OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Centrum Badawczego oparty zostanie na załączonym Planie sytuacyjnym obiektów przewidzianych do budowy (rys. 1). Informacje i wymiary, które warunkują spełnienie oczekiwanych przez odbiorcę zadań przez poszczególne obiekty wyszczególnione są w poniŝszym opisie. Pozostałe wymiary obiektów będą propozycją projektanta. 1. Basen holowniczy głębokowodny wraz z budynkiem. Wymiary wewnętrzne niecki basenu: - długość ~ 300 m - głębokość wody ~ 6 m - wysokość wewnętrzna niecki (od dna do korony basenu) ~ 6,6 m. Konstrukcja niecki: beton zbrojony. Kształt niecki: jak na załączonym szkicu (rys. 2). Konstrukcja korony basenu zakończona będzie tzw. płytą diamentową, niezbędną do przyspawania podbudów szyn. Basen jak na załączonym szkicu na początku będzie wyposaŝony w część dokową, a na końcu basenu zostanie zainstalowany wywoływacz fal wymagający specjalnej konstrukcji fundamentowej. Głównym wyposaŝeniem basenu jest pomost holowniczy (rys. 3) poruszający się po szynach ułoŝonych na koronie basenu. Basen głębokowodny obudowany ma być budynkiem lekkiej konstrukcji (poza przedpolem i częścią dokową). Orientacyjne wymiary wewn. budynku: - szerokość 18 m - wysokość ~ 6,5 m Przedpole basenu o wymiarach: - długość (w osi basenu) ~ 30 m - szerokość ~ 18 m - wysokość ~ 8 m. Hala przygotowania modeli o wymiarach: - długość (w osi basenu) ~ 20 m - szerokość ~ 40 m - wysokość ~ 8 m. Konstrukcja budynku obejmująca dwa przedpola basenów i hale przygotowania modeli powinna pozwalać na instalację suwnicy montaŝowej o udźwigu 4 tony operującej na całej powierzchni hal plus 30 m basenu (głębokość). Posadzka hal betonowa wytrzymująca nacisk do ~5 t/m 2. Wjazd do hal przygotowania modeli i przedpoli basenów pojazdami o szerokości do 3 m i wysokości do 4 m. 2. Basen płytkowodny wraz z budynkiem i magazynem wody. Wymiary wewnętrzne niecki basenu: - długość ~ 120 m - szerokość ~ 10 m - głębokość wody regulowana 0 2,5 m 1

2 - wysokość wewnętrzna niecki (od dna do korony basenu) ~ 3,2 m. Wymiary wewnętrzne magazynu wody: - długość ~ 60 m - szerokość ~ 10 m - głębokość ~ 3,1 m Konstrukcja niecki basenu i magazynu wody: beton zbrojony; kształt niecki jak na załączonym szkicu (rys. 4). Basen jak na załączonym szkicu, w części początkowej będzie miał kształt dokowy, a na końcu basenu zainstalowany wywoływacz fal wymagający specjalnej konstrukcji fundamentowej. Głównym wyposaŝeniem basenu jest pomost holowniczy (rys. 5) poruszający się po szynach ułoŝonych na koronie basenu. Podbudowy szyn będą przyspawane do tzw. płyty diamentowej. Basen płytkowodny obudowany będzie budynkiem obejmującym równieŝ przedpole basenu o wymiarach: - długość ~ 30 m - wysokość ~ 7 m. Konstrukcja budynku (hali) obejmująca cały basen i przedpole powinna pozwalać na instalację suwnicy montaŝowej o udźwigu 2 tony. Posadzka hali betonowa wytrzymująca naciski do ~ 5 t/m 2. Wjazd do hali przedpola od zewnątrz jak i z hali przygotowania modeli oraz przejazd do hali przedpola basenu głębokowodnego pojazdami o szerokości do 3m i wysokości do 4 m. Między końcem basenu a końcem budynku basenu naleŝy przewidzieć miejsce do składowania o długości ok. 12 m. 3. Basen do badań obiektów off shore z budynkiem. Wymiary wewnętrzne niecki basenu: - długość ~ 50 m - szerokość ~ 35 (37) m - głębokość do lustra wody ~ 4,5 m - głębokość do korony basenu ~ 5,2 m. Konstrukcja niecki: beton zbrojony. Kształt niecki jak na załączonym szkicu (rys. 6 i 7). Basen na dwóch przystających ścianach będzie miał zainstalowane segmentowe wywoływacze fal. W części centralnej basenu będzie wykonana studnia o średnicy ~ 6 m wyposaŝona w platformę o regulowanym połoŝeniu w stosunku do lustra wody w zakresie 0 10 m. Dodatkowo basen wyposaŝony będzie w system pomp pozwalający na wywoływanie prądu wodnego wzdłuŝ dłuŝszej osi basenu o maksymalnej prędkości 0,3 m/s. Aktualna koncepcja systemu prądowego przewiduje instalację pod dnem basenu 20 tuneli wodnych o średnicy ok. 1 m wyposaŝonych w agregaty pompowe oraz budowę komór mieszania na dopływie i wypływie jak na szkicu (rys. 8). Basen będzie wyposaŝony w suwnice o rozpiętości 35 m i udźwigu 2 tony, poruszające się po torach wzdłuŝ dłuŝszej osi basenu z wybiegiem na oba przedpola (rys. 6). Budynek basenu hala lekkiej konstrukcji o wymiarach: - długość ~ 75 m - szerokość ~ 42 m - wysokość ~ 8 m 2

3 4. Modelarnia kadłubów statków z malarnią i zapleczem socjalnym. Wszystkie trzy obiekty w jednym bloku. Hala modelarni kadłubów o wymiarach: - długość ~ 60 m - szerokość ~ 16 m - wysokość ~ 8 m. wyposaŝona w suwnicę montaŝową o udźwigu 3 tony. Wjazd i wyjazd z hali pojazdami o maksymalnej szerokości 3 m i wysokości 4 m. Hala wyposaŝona będzie w szereg maszyn do drewna, w tym frezarkę do modeli o długości 11 m i szerokości 3,5 m, piły taśmowe, tarczowe, grubościowe itp. Podłoga hali beton, dopuszczalny nacisk ok. 4 t/m 2. Pomieszczenia socjalne powinny obejmować: - pomieszczenia sanitarne (toalety, umywalnie, prysznice) - szatnie - pomieszczenia rekreacyjno-stołówkowe - biuro kierownika modelarni. Przewidywana ilość pracowników modelarni kadłubów i pozostałych warsztatów ok. 30 osób. Malarnia jest to pomieszczenie przyległe do hali modelarni o wymiarach: - długość ~ 20 m - szerokość ~ 16 m. WyposaŜona w system nawiewowo-wyciągowy oraz grzewczy. Transport modeli z hali modelarni do malarni transportem poziomym. 5. Warsztat mechaniczny z modelarnią śrub. Jest to budynek przylegający do ściany budynku basenu off-shore, składający się z co najmniej czterech hal warsztatowych o wymiarach 8 x 12 m kaŝda. Wysokość hal typowa dla warsztatów mechanicznych wyposaŝonych w transport poziomopionowy np. suwnice. 6. Budynek tunelu kawitacyjnego. Projekt budynku dla tunelu kawitacyjnego zmagazynowanego w Wietnamie, na podstawie istniejącego projektu koncepcyjnego Zamawiającego. 7. Magazyny aparatury. Część budynku bezpośrednio sąsiadująca z halą przygotowania modeli, składająca się z czterech pomieszczeń na poziomie podłogi hali o wymiarach 8 x 8 m kaŝde; z przeznaczeniem na magazyny aparatury 2 pomieszczenia, pomieszczenie pod stanowiska do kalibracji i wstępnego montaŝu 2 pomieszczenia. 3

4 8. Magazyny modeli, drewna i osprzętu. Usytuowane przy ścianie budynku duŝego basenu na przedłuŝeniu magazynu wody. Magazyn modeli o wymiarach: - długość ~ 60 m - wysokość ~ 5 m Magazyn osprzętu o wymiarach: - długość ~ 30 m - wysokość ~ 5 m Magazyn drewna: - długość ~ 50 m - wysokość ~ 5 m Konstrukcja budynków magazynów lekka, przewiewna. Transport w halach magazynów poziomy z pomocą tzw. sztaplarki. 9. Stacja pomp i filtrów. Budynek (hala) o wymiarach orientacyjnych 16m x 16m, w którym będą zainstalowane wielkogabarytowe zespoły pompowo-filtrowe 6 sztuk o wydatku ok. 150 m 3 /h kaŝdy. Filtry piaskowe Ø ~ 3m, h ~ 3m. Stacja pomp będzie łączyć wszystkie baseny przewodami rurowymi, zapewniając napełnianie i ciągłą filtrację wody w basenach. 10. Stacja transformatorowa. Budynek dostosowany do pomieszczenia transformatora i rozdzielni dla całego Centrum. 11. Budynek biurowy. Przeznaczony na pomieszczenia: - dla kierownictwa Centrum - dla administracji i ochrony - dla pracowników techniczno-badawczych - laboratorium metalograficznego - zaplecza sanitarnego i socjalnego - biblioteki i archiwum. Przewidywana ilość pracowników w budynku: ok. 160 osób, w tym dyrektor i trzech zastępców. Ilość sal konferencyjnych: - duŝa sala konferencyjna na ok. 200 osób, - mała sala konferencyjna na ok. 30 osób. 4

5 Wysokość zabudowy do 4 pięter. Budynek biurowy murowany, klimatyzowany. 12. Systemy drogowe. Dla Centrum Badawczego naleŝy zaprojektować system wewnętrznych dróg utwardzonych na uŝytek transportu kołowego o obciąŝeniu: - na etapie budowy do 20 t/oś - w okresie eksploatacji do 5 t/oś 13. Budynek i fundamenty tunelu wiatrowego Budowla obejmująca przestrzeń pomiarową tunelu wiatrowego oraz w części dolnej kanał wodny + 3 pomieszczenia biurowe i sanitariaty. Orientacyjne wymiary budynku: - długość ~ 14 m - wysokość ~ 4 m Dodatkowo projekt powinien obejmować bloki fundamentowe pod płaszcz tunelu. 14. Zestawienie ogólne prac projektowych w rozbiciu na obiekty i instalacje Projekt koncepcyjny Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu - Basen holowniczy głębokowodny wraz z budynkiem - Basen płytkowodny wraz z budynkiem i magazynem wody - Basen off shore wraz z budynkiem - Modelarnia kadłubów statków wraz z malarnią i zapleczem socjalnym - Warsztat mechaniczny z modelarnią śrub i zapleczem socjalnym - Budynek tunelu kawitacyjnego z wykorzystaniem istniejącego projektu koncepcyjnego Zamawiającego - Budynek tunelu wiatrowego i fundamenty tunelu wiatrowego - Magazyn aparatury - Magazyn modeli - Magazyn drewna - Magazyn osprzętu - Stacja pomp i filtrów - Budynek biurowy i laboratoria materiałowe - Stacja trafo i sieć energetyczna zakładowa - Ujęcie wody, stacja uzdatniania, stacja pomp i sieć wodociągowa zakładowa - Kanalizacja sanitarna i deszczowa - System komunikacyjny (drogi, parkingi, chodniki, place składowe) Projekty wykonawcze Specyfikacje wykonania i odbioru robót Przedmiar robót Kosztorysy inwestorskie 5

6 Rysunek 1 6

7 0-1.5 m Basen płytkowodny Rys. 4 7

8 Basen płytkowodny Rys m 38 m O 6.5 m x - y Basen właściwości morskich i badań obiektów "off shore" Rys. 6 8

9 ~ 1 0 m Załącznik Nr 6 do SIWZ 4,5 m Basen właściwości morskich i badań obiektów "off shore" Rys. 7 Przekrój przez tunel systemu prądowego Rysunek 8 9

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Adres obiektu budowlanego: Dobrzechów

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie. www.interprojekt.pl Tel. 516 138 312 inwestycja@interprojekt.pl Inter Projekt S.A. ul.dolna 12 44-100 Gliwice Gliwice 12.12.2014 Zapytanie Ofertowe Inwestor Inter Projekt S.A. z siedzibą na ul. Dolnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz DZ-2501/5128/671/12 I. Opis stanu istniejącego. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce PIWet-PIB nr 831/1, Al.Partyzantów 57 w Puławach. Istniejący

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Bazy Laboratoryjnej ZBBŻ

Rozbudowa Bazy Laboratoryjnej ZBBŻ Załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1: Rozbudowa Bazy Laboratoryjnej ZBBŻ Stan prawny: Działka nr 12/38 położona w Skierniewicach przy ul. Reymonta 20 właściciel Skarb Państwa w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W MIEJSCOWOCI JANKOWO DOLNE GM.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W MIEJSCOWOCI JANKOWO DOLNE GM. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty ogólnobudowlane Nazwa obiektu: Sala widowiskowo sportowa Adres obiektu : Jankowo Dolne gmina Gniezno działka nr 149 i 150/8 Nazwa Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/PUK/04/10 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Bazy transportowo-materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podl. Adres obiektu budowlanego: Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ Strona 1 Nr projektu : 262/2/ST Inwestor: Gmina Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z urządzeniami budowlanymi i niezbędną

Bardziej szczegółowo