Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. opracowany na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. opracowany na lata 2013 2016"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY opracowany na lata przez zespół: mgr Barbara Bożek mgr Gabriela Zygar 1

2 I. Diagnoza środowiska szkolnego 1. Program profilaktyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących powstał w wyniku diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: analizy wyników ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w szkole i przestrzegania norm społecznych, obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, na korytarzach, w drodze do i ze szkoły, analizy dokumentacji pedagoga szkolnego, analizy dokumentacji wychowawców klas, zapisów w dziennikach lekcyjnych, rozmów z rodzicami, nauczycielami. 2. Na podstawie ww. punktów zdiagnozowano następujące problemy występujące w szkole: agresja uczniów w stosunku do rówieśników, używanie przez uczniów wulgaryzmów, brak kultury osobistej, brak zainteresowania nauką, wagary. 2

3 3. Do przyczyn problemów występujących w naszej szkole możemy zaliczyć: kryzys młodego człowieka, który może mieć wpływ na jego zachowanie w szkole, redefiniowanie wartości, zacieranie granic w życiu i rozwoju, eliminowanie z wychowania i języka szeregu wartości, które stanowią istotny warunek kształtowania się poczucia tożsamości osobistej, brak umiejętności radzenia sobie z konfliktami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych przez rodziców - miłości, bezpieczeństwa, akceptacji - co powoduje większą podatność dziecka na różne zagrożenia, brak zainteresowania rodziców czasem wolnym dziecka, słaba stymulacja środowiska rodzinnego dotycząca aspiracji życiowych dzieci, patologie społeczne w rodzinach uczniów, negatywne wzorce postępowania, brak motywacji do nauki, stres wywołany przez obowiązki szkolne, wzorce zachowania kreowane przez współczesne media. 3

4 II. Cele programu profilaktycznego 1. Cel ogólny: Kształtowanie w uczniach psychologicznych i społecznych umiejętności, które obniżą ryzyko występowania zachowań ryzykownych. 2. Cele szczegółowe: Wzmacnianie więzi w rodzinie. Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości i kształtowanie adekwatnej samooceny uczniów. Wdrażanie do poszanowania wartości i norm moralnych. Przeciwdziałanie agresji i innym ryzykownym działaniom (np. uzależnieniom). Wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych. Propagowanie zdrowego stylu życia. Kształcenie umiejętności dokonywania wyborów. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. 3. Cele działań profilaktycznych będą realizowanie poprzez: Programy informacyjno-edukacyjne. Programy profilaktyczne. Zajęcia alternatywne (w tym warsztaty) dla uczniów i rodziców. Udział w akcjach i kampaniach profilaktycznych. Interwencje prowadzone w szkole. Współpracę między różnymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży (PPP, policja, sąd, kuratorzy). 4

5 III.Działania profilaktyczne PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI obserwowanie zachowań uczniów, Poznanie skali zjawiska (miejsc oraz sytuacji występowania przemocy w szkole) a następnie jego monitorowanie. przeprowadzanie wywiadów, rozmów kierowanych, przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących relacji uczniów w szkole, rozpoznawanie problemów wychowawczych przez wychowawców, analizowanie dokumentacji szkolnej, wychowawcy, wszyscy nauczyciele, inni pracownicy szkoły,, dyrektor, cały rok wychowawcy klasy, zapisy w dokumentach pedagoga, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, Zwiększenie bezpieczeństwa. pełnienie dyżurów przez nauczycieli, stały nadzór nauczycieli nad uczniami, wzmocnienie dyżurów przez personel obsługi szkoły, sprawny przepływ informacji między nauczycielami oraz doskonalenie współpracy wychowawców z pedagogiem szkolnym dla przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia, wszyscy nauczyciele,, cały rok wychowawcy klasy, zapisy w dokumentach pedagoga, Dostarczenie rodzicom informacji na temat zaobserwowanego zjawiska. wyposażenie rodziców w wiedzę na temat agresji i przemocy, organizowanie spotkań z rodzicami uczniów z trudnościami w nauce i z zachowaniem, wychowawcy,, w miarę potrzeb zebrań z rodzicami prowadzona przez wychowawców 5

6 CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI zorganizowanie zajęć warsztatowych z udziałem uczniów, kształcących umiejętność komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej w szkole. zwracanie uwagi na poprawność wypowiadania się i konieczność unikania wulgaryzmów oraz sloganów, budzenie szacunku do siebie nawzajem, a w szczególności do płci przeciwnej, kreowanie postaw zgodnych z pożądanymi społecznie wartościami, normami, wzorcami osobowymi, wychowawcy,, opiekun samorządu szkolnego, w miarę potrzeb cały rok wpisy w dziennikach lekcyjnych przestrzeganie wewnętrznych przepisów szkoły, uwrażliwienie na przejawy agresji i przemocy, pedagogizacja rodziców. 6

7 CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI strony www stanowiące zagrożenie dla młodego człowieka, możliwości i sposoby szukania pomocy w sytuacjach cyberprzemocy, Zagrożenia w sieci, cyberprzemoc. kultura języka nastolatków korzystających z internetu, konsekwencji przekraczania norm obowiązujących w sieci, pozorna anonimowość, wychowawcy cały rok wpisy w dziennikach lekcyjnych informowanie rodziców o cyberprzemocy i możliwościach szukania pomocy w zakresie zagrożeń w sieci, ADAPTACJA I INTEGRACJA CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Diagnoza procesu adaptacji uczniów w klasach pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w klasie 4. obserwowanie zachowań uczniów, przeprowadzanie wywiadów, rozmów kierowanych, wszyscy nauczyciele cały rok w miarę potrzeb wychowawcy klasy zapisy w dokumentach pedagoga Budowanie pozytywnej więzi ucznia ze szkołą. realizacja programu adaptacyjno integracyjnego, organizowanie zajęć integracyjnych, wychowawcy opiekun samorządu szkolnego inni nauczyciele w miarę potrzeb harmonogram imprez 7

8 CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI uczenie współdziałania z innymi poprzez stosowanie w czasie zajęć pracy w grupach, Wzmocnienie więzi pomiędzy uczniami w klasie i w szkole. prowadzenie zajęć integracyjnych w celu budowania prawidłowych relacji między uczniami, organizowanie wspólnych wyjazdów ( wycieczki), imprezy klasowe, wszyscy nauczyciele w miarę potrzeb wpisy w dziennikach lekcyjnych samopomoc koleżeńska, realizacja projektów edukacyjnych, PRZECIWDZIAŁANIE TRUDNOŚCIOM W NAUCE CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Diagnozowanie startu edukacyjnego uczniów na poszczególnych etapach kształcenia. przeprowadzenie diagnozy umiejętności i wiadomości uczniów, nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego wyniki sprawdzianów 8

9 CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa uczniów mających problemy z nauką w kołach zainteresowań oraz zajęciach sportowych, poznanie sytuacji rodzinnej swoich wychowanków, organizowanie w miarę możliwości indywidualnych konsultacji, Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom mającym problemy w nauce przez poszczególnych nauczycieli. umożliwienie uczestnictwa ww. uczniów w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze wyrównawczym, organizowanie pomocy koleżeńskiej, kierowanie uczniów na badania do PPP, indywidualizacja pracy z uczniem, prezentowanie osiągnięć uczniów, wszyscy nauczyciele wychowawcy cały rok zespołów wyrównawczych zapisy w dokumentach pedagoga uatrakcyjnianie lekcji poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania, monitorowanie absencji szkolnej, rozmowy indywidualne rodziców i uczniów z pedagogiem, wychowawcami w związku z obniżoną oceną zachowania i ocenami niedostatecznymi z kilku przedmiotów na koniec pierwszego półrocza, 9

10 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Wstępna identyfikacja problemów. przeprowadzenie diagnozy sytuacji, wychowawcy na początku każdego roku szkolnego wyniki ankiet Wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat profilaktyki uzależnień. organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych na temat rozpoznawania przypadków stosowania przez uczniów wybranych używek i sposobów zachowywania się w takich sytuacjach, w miarę potrzeb sprawozdania w protokołach posiedzeń rad pedagogicznych, przeprowadzanie zajęć wychowawczych dotyczących profilaktyki uzależnień, Promowanie zdrowego stylu życia. wdrażanie do ciekawego, aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy telewizji, gier komputerowych i telewizyjnych, organizowanie pozalekcyjnych zajęć alternatywnych (sportowych, kół zainteresowań, zawodów, imprez okolicznościowych, wyjazdów, itp.), organizowanie akcji profilaktycznych, organizowanie konkursów o tematyce walki z nałogami, wychowawcy inni nauczyciele cały rok wpisy w dziennikach lekcyjnych, kół zainteresowań, sprawozdania z przeprowadzonych akcji dostarczenie uczniom rodzicom wiedzy na temat konsekwencji palenia, picia, stosowania środków psychoaktywnych, itd. 10

11 CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Kształtowanie u uczniów postawy asertywnej. organizowanie warsztatów kształcących u uczniów postawę skutecznego odmawiania w sytuacji presji oraz przeciwstawianiu się negatywnym wpływom otoczenia, wychowawcy w miarę potrzeb wpisy w dziennikach lekcyjnych BEZROBOCIE, BIEDA (brak umiejętności radzenia sobie z trudami życia, brak celów życiowych, znieczulica społeczna) CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Ukazanie alternatywnych sposobów organizowania życia. dostarczenie wiedzy na temat alternatywnych sposobów organizowania życia, wychowawcy cały rok wychowawcy klasy zapisy w dokumentach pedagoga dostarczenie wiedzy o możliwościach kształcenia ponadgimnazjalnego, Właściwa orientacja zawodowa. informowanie uczniów o możliwościach lokalnego rynku pracy, przekazanie wiedzy o zdolnościach, zainteresowaniach i ograniczeniach zawodowych przy wyborze dalszego kierunku kształcenia, wychowawcy, cały rok wychowawcy klasy zapisy w dokumentach pedagoga kształtowanie umiejętności prezentowania własnej osoby. 11

12 CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Postrzeganie ubóstwa, zwiększanie wrażliwości na biedę / uwrażliwienie na drugiego człowieka. nauczenie aktywności w pomaganiu ubogim i starszym, wychowawcy opiekun PCK opiekun SU cały rok wychowawcy klasy Eurosieroctwo. zapobieganie zaburzeniom w zachowaniu wywołanych brakiem bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego w domu rodzinnym, pedagog nauczyciele cały rok wychowawcy klasy zapisy w dokumentach pedagoga RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Doskonalenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem. przeprowadzanie w klasie 4,6 i 1,3 gimnazjum zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie prawidłowych postaw oraz ćwiczenie umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji, zagrożenia, wszyscy nauczyciele w miarę potrzeb wpisy w dziennikach lekcyjnych sposoby radzenia sobie z emocjami, 12

13 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą. organizowanie zebrań z rodzicami i informowanie ich o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły, prowadzenie konsultacji dotyczących pracy szkoły (np. ankieta, wywiad, rozmowa), wychowawcy, opiekun gazetki szkolnej, strony internetowej, w miarę potrzeb prowadzona przez wychowawców prowadzenie spotkań rodziców uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu, Umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. organizowanie dla rodziców doradztwa pedagogicznego w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wychowawcy w miarę potrzeby wychowawcy klasy zapisy w dokumentach pedagoga WAGARY, PRZECIWDZIAŁANIE NIEUZASADNIONEJ ABSENCJI NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne. Podniesienie poziomu odpowiedzialności za swoją naukę i zachowanie. zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady panujące w szkole i obowiązki ucznia, zorganizowanie lekcji wychowawczej dotyczącej odpowiedzialności i właściwego rozumienia kryteriów oceny zachowania, zapoznanie uczniów z procedurami szkolnymi. wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego w miarę potrzeb wychowawcy klasy 13

14 CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNI Wypracowanie stałego i systematycznego kontaktu rodziców z wychowawcą klasy. Zwiększenie odpowiedzialności rodziców za sposób informowania i dokumentacji zwolnień dziecka i usprawiedliwiania nieobecności w szkole. rozmowy indywidualne rodziców i uczniów z wychowawcami w związku z obniżoną oceną zachowania i ocenami niedostatecznymi z kilku przedmiotów na koniec pierwszego półrocza, zapoznanie rodziców z procedurami szkolnymi, zapoznanie rodziców z prawnymi konsekwencjami za nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko, wychowawcy klas w miarę potrzeb wychowawcy klasy zapisy w dokumentach pedagoga Stały monitoring i kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach. ustalenie przez wychowawcę wspólnie z rodzicami sposobu wymiany informacji, systematyczna praca wychowawcy nad przyczynami nieobecności w szkole i odpowiedzialnością z tego wynikającą, systematyczna współpraca z pedagogiem i dyrekcją. wychowawcy klas, na początku każdego roku szkolnego w miarę potrzeb wychowawcy klasy zapisy w dokumentach pedagoga 14

15 IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów 1. W wyniku działań profilaktycznych uczeń: potrafi radzić sobie w sytuacji przemocy, stresu i zagrożenia, jest asertywny, zna konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych, narkotyków, palenia, picia i wpływu używek na własne zdrowie, prowadzi zdrowy styl życia, potrafi ocenić swoje możliwości i szanse na dalsze kształcenie, ma poczucie opieki i bezpieczeństwa ze strony szkoły, zna rodzaje zagrożeń wynikających z korzystania z internetu, utrzymuje poprawne kontakty z koleżankami i kolegami z klasy, mniej wagaruje, nie przejawia postaw i zachowań agresywnych. V. Sposoby realizacji Treści Szkolnego Programu Profilaktycznego w większości realizuje się na godzinach wychowawczych, warsztatach edukacyjnoprofilaktycznych, apelach szkolnych i poszczególnych przedmiotach. Można je realizować podczas szkolnego festynu, zajęć pozalekcyjnych, wycieczkach i zajęciach terenowych. Nauczyciel sam decyduje o metodzie służącej do realizacji celu. Formą realizacji będą również gazetki informacyjne, plakaty, ulotki informacyjne, wystawy i projekty. 15

16 VI. Ewaluacja Ocenie poddawane są następujące elementy: realizacja programów profilaktycznych, realizacja zaleceń zawartych w opiniach PPP, realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas, pedagogizacja rodziców na spotkaniach z wychowawcami klas, diagnozowanie i monitorowanie przyczyn zachowań ryzykownych, diagnoza i monitorowanie więzi z rodzicami, opieki dorosłych, zainteresowania nauką i własnym rozwojem, aktywności, ciekawości poznawczej, zakorzenienia w tradycji społeczności szkolnej i szacunku dla jej norm. VII. Spodziewane efekty: Program ma charakter otwarty. Istnieje możliwość dostosowania realizacji zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami klasy i szkoły. Oceny efektów realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzanej przez zainteresowane podmioty, dokonuje powołany zespół w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego. Podstawą do formułowania ocen będą narzędzia opracowane przez zespoły diagnozujące daną dziedzinę życia szkoły: sprawozdania, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy, scenariusze, wykresy. 16

17 VIII. Procedury interwencyjne Jeżeli podejmujesz interwencje w sprawie dotyczącej ucznia z Twojej klasy, pamiętaj, że rodzice są pierwszymi osobami, z którymi musisz o tym porozmawiać. Tylko wspólnie z nimi możesz podjąć konstruktywne działanie. 1. Uczeń palący papierosy: powiadamiamy wychowawcę, który ma obowiązek powiadomienia rodziców, wychowawca kieruje ucznia na rozmowę z pedagogiem szkolnym, przydzielenie punktów ujemnych z zachowania zgodnie z WSO, podjęcie przez wychowawcę wzmożonych działań uświadamiających szkodliwość palenia tytoniu. 2. Uczeń pod wpływem alkoholu: powiadamiamy rodziców wzywamy policję (obligatoryjnie) przekazujemy informację wychowawcy, obniżenie oceny zgodnie z WSO, w razie powtórzenia się w/w sytuacji należy podjąć dalsze działania włączając dyrektora szkoły, pedagoga oraz instytucje przeciwdziałające uzależnieniom, 17

18 3. Uczeń pod wpływem środków odurzających: natychmiast wezwać rodziców, poinformować rzeczowo rodziców o zaistniałej sytuacji, zlecić wykonanie badań jeżeli zachodzi taka potrzeba udzielamy pierwszej pomocy, zabezpieczyć środek, o ile to możliwe, poinformować pedagoga, wychowawcę, dyrektora szkoły, w porozumieniu z dyrektorem wezwać Policję, aby zabezpieczyć narkotyk, obniżenie oceny zgodnie z WSO, a w przypadku uporczywego uchylania przed udzielaną pomocą skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich 4. Procedura interwencyjna w przypadku licznych nieobecności (wagary): indywidualne rozmowy wychowawcy z uczniem kontakt z rodzicami, informacja o frekwencji (sugerowanie zbadania ucznia w poradni specjalistycznej) opieka pedagoga nad uczniem, skierowanie do PPP wizyty domowe pisemne ostrzeżenie wychowawcy klasy (pismo do rodziców o konsekwencjach nie- realizowania obowiązku szkolnego) powiadomienie kuratorium skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich Każdy przypadek wagarów należy traktować indywidualnie i poddać szczegółowej analizie. 18

19 IX. Instytucje wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych INSTYTUCJA TELEFON ZAKRES POMOCY Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna w Raciborzu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przy Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach Posterunek Policji Krzyżanowice a) poradnictwo pedagogiczne; b) poradnictwo psychologiczne; c) konsultacje logopedyczne; a) porady psychologa; b) wspieranie rodzin z problemem uzależnienia; c) konsultacje psychologiczne d) terapia uzależnień; a)monitoring środowiska; b)kontakt z dzielnicowym; c)wsparcie działań porządkowych; Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i ds. Nieletnich a) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa; b) interwencje wychowawcze; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworkowie a)pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej; b)interwencje kryzysowe; c) wspieranie rodzin z problemami; a) pomoc materialna; b) działania związane z wykryciem zjawisk patologicznych; Antynarkotykowy Telefon Zaufania Pomarańczowe Linie

20 INSTYTUCJA TELEFON ZAKRES POMOCY Telefon Zaufania Powrót z U Policyjny Telefon Zaufania Telefon Zaufania Monar RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO ZACHOWANIA AGRESYWNE, WULGARYZMY, BRAK KULTURY OSOBISTEJ PRZYCZYNY negatywne wzorce, także w mediach sposób na odreagowanie stresu i załatwienie sprawy chęć dominowania, zaistnienia w grupie moda na agresję w grupie rówieśniczej nieumiejętność radzenia sobie z problemami odpowiedź na prowokację obyczaj środowiskowy wzorce wyniesione z domu chęć zaimponowania wyraz buntu, manifestowanie dorosłości wzorce w mediach brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych ubóstwo językowe 20

21 WAGARY I BRAK ZAINTERESOWANIA NAUKĄ PALENIE PAPIEROSÓW, PICIE ALKOHOLU, ZAŻYWANIE INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH trudności w nauce uległość wobec kolegów strach przed sprawdzeniem brak zainteresowania niemożność sprostania ambicjom rodziców i wymaganiom nauczycieli nuda na lekcjach brak dyscypliny chęć zaimponowania lenistwo negatywny wpływ grupy rówieśniczej brak zainteresowania ze strony rodziców ciekawość wpływ reklamy w mediach wzorowanie się na dorosłych sposób na odreagowanie moda, szpan nuda, przekora, bunt sytuacja domowa negatywny wpływ grupy rówieśniczej 21

22 X. Propozycje problematyki pedagogizacji rodziców na rok szkolny 2013/2014. Gdy moje dziecko zachowuje się agresywnie klasy 0-3 szkoły podstawowej. Obcy na ulicy i w sieci klasy 4-6 szkoły podstawowej. Dziecko sięga po środki uzależniające klasy 1-3 gimnazjum. Przyczyny niepowodzeń szkolnych i sposoby radzenia sobie z nimi. XI. Tematy zajęć z wychowawcą KLASY 0-III SP KLASY IV-VI SP KLASY I-III G 1. Na czym polega przyjaźń? 2. Jak zdobyć przyjaciela? 3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 4. Rozumienie uczuć i ich okazywanie. 5. Zdrowy styl życia. 6. Zdrowe odżywianie. 7. Spędzanie czasu wolnego. 8. Zainteresowania. 9. Radzenie sobie z problemami. 10. Dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji. 11. Odmawianie. 1. Jak pokonać trudności w nauce szkolnej? 2. Rodzina prawa i obowiązki jej członków. 3. Sport to zdrowie. 4. Czy wiesz, co jesz? 5. Kultura języka, stroju i zachowania. 6. Dlaczego ludzie palą papierosy, piją alkohol, biorą narkotyki? 7. Dlaczego ww. zachowania są niebezpieczne dla dzieci i młodzieży? 8. Umiejętność krytycznego przyjmowania reklam, słów piosenek, filmów. 9. Jak radzić sobie z presją kolegów? 10. Jak radzić sobie ze stresem? 11. Jak odmawiać? 12. Gdzie szukać pomocy? 13. Zagrożenia związane z korzystaniem z komputera. 1. Jak radzić sobie z problemami? 2. Radzenie sobie z własna i cudzą agresją. 3. Nauka, umiejętności, praca = sukces. 4. Walczymy ze stresem. 5. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań w trudnych sytuacjach. 6. Jak wzmacniać pozytywne myślenie o sobie? 7. Dokonywanie wyborów odpowiedzialność za wybór. 8. Jak skutecznie odmawiać? 9. System wartości młodych ludzi. 10. System wartości młodych ludzi a system wartości dorosłych. 11. Nałogi czy silna wola i zdrowie? 12. Na czym polega ryzyko uzależnień? 22

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTKI Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTKI OPRACOWANY NA LATA 2013 2016 przez zespół: mgr Barbara Bożek mgr Gabriela Zygar mgr Tatiana Ciuraj 1 I Diagnoza środowiska szkolnego

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyczny Szkolny Program Profilaktyczny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Barańskiego w Krynkach Krynki SPIS TREŚCI 1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki...... 3 2. Podstawa Programowa a program profilaktyczny...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE Wstęp Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI OPRACOWANY NA ROK SZKOLNY 2016 2017 przez zespół: mgr Violetta Nowak mgr Teresa Lipiec 1 I. Diagnoza środowiska szkolnego Program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH GIMNAZJUM Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05. 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów.

CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów. CZYNNIKI RYZYKA CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOW. PRZEMOC, AGRESJA, STRES Nacisk kolegów. Uległość wobec grupy. Niskie poczucie własnej wartości. Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 09 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 09 BIAŁYSTOK SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 PTO PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PTO W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 09 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Czynniki ryzyka Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne I Przemoc, agresja niskie poczucie własnej wartości uległość wobec grupy, naciski kolegów brak tolerancji dla odmienności zachowania agresywne 1. Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. I KLO im. Św. Rodziny w Siedlcach Rok szkolny 2015 / 2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. I KLO im. Św. Rodziny w Siedlcach Rok szkolny 2015 / 2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I KLO im. Św. Rodziny w Siedlcach Rok szkolny 2015 / 2016 Dział I Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego takich jak: 1. Wagary, brak motywacji do nauki. 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018. Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018. Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 2015-2018 Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 28 /2015 w dniu: 01 września 2015 I Przemoc, agresja niskie poczucie własnej wartości uległość wobec grupy,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2013/2014 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

Program Profilaktyki Szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Program Profilaktyki Szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu str. 1 WSTĘP Przez termin "profilaktyka" rozumieć należy odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ. Podstawa prawna

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ. Podstawa prawna Załącznik nr 16 do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 21.08.2003r. ( Dz.U.Nr 137, poz 1304 ), Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2014/2015 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 Zadania Diagnozowanie środowiska szkolnego. Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Główne założenia szkolnego programu profilaktyki: 1. Szkolny program profilaktyki ma za zadanie: a) wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Razem w naszej szkole

Razem w naszej szkole Razem w naszej szkole PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Temat: Przez rodzinę do wychowania i profilaktyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEMOC CYBERPRZEMOC AGRESJA Nacisk kolegów. Uległość wobec grupy. Niskie poczucie własnej wartości. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie z sytuacjami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na rok 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki na rok 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki na rok 2015/2016 Cele profilaktyki w szkole: Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja w sytuacji zaistniałego problemu Zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole, w tym

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM I. UWAGI WSTĘPNE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia,

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki przyjęty przez Radę Rodziców

Szkolny Program Profilaktyki przyjęty przez Radę Rodziców SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 IM. KAROLA WOJTYŁY W KĘDZIERZYNIE KOŹLU rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki przyjęty przez Radę Rodziców 1 przy Publicznym Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU Spis treści: I. Wstęp II. Diagnoza środowiska szkolnego III. Cele programu IV. Harmonogram działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE CEL GŁÓWNY: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI -uczeń radzi sobie z własnymi emocjami i stresem funkcjonować w grupie rówieśniczej -uczeń ponosi konsekwencje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE 2009-2012 Uchwalony...14 września 2009 r...na posiedzeniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu

Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu WSTĘP Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki obejmuje treści

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w KUROWIE Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie, ul. Wieluńska 11, 98-300 Wieluń SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Opracowały: Ewa Kasprowska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGIEJ GOŚLINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGIEJ GOŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGIEJ GOŚLINIE 1 I OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 1.Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Pragnie wyposażyć w wiedzę, wzbudzić aktywność

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 2017 z uwzględnieniem zadań wynikających z Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Cele programu profilaktycznego 1. Minimalizowanie zagrożeń zachowania poprzez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 ZADANIA DO REALIZACJI: 1. Zadania ogólno - wychowawcze 2.Opieka pedagogiczno psychologiczna

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Celestynowie Opracowała: Pedagog szkolny Teresa Sitek-Zdziarska 1 Analiza sytuacji wychowawczej szkoły wskazuje na realne problemy i zagrożenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sabniach kieruje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH 1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Szybowicach tworząc Program Profilaktyczny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZŁEJWSI WIELKIEJ Szkolny Program Profilaktyki (SPP) to system działań profilaktycznych, skierowany do uczniów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok 2016/2017 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Agresja i przemoc

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Szkolny program profilaktyki na rok 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r o systemie oświaty. (ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

TERMIN -4- pod koniec I i II półrocza Do 15-go każdego miesiąca FORMY REALIZACJI -1- LP ZADANIA GŁÓWNE. EWALUACJA -5- Sprawozdanie

TERMIN -4- pod koniec I i II półrocza Do 15-go każdego miesiąca FORMY REALIZACJI -1- LP ZADANIA GŁÓWNE. EWALUACJA -5- Sprawozdanie LP ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI -1- -2- -3-1. Zadania ogólnowychowawcze Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole, Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego, szczególna kontrola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo