RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 20

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Marek Chojecki, Jolanta Dobrosielska. Badaniem objęto 18 klientów dorosłych, 28 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, pracowników merytorycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z klientami poradni, a także analizę dokumentacji oraz obserwację placówki. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor poradni Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd 12 Pracownicy merytoryczni Wywiad grupowy (FGI) Pracownicy zróżnicowani pod względem stażu, zakresu działań, pracy w zespołach) Nauczyciele, korzystający z usług poradni - wywiad grupowy z klientem Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 18 Wywiad grupowy (FGI) Reprezentanci nauczycieli 12 korzystających z usług poradni w ostatnim roku 18 Dorośli klienci Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej dorosłych osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Rodzice niepełnoletnich klientów Partnerzy i przedstawiciele organu prowadzącego Ankieta elektroniczna (CAWI) Wywiad grupowy (FGI) Badanie na próbie pełnej osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazani przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja placówki Wnętrze i teren placówki 1 Analiza danych zastanych / 20

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Szczecin Jaśminowa Numer 4 Kod pocztowy Urząd pocztowy Szczecin-Zdroje Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów publiczna Bez kategorii Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 Nauczyciele pełnozatrudnieni 19 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 0 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin Szczecin gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 20

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, do lektury którego Państwa zapraszamy dotyczy ewaluacji problemowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie w obszarach procesy zachodzące w placówce oraz funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym. Jest to placówka publiczna, prowadzona przez Radę Miasta Szczecin. Obszarem jej działania objęte są żłobki, przedszkola i szkoły z całego prawobrzeża Szczecina, a więc osiedla: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Dąbie, Załom, Wielgowo, Zdunowo, Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce, Majowe, Kijewo, Słoneczne, Bukowe, Klęskowo. Poradnia realizuje wszystkie zadania statutowe, zgodnie z wymogami stawianymi przez państwo, jest otwarta na nowe wyzwania i gotowa do udzielania pomocy, także poza jej siedzibą i w godzinach dogodnych dla klientów. Pracownicy poradni to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Oferują wieloaspektową diagnozę, terapii psychologicznej i pedagogicznej, orzecznictwa, opiniodawstwa, psychoterapię, poradnictwo zawodowe, profilaktykę, pomoc rodzicom i nauczycielom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi, terapię rodzin, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego, profilaktyki uzależnień, terapii psychologicznej i pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, terapii systemowej rodzin, socjoterapii, psychoterapii. Klienci bardzo chętnie korzystają z usług poradni. Wpływa na to miła atmosfera, życzliwość, gotowość niesienia pomocy, profesjonalizm i wnikliwe podejście do ich problemów. Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa na jej rozwój, umożliwia realizację wielu przedsięwzięć, które uwzględniają zarówno potrzeby, jak i potencjał środowiska. 5 / 20

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Istniejąca w poradni koncepcja pracy placówki jest znana pracownikom, rodzicom dzieci korzystających z usług poradni, dorosłym klientom oraz partnerom, a także jest przez nich w pełni akceptowana. Koncepcja ta jest przez pracowników merytorycznych poradni poddawana analizie i wynikającym z tej analizy modyfikacjom. Poradnia prowadzi wiele działań realizujących koncepcję pracy, w których szczególny nacisk kładzie na kompleksowe wsparcie dziecka, rodzica, nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek i ośrodków współpracujących z poradnią i funkcjonujących na terenie jej działania. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia tego wymagania. Koncepcja pracy poradni Z informacji uzyskanych podczas wywiadów od dyrektora i pracowników merytorycznych wynika, że istniejąca w placówce koncepcja pracy jest znana jej pracownikom. Koncepcja pracy placówki opiera się na podstawowych zadaniach wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Najważniejsze jej elementy to: - udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży; - pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; - udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w obszarze edukacji i wychowania; - realizowanie zadań poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz środowisku dzieci i młodzieży; - systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny; - ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych w oparciu o potrzeby środowiskowe i zmiany zachodzące w systemie oświaty; - planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych przebiegających w poradni w oparciu o ewaluację wewnętrzną; - promowanie działalności poradni w środowisku lokalnym, wzbogacając i modyfikując ofertę placówki, w ramach kompetencji statutowych, do potrzeb i oczekiwań środowiska; - pozyskiwanie środków pozabudżetowych, które wykorzystuje się na doskonalenie bazy lokalowej i realizację zadań statutowych. Działania realizujące koncepcję pracy Placówka prowadzi działania realizujące koncepcję jej pracy. Potwierdzają to w wywiadach dyrektor, pracownicy merytoryczni, klienci oraz przedstawiciele partnerów poradni. Klienci i partnerzy poradni potwierdzili, że mieli możliwość zapoznania się z koncepcją pracy placówki. Wskazywane przez nich przykłady dotyczą różnych form diagnozowania, pomocy rodzicom, dzieciom, nauczycielom, dyrektorom, działań profilaktycznych, wychodzenia naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka, wspomagania rodziców, pomocy w pokonywaniu trudności, na które napotykają dzieci na swojej drodze. Według respondentów poradnia kładzie szczególny nacisk na indywidualne potrzeby danego dziecka, na jego dobro i rozwój, na rozwiązywanie problemów, na szybką reakcję. Z przeprowadzonych wywiadów z dyrektorem i pracownikami merytorycznymi placówki wynika, że prowadzą działania stałe, sporadyczne i nowe we wszystkich obszarach zgodnie z koncepcją pracy. Do działań stałych zaliczyli: - diagnozowanie (pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, zawodoznawcze); - orzecznictwo; - poradnictwo; - terapie: pedagogiczne, zajęcia dla dzieci i ich rodziców Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, konsultacje rodzinne, Klub Rodziców; - konsultacje; - wspomaganie w wyborze kierunku kształcenia i zawodu warsztaty zawodoznawcze; rozmowy doradcze z elementami coachingu; - treningi wychowawcze; - współpraca ze szkołami i przedszkolami: prelekcje, pedagogizacja rodziców, zajęcia psychoedukacyjne; - badania przesiewowe logopedyczne; - współpraca ze środowiskiem lokalnym konsultacje z MOPRem, MOSem, MOIKiem, z pedagogami szkół prawobrzeża Szczecina; - prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (zgodnie z koncepcją placówki); - podnoszenie kwalifikacji pracowników; - indywidualna psychoterapia 6 / 20

7 młodzieży. Działania sporadyczne poradni: - promowanie działalności poradni w środowisku lokalnym poprzez udział w Targach Edukacyjnych; - szkolenie rad pedagogicznych w szkołach; - interwencja kryzysowa; - punkty konsultacyjne dotyczące: dojrzałości i gotowości szkolnej 6-latków, tygodnia świadomości dyslektycznej, ogólnopolskiego tygodnia kariery; punkty konsultacyjne zawodoznawcze dla dzieci i rodziców; - badania przesiewowe dotyczące specyficznych trudności w pisaniu; - terapia baśnią; - zajęcia dla dzieci z problemami grafomotorycznymi; - terapia dla dzieci z ADHD; - terapia moczenia mimowolnego dzieci, - udział w platformie webinaryjnej. W ciągu ostatnich dwóch lat poradnia podjęła nowe działania: - zorganizowanie punktów konsultacyjnych dotyczących dojrzałości i gotowości szkolnej 6-latków; - prelekcje na temat dojrzałości i gotowości szkolnej 6-latków; - terapia Biofeedback; - współudział w konferencjach profilaktycznych na terenie szkół; - szkolenie rad pedagogicznych na temat nowej struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego; - bloki spotkań terapeutycznych. Analiza i modyfikacje koncepcji pracy Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych koncepcja pracy poradni jest analizowana na bieżąco przez dyrektora i radę pedagogiczną i modyfikowana zgodnie z potrzebą. W modyfikacji koncepcji uwzględniono zmiany w prawie oświatowym, wyniki ewaluacji wewnętrznej, zmiany zachodzące w społeczeństwie i ich wpływ na dzieci i młodzież. Sama koncepcja pracy poradni ma charakter ogólny, zakłada dużą elastyczność i możliwość podejmowania działań w odpowiedzi na potrzeby środowiska. Dostosowywana jest do potrzeb środowiska na bieżąco, w tym sprawy nagłe, jak interwencja kryzysowa w środowisku ucznia. Zmiany w koncepcji pracy dotyczą współpracy ze szkołami, przedszkolami, placówkami oraz opracowywania i realizacji form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Duży nacisk kładzie się na udzielanie wsparcia rodzicom, pedagogom, nauczycielom, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły, placówki, a także na zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty poradni o nowe działania w odpowiedzi na potrzeby środowiska. Wśród zmian, które nastąpiły w ofercie poradni, będących wynikiem przeprowadzonych analiz pracownicy merytoryczni wymienili: zwiększenie się ilości konsultacji rodzinnych, większy współudział rodziców w diagnozie i procesach postdiagnostycznych, wprowadzenie terapii EEG Biofeedback, zmiany programów w terapiach pedagogicznych i logopedycznych, zmiany w ofercie dla dzieci w wieku przedszkolnym, zwiększenie ilości i jakości poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego, poradnictwo zawodowe w szkole przyszpitalnej, punkty konsultacyjne w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w ramach współpracy z rodzicami dzieci 5 i 6-letnich. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Komentarz: Oferta poradni umożliwia realizację zadań i oczekiwań klientów, jest systematycznie modyfikowana i wzbogacana, w zależności od potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Systematycznie monitorowany jest również poziom zaspokojenia potrzeb klientów. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia tego wymagania. Oferta placówki a potrzeby klientów Oferta programowa placówki odpowiada potrzebom klientów. Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych wyrażonym w wywiadzie wśród elementów oferty poradni będących odpowiedzią na bezpośrednie potrzeby klientów, można wymienić: - terapia logopedyczna; - terapia psychologiczna; - terapia pedagogiczna; - zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; - interwencja kryzysowa; - indywidualne porady zawodowe na podstawie badań; - indywidualne porady zawodowe bez badań; - porady bez badań; - badania przesiewowe logopedyczne; - porady postdiagnostyczne po badaniach; - konsultacje rodzinne; - psychoterapia indywidualna młodzieży; - zajęcia metodą ruchu rozwijającego Sherborne; - udział w Radach Pedagogicznych na terenie szkół; - prowadzenie prelekcji dla rodziców w szkołach; - prowadzenie punktów konsultacyjnoinformacyjnych na terenie szkół i przedszkoli; - terapia EEG Biofeedbeck; - konsultacje indywidualne; - terapia dzieci moczących się; - trening umiejętności wychowawczych - Klub Rodziców. Zdaniem partnerów i klientów 7 / 20

8 poradnia zaspakaja wszystkie ich potrzeby w miarę swoich możliwości. Wśród usług, z których klienci najczęściej korzystają wymienili: - terapia logopedyczna; - zajęcia metodą Weroniki Sherborne; - warsztaty Klubu Rodziców; - zajęcia poprawiające koncentrację uwagi Biofeedback; - pomoc w wyborze szkoły zawodoznawcze; - bajkoterapia; - diagnoza w kierunku zdolności matematycznych; - diagnoza w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju; - spotkania z rodzicami w szkole; - zajęcia plastyczne; - porady psychologa i pedagoga; - diagnoza w kierunku dysortografii. Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni powiedzieli, że oferta programowa poradni odpowiada potrzebom klientów, np.: rodzicom udzielane są porady i instruktaż; organizowane są spotkania z rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz warsztaty dla rodziców; rozszerzono ofertę psychoedukacyjną; stosowane są nowe formy terapii i metody aktywne, np. bajkoterapia, treningi, terapia zabawą; organizowane są punkty konsultacyjne, terapia rodzin, indywidualne sesje terapeutyczne, prowadzone są działania profilaktyczne, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, terapie pedagogiczne dla młodszych dzieci, zajęcia warsztatowe dla dzieci najmłodszych, zajęcia logopedyczne. Działania te prowadzone są zarówno w poradni, jak i na terenie szkół i przedszkoli. Potwierdzają to klienci, w opinii których poradnia zaspokaja wszystkie ich potrzeby. Monitorowanie realizacji zadań Monitoruje się realizację zadań poradni w kontekście potrzeb osób korzystających z oferty placówki. Potwierdzili to dyrektor i pracownicy merytoryczni, którzy podali, że badania dotyczące zaspokajania potrzeb klientów były prowadzone przez Zespół ds. diagnozowania pracy poradni w latach 2010/2011 oraz 2012/2013. Wśród sformułowanych wniosków wymieniono: - poradnia w zdecydowanej większości zaspokaja potrzeby klientów; - w poradni realizowane są różne formy pomocy pośredniej i bezpośredniej; - działania podejmowane wobec dzieci/uczniów w zdecydowanej większości wpływają korzystnie na zaspokojenie ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; - należy poszerzyć ofertę na zajęcia terapeutyczne dla młodzieży (szczególnie socjoterapię); - rozszerzono zagadnienia związane z edukacją zawodową. Klienci poradni powiedzieli, że pracownicy poradni zbierają ich opinie za pomocą ankiet, rozmów indywidualnych, przed i po każdych zajęciach, warsztatach, po zakończeniu terapii itp. Modyfikowanie i wzbogacanie oferty Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana, co potwierdzili wszyscy pytani respondenci (dyrektor, dorośli klienci, partnerzy oraz pracownicy merytoryczni). Pracownicy merytoryczni w badaniu ankietowym wskazali przykłady wprowadzonych zmian: - prelekcje, punkty konsultacyjne, rozprowadzanie materiałów informacyjnych w ramach wspierania nauczycieli i rodziców dzieci 6-letnich; - Terapia Biofeedback- doskonalenie koncentracji umiejetności koncentracji u dzieci. - modyfikacja wzorów opinii i orzeczeń, aby były w pełni czytelne i przydatne dla klientów; - poszerzenie oferty np. o badania przesiewowe ryzyka dysleksji, - terapia baśnią z elementami psychoedukacji, - prelekcje w placówkach, - poszerzenie działań terapeutycznych- częstsze konsultacje rodzinne, - zmieniono tematy prelekcji w szkołach i placówkach dostosowując je do potrzeb klientów; - wprowadzono punkty konsultacyjne w placówkach i poradni dla rodziców dzieci z rocznika 2007; - zmiana organizacji spotkań z logopedami; - wprowadzono godziny konsultacji umożliwiające szybsze reagowanie i pomoc dzieciom z problemami; - udział pracowników w pracy szkoły nad Indywidualnymi programami edukacyjno - terapeutycznymi i Planami działań wspierających; - indywidualne treningi umiejętności wychowawczych; - zajęcia psychoedukacyjne kształcące umiejętność koncentracji uwagi; - udział w zespołach na terenie szkół, zgodnie z zapotrzebowaniem; - diagnoza uczniów szkół podstawowych; - badania przesiewowe ryzyka dysleksji; - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; - konsultacje i porady dla rodziców; - systematyczna terapia (częstsze spotkania); - organizacja spotkań szkoleniowych dla doradców zawodowych innych poradni; - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne połączone z terapią (dziecko w trudnej sytuacji dydaktycznej i rodzinnej); - konsultacje indywidualne w szerszym zakresie - szybszy dostęp do logopedy; - konsultacje rodzinne; - konferencje profilaktyczne; - psychoedukacja; - zajęcia dla dzieci z problemami grafomotorycznymi; - terapia dla dzieci z ADHD; - zajęcia warsztatowe dla klas ostatnich ZSZ dotyczące wejścia na rynek pracy; - zajęcia integracyjne dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych; - zajęcia dla uczniów szkoły przyszpitalnej; - badania przesiewowe sprawdzające narządy mowy; - terapia dzieci moczących się; - wprowadzenie diagnozy małych dzieci DSR (Dziecięca Skala Rozwoju) Zdaniem partnerów zmiany w ofercie poradni w pełni zaspakajają najważniejsze potrzeby klientów. W opiniach i orzeczeniach znajdują się pełniejsze opisy, dokładniejsze wskazówki, uszczegółowione opisy działań. Dorośli klienci dodali, że zmiany są konieczne, ponieważ poradni zależy na zadowoleniu osób korzystających z jej usług. Poziom spełniania wymagania: B 8 / 20

9 Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: Zachodzące w poradni procesy edukacyjne są planowane indywidualnie i zespołowo przez pracowników merytorycznych, którzy wspólnie analizują świadczenie usług przez placówkę. Procesy te podlegają monitorowaniu, zmianom i doskonaleniu. Wnioski z monitorowania procesów są wykorzystywane, a zmiany wprowadza się w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia tego wymagania. Planowanie procesów edukacyjnych Procesy edukacyjne są planowane indywidualnie i zespołowo z uwzględnieniem potrzeb klienta, co znajduje potwierdzenie w opiniach dyrektora i pracowników merytorycznych. Planowanie indywidualne to przede wszystkim: opracowywanie planów pracy i sprawozdań; analizowanie działań na bieżąco (zapotrzebowanie na różne formy pracy: diagnozę, terapię, etc); analiza potrzeb klientów, analiza wyników kontrolnych (badanie funkcjonowania dziecka, któremu wydano np. opinię, orzeczenie, monitorowanie losów dziecka); dostosowywanie form pracy, narzędzi diagnostycznych, metod badawczych; opracowywanie pomocy ( instruktaży w formie pisemnej i ustnej) dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu; indywidualne programy do terapii (scenariusze). Planowanie grupowe to przede wszystkim: doskonalenie metod i form współpracy; podejmowanie wspólnych działań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb klientów; praca w duetach (psycholog-pedagog); opracowywanie wspólnych zaleceń i wniosków po diagnozie; proces diagnostyczny; orzecznictwo i opiniowanie; przekazywanie informacji i ustalanie formy pomocy dziecku; opracowywanie zaleceń i wskazań do pracy z dzieckiem dla rodziców i nauczycieli; współorganizowanie i udział w giełdach i targach edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; prowadzenie szkoleń i zajęć warsztatowych; opracowywanie programów i scenariuszy zajęć; praca w terenie; opieka nad praktykami; udział w doskonaleniach zawodowych w celu podnoszenia kompetencji; praca w zespołach; konsultacje dotyczące diagnozowania trudnych przypadków; podejmowanie decyzji odnośnie badań diagnostycznych i postdiagnostycznych; podsumowania rocznej pracy czyli realizacji planów pracy; planowanie pracy na następny rok; praca w zespołach zadaniowych; prowadzenie ewaluacji wewnętrznej. Zdaniem pracowników merytorycznych poradni planowanie procesów edukacyjnych odbywa się m.in. w następujący sposób: analiza koncepcji pracy na dany rok szkolny; analiza kwestionariuszy i ankiet ewaluacyjnych potrzeb pracowników i dyrektora do pracy w danym roku szkolnym; analiza sprawozdań semestralnych i całorocznych; indywidualne i zespołowe opracowywanie planów pracy, na podstawie których planowane są działania: diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, konsultacyjno - doradcze; współpraca z placówkami oświatowymi i ze środowiskiem; doskonalenie zawodowe. Planując pracę na bieżący rok szkolny uwzględniono działania, których celem jest udzielanie pomocy zespołom nauczycieli. Dotyczy to w szczególności pomocy w zakresie: opracowywania indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych (dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym), tworzenie planu działań wspierających grupę uczniów z orzeczeniami o nauczaniu indywidualnym i opiniami poradni) oraz indywidualnych programów rewalidacyjno - wychowawczych. Zespół do spraw ewaluacji bada zapotrzebowanie na usługi w środowisku lokalnym; każdy pracownik ewaluuje swoją pracę (monitoruje jej efektywność, analizuje sprawozdania, dokonuje samooceny). Analiza usług świadczonych przez poradnię Pracownicy merytoryczni wspólnie analizują świadczenie usług przez placówkę. Według dyrektora i pracowników (uczestniczących w wywiadzie oraz ankietowanych) wspólnie analizowane są m.in. zmiany wynikające z nowych rozporządzeń, godziny pracy, planowanie pracy, koncepcję pracy poradni, podział obowiązków, potrzeby środowiska, efekty pracy i wyniki ewaluacji, efektywność udzielanych porad, procedury wydawania orzeczeń i opinii, przebieg procesu terapii rodzin i efekty tej pracy. Po zajęciach grupowych pracownicy poradni sukcesywnie przeprowadzają analizę informacji zwrotnych otrzymanych od klientów i dostosowują zajęcia do oczekiwań klientów. Ponadto w placówce prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna, konsultowane są poszczególne przypadki i analizowane są efekty terapii. Z analiz dotyczących świadczenia usług przez poradnię wyciągane są wnioski: 1. klienci placówki wykazują zainteresowanie diagnozami (pedagogicznymi, psychologicznymi; logopedycznymi) stąd potrzeba badań kontrolnych; 2. poradnia właściwie informuje klientów o dostarczaniu wymaganych dokumentów; 3. klienci poradni znają koncepcję pracy placówki, wiedzą z jakimi problemami mogą się zgłaszać; 4. zdecydowana większość klientów skorzystałaby z pomocy poradni w przyszłości i poleciłaby wizytę w poradni innym; 5. Wprowadzone stałe dni i godziny na konsultacje wszystkich specjalistów skracają czas oczekiwania na badania diagnostyczne i powodują, że sprawy nagłe są załatwiane bezzwłocznie; 6. należy poszerzyć ofertę o zajęcia 9 / 20

10 o charakterze terapeutycznym; 7. należy zespołowo analizować trudne przypadki i modyfikować indywidualne i grupowe programy terapeutyczne; 8. należy systematycznie uaktualniać metody diagnostyczne i terapeutyczne; 9. należy dostosować tematykę i czas przeznaczony na zajęcia do aktualnego zapotrzebowania klientów; 10. istnieje konieczność zwiększenia ilości szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników merytorycznych ze względu na zmiany w prawie oświatowym i oczekiwania klientów; 11. należy poszerzyć sieci punktów konsultacyjnych na terenie szkół i przedszkoli. Specjaliści zauważają, że zwiększyła się świadomość rodziców, którzy coraz częściej zgłaszają się do poradni. Monitorowanie procesów edukacyjnych Procesy edukacyjne przebiegające w poradni są monitorowane, zdaniem dyrektora, głównie poprzez: analizy sprawozdań pracowników, dzienników pracy, zapisów w zeszytach konsultacji, informacje z zespołów orzekających. Wszyscy ankietowani pracownicy merytoryczni (18 z 18) deklarują, że monitorują procesy edukacyjne, w które są zaangażowani. Zdaniem dyrektora podczas monitorowania pracownicy zadają sobie m.in. następujące pytania: na jaką formę pomocy jest największe zapotrzebowanie?; jakie rodzaje opinii są najczęściej wydawane?; czy sporządzane opinie i orzeczenia są zgodne z przepisami prawa? Ankietowani pracownicy merytoryczni (18 z 18) deklarują, że podczas monitorowania stawiają sobie m.in. następujące pytania: Czy godziny pracy poradni odpowiadają potrzebom klientów? Czy rodzice zauważyli jakieś pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka? Jakie? Czego oczekują klienci po wizycie w poradni? Czy zalecenia z ostatniej opinii zostały zrealizowane? Czy wskazówki do pracy z dzieckiem są dla nich zrozumiałe? Czy uczestnictwo dziecka w zajęciach wpłynęło na jego lepsze funkcjonowanie w szkole? Jak ocenia klient kompetencje/fachowość,/profesjonalizm osoby, która przeprowadziła zajęcia? Dyrektor powiedział, że na podstawie monitoringu zmieniono działania terapeutyczne logopedów wprowadzono częstsze spotkania, które okazały się efektywniejsze; wprowadzono szerszą informację dotyczącą kształcenia zawodowego (takie było zapotrzebowanie rodziców gimnazjalistów) oraz rozszerzono ofertę zajęć aktywizujących młodzież w wyborze zawodu. Poradnia prowadzi też monitoring obiegu dokumentów. Działające w placówce komisje monitorują zadania komisja statutowa monitoruje zmiany w przepisach prawa, komisja rozwoju zawodowego plany rozwoju na następny rok, komisja promocji estetyki wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek placówki. Ponadto pracownicy podali przykłady wniosków wynikających z monitorowania: dobór ćwiczeń stosowany w terapii jest trafny; dzieci /uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia; bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami, których dziecko uczęszcza na terapię (poza sporadycznymi wyjątkami); za mało jest godzin na terapię logopedyczną, za długi jest termin oczekiwania na terapię (zbyt dużo chętnych, a zbyt mało logopedów w szkołach i w przedszkolach; dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi powinny korzystać z zajęć częściej, ale spotkanie powinno być krótsze; należy nadal rozszerzać współpracę ze specjalistami w poradni i poza nią; poszerzyć działalność informacyjną wśród rodziców, szczególnie w zakresie profilaktyki logopedycznej; systematycznie wzbogacać warsztat pracy o aktualne metody diagnostyczne i pomoce terapeutyczne; podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne, samokształcenie. Wykorzystywanie wniosków z monitorowania procesów edukacyjnych Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane do planowania tych procesów. Dyrektor i pracownicy merytoryczni podali podczas wywiadów przykłady decyzji podjętych w oparciu o wyniki monitorowania: wyodrębniono godziny na terapię EEG Biofeedback, ustalono stałe godziny na konsultację, zorganizowano punkty konsultacyjne dla rodziców latków na terenie szkół, przedszkoli, poradni, wyposażono gabinet dla dzieci w wieku przedszkolnym w zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne, rozszerzono ofertę poradni w zakresie doradztwa zawodowego, wprowadzono zmiany w opiniach i orzeczeniach w zakresie formułowania zaleceń, trwa modernizacja wejścia do budynku dla potrzeb klientów niepełnosprawnych i z małymi dziećmi, zmieniono formy wniosków, opinii i orzeczeń zawarto w nich informacje dotyczące podstawy programowej, ramowych planów nauczania, form pomocy psychologiczno pedagogicznej, zwiększono współpracę ze środowiskiem szkołami, przedszkolami. Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych ustaleń między nauczycielami, co potwierdzają wszyscy ankietowani pracownicy, podając przykłady: wzbogacenie wyposażenia poradni (zakup odpowiednich mebli dla małych dzieci z certyfikatami bezpieczeństwa, nowej metody diagnostycznej "Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dla dzieci 5/6 letnich", materaców, koców i radiomagnetofonu na zajęcia grupowe), utworzenie punktów porad pedagogicznych, psychologicznych i zawodoznawczych na terenie placówek, uwzględniono czas przeznaczony na konsultacje rodzinne - w razie potrzeby klientów jest on elastycznie wydłużany, wprowadzono zajęcia warsztatowe aktywizujące w wyborze zawodu dla klas I i II liceum ogólnokształcącego, spotkania doradców zawodowych poradni szczecińskich i województwa zachodniopomorskiego dotyczące oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, modernizacja budynku; wprowadzenie stałych godzin konsultacji i porad dla rodziców; wprowadzenie terapii Biofeedback, systematyczna 10 / 20

11 terapia (częstsze spotkania - jeden raz w tygodniu); terapia dzieci moczących się, zajęcia psychoedukacyjne kształcące umiejętność koncentracji uwagi, indywidualne treningi umiejętności wychowawczych; udział w zespołach na terenie szkół, stałe godziny konsultacji i porad dla rodziców; konferencje profilaktyczne; terapia dla dzieci z ADHD; zajęcia integracyjne dla klas I szkół podadgimnazjalnych; konsultacje i porady dla rodziców lub dorosłych uczniów, możliwość samodzielnego planowania zajęć na terenie szkół po uwzględnieniu ich zapotrzebowania, wprowadzenie zajęć sprzyjających koncentracji uwagi uczniów szkół podstawowych, wydłużenie pracy poradni w dniach, kiedy prowadzone są cykliczne zajęcia grupowe z rodzicami, możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy podczas ferii zmiana godzin pracy na popołudniowe wg zapotrzebowania rodziców, szkolenie członków rad pedagogicznych szkół i doradców zawodowych z zakresu zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Wszyscy ankietowani pracownicy merytoryczni (18 z 18) twierdzą, że ich głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu zmian w realizacji procesów edukacyjnych w poradni. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Komentarz: Poradnia ułatwia różnym grupom klientów dostęp do swoich usług dostosowując godziny pracy do ich potrzeb. Pracownicy zbierają informacje na temat dostępności oferty, analizują je i wysuwają wnioski do dalszej pracy. Wnioski te są następnie wdrażane w celu stworzenia coraz większych możliwości do korzystania z usług poradni. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia tego wymagania. Ułatwienia dla klientów Placówka dba o dostęp do swojej oferty i ułatwia klientom korzystanie ze swoich usług. Zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców (28 z 28) i większości dorosłych klientów poradni (16 z 18) godziny pracy poradni są dla nich dogodne. Klienci uczestniczący w wywiadzie podali, że usługi poradni są łatwo dostępne nie tylko dla nich, ale także dla innych klientów, np. dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Powiedzieli również, że szkoły i przedszkola mają na bieżąco informacje o ofercie poradni i przekazują je na zebraniach z rodzicami. Oferta poradni wywieszana jest również na tablicach ogłoszeń w szkołach, rozdawane są ulotki na zebraniach, a przedstawiciele poradni zapraszani są na dni otwarte szkół i prowadzą tam zajęcia np. dla 5-latków oraz prelekcje dla rodziców po lub przed zebraniami w szkołach. W planowaniu swojej pracy poradnia uwzględnia terminy, możliwości dojazdu oraz potrzeby klientów. Trudności z dostępem do oferty placówki mogą mieć, zdaniem respondentów, osoby niepełnosprawne oraz ci, którzy nie chcą tu trafić. Z obserwacji placówki wynika że poradnia świadczy swoje usługi w godzinach umożliwiających skorzystanie z nich różnym grupom klientów (poniedziałek - piątek: ). Dyrektor poradni dodał, że niektórzy klienci oczekują dostępności zajęć w soboty, ale na razie jest to niemożliwe. Analiza dostępności oferty placówki i wnioski Z wywiadu dyrektora i pracowników merytorycznych, poradnia zbiera informacje na temat swojej oferty oraz jej dostępności poprzez rozmowy z rodzicami i dorosłymi klientami, poprzez ankiety, na zebraniach dla rodziców, pedagogów szkolnych, kontakty z nauczycielami, dyrektorami szkół przedszkoli i placówek. Informacje są zbierane i analizowane systematycznie poprzez zespół ds. diagnozowania pracy poradni przy udziale wszystkich pracowników. W ostatnim roku szkolnym zespół ds. ewaluacji przeprowadził badanie dostępności oferty dla klientów, które przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety opracowanej przez zespół pracowników poradni. Zarówno dyrektor jak i pracownicy merytoryczni w przeprowadzonym wywiadzie stwierdzili, że sporządzono wnioski z analizy dostępności oferty placówki: 1. Lokalizacja poradni jest dogodna dla klientów; 2. Oferta pracy poradni jest znana w środowisku lokalnym; 3. Poradnia jest dostępna do przyjęcia osób niepełnosprawnych i z małymi dziećmi - w razie potrzeby jest możliwość zamiany gabinetów i prowadzenia badań na parterze, pracownicy służą pomocą we wniesieniu wózka, możliwe są badania w domu rodzinnym dziecka jednak potrzebna jest modernizacja budynku (w toku); 4. Dogodne są godziny otwarcia poradni; 5. Terminy oczekiwania na badania zazwyczaj spełniają oczekiwania klientów; 6. Oferta placówki dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych bez względu na ich status społeczny, poziom zamożności, światopogląd religijny, pochodzenie etniczne itp.; 7. Oferta poradni spełnia zapotrzebowanie klientów i jest na bieżąco monitorowana i modyfikowana do zgłaszanych potrzeb 11 / 20

12 np. dodatkowe godziny, konsultacje, zajęcia; 8. Znany jest klientom zakres działalności realizowany w poradni; 9. Klienci uzyskują informacje o działalności poradni z różnych źródeł; 10. Klienci ponownie korzystają z usług poradni. Ankietowani pracownicy merytoryczni podają szereg przykładów działań, jakie wprowadziła poradnia w celu ułatwienia klientom dostępu do swoich usług: - organizowane są spotkania pracowników poradni z pedagogami szkolnymi; - zwiększono dostępność usług i skrócono czas oczekiwania na badania; - rozszerzono ofertę placówki i podwyższono jakość pracy; - zwiększono efektywność grupowych zajęć terapeutycznych; - zwiększono ilość i jakość terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej; - godziny terapii dostosowuje się do planu lekcji ucznia, aby nie tracił zajęć szkolnych; - utworzono sieć punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach ( większy dostęp do psychologa, pedagoga, logopedy); - elastyczne dostosowanie godzin pracy, terminów badań i innych form działalności statutowej do indywidualnych potrzeb klientów (od 8 do 18); - badania w domu klienta niepełnosprawnego; - prowadzenie planowej polityki informacyjnej, a w jej ramach: wspólne opracowanie ulotki z ofertą poradni, oferta pracy poszczególnych zespołów poradni, współorganizowanie i uczestniczenie w targach i konferencjach; - organizacja dyżurów pracowników poradni w jej siedzibie i poza siedzibą, wprowadzenie stałych dni i godzin konsultacji, punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci 6-cio letnich; - zbieranie informacji od klientów na temat dostępności oferty; - przyjmowanie klientów bez skierowania, rejestracja bezpośrednio u specjalisty; - poszerzanie oferty (EEG Biofeedback, terapia baśnią, psychoedukacja, indywidualne treningi wychowawcze dla rodziców, badania przesiewowe sprawdzające narządy zmysłów, terapia dzieci moczących się, zajęcia metodą ruchu rozwijającego wg W. Sherborne, zajęcia dla dzieci z problemami grafomotorycznymi, zajęcia dla uczniów szkoły przyszpitalnej, spotkania szkoleniowe dla doradców zawodowych innych poradni, terapia rodzin, terapia dla dzieci z ADHD); - włączenie do programu zajęć terapeutycznych większej ilości atrakcyjnych dla dzieci programów komputerowych i innych pomocy; - zwiększenie liczby kontaktów i współpracy z nauczycielami dzieci objętych terapią w celu sprawdzania efektów terapeutycznych; - zorganizowanie kącika dla małych dzieci (zabawki, czasopisma, materiały promocyjne); - przeniesienie gabinetu do badania małych dzieci do dogodniejszych pomieszczeń zapewniających bezpieczeństwo; - trwa modernizacja budynku w celu wygospodarowania dodatkowych gabinetów oraz udogodnień dla niepełnosprawnych i małych dzieci; - wprowadzono dyżury telefoniczne w ramach 2 godzin konsultacji; - modyfikuje się zakres obowiązków pracowników w zależności od potrzeb klientów; - modyfikuje się programy zajęć w oparciu o potrzeby konkretnego dziecka lub grupy; - zmieniono, po szkoleniach, obieg dokumentów związany z orzecznictwem; - zwiększono dbałość o komunikatywność opinii. Poziom spełniania wymagania: B 12 / 20

13 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Komentarz: Placówka we współpracy z podmiotami działającymi w środowisku, identyfikuje jego potrzeby i możliwości oraz podejmuje działania, aby je skutecznie zaspokoić. Współpracuje z rodzicami przy diagnozie, rozwoju możliwości oraz mocnych stron dzieci. Współpraca z podmiotami funkcjonującymi w środowisku wpływa korzystnie na jej działalność, w szczególności w zakresie wspierania działań przedszkoli, szkół i rodziców. Poniżej wskazane zostaną argumenty, które świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania. Współpraca poradni z różnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku Z informacji uzyskanych od dyrektora, pracowników merytorycznych, jak również z analizy dokumentów wynika, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna współpracuje z następującymi podmiotami: lokalny samorząd, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, policja, żłobki, przedszkola, szkoły, rodzice, inne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki ochrony zdrowia, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlica socjoterapeutyczna, organizacje pozarządowe. Wymienione zostały: Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Oddział Otolaryngologiczny Dzienny, Zakład Opieki Zdrowotnej,,Prawobrzeże Medyk Poradnia Audiologiczno- Foniatryczna, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza", Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przylesie, Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Poradnie zdrowia psychicznego, Szpital psychiatryczny, Centrum Rehabilitacji Zawodowej, Wielofunkcyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień, Rzecznik Praw Dziecka, Komisariat Policji w Dąbiu, Urząd Wojewódzki, Sąd Rodzinny, Sąd Cywilny, Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy, Szczecińskie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ochotnicze Hufce Pracy, Kuratorzy zawodowi, Międzynarodowe Targi Szczecińskie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracownicy merytoryczni opisali w wywiadzie ogólnie, zaś dyrektor doprecyzował, na czym polega współpraca poradni z najważniejszymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola- spotkania psychoedukacyjne z rodzicami, obserwacje dzieci, przesiewowe badania logopedyczne, konsultacje z nauczycielami; szkoły - przygotowywanie dokumentów (opinie, orzeczenia), uczestniczenie we wspólnych przedsięwzięciach, zajęcia na terenie szkół dla dzieci, młodzieży i rodziców, przedstawianie oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w szkołach gimnazialnych, spotkania integracyjne na początku roku szkolnego, zorientowanie zawodowe, wybór kierunku studiów; placówki kształcenia specjalnego między innymi Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Zespół Szkół Specjalnych - przygotowanie dokumentów, wspólne przedsięwzięcia, np. wczesne wspomaganie, oddelegowanie psychologa; samorząd lokalny - udział poradni w posiedzeniach komisji oświaty, współpraca związana z portalem edukacyjnym, doradztwo w sprawie projektów projakościowych w szkołach. Współpraca poradni z rodzicami w zakresie diagnozy i rozwoju możliwości oraz mocnych stron uczniów Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych poradni, placówka współpracuje z rodzicami przy diagnozie i rozwoju potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów. Odbywa się to w sposób bezpośredni, poprzez omawianie wyników diagnozy i udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem po jej zakończeniu, w oparciu o zdiagnozowane mocne strony dziecka. Pośrednio natomiast przekazywane są wskazania do pracy z dzieckiem w szkole. Poprzez diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie poradni rodzice są bezpośrednio włączani w proces edukacyjno-wychowawczy (obserwacja, formy warsztatowe). Pozyskiwane w ten sposób doświadczenie rodzica oraz dodatkowe wyjaśnienia i wskazania są materiałem do kontynuowania pracy terapeutycznej w domu. Na współpracy z rodzicami bazuje diagnoza specjalistyczna, jak również terapia dziecka. Przy rozwijaniu potencjalnych możliwości dziecka wykorzystuje się przede wszystkim jego mocne strony. Monitorowanie terapii daje odpowiedź na pytanie o postępy i efekty zastosowanych oddziaływań. Współpraca poradni z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz podejmowania współpracy w kierunku rozwijania możliwości dziecka jest wystarczająca, jak stwierdzili wszyscy (28) ankietowani rodzice. Wpływ współpracy poradni z podmiotami środowiska lokalnego na działalność placówki 13 / 20

14 W opinii dyrektora oraz pracowników merytorycznych, najważniejsze korzyści odnoszone przez poradnię dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającym w lokalnym środowisku sprowadzają się do następujących kwestii: reklamowanie działalności, podkreślanie jej wartości dla dziecka, rodziny i szkoły; zdobywanie nowych zasobów i dzielenie się już posiadanymi w programie Dobre Sąsiedztwo poszerzając doświadczenia; nawiązanie głębszych relacji interpersonalnych pracowników poszczególnych instytucji, istnieje współpraca przebiegająca w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania; doskonalenie swoich kompetencji komunikacyjnych, negocjacyjnych, organizacyjnych, jednocześnie są samodzielni i profesjonalni. Oceniając wymieniane korzyści dyrektor i wszyscy ankietowani pracownicy (18) uważają, że współpraca jest konieczna, bardzo wzbogaca działalność placówki. Przedstawiciel samorządu i partnerzy stwierdzili w wywiadzie, że placówka wynosi ze współpracy znaczne korzyści. Od organu prowadzącego poradnia otrzymuje środki finansowe, umożliwiające funkcjonowanie i realizację zadań. Prowadzona jest wymiana doświadczeń i współpraca poprzez spotkania dyrektorów, w trakcie konferencji,,medycyna i oświata bliżej dziecka,,,dziecko krzywdzone,,,dziecko w rodzinie uzależnionej oraz wspólną realizację projektów np.,,targi dla rodziców i dzieci, międzynarodowy projekt z psychologiem z poradni, który dotyczył podniesienia poczucia bezpieczeństwa ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach masowych i szkołach specjalnych w 5 krajach Unii Europejskiej. Dzięki współpracy poradnia ma kontakt ze szkołami i dyrektorami, którzy przekazują informacje służące dostosowaniu oferty i planowaniu pracy, co również wpływa na modyfikowanie koncepcji pracy poradni. W dokumentach przedstawionych w trakcie badania opisano rezultaty współpracy z partnerami placówki. Dotyczą one podejmowanych zadań związanych z raportami z ewaluacji wewnętrznej, dziennikami zajęć, protokołami Rady Pedagogicznej, sprawozdaniami pracowników, prośbą o oddelegowania pracowników oraz o zgodę na przeprowadzenie prelekcji. Rezultaty współpracy poradni z partnerami są widoczne również w zaświadczeniach o współpracy, podziękowaniach za realizację różnorodnych zadań i udzieloną pomoc, dokumentach zewnętrznych. Identyfikowanie potrzeb i możliwości środowiska Dyrektor stwierdził, że poradnia zbierała informacje klientów jaką formą są najbardziej zainteresowani oraz wygenerował dokumenty pod postacią informacji, opinii, orzeczenia, który dokument ten służy konkretnemu działaniu. Placówka zaspokaja potrzeby lokalnego środowiska, co wynika z analizy dokumentów oraz wypowiedzi dyrektora, pracowników merytorycznych i partnerów poradni. Podejmowano w tym celu następujące działania, które wynikały z analizy potrzeb środowiska: diagnozowanie (badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, badanie przesiewowe), opiniowanie, orzecznictwo, konsultacje, poradnictwo, działalność terapeutyczna, prelekcje, pedagogizacje rodziców, udział w konferencjach, zajęcia psychoedukacyjne i aktywizujące do wyboru kształcenia oraz zawodu, punkty konsultacyjne (z zakresu poradnictwa zawodowego, w zakresie dojrzałości i gotowości szkolnej), prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, badania przesiewowe (logopedyczne, dotyczące specyficznych trudności w pisaniu), udział w zespołach do specjalnych potrzeb edukacyjnych (Indywidualny program edukacji terapeutycznej, Plan działań wspierających), interwencje kryzysowe, proponowanie zajęć np. Szkoła dla Rodziców, konsultacje psychiatryczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Rodzice stwierdzili w wywiadzie, że placówka w ramach zaspokajania potrzeb lokalnego środowiska może udzielać wszechstronnej pomocy dzieciom z różnego rodzaju dysfunkcjami. Oprócz tego ważne jest uświadomienie rodzicom znaczenia wczesnej edukacji, udzielenie pomocy w wyborze szkoły, zaś w uzasadnionych przypadkach pomocy psychologicznej i logopedycznej oraz pomocy przy problemach w nauce, udzielanie wsparcia dzieciom oraz całym rodzinom z problemami złożonymi, zespołami chorób, zwiększenie u dziecka poczucia pewności, motywowanie do nauki, informowanie rodziców odnośnie sposobu pracy z dzieckiem w domu. W poradni panuje miła atmosfera, dlatego dzieci bardzo chętnie korzystają z jej pomocy, zaś rodzice cenią sobie opinie poradni i zawarte w nich zalecenia. Wykorzystanie przez poradnię zasobów środowiskowych Z pomocą podmiotów środowiska lokalnego, według dyrektora, w tym i poprzednim roku szkolnym prowadzone były następujące działania: punkty konsultacyjne w przedszkolach i szkołach; zmiana treści kształcenia zawodowego i rozszerzenia o kontakt z rodzicami młodzieży gimnazjalnej, która stoi na progu wyboru szkolnego jak i zawodowego; propagowanie propozycji profilaktycznych związanych z problemami pracy przedszkoli, szkół, problemów edukacyjnych lub rozwojowych młodzieży na podstawie dwóch filmów poradni na portalu edukacyjnym miasta Szczecin; rozpowszechnianie pomocy dla rodziców i dzieci w ramach współpracy z Międzynarodowymi Targami 14 / 20

15 Szczecińskimi. Partnerzy poradni stwierdzili w wywiadzie, że dla funkcjonowania placówki istotne są następujące zasoby i możliwości lokalnego środowiska: duża ilość terapeutów, psychologów, pedagogów odciąża poradnię, którzy doskonale diagnozują środowisko i udzielają wszelkiej informacji o rodzicach i ich dzieciach. Identyfikowanie potrzeb i możliwości środowiska Dyrektor stwierdza, że poradnia zbiera informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje między innymi poprzez badanie wymagań za pomocą ewaluacyjnych badań ankietowych, wywiadów, konsultacji. Oprócz tego zbiera informacje przy okazji udzielania porad oraz wymieniano doświadczenia i uwagi podczas spotkań tematycznych w lokalnym środowisku oświatowym. Placówka zaspokaja potrzeby lokalnego środowiska, co wynika z analizy dokumentów oraz wypowiedzi dyrektora, pracowników merytorycznych i partnerów poradni. Podejmowane są w tym celu następujące działania, które wynikają z analizy potrzeb środowiska: diagnozowanie (badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, w tym przesiewowe); terapia indywidualna i grupowa, np. zajęcia służące rozwojowi psychoruchowemu dziecka w wieku przedszkolnym w korelacji z rozwojem mowy; realizacja autorskich programów profilaktyczno-wychowawczych; zwiększenie liczby zajęć terapeutycznych na terenie szkół i w poradni oraz wsparcie w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkół; poradnictwo zawodowe i wsparcie dla dzieci i młodzieży w poradni i na terenie szkół z wykorzystaniem aktywnych form pracy; wsparcie rodziców poprzez nowe formy oddziaływania edukacyjno-wychowawczego np. Szkoła dla Rodziców, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców; wsparcie psychoedukacyjne dla żłobków, przedszkoli, szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych; organizacja i realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wykorzystaniem specjalistycznych metod oddziaływania terapeutycznego; organizacja punktu konsultacyjnego w celach informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych; tematyczne spotkania konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli w związku ze zgłaszanym problemem wychowawczym dotyczącym dziecka i rodziny np. terapie indywidualne dla młodzieży, która ma problemy z uzależnieniami lub funkcjonuje w środowisku naznaczonych w jakiś sposób patologicznie; specjalistyczne wsparcie na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych: zajęcia terapeutyczne metodą EEG Biofeedback. W opinii dyrektora, większość działań jest wykonywana w pełnym zakresie, zgodnie z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem środowiska lokalnego. Zdaniem uczestniczących w wywiadzie partnerów, poprzez adekwatne do możliwości działania, poradnia zaspokaja potrzeby środowiska lokalnego na miarę możliwości. Zdaniem respondentów, placówka bezpośrednio dociera do szkół, placówek oraz rodziców dając gwarant, że trafią do niej osoby z potrzebami i chęcią uczestniczenia w terapii. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Komentarz: 15 / 20

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty XXXIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Technikum Nr 2 Rzeszów Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Kamień Pomorski Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące Kossaka Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ VIII Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo