SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie wykonania w 2014 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 1

2 Załącznik Sprawozdania Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia r. Sprawozdanie z wykonania w 2014 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii zostały określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku, a ujęto je w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata , który został przyjęty do realizacji uchwałą Nr LXXV/808/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 roku. Na realizację zadań w budżecie 2014 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości zł, w tym zł uzyskano z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zł z budżetu miasta. Głównym celem Programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów poprzez m.in.: - prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej, - leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, - ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. W Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata sformułowano pięć grup zadań, które w większości są kontynuacją z lat ubiegłych. Realizatorzy programu zostali wyłonieni w drodze otwartych konkursów ofert zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów realizujących poszczególne zadania programu. Terapia, rehabilitacja, pomoc psychospołeczna i prawna, readaptacja zawodowa. Uzależnienie od środków odurzających lub psychotropowych to zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania tych środków na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi. W myśl art. 25 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych jest dobrowolne. Bez odpowiedniej motywacji osoby uzależnionej zadanie to jest bardzo utrudnione. Ponadto przeciwdziałanie narkomanii obejmuje również ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych. Redukcja szkód to dążenie do minimalizacji istniejących zagrożeń oraz zmniejszanie ich negatywnych konsekwencji. Dlatego przeciwdziałanie narkomanii polega m.in. na dążeniu do ograniczania podaży, popytu i redukcji szkód. Przyczyn narkomanii upatruje się w dezintegracji osobowości, emocjonalnej niedojrzałości oraz w nieprzystosowaniu społecznym. Wobec powyższych założeń realizowane były następujące zadania: Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 1

3 1) Programy terapeutyczne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9 of.) realizowało zadanie pn. Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież). Zadanie wykonywane było w celu zapewnienia mieszkańcom Opola, którzy podjęli leczenie w ośrodkach stacjonarnych lub ambulatorium na terenie całego kraju, przerwali je i wrócili do Opola wsparcia terapeutycznego rozumianego jako pomoc w utrzymaniu abstynencji. Działania te nie są leczeniem, są wsparciem pomagającym w rozwiązywaniu aktualnych problemów uczestników programu. W ramach zadania wzmagano motywację do ponownego podjęcia leczenia, do rozwiązywania zaległych zobowiązań, prawidłowego funkcjonowania w rolach społecznych, rozwoju i samorealizacji. W programie uczestniczyło 94 osób. Udzielono 240 konsultacji indywidualnych, które prowadziło 3 specjalistów. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9 of.) realizowało zadanie pn. Kończę z marihuaną - Candis. Celem realizowanego programu było stworzenie możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla mieszkańców Miasta Opola, którzy problemowo używają przetworów konopi indyjskich. Dodatkowym celem osiągniętym poprzez realizację działań w programie było podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania marihuany, wokół której wytworzyło się wiele mitów. Poza pacjentami, którzy osiągnęli abstynencję od marihuany, motywowano pozostałych uczestników programu do podjęcia dalszych działań w kierunku własnej terapii. Osoby biorące udział w programie uzyskały kompetencje umożliwiające utrzymanie abstynencji od przetworów konopii indyjskich, a w tym umiejętności społeczne i praktyczne ułatwiające radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego. Ponadto uczestnicy programu zdobyli wiedzę na temat miejsc, w których mogą uzyskać pomoc także w innych obszarach uzależnień. Duże znaczenie miało również promowanie programu powstały ulotki informacyjne o realizacji programu, promowano go na zajęciach profilaktycznych i konferencjach, których brali udział pracownicy Stowarzyszenie MONAR. Łącznie przeprowadzono 141 godzin terapii indywidualnych, z której skorzystało 6 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Fundacja Poradnia Od Do (Opole, ul. Sandomierska 4/1) realizowała zadanie pn. Zajęcia terapeutyczne dla osób potrzebujących pomocy z powodu zażywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Dzięki podjętym działaniom nastąpiło poszerzenie oferty profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych korzystających z programu substytucyjnego, a także spoza niego. W ramach programu odbyło się 108 godzin dyżurów terapeutów. Podczas 495 godzin przepracowanych przez terapeutów ze wsparcia skorzystało łącznie 62 osoby. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To człowiek (Opole, ul. Ozimska 71D) realizowało zadanie pn. Program ambulatoryjny RAZEM. W ramach realizacji zadania uzależniona młodzież została przygotowana do radzenia sobie w codziennym życiu bez stosowania środków psychoaktywnych. 20 młodych ludzi ukończyło terapię ambulatoryjną z pozytywnym skutkiem, stali się trzeźwymi, aktywnymi członkami środowiska lokalnego. Zredukowano szkody społeczne wynikające z działania osób uzależnionych. W programie udział wzięło również 20 rodziców, którzy otrzymali wsparcie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Przeprowadzono 95 sesji indywidualnych, 26 godzin zajęć w ramach terapii motywującej oraz 26 godzin pracy Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 2

4 w ramach grupy Razem. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 2) Programy postrehabilitacyjne Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9 of.) realizowało zadanie pn. Dziś jutro - pojutrze, które ma charakter postrehabilitacyjny i zawiera sprawdzony cykl zajęć grupy wsparcia z elementami psychoedukacyjnymi z zakresu rozwoju osobistego: warsztat asertywności, warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Podstawowym celem zadania było przeciwdziałanie narkomanii w ujęciu profilaktyki wskazującej poprzez rozwijanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w rolach społecznych, wyznaczanie celów życiowych i nabycie nawyków zdrowego stylu życia i utrwalenie efektów terapii. W programie uczestniczyło 12 osób. Realizacja programu doprowadziła do widocznych efektów postrzeganych jako ogólna poprawa funkcjonowania społecznego uczestników lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach społecznych i emocjonalnych. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 4) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, terapeutycznego i psychologicznego dla rodzin, w których występują problemy narkomanii Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9 of.) realizowało zadanie pn. Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi, którego podstawowym celem było zwiększenie dostępności oferty pomocowej dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi przez zaoferowanie pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej. Z programu skorzystało 106 osób. Wynik ten można uznać za bardzo dobry, gdyż stereotypy związane z problemem narkomanii bardzo często przeszkadzają samym uzależnionym, jak i ich rodzinom w szukaniu pomocy. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 5) Programy wczesnej interwencji Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego (Opole, Pl. Oleandrów 8) realizowało zadanie pn. Fred goes net, którego celem było zmotywowanie młodych ludzi do zmiany postaw i zachowania w związku z używaniem substancji psychoaktywnych. W toku realizacji zadania ważne było wczesne wyjście z krótką, trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną ofertą skierowaną do młodych osób w wieku lat, którzy z powodu używania narkotyków (a w sporadycznych przypadkach alkoholu) popadli po raz pierwszy w konflikt z prawem. W programie uczestniczyło 60 osób. W ramach programu zrealizowano zajęcia dla 6 grup odbiorców, przeprowadzono 60 godzin rozmów wstępnych oraz 30 godzin podtrzymująco-motywacyjnych. Zrealizowano 6 cykli zajęć po 8 godzin zegarowych. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 6) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących z narkotykami W celu zwiększenia dostępności oferty pomocowej dla osób eksperymentujących z narkotykami, używających okazjonalnie lub szkodliwie Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego (Opole, Plac Oleandrów 8) realizowało zadanie pn. Internetowy Punk Konsultacyjny. Poprzez stronę internetową udzielano informacji i porad on-line (zrealizowano 909 godzin dyżurów on-line) w sposób ogólnodostępny, bezpłatny i anonimowy. Zrealizowano 24 godzinny warsztat Informacyjny partyworking, przygotowując do pracy w tym charakterze 8 osób. Podstawowym rezultatem realizacji programu było zwiększenie dostępności oferty pomocowej i specjalistycznego wsparcia dla osób eksperymentujących z narkotykami, Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 3

5 używających okazjonalnie i szkodliwie oraz ich bliskich. Poprzez funkcjonowanie poradni on-line udało się przede wszystkim dotrzeć do osób, które dotychczas nie zdecydowały się na kontakt personalny w jakiejkolwiek poradni czy punkcie konsultacyjnym. Osoby te najczęściej miały trudności w rozmowie o swoich problemach związanych z używaniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych. Tego typu pierwszy kontakt poprzez anonimową poradnię internetową pomógł młodym ludziom w autodiagnozie własnych zachowań związanych z uzależnieniami i ostatecznie wzmocnił motywację do zmian zachowań ryzykownych. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko realizowało w okresie V-IX 2014r. zadanie pn. MOPIK Mobilny punkt konsultacyjno-edukacyjny. Terapeuci Stowarzyszenia specjalnie oznakowanym samochodem przemieszczali się po różnych dzielnicach miasta wyszukując nieformalne grupy dzieci i młodzieży spędzające czas w sposób ryzykowny. Udzielono 26 porad, 8 osób skierowano do Poradni Uzależnień, udzielono wsparcia w zakresie organizacji czasu wolnego 18 osobom. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł Zadania terapeutyczne i postrehabilitacyjne wykonane zostały w celu zapewnienia mieszkańcom miasta Opola, którzy podjęli leczenie w ośrodkach stacjonarnych lub w ambulatoryjnych na terenie całego kraju, przerwali je i wrócili do Opola wsparcia terapeutycznego zmierzającego do utrzymania abstynencji od środków psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, leków). Podejmowane działania nie były leczeniem, lecz wsparciem poszczególnych osób w rozwiązywaniu ich aktualnych problemów i podjętych zobowiązań. Poprzez realizację ww. programów, osoby w nich uczestniczące utrzymują abstynencję i powracają do normalnego życia społecznego, pełnionych ról społecznych, znajdują pracę i zapewniają sobie i rodzinie bezpieczeństwo socjalne. Widoczna jest ogólna poprawa funkcjonowania społecznego uczestników poszczególnych programów rozumiana jako lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach społecznych, zdecydowana jest ich poprawa samopoczucia i kondycji psychicznej. Motywacja do doskonalenia, rozwoju i samorealizacji dają wyraźnie pozytywne rezultaty. PROFILAKTYKA Odpowiednia profilaktyka uzależnień to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się oraz rozwojowi danego szkodliwego zjawiska. Powinna wyprzedzać pojawienie się problemu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, dbałość o rozwój fizyczny i duchowy, usprawnianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Profilaktyka polega na stworzeniu różnych sprzyjających rozwojowi psychospołecznemu możliwości podejmowania nowej, nie praktykowanej do tej pory aktywności, lub też wzmacniać już istniejące uczestnictwo w działaniach alternatywnych. W podejmowanej działalności przeciwdziałającej narkomanii bardzo ważnym jest również odpowiednie przygotowanie trenerów, nauczycieli i pracowników instytucji mających bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi, do pracy wychowawczej i profilaktycznej a także ich współpraca z rodzicami i opiekunami osób zagrożonych uzależnieniem. W ramach zadania realizowano następujące programy: 1) Programy promocji zdrowia i edukacji na temat narkotyków, HIV/AIDS w środowisku dzieci, młodzieży oraz dorosłych Polski Czerwony Krzyż (Opole, ul. Krakowska 51) w ramach zadania pn. Prawda o AIDS przekaż ją dalej przeprowadził turniej wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola. Głównym celem było uświadomienie Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 4

6 młodzieży na temat HIV i AIDS drogach zakażenia i formach zabezpieczenia. Rzetelnie przekazana wiedza zmierzała do wyparcia funkcjonujących mitów, które doprowadzają niejednokrotnie do nietolerancji i niezrozumienia osób dotkniętych zakażeniem lub chorobą. Program składał się z kilku etapów. W programie ogółem wzięło udział 11 szkół, w akcji informacyjno edukacyjnej brało udział około uczniów, a w szkolnym turnieju 309 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W etapie miejskim turnieju udział wzięło 40 uczniów. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Polski Czerwony Krzyż (Opole, ul. Krakowska 51) w ramach zadania pn. Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród dzieci i młodzieży RAZEM W SAMODZIELNOŚĆ przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Miasta Opola (40 osób), warsztaty dla rodziców uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych (76 osób) oraz konkursy plastyczne do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wpłynęło 40 prac). W wyniku realizacji zadania wzmocniono środowisko lokalne poprzez propagowanie działań profilaktycznych oraz inspirowanie młodzieży do samodzielnego i odpowiedzialnego stylu życia, wolnego od środków psychoaktywnych. Poszerzono również wiedzę rodziców oraz osób realizujących bądź zamierzających realizować zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 2) Programy profilaktyczne w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiące alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Józef (Opole, ul. Prószkowska 61) realizowało zadanie pn. Twórczo i sportowo Program profilaktyczny w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowo kreatywno - artystycznych. Głównym celem zadania było zagospodarowanie czasu wolnego stanowiące alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych połączone z aktywnością ruchową i promocją zdrowego stylu życia. W ramach zadania prowadzono regularne zajęcia medialno-fotograficzno-profilaktyczne, plastyczne, szachowe i piłki nożnej, w których udział brało 69 osób. Wśród osiągniętych rezultatów wymienić można nabycie umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów, lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi oraz przeciwdziałanie przestępczości i demoralizacji uczestników programu, będących mieszkańcami Szczepanowic i Wójtowej Wsi. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Chorągiew Opolska ZHP (Opole, ul. A. Krajowej 10) zorganizowała imprezę plenerową pn. Święto pieczonego ziemniaka jestem na tak. Podczas imprezy przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych mających na celu zaznajomienie z konsekwencjami stosowania narkotyków i innych używek. Różnorodne, aktywne formy pokazały, że możliwe jest spędzanie czasu wolnego w sposób twórczy, rozwijający i ciekawy bez sięgania po sztuczne wspomagacze. Pozytywna atmosfera podczas imprezy przyczyniła się do kształtowania optymistycznego nastawienia do innych ludzi i postawy wzajemnego szacunku i otwartości. W imprezie wzięło udział ponad 300 uczestników, którzy mogli skorzystać z ponad 30 atrakcji i prezentacji. Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie MONAR (Opole, ul. A. Krajowej 9of.) realizował zadanie pn. Hipoterapia alternatywą wobec używania środków psychoaktywnych dla młodzieży Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 5

7 z grup zwiększonego ryzyka szkół gimnazjalnych Miasta Opola. Program realizowany był na terenie stajni koni w Zbicku. W efekcie zaplanowanych działań osiągnięto poprawę funkcjonowania psychologicznego i społecznego 12 uczestników programu. Połączenie zajęć psychoedukacyjnych (warsztaty rozwoju osobistego, indywidualne konsultacje psychoedukacyjne) z zajęciami wymagającymi poza sprawnością fizyczną, poczucia odpowiedzialności, samodyscypliny i współpracy gwarantowało osiągnięcie lepszych efektów w sferze rozwoju psychospołecznego młodych ludzi biorących w programie. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 3) Programy profilaktyki narkomanii ukierunkowane na działania edukacyjnoinformacyjne realizowane w środowisku akademickim Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To człowiek (Opole, ul. Ozimska 71D) realizowało zadanie pn. Profilaktyka narkomanii ukierunkowania na działania edukacyjno-informacyjne realizowane w środowisku akademickim mające na celu podniesienie świadomości negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych, wsparcie i przygotowanie młodzieży akademickiej do prawidłowego funkcjonowania społecznego, uzyskanie wiedzy i kompetencji wychowawczych związanych z zapobieganiem zażywaniu i nadużywaniu substancji psychoaktywnych w przyszłej pracy zawodowej. W programie udział wzięło 335 studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 4) Programy profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka oraz ich rodzin W Zespole Szkół Budowlanych w Opolu przeprowadzono program kompleksowych oddziaływań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowany do uczniów klas pierwszych (Narkotyki fakty i mity), ich rodziców (Narkotyki sprawa rodziny) oraz kadry pedagogicznej (profilaktyka interwencyjna). Zrealizowany program przyniósł wymierne efekty w postaci nabytej wiedzy na temat czynników, które wpływają na podejmowanie zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi. Szkolenia w sposób jasny i przystępny wskazały na metody radzenia sobie z problemami, uczyły jak te metody wykorzystać w życiu codziennym. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Stowarzyszenie Immaculata (Opole, ul. St. Grota Roweckiego 3) realizowało zadanie pn. Fundamenty 14, który skierowany był do grupy 50 dzieci i młodzieży z osiedla Armii Krajowe, przejawiających zachowania destrukcyjne i eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi. Najistotniejszym elementem programu był rozwój umiejętności życiowych jako fundamentalnych w procesach związanych z podejmowaniem konstruktywnych wyborów, decyzji i będących istotnym czynnikiem chroniącym osobę przez używaniem narkotyków. Zajęcia psychoedukacyjne miały na celu umacnianie norm przeciwnych stosowaniu narkotyków, korygowanie błędnych przekonań, informowanie o specyficznych zagrożeniach. Program zakładał również działania mające na celu nawiązanie bądź wzmacnianie więzi rodzinnych. Program realizowany był przez okres 9 miesięcy, odbyło się 134 godz. różnorodnych zajęć. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Program Akademia psychoprofilaktyki realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego stanowił działanie innowacyjne, powstałe na kanwie ponad dziesięcioletnich doświadczeń profilaktycznych realizowanych w społeczności lokalnej Miasta Opola, licznych badaniach epidemiologicznych młodzieży szkolnej i ewaluacji realizowanych w Opolu działań profilaktycznych. Dwuetapowy, roczny Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 6

8 program edukacyjno-profilaktyczny miał za zadanie przygotowanie teoretyczne i praktyczne (kompetencyjne) grupy wyselekcjonowanych osób do profesjonalnego kreowania i realizowania oddziaływań profilaktyczno-pomocowych (profilaktyka interwencyjna) wobec dzieci i młodzieży defaworyzowanej miasta Opola. W programie udział wzięła grupa 12 studentów ostatnich lat nauk społecznych oraz psychologów i pedagogów tuż po studiach. Przeprowadzono 64 godziny profesjonalnych warsztatów kompetencyjnych, 15 godzin konsultacji problemowych oraz 288 godzin zajęć (indywidualnych lub grupowych) z zakresu profilaktyki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego Cegiełka oraz działań streetworkerskich na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko (Zbicko, ul. Leśna 1) prowadziło zajęcia w ramach zadania pn. Młodzieżowy klub profilaktyki środowiskowej STACJA w lokalu w Opolu przy ul. Wandy 1. Klub działał w okresie od 2 września dla 30 listopada 2014r., 6 dni w tygodniu po 6 godzin. W warsztatach brało udział ok. 75 uczestników, głównie dzieci i młodzież z Zaodrza i ich rodzice. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Fundacja H 2 O w ramach programu zrealizowała zadanie pn. Endorfina Projekt wakacyjny wyjazd profilaktyczny, podczas którego przeprowadzono warsztaty będące formą motywująco-pomocową dla osób z grup wysokiego ryzyka. W warsztatach udział wzięło 15 uczestników. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. W Publicznym Gimnazjum nr 4 w Opolu przeprowadzono warsztaty pn. Kształtowanie umiejętności społecznych, w których udział wzięło 50 uczniów klas II i III szkoły oraz trening ART. dla grupy 10 uczniów wywodzących się z grup ryzyka, cechującymi się zaburzeniami funkcjonowania w domu i szkole, dopuszczających się zachowań agresywnych. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. 5) Kampanie edukacyjne obejmujące problematykę narkomanii adresowane do określonych grup docelowych W 2014 roku Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowało i zainaugurowało ogólnopolską kampanię: Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty do leczenia, nie do brania. Celem kampanii było uświadomienie zagrożeń związanych z pozamedycznym używaniem przez młodzież leków nasennych i uspokajających z grupy benzodiazepin oraz leków dostępnych bez recepty zawierających dekstrometorfan, pseudoefedrynę/efedrynę i kodeinę. Kampania była odpowiedzą na narastający problem związany z tą nową formą narkotyzowania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież leków dostępnych bez recepty, gdy tymczasem rodzice i inni dorośli nie są świadomi tego zjawiska i konsekwencji z nim związanych. W dniu 6 września ubiegłego roku odbyła się konferencja w której uczestniczyło 50 przedstawicieli opolskich szkół, podczas której omówiono założenia kampanii i towarzyszące jej działania. W ramach kampanii opracowano materiały dla rodziców O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii, które były dystrybuowane przez Pracownię Rozwoju Osobistego podczas spotkań edukacyjnych w opolskich szkołach. Do kampanii aktywnie włączyła się również Komenda Miejska Policji w Opolu, która prowadziła w placówkach oświatowych pogadanki i warsztaty edukacyjne. Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 7

9 6) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych; udział w konferencjach Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko (Zbicko, ul. Leśna 1) zrealizowało zadanie pn. Street work dzieci ulicy. Szkolenie przeznaczone było dla osób zdecydowanych podjąć pracę pedagoga ulicznego. Przeprowadzono 36 godzin szkolenia, w którym udział wzięło 8 osób. Uczestniczy szkolenia zdiagnozowali środowisko dzieci i młodzieży mieszkających w Groszowicach i Metalchemie, nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem, wyrażaniem uczuć oraz aktywizacją społeczną młodych osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Głównym założeniem podejmowanych działań profilaktycznych było kształtowanie pozytywnych postaw społecznych dzieci, młodzieży i studentów oraz budowanie aktywnego modelu życia, w którym nie ma miejsca na środki psychoaktywne. Działania profilaktyczne prowadziły zatem do: nabywania umiejętności odmawiania (nauka asertywności), uporządkowania systemu wartości oraz nabywania umiejętności społecznych. Kierunkiem działań profilaktycznych było przedstawienie przez realizatorów alternatywnych, różnorodnych i atrakcyjnych dla młodzieży sposobów spędzania wolnego czasu. Uprawianie sportu, hobby, rozwijanie zainteresowań, pasji czy uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności społecznej w sposób konstruktywny zaspakajają potrzebę ekscytujących doznań, stymulacji czy akceptacji grupy rówieśniczej. Podsumowując, można stwierdzić, iż stwarzanie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w alternatywnych formach aktywności w czasie wolnym może okazać się jedną z wartościowych, uzupełniających strategii w konstruowaniu działań profilaktycznych, adresowanych do ogółu młodzieży. Monitoring problemów narkotyków i narkomanii na terenie gminy Opole W 2014 roku po raz kolejny opracowany został RAPORT GMINY przedstawiający aktualną problematykę narkotyków i narkomanii występującą na terenie miasta Opola. W raporcie zostały poddane analizie wszystkie aktualnie dostępne dane na temat problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym za rok Omówiono w nim aktualną sytuację epidemiologiczną i związane z nią problemy, reakcje instytucji i organizacji pozarządowych w tym obszarze, a także kontekst społeczno-kulturowy w jakim się ona rozwija. W wyniku analizy uzyskano obraz rozmiaru i charakteru problemu oraz jego dynamikę poprzez śledzenie trendów. W trakcie opracowania raportu posiłkowano się zgromadzonymi danymi statystycznymi ze źródeł lokalnych i centralnych oraz danymi ilościowymi i jakościowymi uzyskanymi w drodze realizacji zaplanowanych wcześniej: szkolnych badań ankietowych, wywiadów skategoryzowanych z młodzieżą akademicką, wywiadów z z okazjonalnymi użytkownikami narkotyków. Przebadano łącznie uczniów (do analizy włączono przypadków), przeprowadzono 100 wywiadów skategoryzowanych z młodzieżą akademicką oraz 20 z okazjonalnymi użytkownikami narkotyków. Powyższe zadanie pn. Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie gminy Opole realizowało Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego (Opole, Plac Oleandrów 8). Na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości zł. Raport opublikowany został na stronie internetowej Miasta Opola w zakładce polityka społeczna/profilaktyka uzależnień. Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 8

10 PODSUMOWANIE: Narkomania jest problemem społecznym i aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym o zasięgu globalnym. Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Przeprowadzane w Polsce badania społeczne wskazują, że wzrost rozpowszechniania substancji psychoaktywnych, a szczególnie picie alkoholu i zażywanie narkotyków jest efektem głębokiej zmiany obyczajów. Realizacja w 2014 roku zadań ujętych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata koncentrowała się na działalności profilaktycznej. Z przedstawionych sprawozdań przesłanych przez realizatorów poszczególnych zadań oraz w oparciu o opracowanie pn. Raport Gminny 2014 wynika, że: opolska młodzież jest zagrożona przez nielegalne substancje psychoaktywne głównie przetwory konopi. Nadal jest to najczęściej używana substancja niemal we wszystkich grupach badanej młodzieży. Marihuana uznawana jest przez młodych za bezpieczny środek sprzyjający zabawie, od którego trudno jest się uzależnić. Warto zatem wspierać programy profilaktyczne ukierunkowane na zmianę postaw dotyczących przetworów konopi, głównie na poziomie profilaktyki. wielość szczególnie ryzykownych i częstych doświadczeń z marihuaną oraz destrukcyjnych zachowań temu towarzyszących określa dużą grupę młodzieży używającej szkodliwie tej substancji. Należy zatem rozwijać istniejące już programy interwencyjne i terapeutyczne dla tej grupy użytkowników narkotyków. należy zintensyfikować działania profilaktyczne, szczególnie o charakterze edukacyjnym skierowane do młodych ludzi ostatnie klasy szkół podstawowych i pierwsze szkół gimnazjalnych. W młodszych klasach szkół podstawowych działania profilaktyczne powinny opierać się na strategiach związanych ze wzmacnianiem umiejętności życiowych, głównie w obszarze radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach i budowania satysfakcjonujących relacji z innymi. należy objąć oddziaływaniami profilaktycznymi osoby dorosłe szczególnie rodziców najmłodszych dzieci, które jeszcze nie przejawiają zachowań problemowych związanych z narkotykami. należy szczególny nacisk położyć na realizację programów wczesnej interwencji (profilaktyka selektywna i wskazująca) dla osób eksperymentujących z narkotykami. Wielu z nich nie uda się przekonać do zmiany tego stylu życia, wielu nie jest zainteresowanych podejmowaniem kroków terapeutycznych, konieczne wydaje się zatem zadbanie o minimalizację szkód, do jakich może to prowadzić. Analiza jakościowa oddziaływań profilaktycznych realizowanych minionym roku wskazuje, iż choć nadal dominuje model profilaktyki uniwersalnej opartej na strategii informacyjnej realizowanej głównie wobec młodzieży szkolnej i w szkołach, to coraz częściej realizatorzy sięgają po inne formy oddziaływań. W związku z tym należy: - wzmacniać działania profilaktyczne o charakterze selektywnym i wskazującym wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, - wzmacniać profilaktykę uniwersalną (głównie strategia wzmacniania umiejętności życiowych) w okresie wczesnoszkolnym, Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 9

11 - zwiększać nacisk na działania profilaktyczne kierowane do rodziców (kompetencje wychowawcze) szczególnie młodszych dzieci, - stale i systematycznie edukować nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz rodziców w zakresie zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi, - monitorować problemy uzależnień wykorzystując wcześniej opracowane narzędzia badawcze. Warto podkreślić, iż dostępność i różnorodność ofert pomocowych na terenie miasta Opola (poradnictwo i lecznictwo ambulatoryjne) i w jego pobliżu (lecznictwo stacjonarne) jest zadawalająca. W Opolu funkcjonuje poradnia oferująca leczenie substytucyjne. Funkcjonują również cykliczne programy postrehabilitacyjne dla mieszkańców miasta Opola kończących terapię w systemach stacjonarnych na terenie całego kraju i lokalnych programach ambulatoryjnych. Działania profilaktyczne realizowane przez wiele organizacji, instytucji, jednostek oświatowych charakteryzują się ogromną różnorodnością w zakresie form i treści. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata oceniany jest przez większość przedstawicieli organizacji pozarządowych dobrze i bardzo dobrze. Jego bieżąca realizacja opiera się o aktualne dane i trendy na scenie narkotykowej. Większość wypływających z lokalnego monitoringu wniosków jest brana pod uwagę w kreowaniu aktualnej polityki antynarkotykowej. Z uwagi na powyższe zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata winny być kontynuowane. Id: 2BBBABF7-5B3D-46A2-8B12-B6C189D765E5. Projekt Strona 10

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT z wykonania w 2012 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011-2016 OSTROŁĘKA 29 MARCA 2013 1 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia25.11.2011r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Listopad 2011 2 I.Wstęp. Narkomania od

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Dziennik Ustaw Nr 78 4810 Poz. 428 428 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr 659 Rady Miasta Konia z dnia 30 października 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK "... profilaktyka to proces, który

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY

DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY Rozdział XI DZIAŁALNOŚĆ INNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI I ŚRODOWISK WZAJEMNEJ POMOCY 11.1. Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii prowadzi działalność naukową i kliniczną

Bardziej szczegółowo

NATIONAL REPORT REITOX. POLAND " " New Development, Trends and in-depth information on selected issues

NATIONAL REPORT REITOX. POLAND   New Development, Trends and in-depth information on selected issues NATIONAL REPORT 2013 POLAND " " New Development, Trends and in-depth information on selected issues REITOX Raport dotyczy sytuacji narkotykowej w Polsce i zawiera streszczenie najnowszych danych w jêzyku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013 dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/437/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2012 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy,

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, w związku z zakończeniem 5-letniego okresu realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010 przedstawiamy skrót sprawozdania z wykonania Programu.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo