SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie wykonania w 2014 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 1

2 Załącznik Sprawozdania Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia r. Sprawozdanie z wykonania w 2014 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii zostały określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku, a ujęto je w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata , który został przyjęty do realizacji uchwałą Nr LXXV/808/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 roku. Na realizację zadań w budżecie 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości zł, w tym zł uzyskano z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zł z budżetu miasta. Głównym celem Programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów poprzez m.in.: - prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej, - leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, - ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. W Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata sformułowano pięć grup zadań, które w większości są kontynuacją z lat ubiegłych. Realizatorzy programu zostali wyłonieni w drodze otwartych konkursów ofert zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów realizujących poszczególne zadania programu. Terapia, rehabilitacja, pomoc psychospołeczna i prawna, readaptacja zawodowa. Uzależnienie od środków odurzających lub psychotropowych to zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania tych środków na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi. W myśl art. 25 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych jest dobrowolne. Bez odpowiedniej motywacji osoby uzależnionej zadanie to jest bardzo utrudnione. Ponadto przeciwdziałanie narkomanii obejmuje również ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych. Redukcja szkód to dążenie do minimalizacji istniejących zagrożeń oraz zmniejszanie ich negatywnych konsekwencji. Dlatego przeciwdziałanie narkomanii polega m.in. na dążeniu do ograniczania podaży, popytu i redukcji szkód. Przyczyn narkomanii upatruje się w dezintegracji osobowości, emocjonalnej niedojrzałości oraz w nieprzystosowaniu społecznym. Wobec powyższych założeń realizowane były następujące zadania: Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 1

3 1) Programy terapeutyczne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9 of.) realizowało zadanie pn. Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież). Zadanie wykonywane było w celu zapewnienia mieszkańcom Opola, którzy podjęli leczenie w ośrodkach stacjonarnych lub ambulatorium na terenie całego kraju, przerwali je i wrócili do Opola wsparcia terapeutycznego rozumianego jako pomoc w utrzymaniu abstynencji. Działania te nie są leczeniem, są wsparciem pomagającym w rozwiązywaniu aktualnych problemów uczestników programu. W ramach zadania wzmagano motywację do ponownego podjęcia leczenia, do rozwiązywania zaległych zobowiązań, prawidłowego funkcjonowania w rolach społecznych, rozwoju i samorealizacji. W programie uczestniczyło 94 osób. Udzielono 240 konsultacji indywidualnych, które prowadziło 3 specjalistów. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9 of.) realizowało zadanie pn. Kończę z marihuaną - Candis. Celem realizowanego programu było stworzenie możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla mieszkańców Miasta Opola, którzy problemowo używają przetworów konopi indyjskich. Dodatkowym celem osiągniętym poprzez realizację działań w programie było podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania marihuany, wokół której wytworzyło się wiele mitów. Poza pacjentami, którzy osiągnęli abstynencję od marihuany, motywowano pozostałych uczestników programu do podjęcia dalszych działań w kierunku własnej terapii. Osoby biorące udział w programie uzyskały kompetencje umożliwiające utrzymanie abstynencji od przetworów konopii indyjskich, a w tym umiejętności społeczne i praktyczne ułatwiające radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego. Ponadto uczestnicy programu zdobyli wiedzę na temat miejsc, w których mogą uzyskać pomoc także w innych obszarach uzależnień. Duże znaczenie miało również promowanie programu powstały ulotki informacyjne o realizacji programu, promowano go na zajęciach profilaktycznych i konferencjach, których brali udział pracownicy Stowarzyszenie MONAR. Łącznie przeprowadzono 141 godzin terapii indywidualnych, z której skorzystało 6 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Fundacja Poradnia Od Do (Opole, ul. Sandomierska 4/1) realizowała zadanie pn. Zajęcia terapeutyczne dla osób potrzebujących pomocy z powodu zażywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Dzięki podjętym działaniom nastąpiło poszerzenie oferty profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych korzystających z programu substytucyjnego, a także spoza niego. W ramach programu odbyło się 108 godzin dyżurów terapeutów. Podczas 495 godzin przepracowanych przez terapeutów ze wsparcia skorzystało łącznie 62 osoby. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To człowiek (Opole, ul. Ozimska 71D) realizowało zadanie pn. Program ambulatoryjny RAZEM. W ramach realizacji zadania uzależniona młodzież została przygotowana do radzenia sobie w codziennym życiu bez stosowania środków psychoaktywnych. 20 młodych ludzi ukończyło terapię ambulatoryjną z pozytywnym skutkiem, stali się trzeźwymi, aktywnymi członkami środowiska lokalnego. Zredukowano szkody społeczne wynikające z działania osób uzależnionych. W programie udział wzięło również 20 rodziców, którzy otrzymali wsparcie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Przeprowadzono 95 sesji indywidualnych, 26 godzin zajęć w ramach terapii motywującej oraz 26 godzin pracy Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 2

4 w ramach grupy Razem. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 2) Programy postrehabilitacyjne Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9 of.) realizowało zadanie pn. Dziś jutro - pojutrze, które ma charakter postrehabilitacyjny i zawiera sprawdzony cykl zajęć grupy wsparcia z elementami psychoedukacyjnymi z zakresu rozwoju osobistego: warsztat asertywności, warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Podstawowym celem zadania było przeciwdziałanie narkomanii w ujęciu profilaktyki wskazującej poprzez rozwijanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w rolach społecznych, wyznaczanie celów życiowych i nabycie nawyków zdrowego stylu życia i utrwalenie efektów terapii. W programie uczestniczyło 12 osób. Realizacja programu doprowadziła do widocznych efektów postrzeganych jako ogólna poprawa funkcjonowania społecznego uczestników lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach społecznych i emocjonalnych. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 4) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, terapeutycznego i psychologicznego dla rodzin, w których występują problemy narkomanii Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9 of.) realizowało zadanie pn. Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi, którego podstawowym celem było zwiększenie dostępności oferty pomocowej dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi przez zaoferowanie pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej. Z programu skorzystało 106 osób. Wynik ten można uznać za bardzo dobry, gdyż stereotypy związane z problemem narkomanii bardzo często przeszkadzają samym uzależnionym, jak i ich rodzinom w szukaniu pomocy. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 5) Programy wczesnej interwencji Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego (Opole, Pl. Oleandrów 8) realizowało zadanie pn. Fred goes net, którego celem było zmotywowanie młodych ludzi do zmiany postaw i zachowania w związku z używaniem substancji psychoaktywnych. W toku realizacji zadania ważne było wczesne wyjście z krótką, trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną ofertą skierowaną do młodych osób w wieku lat, którzy z powodu używania narkotyków (a w sporadycznych przypadkach alkoholu) popadli po raz pierwszy w konflikt z prawem. W programie uczestniczyło 60 osób. W ramach programu zrealizowano zajęcia dla 6 grup odbiorców, przeprowadzono 60 godzin rozmów wstępnych oraz 30 godzin podtrzymująco-motywacyjnych. Zrealizowano 6 cykli zajęć po 8 godzin zegarowych. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 6) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących z narkotykami W celu zwiększenia dostępności oferty pomocowej dla osób eksperymentujących z narkotykami, używających okazjonalnie lub szkodliwie Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego (Opole, Plac Oleandrów 8) realizowało zadanie pn. Internetowy Punk Konsultacyjny. Poprzez stronę internetową udzielano informacji i porad on-line (zrealizowano 909 godzin dyżurów on-line) w sposób ogólnodostępny, bezpłatny i anonimowy. Zrealizowano 24 godzinny warsztat Informacyjny partyworking, przygotowując do pracy w tym charakterze 8 osób. Podstawowym rezultatem realizacji programu było zwiększenie dostępności oferty pomocowej i specjalistycznego wsparcia dla osób eksperymentujących z narkotykami, Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 3

5 używających okazjonalnie i szkodliwie oraz ich bliskich. Poprzez funkcjonowanie poradni on-line udało się przede wszystkim dotrzeć do osób, które dotychczas nie zdecydowały się na kontakt personalny w jakiejkolwiek poradni czy punkcie konsultacyjnym. Osoby te najczęściej miały trudności w rozmowie o swoich problemach związanych z używaniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych. Tego typu pierwszy kontakt poprzez anonimową poradnię internetową pomógł młodym ludziom w autodiagnozie własnych zachowań związanych z uzależnieniami i ostatecznie wzmocnił motywację do zmian zachowań ryzykownych. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko realizowało w okresie V-IX 2014r. zadanie pn. MOPIK Mobilny punkt konsultacyjno-edukacyjny. Terapeuci Stowarzyszenia specjalnie oznakowanym samochodem przemieszczali się po różnych dzielnicach miasta wyszukując nieformalne grupy dzieci i młodzieży spędzające czas w sposób ryzykowny. Udzielono 26 porad, 8 osób skierowano do Poradni Uzależnień, udzielono wsparcia w zakresie organizacji czasu wolnego 18 osobom. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł Zadania terapeutyczne i postrehabilitacyjne wykonane zostały w celu zapewnienia mieszkańcom miasta Opola, którzy podjęli leczenie w ośrodkach stacjonarnych lub w ambulatoryjnych na terenie całego kraju, przerwali je i wrócili do Opola wsparcia terapeutycznego zmierzającego do utrzymania abstynencji od środków psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, leków). Podejmowane działania nie były leczeniem, lecz wsparciem poszczególnych osób w rozwiązywaniu ich aktualnych problemów i podjętych zobowiązań. Poprzez realizację ww. programów, osoby w nich uczestniczące utrzymują abstynencję i powracają do normalnego życia społecznego, pełnionych ról społecznych, znajdują pracę i zapewniają sobie i rodzinie bezpieczeństwo socjalne. Widoczna jest ogólna poprawa funkcjonowania społecznego uczestników poszczególnych programów rozumiana jako lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach społecznych, zdecydowana jest ich poprawa samopoczucia i kondycji psychicznej. Motywacja do doskonalenia, rozwoju i samorealizacji dają wyraźnie pozytywne rezultaty. PROFILAKTYKA Odpowiednia profilaktyka uzależnień to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się oraz rozwojowi danego szkodliwego zjawiska. Powinna wyprzedzać pojawienie się problemu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, dbałość o rozwój fizyczny i duchowy, usprawnianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Profilaktyka polega na stworzeniu różnych sprzyjających rozwojowi psychospołecznemu możliwości podejmowania nowej, nie praktykowanej do tej pory aktywności, lub też wzmacniać już istniejące uczestnictwo w działaniach alternatywnych. W podejmowanej działalności przeciwdziałającej narkomanii bardzo ważnym jest również odpowiednie przygotowanie trenerów, nauczycieli i pracowników instytucji mających bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi, do pracy wychowawczej i profilaktycznej a także ich współpraca z rodzicami i opiekunami osób zagrożonych uzależnieniem. W ramach zadania realizowano następujące programy: 1) Programy promocji zdrowia i edukacji na temat narkotyków, HIV/AIDS w środowisku dzieci, młodzieży oraz dorosłych Polski Czerwony Krzyż (Opole, ul. Krakowska 51) w ramach zadania pn. Prawda o AIDS przekaż ją dalej przeprowadził turniej wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola. Głównym celem było uświadomienie Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 4

6 młodzieży na temat HIV i AIDS drogach zakażenia i formach zabezpieczenia. Rzetelnie przekazana wiedza zmierzała do wyparcia funkcjonujących mitów, które doprowadzają niejednokrotnie do nietolerancji i niezrozumienia osób dotkniętych zakażeniem lub chorobą. Program składał się z kilku etapów. W programie ogółem wzięło udział 11 szkół, w akcji informacyjno edukacyjnej brało udział około uczniów, a w szkolnym turnieju 309 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W etapie miejskim turnieju udział wzięło 40 uczniów. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Polski Czerwony Krzyż (Opole, ul. Krakowska 51) w ramach zadania pn. Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród dzieci i młodzieży RAZEM W SAMODZIELNOŚĆ przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Miasta Opola (40 osób), warsztaty dla rodziców uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych (76 osób) oraz konkursy plastyczne do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wpłynęło 40 prac). W wyniku realizacji zadania wzmocniono środowisko lokalne poprzez propagowanie działań profilaktycznych oraz inspirowanie młodzieży do samodzielnego i odpowiedzialnego stylu życia, wolnego od środków psychoaktywnych. Poszerzono również wiedzę rodziców oraz osób realizujących bądź zamierzających realizować zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 2) Programy profilaktyczne w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiące alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Józef (Opole, ul. Prószkowska 61) realizowało zadanie pn. Twórczo i sportowo Program profilaktyczny w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowo kreatywno - artystycznych. Głównym celem zadania było zagospodarowanie czasu wolnego stanowiące alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych połączone z aktywnością ruchową i promocją zdrowego stylu życia. W ramach zadania prowadzono regularne zajęcia medialno-fotograficzno-profilaktyczne, plastyczne, szachowe i piłki nożnej, w których udział brało 69 osób. Wśród osiągniętych rezultatów wymienić można nabycie umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów, lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi oraz przeciwdziałanie przestępczości i demoralizacji uczestników programu, będących mieszkańcami Szczepanowic i Wójtowej Wsi. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Chorągiew Opolska ZHP (Opole, ul. A. Krajowej 10) zorganizowała imprezę plenerową pn. Święto pieczonego ziemniaka jestem na tak. Podczas imprezy przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych mających na celu zaznajomienie z konsekwencjami stosowania narkotyków i innych używek. Różnorodne, aktywne formy pokazały, że możliwe jest spędzanie czasu wolnego w sposób twórczy, rozwijający i ciekawy bez sięgania po sztuczne wspomagacze. Pozytywna atmosfera podczas imprezy przyczyniła się do kształtowania optymistycznego nastawienia do innych ludzi i postawy wzajemnego szacunku i otwartości. W imprezie wzięło udział ponad 300 uczestników, którzy mogli skorzystać z ponad 30 atrakcji i prezentacji. Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9of.) realizował zadanie pn. Hipoterapia alternatywą wobec używania środków psychoaktywnych dla młodzieży Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 5

7 z grup zwiększonego ryzyka szkół gimnazjalnych Miasta Opola. Program realizowany był na terenie stajni koni w Zbicku. W efekcie zaplanowanych działań osiągnięto poprawę funkcjonowania psychologicznego i społecznego 12 uczestników programu. Połączenie zajęć psychoedukacyjnych (warsztaty rozwoju osobistego, indywidualne konsultacje psychoedukacyjne) z zajęciami wymagającymi poza sprawnością fizyczną, poczucia odpowiedzialności, samodyscypliny i współpracy gwarantowało osiągnięcie lepszych efektów w sferze rozwoju psychospołecznego młodych ludzi biorących w programie. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 3) Programy profilaktyki narkomanii ukierunkowane na działania edukacyjnoinformacyjne realizowane w środowisku akademickim Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To człowiek (Opole, ul. Ozimska 71D) realizowało zadanie pn. Profilaktyka narkomanii ukierunkowania na działania edukacyjno-informacyjne realizowane w środowisku akademickim mające na celu podniesienie świadomości negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych, wsparcie i przygotowanie młodzieży akademickiej do prawidłowego funkcjonowania społecznego, uzyskanie wiedzy i kompetencji wychowawczych związanych z zapobieganiem zażywaniu i nadużywaniu substancji psychoaktywnych w przyszłej pracy zawodowej. W programie udział wzięło 335 studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 4) Programy profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka oraz ich rodzin W Zespole Szkół Budowlanych w Opolu przeprowadzono program kompleksowych oddziaływań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowany do uczniów klas pierwszych (Narkotyki fakty i mity), ich rodziców (Narkotyki sprawa rodziny) oraz kadry pedagogicznej (profilaktyka interwencyjna). Zrealizowany program przyniósł wymierne efekty w postaci nabytej wiedzy na temat czynników, które wpływają na podejmowanie zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi. Szkolenia w sposób jasny i przystępny wskazały na metody radzenia sobie z problemami, uczyły jak te metody wykorzystać w życiu codziennym. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie Immaculata (Opole, ul. St. Grota Roweckiego 3) realizowało zadanie pn. Fundamenty 14, który skierowany był do grupy 50 dzieci i młodzieży z osiedla Armii Krajowe, przejawiających zachowania destrukcyjne i eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi. Najistotniejszym elementem programu był rozwój umiejętności życiowych jako fundamentalnych w procesach związanych z podejmowaniem konstruktywnych wyborów, decyzji i będących istotnym czynnikiem chroniącym osobę przez używaniem narkotyków. Zajęcia psychoedukacyjne miały na celu umacnianie norm przeciwnych stosowaniu narkotyków, korygowanie błędnych przekonań, informowanie o specyficznych zagrożeniach. Program zakładał również działania mające na celu nawiązanie bądź wzmacnianie więzi rodzinnych. Program realizowany był przez okres 9 miesięcy, odbyło się 134 godz. różnorodnych zajęć. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Program Akademia psychoprofilaktyki realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego stanowił działanie innowacyjne, powstałe na kanwie ponad dziesięcioletnich doświadczeń profilaktycznych realizowanych w społeczności lokalnej Miasta Opola, licznych badaniach epidemiologicznych młodzieży szkolnej i ewaluacji realizowanych w Opolu działań profilaktycznych. Dwuetapowy, roczny Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 6

8 program edukacyjno-profilaktyczny miał za zadanie przygotowanie teoretyczne i praktyczne (kompetencyjne) grupy wyselekcjonowanych osób do profesjonalnego kreowania i realizowania oddziaływań profilaktyczno-pomocowych (profilaktyka interwencyjna) wobec dzieci i młodzieży defaworyzowanej miasta Opola. W programie udział wzięła grupa 12 studentów ostatnich lat nauk społecznych oraz psychologów i pedagogów tuż po studiach. Przeprowadzono 64 godziny profesjonalnych warsztatów kompetencyjnych, 15 godzin konsultacji problemowych oraz 288 godzin zajęć (indywidualnych lub grupowych) z zakresu profilaktyki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego Cegiełka oraz działań streetworkerskich na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko (Zbicko, ul. Leśna 1) prowadziło zajęcia w ramach zadania pn. Młodzieżowy klub profilaktyki środowiskowej STACJA w lokalu w Opolu przy ul. Wandy 1. Klub działał w okresie od 2 września dla 30 listopada 2014r., 6 dni w tygodniu po 6 godzin. W warsztatach brało udział ok. 75 uczestników, głównie dzieci i młodzież z Zaodrza i ich rodzice. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Fundacja H 2 O w ramach programu zrealizowała zadanie pn. Endorfina Projekt wakacyjny wyjazd profilaktyczny, podczas którego przeprowadzono warsztaty będące formą motywująco-pomocową dla osób z grup wysokiego ryzyka. W warsztatach udział wzięło 15 uczestników. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. W Publicznym Gimnazjum nr 4 w Opolu przeprowadzono warsztaty pn. Kształtowanie umiejętności społecznych, w których udział wzięło 50 uczniów klas II i III szkoły oraz trening ART. dla grupy 10 uczniów wywodzących się z grup ryzyka, cechującymi się zaburzeniami funkcjonowania w domu i szkole, dopuszczających się zachowań agresywnych. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 5) Kampanie edukacyjne obejmujące problematykę narkomanii adresowane do określonych grup docelowych W 2014 roku Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowało i zainaugurowało ogólnopolską kampanię: Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty do leczenia, nie do brania. Celem kampanii było uświadomienie zagrożeń związanych z pozamedycznym używaniem przez młodzież leków nasennych i uspokajających z grupy benzodiazepin oraz leków dostępnych bez recepty zawierających dekstrometorfan, pseudoefedrynę/efedrynę i kodeinę. Kampania była odpowiedzą na narastający problem związany z tą nową formą narkotyzowania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież leków dostępnych bez recepty, gdy tymczasem rodzice i inni dorośli nie są świadomi tego zjawiska i konsekwencji z nim związanych. W dniu 6 września ubiegłego roku odbyła się konferencja w której uczestniczyło 50 przedstawicieli opolskich szkół, podczas której omówiono założenia kampanii i towarzyszące jej działania. W ramach kampanii opracowano materiały dla rodziców O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii, które były dystrybuowane przez Pracownię Rozwoju Osobistego podczas spotkań edukacyjnych w opolskich szkołach. Do kampanii aktywnie włączyła się również Komenda Miejska Policji w Opolu, która prowadziła w placówkach oświatowych pogadanki i warsztaty edukacyjne. Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 7

9 6) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych; udział w konferencjach Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko (Zbicko, ul. Leśna 1) zrealizowało zadanie pn. Street work dzieci ulicy. Szkolenie przeznaczone było dla osób zdecydowanych podjąć pracę pedagoga ulicznego. Przeprowadzono 36 godzin szkolenia, w którym udział wzięło 8 osób. Uczestniczy szkolenia zdiagnozowali środowisko dzieci i młodzieży mieszkających w Groszowicach i Metalchemie, nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem, wyrażaniem uczuć oraz aktywizacją społeczną młodych osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Głównym założeniem podejmowanych działań profilaktycznych było kształtowanie pozytywnych postaw społecznych dzieci, młodzieży i studentów oraz budowanie aktywnego modelu życia, w którym nie ma miejsca na środki psychoaktywne. Działania profilaktyczne prowadziły zatem do: nabywania umiejętności odmawiania (nauka asertywności), uporządkowania systemu wartości oraz nabywania umiejętności społecznych. Kierunkiem działań profilaktycznych było przedstawienie przez realizatorów alternatywnych, różnorodnych i atrakcyjnych dla młodzieży sposobów spędzania wolnego czasu. Uprawianie sportu, hobby, rozwijanie zainteresowań, pasji czy uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności społecznej w sposób konstruktywny zaspakajają potrzebę ekscytujących doznań, stymulacji czy akceptacji grupy rówieśniczej. Podsumowując, można stwierdzić, iż stwarzanie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w alternatywnych formach aktywności w czasie wolnym może okazać się jedną z wartościowych, uzupełniających strategii w konstruowaniu działań profilaktycznych, adresowanych do ogółu młodzieży. Monitoring problemów narkotyków i narkomanii na terenie gminy Opole W 2014 roku po raz kolejny opracowany został RAPORT GMINY przedstawiający aktualną problematykę narkotyków i narkomanii występującą na terenie miasta Opola. W raporcie zostały poddane analizie wszystkie aktualnie dostępne dane na temat problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym za rok Omówiono w nim aktualną sytuację epidemiologiczną i związane z nią problemy, reakcje instytucji i organizacji pozarządowych w tym obszarze, a także kontekst społeczno-kulturowy w jakim się ona rozwija. W wyniku analizy uzyskano obraz rozmiaru i charakteru problemu oraz jego dynamikę poprzez śledzenie trendów. W trakcie opracowania raportu posiłkowano się zgromadzonymi danymi statystycznymi ze źródeł lokalnych i centralnych oraz danymi ilościowymi i jakościowymi uzyskanymi w drodze realizacji zaplanowanych wcześniej: szkolnych badań ankietowych, wywiadów skategoryzowanych z młodzieżą akademicką, wywiadów z z okazjonalnymi użytkownikami narkotyków. Przebadano łącznie uczniów (do analizy włączono przypadków), przeprowadzono 100 wywiadów skategoryzowanych z młodzieżą akademicką oraz 20 z okazjonalnymi użytkownikami narkotyków. Powyższe zadanie pn. Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie gminy Opole realizowało Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego (Opole, Plac Oleandrów 8). Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Raport opublikowany został na stronie internetowej Miasta Opola w zakładce polityka społeczna/profilaktyka uzależnień. Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 8

10 PODSUMOWANIE: Narkomania jest problemem społecznym i aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym o zasięgu globalnym. Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Przeprowadzane w Polsce badania społeczne wskazują, że wzrost rozpowszechniania substancji psychoaktywnych, a szczególnie picie alkoholu i zażywanie narkotyków jest efektem głębokiej zmiany obyczajów. Realizacja w 2014 roku zadań ujętych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata koncentrowała się na działalności profilaktycznej. Z przedstawionych sprawozdań przesłanych przez realizatorów poszczególnych zadań oraz w oparciu o opracowanie pn. Raport Gminny 2014 wynika, że: opolska młodzież jest zagrożona przez nielegalne substancje psychoaktywne głównie przetwory konopi. Nadal jest to najczęściej używana substancja niemal we wszystkich grupach badanej młodzieży. Marihuana uznawana jest przez młodych za bezpieczny środek sprzyjający zabawie, od którego trudno jest się uzależnić. Warto zatem wspierać programy profilaktyczne ukierunkowane na zmianę postaw dotyczących przetworów konopi, głównie na poziomie profilaktyki. wielość szczególnie ryzykownych i częstych doświadczeń z marihuaną oraz destrukcyjnych zachowań temu towarzyszących określa dużą grupę młodzieży używającej szkodliwie tej substancji. Należy zatem rozwijać istniejące już programy interwencyjne i terapeutyczne dla tej grupy użytkowników narkotyków. należy zintensyfikować działania profilaktyczne, szczególnie o charakterze edukacyjnym skierowane do młodych ludzi ostatnie klasy szkół podstawowych i pierwsze szkół gimnazjalnych. W młodszych klasach szkół podstawowych działania profilaktyczne powinny opierać się na strategiach związanych ze wzmacnianiem umiejętności życiowych, głównie w obszarze radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach i budowania satysfakcjonujących relacji z innymi. należy objąć oddziaływaniami profilaktycznymi osoby dorosłe szczególnie rodziców najmłodszych dzieci, które jeszcze nie przejawiają zachowań problemowych związanych z narkotykami. należy szczególny nacisk położyć na realizację programów wczesnej interwencji (profilaktyka selektywna i wskazująca) dla osób eksperymentujących z narkotykami. Wielu z nich nie uda się przekonać do zmiany tego stylu życia, wielu nie jest zainteresowanych podejmowaniem kroków terapeutycznych, konieczne wydaje się zatem zadbanie o minimalizację szkód, do jakich może to prowadzić. Analiza jakościowa oddziaływań profilaktycznych realizowanych minionym roku wskazuje, iż choć nadal dominuje model profilaktyki uniwersalnej opartej na strategii informacyjnej realizowanej głównie wobec młodzieży szkolnej i w szkołach, to coraz częściej realizatorzy sięgają po inne formy oddziaływań. W związku z tym należy: - wzmacniać działania profilaktyczne o charakterze selektywnym i wskazującym wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, - wzmacniać profilaktykę uniwersalną (głównie strategia wzmacniania umiejętności życiowych) w okresie wczesnoszkolnym, Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 9

11 - zwiększać nacisk na działania profilaktyczne kierowane do rodziców (kompetencje wychowawcze) szczególnie młodszych dzieci, - stale i systematycznie edukować nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz rodziców w zakresie zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi, - monitorować problemy uzależnień wykorzystując wcześniej opracowane narzędzia badawcze. Warto podkreślić, iż dostępność i różnorodność ofert pomocowych na terenie miasta Opola (poradnictwo i lecznictwo ambulatoryjne) i w jego pobliżu (lecznictwo stacjonarne) jest zadawalająca. W Opolu funkcjonuje poradnia oferująca leczenie substytucyjne. Funkcjonują również cykliczne programy postrehabilitacyjne dla mieszkańców miasta Opola kończących terapię w systemach stacjonarnych na terenie całego kraju i lokalnych programach ambulatoryjnych. Działania profilaktyczne realizowane przez wiele organizacji, instytucji, jednostek oświatowych charakteryzują się ogromną różnorodnością w zakresie form i treści. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata oceniany jest przez większość przedstawicieli organizacji pozarządowych dobrze i bardzo dobrze. Jego bieżąca realizacja opiera się o aktualne dane i trendy na scenie narkotykowej. Większość wypływających z lokalnego monitoringu wniosków jest brana pod uwagę w kreowaniu aktualnej polityki antynarkotykowej. Z uwagi na powyższe zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata winny być kontynuowane. Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 10

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Załącznik do uchwały nr LXXV/808/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 Wprowadzenie Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 GRUDNIA 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 256/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/282/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 15 grudnia 2009 roku Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok Wprowadzenie i diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 A. Wprowadzenie Narkotyki są problemem wielowymiarowym, ograniczającym rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXVI/217/13. RADY GMINY DMOSIN z dnia 12 grudnia 2013r.

U C H W A Ł A NR XXVI/217/13. RADY GMINY DMOSIN z dnia 12 grudnia 2013r. U C H W A Ł A NR XXVI/217/13 RADY GMINY DMOSIN z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dmosin na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY MIELEC postanawia:

RADA GMINY MIELEC postanawia: UCHWAŁA NR XXXVIII/314/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/97/09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. z wykonania w 2015 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. z wykonania w 2015 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. z wykonania w 2015 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 Na podstawie uchwały Nr LXXV/808/10 Rady

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały NR XXII/../2012 Rady Gminy Radomsko z dnia..2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2016 Spis treści: I. WSTĘP..str.2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. str.3 III. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII. str.4 1. Dane Policji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ; uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jordanów Śląski

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jordanów Śląski Załącznik nr. 3 do Uchwały Nr IV/12/2007 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 5 lutego 2007 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jordanów Śląski 1 Wstęp Diagnoza problemów narkotykowych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2015-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2015-2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2015-2016 Sulęcin WPROWADZENIE Narkomania oprócz szkodliwego działania na organizm człowieka jest także chorobą społeczną. Powoduje zanikanie poczucia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie łączący wychowanie, nauczanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata Załącznik do Uchwały Nr XXVI.283.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 roku. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata 2017-2021 I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Łyski. z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009

Rady Gminy Łyski. z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 RADA GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa la 95 ŁYSKI Uchwała Nr XX/120/2007 Rady Gminy Łyski z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2012 roku części Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały nr XXXIII/274/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26.10.2006 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Narkomania jest problemem społecznym i przynosi wielowymiarowe zagrożenie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 179, poz.1485). Siedliszcze,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 30 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... 2015-110863 Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Elżbieta Rachowska Toruń 26 październik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 10 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo