcie ochroną uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 2017 z uwzględnieniem zadań wynikających z Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Cele programu profilaktycznego 1. Minimalizowanie zagrożeń zachowania poprzez

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu profilaktyki jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 Podstawę prawną niniejszego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZDROWY STYL ŻYCIA Zadania Forma podejmowanych działań Osiągnięcia uczniów Osoby odpowiedzialne Dostarczenie uczniom, rodzicom informacyjnych dotyczących wielu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO STATUTU SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY IM. KS. STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH NA LATA 2013-2016 MONKINIE 2013 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM KS. ST.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2014/2015 1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2014/2015 2 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2015-2016 opracowany w oparciu o Program Pięcioletni szkoły z uwzględnieniem kierunków w oświacie i wniosków z ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo