RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 20

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Marek Chojecki, Jolanta Dobrosielska. Badaniem objęto 18 klientów dorosłych, 28 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, pracowników merytorycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z klientami poradni, a także analizę dokumentacji oraz obserwację placówki. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor poradni Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd 12 Pracownicy merytoryczni Wywiad grupowy (FGI) Pracownicy zróżnicowani pod względem stażu, zakresu działań, pracy w zespołach) Nauczyciele, korzystający z usług poradni - wywiad grupowy z klientem Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 18 Wywiad grupowy (FGI) Reprezentanci nauczycieli 12 korzystających z usług poradni w ostatnim roku 18 Dorośli klienci Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej dorosłych osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Rodzice niepełnoletnich klientów Partnerzy i przedstawiciele organu prowadzącego Ankieta elektroniczna (CAWI) Wywiad grupowy (FGI) Badanie na próbie pełnej osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazani przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja placówki Wnętrze i teren placówki 1 Analiza danych zastanych / 20

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Szczecin Jaśminowa Numer 4 Kod pocztowy Urząd pocztowy Szczecin-Zdroje Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów publiczna Bez kategorii Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 Nauczyciele pełnozatrudnieni 19 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 0 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin Szczecin gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 20

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, do lektury którego Państwa zapraszamy dotyczy ewaluacji problemowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie w obszarach procesy zachodzące w placówce oraz funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym. Jest to placówka publiczna, prowadzona przez Radę Miasta Szczecin. Obszarem jej działania objęte są żłobki, przedszkola i szkoły z całego prawobrzeża Szczecina, a więc osiedla: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Dąbie, Załom, Wielgowo, Zdunowo, Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce, Majowe, Kijewo, Słoneczne, Bukowe, Klęskowo. Poradnia realizuje wszystkie zadania statutowe, zgodnie z wymogami stawianymi przez państwo, jest otwarta na nowe wyzwania i gotowa do udzielania pomocy, także poza jej siedzibą i w godzinach dogodnych dla klientów. Pracownicy poradni to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Oferują wieloaspektową diagnozę, terapii psychologicznej i pedagogicznej, orzecznictwa, opiniodawstwa, psychoterapię, poradnictwo zawodowe, profilaktykę, pomoc rodzicom i nauczycielom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi, terapię rodzin, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego, profilaktyki uzależnień, terapii psychologicznej i pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, terapii systemowej rodzin, socjoterapii, psychoterapii. Klienci bardzo chętnie korzystają z usług poradni. Wpływa na to miła atmosfera, życzliwość, gotowość niesienia pomocy, profesjonalizm i wnikliwe podejście do ich problemów. Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa na jej rozwój, umożliwia realizację wielu przedsięwzięć, które uwzględniają zarówno potrzeby, jak i potencjał środowiska. 5 / 20

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Istniejąca w poradni koncepcja pracy placówki jest znana pracownikom, rodzicom dzieci korzystających z usług poradni, dorosłym klientom oraz partnerom, a także jest przez nich w pełni akceptowana. Koncepcja ta jest przez pracowników merytorycznych poradni poddawana analizie i wynikającym z tej analizy modyfikacjom. Poradnia prowadzi wiele działań realizujących koncepcję pracy, w których szczególny nacisk kładzie na kompleksowe wsparcie dziecka, rodzica, nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek i ośrodków współpracujących z poradnią i funkcjonujących na terenie jej działania. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia tego wymagania. Koncepcja pracy poradni Z informacji uzyskanych podczas wywiadów od dyrektora i pracowników merytorycznych wynika, że istniejąca w placówce koncepcja pracy jest znana jej pracownikom. Koncepcja pracy placówki opiera się na podstawowych zadaniach wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Najważniejsze jej elementy to: - udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży; - pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; - udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w obszarze edukacji i wychowania; - realizowanie zadań poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz środowisku dzieci i młodzieży; - systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny; - ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych w oparciu o potrzeby środowiskowe i zmiany zachodzące w systemie oświaty; - planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych przebiegających w poradni w oparciu o ewaluację wewnętrzną; - promowanie działalności poradni w środowisku lokalnym, wzbogacając i modyfikując ofertę placówki, w ramach kompetencji statutowych, do potrzeb i oczekiwań środowiska; - pozyskiwanie środków pozabudżetowych, które wykorzystuje się na doskonalenie bazy lokalowej i realizację zadań statutowych. Działania realizujące koncepcję pracy Placówka prowadzi działania realizujące koncepcję jej pracy. Potwierdzają to w wywiadach dyrektor, pracownicy merytoryczni, klienci oraz przedstawiciele partnerów poradni. Klienci i partnerzy poradni potwierdzili, że mieli możliwość zapoznania się z koncepcją pracy placówki. Wskazywane przez nich przykłady dotyczą różnych form diagnozowania, pomocy rodzicom, dzieciom, nauczycielom, dyrektorom, działań profilaktycznych, wychodzenia naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka, wspomagania rodziców, pomocy w pokonywaniu trudności, na które napotykają dzieci na swojej drodze. Według respondentów poradnia kładzie szczególny nacisk na indywidualne potrzeby danego dziecka, na jego dobro i rozwój, na rozwiązywanie problemów, na szybką reakcję. Z przeprowadzonych wywiadów z dyrektorem i pracownikami merytorycznymi placówki wynika, że prowadzą działania stałe, sporadyczne i nowe we wszystkich obszarach zgodnie z koncepcją pracy. Do działań stałych zaliczyli: - diagnozowanie (pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, zawodoznawcze); - orzecznictwo; - poradnictwo; - terapie: pedagogiczne, zajęcia dla dzieci i ich rodziców Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, konsultacje rodzinne, Klub Rodziców; - konsultacje; - wspomaganie w wyborze kierunku kształcenia i zawodu warsztaty zawodoznawcze; rozmowy doradcze z elementami coachingu; - treningi wychowawcze; - współpraca ze szkołami i przedszkolami: prelekcje, pedagogizacja rodziców, zajęcia psychoedukacyjne; - badania przesiewowe logopedyczne; - współpraca ze środowiskiem lokalnym konsultacje z MOPRem, MOSem, MOIKiem, z pedagogami szkół prawobrzeża Szczecina; - prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (zgodnie z koncepcją placówki); - podnoszenie kwalifikacji pracowników; - indywidualna psychoterapia 6 / 20

7 młodzieży. Działania sporadyczne poradni: - promowanie działalności poradni w środowisku lokalnym poprzez udział w Targach Edukacyjnych; - szkolenie rad pedagogicznych w szkołach; - interwencja kryzysowa; - punkty konsultacyjne dotyczące: dojrzałości i gotowości szkolnej 6-latków, tygodnia świadomości dyslektycznej, ogólnopolskiego tygodnia kariery; punkty konsultacyjne zawodoznawcze dla dzieci i rodziców; - badania przesiewowe dotyczące specyficznych trudności w pisaniu; - terapia baśnią; - zajęcia dla dzieci z problemami grafomotorycznymi; - terapia dla dzieci z ADHD; - terapia moczenia mimowolnego dzieci, - udział w platformie webinaryjnej. W ciągu ostatnich dwóch lat poradnia podjęła nowe działania: - zorganizowanie punktów konsultacyjnych dotyczących dojrzałości i gotowości szkolnej 6-latków; - prelekcje na temat dojrzałości i gotowości szkolnej 6-latków; - terapia Biofeedback; - współudział w konferencjach profilaktycznych na terenie szkół; - szkolenie rad pedagogicznych na temat nowej struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego; - bloki spotkań terapeutycznych. Analiza i modyfikacje koncepcji pracy Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych koncepcja pracy poradni jest analizowana na bieżąco przez dyrektora i radę pedagogiczną i modyfikowana zgodnie z potrzebą. W modyfikacji koncepcji uwzględniono zmiany w prawie oświatowym, wyniki ewaluacji wewnętrznej, zmiany zachodzące w społeczeństwie i ich wpływ na dzieci i młodzież. Sama koncepcja pracy poradni ma charakter ogólny, zakłada dużą elastyczność i możliwość podejmowania działań w odpowiedzi na potrzeby środowiska. Dostosowywana jest do potrzeb środowiska na bieżąco, w tym sprawy nagłe, jak interwencja kryzysowa w środowisku ucznia. Zmiany w koncepcji pracy dotyczą współpracy ze szkołami, przedszkolami, placówkami oraz opracowywania i realizacji form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Duży nacisk kładzie się na udzielanie wsparcia rodzicom, pedagogom, nauczycielom, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły, placówki, a także na zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty poradni o nowe działania w odpowiedzi na potrzeby środowiska. Wśród zmian, które nastąpiły w ofercie poradni, będących wynikiem przeprowadzonych analiz pracownicy merytoryczni wymienili: zwiększenie się ilości konsultacji rodzinnych, większy współudział rodziców w diagnozie i procesach postdiagnostycznych, wprowadzenie terapii EEG Biofeedback, zmiany programów w terapiach pedagogicznych i logopedycznych, zmiany w ofercie dla dzieci w wieku przedszkolnym, zwiększenie ilości i jakości poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego, poradnictwo zawodowe w szkole przyszpitalnej, punkty konsultacyjne w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w ramach współpracy z rodzicami dzieci 5 i 6-letnich. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Komentarz: Oferta poradni umożliwia realizację zadań i oczekiwań klientów, jest systematycznie modyfikowana i wzbogacana, w zależności od potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Systematycznie monitorowany jest również poziom zaspokojenia potrzeb klientów. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia tego wymagania. Oferta placówki a potrzeby klientów Oferta programowa placówki odpowiada potrzebom klientów. Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych wyrażonym w wywiadzie wśród elementów oferty poradni będących odpowiedzią na bezpośrednie potrzeby klientów, można wymienić: - terapia logopedyczna; - terapia psychologiczna; - terapia pedagogiczna; - zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; - interwencja kryzysowa; - indywidualne porady zawodowe na podstawie badań; - indywidualne porady zawodowe bez badań; - porady bez badań; - badania przesiewowe logopedyczne; - porady postdiagnostyczne po badaniach; - konsultacje rodzinne; - psychoterapia indywidualna młodzieży; - zajęcia metodą ruchu rozwijającego Sherborne; - udział w Radach Pedagogicznych na terenie szkół; - prowadzenie prelekcji dla rodziców w szkołach; - prowadzenie punktów konsultacyjnoinformacyjnych na terenie szkół i przedszkoli; - terapia EEG Biofeedbeck; - konsultacje indywidualne; - terapia dzieci moczących się; - trening umiejętności wychowawczych - Klub Rodziców. Zdaniem partnerów i klientów 7 / 20

8 poradnia zaspakaja wszystkie ich potrzeby w miarę swoich możliwości. Wśród usług, z których klienci najczęściej korzystają wymienili: - terapia logopedyczna; - zajęcia metodą Weroniki Sherborne; - warsztaty Klubu Rodziców; - zajęcia poprawiające koncentrację uwagi Biofeedback; - pomoc w wyborze szkoły zawodoznawcze; - bajkoterapia; - diagnoza w kierunku zdolności matematycznych; - diagnoza w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju; - spotkania z rodzicami w szkole; - zajęcia plastyczne; - porady psychologa i pedagoga; - diagnoza w kierunku dysortografii. Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni powiedzieli, że oferta programowa poradni odpowiada potrzebom klientów, np.: rodzicom udzielane są porady i instruktaż; organizowane są spotkania z rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz warsztaty dla rodziców; rozszerzono ofertę psychoedukacyjną; stosowane są nowe formy terapii i metody aktywne, np. bajkoterapia, treningi, terapia zabawą; organizowane są punkty konsultacyjne, terapia rodzin, indywidualne sesje terapeutyczne, prowadzone są działania profilaktyczne, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, terapie pedagogiczne dla młodszych dzieci, zajęcia warsztatowe dla dzieci najmłodszych, zajęcia logopedyczne. Działania te prowadzone są zarówno w poradni, jak i na terenie szkół i przedszkoli. Potwierdzają to klienci, w opinii których poradnia zaspokaja wszystkie ich potrzeby. Monitorowanie realizacji zadań Monitoruje się realizację zadań poradni w kontekście potrzeb osób korzystających z oferty placówki. Potwierdzili to dyrektor i pracownicy merytoryczni, którzy podali, że badania dotyczące zaspokajania potrzeb klientów były prowadzone przez Zespół ds. diagnozowania pracy poradni w latach 2010/2011 oraz 2012/2013. Wśród sformułowanych wniosków wymieniono: - poradnia w zdecydowanej większości zaspokaja potrzeby klientów; - w poradni realizowane są różne formy pomocy pośredniej i bezpośredniej; - działania podejmowane wobec dzieci/uczniów w zdecydowanej większości wpływają korzystnie na zaspokojenie ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; - należy poszerzyć ofertę na zajęcia terapeutyczne dla młodzieży (szczególnie socjoterapię); - rozszerzono zagadnienia związane z edukacją zawodową. Klienci poradni powiedzieli, że pracownicy poradni zbierają ich opinie za pomocą ankiet, rozmów indywidualnych, przed i po każdych zajęciach, warsztatach, po zakończeniu terapii itp. Modyfikowanie i wzbogacanie oferty Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana, co potwierdzili wszyscy pytani respondenci (dyrektor, dorośli klienci, partnerzy oraz pracownicy merytoryczni). Pracownicy merytoryczni w badaniu ankietowym wskazali przykłady wprowadzonych zmian: - prelekcje, punkty konsultacyjne, rozprowadzanie materiałów informacyjnych w ramach wspierania nauczycieli i rodziców dzieci 6-letnich; - Terapia Biofeedback- doskonalenie koncentracji umiejetności koncentracji u dzieci. - modyfikacja wzorów opinii i orzeczeń, aby były w pełni czytelne i przydatne dla klientów; - poszerzenie oferty np. o badania przesiewowe ryzyka dysleksji, - terapia baśnią z elementami psychoedukacji, - prelekcje w placówkach, - poszerzenie działań terapeutycznych- częstsze konsultacje rodzinne, - zmieniono tematy prelekcji w szkołach i placówkach dostosowując je do potrzeb klientów; - wprowadzono punkty konsultacyjne w placówkach i poradni dla rodziców dzieci z rocznika 2007; - zmiana organizacji spotkań z logopedami; - wprowadzono godziny konsultacji umożliwiające szybsze reagowanie i pomoc dzieciom z problemami; - udział pracowników w pracy szkoły nad Indywidualnymi programami edukacyjno - terapeutycznymi i Planami działań wspierających; - indywidualne treningi umiejętności wychowawczych; - zajęcia psychoedukacyjne kształcące umiejętność koncentracji uwagi; - udział w zespołach na terenie szkół, zgodnie z zapotrzebowaniem; - diagnoza uczniów szkół podstawowych; - badania przesiewowe ryzyka dysleksji; - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; - konsultacje i porady dla rodziców; - systematyczna terapia (częstsze spotkania); - organizacja spotkań szkoleniowych dla doradców zawodowych innych poradni; - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne połączone z terapią (dziecko w trudnej sytuacji dydaktycznej i rodzinnej); - konsultacje indywidualne w szerszym zakresie - szybszy dostęp do logopedy; - konsultacje rodzinne; - konferencje profilaktyczne; - psychoedukacja; - zajęcia dla dzieci z problemami grafomotorycznymi; - terapia dla dzieci z ADHD; - zajęcia warsztatowe dla klas ostatnich ZSZ dotyczące wejścia na rynek pracy; - zajęcia integracyjne dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych; - zajęcia dla uczniów szkoły przyszpitalnej; - badania przesiewowe sprawdzające narządy mowy; - terapia dzieci moczących się; - wprowadzenie diagnozy małych dzieci DSR (Dziecięca Skala Rozwoju) Zdaniem partnerów zmiany w ofercie poradni w pełni zaspakajają najważniejsze potrzeby klientów. W opiniach i orzeczeniach znajdują się pełniejsze opisy, dokładniejsze wskazówki, uszczegółowione opisy działań. Dorośli klienci dodali, że zmiany są konieczne, ponieważ poradni zależy na zadowoleniu osób korzystających z jej usług. Poziom spełniania wymagania: B 8 / 20

9 Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: Zachodzące w poradni procesy edukacyjne są planowane indywidualnie i zespołowo przez pracowników merytorycznych, którzy wspólnie analizują świadczenie usług przez placówkę. Procesy te podlegają monitorowaniu, zmianom i doskonaleniu. Wnioski z monitorowania procesów są wykorzystywane, a zmiany wprowadza się w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia tego wymagania. Planowanie procesów edukacyjnych Procesy edukacyjne są planowane indywidualnie i zespołowo z uwzględnieniem potrzeb klienta, co znajduje potwierdzenie w opiniach dyrektora i pracowników merytorycznych. Planowanie indywidualne to przede wszystkim: opracowywanie planów pracy i sprawozdań; analizowanie działań na bieżąco (zapotrzebowanie na różne formy pracy: diagnozę, terapię, etc); analiza potrzeb klientów, analiza wyników kontrolnych (badanie funkcjonowania dziecka, któremu wydano np. opinię, orzeczenie, monitorowanie losów dziecka); dostosowywanie form pracy, narzędzi diagnostycznych, metod badawczych; opracowywanie pomocy ( instruktaży w formie pisemnej i ustnej) dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu; indywidualne programy do terapii (scenariusze). Planowanie grupowe to przede wszystkim: doskonalenie metod i form współpracy; podejmowanie wspólnych działań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb klientów; praca w duetach (psycholog-pedagog); opracowywanie wspólnych zaleceń i wniosków po diagnozie; proces diagnostyczny; orzecznictwo i opiniowanie; przekazywanie informacji i ustalanie formy pomocy dziecku; opracowywanie zaleceń i wskazań do pracy z dzieckiem dla rodziców i nauczycieli; współorganizowanie i udział w giełdach i targach edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; prowadzenie szkoleń i zajęć warsztatowych; opracowywanie programów i scenariuszy zajęć; praca w terenie; opieka nad praktykami; udział w doskonaleniach zawodowych w celu podnoszenia kompetencji; praca w zespołach; konsultacje dotyczące diagnozowania trudnych przypadków; podejmowanie decyzji odnośnie badań diagnostycznych i postdiagnostycznych; podsumowania rocznej pracy czyli realizacji planów pracy; planowanie pracy na następny rok; praca w zespołach zadaniowych; prowadzenie ewaluacji wewnętrznej. Zdaniem pracowników merytorycznych poradni planowanie procesów edukacyjnych odbywa się m.in. w następujący sposób: analiza koncepcji pracy na dany rok szkolny; analiza kwestionariuszy i ankiet ewaluacyjnych potrzeb pracowników i dyrektora do pracy w danym roku szkolnym; analiza sprawozdań semestralnych i całorocznych; indywidualne i zespołowe opracowywanie planów pracy, na podstawie których planowane są działania: diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, konsultacyjno - doradcze; współpraca z placówkami oświatowymi i ze środowiskiem; doskonalenie zawodowe. Planując pracę na bieżący rok szkolny uwzględniono działania, których celem jest udzielanie pomocy zespołom nauczycieli. Dotyczy to w szczególności pomocy w zakresie: opracowywania indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych (dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym), tworzenie planu działań wspierających grupę uczniów z orzeczeniami o nauczaniu indywidualnym i opiniami poradni) oraz indywidualnych programów rewalidacyjno - wychowawczych. Zespół do spraw ewaluacji bada zapotrzebowanie na usługi w środowisku lokalnym; każdy pracownik ewaluuje swoją pracę (monitoruje jej efektywność, analizuje sprawozdania, dokonuje samooceny). Analiza usług świadczonych przez poradnię Pracownicy merytoryczni wspólnie analizują świadczenie usług przez placówkę. Według dyrektora i pracowników (uczestniczących w wywiadzie oraz ankietowanych) wspólnie analizowane są m.in. zmiany wynikające z nowych rozporządzeń, godziny pracy, planowanie pracy, koncepcję pracy poradni, podział obowiązków, potrzeby środowiska, efekty pracy i wyniki ewaluacji, efektywność udzielanych porad, procedury wydawania orzeczeń i opinii, przebieg procesu terapii rodzin i efekty tej pracy. Po zajęciach grupowych pracownicy poradni sukcesywnie przeprowadzają analizę informacji zwrotnych otrzymanych od klientów i dostosowują zajęcia do oczekiwań klientów. Ponadto w placówce prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna, konsultowane są poszczególne przypadki i analizowane są efekty terapii. Z analiz dotyczących świadczenia usług przez poradnię wyciągane są wnioski: 1. klienci placówki wykazują zainteresowanie diagnozami (pedagogicznymi, psychologicznymi; logopedycznymi) stąd potrzeba badań kontrolnych; 2. poradnia właściwie informuje klientów o dostarczaniu wymaganych dokumentów; 3. klienci poradni znają koncepcję pracy placówki, wiedzą z jakimi problemami mogą się zgłaszać; 4. zdecydowana większość klientów skorzystałaby z pomocy poradni w przyszłości i poleciłaby wizytę w poradni innym; 5. Wprowadzone stałe dni i godziny na konsultacje wszystkich specjalistów skracają czas oczekiwania na badania diagnostyczne i powodują, że sprawy nagłe są załatwiane bezzwłocznie; 6. należy poszerzyć ofertę o zajęcia 9 / 20

10 o charakterze terapeutycznym; 7. należy zespołowo analizować trudne przypadki i modyfikować indywidualne i grupowe programy terapeutyczne; 8. należy systematycznie uaktualniać metody diagnostyczne i terapeutyczne; 9. należy dostosować tematykę i czas przeznaczony na zajęcia do aktualnego zapotrzebowania klientów; 10. istnieje konieczność zwiększenia ilości szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników merytorycznych ze względu na zmiany w prawie oświatowym i oczekiwania klientów; 11. należy poszerzyć sieci punktów konsultacyjnych na terenie szkół i przedszkoli. Specjaliści zauważają, że zwiększyła się świadomość rodziców, którzy coraz częściej zgłaszają się do poradni. Monitorowanie procesów edukacyjnych Procesy edukacyjne przebiegające w poradni są monitorowane, zdaniem dyrektora, głównie poprzez: analizy sprawozdań pracowników, dzienników pracy, zapisów w zeszytach konsultacji, informacje z zespołów orzekających. Wszyscy ankietowani pracownicy merytoryczni (18 z 18) deklarują, że monitorują procesy edukacyjne, w które są zaangażowani. Zdaniem dyrektora podczas monitorowania pracownicy zadają sobie m.in. następujące pytania: na jaką formę pomocy jest największe zapotrzebowanie?; jakie rodzaje opinii są najczęściej wydawane?; czy sporządzane opinie i orzeczenia są zgodne z przepisami prawa? Ankietowani pracownicy merytoryczni (18 z 18) deklarują, że podczas monitorowania stawiają sobie m.in. następujące pytania: Czy godziny pracy poradni odpowiadają potrzebom klientów? Czy rodzice zauważyli jakieś pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka? Jakie? Czego oczekują klienci po wizycie w poradni? Czy zalecenia z ostatniej opinii zostały zrealizowane? Czy wskazówki do pracy z dzieckiem są dla nich zrozumiałe? Czy uczestnictwo dziecka w zajęciach wpłynęło na jego lepsze funkcjonowanie w szkole? Jak ocenia klient kompetencje/fachowość,/profesjonalizm osoby, która przeprowadziła zajęcia? Dyrektor powiedział, że na podstawie monitoringu zmieniono działania terapeutyczne logopedów wprowadzono częstsze spotkania, które okazały się efektywniejsze; wprowadzono szerszą informację dotyczącą kształcenia zawodowego (takie było zapotrzebowanie rodziców gimnazjalistów) oraz rozszerzono ofertę zajęć aktywizujących młodzież w wyborze zawodu. Poradnia prowadzi też monitoring obiegu dokumentów. Działające w placówce komisje monitorują zadania komisja statutowa monitoruje zmiany w przepisach prawa, komisja rozwoju zawodowego plany rozwoju na następny rok, komisja promocji estetyki wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek placówki. Ponadto pracownicy podali przykłady wniosków wynikających z monitorowania: dobór ćwiczeń stosowany w terapii jest trafny; dzieci /uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia; bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami, których dziecko uczęszcza na terapię (poza sporadycznymi wyjątkami); za mało jest godzin na terapię logopedyczną, za długi jest termin oczekiwania na terapię (zbyt dużo chętnych, a zbyt mało logopedów w szkołach i w przedszkolach; dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi powinny korzystać z zajęć częściej, ale spotkanie powinno być krótsze; należy nadal rozszerzać współpracę ze specjalistami w poradni i poza nią; poszerzyć działalność informacyjną wśród rodziców, szczególnie w zakresie profilaktyki logopedycznej; systematycznie wzbogacać warsztat pracy o aktualne metody diagnostyczne i pomoce terapeutyczne; podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne, samokształcenie. Wykorzystywanie wniosków z monitorowania procesów edukacyjnych Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane do planowania tych procesów. Dyrektor i pracownicy merytoryczni podali podczas wywiadów przykłady decyzji podjętych w oparciu o wyniki monitorowania: wyodrębniono godziny na terapię EEG Biofeedback, ustalono stałe godziny na konsultację, zorganizowano punkty konsultacyjne dla rodziców latków na terenie szkół, przedszkoli, poradni, wyposażono gabinet dla dzieci w wieku przedszkolnym w zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne, rozszerzono ofertę poradni w zakresie doradztwa zawodowego, wprowadzono zmiany w opiniach i orzeczeniach w zakresie formułowania zaleceń, trwa modernizacja wejścia do budynku dla potrzeb klientów niepełnosprawnych i z małymi dziećmi, zmieniono formy wniosków, opinii i orzeczeń zawarto w nich informacje dotyczące podstawy programowej, ramowych planów nauczania, form pomocy psychologiczno pedagogicznej, zwiększono współpracę ze środowiskiem szkołami, przedszkolami. Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych ustaleń między nauczycielami, co potwierdzają wszyscy ankietowani pracownicy, podając przykłady: wzbogacenie wyposażenia poradni (zakup odpowiednich mebli dla małych dzieci z certyfikatami bezpieczeństwa, nowej metody diagnostycznej "Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dla dzieci 5/6 letnich", materaców, koców i radiomagnetofonu na zajęcia grupowe), utworzenie punktów porad pedagogicznych, psychologicznych i zawodoznawczych na terenie placówek, uwzględniono czas przeznaczony na konsultacje rodzinne - w razie potrzeby klientów jest on elastycznie wydłużany, wprowadzono zajęcia warsztatowe aktywizujące w wyborze zawodu dla klas I i II liceum ogólnokształcącego, spotkania doradców zawodowych poradni szczecińskich i województwa zachodniopomorskiego dotyczące oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, modernizacja budynku; wprowadzenie stałych godzin konsultacji i porad dla rodziców; wprowadzenie terapii Biofeedback, systematyczna 10 / 20

11 terapia (częstsze spotkania - jeden raz w tygodniu); terapia dzieci moczących się, zajęcia psychoedukacyjne kształcące umiejętność koncentracji uwagi, indywidualne treningi umiejętności wychowawczych; udział w zespołach na terenie szkół, stałe godziny konsultacji i porad dla rodziców; konferencje profilaktyczne; terapia dla dzieci z ADHD; zajęcia integracyjne dla klas I szkół podadgimnazjalnych; konsultacje i porady dla rodziców lub dorosłych uczniów, możliwość samodzielnego planowania zajęć na terenie szkół po uwzględnieniu ich zapotrzebowania, wprowadzenie zajęć sprzyjających koncentracji uwagi uczniów szkół podstawowych, wydłużenie pracy poradni w dniach, kiedy prowadzone są cykliczne zajęcia grupowe z rodzicami, możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy podczas ferii zmiana godzin pracy na popołudniowe wg zapotrzebowania rodziców, szkolenie członków rad pedagogicznych szkół i doradców zawodowych z zakresu zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Wszyscy ankietowani pracownicy merytoryczni (18 z 18) twierdzą, że ich głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu zmian w realizacji procesów edukacyjnych w poradni. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Komentarz: Poradnia ułatwia różnym grupom klientów dostęp do swoich usług dostosowując godziny pracy do ich potrzeb. Pracownicy zbierają informacje na temat dostępności oferty, analizują je i wysuwają wnioski do dalszej pracy. Wnioski te są następnie wdrażane w celu stworzenia coraz większych możliwości do korzystania z usług poradni. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia tego wymagania. Ułatwienia dla klientów Placówka dba o dostęp do swojej oferty i ułatwia klientom korzystanie ze swoich usług. Zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców (28 z 28) i większości dorosłych klientów poradni (16 z 18) godziny pracy poradni są dla nich dogodne. Klienci uczestniczący w wywiadzie podali, że usługi poradni są łatwo dostępne nie tylko dla nich, ale także dla innych klientów, np. dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Powiedzieli również, że szkoły i przedszkola mają na bieżąco informacje o ofercie poradni i przekazują je na zebraniach z rodzicami. Oferta poradni wywieszana jest również na tablicach ogłoszeń w szkołach, rozdawane są ulotki na zebraniach, a przedstawiciele poradni zapraszani są na dni otwarte szkół i prowadzą tam zajęcia np. dla 5-latków oraz prelekcje dla rodziców po lub przed zebraniami w szkołach. W planowaniu swojej pracy poradnia uwzględnia terminy, możliwości dojazdu oraz potrzeby klientów. Trudności z dostępem do oferty placówki mogą mieć, zdaniem respondentów, osoby niepełnosprawne oraz ci, którzy nie chcą tu trafić. Z obserwacji placówki wynika że poradnia świadczy swoje usługi w godzinach umożliwiających skorzystanie z nich różnym grupom klientów (poniedziałek - piątek: ). Dyrektor poradni dodał, że niektórzy klienci oczekują dostępności zajęć w soboty, ale na razie jest to niemożliwe. Analiza dostępności oferty placówki i wnioski Z wywiadu dyrektora i pracowników merytorycznych, poradnia zbiera informacje na temat swojej oferty oraz jej dostępności poprzez rozmowy z rodzicami i dorosłymi klientami, poprzez ankiety, na zebraniach dla rodziców, pedagogów szkolnych, kontakty z nauczycielami, dyrektorami szkół przedszkoli i placówek. Informacje są zbierane i analizowane systematycznie poprzez zespół ds. diagnozowania pracy poradni przy udziale wszystkich pracowników. W ostatnim roku szkolnym zespół ds. ewaluacji przeprowadził badanie dostępności oferty dla klientów, które przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety opracowanej przez zespół pracowników poradni. Zarówno dyrektor jak i pracownicy merytoryczni w przeprowadzonym wywiadzie stwierdzili, że sporządzono wnioski z analizy dostępności oferty placówki: 1. Lokalizacja poradni jest dogodna dla klientów; 2. Oferta pracy poradni jest znana w środowisku lokalnym; 3. Poradnia jest dostępna do przyjęcia osób niepełnosprawnych i z małymi dziećmi - w razie potrzeby jest możliwość zamiany gabinetów i prowadzenia badań na parterze, pracownicy służą pomocą we wniesieniu wózka, możliwe są badania w domu rodzinnym dziecka jednak potrzebna jest modernizacja budynku (w toku); 4. Dogodne są godziny otwarcia poradni; 5. Terminy oczekiwania na badania zazwyczaj spełniają oczekiwania klientów; 6. Oferta placówki dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych bez względu na ich status społeczny, poziom zamożności, światopogląd religijny, pochodzenie etniczne itp.; 7. Oferta poradni spełnia zapotrzebowanie klientów i jest na bieżąco monitorowana i modyfikowana do zgłaszanych potrzeb 11 / 20

12 np. dodatkowe godziny, konsultacje, zajęcia; 8. Znany jest klientom zakres działalności realizowany w poradni; 9. Klienci uzyskują informacje o działalności poradni z różnych źródeł; 10. Klienci ponownie korzystają z usług poradni. Ankietowani pracownicy merytoryczni podają szereg przykładów działań, jakie wprowadziła poradnia w celu ułatwienia klientom dostępu do swoich usług: - organizowane są spotkania pracowników poradni z pedagogami szkolnymi; - zwiększono dostępność usług i skrócono czas oczekiwania na badania; - rozszerzono ofertę placówki i podwyższono jakość pracy; - zwiększono efektywność grupowych zajęć terapeutycznych; - zwiększono ilość i jakość terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej; - godziny terapii dostosowuje się do planu lekcji ucznia, aby nie tracił zajęć szkolnych; - utworzono sieć punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach ( większy dostęp do psychologa, pedagoga, logopedy); - elastyczne dostosowanie godzin pracy, terminów badań i innych form działalności statutowej do indywidualnych potrzeb klientów (od 8 do 18); - badania w domu klienta niepełnosprawnego; - prowadzenie planowej polityki informacyjnej, a w jej ramach: wspólne opracowanie ulotki z ofertą poradni, oferta pracy poszczególnych zespołów poradni, współorganizowanie i uczestniczenie w targach i konferencjach; - organizacja dyżurów pracowników poradni w jej siedzibie i poza siedzibą, wprowadzenie stałych dni i godzin konsultacji, punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci 6-cio letnich; - zbieranie informacji od klientów na temat dostępności oferty; - przyjmowanie klientów bez skierowania, rejestracja bezpośrednio u specjalisty; - poszerzanie oferty (EEG Biofeedback, terapia baśnią, psychoedukacja, indywidualne treningi wychowawcze dla rodziców, badania przesiewowe sprawdzające narządy zmysłów, terapia dzieci moczących się, zajęcia metodą ruchu rozwijającego wg W. Sherborne, zajęcia dla dzieci z problemami grafomotorycznymi, zajęcia dla uczniów szkoły przyszpitalnej, spotkania szkoleniowe dla doradców zawodowych innych poradni, terapia rodzin, terapia dla dzieci z ADHD); - włączenie do programu zajęć terapeutycznych większej ilości atrakcyjnych dla dzieci programów komputerowych i innych pomocy; - zwiększenie liczby kontaktów i współpracy z nauczycielami dzieci objętych terapią w celu sprawdzania efektów terapeutycznych; - zorganizowanie kącika dla małych dzieci (zabawki, czasopisma, materiały promocyjne); - przeniesienie gabinetu do badania małych dzieci do dogodniejszych pomieszczeń zapewniających bezpieczeństwo; - trwa modernizacja budynku w celu wygospodarowania dodatkowych gabinetów oraz udogodnień dla niepełnosprawnych i małych dzieci; - wprowadzono dyżury telefoniczne w ramach 2 godzin konsultacji; - modyfikuje się zakres obowiązków pracowników w zależności od potrzeb klientów; - modyfikuje się programy zajęć w oparciu o potrzeby konkretnego dziecka lub grupy; - zmieniono, po szkoleniach, obieg dokumentów związany z orzecznictwem; - zwiększono dbałość o komunikatywność opinii. Poziom spełniania wymagania: B 12 / 20

13 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Komentarz: Placówka we współpracy z podmiotami działającymi w środowisku, identyfikuje jego potrzeby i możliwości oraz podejmuje działania, aby je skutecznie zaspokoić. Współpracuje z rodzicami przy diagnozie, rozwoju możliwości oraz mocnych stron dzieci. Współpraca z podmiotami funkcjonującymi w środowisku wpływa korzystnie na jej działalność, w szczególności w zakresie wspierania działań przedszkoli, szkół i rodziców. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania. Współpraca poradni z różnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku Z informacji uzyskanych od dyrektora, pracowników merytorycznych, jak również z analizy dokumentów wynika, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna współpracuje z następującymi podmiotami: lokalny samorząd, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, policja, żłobki, przedszkola, szkoły, rodzice, inne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki ochrony zdrowia, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlica socjoterapeutyczna, organizacje pozarządowe. Wymienione zostały: Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Oddział Otolaryngologiczny Dzienny, Zakład Opieki Zdrowotnej,,Prawobrzeże Medyk Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza", Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przylesie, Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Poradnie zdrowia psychicznego, Szpital psychiatryczny, Centrum Rehabilitacji Zawodowej, Wielofunkcyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień, Rzecznik Praw Dziecka, Komisariat Policji w Dąbiu, Urząd Wojewódzki, Sąd Rodzinny, Sąd Cywilny, Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy, Szczecińskie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ochotnicze Hufce Pracy, Kuratorzy zawodowi, Międzynarodowe Targi Szczecińskie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracownicy merytoryczni opisali w wywiadzie ogólnie, zaś dyrektor doprecyzował, na czym polega współpraca poradni z najważniejszymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola- spotkania psychoedukacyjne z rodzicami, obserwacje dzieci, przesiewowe badania logopedyczne, konsultacje z nauczycielami; szkoły - przygotowywanie dokumentów (opinie, orzeczenia), uczestniczenie we wspólnych przedsięwzięciach, zajęcia na terenie szkół dla dzieci, młodzieży i rodziców, przedstawianie oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w szkołach gimnazialnych, spotkania integracyjne na początku roku szkolnego, zorientowanie zawodowe, wybór kierunku studiów; placówki kształcenia specjalnego między innymi Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Zespół Szkół Specjalnych - przygotowanie dokumentów, wspólne przedsięwzięcia, np. wczesne wspomaganie, oddelegowanie psychologa; samorząd lokalny - udział poradni w posiedzeniach komisji oświaty, współpraca związana z portalem edukacyjnym, doradztwo w sprawie projektów projakościowych w szkołach. Współpraca poradni z rodzicami w zakresie diagnozy i rozwoju możliwości oraz mocnych stron uczniów Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych poradni, placówka współpracuje z rodzicami przy diagnozie i rozwoju potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów. Odbywa się to w sposób bezpośredni, poprzez omawianie wyników diagnozy i udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem po jej zakończeniu, w oparciu o zdiagnozowane mocne strony dziecka. Pośrednio natomiast przekazywane są wskazania do pracy z dzieckiem w szkole. Poprzez diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie poradni rodzice są bezpośrednio włączani w proces edukacyjno-wychowawczy (obserwacja, formy warsztatowe). Pozyskiwane w ten sposób doświadczenie rodzica oraz dodatkowe wyjaśnienia i wskazania są materiałem do kontynuowania pracy terapeutycznej w domu. Na współpracy z rodzicami bazuje diagnoza specjalistyczna, jak również terapia dziecka. Przy rozwijaniu potencjalnych możliwości dziecka wykorzystuje się przede wszystkim jego mocne strony. Monitorowanie terapii daje odpowiedź na pytanie o postępy i efekty zastosowanych oddziaływań. Współpraca poradni z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz podejmowania współpracy w kierunku rozwijania możliwości dziecka jest wystarczająca, jak stwierdzili wszyscy (28) ankietowani rodzice. Wpływ współpracy poradni z podmiotami środowiska lokalnego na działalność placówki 13 / 20

14 W opinii dyrektora oraz pracowników merytorycznych, najważniejsze korzyści odnoszone przez poradnię dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającym w lokalnym środowisku sprowadzają się do następujących kwestii: reklamowanie działalności, podkreślanie jej wartości dla dziecka, rodziny i szkoły; zdobywanie nowych zasobów i dzielenie się już posiadanymi w programie Dobre Sąsiedztwo poszerzając doświadczenia; nawiązanie głębszych relacji interpersonalnych pracowników poszczególnych instytucji, istnieje współpraca przebiegająca w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania; doskonalenie swoich kompetencji komunikacyjnych, negocjacyjnych, organizacyjnych, jednocześnie są samodzielni i profesjonalni. Oceniając wymieniane korzyści dyrektor i wszyscy ankietowani pracownicy (18) uważają, że współpraca jest konieczna, bardzo wzbogaca działalność placówki. Przedstawiciel samorządu i partnerzy stwierdzili w wywiadzie, że placówka wynosi ze współpracy znaczne korzyści. Od organu prowadzącego poradnia otrzymuje środki finansowe, umożliwiające funkcjonowanie i realizację zadań. Prowadzona jest wymiana doświadczeń i współpraca poprzez spotkania dyrektorów, w trakcie konferencji,,medycyna i oświata bliżej dziecka,,,dziecko krzywdzone,,,dziecko w rodzinie uzależnionej oraz wspólną realizację projektów np.,,targi dla rodziców i dzieci, międzynarodowy projekt z psychologiem z poradni, który dotyczył podniesienia poczucia bezpieczeństwa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach masowych i szkołach specjalnych w 5 krajach Unii Europejskiej. Dzięki współpracy poradnia ma kontakt ze szkołami i dyrektorami, którzy przekazują informacje służące dostosowaniu oferty i planowaniu pracy, co również wpływa na modyfikowanie koncepcji pracy poradni. W dokumentach przedstawionych w trakcie badania opisano rezultaty współpracy z partnerami placówki. Dotyczą one podejmowanych zadań związanych z raportami z ewaluacji wewnętrznej, dziennikami zajęć, protokołami Rady Pedagogicznej, sprawozdaniami pracowników, prośbą o oddelegowania pracowników oraz o zgodę na przeprowadzenie prelekcji. Rezultaty współpracy poradni z partnerami są widoczne również w zaświadczeniach o współpracy, podziękowaniach za realizację różnorodnych zadań i udzieloną pomoc, dokumentach zewnętrznych. Identyfikowanie potrzeb i możliwości środowiska Dyrektor stwierdził, że poradnia zbierała informacje klientów jaką formą są najbardziej zainteresowani oraz wygenerował dokumenty pod postacią informacji, opinii, orzeczenia, który dokument ten służy konkretnemu działaniu. Placówka zaspokaja potrzeby lokalnego środowiska, co wynika z analizy dokumentów oraz wypowiedzi dyrektora, pracowników merytorycznych i partnerów poradni. Podejmowano w tym celu następujące działania, które wynikały z analizy potrzeb środowiska: diagnozowanie (badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, badanie przesiewowe), opiniowanie, orzecznictwo, konsultacje, poradnictwo, działalność terapeutyczna, prelekcje, pedagogizacje rodziców, udział w konferencjach, zajęcia psychoedukacyjne i aktywizujące do wyboru kształcenia oraz zawodu, punkty konsultacyjne (z zakresu poradnictwa zawodowego, w zakresie dojrzałości i gotowości szkolnej), prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, badania przesiewowe (logopedyczne, dotyczące specyficznych trudności w pisaniu), udział w zespołach do specjalnych potrzeb edukacyjnych (Indywidualny program edukacji terapeutycznej, Plan działań wspierających), interwencje kryzysowe, proponowanie zajęć np. Szkoła dla Rodziców, konsultacje psychiatryczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Rodzice stwierdzili w wywiadzie, że placówka w ramach zaspokajania potrzeb lokalnego środowiska może udzielać wszechstronnej pomocy dzieciom z różnego rodzaju dysfunkcjami. Oprócz tego ważne jest uświadomienie rodzicom znaczenia wczesnej edukacji, udzielenie pomocy w wyborze szkoły, zaś w uzasadnionych przypadkach pomocy psychologicznej i logopedycznej oraz pomocy przy problemach w nauce, udzielanie wsparcia dzieciom oraz całym rodzinom z problemami złożonymi, zespołami chorób, zwiększenie u dziecka poczucia pewności, motywowanie do nauki, informowanie rodziców odnośnie sposobu pracy z dzieckiem w domu. W poradni panuje miła atmosfera, dlatego dzieci bardzo chętnie korzystają z jej pomocy, zaś rodzice cenią sobie opinie poradni i zawarte w nich zalecenia. Wykorzystanie przez poradnię zasobów środowiskowych Z pomocą podmiotów środowiska lokalnego, według dyrektora, w tym i poprzednim roku szkolnym prowadzone były następujące działania: punkty konsultacyjne w przedszkolach i szkołach; zmiana treści kształcenia zawodowego i rozszerzenia o kontakt z rodzicami młodzieży gimnazjalnej, która stoi na progu wyboru szkolnego jak i zawodowego; propagowanie propozycji profilaktycznych związanych z problemami pracy przedszkoli, szkół, problemów edukacyjnych lub rozwojowych młodzieży na podstawie dwóch filmów poradni na portalu edukacyjnym miasta Szczecin; rozpowszechnianie pomocy dla rodziców i dzieci w ramach współpracy z Międzynarodowymi Targami 14 / 20

15 Szczecińskimi. Partnerzy poradni stwierdzili w wywiadzie, że dla funkcjonowania placówki istotne są następujące zasoby i możliwości lokalnego środowiska: duża ilość terapeutów, psychologów, pedagogów odciąża poradnię, którzy doskonale diagnozują środowisko i udzielają wszelkiej informacji o rodzicach i ich dzieciach. Identyfikowanie potrzeb i możliwości środowiska Dyrektor stwierdza, że poradnia zbiera informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje między innymi poprzez badanie wymagań za pomocą ewaluacyjnych badań ankietowych, wywiadów, konsultacji. Oprócz tego zbiera informacje przy okazji udzielania porad oraz wymieniano doświadczenia i uwagi podczas spotkań tematycznych w lokalnym środowisku oświatowym. Placówka zaspokaja potrzeby lokalnego środowiska, co wynika z analizy dokumentów oraz wypowiedzi dyrektora, pracowników merytorycznych i partnerów poradni. Podejmowane są w tym celu następujące działania, które wynikają z analizy potrzeb środowiska: diagnozowanie (badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, w tym przesiewowe); terapia indywidualna i grupowa, np. zajęcia służące rozwojowi psychoruchowemu dziecka w wieku przedszkolnym w korelacji z rozwojem mowy; realizacja autorskich programów profilaktyczno-wychowawczych; zwiększenie liczby zajęć terapeutycznych na terenie szkół i w poradni oraz wsparcie w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkół; poradnictwo zawodowe i wsparcie dla dzieci i młodzieży w poradni i na terenie szkół z wykorzystaniem aktywnych form pracy; wsparcie rodziców poprzez nowe formy oddziaływania edukacyjno-wychowawczego np. Szkoła dla Rodziców, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców; wsparcie psychoedukacyjne dla żłobków, przedszkoli, szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych; organizacja i realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wykorzystaniem specjalistycznych metod oddziaływania terapeutycznego; organizacja punktu konsultacyjnego w celach informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych; tematyczne spotkania konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli w związku ze zgłaszanym problemem wychowawczym dotyczącym dziecka i rodziny np. terapie indywidualne dla młodzieży, która ma problemy z uzależnieniami lub funkcjonuje w środowisku naznaczonych w jakiś sposób patologicznie; specjalistyczne wsparcie na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych: zajęcia terapeutyczne metodą EEG Biofeedback. W opinii dyrektora, większość działań jest wykonywana w pełnym zakresie, zgodnie z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem środowiska lokalnego. Zdaniem uczestniczących w wywiadzie partnerów, poprzez adekwatne do możliwości działania, poradnia zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego na miarę możliwości. Zdaniem respondentów, placówka bezpośrednio dociera do szkół, placówek oraz rodziców dając gwarant, że trafią do niej osoby z potrzebami i chęcią uczestniczenia w terapii. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Komentarz: 15 / 20

16 Poradnia skutecznie informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych działań zarówno edukacyjnych jak i dotyczących realizacji jej zadań oraz sukcesów. Promuje też podejmowane działania edukacyjne wśród różnych grup odbiorców. Przedstawiciele lokalnego środowiska znają cele, ofertę, działania i osiągnięcia Poradni. Postrzegają ją jako dbającą o jakość usług i z nim relacje. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania. Informowanie przez placówkę o celowości i skuteczności swoich działań oraz ich promowanie wśród różnych grup odbiorców Zarówno dyrektor, jak i uczestniczący w wywiadzie partnerzy poradni oraz wszyscy wypełniający ankietę rodzice (28) stwierdzili, że placówka informuje podmioty zewnętrzne jakie cele chce realizować, jaki jest sens edukacyjny i wychowawczy realizowanych działań oraz jakie działania placówki sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną i wychowawczą. Z relacji dyrektora i wypowiadających się w wywiadzie pracowników merytorycznych poradni oraz partnerów wynika, że placówka promuje swoje działania edukacyjne poprzez spotkania z pedagogami, imprezy organizowane przez szkoły i instytucje, spotkania w terenie, pocztę pantoflową o dobrych zajęciach, portal edukacyjny Urzędu Miasta Szczecina, gazetki informacyjne na tablicach na korytarzach poradni, informatory, ulotki. Pracownicy wskazali ponadto na udostępnianie informacji dotyczących działalności poradni na tablicach ogłoszeń w przedszkolach i szkołach, udział pracowników w audycjach radiowych i telewizyjnych, reprezentowanie Poradni podczas dorocznych Targów Mamy Dziecko oraz Edukacji i Pracy. Działania promujące, wg dyrektora, kierowane są do przedszkoli, szkół, rodziców, partnerów. Stosowane formy promocji placówki są, zdaniem jej partnerów, wystarczające. Działania informacyjne placówki dotyczące jej działalności i osiągnięć Z analizy dokumentów, jak również z opisanych przez dyrektora sposobów informowania przez poradnię o swojej ofercie, jej działaniach i osiągnięciach wynika, że placówka rozpowszechnia informacje na ten temat poprzez: przygotowywanie specjalnych informatorów, ulotek, folderów; umieszczanie tego typu informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach dostępnych dla jej potencjalnych klientów; spotkania pedagogów, którzy zajmują się pracą w szkołach ale z określonym etapem edukacyjnym w różnych typach szkół; współpracę z koordynatorami przedszkoli. Zdaniem dyrektora, przekazywane ostatnio informacje do lokalnego środowiska dotyczyły następujących zagadnień: wyjść do przedszkoli i szkół oraz poradnictwa i konsultacji zorganizowanych dla potrzeb obniżenia wieku szkolnego dziecka wg programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Mam 6 lat i idę do szkoły. Przykładem rozpowszechnianych ostatnio w środowisku informacji o swoich osiągnięciach było złożenie przez dyrektora informacji o funkcjonowaniu placówki w postaci raportu do Komisji Edukacyjnej Miasta Szczecina oraz gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia edukacji w szkołach. Według dyrektora, po raz ostatni placówka podjęła działania informacyjne, dotyczące swojej działalności lub jej osiągnięć, nie więcej niż miesiąc temu. W opinii wyrażonej w wywiadzie przez pracowników merytorycznych poradni, w kontaktach z klientami skuteczne są formy bezpośrednie np. podczas spotkań i konsultacji z nauczycielami, grup wsparcia dla pedagogów szkolnych; udziału w radach pedagogicznych i zespołach szkół; prelekcji dla rodziców (przedszkoli i szkół); zajęć warsztatowych dla uczniów na terenie szkół; udziału pracowników poradni w Targach Edukacyjnych. Znajomość oferty, celów, działań i osiągnięć placówki przez przedstawicieli środowiska lokalnego Za najważniejsze osiągnięcia placówki w ostatnim czasie dyrektor uznał wprowadzenie konsultacji ze specjalistą poradni bezpośrednio lub przez telefon; zmiany w terapii logopedycznej (mniejsze ilości dzieci kosztem większych efektów pracy); bloki spotkań terapeutycznych; uruchomienie terapii EEG Biofeedback; portal edukacyjny Urzędu Miasta Szczecin. W opinii zdecydowanej większości ankietowanych rodziców oraz dorosłych klientów poradni, placówka informuje o swojej ofercie, działaniach i osiągnięciach, umieszczając tego typu informacje na tablicach ogłoszeń w miejscach dostępnych dla jej potencjalnych klientów (18 z 28) oraz poprzez bezpośredni kontakt z nimi (23 z 28). Powszechnie wykorzystywanym w tym celu sposobem jest również specjalne informatory, ulotki i foldery na temat działalności placówki (15 z 28). Wskazano również na prezentowanie poradni w lokalnych uroczystości (4 z 28), jak również za pośrednictwem wizyt pracowników w szkołach, uczestnictwo w wywiadówkach jak i po wywiadówkach (6 z 28). Wszyscy ankietowani rodzice (28) pozytywnie oceniają informacje na temat osiągnięć poradni. Zdaniem uczestniczących w wywiadzie partnerów, informowanie o osiągnięciach swoich pracowników i klientów przez poradnię wynika z bezpośrednich kontaktów, rozmów i przedkładanych ofert w trakcie dni otwartych w szkołach, spotkań rodziców dzieci 6-letnich z psychologiem. Przy pomocy ulotek, pocztą elektroniczną - mailową, przesyłane były na bieżąco informacje na temat nowości w ofercie. Partnerzy stwierdzili w rozmowie, że przepływ informacji jest bardzo dobry. 16 / 20

17 Dbałość poradni o jakość usług i dobre relacje z klientami oraz przedstawicielami lokalnego środowiska Jak wynika z analizy dokumentów, przy rozwijaniu pomocy w obszarze wczesnego wspomagania, poradnia zbierała w ostatnich latach dane o jakości w swojej pracy w środowisku lokalnym (żłobki, przedszkola, szkoły, instytucje współpracujące). Wyniki tego postępowania zostały opisane i zinterpretowane. Dane dotyczące postrzegania jakości pracy poradni w środowisku lokalnym zawarte są w dokumentach wewnętrznych (sprawozdania pracowników merytorycznych, raporty z ewaluacji wewnętrznej zawierające dane ilościowe i jakościowe oraz podziękowania). W opinii partnerów, placówka dba o jakość świadczonych usług, o czym świadczy zadowolenie klientów odnotowywane w bezpośrednich rozmowach. Innym źródłem informacji są kontakty z dyrektorem placówki i prowadzone z nim rozmowy na temat podejmowanych działań i ich efektów. Pozyskiwana jest informacja zwrotna od klientów oraz poprzez ewaluację wewnętrzną, ankiety, rozmowy z dziećmi i rodzicami. Usługi poradni cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy między innymi frekwencja na zajęciach z psychologiem, czy poszukiwanie kontaktu z poradnią przez młodzież. Wszyscy ankietowani rodzice (28) oraz dorośli klienci poradni (18) odbierają jej działalność bardzo pozytywnie twierdząc, że placówka dba o jakość świadczonych usług. Partnerzy poradni stwierdzili, że pracownikom zależy na współpracy z lokalnym środowiskiem, co wynika z rozmów, bezpośrednich kontaktów i sposobu prowadzenia zajęć. Poczucie, że pracownikom placówki zależy na współpracy z lokalnym środowiskiem mają wypowiadający się w badaniu ankietowym zdecydowana większość rodziców (26 z 28) oraz zdecydowana większość dorosłych klientów poradni (16 z 18). Poziom spełniania wymagania: B 17 / 20

18 Wnioski z ewaluacji: 1. Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie kładzie szczególny nacisk na udzielanie kompleksowego wsparcia w procesie edukacji i wychowania wszystkim grupom klientów. 2. Poradnia systematycznie rozpoznaje zmieniające się potrzeby klientów i modyfikuje swoje działania w celu zwiększenia dostępności do świadczonych usług. 3. Zespołowe planowanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in.: grup wsparcia dla pedagogów szkolnych, punktów konsultacyjnych, badań przesiewowych i dyżurów konsultacyjno-doradczych umożliwia klientom szerszy dostęp do oferty poradni. 4.Poradnia ściśle współpracuje z różnymi instytucjami oraz umiejętnie korzysta z zasobów środowiska lokalnego zwiększając w ten sposób swoje możliwości w zaspokojeniu potrzeb społecznych, wspierania przedszkoli i szkół oraz świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. 5. Poradnia promując świadczone usługi i osiągnięcia buduje swój pozytywny wizerunek, co przekłada się na pozyskiwanie nowych klientów. 18 / 20

19 Wymaganie Obszar: Procesy Placówka ma koncepcję pracy Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Obszar: Środowisko Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Promowana jest wartość edukacji Poziom spełniania wymagania B B B B B B 19 / 20

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raport sporządzili: Marek Chojecki Jolanta Dobrosielska Kurator Oświaty: / 20

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Legionowo Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 Członkowie Rady Pedagogicznej: Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.09.2016r. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni?

Załącznik nr 4 W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni? Załącznik nr 4 Nauczyciele Poradni: 16 1. W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni? W zakresie, który dotyczy konkretnie realizowanych zadań przez pracownika danej specjalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016-2017 L.p. Zadania Formy realizacji 1. Diagnoza badania diagnostyczne: (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) celem określenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli. Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie. Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE Tekst jednolity Statutu został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3 / 2012-2013 z dnia 14.05.2013r. Statut został opracowany na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach Gryfice Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 13. Koncepcja pracy poradni skoncentrowana jest na pacjencie oraz pracowniku.

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 13. Koncepcja pracy poradni skoncentrowana jest na pacjencie oraz pracowniku. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 1 marca 2011 r. Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 13 Koncepcja pracy poradni skoncentrowana jest na pacjencie oraz pracowniku.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI 19. 1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni wynika z określonych celów i zadań Poradni zawartych w indywidualnych planach pracy oraz planach pracy

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A P R A C Y

K O N C E P C J A P R A C Y Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 /12/13Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce z dnia 04.09.2012r.w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH. na lata

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH. na lata KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH na lata 2014 2019 Podstawą do opracowania Koncepcji pracy Poradni były: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017 PPP.0350.02.2015.IS Września, dnia 12.09.2016r. ROCZNY PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017 Sformułowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r. Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.. 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Myślenice Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie Promocja szkoły - utrwalone środowiskowe stereotypy na temat placówki, - zbyt małe zaangażowanie niektórych członków grona

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3; 44-300 Wodzisław Śl. tel./fax (32) 456 19 93; e-mail: ppp-wodzislaw@wp.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3; 44-300 Wodzisław Śl. tel./fax (32) 456 19 93; e-mail: ppp-wodzislaw@wp. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3; 44-300 Wodzisław Śl. tel./fax (32) 456 19 93; e-mail: ppp-wodzislaw@wp.pl www.poradnia.wodzislaw.pl Realizacja doradztwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Jawor 2010 r. TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. WZMACNIANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI.

Jawor 2010 r. TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. WZMACNIANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor tel./fax (076) 729 19 24 e-mail: sekretariat@pcpidm-jawor.pl www.pcpidm-jawor.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

tel./fax (0-56) 686 34 29

tel./fax (0-56) 686 34 29 nawiązaniu do Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie ul. Słowackiego 3 tel. (0-56) 686 00 52 tel./fax (0-56) 686 34 29 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE na lata 2014/2015

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. Ul. Urzędnicza 16 25 729 Kielce

Zapraszamy Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. Ul. Urzędnicza 16 25 729 Kielce Zapraszamy Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Ul. Urzędnicza 16 25 729 Kielce tel. sek. (41)345-86-09, (41)249-59-99 fax (41) 345-32-39 e-mail: mzppp1@wp.pl www.mzpppkielce.pl Miejski

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1591 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI TĘCZOWA PRZYSTAŃ PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ" Poradnia wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół i placówek prezydenta miasta Szczecin. Posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna P(r)omoc Legnica, ul. Wolności 4; tel , ; NIP ; REGON

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna P(r)omoc Legnica, ul. Wolności 4; tel , ; NIP ; REGON STATUT PORADNI Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej P(r)omoc z siedzibą w Legnicy przy Pl. Wolności 4, 59-220 Legnica, przyjęty dnia 06.10.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Rola poradni we wspomaganiu dziecka i jego rodziny oraz szkoły

Rola poradni we wspomaganiu dziecka i jego rodziny oraz szkoły Rola poradni we wspomaganiu dziecka i jego rodziny oraz szkoły mgr Mateusz Wiliński psycholog w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 6 w Poznaniu Podstawowa rola Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo