UCHWAŁA NR XXXVII / 490 /2009 RADY MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXVII / 490 /2009 RADY MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009 roku."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII / 490 /2009 RADY MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009 roku. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud etu miasta Ostrowca wi tokrzyskiego za 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 Nr 19 poz.100), Rada Miasta uchwala co nast puje: 1. Przyjmuje si przedło one przez Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Ostrowca wi tokrzyskiego za 2008 rok zgodnie z zał cznikiem do niniejszej uchwały 2. Zobowi zuje si Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego do ogłoszenia przyj tego niniejsz uchwał sprawozdania z wykonania bud etu za 2008 rok w Dzienniku Urz dowym Województwa wi tokrzyskiego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem powzi cia. Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski

2 Zał cznik do uchwały Nr XXXVII/490/2009 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUD ETU MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO ZA 2008 ROK I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec wi tokrzyski w 2008 roku. II. Realizacja dochodów bud etu Gminy Ostrowiec w. III. Realizacja wydatków bud etu Gminy Ostrowiec w. IV. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 1

3 I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec wi tokrzyski w 2008 roku. Rok 2008 był dla bud etu korzystny zarówno w zakresie realizacji dochodów, jak i mo liwo ci finansowania w sposób płynny zało onych wydatków. Dochody zostały zrealizowane w kwocie o ,69 zł przewy szaj cej plan. Wy sze od planowanych w sposób znacz cy uzyskano wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie o ,95 zł przewy szaj cej plan. Ta sytuacja wyst puje ju od trzech lat i wiadczy o rozwoju gospodarczym miasta i wzro cie zamo no ci mieszka ców. Płynna w ci gu roku realizacja dochodów podatkowych sprawiła, e nie zachodziła konieczno posiłkowania si kredytami na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku deficytu bud etu. W trakcie realizacji bud etu miała miejsce sytuacja odwrotna, polegaj ca na wyst powaniu przej ciowo wolnych rodków, które przyniosły dodatkowe korzy ci finansowe dla bud etu w postaci dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w ł cznej kwocie ,43 zł. Na uwag zasługuje fakt spadku zadłu enia Gminy na koniec roku o kwot ,98 zł i tym samym uzyskania korzystnych, w sposób znacz co odbiegaj cych od ustawowych limitów, wska ników zadłu enia. Ł czny wska nik długu Gminy wyniósł 13,12% przy ustawowym limicie 60%, za wska nik ł cznej kwoty spłaconych po yczek i kredytów wyniósł 4,13% przy ustawowym wska niku wynosz cym 15%. Na uwag zasługuje fakt zrealizowania zada inwestycyjnych prawie w stu procentach. Jedynym zadaniem, którego nie wykonano, jest budowa hali widowiskowo-sportowej, ale spowodowane to było wynikaj cym z przetargu kosztem inwestycji, który przekraczał bud et planowany na ten cel. W roku bud etowym realizacja podstawowych wielko ci bud etu w zestawieniu z planem po zmianach przedstawiała si nast puj co: plan 2008 wykonanie 2008 wsk % 1. dochody bud etu ,69 101,39 2. wydatki bud etu ,31 93,27 3. deficyt/nadwy ka ,38 4. przychody bud etu ,57 92,63 5. rozchody bud etu ogółem , przelewy na rachunki lokat 2

4 6. rodki na finansowanie ,99 89,17 deficytu /przychody - rozchody/ Nadwy ka wolnych rodków /6-3/ ,37 - Dochody bud etu uzyskano w wysoko ci ,69 zł stanowi cej 101,39 % planu rocznego. Wydatki bud etu rocznego. wyniosły ,31 zł i stanowiły 93,27 % planu Przychody bud etu zrealizowano w kwocie ,57 zł stanowi cej 92,63 % zało e rocznych a rodki pochodziły z nast puj cych ródeł: 1/ nadwy ki rodków pieni nych za 2007 rok w kwocie ,57 zł, 2/ kredytów z Banku l skiego w Kielcach na termomodernizacj placówek o wiatowych w ł cznej kwocie zł, z tego: - termomodernizacja PSP Nr 10 kwota zł, - termomodernizacja PP Nr 12 kwota zł, - termomodernizacja PP Nr 15 kwota zł, 3/ po yczki z WFO igw w Kielcach na rozbudow kanalizacji sanitarnej w ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk w Ostrowcu wi tokrzyskim w kwocie zł, Rozchody bud etu wyniosły ,58 zł i zostały przeznaczone na spłat rat kapitału po yczek i kredytów zaci gni tych w latach ubiegłych, w tym: 1/ kredytów zaci gni tych w Banku PKO BP S.A. O/Ostrowiec na ł czn kwot ,00 zł, z tego: na budow budynku komunalnego przy ul. Reja - kwota zł, na zadanie p.n. Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju małych i rednich przedsi biorstw w rejonie Rynku - kwota ,00 zł, 2/ kredytów zaci gni tych w Banku Ochrony rodowiska w Cz stochowie na ł czn kwot ,60 zł, z tego: na termomodernizacj budynku szkoły PSP Nr 7 - kwota ,00 zł, na termomodernizacj budynku szkoły GP Nr 3 - kwota ,60 zł, 3

5 3/ kredytu zaci gni tego w NORDEA w Gdynii na termomodernizacj budynku szkoły PSP Nr 12 - kwota ,48 zł, 4/ kredytu zaci gni tego w Banku BISE o/zamo ciu na budow ulicy Szymanowskiego w kwocie ,08 zł, 5/ kredytu zaci gni tego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizacj infrastruktury pod budownictwo społeczne w kwocie ,88 zł, 6/ kredytu zaci gni tego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu w. na remonty budynków wspólnot mieszkalnych, w których Gmina jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej w kwocie 6.053,64 zł, 7/ kredytu zaci gni tego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na realizacj rewitalizacji terenów poprzemysłowych - kwota ,36 zł 8/ kredytu zaci gni tego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na realizacj zadania Aktywizacja gospodarcza o rodków poprzemysłowych Inkubator Przedsi biorczo ci w Ostrowcu w. - kwota ,54 zł, 9/ po yczek z WFO igw w Kielcach na ł czn kwot ,00 zł, z tego: Rozbudowa zbiornika małej retencji Gutwin - kwota ,00 zł, budowa kanału sanitarnego w ul. Bałtowskiej - kwota zł, 10/ po yczki z PZPN UEFA na modernizacj Stadionu Miejskiego kwota zł, Na dzie stan zadłu enia Gminy z tytułu po yczek i kredytów wyniósł ,78 zł i był ni szy od stanu na pocz tek roku o kwot ,98 zł. 1. Zadłu enie wg stanu na r ,76 zł 2. Spłata rat po yczek i kredytów w 2008 r ,58 zł 3. Umorzenie kredytów w 2008 r ,40 zł 4. Zaci gni te w 2008 roku kredyty i po yczka na realizacj zada inwestycyjnych zł 5. Stan zadłu enia na ,78 zł Umorzenie kredytów w postaci tzw. premii termomodernizacyjnej, skutkuj ce zmniejszeniem zadłu enia dotyczy kredytów preferencyjnych zaci gni tych na finansowanie zada termomodernizacyjnych PSP Nr 12, PSP Nr 10, PP Nr 12, PP Nr 15; odpowiednio w kwotach ,40 zł, zł, ,00 zł, zł do wymienionych numerów placówek o wiatowych. 4

6 Ł czna kwota długu Gminy na koniec roku bud etowego obejmuj ca pozostaj ce do spłaty kredyty i po yczki w kwocie ,78 zł oraz nale ne odsetki skalkulowane w kwocie zł, wyniosła ,78 zł i stanowiła 13,12 % dochodów uzyskanych w 2008 roku, przy ustawowym limicie 6 %. Wska nik ł cznej kwoty spłaconych w roku 2008 po yczek i kredytów oraz nale nych odsetek w wysoko ci ,32 zł w relacji do uzyskanych dochodów bud etu 2008 roku wyniósł 4,13 % przy dopuszczalnym wska niku wynosz cym 15,0 %. Wykonanie bud etu za 2008 rok w zakresie okre lonym uchwał bud etow przedstawiaj zał czniki Nr 1-14 do sprawozdania opisowego. 5

7 II. Realizacja dochodów bud etu za 2008 rok. Dochody bud etu wyniosły ł cznie ,69 zł i zostały zrealizowane z ponadplanow nadwy k w kwocie ,69 zł, w tym: Wyszczególnienie Plan Wykonanie + nadwy ka - niedobór 1. dochody własne , ,35 2. udziały Gminy w podatkach dochodowych , ,95 3. subwencja ogólna ,00 4. dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych , ,70 5. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,22-21,78 6. dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania własne , ,46 7. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi jst , ,89 8. dotacje z funduszy celowych , ,03 9. rodki na dofinansowanie własnych zada pozyskane z innych ródeł , ,05 Razem , ,69 Wykonanie dochodów według ródeł w zestawieniu z wielko ciami planowanymi przedstawiało si nast puj co: Wyszczególnienie Plan Wykonanie wsk. % I. Dochody własne ,65 97,06 1. Dochody podatkowe ,47 98,44 a. podatek od nieruchomo ci ,68 98,33 - od osób prawnych ,97 97,75 - od osób fizycznych ,36 100,78 - od osób fizycznych z tytułu zaległo ci obj tych hipotek ,35 b. podatek od rodków transportu ,65 119,19 - od osób prawnych ,69 103,59 - od osób fizycznych ,96 133,40 c. podatek rolny ,08 103,04 - od osób prawnych ,00 98,12 - od osób fizycznych ,08 103,07 d. podatek le ny ,28 97,72 - od osób prawnych 60 61,00 101,67 - od osób fizycznych ,28 97,66 6

8 e. opłata targowa ,42 100,29 f.podatek od spadków i darowizn ,59 140,80 g. podatek od czynno ci cywilnoprawnych ,72 76,60 - od osób prawnych ,65 23,53 - od osób fizycznych ,07 107,82 h. wpływy z opłaty skarbowej ,07 92,42 i. podatek opłacany w formie karty podatkowej ,35 92,53 j. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,30 115,90 k. wpływy z opłaty za czynno ci urz dowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,85 133,17 odr bnych ustaw, w tym opłaty: - wpis do ewidencji gospodarczej ,69 - za zaj cie pasa drogowego ,69 133,47 - za koncesje i licencje ,00 228,33 - z innych lokalnych opłat ,46 228,42 - z eksploatacyjnej 3 114,70 - prolongacyjna ,00 192,65 l. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 10 m.opłaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,19 116,24 n. grzywny i inne kary pieni ne 1 044,00 o. wpływy z ró nych dochodów 4 602,29 2. Dochody z maj tku gminy ,26 94,60 a. realizowane przez Urz d Miasta ,24 94,10 * z najmu i dzier awy w tym: ,72 114,88 - gruntów i składników maj tkowych ,72 132,68 - lokali gminnych b d cych w zarz dzie OTBS - nale no ci * sprzeda y nieruchomo ci i składników maj tkowych ,37 88,76 * opłat za wieczyste u ytkowanie, u ytkowanie i zarz d ,28 102,79 * opłat za przekształcenie wieczystego u ytkowania we własno ,77 159,93 * opłaty adiacenckie ,15 127,12 * odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej 0 810,58 * odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat nale no ci , ,35 * wpływy z ró nych dochodów ,84 75,54 * wpływy z ró nych opłat 7,08 b. z najmu i dzier awy realizowane przez jednostki bud etowe ,02 112,07 w tym: - Urz d gminy ,91 24,14 - Szkoły Podstawowe ,68 114,58 - Przedszkola Publiczne ,72 113,64 - Zakład Opieku czo-rehabilitacyjny ,27 108,22 - Miejski i O rodek Pomocy Społecznej ,74 124,56 - Miejski O rodek Sportu i Rekreacji ,06 124,24 - Centrum Kształcenia Ustawicznego ,00 139,27 - Gimnazja Publiczne ,64 159,51 3. Pozostałe dochody, w tym: ,92 91,97 a. odsetki od rodków na rachunkach bankowych ,43 164,54 b. grzywny, mandaty i inne kary pieni ne ,20 110,96 c. wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy ,58 71,88 7

9 - Urz d gminy - udost pnienie przystanków ,43 75,49 - Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu ,04 98,58 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 473,00 - Miejski i O rodek Pomocy Społecznej - opłaty za usługi opieku cze - Zakład Opieku czo-rehabilitacyjny - za usługi opieku cze i odpłatno za przewozy dzieci - opłaty za usługi opieku cze realizowane przez PKPS w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ,88 110, ,00 147, ,95 39,18 - Instytucje kultury fizycznej - wpływy z pływalni i udost pnienia obiektów ,28 62,43 d. opłata produktowa ,15 173,83 e. wpływy z ró nych dochodów ,01 187,83 f. udział gminy w dochodach ci gni tych od dłu ników alimentacyjnych ,01 244,93 g. 5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zada zleconych ,40 42,37 h. wpływy do bud etu cz ci zysku gospodarstwa pomocniczego ,30 i. zwrot niesłusznie pobranych wiadcze rodzinnych wraz z nale nymi odsetkami ,15 59,73 j. wpływy z innych opłat ,60 k.wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,50 82,18 m.otrzymane spadki i darowizny w postaci pieni nej 4 183,33 n. pozostałe odsetki ,26 100,44 II. Udziały Gminy w podatku dochodowym ,95 116,49 - od osób prawnych ,95 140,43 - od osób fizycznych ,00 110,91 III. Subwencja ogólna, w tym: ,00 10 IV. Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 10 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 10 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin ,00 10 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania zlecone ,30 98,15 Pozostała działalno - rolnictwo i łowiectwo ,71 99,98 Urz dy Wojewódzkie Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa ,71 99,99 Ochrona zdrowia - Pozostała działalno ,84 91,46 O rodki wsparcia - działalno bie ca ,46 98,19 O rodki wsparcia - działalno maj tkowa ,39 99,04 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - działalno bie ca wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - działalno maj tkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,99 98, ,30 96,82 8

10 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,10 98,04 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,12 99,83 Placówki wychowania pozaszkolnego Pozostała działalno edukacyjna - program na rzecz społeczno ci romskiej V. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej VI ,68 65, ,22 99,95 Cmentarze Pomoc społeczna ,22 99,93 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania własne ,54 99,64 Gospodarka komunalna dotacja inwestycyjna - usuwanie skutków kl sk ywiołowych Szkoły podstawowe - dodatkowe zaj cia z j zyka angielskiego ,48 10 O wiata i wychowanie - zwrot kosztów kształcenia młodocianych ,98 97,35 O wiata i wychowanie - wypłata wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie cz ci ustnej egzaminu ,10 94,88 maturalnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 10 O rodki pomocy społecznej ,04 99,90 Pomoc społeczna - do ywianie uczniów w szkołach ,84 99,99 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka ,10 94,53 Pomoc materialna dla uczniów ,00 98,89 Zadania w zakresie o wiaty i wychowania - monitorig wizyjny w szkołach i placówkach Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja inwestycyjna - budowa boiska "ORLIK 2012" VII. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi j.s.t ,11 73,21 Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi ,11 47,48 Działalno kulturalna Kultura fizyczna - budowa boiska "ORLIK 2012" VIII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych IX ,97 79,51 z WFO igw nagroda - program "Szukaj zysku z odzysku" z funduszu Ministerstwa Sportu na realizacj programu rekreacyjnego dla dzieci ,76 81,69 z PFRON-u na realizacj zada inwestycyjnych ,00 51,90 z funduszu Ministerstwa Kultury na realizacj programu " Kto ty jeste - Polak mały" rodki na dofinansowanie zada własnych jst pozyskane z innych ródeł ,21 99, ,95 48,78 1. na realizacj zada bie cych ,67 95,29 - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Centrum Integracji Społecznej ,23 98,31 9

11 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła równych szans ,12 84,22 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomocna dło - aktywna integracja szans na lepsze jutro ,47 98,23 - program rozwoju chórów szkolnych " piewaj ca Polska" ,85 99,73 2. na realizacj zada inwestycyjnych ,28 31,52 - program Pomocna dło - aktywna integracja szans na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki - program Wyrównywania szans w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki - Ministerstwo Sportu - na dofinansowanie budowy Hali Sportowej - Ministerstwo Sportu i PZU -na dofinansowanie budowy boisk sportowych przy PSP Nr 8, PSP Nr 9, PSP Nr 10 - Fundusz Dopłat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego ,07 97, ,08 88, ,13 93,71 OGÓŁEM DOCHODY BUD ETU 2008 ROK ,69 101,39 I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie ,65 zł stanowiły 32,5% ogólnej puli zrealizowanych dochodów. I.I. W strukturze dochodów własnych dochody podatkowe stanowi blisko 73% i wynosz ,47 zł. Zostały uzyskane z nast puj cych ródeł: Dochody z tytułu podatku od nieruchomo ci Wpływy z tego ródła dochodów wyniosły ,68 zł i były ni sze od planowanych o kwot ,32 zł w tym: Kategoria podatników Plan Wykonanie Ró nica - osoby fizyczne w tym: z zaległo ci zabezpieczonych hipotecznie - osoby prawne w tym: z zaległo ci zabezpieczonych hipotecznie , , ,61 wska nik % wykonania ,07 100, ,39 97, ,64 RAZEM , ,32 98,33 10

12 Z nadwy k w kwocie ,07 zł zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, natomiast wpływy od osób prawnych wykonane zostały z niedoborem w wysoko ci ,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego notuje si zaległo ci w zapłacie podatku zarówno od osób prawnych jak i fizycznych: Osoby Lp. Wyszczególnienie Osoby prawne Razem: fizyczne 1 saldo zaległo ci na , , ,57 2 przypis podatku w 2008 r , , ,90 3 odpis podatku w 2008 roku , , ,80 4 kwota do zapłaty w 2008 roku (2-3) , , ,10 5 płatno ci w 2008 roku , , ,68 w tym: zaległo ci zabezpieczone hipotek , , ,35 6 saldo zaległo ci na , , ,99 w tym: zaległo ci zabezpieczone hipotek , , , przyrost salda zaległo ci - zmniejszenie salda zaległo ci , , ,58 Ł czna kwota zaległo ci według stanu na wyniosła ,99 zł, z czego kwota ,60 zł to zaległo ci zabezpieczone hipotecznie na nieruchomo ciach. Saldo zaległo ci w zapłacie podatku przez osoby prawne i fizyczne uległo zmniejszeniu w stosunku do stanu na o kwot ,58 zł, w tym: - od osób fizycznych wzrosło o kwot ,93 zł, - od osób prawnych spadło o kwot ,51 zł. W wyniku czynno ci egzekucyjnych podejmowanych w stosunku do podatników uchylaj cych si od uiszczania podatków zwindykowano zaległo ci podatkowe wraz z odsetkami w kwocie ,83 zł w tym: Kategoria podatnik liczba tytułów wykonawczych kwota zaległo ci kwota wyegzekwowana (wraz z odsetkami) % windykacji (4/3) osoby prawne , ,43 105,70% -osoby fizyczne , ,40 53,82% RAZEM: , ,83 68,28% 11

13 Kwota ci gni tych zaległo ci stanowiła 68,28% kwoty obj tej tytułami wykonawczymi. W zakresie zaległo ci osób prawnych struktura podatników zalegaj cych z zapłat przedstawia si nast puj c : Lp. Podatnik Ilo Kwota podatników zaległo ci 1. Firmy b d ce w upadło ci ,53 2. Firmy b d ce w likwidacji ,90 3. Pozostałe ,01 Razem: ,44 96,7% nale no ci stanowi nale no ci od firm b d cych w procesach upadło ciowych lub likwidacyjnych. Skutki finansowe ulg podatkowych udzielonych na wnioski podatników osób fizycznych i prawnych wynosiły: - z tytułu umorzenia nale no ci podatkowej 10 zł, - z tytułu odroczenia terminu płatno ci, rozło enia na raty ,37 zł. Skutki finansowe zwolnie podatkowych przysługuj cych podatnikom podatku od nieruchomo ci na podstawie uchwały Rady Miasta stanowiły kwot ,85 zł. Dochody z tytułu podatku od rodków transportu Dochody z tego tytułu wyniosły ł cznie ,65 zł i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane nast puj co: Kategoria podatników plan wykonanie ró nica wska nik % wykonania - osoby fizyczne , ,96 133,40 - osoby prawne , ,69 103,59 RAZEM: , ,65 119,19 Nadwy ka dochodów w stosunku do planu wyniosła ł cznie ,65 zł i została uzyskana zarówno w zakresie podatku od osób prawnych jak i fizycznych. Niezale nie od ponadplanowej realizacji dochodów z tego ródła na koniec okresu sprawozdawczego saldo zaległo ci w zapłacie podatku wyniosło ,42 zł i obejmowało: 12

14 - zaległo ci osób fizycznych w kwocie ,11 zł, z czego zaległo ci w wysoko ci ,00 zł zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki, - zaległo ci osób prawnych w kwocie ,31 zł, z czego zaległo ci zabezpieczone hipotecznie stanowiły kwot 4.815,20 zł. W wyniku prowadzonej w ci gu roku windykacji dochodów wyegzekwowano kwot 177,974,30 zł, a wska nik windykacji w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych wyniósł 52,66%: Kategoria podatnik liczba tytułów wykonawczych kwota zaległo ci kwota wyegzekwowana (wraz z odsetkami) % windykacji (4/3) osoby prawne , ,81 77,55% - osoby fizyczne , ,49 47,33% RAZEM: , ,30 52,66% Z tytułu ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników, osób fizycznych wyst piły w skali roku nast puj ce skutki finansowe: - w wyniku rozło e na rat zobowi za podatkowych kwota ,26 zł, - z tytułu umorzenia nale no ci głównej kwota 498,00 zł, - z tytułu umorzenia odsetek kwota 2.737,40 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego i le nego Dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w kwocie ,08 zł i były wy sze od planowanych o kwot 3.978,08 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wyst piły zaległo ci w zapłacie podatku przez osoby fizyczne w kwocie 9.257,14 zł. Umorzenie na wniosek osób fizycznych nale no ci głównej w tym podatku skutkowało kwot 1.057,90 zł. Z tytułu podatku le nego uzyskano dochód w kwocie 3.381,28 zł. Niedobór w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 78,72 zł. Uzyskany podatek od osób fizycznych był mniejszy o 79,72 zł od planowanego, a od osób prawnych o 1,00 zł wi kszy. Saldo zaległo ci w zapłacie podatku le nego w kwocie 949,76 zł dotyczyło osób fizycznych. 13

15 W roku 2008 wystawiono 44 tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych b d cych podatnikami podatku rolnego, obejmuj cych kwot 5.054,50 zł. W ci gu roku ci gni to nale no ci wraz z odsetkami w kwocie ,50 zł. Dochody z tytułu opłaty targowej Wpływy do bud etu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwot ,42 zł i były wy sze od planowanych o kwot 4.065,42 zł. Dochody przekazane z tego tytułu w zestawieniu według placów targowych przedstawia si nast puj co: Wyszczególnienie Plan rodki przekazane do bud etu - przy ul. Słowackiego , na osiedlu Ogrody ,42 RAZEM: ,42 Od dnia 01. marca 2008 roku obsług placu targowego na os. Ogrody od Stowarzyszenia Mieszka ców os. Ogrody przej ł Zakład Bud etowy Gminy Targowiska Miejskie i na podstawie uchwały Rady Miasta został tak e inkasentem opłaty targowej. Według stanu na Targowiska Miejskie nie posiadały zaległo ci w przekazaniu opłaty do bud etu Gminy, natomiast Stowarzyszenie Mieszka ców os. Ogrody ma zadłu enie na kwot 4.148,58 zł. Gmina wszcz ła wobec Stowarzyszenia post powanie egzekucyjne w celu ci gni cia nale no ci w trybie egzekucji administracyjnej. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn Dochody z tego ródła wyniosły ,59 zł i były wy sze od planowanych o kwot ,59 zł, tj. o 40,80%. Z tego tytułu w zwi zku ze znowelizowan Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, w zakresie osób uprawnionych do zwolnienia z tego podatku, zachodziła obawa nie wykonania planowanych dochodów. Z praktyki jednak wynikło, e zdarzały si do cz ste przypadki, kiedy to spadkobiercy nie wypełnili art. 4a pkt 1 w/w Ustawy, czyli nie zgłosili si w urz dzie skarbowym celem zło enia deklaracji SD-Z1 w ustawowym terminie jednego miesi ca od dnia uprawomocnienia si postanowienia s du o stwierdzenie praw do spadku po zmarłych z najbli szej rodziny. 14

16 Dochody z tytułu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Zostały zrealizowane w kwocie ,72 zł. Planowano uzyskanie dochodów z tego tytułu w kwocie wy szej o ,28 zł, tj. 23,40%. Wy sze ni planowano były przychody od osób fizycznych (o ,07 zł 7,82%), ni sze natomiast od osób prawnych (o ,35 zł 76,47%). W stosunku do roku 2007 dochody z tego tytułu były ni sze o ,95 zł, ale znacznie wy sze ni w roku 2005 (uzyskano wtedy ,00 zł) i 2006 ( ,00 zł). Nale y zaznaczy, e dochody z tego tytułu s planowane metod danych historycznych. Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły ,07 zł i stanowiły 92,42% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego ródła wyniósł ,93 zł. Ulgi umorzeniowe z tego tytułu w roku 2008 wyniosły 221,00 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalno ci gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły ,35 zł i były ni sze od planowanych o ,65 zł, tj. 7,47%. Przyznane w 2008 ulgi podatkowe w formie umorzenia podatku dały skutki finansowe dla bud etu w kwocie 6.461,60 zł, rozło enie na raty 2.319,36 zł, a umorzenia odsetek 1.323,00 zł. Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw stanowiły kwot ,85 zł i były wy sze od planowanych o kwot ,85 zł. Najwi ksza nadwy ka dochodów wyst piła w zakresie opłat za zajecie pasa drogowego oraz opłaty prolongacyjnej. Ni sze ni planowano były jedynie dochody z tytułu wpisu do ewidencji gospodarczej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły w 2008 roku 3.114,70 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzeda alkoholu zostały zrealizowane w kwocie ,19 zł stanowi cej 116,24% zało e rocznych. Nadwy ka roczna w stosunku do planu wyniosła ,19 zł. 15

17 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługuj cych zakładom pracy chronionej, była równa warto ci planowanej i wyniosła ,00 zł. W zakresie dochodów podatkowych, poza wymienionymi wy ej, uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu: - grzywny nało onej w zwi zku z niezło eniem przez podatnika deklaracji podatkowej 1.044,00 zł, - zwrotu kosztów wezwa 4.602,29 zł. I.II. Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie ,26 zł. Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniosły ,74 zł, w tym z tytułu dochodów zrealizowanych: - przez Urz d Miasta niedobór ,76 zł, - przez jednostki bud etowe Gminy nadwy ka ,02 zł. Wykonanie dochodów z maj tku uzyskanych przez Urz d Miast, a realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego, przedstawia si nast puj co: Dział Rozdział/ Paragraf Wyszczególnienie I. Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami w tym: 70005/ Wieczyste u ytkowanie, u ytkowanie i zarz d gruntami, w tym: - od osób fizycznych z tytułu opłat rocznych, za ułamkow cz gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opłaty Kwota w zł , , ,74 - od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty ,49 i opłat rocznych, - opłaty z tytułu trwałego zarz du , / Spłata hipotek 7, / Dzier awa gruntów, w tym: ,71 - pod uprawy rolne i ziele 9.856,03 - pod pawilony handlowo-usługowe, gara e ,74 tymczasowe i stałe - dzier awa: słupów ogłoszeniowych i obwodów 375,94 łowieckich 70005/ Opłaty za przekształcenie wieczystego ,77 16

18 u ytkowania w prawo własno ci wraz z oprocentowaniem 70005/ Sprzeda mienia komunalnego nieruchomo ci ,96 a) Sprzeda lokali mieszkalnych i u ytkowych za ,35 gotówk i na raty, w tym: - sprzeda lokali mieszkalnych ,40 - sprzeda lokali u ytkowych spłaty rat z tytułu sprzeda y lokali mieszkalnych ,01 - zwrot bonifikaty wraz z waloryzacj 9.923,94 b) Sprzeda nieruchomo ci ,87 c) Dochody ze zwrotów nieruchomo ci wraz ,74 z oprocentowaniem 70005/ Odsetki od nieterminowego regulowania ,38 zobowi za 70005/ Wpływy z ró nych dochodów , II. Pozostała działalno , /075 Dzier awa składników maj tkowych , /087 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych , /097 Wpływy z ró nych dochodów , /092 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowi za 2.432, III. Wpływy z innych opłat stanowi cych ,73 dochody jednostek samorz du terytorialnego 75618/ Opłaty adiacenckie wraz z oprocentowanie , / Odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej 810,58 Ł cznie: ,24 Dochody z najmu pomieszcze przez Urz d Miasta i jednostki bud etowe zostały uzyskane w ł cznej kwocie ,02 zł, w tym: Nazwa placówki wykonanie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,60 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,88 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,94 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,33 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,76 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ,17 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Razem Szkoły Podstawowe ,68 Publiczne Przedszkole Nr 5 18 Publiczne Przedszkole Nr ,08 Publiczne Przedszkole Nr ,00 Publiczne Przedszkole Nr ,63 17

19 Publiczne Przedszkole Nr ,70 Publiczne Przedszkole Nr ,24 Publiczne Przedszkole Nr ,07 Razem Publiczne Przedszkola 8.420,72 Publiczne Gimnazjum Nr 7.860,46 Publiczne Gimnazjum Nr 5.690,18 Publiczne Gimnazjum Nr 6.672,0 Publiczne Gimnazjum Nr 2.40 Razem Gimnazja Publiczne ,64 Centrum Kształcenia Ustawicznego 4.178,00 Zakład Opieku czo-rehabilitacyjny ,27 Miejski O rodek Pomocy Społecznej 3.487,74 Miejski O rodek Sportu i Rekreacji ,06 Urz d Miasta 3.982,91 OGÓŁEM JEDNOSTKI BUD ETOWE ,02 I.III. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły ł cznie ,92 zł i były ni sze od planowanych o kwot ,08 zł, tj. o 8,03%. Z niedoborem w stosunku do planu zrealizowane zostały nast puj ce dochody: 1) wpływy z usług realizowanych przez Urz d Miasta i jednostki bud etowe Gminy niedobór w kwocie ,42 zł, wynika głównie z nieuzyskania planowanych wpływów z tytułu usług wiadczonych w obiekcie pływalni oraz udost pniania przystanków prywatnym przewo nikom. 2) 5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zada zleconych niedobór ,60 zł, 3) Zwroty niesłusznie pobranych wiadcze rodzinnych wraz z nale nymi odsetkami niedobór o ,85 zł, 4) Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych niedobór na kwot 543,50 zł. Z nadwy k zrealizowano m.in. dochody z tytułu odsetek od rodków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek bud etowych ( ,43 zł), grzywien nakładanych przez Stra Miejsk (11.507,20 zł), wpływów z usług z zakresu pomocy społecznej wiadczonych przez MOPS i organizacje po ytku publicznego ( ,01 zł), udziału Gminy w dochodach ci gni tych od dłu ników alimentacyjnych (57.970,01 zł), wpływu cz ci zysku gospodarstwa pomocniczego (CIS 9.001,30 zł). 18

20 II. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwot ,95 zł i zostały zrealizowane z nadwy k w stosunku do planu w kwocie ,95 zł. Realizacja dochodów w zestawieniu z planem dla poszczególnych kategorii podatników przedstawia si nast puj co: Udział Gminy w podatku dochodowym Plan Wykonanie Ró nica - od osób prawnych , ,95 - od osób fizycznych , ,00 RAZEM: , ,95 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwy k w kwocie zł, stanowi c 10,91%, natomiast w zakresie dochodów od osób prawnych w kwocie ,95 zł, stanowi c 40,43%. Dynamika kształtowania si tych dochodów w latach była nast puj ca: Wyszczególnienie Wykonanie w latach wska niki % / / /2007 osoby fizyczne ,59% 117,86% 111,66% osoby prawne ,11% 47,52% 370,62% OGÓŁEM ,02% 105,15% 132,81% Na przestrzeni omawianego okresu kwota udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z roku na rok wzrasta. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na przestrzeni czterech ostatnich lat była zmienna: po du ym wzro cie w roku 2006, nast pił spadek w roku 2007, by z kolei w roku 2008 nast pił bardzo du y wzrost, zarówno w stosunku do roku 2007 jak i lat poprzednich. 19

21 III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ Dochody te wpłyn ły do bud etu w planowanej wysoko ci, w kwocie ,- zł, w ramach której nale ne Gminie subwencje wyniosły: - subwencja o wiatowa ,- zł, - subwencja wyrównawcza ,- zł, - subwencja równowa ca ,- zł. rodki subwencji o wiatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na: - utrzymanie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawno ci kwota ,00 zł, - dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela kwota ,00 zł, - dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszcze na cele dydaktyczne i wyposa enie ich w sprz t dydaktyczny (na potrzeby Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego) kwota zł. IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Zostały wykonane w ł cznej kwocie ,30 zł, tj. ni szej o ,70 zł od kwoty planowanej. Ni sze od planowanego wykorzystanie dotacji celowych wynikało w szczególno ci z mniejszego o kwot ,01 zł ni pierwotnie zakładano, zapotrzebowania na wiadczenia z zakresu pomocy społecznej. Wpłyn ło na to zmniejszenie liczby wiadczeniobiorców spowodowane przede wszystkim przyznaniem obywatelom polskim przebywaj cym w granicach Unii Europejskiej prawa do ubiegania si o wiadczenia rodzinne w innych krajach. Ponadto wzrost wynagrodze dotychczasowych i ewentualnych wiadczeniobiorców, przy niezmieniony poziomie dochodów uprawniaj cych do otrzymywania zasiłku rodzinnego, pozbawił niektórych z nich mo liwo ci ubiegania si o zasiłek. Kwoty i zakres zada finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w zał czniku nr 6 do sprawozdania opisowego. 20

22 V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ Zostały wykonane w kwocie ,22 zł i przyznane na: - utrzymanie cmentarza wojennego zł, - realizacj przez MOPS projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,22 zł. VI. DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwot ,54 zł i przyznane zostały na dofinansowanie nast puj cych zada : 1. remont mostu na ul. Zagłoby oraz kładki dla pieszych przy ul. Chmielowskiej w ramach usuwania skutków kl sk ywiołowych zł, 2. nauczanie j zyka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych ,48 zł, 3. kosztów przygotowania zawodowego młodocianych ,98 zł, 4. kosztów przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2.519,10 zł, 5. wypłata zasiłków i pomocy w naturze ,00 zł, 6. kosztów realizacji przez MOPS zada zleconych ,04 zł, 7. realizacj programu do ywiania dzieci ,84 zł, 8. zakup podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych przygotowanie przedszkolne lub nauk szkoln ,10 zł, 9. pomoc materialna dla uczniów szkół gminnych ,00 zł, 10. zakupu i instalacji w placówkach o wiatowych monitoringu wizyjnego zł, 11. dofinansowanie z Bud etu Pa stwa budowy kompleksu boisk na os. Ogrody w ramach programu ORLIK zł. VII. DOTAJCE CELOWE otrzymane na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego wpłyn ły w kwocie ,11 zł w tym: - od Powiatu Ostrowieckiego na: sfinansowanie zimowego utrzymania ulic powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008, zgodnie z porozumieniem o przej ciu tych zada przez Gmin kwota ,11 zł, dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w sezonie letnim przez gminne instytucje kultury kwota ,- zł, 21

23 - od Samorz du Województwa wi tokrzyskiego na dofinansowanie budowy boiska na os. Ogrody, które było zrealizowane w ramach programu ORLIK 2012 kwota ,- zł. VIII. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowi kwot ,97 zł i zostały uzyskane z nast puj cych ródeł: - Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie programu Czas wolny na sportowo kwota ,76 zł, - Funduszu Promocji Kultury na realizacj programu Kto ty jeste Polak mały kwota ,21 zł, - rodków PFRON na zadania inwestycyjne kwota ,00 zł, - WFO igw jako nagroda przyznana w programie Szukaj zysku z odzysku kwota zł. IX. DOCHODY Z TYTUŁU RODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH RÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADA WŁASNYCH wyniosły ł cznie ,95 zł, w tym: 1. na realizacj zada bie cych uzyskano kwot ,67 zł z przeznaczeniem na: realizowany przez CIS program reintegracji zawodowej i społecznej współfinansowany rodkami unijnymi kwota ,23 zł, realizacj programu Pomocna dło aktywna integracja szans na lepsze jutro kwota ,47 zł, realizacj programu Szkoła równych szans kwota ,12 zł dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych kwota 2.280,85 zł, 2. na realizacj zada inwestycyjnych kwot ,28 zł z przeznaczeniem na: realizacj programu Pomocna dło aktywna integracja szans na lepsze jutro kwota ,07 zł, realizacje programu Wyrównywanie szans kwota 8.496,08 zł, dofinansowanie budowy boisk sportowych przy PSP Nr 8 i PSP Nr 9 rodki z Ministerstwa Sportu i PZU kwota zł, dofinansowanie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat kwota ,13 zł. 22

24 III. Realizacja wydatków bud etu za 2008 rok. Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie ,31 zł, w tym: wydatki bie ce kwota ,41 zł, wydatki maj tkowe kwota ,90 zł, i zgodnie z zał cznikiem Nr 2 były przeznaczone na sfinansowanie nast puj cych zada : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Plan zł Wykonanie ,26 zł w tym: Rozdział Izby Rolnicze, plan zł wykonanie 2.522,10 zł rodki przekazano na rzecz Izby Rolniczej z tytułu dwu procentowego udziału Izby w dochodach Gminy z tytułu podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust 2 i 3 Ustawy o izbach rolniczych. Rozdział Pozostała działalno, plan zł wykonanie ,16 zł W ramach pozostałej działalno ci zrealizowane zostały nast puj ce zadania: leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierz t w schronisku ,25 zł, wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierz t i ich transport do lecznicy i schroniska ,20 zł, wydatki zwi zane z przygotowaniem i zwrotem cz ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,71 zł, 23

25 Dział 020 Le nictwo, Plan zł, Wykonanie zł w tym: Rozdział Gospodarka le na, plan zł wykonanie zł Wydatki dotyczyły sfinansowania prac zwi zanych z utrzymaniem bie cym i piel gnacj Lasu Komunalnego realizowanych przez Zakład Usług Miejskich, polegaj cych na porz dkowaniu terenu, koszeniu traw, likwidacji dzikich wysypisk, usuwaniu drzew zagra aj cych bezpiecze stwu, podcinaniu gał zi w ci gach pieszych. Dział 600 Transport i ł czno, Plan zł, Wykonanie ,77 zł w tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy, plan zł wykonanie ,68 zł, Wydatki poniesiono na rekompensowanie Miejskiemu Przedsi biorstwu Komunikacji Spółka z o. o. dochodów utraconych z tytułu stosowania uprawnie do ulgowych i bezpłatnych przejazdów rodkami komunikacji miejskiej, okre lonych w Uchwale Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego i zgodnie z zawart umow (wraz z aneksami). Rozdział Drogi publiczne powiatowe, plan zł wykonanie ,25 zł w tym: 1. wydatki maj tkowe dotacje dla Powiatu Ostrowieckiego w ł cznej kwocie ,25 zł w tym: 24

26 - dofinansowanie kompleksowej przebudowy ulicy Długiej zł, - dofinansowanie budowy cie ki rowerowej wzdłu ulicy Ił eckiej ,25 zł, 2. wydatki bie ce - dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego w kwocie zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu ulicy Ił eckiej w Ostrowcu wi tokrzyskim zgodnie z zał cznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego, Rozdział Drogi publiczne gminne, plan zł wykonanie ,76 zł w tym: 1. wydatki inwestycyjne okre lone w zał cznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysoko ci ,71 zł, 2. sfinansowanie wydatków bie cych w kwocie ,05 zł, rodki przeznaczono na wykonanie: remontu nawierzchni i chodników w ul. Ku nia w kwocie ,05 zł remontu chodnika w ulicy Sienkiewicza w kwocie zł remontu nawierzchni ulic bocznych od ulicy Zygmuntówka w kwocie zł remontu nawierzchni ul. Paderewskiego w kwocie ,44 zł remontu nawierzchni ul. Winnica w kwocie ,41 zł remontu nawierzchni ul. Wieniawskiego w kwocie ,16 zł remontu nawierzchni ul. Słonecznej w kwocie ,78 zł remontu chodnika w ulicy Grabowiecka w kwocie zł remontu nawierzchni ul. Kopernika w kwocie ,98 zł remontu chodnika w ulicy Prusa w kwocie zł remontu nawierzchni w ul. Noskowskiego w kwocie ,35 zł remontu chodnika w ul. Kochanowskiego w kwocie ,08 zł remontu chodnika w ulicy Ko ciuszki w kwocie zł remontu chodnika w ulicy Ostrowieckiej w kwocie zł remontu chodnika w ulicy Ł cznej w kwocie ,84 zł remontu chodnika w ulicy Sikorskiego w kwocie zł remontu parkingu ul. Szeroka w kwocie ,36 zł remontu chodnika w ulicy Jasnej w kwocie zł remontów cz stkowych ulic gminnych w kwocie ,60 zł, 25

27 Rozdział Usuwanie skutków kl sk ywiołowych plan zł. wykonanie ,99 zł rodki zostały przeznaczone na: remont mostu w ulicy Zagłoby kwota zł, remont kładki dla pieszych w ulicy Chmielowskiej kwota zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru tych remontów kwota ,99 zł Rozdział Pozostała działalno plan zł wykonanie ,09 zł rodki wydatkowano na: remonty cz stkowe dróg w ramach prac interwencyjnych ,89 zł, oznakowanie pionowe ulic zł, oznakowanie poziome dróg gminnych ,17 zł, opłaty za korzystanie ze rodowiska wnoszone do Urz du Marszałkowskiego ,00 zł, konserwacj mostów i kładek ,34 zł, ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej dróg gminnych, odszkodowania ,09 zł, wykonanie operatów szacunkowych w sprawie wypłaty odszkodowa za działki zaj te pod drogi gminne 5.343,60 zł, wypłat odszkodowa za działki zaj te pod drogi gminne (na rzecz osób fizycznych ,- zł, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych ,- zł) ł cznie ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Plan zł, Wykonanie ,56 zł w tym: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami, Plan zł wykonanie ,99 zł 1. wydatki inwestycyjne okre lone w zał cznikach Nr 3 i Nr 3a 26

28 do niniejszego sprawozdania w wysoko ci ,03 zł, 2. na sfinansowanie wydatków bie cych w kwocie ,96 zł, Wydatki bie ce zostały poniesione na nast puj ce cele: operaty szacunkowe z wyceny nieruchomo ci opracowania geodezyjne opłaty na rzecz bud etu pa stwa z tytułu wieczystego u ytkowania nieruchomo ci dotycz ce gruntów Skarbu Pa stwa ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzeda nieruchomo ci podatek od nieruchomo ci od gruntów dzier awionych na terenie Gminy Kunów wypisy, wyrysy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym ró ne opłaty i składki koszty post powania s dowego i prokuratorskiego koszty sporz dzenia i zmian aktów notarialnych wykonanie przegl du technicznego budynków wykonanie i monta tablic reklamowych koszty zakupu energii w nowoprzej tym budynku dawny MOMP przy ul. wi tokrzyskiej opłaty za dzier aw gruntów od PKP i Lasów Pa stwowych obsług linii telefonicznej do alarmu w budynku MOMP wypłacono odszkodowanie wraz z nale nymi odsetkami w zwi zku z bezprawnym wydaniem decyzji naliczaj cej opłat adiacenck ,00 zł, ,62 zł, ,86 zł, ,39 zł, 5.577,49 zł, 5.121,61 zł, 4.761,30 zł, 4.19 zł, 3.280,94 zł, 2.745,00 zł, 2.181,80 zł 1.510,19 zł, 1.333,62 zł, 247,44 zł, 163,70 zł, Rozdział Pozostała działalno, Plan zł wykonanie ,57 zł w tym: 1. wydatki inwestycyjne okre lone w zał cznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysoko ci ,60 zł, 2. na sfinansowanie wydatków bie cych w kwocie ,97 zł, rodki wydatkowano na: - zapłat za dozorowanie terenu zbiornika Gutwin kwota ,06 zł - za wykonanie dwóch operatów szacunkowych kwota 2.853,99 zł 27

29 - wykonanie mapy podziałowej nieruchomo ci kwota 2.684,00 zł - sporz dzenie aktu notarialnego obj cia udziałów kwota 836,92 zł Dział 710 Działalno usługowa, Plan zł, Wykonanie ,30 zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego, plan zł wykonanie ,67 zł rodki przeznaczono na: - wykonanie projektu planu miejscowego cz ci miasta terenów w rejonie ulicy Samsonowicza, Rudzka ,72 zł, - wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 5.90 zł, - wykonanie map na potrzeby sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.452,95 zł, Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan zł wykonanie ,16 zł z tego: rodkami tymi sfinansowano: opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek ,00 zł, sporz dzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów, a tak e post powanie o uzyskanie tytułu własno ci w drodze zasiedzenia 8.202,16 zł, koszty post powania s dowego 4.286,00 zł. Rozdział Cmentarze, plan zł wykonanie zł, 28

30 rodki zostały przeznaczone na wykonanie utrzymanie kwatery wojennej zlokalizowanej na terenie cmentarza przy ul. Denkowskiej. Rozdział Pozostała działalno : plan zł. wykonanie ,47 zł, w tym: 1. wydatki maj tkowe - dotacja dla Targowiska Miejskiego na realizacj zada inwestycyjnych w kwocie ,80 zł zgodnie z zał cznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego, 2. sfinansowanie wydatków bie cych w kwocie ,67 zł, z tego: a/ wydatki zwi zane z utrzymaniem Centrum Przedsi biorczo ci i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej (koszty energii elektrycznej, cieplnej, cieków, wody, ochrony, utrzymania porz dku w budynku i wokół budynku, wywóz mieci, jak równie koszty zarz dzania maj tkiem i jego ubezpieczenia) ,03 zł, b/ opłaty za wył czenie gruntów z działalno ci rolnej i le nej dotycz ce terenów wył czonych pod budow ul. Grzybowej i Karola Szymanowskiego ,64 zł, Dział 750 Administracja publiczna, Plan zł, Wykonanie ,89 zł w tym: Rozdział Urz dy Wojewódzkie, plan zł wykonanie zł rodki wydatkowano na wypłat wynagrodze z pochodnymi dla pracowników wykonuj cych zadania z zakresu administracji pa stwowej zlecone gminie w kwocie odpowiadaj cej otrzymanej dotacji na te zadania 29

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno Dochody ogółem 2 731 493 761,22 010 01095 0750 2010 050 05002 0690 600 60004 0590 2310 6207 60015 6207 60016 0960 60095 2708 2709 6207 6298 6299 700 70005 0470 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzier

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17.12.2015r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 DOCHODY Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 371,00 5 371,00 Dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo