POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

2 Spis treści: Wprowadzenie 1.Określenie celów programu 1.1 Określenie celów głównych 1.2 Określenie celów szczegółowych 2. Aktualny stan lecznictwa psychiatrycznego w powiecie łęczyńskim 3..Zadania w ramach celów szczegółowych programu 4. Harmonogram realizacji założonych celów

3 WPROWADZENIE Światowa Organizacja Zdrowia w swojej klasycznej definicji określiła zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia. W tym aspekcie zdrowiem psychicznym jest nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swego potencjału, może sobie radzić ze stresem, pracować efektywnie oraz jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. W związku z powyższym zdrowie psychiczne jest istotnym elementem zainteresowań zdrowia publicznego. Z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne, poziom rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej oraz integralności problemów zdrowotnych i społecznych istnieje potrzeba wypracowania programu powiatowego ochrony zdrowia psychicznego. Mając na uwadze rozmiar i dynamikę problemów zdrowia psychicznego zostało opracowanych szereg dokumentów przez Światową Organizację Zdrowia, organy Unii Europejskiej oraz organy administracji publicznej Polski określających modele opieki psychiatrycznej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ponadto, w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. W tym aspekcie, ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym; 2) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

4 Zadania te są realizowane przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Podstawą prawną do działań związanych z ochroną zdrowia psychicznego są także przepisy zawarte w innych aktach normatywnych: 1) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U Nr 164, poz z późn. zm.); 2) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 3) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U Nr 175, poz z późn. zm.).

5 1. Określenie celów programu 1.1 Określenie celów głównych Celami głównymi są: 1) promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 1.2. Określenie celów szczegółowych Do celów szczegółowych Programu należą: 1) w zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym: a) upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, b) zapobieganie zaburzeniom psychicznym, c) zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, d) organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego; 2) w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym: a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, c) aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, d) skoordynowanie różnych form opieki i pomocy;

6 2. Aktualny stan lecznictwa psychiatrycznego w powiecie łęczyńskim. Zasoby instytucjonalne. Problematyka zachorowalności dotyczy znacznego odsetka mieszkańców powiatu. Tabela nr 1. Choroby psychiczne. Zachorowalność i chorobowość w podziale na powiaty 2009r. (w liczbach bezwzględnych) Wyszczególnienie województwo powiat łęczyński organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z objawowymi z ch Z ch zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu zaburzenia spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe epizody afektywne depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych upośledzenie umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym inne nieokreślone zaburzenia psychiczne obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne

7 Tabela nr 2. Choroby psychiczne. Zachorowalność i chorobowość w podziale na powiaty 2009r.(wskaźnik na 10tys. ludności) Wyszczególnienie województwo powiat łęczyński organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z objawowymi z ch z ch 10,04 42,12 6,13 17,69 zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 14,81 37,74 2,98 4,38 zaburzenia spowodowane używaniem innych 2,86 7,31 1,58 2,1 substancji psychoaktywnych schizofrenia 4,67 27,71 0,88 9,28 inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe 3,63 18,68 2,45 8,41 epizody afektywne 8,53 25,78 6,83 14,01 depresje nawracające i zaburzenia 6,63 46,38 1,58 12,08 dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne) 4,11 21,03 0,7 3,33 zaburzenia nerwicowe związane ze stresem 29,26 83,00 33,97 56,56 i somatoformiczne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi 0,76 1,84 0,7 2,1 1,41 2, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych 2,74 7,34 0,88 1,4 upośledzenie umysłowe 3,85 18,31 1,05 2,8 całościowe zaburzenia rozwojowe 0,31 0, pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego 0,45 1, zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym 6,99 10, inne nieokreślone zaburzenia psychiczne 0,59 1, ,77 3,91 9,63 9,63 obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne

8 Tabela nr 3. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi ogółem i po raz pierwszy w 2009r. (w podziale na grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania). Dane dotyczą województwa lubelskiego. Wyszczególnienie Ogółem w tym: Zakwalifikowani mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi do opieki czynnej wskaźnik na 10 tysięcy ludności Leczeni ogółem , lat , , ,53 65 i więcej ,08 Leczeni po raz pierwszy ,44 w tym, w wieku: w tym, w wieku: 0 18 lat , , ,77 65 i więcej ,33 Tabela nr 4. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu ogółem i po raz pierwszy w 2009r. (w podziale na grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania). Dane dotyczą województwa lubelskiego. Wyszczególnienie Ogółem w tym: Zakwalifikowani mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi do opieki czynnej wskaźnik na 10 tysięcy ludności Leczeni ogółem ,0 41,2 16, lat 23 78,3 34,8 0, ,0 38,6 13, ,8 41,2 26,98 65 i więcej ,0 47,6 11,95 Leczeni po raz pierwszy ,8 38,8 6,30 w tym, w wieku: w tym, w wieku: Z liczby ogółem - obowiązani do leczenia (%) 0 18 lat 18 83,3 38,9 0, ,3 39,1 5, ,1 38,6 10,85 65 i więcej ,4 41,4 2,49 31,0 27,9 39,9 x

9 Tabela nr 5. Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu ogółem i po raz pierwszy w 2009r. Dane dotyczą województwa lubelskiego. Wyszczególnienie Ogółem w tym: zarejestrowani po raz pierwszy w liczbach w liczbach bezwzględnych bezwzględnych Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu wskaźnik na 10 tysięcy ludności wskaźnik na 10 tysięcy ludności , ,81 w tym: ostre zatrucie i używanie szkodliwe 863 4, ,79 używanie szkodliwe 315 1, ,69 zespół uzależnienia , ,05 zespół abstynencyjny bez majaczenia 339 1, ,39 zespół abstynencyjny z majaczeniem 134 0, ,17 zaburzenia psychotyczne bez majaczenia 192 0, ,29 zespół amnestyczny 163 0, ,15 inne zaburzenia psychiczne 302 1, ,28 W powiecie łęczyńskim istnieją następujące instytucje udzielające wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi: PCPR w Łęcznej: jest jednostką organizacyjną Powiatu Łęczyńskiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Do form pomocy świadczonych przez PCPR w Łęcznej należą: interwencja kryzysowa, doradztwo metodyczne dla kadry pomocy społecznej, grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej, program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, poradnia rodzinna, punkt konsultacyjno informacyjny, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. PCPR w Łęcznej realizuje 2 projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:,,Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność - działania w ramach projektu kierowane są do osób niepełnosprawnych oraz osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także kobiet dotkniętych przemocą domową oraz drugi projekt,,twoja szansa na sukces, celem którego jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia 60 osób w tym : 24 osób niepełnosprawnych, 24 osób powyżej 45 roku życia i 12 osób długotrwale bezrobotnych zameldowanych na terenie gmin : Łęczna, Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów.

10 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy powstały dzięki aktywności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej, w roku Placówka przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia. Swoim działaniem obejmuje powiat i gminę Łęczna oraz gminy Milejów, Cyców, Puchaczów. W Warsztatach rehabilitacji społecznej poddawanych jest 33 uczestników - uczą się oni samodzielnej egzystencji poprzez aktywizację w 7 pracowniach. Siedzibą placówki jest piętrowy budynek dawnej szkoły, o powierzchni ponad 520 m2. Dysponują 19 pomieszczeniami, w tym nowocześnie wyposażonymi łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, gabinetem pielęgniarskim, gabinetem do zajęć z pedagogiem i psychologiem. Kolo prowadzi też Dzienne Centrum Aktywności PSOUU. Swoją działalnością obejmuje gminę Łęczna, Puchaczów i Milejów. Z oferty DCA w Łęcznej korzystają zarówno dzieci z niepełnosprawnością ruchową, ale także z niepełnosprawnością intelektualną, narządu słuchu, wzroku, cukrzycą, chorobami psychicznymi. Zajęcia odbywają się zarówno indywidualnie jak i w małych grupach. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści: terapeuta zajęciowy, pedagog, psycholog, fizjoterapeuta. Z placówką współpracuje także lekarz neurolog oraz logopeda. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej jest to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o zasięgu powiatowym, którego celem jest wszechstronna pomoc skierowana do osób chorych ich rodzin oraz integracja ze środowiskiem lokalnym liczba miejsc-60.przy ŚDS działa Klub Pacjenta, Klub Rodzin, Klub Wolontariatu. PZAZ powstał w 2006 roku, jako jednostka organizacyjna Powiatu Łęczyńskiego. Zatrudnia 50 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Główna działalność zakładu to żywienie zbiorowe placówek, obsługa pacjentów szpitala, usługi cateringowe oraz organizacja przyjęć okolicznościowych. Pracownicy niepełnosprawni mają zagwarantowaną rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą oraz inne formy wsparcia. Podejmowane są działania mające na celu wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach, kursach i podjęcie nauki w szkołach średnich i na studiach wyższych. Ma to na celu przygotowanie pracowników do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Duży nacisk w rehabilitacji kładą na rozwój osobisty pracowników, integracje ze środowiskiem lokalnym. Wszystkie te działania służą przełamywaniu barier mentalnych, psychicznych i ruchowych osób z niepełnosprawnością. W ramach działań rehabilitacyjnych organizowane SA zajęcia z hipoterapii, taneczne i muzyczne. Organizowane

11 są wieczory z kulturą: kino, teatr, operetka. Pracownicy uczestniczą także w imprezach lokalnych: wystawy, wieczory poetyckie, koncerty. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej: Powiatowy zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o: 1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia Ponadto Zespół wydaje legitymacje i karty parkingowe Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na jej wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej: Koło prowadzi dwie placówki - Dzienne Centrum Aktywności z siedzibą w Łęcznej placówka dla dzieci do 16 roku życia. Odbywają się tam zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez i spotkań kulturalnych: Razem łatwiej, konkursu poetyckiego Poznaj swój świat, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki, Malarstwa, Dni Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i powiatu. Celem spotkań jest integracja ze społeczeństwem, prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych. Zespół Figiel działający przy pracowni muzycznej otrzymuje liczne nagrody w konkursach piosenki - recitale na przeglądach międzynarodowych. Koło organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Festiwal Piosenki, Teatru i Plastyki, Konkurs poezji - Poznaj mój świat, spotkania integracyjne, Dzień Godności ( osób niepełnosprawnych) Koło prowadzi Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych - Wojewódzkiej Sieci Informacyjno Doradczej, organizuje wypoczynek letni - turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, prowadzi konsultacje dla osób z terenu powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Koło organizuje różne szkolenia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Milejowie i ŚDS w Milejowie: celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania

12 szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Milejowie skupia 35 osób niepełnosprawnych w dwóch placówkach: Środowiskowy Dom Samopomocy 22 osoby, Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny 13 osób. Koło w Milejowie realizuje "Warsztaty uaktywniające i relaksacyjne dla osób niepełnosprawnych. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Łęcznej: powstało w czerwcu 1997 r pod nazwą Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego powołane do współudziału w opiece nad ludźmi z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami. Współpracuje z innymi organizacjami non-profit w kraju i za granicą. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą w 80% spoza samorządu, 20% to dotacje na realizację zadań własnych samorządu zleconych organizacjom pozarządowym. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim tworzeniem społeczności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób zdrowych w celu wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych osób. Ponadto udziela pomocy rodzinom tych osób, stara się jednoczyć ludzi dobrej woli gotowych udzielić społecznie powyższej opieki i pomocy. Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację w różnych formach oraz zajmuje się aktywizacją i budowaniem sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach Stowarzyszenia działa: Klub Pacjenta, Galeria, Klub Dyskusyjny, Klub Rodzin, Klub Wolontariatu, Integracyjny Zespół Teatralny z OPT Gardzienice - Teatr Prawd Dziwnych. Regionalne Centrum Trzeźwości,,Maksymilian w Łęcznej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach: dysponujący bazą mieszkaniową dla ofiar przemocy domowej, bądź osób w kryzysie spowodowanym wypadkami losowymi. Baza możliwości w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi jest uboga. Powiat nie dysponuje możliwością opieki ambulatoryjnej, leczenia w oddziałach dziennych. Nie ma specjalistów psychiatrów w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Większość osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi korzysta ze specjalistycznej pomocy w Lublinie, są to zarówno Szpital Neuropsychiatryczny, jak tez Klinika i inne instytucje. Trudności z dostępem do specjalistów wiążą się nie tylko z

13 problemem odległości, dojazdu ale tez długim okresem oczekiwania na wizytę, nierzadko odpłatną. Powiat zapewnia tylko możliwość kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do 18 roku życia, z pozostałych form wsparcia i kształcenia są zmuszone korzystać poza terenem powiatu łęczyńskiego. Nie ma też specjalistycznych placówek jak placówki socjoterapeutyczne dla młodzieży. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej: realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określone Ustaw ą z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cele programu promocji zatrudnienia przedstawiają się następująco: Cel główny: - pobudzenie lokalnego rynku pracy oraz podniesienie poziomu aktywności osób bezrobotnych, w tym osób w szczególnej sytuacji w powiecie łęczyńskim. Cele szczegółowe: - wspieranie przedsiębiorczości na terenie działania powiatu, - zachęcanie pracodawców, samorządów, organizacji pozarządowych, instytucje pomocy społecznej do ścisłej współpracy, - podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności do funkcjonowania w nowym miejscu pracy przez osoby bezrobotne, - wsparcie PUP w aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy, a także zwiększenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy. Główne usługi rynku pracy wpływające na podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy: - pośrednictwo pracy, - realizacja pośrednictwa w ramach sieci EURES, - poradnictwo zawodowe, - szkolenia osób bezrobotnych. Najistotniejsze instrumenty rynku pracy stosowane przez PUP w celu podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych to: - staż, - roboty publiczne, - prace interwencyjne, - prace społecznie użyteczne,

14 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Specjalistyczne poradnie w tym: S.P.ZOZ w Łęcznej: przy ul. Krasnystawskiej 52 realizuje w ramach Przychodni Specjalistycznej świadczenia zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Lublinie w zakresie: Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień. W zakresie tym w Przychodni Specjalistycznej w Łęcznej pacjenci konsultowani są przez dwóch lekarzy psychiatrów oraz przez trzech psychologów w tym psychoterapeuta w leczeniu uzależnień. Porady specjalistyczne realizowane są w Przychodni Specjalistycznej oraz w uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania pacjenta. W roku 2010 przyjęto 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi związanymi z używaniem alkoholu, 17 osób przyjęto z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych, 852 osoby przyjęto z zaburzeniami psychicznymi bez uzależnień. Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łysołajach: Odbiorcami świadczeń zakładu są o- soby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej. Osobom przebywającym w zakładzie zapewniane są środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze, środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania specjalistyczne i transport chorych. Podopieczni mają zagwarantowaną opiekę lekarską i psychologiczną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych. pensjonariusze uczestniczą w zorganizowanych zajęciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu terapii zajęciowej zarówno na terenie placówki jak i uczęszczają na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej. Poradnia Psychiatryczna: SANITAS: Leczone schorzenia: organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych,schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform) zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego), zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się

15 zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, nieokreślone zaburzenia psychiczne symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej: świadcząca pomoc specjalistyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: diagnozę; konsultację; terapię; psychoedukację; doradztwo; mediację; interwencje w środowisku ucznia; działalność profilaktyczną; działalność informacyjną. SP ZOZ, Poradnia Terapii Uzależnień, ul.górnicza 3 Poradnia Terapii Uzależnień ul. Krasnystawska 5 Punkt Konsultacyjny MONAR w Łęcznej: dysponujący 2 specjalistami w zakresie terapii uzależnień, celem Punktu Konsultacyjnego MONAR w Łęcznej jest przeciwdziałanie uzależnieniom w społeczności lokalnej, profilaktyka oraz działania związane ze zdrowym stylem życia ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie młodzieży. Celem jest również zwiększenie dostępności informacji i konsultacji na temat uzależnień i zagrożeń związanych z zażywaniem substancji zmieniających świadomość dla rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz instytucji i placówek działających w Łęcznej i okolicach. U nas można również zasięgnąć informacji, pomocy i porady na temat życia z HIV oraz choroby AIDS. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy PCPR Łęczna: dysponujący profilaktykiem leczenia uzależnień i prawnikiem. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, działający przy OPS Spiczyn: dysponujący psychologiem. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy Domowej w Białce gm. Milejów. Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puchaczowie.

16 3..Zadania w ramach celów szczegółowych programu Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 3.1 Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu Zadania: ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego 3.2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym Zadania: opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych 3.3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi Zadania: przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

17 3.4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego Zadania: tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej Zadania: opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego: - leczenia ambulatoryjnego, - leczenia w zespołach środowiskowych, - leczenia w oddziałach dziennych, - leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizacja programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie lub gminie integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu lub gminy kompleksową, środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) opiekę w zakresie zdrowia psychicznego

18 Cel szczegółowy: Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego Zadania: opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej realizacja lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznym zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie Cel szczegółowy: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi Zadania: opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi realizacja lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przygotowanie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi

19 zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych urzędów pracy Cel szczegółowy: Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy Zadania: powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu z zadaniami: - opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności powiatu lub gminy w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej, - realizacji, koordynowania i monitorowania Programu. Skład zespołu powinien zapewniać właściwą reprezentację samorządu powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji samopomocowych. Zarząd powiatu zapewni działaniom zespołu niezbędną pomoc administracyjną opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego szczegółowy harmonogram realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

20 4. Harmonogram realizacji założonych celów

21 Harmonogram, podmioty odpowiedzialne za realizację zadań. CELE ZADANIA HARMONOGRAM PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ 1.upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 1.1. ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego 1.2 opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego 1.3. realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego do r. do r. realizacja ciągła od r. OPS w Cycowie, Milejowie, Spiczynie, Ludwinie i Puchaczowie, MOPS w Łęcznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach, PCPR, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia i inne, organizacje pozarządowe. 2.zapobieganie zaburzeniom psychicznym 2.1 opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym Program został przyjęty OIK w Kijanach MOPS w Łęcznej, Ośrodki Pomocy Społecznej w Puchaczowie, Milejowie, Spiczynie, Ludwinie, KPP w Łęcznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, organizacje pozarządowe

22 2.2 realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych realizacja ciągła od r. PSOOU w Łęcznej 3.zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 3.1.przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 3.2. realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi do r. realizacja ciągła od r. MOPS w Łęcznej, OPS-y, placówki ochrony zdrowia i oświata, WTZ Janowica 4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 4.1.tworzenie lokalnych punktów pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu do r. PCPR w Łęcznej OIK w Kijanach MOPS w Łęcznej, OPS-y 5. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 5.1. opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego: - leczenia ambulatoryjnego, - leczenia w zespołach środowiskowych, - leczenia w oddziałach dziennych, do r. Poradnie Psychiatryczne, ZOZ-y

23 - leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5.2. realizacja programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie lub gminie integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu lub gminy kompleksową, środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) opiekę w zakresie zdrowia psychicznego Powołanie Rady Koordynującej realizację programu, do r.. do r. Poradnie Psychiatryczne, ZOZ-y. Poradnie Psychiatryczne 6. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 6.1. opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej realizacja lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.3. zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie do r. realizacja ciągła od r. realizacja ciągła od r. OPS-y, MOPS Łęczna MOPS Łęczna, OPS-y, PCPR Łęczna, OIK Kijany, Urzędy Gmin, Urząd Miasta Łęczna PCPR w Łęcznej 7.aktywizacja zawodowa osób z 7.1. opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i do r. PUP w Łęcznej

24 zaburzeniami psychicznymi przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi 7.2. realizacja lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi 7.3. zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.4. przygotowanie kampanii szkoleniowoinformacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi 7.5. prowadzenie kampanii szkoleniowo informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi 7.6. zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych urzędów pracy realizacja ciągła od r. realizacja ciągła od r. do r. realizacja ciągła od r. realizacja ciągła od r. PUP Łęczna PZAZ Łęczna, PSOOU w Łęcznej, PUP Łęczna PUP Łęczna PUP Łęczna PUP Łęczna 8. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy 8.1. powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację programu z zadaniami: - opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności powiatu lub gminy w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji do r. Starosta Powiatu Łęczyńskiego

25 zawodowej, - realizacji, koordynowania i monitorowania programu. Skład zespołu powinien zapewniać właściwą reprezentację samorządu powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji samopomocowych. Zarząd powiatu zapewni działaniom zespołu niezbędną pomoc administracyjną opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego szczegółowy harmonogram 8.3. realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego do r. od r. (sprawozdawczość i kontrola min. raz w roku) Starostwo Powiatowe w Łęcznej Starostwo Powiatowe w Łęcznej 8.4. przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizacja ciągła od r. (przygotowanie raz w roku) Starostwo Powiatowe w Łęcznej

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 września 2011 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 Kętrzyn 2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego Załącznik do Uchwały XVII/77/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015 Pułtusk 2011 Zajrzyj w siebie! W twoim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/145/12 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 6 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/145/12 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 6 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/145/12 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO załącznik do uchwały nr LX.516.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla MIASTA ZIELONA GÓRA na lata 2014-2015 Zielona Góra 2014 2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s.

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s. Program Ochrony Zdrowiia Psychiicznego na llata 2012 2015 dlla Gmiiny Miiasto Włłocłławek Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 2015 dla Gminy Miasto Włocławek I. Wprowadzenie.. s. 3 II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 04 października 2011

Wtorek, 04 października 2011 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12.06.2012 r. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM

INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM Starostwo Powiatowe w Bochni INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych Bochnia 2013 r. [ ] zdrowie psychiczne jest fundamentalnym

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ DIAGNOZA SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU Obserwatorium Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr. /11 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna na lata 2011-2015 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r. Załącznik do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 1 Zespół uczestniczący w opracowaniu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE KWIDZYŃSKIM Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo