SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GDYNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GDYNIA"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GDYNIA Na lata

2 I. PODSTAWY TEORETYCZNE Gdynia, wrzesień 2014 Szkoła, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem. To trudne zadanie, szczególnie jeśli dotyczy to uczniów gimnazjum. Niektórzy eksperymentują z alkoholem i innymi środkami uzależniającymi. Najczęściej dotyczy to dzieci przeżywających silne stresy (np. związane z oderwaniem od swojego środowiska, umieszczeniem w nowych szkołach, adaptacjom w nowym otoczeniu lub zmianami rozwojowymi okresu dorastania), a także zaniedbanych uczuciowo i wychowawczo. Do tego często dochodzą chęć zaimponowania kolegom, konflikty między rodzicami a dziećmi. Okres dorastania, charakteryzuje tendencja do uniezależnienia się od rodziców, pojawiają się autonomiczność, arogancja i lekceważenie autorytetów (Z. B. Gaś, 1997). Zasygnalizowane problemy powinny znaleźć odzwierciedlenie w szkolnym programie wychowawczym oraz w uzupełniającym go programie profilaktyki. 1. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży Z badań epidemiologicznych wynika, że nadal wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących rozmaite zachowania ryzykowne. Tym terminem określa się różne działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego, psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego. Do najpoważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się (Kazein 1996): palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych, wczesną aktywność seksualną, zachowania agresywne i przestępcze. Lista innych niepokojących zachowań, które podejmują młodzi w okresie dorastania, jest bardzo długa. Porzucenie nauki szkolnej, ucieczki z domu lub stosowanie różnych dziwnych diet dla poprawienia swej atrakcyjności fizycznej to tylko kilka przykładów z tej listy. Powstawaniu owych zachowań ryzykownych sprzyjają niektóre cechy jednostki i jej środowiska, istnieją również takie, które je hamują. Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych. Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka. Wśród licznych czynników ryzyka i chroniących za najważniejsze uważa się: związane z sytuacją rodzinną, związane z sytuacją szkolną, czynniki osobowościowe, związane z grupą rówieśniczą, Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 2

3 zaangażowanie religijne. Skoro u podłoża różnych zachowań leży wspólny zestaw podstawowych czynników ryzyka i zapobiega im podobny zestaw czynników chroniących, to wczesne działania profilaktyczne skierowane na różne zachowania ryzykowne powinny być prowadzone według tych samych reguł. Celem interwencji profilaktycznych jest oddziaływanie zarówno na czynniki ryzyka, jak i na czynniki chroniące. Warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowane działanie we wszystkich obszarach funkcjonowania. Oznacza to, że interwencje profilaktyczne powinny być skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym. Ważne jest zatem włączenie rodziców oraz innych znaczących dorosłych (nauczycieli) do programów adresowanych do dzieci i młodzieży. 2. Poziomy profilaktyki Odpowiednio do stopnia zagrożenia profilaktyka zachowań ryzykownych prowadzona jest na trzech poziomach. a) Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka. Działaniami prewencyjnymi obejmuje się szerokie, nie zdiagnozowane populacje. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele, promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Poprzez różne działania przekazuje się młodzieży komunikat: POCZEKAJ DO DOROSŁOŚCI! Realizatorami programów są przede wszystkim nauczyciele wspierani przez psychologów, a terenem działań jest głównie szkoła. b) Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych. Poprzez różne działania przekazuje się młodzieży komunikat: WYCOFAJ SIĘ (dopóki jeszcze możesz). Realizatorami są przede wszystkim psychologowie, przy wsparciu psychologów klinicystów, a zajęcia prowadzone są najczęściej w poradniach psychologiczno pedagogicznych, klubach, czy świetlicach socjoterapeutycznych. c) Profilaktyka trzeciorzędowa adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka. Ma ona na celu przeciwdziałanie pogłębiania się procesu chorobowego degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Głównie jest to leczenie. Realizatorami programów są lekarze specjaliści, psychologowie klinicyści, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, kryminolodzy itp. Terenem działań są poradnie specjalistyczne, szpitale, zakłady karne, kluby, placówki wychowawcze i resocjalizacyjne (Gaś 1997). 3. Strategie profilaktyczne Na wszystkich poziomach profilaktyki stosuje się kilka strategii. Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 3

4 Strategie informacyjne. Ich celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. Działania informacyjne kierowane do dzieci i młodzieży muszą spełniać kilka ważnych warunków: przekazywane informacje powinny być dostosowane do możliwości percepcyjnych odbiorcy i do już posiadanego zasobu wiedzy informacja powinna być rzetelna informacja powinna być podawana rzeczowo (aby nie wzbudzać ciekawości lub niedowierzania) informacja nie powinna być zbyt szczegółowa, (aby nie stanowiła instruktażu dla konkretnego zachowania ryzykownego). Strategie edukacyjne. Ich celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia). Zakłada się, że rozwój takich umiejętności umożliwia młodym ludziom zaspokojenie najważniejszych potrzeb w sposób akceptowany społecznie. Programy edukacyjne składają się z bloków ćwiczeń, w których uczestnicy mogą poznać swoje braki w zakresie różnych umiejętności i zacząć je trenować. Strategie alternatyw. Ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiągnięcie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, charytatywną, sportową). Działania alternatywne polegają na stworzeniu alternatyw dla zachowań ryzykownych. Strategie interwencyjne. Celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Najczęściej wymienia się dwa warunki skuteczności programów wczesnej interwencji: profesjonalizm i odpowiednie cechy osobowości osoby udzielającej pomocy oraz pozyskanie i włączenie rodziców. 4. Ewaluacja Ewaluacja to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów kryteriów celu jego usprawnienia. Z reguły badania nad programem obejmują trzy poziomy: ewaluacja procesu (jak realizowano program, czy udało się go zrealizować, kto brał w nim udział, ilu było uczestników, które elementy były dobrze przyjęte, a które nie i dlaczego), ewaluacja wyniku (czy zrealizowano cele zakładane w programie, krótko i długoterminowe) ewaluacja wpływu (czy program przyniósł efekty ogólniejsze, dotyczące nie tylko uczestników, na przykład zmianę zachowań rodziców, zmiany w społeczności lokalnej). Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 4

5 II. OPIS PROGRAMU 1. Założenia programu W okresie zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia człowieka, wynikającego z szybkiego rozwoju cywilizacji ważnym zadaniem szkoły jest wyposażenie dzieci młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań przeciwdziałających współczesnym zagrożeniom oraz kształtowanie czynnej postawy wobec własnego losu - planowania i podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia i rozwoju. Szkolny program profilaktyki stanowi integralną część Programu Wychowawczego Szkoły, jest spójny z treściami nauczania oraz realizowanymi w ramach ścieżki prozdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie. 2. Podstawy prawne dla działań profilaktycznych Szkołę w działaniach dotyczących edukacji prozdrowotnej wspomagają akty prawne takie jak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.72 Konwencja o Prawach Dziecka - art.3, art.19, art.33 Ustawa z dnia 7 X 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie MENiS z dnia 26 II 2002 roku dotyczące kształcenia w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 VII 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, a zwłaszcza zasad świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, a wartości rodziny (Dz. U. Nr 121 z dnia 31 VII 2002 roku, poz Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia r. (Dz.U. z 1994 Nr 62, poz. 265) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii(dz. U. Nr 75 poz. 468), nowelizacja z 27 listopada2000r-dz.u. Nr 103, poz. 1097). 3. Miejsce realizacji programu Zespół Szkół Nr 5 Gdynia, ul. Orłowska 27/33 4. Czas trwania projektu Od września 2014 do czerwca 2017 Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 5

6 5. Realizatorzy projektu Marzena Witczak pedagog szkolny Marzena Lebowska psycholog szkolny Nauczyciele i wychowawcy Pielęgniarka szkolna Pracownicy instytucji: PP-P, PZP, OPiTU, MROWISKO, MONAR, RAZEM Pracownicy Policji i Straży Miejskiej Samorząd uczniowski rodzice 6. Odbiorcy programu Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (w tym uczniowie niepełnosprawni) Nauczyciele Rodzice 7. Wstępna identyfikacja problemu Wstępna identyfikacja problemu zastała dokonana na podstawie obserwacji, rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły. Główne problemy dotyczące uczniów to: Niski stopień integracji zespołów klasowych, Brak umiejętności współdziałania, Niski poziom umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, Niski stopień tolerancji, Nastawienie konsumpcyjne do świata (najważniejsze są moje sprawy) Eksperymentowanie młodzieży z papierosami, alkoholem, Spędzanie zbyt wiele czasu przed komputerem, Cyberprzemoc Główne problemy w kontaktach z rodzicami to: Postawy nadopiekuńcze, Nastawienie rodziców na osiąganie przez dzieci bardzo wysokich wyników nauczania, przy jednoczesnym małym zainteresowaniu sprawami wychowawczymi, Brak dostatecznej ilości czasu do kontaktów ze szkołą. 8. Cele programu Cel główny: Kształtowanie osobowości młodego człowieka, który potrafi poradzić sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia. Ma poczucie własnej wartości i jest odpowiedzialny za własne zdrowie. Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 6

7 Cele zoperacjonalizowane: Uczniowie: potrafią radzić sobie z własnymi emocjami, uczuciami, dbać o zdrowie psychiczne wybierają właściwe sposoby komunikacji z otoczeniem, znają zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych przewidują zagrożenia i niebezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych rozumieją pojęcie i stosują zasady zdrowego stylu życia uświadamiają sobie znaczenie prawidłowego odżywiania dla zdrowia, wiedzą o szkodliwości zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, nadużywania leków, palenia papierosów, picia alkoholu poznają zasady racjonalnego żywienia wybierają właściwe formy wypoczynku potrafią planować własne zajęcia poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach potrafią znaleźć pomoc w przypadku różnych problemów życiowych znają konsekwencje niebezpiecznych zachowań Rodzice: doskonalą swoje umiejętności wychowawcze korzystają z rad i pomocy wychowawcy współdziałają z wychowawcą dostrzegają problem dziecka konsultują się z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pielęgniarką szkolną oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym Nauczyciele: podnoszą swoją wiedzę i doskonalą swoje kompetencje wychowawcze poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej i warsztatach wspierają rodziców w wychowaniu integrują zespół uczniowski podejmują konkretne działania mające na celu realizację zadań Szkoła jako instytucja: stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole prowadzi rozpoznanie zagrożeń dla bezpiecznego pobytu w szkole organizuje zajęcia w wybranych dziedzinach rekreacyjno-sportowych Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 7

8 9. Strategie, metody i formy realizacji a) Uczniowie: prowadzenie lekcji wychowawczych metodami aktywnymi prowadzenie warsztatów, prelekcji przez wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego prowadzenie zajęć integrujących uczniów przez wychowawców, pedagoga i psychologa prowadzenie indywidualnych porad uczniom i rodzicom przez pedagoga, psychologa i wychowawców prowadzenie zajęć i warsztatów przez zaproszonych specjalistów i pracowników różnych instytucji udział w uroczystościach, imprezach i konkursach szkolnych udział w zajęciach pozalekcyjnych (kółka zainteresowań, SKS, wyjazdy na basen, udział w zawodach sportowych na różnym szczeblu) b) Nauczyciele: doskonalenie poprzez udział w kursach, warsztatach, szkoleniach z zakresu profilaktyki rady szkoleniowe samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury fachowej czynny udział w zespołach samokształceniowych c) Rodzice: spotkania klasowe pogadanki, dyskusje, prowadzenie pedagogizacji rodziców w ramach spotkań, zebrań i konsultacji indywidualne rozmowy i doradztwo psychologiczne spotkania tematyczne włączanie rodziców do wspólnych działań. udzielanie wsparcia dla rodziców uczniów niepełnosprawnych rozmowy indywidualne 10. Podnoszenie kompetencji wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli. Proponowana tematyka szkoleń dla rady pedagogicznej w latach Metody kontaktu nauczyciela z uczniem. Zasady postępowania nauczyciela przy rozwiązywaniu problemów ucznia. Ochrona zdrowia jako podstawowe zadanie profilaktyki. Analiza krytycznego zdarzenia. Jak sobie radzić z sytuacjami trudnymi. Portret psychologiczny dziecka zagrożonego uzależnieniami. Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania (zespól ADHD). Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 8

9 Jak poprawić współpracę z rodzicami uczniów. Wypalenie zawodowe jak zapobiegać. 11. Procedura ewaluacji Szkolny program profilaktyki będzie częściowo ewaluowany po każdym semestrze roku szkolnego. Cele ewaluacji częściowej uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu, poznanie ewentualnych braków i trudności, które występują w czasie realizacji programu, diagnoza nastawienia odbiorców programu i zainteresowania jego realizacją. Metody ewaluacji częściowej: rozmowa z odbiorcami programu (uczniami w czasie zajęć lekcyjnych i rodzicami w czasie zebrań klasowych) konsultacje z nauczycielami Końcowa ewaluacja szkolnego programu profilaktyki będzie po 3 latach jego realizacji. Cele ewaluacji końcowej uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętnościach uczniów po realizacji programu, poznanie oczekiwań odbiorów programu w następnych latach jego realizacji, Mierzalne wskaźniki ewaluacji - Prawidłowa reakcja uczniów w sytuacjach zagrożenia. - Posiadanie wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia. - Zachowanie higieny osobistej przez ucznia. - Umiejętność dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. - Zmniejszenie zachowań agresywnych wśród uczniów. - Stosowanie zasad zdrowego stylu życia, unikanie nałogów. - Umiejętność organizowania przez uczniów czasu wolnego. - Posiadanie wiedzy na temat konsekwencji niebezpiecznych zachowań. - Doskonalenie umiejętności wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli. - Posiadanie umiejętności przekazywania wiedzy uczniom z zakresu profilaktyki. - Współpraca rodziców ze szkołą i dostrzeganie problemów własnego dziecka. Metody zbierania informacji. Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 9

10 - obserwacja pod katem zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, - analiza dokumentacji szkolnej, - analiza frekwencji uczniów, - wywiady z uczniami, - wywiady z rodzicami uczniów, - ankiety uczniów - rozmowy z uczniami, rodzicami, - hospitacja diagnozująca. Po ewaluacji końcowej wyniki badań zostaną opracowane przez zespół wychowawczy nauczycieli i zaprezentowane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą podstawa do opracowania szkolnego programu profilaktyki na kolejne lata nauki w gimnazjum. 12. Szczegółowy plan działań profilaktycznych Rozwijanie samoświadomości, samopoznanie Ja i inni Szkoła Podstawowa klasy I-III Cele Zadania Odpowiedzialni Integracja zespołów klasowych Wychowawcy, nauczyciele wspomagający, pedagog, psycholog Wzmacnianie poczucia własnej wartości (ja i moje miejsce w klasie). Rozpoznawanie i nazywanie emocji (złość, agresja jak sobie z nią skutecznie radzić). Wyrabianie tolerancji w stosunku do innych Kształtowanie prawidłowego stosunku do osób niepełnosprawnych. Uczenie alternatywnych sposobów spę- Wychowawcy, nauczyciele wspomagający, pedagog, psycholog. Pedagog, psycholog Wychowawcy, nauczyciele wspomagający, pedagog, psycholog Wychowawcy, nauczyciele wspomagający, pedagog, psycholog. Wychowawcy, nauczyciele Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 1 0

11 dzania wolnego czasu. wspomagający, pedagog, psycholog Wpajanie prawidłowych nawyków (odżywianie, stosowne ubieranie, ruch na świeżym powietrzu). Wychowawcy, nauczyciele wspomagający, pielęgniarka, nauczyciele wf-u Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa Wychowawcy, policja, Straż Miejska Gdzie szukać pomocy w różnych sytuacjach Pedagog, psycholog Uświadomienie dzieciom różnic w kontaktach międzyludzkich (zaufanie i ostrożność, gdzie jest granica) Wychowawca, pedagog, psycholog Uświadomienie i różnicowanie sytuacji bezpiecznych i niebezpiecznych. Wychowawca, pedagog, psycholog Szkoła Podstawowa klasy IV VI Rozwijanie samoświadomości (kim jestem?) Cele Zadania Odpowiedzialni Rozpoznawanie i nazywanie emocji (jak sobie radzić ze złością i stresem). Wychowawca, pedagog, psycholog Szukanie swoich słabych i mocnych stron (jaki jestem). Poznawanie samego siebie (jak być nastolatkiem, problemy dojrzewania, higiena osobista). Wychowawca, pedagog, psycholog. Wychowawca, pedagog, psycholog, pielęgniarka, nauczyciel przyrody. Rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Wychowawca, pedagog, psycholog, nauczyciel wf-u Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 1 1

12 Kształtowanie umiejętności interpersonalnych Wprowadzenie do tematu uzależnienia Wprowadzanie zasad dobrej komunikacji (jak słuchać, jak mówić, komunikacja niewerbalna). Nauka jak skutecznie rozwiązywać problemy. Rozwijanie tolerancji Przewidywanie skutków własnych działań Zaufanie co to jest, na czym polega. Pedagog, psycholog, specjaliści terapii uzależnień Wychowawcy, pedagog, psycholog. Wychowawca, pedagog, psycholog Wychowawca, pedagog, psycholog. Pedagog, psycholog, Straż Miejska Wychowawca, pedagog, psycholog Gimnazjum klasy I III Cel Zadania Odpowiedzialni Przygotowanie do Prelekcje na temat właściwego reagowanie Wychowawca radzenia sobie w sytuacjach trudnycżeń. w sytuacji różnorodnych zagro- Szkolenie dotyczące pierwszej pomocy przedlekarskiej Pielęgniarka szkolna Realizowanie ścieżki prozdrowotnej pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia Realizowanie programów profilaktycznych: Jak żyć z ludźmi Saper Sobą być Wychowawcy, nauczyciele wf-u Pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas Jak skutecznie radzić sobie ze stresem? Definicja stresu, objawy psychiczne i fizjologiczne Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 1 2

13 Sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym Stres jako czynnik motywujący Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie Wdrażanie do zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju Prowadzenie warsztatów integracyjnych Budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w danej społeczności Co to znaczy być tolerancyjnym? Jak skutecznie współpracować w grupie? Przyjaźń co to znaczy, na czym polega? Uczeń niepełnosprawny w klasie Treningi wyboru zawodu Prowadzenie wychowania do życia w rodzinie Rola rodziny w społeczeństwie Uświadamianie znaczenia różnych form aktywnego wypoczynku dla rozwoju człowieka w okresie jego intensywnego rozwoju. Dojrzewanie próba odpowiedzi na pytania: Jak sobie radzić ze zmianami? Kim tak naprawdę jestem? Zagrożenia związane z okresem dojrzewania Uzależnienia Dopalacze mity i prawda (wszystko co trzeba wiedzieć o zagrożeniach i konsekwencjach używania) Depresja Zaburzenia łaknienia (anoreksja, bulimia, otyłość) Umiejętne planowanie wolnego czasu. Pedagog, psycholog szkolny Wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny Specjaliści z PP-P Wychowawca, pedagog, psycholog, nauczyciel WDŻ Wychowawca i nauczyciel wf-u Wychowawca, pedagog, psycholog szkolny Pedagog, psycholog szkolny, zaproszeni specjaliści Wychowawca, pedagog, psycholog Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 1 3

14 Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu podejmowanie odpowiednich wyborów Wychowawca Zespół Szkół Nr 5 w Gdyni. Szkolny program profilaktyki 1 4

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GDYNIA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GDYNIA SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GDYNIA wrzesień 2016 I. PODSTAWY TEORETYCZNE Szkoła, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Łysych. Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum w Łysych

Publiczne Gimnazjum w Łysych. Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum w Łysych Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum w Łysych na lata szkolne 2015-2018 Rozdział I PODSTAWY TEORETYCZNE Szkoła, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W JEDLANCE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W JEDLANCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W JEDLANCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. PODSTAWY TEORETYCZNE Szkoła, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Albigowej na lata szkolne 2013/14 2014/15 2015/16 Opracowały: Agnieszka Dec Teresa Gałczyńska Spis treści 1. Opis programu 2. Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu

PROGRAM PROFILAKTYKI Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu PROGRAM PROFILAKTYKI Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.72 (ochrona praw dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją). 2. Konwencja o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY GIMNAZJUM NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH na lata 2016-2021 Sobianowice, 2016 1 I. OPIS PROGRAMU 1. Założenia programu 2. Podstawy prawne dla działań profilaktycznych 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Kto ratuje jednego człowieka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( PAPIEROSY, NARKOTYKI,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje w zmaganiach z przeciwnościami, przygotowuje do odpowiedzialności i wyboru drogi życiowej,

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1. im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1. im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Wstęp i zagadnienia ogólne programu. 3. Realizatorzy programu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 Program działań profilaktycznych w szkole opracowany zostal na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 1.02.2016r. Profilaktyka, już od lat, jest istotnym elementem wychowania w naszej szkole. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/16 2016/17 ,, Personalistyczna koncepcja rozwoju młodego człowieka Wprowadzenie,Profilaktyka to proces wspomagania ucznia w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLOWEJ JADWIGI ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program profilaktyki opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu mającego na celu: 1. wspieranie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. S. KRASIŃSKIEGO w CHOTOMOWIE (na okres od września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.) PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.01.2003 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE NA LATA 2014-2018 I. Wstęp Program profilaktyki obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi szkoły. Powstał na podstawie diagnozy problemów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM 1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM nr 16 w Gdańsku 2017-2019 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72; 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. I. z 1996 r. nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE W KATOWICACH 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie. 2. Założenia programowe. 3. Cele ogólne programu. 4. Sposoby realizacji. 5. Ewaluacja.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie jest związany z głównymi blokami tematycznymi istniejącego w szkole Programu Wychowawczego oraz z treściami zawartymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Wprowadzenie Szkoła Podstawowa nr 1 prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie łączący wychowanie, nauczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRONICZNYCH W BYTOMIU na rok szkolny 206 / 207 Pozytywna opinia Rady Rodziców dn. 3 IX 206 Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego dn. 4 IX 206

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Lata 2012-2015

Szkolny Program Profilaktyki Lata 2012-2015 Szkolny Program Profilaktyki Lata 2012-2015 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie - 1 - PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PODEJMOWANYCH W SZKOLE: 1. Konwencja o prawach dziecka Art. 33 (aneks).

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo