UCHWAŁA NR XXXVII / 490 /2009 RADY MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXVII / 490 /2009 RADY MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009 roku."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII / 490 /2009 RADY MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009 roku. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud etu miasta Ostrowca wi tokrzyskiego za 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 Nr 19 poz.100), Rada Miasta uchwala co nast puje: 1. Przyjmuje si przedło one przez Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Ostrowca wi tokrzyskiego za 2008 rok zgodnie z zał cznikiem do niniejszej uchwały 2. Zobowi zuje si Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego do ogłoszenia przyj tego niniejsz uchwał sprawozdania z wykonania bud etu za 2008 rok w Dzienniku Urz dowym Województwa wi tokrzyskiego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem powzi cia. Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski

2 Zał cznik do uchwały Nr XXXVII/490/2009 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUD ETU MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO ZA 2008 ROK I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec wi tokrzyski w 2008 roku. II. Realizacja dochodów bud etu Gminy Ostrowiec w. III. Realizacja wydatków bud etu Gminy Ostrowiec w. IV. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 1

3 I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec wi tokrzyski w 2008 roku. Rok 2008 był dla bud etu korzystny zarówno w zakresie realizacji dochodów, jak i mo liwo ci finansowania w sposób płynny zało onych wydatków. Dochody zostały zrealizowane w kwocie o ,69 zł przewy szaj cej plan. Wy sze od planowanych w sposób znacz cy uzyskano wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie o ,95 zł przewy szaj cej plan. Ta sytuacja wyst puje ju od trzech lat i wiadczy o rozwoju gospodarczym miasta i wzro cie zamo no ci mieszka ców. Płynna w ci gu roku realizacja dochodów podatkowych sprawiła, e nie zachodziła konieczno posiłkowania si kredytami na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku deficytu bud etu. W trakcie realizacji bud etu miała miejsce sytuacja odwrotna, polegaj ca na wyst powaniu przej ciowo wolnych rodków, które przyniosły dodatkowe korzy ci finansowe dla bud etu w postaci dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w ł cznej kwocie ,43 zł. Na uwag zasługuje fakt spadku zadłu enia Gminy na koniec roku o kwot ,98 zł i tym samym uzyskania korzystnych, w sposób znacz co odbiegaj cych od ustawowych limitów, wska ników zadłu enia. Ł czny wska nik długu Gminy wyniósł 13,12% przy ustawowym limicie 60%, za wska nik ł cznej kwoty spłaconych po yczek i kredytów wyniósł 4,13% przy ustawowym wska niku wynosz cym 15%. Na uwag zasługuje fakt zrealizowania zada inwestycyjnych prawie w stu procentach. Jedynym zadaniem, którego nie wykonano, jest budowa hali widowiskowo-sportowej, ale spowodowane to było wynikaj cym z przetargu kosztem inwestycji, który przekraczał bud et planowany na ten cel. W roku bud etowym realizacja podstawowych wielko ci bud etu w zestawieniu z planem po zmianach przedstawiała si nast puj co: plan 2008 wykonanie 2008 wsk % 1. dochody bud etu ,69 101,39 2. wydatki bud etu ,31 93,27 3. deficyt/nadwy ka ,38 4. przychody bud etu ,57 92,63 5. rozchody bud etu ogółem , przelewy na rachunki lokat 2

4 6. rodki na finansowanie ,99 89,17 deficytu /przychody - rozchody/ Nadwy ka wolnych rodków /6-3/ ,37 - Dochody bud etu uzyskano w wysoko ci ,69 zł stanowi cej 101,39 % planu rocznego. Wydatki bud etu rocznego. wyniosły ,31 zł i stanowiły 93,27 % planu Przychody bud etu zrealizowano w kwocie ,57 zł stanowi cej 92,63 % zało e rocznych a rodki pochodziły z nast puj cych ródeł: 1/ nadwy ki rodków pieni nych za 2007 rok w kwocie ,57 zł, 2/ kredytów z Banku l skiego w Kielcach na termomodernizacj placówek o wiatowych w ł cznej kwocie zł, z tego: - termomodernizacja PSP Nr 10 kwota zł, - termomodernizacja PP Nr 12 kwota zł, - termomodernizacja PP Nr 15 kwota zł, 3/ po yczki z WFO igw w Kielcach na rozbudow kanalizacji sanitarnej w ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk w Ostrowcu wi tokrzyskim w kwocie zł, Rozchody bud etu wyniosły ,58 zł i zostały przeznaczone na spłat rat kapitału po yczek i kredytów zaci gni tych w latach ubiegłych, w tym: 1/ kredytów zaci gni tych w Banku PKO BP S.A. O/Ostrowiec na ł czn kwot ,00 zł, z tego: na budow budynku komunalnego przy ul. Reja - kwota zł, na zadanie p.n. Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju małych i rednich przedsi biorstw w rejonie Rynku - kwota ,00 zł, 2/ kredytów zaci gni tych w Banku Ochrony rodowiska w Cz stochowie na ł czn kwot ,60 zł, z tego: na termomodernizacj budynku szkoły PSP Nr 7 - kwota ,00 zł, na termomodernizacj budynku szkoły GP Nr 3 - kwota ,60 zł, 3

5 3/ kredytu zaci gni tego w NORDEA w Gdynii na termomodernizacj budynku szkoły PSP Nr 12 - kwota ,48 zł, 4/ kredytu zaci gni tego w Banku BISE o/zamo ciu na budow ulicy Szymanowskiego w kwocie ,08 zł, 5/ kredytu zaci gni tego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizacj infrastruktury pod budownictwo społeczne w kwocie ,88 zł, 6/ kredytu zaci gni tego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu w. na remonty budynków wspólnot mieszkalnych, w których Gmina jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej w kwocie 6.053,64 zł, 7/ kredytu zaci gni tego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na realizacj rewitalizacji terenów poprzemysłowych - kwota ,36 zł 8/ kredytu zaci gni tego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na realizacj zadania Aktywizacja gospodarcza o rodków poprzemysłowych Inkubator Przedsi biorczo ci w Ostrowcu w. - kwota ,54 zł, 9/ po yczek z WFO igw w Kielcach na ł czn kwot ,00 zł, z tego: Rozbudowa zbiornika małej retencji Gutwin - kwota ,00 zł, budowa kanału sanitarnego w ul. Bałtowskiej - kwota zł, 10/ po yczki z PZPN UEFA na modernizacj Stadionu Miejskiego kwota zł, Na dzie stan zadłu enia Gminy z tytułu po yczek i kredytów wyniósł ,78 zł i był ni szy od stanu na pocz tek roku o kwot ,98 zł. 1. Zadłu enie wg stanu na r ,76 zł 2. Spłata rat po yczek i kredytów w 2008 r ,58 zł 3. Umorzenie kredytów w 2008 r ,40 zł 4. Zaci gni te w 2008 roku kredyty i po yczka na realizacj zada inwestycyjnych zł 5. Stan zadłu enia na ,78 zł Umorzenie kredytów w postaci tzw. premii termomodernizacyjnej, skutkuj ce zmniejszeniem zadłu enia dotyczy kredytów preferencyjnych zaci gni tych na finansowanie zada termomodernizacyjnych PSP Nr 12, PSP Nr 10, PP Nr 12, PP Nr 15; odpowiednio w kwotach ,40 zł, zł, ,00 zł, zł do wymienionych numerów placówek o wiatowych. 4

6 Ł czna kwota długu Gminy na koniec roku bud etowego obejmuj ca pozostaj ce do spłaty kredyty i po yczki w kwocie ,78 zł oraz nale ne odsetki skalkulowane w kwocie zł, wyniosła ,78 zł i stanowiła 13,12 % dochodów uzyskanych w 2008 roku, przy ustawowym limicie 6 %. Wska nik ł cznej kwoty spłaconych w roku 2008 po yczek i kredytów oraz nale nych odsetek w wysoko ci ,32 zł w relacji do uzyskanych dochodów bud etu 2008 roku wyniósł 4,13 % przy dopuszczalnym wska niku wynosz cym 15,0 %. Wykonanie bud etu za 2008 rok w zakresie okre lonym uchwał bud etow przedstawiaj zał czniki Nr 1-14 do sprawozdania opisowego. 5

7 II. Realizacja dochodów bud etu za 2008 rok. Dochody bud etu wyniosły ł cznie ,69 zł i zostały zrealizowane z ponadplanow nadwy k w kwocie ,69 zł, w tym: Wyszczególnienie Plan Wykonanie + nadwy ka - niedobór 1. dochody własne , ,35 2. udziały Gminy w podatkach dochodowych , ,95 3. subwencja ogólna ,00 4. dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych , ,70 5. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,22-21,78 6. dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania własne , ,46 7. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi jst , ,89 8. dotacje z funduszy celowych , ,03 9. rodki na dofinansowanie własnych zada pozyskane z innych ródeł , ,05 Razem , ,69 Wykonanie dochodów według ródeł w zestawieniu z wielko ciami planowanymi przedstawiało si nast puj co: Wyszczególnienie Plan Wykonanie wsk. % I. Dochody własne ,65 97,06 1. Dochody podatkowe ,47 98,44 a. podatek od nieruchomo ci ,68 98,33 - od osób prawnych ,97 97,75 - od osób fizycznych ,36 100,78 - od osób fizycznych z tytułu zaległo ci obj tych hipotek ,35 b. podatek od rodków transportu ,65 119,19 - od osób prawnych ,69 103,59 - od osób fizycznych ,96 133,40 c. podatek rolny ,08 103,04 - od osób prawnych ,00 98,12 - od osób fizycznych ,08 103,07 d. podatek le ny ,28 97,72 - od osób prawnych 60 61,00 101,67 - od osób fizycznych ,28 97,66 6

8 e. opłata targowa ,42 100,29 f.podatek od spadków i darowizn ,59 140,80 g. podatek od czynno ci cywilnoprawnych ,72 76,60 - od osób prawnych ,65 23,53 - od osób fizycznych ,07 107,82 h. wpływy z opłaty skarbowej ,07 92,42 i. podatek opłacany w formie karty podatkowej ,35 92,53 j. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,30 115,90 k. wpływy z opłaty za czynno ci urz dowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,85 133,17 odr bnych ustaw, w tym opłaty: - wpis do ewidencji gospodarczej ,69 - za zaj cie pasa drogowego ,69 133,47 - za koncesje i licencje ,00 228,33 - z innych lokalnych opłat ,46 228,42 - z eksploatacyjnej 3 114,70 - prolongacyjna ,00 192,65 l. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 10 m.opłaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,19 116,24 n. grzywny i inne kary pieni ne 1 044,00 o. wpływy z ró nych dochodów 4 602,29 2. Dochody z maj tku gminy ,26 94,60 a. realizowane przez Urz d Miasta ,24 94,10 * z najmu i dzier awy w tym: ,72 114,88 - gruntów i składników maj tkowych ,72 132,68 - lokali gminnych b d cych w zarz dzie OTBS - nale no ci * sprzeda y nieruchomo ci i składników maj tkowych ,37 88,76 * opłat za wieczyste u ytkowanie, u ytkowanie i zarz d ,28 102,79 * opłat za przekształcenie wieczystego u ytkowania we własno ,77 159,93 * opłaty adiacenckie ,15 127,12 * odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej 0 810,58 * odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat nale no ci , ,35 * wpływy z ró nych dochodów ,84 75,54 * wpływy z ró nych opłat 7,08 b. z najmu i dzier awy realizowane przez jednostki bud etowe ,02 112,07 w tym: - Urz d gminy ,91 24,14 - Szkoły Podstawowe ,68 114,58 - Przedszkola Publiczne ,72 113,64 - Zakład Opieku czo-rehabilitacyjny ,27 108,22 - Miejski i O rodek Pomocy Społecznej ,74 124,56 - Miejski O rodek Sportu i Rekreacji ,06 124,24 - Centrum Kształcenia Ustawicznego ,00 139,27 - Gimnazja Publiczne ,64 159,51 3. Pozostałe dochody, w tym: ,92 91,97 a. odsetki od rodków na rachunkach bankowych ,43 164,54 b. grzywny, mandaty i inne kary pieni ne ,20 110,96 c. wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy ,58 71,88 7

9 - Urz d gminy - udost pnienie przystanków ,43 75,49 - Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu ,04 98,58 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 473,00 - Miejski i O rodek Pomocy Społecznej - opłaty za usługi opieku cze - Zakład Opieku czo-rehabilitacyjny - za usługi opieku cze i odpłatno za przewozy dzieci - opłaty za usługi opieku cze realizowane przez PKPS w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ,88 110, ,00 147, ,95 39,18 - Instytucje kultury fizycznej - wpływy z pływalni i udost pnienia obiektów ,28 62,43 d. opłata produktowa ,15 173,83 e. wpływy z ró nych dochodów ,01 187,83 f. udział gminy w dochodach ci gni tych od dłu ników alimentacyjnych ,01 244,93 g. 5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zada zleconych ,40 42,37 h. wpływy do bud etu cz ci zysku gospodarstwa pomocniczego ,30 i. zwrot niesłusznie pobranych wiadcze rodzinnych wraz z nale nymi odsetkami ,15 59,73 j. wpływy z innych opłat ,60 k.wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,50 82,18 m.otrzymane spadki i darowizny w postaci pieni nej 4 183,33 n. pozostałe odsetki ,26 100,44 II. Udziały Gminy w podatku dochodowym ,95 116,49 - od osób prawnych ,95 140,43 - od osób fizycznych ,00 110,91 III. Subwencja ogólna, w tym: ,00 10 IV. Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 10 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 10 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin ,00 10 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania zlecone ,30 98,15 Pozostała działalno - rolnictwo i łowiectwo ,71 99,98 Urz dy Wojewódzkie Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa ,71 99,99 Ochrona zdrowia - Pozostała działalno ,84 91,46 O rodki wsparcia - działalno bie ca ,46 98,19 O rodki wsparcia - działalno maj tkowa ,39 99,04 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - działalno bie ca wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - działalno maj tkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,99 98, ,30 96,82 8

10 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,10 98,04 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,12 99,83 Placówki wychowania pozaszkolnego Pozostała działalno edukacyjna - program na rzecz społeczno ci romskiej V. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej VI ,68 65, ,22 99,95 Cmentarze Pomoc społeczna ,22 99,93 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania własne ,54 99,64 Gospodarka komunalna dotacja inwestycyjna - usuwanie skutków kl sk ywiołowych Szkoły podstawowe - dodatkowe zaj cia z j zyka angielskiego ,48 10 O wiata i wychowanie - zwrot kosztów kształcenia młodocianych ,98 97,35 O wiata i wychowanie - wypłata wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie cz ci ustnej egzaminu ,10 94,88 maturalnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 10 O rodki pomocy społecznej ,04 99,90 Pomoc społeczna - do ywianie uczniów w szkołach ,84 99,99 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka ,10 94,53 Pomoc materialna dla uczniów ,00 98,89 Zadania w zakresie o wiaty i wychowania - monitorig wizyjny w szkołach i placówkach Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja inwestycyjna - budowa boiska "ORLIK 2012" VII. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi j.s.t ,11 73,21 Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi ,11 47,48 Działalno kulturalna Kultura fizyczna - budowa boiska "ORLIK 2012" VIII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych IX ,97 79,51 z WFO igw nagroda - program "Szukaj zysku z odzysku" z funduszu Ministerstwa Sportu na realizacj programu rekreacyjnego dla dzieci ,76 81,69 z PFRON-u na realizacj zada inwestycyjnych ,00 51,90 z funduszu Ministerstwa Kultury na realizacj programu " Kto ty jeste - Polak mały" rodki na dofinansowanie zada własnych jst pozyskane z innych ródeł ,21 99, ,95 48,78 1. na realizacj zada bie cych ,67 95,29 - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Centrum Integracji Społecznej ,23 98,31 9

11 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła równych szans ,12 84,22 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomocna dło - aktywna integracja szans na lepsze jutro ,47 98,23 - program rozwoju chórów szkolnych " piewaj ca Polska" ,85 99,73 2. na realizacj zada inwestycyjnych ,28 31,52 - program Pomocna dło - aktywna integracja szans na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki - program Wyrównywania szans w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki - Ministerstwo Sportu - na dofinansowanie budowy Hali Sportowej - Ministerstwo Sportu i PZU -na dofinansowanie budowy boisk sportowych przy PSP Nr 8, PSP Nr 9, PSP Nr 10 - Fundusz Dopłat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego ,07 97, ,08 88, ,13 93,71 OGÓŁEM DOCHODY BUD ETU 2008 ROK ,69 101,39 I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie ,65 zł stanowiły 32,5% ogólnej puli zrealizowanych dochodów. I.I. W strukturze dochodów własnych dochody podatkowe stanowi blisko 73% i wynosz ,47 zł. Zostały uzyskane z nast puj cych ródeł: Dochody z tytułu podatku od nieruchomo ci Wpływy z tego ródła dochodów wyniosły ,68 zł i były ni sze od planowanych o kwot ,32 zł w tym: Kategoria podatników Plan Wykonanie Ró nica - osoby fizyczne w tym: z zaległo ci zabezpieczonych hipotecznie - osoby prawne w tym: z zaległo ci zabezpieczonych hipotecznie , , ,61 wska nik % wykonania ,07 100, ,39 97, ,64 RAZEM , ,32 98,33 10

12 Z nadwy k w kwocie ,07 zł zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, natomiast wpływy od osób prawnych wykonane zostały z niedoborem w wysoko ci ,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego notuje si zaległo ci w zapłacie podatku zarówno od osób prawnych jak i fizycznych: Osoby Lp. Wyszczególnienie Osoby prawne Razem: fizyczne 1 saldo zaległo ci na , , ,57 2 przypis podatku w 2008 r , , ,90 3 odpis podatku w 2008 roku , , ,80 4 kwota do zapłaty w 2008 roku (2-3) , , ,10 5 płatno ci w 2008 roku , , ,68 w tym: zaległo ci zabezpieczone hipotek , , ,35 6 saldo zaległo ci na , , ,99 w tym: zaległo ci zabezpieczone hipotek , , , przyrost salda zaległo ci - zmniejszenie salda zaległo ci , , ,58 Ł czna kwota zaległo ci według stanu na wyniosła ,99 zł, z czego kwota ,60 zł to zaległo ci zabezpieczone hipotecznie na nieruchomo ciach. Saldo zaległo ci w zapłacie podatku przez osoby prawne i fizyczne uległo zmniejszeniu w stosunku do stanu na o kwot ,58 zł, w tym: - od osób fizycznych wzrosło o kwot ,93 zł, - od osób prawnych spadło o kwot ,51 zł. W wyniku czynno ci egzekucyjnych podejmowanych w stosunku do podatników uchylaj cych si od uiszczania podatków zwindykowano zaległo ci podatkowe wraz z odsetkami w kwocie ,83 zł w tym: Kategoria podatnik liczba tytułów wykonawczych kwota zaległo ci kwota wyegzekwowana (wraz z odsetkami) % windykacji (4/3) osoby prawne , ,43 105,70% -osoby fizyczne , ,40 53,82% RAZEM: , ,83 68,28% 11

13 Kwota ci gni tych zaległo ci stanowiła 68,28% kwoty obj tej tytułami wykonawczymi. W zakresie zaległo ci osób prawnych struktura podatników zalegaj cych z zapłat przedstawia si nast puj c : Lp. Podatnik Ilo Kwota podatników zaległo ci 1. Firmy b d ce w upadło ci ,53 2. Firmy b d ce w likwidacji ,90 3. Pozostałe ,01 Razem: ,44 96,7% nale no ci stanowi nale no ci od firm b d cych w procesach upadło ciowych lub likwidacyjnych. Skutki finansowe ulg podatkowych udzielonych na wnioski podatników osób fizycznych i prawnych wynosiły: - z tytułu umorzenia nale no ci podatkowej 10 zł, - z tytułu odroczenia terminu płatno ci, rozło enia na raty ,37 zł. Skutki finansowe zwolnie podatkowych przysługuj cych podatnikom podatku od nieruchomo ci na podstawie uchwały Rady Miasta stanowiły kwot ,85 zł. Dochody z tytułu podatku od rodków transportu Dochody z tego tytułu wyniosły ł cznie ,65 zł i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane nast puj co: Kategoria podatników plan wykonanie ró nica wska nik % wykonania - osoby fizyczne , ,96 133,40 - osoby prawne , ,69 103,59 RAZEM: , ,65 119,19 Nadwy ka dochodów w stosunku do planu wyniosła ł cznie ,65 zł i została uzyskana zarówno w zakresie podatku od osób prawnych jak i fizycznych. Niezale nie od ponadplanowej realizacji dochodów z tego ródła na koniec okresu sprawozdawczego saldo zaległo ci w zapłacie podatku wyniosło ,42 zł i obejmowało: 12

14 - zaległo ci osób fizycznych w kwocie ,11 zł, z czego zaległo ci w wysoko ci ,00 zł zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki, - zaległo ci osób prawnych w kwocie ,31 zł, z czego zaległo ci zabezpieczone hipotecznie stanowiły kwot 4.815,20 zł. W wyniku prowadzonej w ci gu roku windykacji dochodów wyegzekwowano kwot 177,974,30 zł, a wska nik windykacji w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych wyniósł 52,66%: Kategoria podatnik liczba tytułów wykonawczych kwota zaległo ci kwota wyegzekwowana (wraz z odsetkami) % windykacji (4/3) osoby prawne , ,81 77,55% - osoby fizyczne , ,49 47,33% RAZEM: , ,30 52,66% Z tytułu ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników, osób fizycznych wyst piły w skali roku nast puj ce skutki finansowe: - w wyniku rozło e na rat zobowi za podatkowych kwota ,26 zł, - z tytułu umorzenia nale no ci głównej kwota 498,00 zł, - z tytułu umorzenia odsetek kwota 2.737,40 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego i le nego Dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w kwocie ,08 zł i były wy sze od planowanych o kwot 3.978,08 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wyst piły zaległo ci w zapłacie podatku przez osoby fizyczne w kwocie 9.257,14 zł. Umorzenie na wniosek osób fizycznych nale no ci głównej w tym podatku skutkowało kwot 1.057,90 zł. Z tytułu podatku le nego uzyskano dochód w kwocie 3.381,28 zł. Niedobór w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 78,72 zł. Uzyskany podatek od osób fizycznych był mniejszy o 79,72 zł od planowanego, a od osób prawnych o 1,00 zł wi kszy. Saldo zaległo ci w zapłacie podatku le nego w kwocie 949,76 zł dotyczyło osób fizycznych. 13

15 W roku 2008 wystawiono 44 tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych b d cych podatnikami podatku rolnego, obejmuj cych kwot 5.054,50 zł. W ci gu roku ci gni to nale no ci wraz z odsetkami w kwocie ,50 zł. Dochody z tytułu opłaty targowej Wpływy do bud etu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwot ,42 zł i były wy sze od planowanych o kwot 4.065,42 zł. Dochody przekazane z tego tytułu w zestawieniu według placów targowych przedstawia si nast puj co: Wyszczególnienie Plan rodki przekazane do bud etu - przy ul. Słowackiego , na osiedlu Ogrody ,42 RAZEM: ,42 Od dnia 01. marca 2008 roku obsług placu targowego na os. Ogrody od Stowarzyszenia Mieszka ców os. Ogrody przej ł Zakład Bud etowy Gminy Targowiska Miejskie i na podstawie uchwały Rady Miasta został tak e inkasentem opłaty targowej. Według stanu na Targowiska Miejskie nie posiadały zaległo ci w przekazaniu opłaty do bud etu Gminy, natomiast Stowarzyszenie Mieszka ców os. Ogrody ma zadłu enie na kwot 4.148,58 zł. Gmina wszcz ła wobec Stowarzyszenia post powanie egzekucyjne w celu ci gni cia nale no ci w trybie egzekucji administracyjnej. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn Dochody z tego ródła wyniosły ,59 zł i były wy sze od planowanych o kwot ,59 zł, tj. o 40,80%. Z tego tytułu w zwi zku ze znowelizowan Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, w zakresie osób uprawnionych do zwolnienia z tego podatku, zachodziła obawa nie wykonania planowanych dochodów. Z praktyki jednak wynikło, e zdarzały si do cz ste przypadki, kiedy to spadkobiercy nie wypełnili art. 4a pkt 1 w/w Ustawy, czyli nie zgłosili si w urz dzie skarbowym celem zło enia deklaracji SD-Z1 w ustawowym terminie jednego miesi ca od dnia uprawomocnienia si postanowienia s du o stwierdzenie praw do spadku po zmarłych z najbli szej rodziny. 14

16 Dochody z tytułu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Zostały zrealizowane w kwocie ,72 zł. Planowano uzyskanie dochodów z tego tytułu w kwocie wy szej o ,28 zł, tj. 23,40%. Wy sze ni planowano były przychody od osób fizycznych (o ,07 zł 7,82%), ni sze natomiast od osób prawnych (o ,35 zł 76,47%). W stosunku do roku 2007 dochody z tego tytułu były ni sze o ,95 zł, ale znacznie wy sze ni w roku 2005 (uzyskano wtedy ,00 zł) i 2006 ( ,00 zł). Nale y zaznaczy, e dochody z tego tytułu s planowane metod danych historycznych. Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły ,07 zł i stanowiły 92,42% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego ródła wyniósł ,93 zł. Ulgi umorzeniowe z tego tytułu w roku 2008 wyniosły 221,00 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalno ci gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły ,35 zł i były ni sze od planowanych o ,65 zł, tj. 7,47%. Przyznane w 2008 ulgi podatkowe w formie umorzenia podatku dały skutki finansowe dla bud etu w kwocie 6.461,60 zł, rozło enie na raty 2.319,36 zł, a umorzenia odsetek 1.323,00 zł. Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw stanowiły kwot ,85 zł i były wy sze od planowanych o kwot ,85 zł. Najwi ksza nadwy ka dochodów wyst piła w zakresie opłat za zajecie pasa drogowego oraz opłaty prolongacyjnej. Ni sze ni planowano były jedynie dochody z tytułu wpisu do ewidencji gospodarczej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły w 2008 roku 3.114,70 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzeda alkoholu zostały zrealizowane w kwocie ,19 zł stanowi cej 116,24% zało e rocznych. Nadwy ka roczna w stosunku do planu wyniosła ,19 zł. 15

17 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługuj cych zakładom pracy chronionej, była równa warto ci planowanej i wyniosła ,00 zł. W zakresie dochodów podatkowych, poza wymienionymi wy ej, uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu: - grzywny nało onej w zwi zku z niezło eniem przez podatnika deklaracji podatkowej 1.044,00 zł, - zwrotu kosztów wezwa 4.602,29 zł. I.II. Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie ,26 zł. Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniosły ,74 zł, w tym z tytułu dochodów zrealizowanych: - przez Urz d Miasta niedobór ,76 zł, - przez jednostki bud etowe Gminy nadwy ka ,02 zł. Wykonanie dochodów z maj tku uzyskanych przez Urz d Miast, a realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego, przedstawia si nast puj co: Dział Rozdział/ Paragraf Wyszczególnienie I. Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami w tym: 70005/ Wieczyste u ytkowanie, u ytkowanie i zarz d gruntami, w tym: - od osób fizycznych z tytułu opłat rocznych, za ułamkow cz gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opłaty Kwota w zł , , ,74 - od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty ,49 i opłat rocznych, - opłaty z tytułu trwałego zarz du , / Spłata hipotek 7, / Dzier awa gruntów, w tym: ,71 - pod uprawy rolne i ziele 9.856,03 - pod pawilony handlowo-usługowe, gara e ,74 tymczasowe i stałe - dzier awa: słupów ogłoszeniowych i obwodów 375,94 łowieckich 70005/ Opłaty za przekształcenie wieczystego ,77 16

18 u ytkowania w prawo własno ci wraz z oprocentowaniem 70005/ Sprzeda mienia komunalnego nieruchomo ci ,96 a) Sprzeda lokali mieszkalnych i u ytkowych za ,35 gotówk i na raty, w tym: - sprzeda lokali mieszkalnych ,40 - sprzeda lokali u ytkowych spłaty rat z tytułu sprzeda y lokali mieszkalnych ,01 - zwrot bonifikaty wraz z waloryzacj 9.923,94 b) Sprzeda nieruchomo ci ,87 c) Dochody ze zwrotów nieruchomo ci wraz ,74 z oprocentowaniem 70005/ Odsetki od nieterminowego regulowania ,38 zobowi za 70005/ Wpływy z ró nych dochodów , II. Pozostała działalno , /075 Dzier awa składników maj tkowych , /087 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych , /097 Wpływy z ró nych dochodów , /092 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowi za 2.432, III. Wpływy z innych opłat stanowi cych ,73 dochody jednostek samorz du terytorialnego 75618/ Opłaty adiacenckie wraz z oprocentowanie , / Odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej 810,58 Ł cznie: ,24 Dochody z najmu pomieszcze przez Urz d Miasta i jednostki bud etowe zostały uzyskane w ł cznej kwocie ,02 zł, w tym: Nazwa placówki wykonanie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,60 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,88 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,94 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,33 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,76 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,17 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Razem Szkoły Podstawowe ,68 Publiczne Przedszkole Nr 5 18 Publiczne Przedszkole Nr ,08 Publiczne Przedszkole Nr ,00 Publiczne Przedszkole Nr ,63 17

19 Publiczne Przedszkole Nr ,70 Publiczne Przedszkole Nr ,24 Publiczne Przedszkole Nr ,07 Razem Publiczne Przedszkola 8.420,72 Publiczne Gimnazjum Nr 7.860,46 Publiczne Gimnazjum Nr 5.690,18 Publiczne Gimnazjum Nr 6.672,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2.40 Razem Gimnazja Publiczne ,64 Centrum Kształcenia Ustawicznego 4.178,00 Zakład Opieku czo-rehabilitacyjny ,27 Miejski O rodek Pomocy Społecznej 3.487,74 Miejski O rodek Sportu i Rekreacji ,06 Urz d Miasta 3.982,91 OGÓŁEM JEDNOSTKI BUD ETOWE ,02 I.III. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły ł cznie ,92 zł i były ni sze od planowanych o kwot ,08 zł, tj. o 8,03%. Z niedoborem w stosunku do planu zrealizowane zostały nast puj ce dochody: 1) wpływy z usług realizowanych przez Urz d Miasta i jednostki bud etowe Gminy niedobór w kwocie ,42 zł, wynika głównie z nieuzyskania planowanych wpływów z tytułu usług wiadczonych w obiekcie pływalni oraz udost pniania przystanków prywatnym przewo nikom. 2) 5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zada zleconych niedobór ,60 zł, 3) Zwroty niesłusznie pobranych wiadcze rodzinnych wraz z nale nymi odsetkami niedobór o ,85 zł, 4) Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych niedobór na kwot 543,50 zł. Z nadwy k zrealizowano m.in. dochody z tytułu odsetek od rodków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek bud etowych ( ,43 zł), grzywien nakładanych przez Stra Miejsk (11.507,20 zł), wpływów z usług z zakresu pomocy społecznej wiadczonych przez MOPS i organizacje po ytku publicznego ( ,01 zł), udziału Gminy w dochodach ci gni tych od dłu ników alimentacyjnych (57.970,01 zł), wpływu cz ci zysku gospodarstwa pomocniczego (CIS 9.001,30 zł). 18

20 II. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwot ,95 zł i zostały zrealizowane z nadwy k w stosunku do planu w kwocie ,95 zł. Realizacja dochodów w zestawieniu z planem dla poszczególnych kategorii podatników przedstawia si nast puj co: Udział Gminy w podatku dochodowym Plan Wykonanie Ró nica - od osób prawnych , ,95 - od osób fizycznych , ,00 RAZEM: , ,95 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwy k w kwocie zł, stanowi c 10,91%, natomiast w zakresie dochodów od osób prawnych w kwocie ,95 zł, stanowi c 40,43%. Dynamika kształtowania si tych dochodów w latach była nast puj ca: Wyszczególnienie Wykonanie w latach wska niki % / / /2007 osoby fizyczne ,59% 117,86% 111,66% osoby prawne ,11% 47,52% 370,62% OGÓŁEM ,02% 105,15% 132,81% Na przestrzeni omawianego okresu kwota udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z roku na rok wzrasta. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na przestrzeni czterech ostatnich lat była zmienna: po du ym wzro cie w roku 2006, nast pił spadek w roku 2007, by z kolei w roku 2008 nast pił bardzo du y wzrost, zarówno w stosunku do roku 2007 jak i lat poprzednich. 19

21 III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ Dochody te wpłyn ły do bud etu w planowanej wysoko ci, w kwocie ,- zł, w ramach której nale ne Gminie subwencje wyniosły: - subwencja o wiatowa ,- zł, - subwencja wyrównawcza ,- zł, - subwencja równowa ca ,- zł. rodki subwencji o wiatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na: - utrzymanie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawno ci kwota ,00 zł, - dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela kwota ,00 zł, - dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszcze na cele dydaktyczne i wyposa enie ich w sprz t dydaktyczny (na potrzeby Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego) kwota zł. IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Zostały wykonane w ł cznej kwocie ,30 zł, tj. ni szej o ,70 zł od kwoty planowanej. Ni sze od planowanego wykorzystanie dotacji celowych wynikało w szczególno ci z mniejszego o kwot ,01 zł ni pierwotnie zakładano, zapotrzebowania na wiadczenia z zakresu pomocy społecznej. Wpłyn ło na to zmniejszenie liczby wiadczeniobiorców spowodowane przede wszystkim przyznaniem obywatelom polskim przebywaj cym w granicach Unii Europejskiej prawa do ubiegania si o wiadczenia rodzinne w innych krajach. Ponadto wzrost wynagrodze dotychczasowych i ewentualnych wiadczeniobiorców, przy niezmieniony poziomie dochodów uprawniaj cych do otrzymywania zasiłku rodzinnego, pozbawił niektórych z nich mo liwo ci ubiegania si o zasiłek. Kwoty i zakres zada finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w zał czniku nr 6 do sprawozdania opisowego. 20

22 V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ Zostały wykonane w kwocie ,22 zł i przyznane na: - utrzymanie cmentarza wojennego zł, - realizacj przez MOPS projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,22 zł. VI. DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwot ,54 zł i przyznane zostały na dofinansowanie nast puj cych zada : 1. remont mostu na ul. Zagłoby oraz kładki dla pieszych przy ul. Chmielowskiej w ramach usuwania skutków kl sk ywiołowych zł, 2. nauczanie j zyka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych ,48 zł, 3. kosztów przygotowania zawodowego młodocianych ,98 zł, 4. kosztów przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2.519,10 zł, 5. wypłata zasiłków i pomocy w naturze ,00 zł, 6. kosztów realizacji przez MOPS zada zleconych ,04 zł, 7. realizacj programu do ywiania dzieci ,84 zł, 8. zakup podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych przygotowanie przedszkolne lub nauk szkoln ,10 zł, 9. pomoc materialna dla uczniów szkół gminnych ,00 zł, 10. zakupu i instalacji w placówkach o wiatowych monitoringu wizyjnego zł, 11. dofinansowanie z Bud etu Pa stwa budowy kompleksu boisk na os. Ogrody w ramach programu ORLIK zł. VII. DOTAJCE CELOWE otrzymane na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego wpłyn ły w kwocie ,11 zł w tym: - od Powiatu Ostrowieckiego na: sfinansowanie zimowego utrzymania ulic powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008, zgodnie z porozumieniem o przej ciu tych zada przez Gmin kwota ,11 zł, dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w sezonie letnim przez gminne instytucje kultury kwota ,- zł, 21

23 - od Samorz du Województwa wi tokrzyskiego na dofinansowanie budowy boiska na os. Ogrody, które było zrealizowane w ramach programu ORLIK 2012 kwota ,- zł. VIII. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowi kwot ,97 zł i zostały uzyskane z nast puj cych ródeł: - Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie programu Czas wolny na sportowo kwota ,76 zł, - Funduszu Promocji Kultury na realizacj programu Kto ty jeste Polak mały kwota ,21 zł, - rodków PFRON na zadania inwestycyjne kwota ,00 zł, - WFO igw jako nagroda przyznana w programie Szukaj zysku z odzysku kwota zł. IX. DOCHODY Z TYTUŁU RODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH RÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADA WŁASNYCH wyniosły ł cznie ,95 zł, w tym: 1. na realizacj zada bie cych uzyskano kwot ,67 zł z przeznaczeniem na: realizowany przez CIS program reintegracji zawodowej i społecznej współfinansowany rodkami unijnymi kwota ,23 zł, realizacj programu Pomocna dło aktywna integracja szans na lepsze jutro kwota ,47 zł, realizacj programu Szkoła równych szans kwota ,12 zł dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych kwota 2.280,85 zł, 2. na realizacj zada inwestycyjnych kwot ,28 zł z przeznaczeniem na: realizacj programu Pomocna dło aktywna integracja szans na lepsze jutro kwota ,07 zł, realizacje programu Wyrównywanie szans kwota 8.496,08 zł, dofinansowanie budowy boisk sportowych przy PSP Nr 8 i PSP Nr 9 rodki z Ministerstwa Sportu i PZU kwota zł, dofinansowanie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat kwota ,13 zł. 22

24 III. Realizacja wydatków bud etu za 2008 rok. Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie ,31 zł, w tym: wydatki bie ce kwota ,41 zł, wydatki maj tkowe kwota ,90 zł, i zgodnie z zał cznikiem Nr 2 były przeznaczone na sfinansowanie nast puj cych zada : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Plan zł Wykonanie ,26 zł w tym: Rozdział Izby Rolnicze, plan zł wykonanie 2.522,10 zł rodki przekazano na rzecz Izby Rolniczej z tytułu dwu procentowego udziału Izby w dochodach Gminy z tytułu podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust 2 i 3 Ustawy o izbach rolniczych. Rozdział Pozostała działalno, plan zł wykonanie ,16 zł W ramach pozostałej działalno ci zrealizowane zostały nast puj ce zadania: leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierz t w schronisku ,25 zł, wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierz t i ich transport do lecznicy i schroniska ,20 zł, wydatki zwi zane z przygotowaniem i zwrotem cz ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,71 zł, 23

25 Dział 020 Le nictwo, Plan zł, Wykonanie zł w tym: Rozdział Gospodarka le na, plan zł wykonanie zł Wydatki dotyczyły sfinansowania prac zwi zanych z utrzymaniem bie cym i piel gnacj Lasu Komunalnego realizowanych przez Zakład Usług Miejskich, polegaj cych na porz dkowaniu terenu, koszeniu traw, likwidacji dzikich wysypisk, usuwaniu drzew zagra aj cych bezpiecze stwu, podcinaniu gał zi w ci gach pieszych. Dział 600 Transport i ł czno, Plan zł, Wykonanie ,77 zł w tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy, plan zł wykonanie ,68 zł, Wydatki poniesiono na rekompensowanie Miejskiemu Przedsi biorstwu Komunikacji Spółka z o. o. dochodów utraconych z tytułu stosowania uprawnie do ulgowych i bezpłatnych przejazdów rodkami komunikacji miejskiej, okre lonych w Uchwale Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego i zgodnie z zawart umow (wraz z aneksami). Rozdział Drogi publiczne powiatowe, plan zł wykonanie ,25 zł w tym: 1. wydatki maj tkowe dotacje dla Powiatu Ostrowieckiego w ł cznej kwocie ,25 zł w tym: 24

26 - dofinansowanie kompleksowej przebudowy ulicy Długiej zł, - dofinansowanie budowy cie ki rowerowej wzdłu ulicy Ił eckiej ,25 zł, 2. wydatki bie ce - dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego w kwocie zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu ulicy Ił eckiej w Ostrowcu wi tokrzyskim zgodnie z zał cznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego, Rozdział Drogi publiczne gminne, plan zł wykonanie ,76 zł w tym: 1. wydatki inwestycyjne okre lone w zał cznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysoko ci ,71 zł, 2. sfinansowanie wydatków bie cych w kwocie ,05 zł, rodki przeznaczono na wykonanie: remontu nawierzchni i chodników w ul. Ku nia w kwocie ,05 zł remontu chodnika w ulicy Sienkiewicza w kwocie zł remontu nawierzchni ulic bocznych od ulicy Zygmuntówka w kwocie zł remontu nawierzchni ul. Paderewskiego w kwocie ,44 zł remontu nawierzchni ul. Winnica w kwocie ,41 zł remontu nawierzchni ul. Wieniawskiego w kwocie ,16 zł remontu nawierzchni ul. Słonecznej w kwocie ,78 zł remontu chodnika w ulicy Grabowiecka w kwocie zł remontu nawierzchni ul. Kopernika w kwocie ,98 zł remontu chodnika w ulicy Prusa w kwocie zł remontu nawierzchni w ul. Noskowskiego w kwocie ,35 zł remontu chodnika w ul. Kochanowskiego w kwocie ,08 zł remontu chodnika w ulicy Ko ciuszki w kwocie zł remontu chodnika w ulicy Ostrowieckiej w kwocie zł remontu chodnika w ulicy Ł cznej w kwocie ,84 zł remontu chodnika w ulicy Sikorskiego w kwocie zł remontu parkingu ul. Szeroka w kwocie ,36 zł remontu chodnika w ulicy Jasnej w kwocie zł remontów cz stkowych ulic gminnych w kwocie ,60 zł, 25

27 Rozdział Usuwanie skutków kl sk ywiołowych plan zł. wykonanie ,99 zł rodki zostały przeznaczone na: remont mostu w ulicy Zagłoby kwota zł, remont kładki dla pieszych w ulicy Chmielowskiej kwota zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru tych remontów kwota ,99 zł Rozdział Pozostała działalno plan zł wykonanie ,09 zł rodki wydatkowano na: remonty cz stkowe dróg w ramach prac interwencyjnych ,89 zł, oznakowanie pionowe ulic zł, oznakowanie poziome dróg gminnych ,17 zł, opłaty za korzystanie ze rodowiska wnoszone do Urz du Marszałkowskiego ,00 zł, konserwacj mostów i kładek ,34 zł, ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej dróg gminnych, odszkodowania ,09 zł, wykonanie operatów szacunkowych w sprawie wypłaty odszkodowa za działki zaj te pod drogi gminne 5.343,60 zł, wypłat odszkodowa za działki zaj te pod drogi gminne (na rzecz osób fizycznych ,- zł, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych ,- zł) ł cznie ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Plan zł, Wykonanie ,56 zł w tym: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami, Plan zł wykonanie ,99 zł 1. wydatki inwestycyjne okre lone w zał cznikach Nr 3 i Nr 3a 26

28 do niniejszego sprawozdania w wysoko ci ,03 zł, 2. na sfinansowanie wydatków bie cych w kwocie ,96 zł, Wydatki bie ce zostały poniesione na nast puj ce cele: operaty szacunkowe z wyceny nieruchomo ci opracowania geodezyjne opłaty na rzecz bud etu pa stwa z tytułu wieczystego u ytkowania nieruchomo ci dotycz ce gruntów Skarbu Pa stwa ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzeda nieruchomo ci podatek od nieruchomo ci od gruntów dzier awionych na terenie Gminy Kunów wypisy, wyrysy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym ró ne opłaty i składki koszty post powania s dowego i prokuratorskiego koszty sporz dzenia i zmian aktów notarialnych wykonanie przegl du technicznego budynków wykonanie i monta tablic reklamowych koszty zakupu energii w nowoprzej tym budynku dawny MOMP przy ul. wi tokrzyskiej opłaty za dzier aw gruntów od PKP i Lasów Pa stwowych obsług linii telefonicznej do alarmu w budynku MOMP wypłacono odszkodowanie wraz z nale nymi odsetkami w zwi zku z bezprawnym wydaniem decyzji naliczaj cej opłat adiacenck ,00 zł, ,62 zł, ,86 zł, ,39 zł, 5.577,49 zł, 5.121,61 zł, 4.761,30 zł, 4.19 zł, 3.280,94 zł, 2.745,00 zł, 2.181,80 zł 1.510,19 zł, 1.333,62 zł, 247,44 zł, 163,70 zł, Rozdział Pozostała działalno, Plan zł wykonanie ,57 zł w tym: 1. wydatki inwestycyjne okre lone w zał cznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysoko ci ,60 zł, 2. na sfinansowanie wydatków bie cych w kwocie ,97 zł, rodki wydatkowano na: - zapłat za dozorowanie terenu zbiornika Gutwin kwota ,06 zł - za wykonanie dwóch operatów szacunkowych kwota 2.853,99 zł 27

29 - wykonanie mapy podziałowej nieruchomo ci kwota 2.684,00 zł - sporz dzenie aktu notarialnego obj cia udziałów kwota 836,92 zł Dział 710 Działalno usługowa, Plan zł, Wykonanie ,30 zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego, plan zł wykonanie ,67 zł rodki przeznaczono na: - wykonanie projektu planu miejscowego cz ci miasta terenów w rejonie ulicy Samsonowicza, Rudzka ,72 zł, - wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 5.90 zł, - wykonanie map na potrzeby sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.452,95 zł, Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan zł wykonanie ,16 zł z tego: rodkami tymi sfinansowano: opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek ,00 zł, sporz dzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów, a tak e post powanie o uzyskanie tytułu własno ci w drodze zasiedzenia 8.202,16 zł, koszty post powania s dowego 4.286,00 zł. Rozdział Cmentarze, plan zł wykonanie zł, 28

30 rodki zostały przeznaczone na wykonanie utrzymanie kwatery wojennej zlokalizowanej na terenie cmentarza przy ul. Denkowskiej. Rozdział Pozostała działalno : plan zł. wykonanie ,47 zł, w tym: 1. wydatki maj tkowe - dotacja dla Targowiska Miejskiego na realizacj zada inwestycyjnych w kwocie ,80 zł zgodnie z zał cznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego, 2. sfinansowanie wydatków bie cych w kwocie ,67 zł, z tego: a/ wydatki zwi zane z utrzymaniem Centrum Przedsi biorczo ci i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej (koszty energii elektrycznej, cieplnej, cieków, wody, ochrony, utrzymania porz dku w budynku i wokół budynku, wywóz mieci, jak równie koszty zarz dzania maj tkiem i jego ubezpieczenia) ,03 zł, b/ opłaty za wył czenie gruntów z działalno ci rolnej i le nej dotycz ce terenów wył czonych pod budow ul. Grzybowej i Karola Szymanowskiego ,64 zł, Dział 750 Administracja publiczna, Plan zł, Wykonanie ,89 zł w tym: Rozdział Urz dy Wojewódzkie, plan zł wykonanie zł rodki wydatkowano na wypłat wynagrodze z pochodnymi dla pracowników wykonuj cych zadania z zakresu administracji pa stwowej zlecone gminie w kwocie odpowiadaj cej otrzymanej dotacji na te zadania 29

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % + ! # % ( ( ) +, ( ( %. /) 0 + ( ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +.5 % 1 6, ( ) 7 () 8 ( 2 %! ( ( % ( (!7 ) 9.:). )! ) ; ( 9 +! 5 )? + +! ) 1 (.7 2 = ) (, ) 1! ) = > 9 (

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wg URM Nr XXI/335/11

Plan wg URM Nr XXI/335/11 I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 2 3 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 5 DANE OGÓLNE... 7 DOCHODY MIASTA... 10 - Informacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 października 2010 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 2771 Prezydenta Miasta Ņwidnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r. z wykonania budŋetu za 2009

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2013 roku 28 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2013 roku 28 sierpnia 2013 r. I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2013 roku 28 sierpnia 2013 r. 1 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. WPROWADZENIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. WPROWADZENIE WPROWADZENIE BudŜet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską w Głogowie 22 grudnia 2009 roku; plan budŝetu przedstawiał się następująco: 1) dochody na kwotę 191.769.946 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 8.500.000,00

kredyty krajowe 8.500.000,00 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XXIV/245/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok według,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo