SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia szkolnego programu profilaktyki. 2. Założenia programu. 3. Cele szkolnego programu profilaktyki. 4. Monitorowanie i ewaluacja szkolnego programu profilaktyki 5. Obszary działań profilaktycznych

2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1.Podstawy Prawne Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie kieruje się celami i zadaniami zawartymi w Statucie Szkoły, programie wychowawczym szkoły oraz zasadami zawartymi w: Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr.78, poz.483) Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowanej przez Polskę 30 IX 1991 r. (Dz. U r. nr 120, poz. 526) Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rozporządzeniu MEN z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001 r., poz. 110), Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468), Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 593), Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000 r. i 23 sierpnia 2001 r., Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. Nr 113, poz. 732), Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997 r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. nr 96, poz. 1107), Programie polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998 r. przygotowanym przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa Przy tworzeniu programu uwzględniono: obserwacje funkcjonowania uczniów w szkole i poza szkołą,

3 informacje uzyskane od nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego, spostrzeżenia i wnioski rodziców przekazywane podczas indywidualnych rozmów, zebrań z rodzicami, wnioski Rady Rodziców, opinie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, wywiady z pracownikami administracyjnymi szkoły (sekretarka, woźna itd.), rozmowy z pielęgniarką szkolną. 2. Założenia programu Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający rozwój uczniów, ich zdrowie psychiczne i fizyczne jak również pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu doświadczeń życiowych. Profilaktyka to także zdobywanie wiedzy o zagrożeniach oraz nabywanie umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły tj. podczas godzin wychowawczych, zajęć lekcyjnych oraz odrębnych zajęć profilaktyczno- edukacyjnych. Z analizy zebranego materiału wynika, że w naszej szkole istnieje potrzeba podjęcia działań w następujących obszarach profilaktyki: Profilaktyka zdrowia. Przeciwdziałanie wchodzeniu w zachowania ryzykowne. Komunikacja i umiejętności interpersonalne. Skuteczne metody uczenia się. Zagospodarowanie czasu wolnego. 3. Cele szkolnego programu profilaktyki Cel ogólny Kształtowanie postaw i zachowań społecznie akceptowanych, poprzez zintegrowane działania nauczycieli, uczniów i rodziców. Cele operacyjne Uczeń:

4 Czuje się odpowiedzialny za własne zdrowie i dokonuje właściwych wyborów związanych z higieną i ze zdrowym stylem życia. Zna i stosuje pozytywne wzorce zachowań. Aktywnie i konstruktywnie spędza czas wolny. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Ma poczucie własnej wartości i umie przeciwstawić się presji i naciskom destrukcyjnej grupy. Posiada wiedzę na temat destrukcyjnych skutków uzależnień. Zna i stosuje skuteczne techniki uczenia się, Potrafi stosować techniki relaksacyjne, zna sposoby rozładowywania napięcia emocjonalnego tak, aby nie krzywdzić siebie i innych. Umiejętnie zachowuje się w sytuacjach trudnych. Nauczyciele, rodzice: Doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji w relacjach nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń, rodzic - uczeń. Podnoszą i doskonalą swoje kompetencje wychowawcze. Mają poczucie odpowiedzialności za spójność podejmowanych działań profilaktycznych. Współpracują z instytucjami działającymi na rzecz profilaktyki: SANEPID, P.P-P, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Ośrodek Terapii Uzależnień, M-GOPS Włączają się w organizację pomocy socjalnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 4. Monitorowanie i ewaluacja szkolnego programu profilaktyki Monitorowanie Zadania wychowawcy: Monitorowanie realizacji działań profilaktycznych na poziomie klasy. Diagnozowanie zachowań ryzykownych. Sporządzanie planu działań profilaktycznych w swojej klasie, opracowywanie

5 sposobów realizacji tych działań. Prowadzenie na bieżąco rejestru działań profilaktycznych np. rozmów z rodzicami i ich efektów, rozmów z uczniami (ustalenie metody działań), konsultacji z pedagogiem i innymi specjalistami, informacji o zachowaniach problemowych, przeprowadzonych w klasie zajęć tematycznych, realizowanych programów profilaktycznych, zastosowanych form indywidualnej pomocy uczniom (dziennik klasowy, teczka wychowawcy). Zadania pedagoga szkolnego: Koordynowanie działań związanych z realizacją Szkolnego Programu Profilaktyki Analiza dokumentacji dotyczącej planowania i przebiegu działań profilaktycznych realizowanych przez wychowawców klas. Rejestracja potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki (np. tematyka WDN-u, zakres potrzebnego wsparcia, itp.). Rejestracja sygnałów od wychowawców, nauczycieli, rodziców, osób ze środowiska o pojawieniu się nowych zachowań ryzykownych bądź nasileniu dotychczasowych. Zadania dyrektora: Monitorowanie realizacji działań profilaktycznych na poziomie szkoły. Ewaluacja Ewaluacja SPP ma odpowiedzieć na pytanie Czy w efekcie podejmowanych w naszej szkole działań profilaktycznych osiągnięty został zaplanowany cel? Natomiast wyniki ewaluacji służą do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Pozwalają także systematycznie i na bieżąco modyfikować Szkolny Program Profilaktyki uwzględniając aktualne potrzeby uczniów i rodziców naszej szkoły. Formy ewaluacji: Zapisy w dziennikach szkolnych, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami, nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją i innymi pracownikami, rozmowy z uczniami, protokoły z rad pedagogicznych, sprawozdania.

6 5. Obszary działań profilaktycznych Profilaktyka zdrowia Cel: Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane Organizowanie zajęć o tematyce prozdrowotnej. Propagowanie zdrowego stylu życia. - Pogadanki, prelekcje, mini-wykłady na tematy związane ze zdrowym stylem życia, właściwym odżywianiem się, radzeniem sobie z napięciem emocjonalnym, - Rozmowy na temat higieny codziennej, przestrzegania zasady nie dawaj gryza, nie dawaj łyka, - Kształtowanie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, - Organizacja wycieczek, rajdów, biwaków, obozów letnich, półkolonii, na których uczniowie aktywnie spędzają czas, - Informowanie rodziców o zaletach wypoczynku czynnego - Zajęcia pozalekcyjne uwzględniające ruch na Nauczyciele wychowawcy Nauczyciele przedmiotów (w szczególności w-f, przyroda) Pedagog szkolny, Nauczyciel techniki Nauczyciele wychowawcy Dyrekcja Nauczyciele w-f Nauczyciele cały rok szkolny cały rok szkolny osiągnięcia Uczniowie nabędą podstawowe umiejętności takie jak: - podejmowanie decyzji, - twórcze i krytyczne myślenie, - samoświadomość i empatia, - radzenie sobie z emocjami i stresem. - dbanie o własne zdrowie, - rozumie potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z kontaktów z krwią lub śliną innego człowieka, - potrafi udzielić pierwszej pomocy w sytuacji życiowej, Uczniowie uczestniczą w szkolnych formach propagowania zdrowego stylu życia. Propagują zdrowy styl życia wśród młodzieży z innych krajów, uczestniczącej w

7 świeżym powietrzu. projekcie. - Zajęcia pozalekcyjne sportowe i rekreacyjne, - Realizacja Projektu Comenius Wyznaczeni nauczyciele Rok szkolny przygotowanie ulotek, plakatów na temat 2012/13 i zdrowego stylu życia, 2013/14 Kształtowanie postaw - Respektowanie przepisów bhp na zajęciach Wychowawcy klas Początek roku Uczniowie znają zasady prozdrowotnych na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, Nauczyciel techniki szkolnego- bezpiecznego poruszania się po szkolnych i pozaszkolnych. - Lekcje wychowawcze wrzesień drodze, przestrzegają Bezpieczna droga - poznanie i - Zajęcia z policjantem, Strażą Miejska na temat Rok szkolny w bezpieczeństwa podczas jazdy na wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa miarę rowerze, znają podstawowe znaki zasad bezpiecznego poruszania - Udział w apelach szkolnych zapotrzebowania drogowe umożliwiające się po drodze. - Przygotowanie uczniów do egzaminu na Kartę poruszanie się po drodze. Rowerową - lekcje wychowawcze na temat Bezpieczne wakacje Pomoc uczniom w trudnej - Obserwacja uczniów, rozmowy z uczniami i Wychowawcy Cały rok, Uczniowie otrzymują wsparcie sytuacji rodzinnej i materialnej ich opiekunami. Pedagog Według emocjonalne i materialne. - Stały kontakt z rodzicami i prawnymi Wychowawcy świetlicy zapotrzebowania opiekunami. Rada Rodziców - Organizacja dożywiania dzieci w szkole Opiekunowie koła Caritas (obiady refundowane przez M-GOPS i sponsorów indywidualnych) - Pomoc socjalna (stypendia socjalne, wyprawki szkolne) - Dofinansowywanie wycieczek dla uczniów z rodzin o najtrudniejszej sytuacji materialnej,

8 - Działalność szkolnego koła Caritas Profilaktyka wchodzenia w zachowania ryzykowne Cel: zapobieganie zachowaniom agresywnym i wchodzeniu w inne zachowania ryzykowne. Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane osiągnięcia Organizowanie zajęć dotyczących agresji i przemocy, umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia. - Tematyka godzin wychowawczych - Spotkania z policjantami, strażą miejską - Wprowadzenie kontraktów klasowych - Praca w organizacjach działających na terenie szkoły. Wychowawcy klas, nauczyciele Pedagog Samorząd Uczniowski Wychowawcy świetlicy Dyrekcja Opiekun SU cały rok szkolny Uczniowie mają świadomość czym jest agresja i przemoc. Wiedzą, jak zachować się w sytuacjach trudnych i nietypowych. Rozumieją co może być dla nich niebezpieczne, potrafią odmawiać. Respektują wspólnie ustalone zasady zachowania. Kształtowanie systemów wartości pożądanych społecznie. - Zapoznanie uczniów z kryteriami ocen z zachowania. - Rozmowy (pogadanki) na temat kulturalnego zachowania w domu, szkole i w miejscach publicznych, - Tematyka lekcji wychowawczych. Wychowawcy i pozostali nauczyciele Pielęgniarka Pedagog cały rok szkolny - Znają normy, reguły, zasady wpływające na ich dobre relacje z innymi. - Mają świadomość, co to jest rodzina i co to znaczy, że są jej członkami.

9 - Egzekwowanie właściwego wyglądu i ubioru - Znają kryteria ocen zachowania, uczniów, potrafią zachować się kulturalnie w - Uświadamianie uczniom skutków opuszczania domu, szkole i miejscach zajęć, poznanie przyczyn ewentualnych publicznych. wagarów i spóźnień (systematyczna kontrola - Słuchają się wzajemnie, rozpoznają frekwencji na zajęciach). i nazywają uczucia. - Organizowanie spotkań z przedstawicielami - Dostrzegają własną indywidualność rodzin uczniów np. z okazji Święta Babci i i niepowtarzalność. Dziadka, Dnia Matki, innych imprez - Potrafią być tolerancyjni wobec integracyjnych, osób niepełnosprawnych, doceniają Rozmowy na temat tolerancji, wzajemną pomoc. niepełnosprawności. - Mają świadomość, że jednym ze - Informowanie rodziców i opiekunów o sposobów rozwiązywania wszelkich przejawach zachowań problemów może być pomoc osób nieodpowiednich, w tym również niszczenia i dorosłych. demolowania mienia szkolnego. - Ponoszenie przez sprawców kosztów naprawy zniszczonego sprzętu. - Współpraca nauczycieli, bieżące przekazywanie informacji na temat zachowania uczniów na lekcjach, w świetlicy, bibliotece, jadalni i korytarzach Prowadzenie systematycznych - Realizowanie programów profilaktycznych w Wychowawcy poszczególnych Cały rok Uczniowie rozumieją pojęcia: nałóg, działań informacyjnych celu przekazania rzetelnej i adekwatnie klas szkolny używki, alkoholizm, narkomania, dotyczących zagrożeń dobranej do wieku wiedzy na temat zagrożeń Nauczyciele przedmiotowi dopalacze, uzależnienie, związanych z sięganiem po wynikających z sięgania po środki Pedagog - Potrafią określić negatywne skutki

10 środki uzależniające (papierosy, uzależniające. Pielęgniarka wynikające ze stosowania używek alkohol, dopalacze, narkotyki) - Lekcje wychowawcze omawiające tematykę Wychowawcy świetlicy (papierosów, narkotyków, alkoholu, zachowań ryzykownych dopalaczy). - Ćwiczenie postawy asertywnej w kontakcie z - Uczą się akceptacji siebie, swojego używkami. miejsca w grupie rówieśniczej oraz - Wzmacnianie czynników chroniących przed umiejętności mówienie nie i nie wchodzeniem w zachowania ryzykowne ulegania presji. (angażowanie uczniów do udziału w akcjach, konkursach; prowadzenie zajęć integrujących klasę, wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów) - Rozmowy na temat radzenia sobie z silnym napięciem emocjonalnym, - Pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. - Promowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. - Eksponowanie sukcesów osiąganych przez uczniów Pogłębianie wiadomości - Indywidualne spotkania pedagoga, Pedagog Cały rok - Rodzice systematycznie rodziców na temat różnego wychowawcy z rodzicami. Wychowawcy szkolny, w współpracują z wychowawcą i rodzaju uzależnień - Pogadanki na spotkaniach z rodzicami w miarę potrzeb pedagogiem. ramach programów profilaktycznych - Mają wiedzę na temat uzależnień. realizowanych w klasach, - Rodzice znają zasady bezpiecznego - Uświadomienie rodzicom zagrożeń okresu korzystania z Internetu przez dzieci. dorastania,

11 Dostarczanie uczniom i - Rozmowy podczas wszystkich zajęć Wychowawcy, nauczyciele Cały rok w - Uczniowie znają zasady rodzicom wiadomości i edukacyjnych na temat korzystania z komputera wszystkich przedmiotów, miarę potrzeb korzystania z technologii umiejętności dotyczących i Internetu, nauczyciele informatyki informacyjnej, zdrowego korzystania z - Rozmowy na temat przemocy w Internecie. - są świadomi braku bezkarności komputera i Internetu - Informowanie rodziców o możliwościach i osób stosujących cyberprzemoc, zagrożeniach wynikających z dostępu do wiedzą jak zareagować w sytuacji technologii informacyjnej, cyberprzemocy, - Rodzice znają możliwości kontrolowania dostępu do zasobów internetowych (kontrola rodzicielska) Monitorowanie potrzeb - Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami Nauczyciele Cały rok Uczniowie otrzymują wsparcie i wychowanków przez - Pomoc uczniom mającym problemy Wychowawcy szkolny pomoc. nauczycieli i udzielanie im Pedagog szkolny wsparcia w sytuacjach Dyrektor kryzysowych.

12 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Cel: Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane osiągnięcia Organizowanie zajęć edukacyjnych na temat komunikowania się w grupie - Lekcje wychowawcze np. Poznajemy się, Wybieramy samorząd klasowy, Zasady współpracy w naszej klasie itp. - Zasady komunikowania się z drugim człowiekiem zagadnienia realizowane na lekcjach wychowawczych, lekcjach języka polskiego np. Kultura języka, stroju i zachowania, Jak porozumiewać się z innymi. Wychowawcy klas Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów Cały rok szkolny - Uczniowie poznają lepiej swoich kolegów w klasie, mają większe poczucie bezpieczeństwa, wyrażają swoje przekonania w życzliwej atmosferze. - Nauczyciele znają swoją klasę i sytuację rodzinną poszczególnych dzieci, znają zainteresowania uczniów swojej klasy - Poznawanie zainteresowań uczniów, prezentowanie przez uczniów swoich mocnych stron, Zajęcia integracyjne - Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych (andrzejki, mikołajki, klasowa Wigilia, dyskoteki, Dzień Zakochanych, Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas, Nauczyciele Cały rok szkolny - Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu klasy, biorą udział w klasowych uroczystościach, wycieczkach, itd.,

13 pierwszy dzień wiosny, Dzień Kobiet, Dzień angażują się (w miarę swoich Chłopca, Dzień Dziecka), możliwości) w przygotowanie - Wycieczki klasowe i szkolne, wyjścia do klasowych uroczystości. kina, teatru, muzeum, BMiG Jarocin - Godziny wychowawcze, których celem jest integrowanie zespołu klasowego (np. praca w grupach, pomoc w organizacji imprez) Radzenie sobie z konfliktami - Obserwacja komunikacji interpersonalnej w Wychowawcy, nauczyciele Cały rok szkolny - Uczniowie wiedzą, na czym polega klasie i rozmowy indywidualne z uczniami. Pedagog szkolny dobre porozumiewanie się, potrafią -Wychwytywanie sytuacji niepokojących, słuchać innych, potrafią zapobiegać reagowanie na bieżąco, powstawaniu zakłóceń w - Przekazywanie uczniom informacji na temat komunikacji, różnic pomiędzy konfliktami możliwymi do - Wiedzą, że czasem potrzebna jest rozwiązania samodzielnie przez uczniów a pomoc dorosłego, tymi, do rozwiązania których niezbędna jest -Potrafią dochodzić do porozumienia z pomoc osoby dorosłej, uwrażliwienie na rówieśnikami przy rozwiązywaniu potrzebę szukania pomocy u dorosłych. klasowych problemów, - Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym - Umieją nazwać wartości ważne w poprzez dbanie o respektowanie zasad i życiu klasy, znają mocne strony poznanie procedur zachowania się w trudnych swojej klasy. sytuacjach. - Nauczyciele znają obszary, na które - Rozmowy indywidualne oraz zajęcia należy zwrócić baczną uwagę, socjoterapeutyczne organizowane przez dotyczące klasowych napięć i sytuacji pedagoga szkolnego, konfliktowych - Budowanie empatii i wzajemnego zaufania jako forma przeciwdziałania konfliktom

14 realizacja na lekcjach wychowawczych, - Zapobieganie zachowaniom agresywnym wśród uczniów tematyka lekcji wychowawczych. Zagospodarowanie czasu wolnego Cel: Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane osiągnięcia Uświadomienie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie kultury fizycznej i turystyki. - Godziny wychowawcze promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego, - Rozmowy z uczniami na temat preferowanych przez nich sposobów spędzania czasu, weryfikowanie pomysłów korzystnych i niekorzystnych. - Lekcje przedmiotowe podejmowanie tematyki aktywnego spędzania czasu wolnego zgodnie z zagadnieniami zaplanowanymi w podstawie programowej. - Gazetki ścienne, plakaty dotyczące szkolnych i pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego, - Prowadzenie kół zainteresowań, SKS-ów, i innych zajęć pozalekcyjnych. Wychowawcy Samorząd Uczniowski Nauczyciele przedmiotów Wychowawcy, Dyrektor, Opiekun SU Rok szkolny - Uczniowie umieją zaplanować i przeprowadzić gry i zabawy sportowo- rekreacyjne na świeżym powietrzu. Uczniowie biorą udział w szkolnych i pozaszkolnych formach spędzania czasu wolnego,

15 Zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań. Współpraca z ośrodkami kultury i innymi instytucjami w środowisku. - Organizowanie uroczystości szkolnych i imprez klasowych. - Zorganizowanie zawodów sportowych, Dnia Dziecka, wyjść na basen. - Organizowanie wycieczek, rajdów, spacerów, wyjść do kina, - Prezentacja szkolnych form spędzania czasu wolnego (gazetki, zdjęcia, dyplomy, strona WWW) - Godziny wychowawcze np.: Moje hobby, prezentowanie przez uczniów własnych zainteresowań i umiejętności (np. gra na instrumencie, karate, taniec) - Obserwacja i analiza wyników nauczania, - Stosowanie aktywnych metod pracy - Poszerzanie oferty kół zainteresowań. - Wzbogacanie i urozmaicanie form zajęć świetlicy szkolnej. - Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych, zachęcanie uczniów do prezentowania własnych umiejętności n konkursach, -Konsekwentne przestrzeganie zaleceń PPP. - Wyjścia do kina, teatru, na basen, - Udział w konkursach, i imprezach organizowanych przez różne podmioty (inne Nauczyciele wychowawcy i przedmiotowi Nauczyciele Dyrekcja, nauczyciele Cały rok szkolny - Uczniowie rozwijają własne zainteresowania, - Współorganizują konkursy szkolne i pozaszkolne. - Aktywnie biorą udział w szkolnych oraz pozaszkolnych konkursach. Dyrekcja, nauczyciele W miarę potrzeb Uczniowie biorą udział w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, zajęciach

16 szkoły, organizacje pozarządowe, JOK GMiG Jarocin itp.) - Udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne podmioty (szkoły, stowarzyszenia, Jarocin Sport) edukacyjnych, konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez szkołę i inne placówki. Techniki skutecznego uczenia się Cel :Rozwijanie i doskonalenie umiejętności skutecznego uczenia się Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Przewidywane osiągnięcia Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi sposobami uczenia się i zapamiętywania. - Przedstawienie uczniom na lekcjach wychowawczych skutecznych sposobów uczenia się w formie prezentacji Jak się uczyć - Ćwiczenie i doskonalenie Pedagog szkolny wychowawcy wg potrzeb - Uczniowie poznają skuteczne techniki uczenia się i zapamiętywania, - Na bieżąco ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie. umiejętności zapamiętywania i uczenia się. Prowadzenie lekcji przedmiotowych umożliwiających wykorzystanie map pamięciowych innych sposobów uczenia się. - Prowadzenie lekcji przedmiotowych z wykorzystaniem skutecznych metod uczenia się, - Tworzenie map pamięciowych na lekcjach powtórzeniowych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów Cały rok szkolny - Nauczyciele prowadza lekcje z zastosowaniem skutecznych metod uczenia się, - Wspólnie z uczniami ćwiczą i doskonalą umiejętność tworzenia map pamięciowych, Przekazanie rodzicom - Przekazanie rodzicom na Wychowawcy klas Według potrzeb - Rodzice znają zasady

17 informacji o skutecznych metodach uczenia się Doskonalenie nauczycieli w zakresie skutecznych metod uczenia się. zebraniach z rodzicami lub w kontakcie indywidualnym informacji na temat skutecznych metod uczenia się - Zorganizowanie rad pedagogicznych szkoleniowych w ramach WDN-u na temat sposobów uczenia się. - Wzbogacanie zasobów biblioteki szkolnej w pozycje dla nauczycieli i uczniów na temat skutecznych technik uczenia się. skutecznego uczenia się, - Wspierają dzieci w doskonaleniu tych metod Pedagog szkolny, dyrektor Według potrzeb - Nauczyciele doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznych technik uczenia się, przekazują uczniom nowe informacje, - Biblioteka, w miarę możliwości finansowych, wzbogaca swój księgozbiór o publikacje dotyczące metod uczenia się.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU: Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002r. - wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GÓRZE PUŁAWSKIEJ NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Przyjęty do realizacji na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Chruślinie na rok szk. 2015/2016 Zatwierdzono do realizacji dnia 15 września 2015 r. Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada Rodziców 1. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU Czyli jak pracować z uczniem, żeby czuł się dobrze i bezpiecznie w szkole i był akceptowany w grupie. ( zmiany wprowadzone 26.09.2013

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata 2013 2016

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata 2013 2016 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Program profilaktyki na lata 2013 2016 Niniejszy Program został opracowany zgodnie z zasadami zawartymi w: Ustawie o Systemie Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40 tel. 085 654-01-63, sosw@um.bialystok.pl, www.sosw.bialystok.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo