POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

2 Spis treści: Wprowadzenie 1.Określenie celów programu 1.1 Określenie celów głównych 1.2 Określenie celów szczegółowych 2. Aktualny stan lecznictwa psychiatrycznego w powiecie łęczyńskim 3..Zadania w ramach celów szczegółowych programu 4. Harmonogram realizacji założonych celów

3 WPROWADZENIE Światowa Organizacja Zdrowia w swojej klasycznej definicji określiła zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia. W tym aspekcie zdrowiem psychicznym jest nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swego potencjału, może sobie radzić ze stresem, pracować efektywnie oraz jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. W związku z powyższym zdrowie psychiczne jest istotnym elementem zainteresowań zdrowia publicznego. Z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne, poziom rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej oraz integralności problemów zdrowotnych i społecznych istnieje potrzeba wypracowania programu powiatowego ochrony zdrowia psychicznego. Mając na uwadze rozmiar i dynamikę problemów zdrowia psychicznego zostało opracowanych szereg dokumentów przez Światową Organizację Zdrowia, organy Unii Europejskiej oraz organy administracji publicznej Polski określających modele opieki psychiatrycznej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ponadto, w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. W tym aspekcie, ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym; 2) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

4 Zadania te są realizowane przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Podstawą prawną do działań związanych z ochroną zdrowia psychicznego są także przepisy zawarte w innych aktach normatywnych: 1) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U Nr 164, poz z późn. zm.); 2) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 3) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U Nr 175, poz z późn. zm.).

5 1. Określenie celów programu 1.1 Określenie celów głównych Celami głównymi są: 1) promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 1.2. Określenie celów szczegółowych Do celów szczegółowych Programu należą: 1) w zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym: a) upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, b) zapobieganie zaburzeniom psychicznym, c) zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, d) organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego; 2) w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym: a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, c) aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, d) skoordynowanie różnych form opieki i pomocy;

6 2. Aktualny stan lecznictwa psychiatrycznego w powiecie łęczyńskim. Zasoby instytucjonalne. Problematyka zachorowalności dotyczy znacznego odsetka mieszkańców powiatu. Tabela nr 1. Choroby psychiczne. Zachorowalność i chorobowość w podziale na powiaty 2009r. (w liczbach bezwzględnych) Wyszczególnienie województwo powiat łęczyński organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z objawowymi z ch Z ch zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu zaburzenia spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe epizody afektywne depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych upośledzenie umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym inne nieokreślone zaburzenia psychiczne obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne

7 Tabela nr 2. Choroby psychiczne. Zachorowalność i chorobowość w podziale na powiaty 2009r.(wskaźnik na 10tys. ludności) Wyszczególnienie województwo powiat łęczyński organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z objawowymi z ch z ch 10,04 42,12 6,13 17,69 zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 14,81 37,74 2,98 4,38 zaburzenia spowodowane używaniem innych 2,86 7,31 1,58 2,1 substancji psychoaktywnych schizofrenia 4,67 27,71 0,88 9,28 inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe 3,63 18,68 2,45 8,41 epizody afektywne 8,53 25,78 6,83 14,01 depresje nawracające i zaburzenia 6,63 46,38 1,58 12,08 dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne) 4,11 21,03 0,7 3,33 zaburzenia nerwicowe związane ze stresem 29,26 83,00 33,97 56,56 i somatoformiczne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi 0,76 1,84 0,7 2,1 1,41 2, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych 2,74 7,34 0,88 1,4 upośledzenie umysłowe 3,85 18,31 1,05 2,8 całościowe zaburzenia rozwojowe 0,31 0, pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego 0,45 1, zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym 6,99 10, inne nieokreślone zaburzenia psychiczne 0,59 1, ,77 3,91 9,63 9,63 obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne

8 Tabela nr 3. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi ogółem i po raz pierwszy w 2009r. (w podziale na grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania). Dane dotyczą województwa lubelskiego. Wyszczególnienie Ogółem w tym: Zakwalifikowani mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi do opieki czynnej wskaźnik na 10 tysięcy ludności Leczeni ogółem , lat , , ,53 65 i więcej ,08 Leczeni po raz pierwszy ,44 w tym, w wieku: w tym, w wieku: 0 18 lat , , ,77 65 i więcej ,33 Tabela nr 4. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu ogółem i po raz pierwszy w 2009r. (w podziale na grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania). Dane dotyczą województwa lubelskiego. Wyszczególnienie Ogółem w tym: Zakwalifikowani mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi do opieki czynnej wskaźnik na 10 tysięcy ludności Leczeni ogółem ,0 41,2 16, lat 23 78,3 34,8 0, ,0 38,6 13, ,8 41,2 26,98 65 i więcej ,0 47,6 11,95 Leczeni po raz pierwszy ,8 38,8 6,30 w tym, w wieku: w tym, w wieku: Z liczby ogółem - obowiązani do leczenia (%) 0 18 lat 18 83,3 38,9 0, ,3 39,1 5, ,1 38,6 10,85 65 i więcej ,4 41,4 2,49 31,0 27,9 39,9 x

9 Tabela nr 5. Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu ogółem i po raz pierwszy w 2009r. Dane dotyczą województwa lubelskiego. Wyszczególnienie Ogółem w tym: zarejestrowani po raz pierwszy w liczbach w liczbach bezwzględnych bezwzględnych Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu wskaźnik na 10 tysięcy ludności wskaźnik na 10 tysięcy ludności , ,81 w tym: ostre zatrucie i używanie szkodliwe 863 4, ,79 używanie szkodliwe 315 1, ,69 zespół uzależnienia , ,05 zespół abstynencyjny bez majaczenia 339 1, ,39 zespół abstynencyjny z majaczeniem 134 0, ,17 zaburzenia psychotyczne bez majaczenia 192 0, ,29 zespół amnestyczny 163 0, ,15 inne zaburzenia psychiczne 302 1, ,28 W powiecie łęczyńskim istnieją następujące instytucje udzielające wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi: PCPR w Łęcznej: jest jednostką organizacyjną Powiatu Łęczyńskiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Do form pomocy świadczonych przez PCPR w Łęcznej należą: interwencja kryzysowa, doradztwo metodyczne dla kadry pomocy społecznej, grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej, program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, poradnia rodzinna, punkt konsultacyjno informacyjny, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. PCPR w Łęcznej realizuje 2 projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:,,Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność - działania w ramach projektu kierowane są do osób niepełnosprawnych oraz osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także kobiet dotkniętych przemocą domową oraz drugi projekt,,twoja szansa na sukces, celem którego jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia 60 osób w tym : 24 osób niepełnosprawnych, 24 osób powyżej 45 roku życia i 12 osób długotrwale bezrobotnych zameldowanych na terenie gmin : Łęczna, Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów.

10 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy powstały dzięki aktywności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej, w roku Placówka przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia. Swoim działaniem obejmuje powiat i gminę Łęczna oraz gminy Milejów, Cyców, Puchaczów. W Warsztatach rehabilitacji społecznej poddawanych jest 33 uczestników - uczą się oni samodzielnej egzystencji poprzez aktywizację w 7 pracowniach. Siedzibą placówki jest piętrowy budynek dawnej szkoły, o powierzchni ponad 520 m2. Dysponują 19 pomieszczeniami, w tym nowocześnie wyposażonymi łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, gabinetem pielęgniarskim, gabinetem do zajęć z pedagogiem i psychologiem. Kolo prowadzi też Dzienne Centrum Aktywności PSOUU. Swoją działalnością obejmuje gminę Łęczna, Puchaczów i Milejów. Z oferty DCA w Łęcznej korzystają zarówno dzieci z niepełnosprawnością ruchową, ale także z niepełnosprawnością intelektualną, narządu słuchu, wzroku, cukrzycą, chorobami psychicznymi. Zajęcia odbywają się zarówno indywidualnie jak i w małych grupach. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści: terapeuta zajęciowy, pedagog, psycholog, fizjoterapeuta. Z placówką współpracuje także lekarz neurolog oraz logopeda. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej jest to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o zasięgu powiatowym, którego celem jest wszechstronna pomoc skierowana do osób chorych ich rodzin oraz integracja ze środowiskiem lokalnym liczba miejsc-60.przy ŚDS działa Klub Pacjenta, Klub Rodzin, Klub Wolontariatu. PZAZ powstał w 2006 roku, jako jednostka organizacyjna Powiatu Łęczyńskiego. Zatrudnia 50 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Główna działalność zakładu to żywienie zbiorowe placówek, obsługa pacjentów szpitala, usługi cateringowe oraz organizacja przyjęć okolicznościowych. Pracownicy niepełnosprawni mają zagwarantowaną rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą oraz inne formy wsparcia. Podejmowane są działania mające na celu wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach, kursach i podjęcie nauki w szkołach średnich i na studiach wyższych. Ma to na celu przygotowanie pracowników do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Duży nacisk w rehabilitacji kładą na rozwój osobisty pracowników, integracje ze środowiskiem lokalnym. Wszystkie te działania służą przełamywaniu barier mentalnych, psychicznych i ruchowych osób z niepełnosprawnością. W ramach działań rehabilitacyjnych organizowane SA zajęcia z hipoterapii, taneczne i muzyczne. Organizowane

11 są wieczory z kulturą: kino, teatr, operetka. Pracownicy uczestniczą także w imprezach lokalnych: wystawy, wieczory poetyckie, koncerty. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej: Powiatowy zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o: 1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia Ponadto Zespół wydaje legitymacje i karty parkingowe Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na jej wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej: Koło prowadzi dwie placówki - Dzienne Centrum Aktywności z siedzibą w Łęcznej placówka dla dzieci do 16 roku życia. Odbywają się tam zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez i spotkań kulturalnych: Razem łatwiej, konkursu poetyckiego Poznaj swój świat, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki, Malarstwa, Dni Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i powiatu. Celem spotkań jest integracja ze społeczeństwem, prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych. Zespół Figiel działający przy pracowni muzycznej otrzymuje liczne nagrody w konkursach piosenki - recitale na przeglądach międzynarodowych. Koło organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Festiwal Piosenki, Teatru i Plastyki, Konkurs poezji - Poznaj mój świat, spotkania integracyjne, Dzień Godności ( osób niepełnosprawnych) Koło prowadzi Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych - Wojewódzkiej Sieci Informacyjno Doradczej, organizuje wypoczynek letni - turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, prowadzi konsultacje dla osób z terenu powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Koło organizuje różne szkolenia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Milejowie i ŚDS w Milejowie: celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania

12 szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Milejowie skupia 35 osób niepełnosprawnych w dwóch placówkach: Środowiskowy Dom Samopomocy 22 osoby, Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny 13 osób. Koło w Milejowie realizuje "Warsztaty uaktywniające i relaksacyjne dla osób niepełnosprawnych. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Łęcznej: powstało w czerwcu 1997 r pod nazwą Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego powołane do współudziału w opiece nad ludźmi z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami. Współpracuje z innymi organizacjami non-profit w kraju i za granicą. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą w 80% spoza samorządu, 20% to dotacje na realizację zadań własnych samorządu zleconych organizacjom pozarządowym. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim tworzeniem społeczności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób zdrowych w celu wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych osób. Ponadto udziela pomocy rodzinom tych osób, stara się jednoczyć ludzi dobrej woli gotowych udzielić społecznie powyższej opieki i pomocy. Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację w różnych formach oraz zajmuje się aktywizacją i budowaniem sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach Stowarzyszenia działa: Klub Pacjenta, Galeria, Klub Dyskusyjny, Klub Rodzin, Klub Wolontariatu, Integracyjny Zespół Teatralny z OPT Gardzienice - Teatr Prawd Dziwnych. Regionalne Centrum Trzeźwości,,Maksymilian w Łęcznej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach: dysponujący bazą mieszkaniową dla ofiar przemocy domowej, bądź osób w kryzysie spowodowanym wypadkami losowymi. Baza możliwości w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi jest uboga. Powiat nie dysponuje możliwością opieki ambulatoryjnej, leczenia w oddziałach dziennych. Nie ma specjalistów psychiatrów w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Większość osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi korzysta ze specjalistycznej pomocy w Lublinie, są to zarówno Szpital Neuropsychiatryczny, jak tez Klinika i inne instytucje. Trudności z dostępem do specjalistów wiążą się nie tylko z

13 problemem odległości, dojazdu ale tez długim okresem oczekiwania na wizytę, nierzadko odpłatną. Powiat zapewnia tylko możliwość kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do 18 roku życia, z pozostałych form wsparcia i kształcenia są zmuszone korzystać poza terenem powiatu łęczyńskiego. Nie ma też specjalistycznych placówek jak placówki socjoterapeutyczne dla młodzieży. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej: realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określone Ustaw ą z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cele programu promocji zatrudnienia przedstawiają się następująco: Cel główny: - pobudzenie lokalnego rynku pracy oraz podniesienie poziomu aktywności osób bezrobotnych, w tym osób w szczególnej sytuacji w powiecie łęczyńskim. Cele szczegółowe: - wspieranie przedsiębiorczości na terenie działania powiatu, - zachęcanie pracodawców, samorządów, organizacji pozarządowych, instytucje pomocy społecznej do ścisłej współpracy, - podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności do funkcjonowania w nowym miejscu pracy przez osoby bezrobotne, - wsparcie PUP w aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy, a także zwiększenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy. Główne usługi rynku pracy wpływające na podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy: - pośrednictwo pracy, - realizacja pośrednictwa w ramach sieci EURES, - poradnictwo zawodowe, - szkolenia osób bezrobotnych. Najistotniejsze instrumenty rynku pracy stosowane przez PUP w celu podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych to: - staż, - roboty publiczne, - prace interwencyjne, - prace społecznie użyteczne,

14 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Specjalistyczne poradnie w tym: S.P.ZOZ w Łęcznej: przy ul. Krasnystawskiej 52 realizuje w ramach Przychodni Specjalistycznej świadczenia zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Lublinie w zakresie: Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień. W zakresie tym w Przychodni Specjalistycznej w Łęcznej pacjenci konsultowani są przez dwóch lekarzy psychiatrów oraz przez trzech psychologów w tym psychoterapeuta w leczeniu uzależnień. Porady specjalistyczne realizowane są w Przychodni Specjalistycznej oraz w uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania pacjenta. W roku 2010 przyjęto 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi związanymi z używaniem alkoholu, 17 osób przyjęto z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych, 852 osoby przyjęto z zaburzeniami psychicznymi bez uzależnień. Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łysołajach: Odbiorcami świadczeń zakładu są o- soby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej. Osobom przebywającym w zakładzie zapewniane są środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze, środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania specjalistyczne i transport chorych. Podopieczni mają zagwarantowaną opiekę lekarską i psychologiczną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych. pensjonariusze uczestniczą w zorganizowanych zajęciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu terapii zajęciowej zarówno na terenie placówki jak i uczęszczają na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej. Poradnia Psychiatryczna: SANITAS: Leczone schorzenia: organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych,schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform) zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego), zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się

15 zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, nieokreślone zaburzenia psychiczne symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej: świadcząca pomoc specjalistyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: diagnozę; konsultację; terapię; psychoedukację; doradztwo; mediację; interwencje w środowisku ucznia; działalność profilaktyczną; działalność informacyjną. SP ZOZ, Poradnia Terapii Uzależnień, ul.górnicza 3 Poradnia Terapii Uzależnień ul. Krasnystawska 5 Punkt Konsultacyjny MONAR w Łęcznej: dysponujący 2 specjalistami w zakresie terapii uzależnień, celem Punktu Konsultacyjnego MONAR w Łęcznej jest przeciwdziałanie uzależnieniom w społeczności lokalnej, profilaktyka oraz działania związane ze zdrowym stylem życia ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie młodzieży. Celem jest również zwiększenie dostępności informacji i konsultacji na temat uzależnień i zagrożeń związanych z zażywaniem substancji zmieniających świadomość dla rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz instytucji i placówek działających w Łęcznej i okolicach. U nas można również zasięgnąć informacji, pomocy i porady na temat życia z HIV oraz choroby AIDS. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy PCPR Łęczna: dysponujący profilaktykiem leczenia uzależnień i prawnikiem. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, działający przy OPS Spiczyn: dysponujący psychologiem. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy Domowej w Białce gm. Milejów. Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puchaczowie.

16 3..Zadania w ramach celów szczegółowych programu Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 3.1 Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu Zadania: ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego 3.2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym Zadania: opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych 3.3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi Zadania: przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

17 3.4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego Zadania: tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej Zadania: opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego: - leczenia ambulatoryjnego, - leczenia w zespołach środowiskowych, - leczenia w oddziałach dziennych, - leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizacja programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie lub gminie integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu lub gminy kompleksową, środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) opiekę w zakresie zdrowia psychicznego

18 Cel szczegółowy: Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego Zadania: opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej realizacja lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznym zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie Cel szczegółowy: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi Zadania: opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi realizacja lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przygotowanie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi

19 zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych urzędów pracy Cel szczegółowy: Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy Zadania: powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu z zadaniami: - opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności powiatu lub gminy w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej, - realizacji, koordynowania i monitorowania Programu. Skład zespołu powinien zapewniać właściwą reprezentację samorządu powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji samopomocowych. Zarząd powiatu zapewni działaniom zespołu niezbędną pomoc administracyjną opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego szczegółowy harmonogram realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

20 4. Harmonogram realizacji założonych celów

21 Harmonogram, podmioty odpowiedzialne za realizację zadań. CELE ZADANIA HARMONOGRAM PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ 1.upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 1.1. ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego 1.2 opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego 1.3. realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego do r. do r. realizacja ciągła od r. OPS w Cycowie, Milejowie, Spiczynie, Ludwinie i Puchaczowie, MOPS w Łęcznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach, PCPR, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia i inne, organizacje pozarządowe. 2.zapobieganie zaburzeniom psychicznym 2.1 opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym Program został przyjęty OIK w Kijanach MOPS w Łęcznej, Ośrodki Pomocy Społecznej w Puchaczowie, Milejowie, Spiczynie, Ludwinie, KPP w Łęcznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, organizacje pozarządowe

22 2.2 realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych realizacja ciągła od r. PSOOU w Łęcznej 3.zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 3.1.przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 3.2. realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi do r. realizacja ciągła od r. MOPS w Łęcznej, OPS-y, placówki ochrony zdrowia i oświata, WTZ Janowica 4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 4.1.tworzenie lokalnych punktów pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu do r. PCPR w Łęcznej OIK w Kijanach MOPS w Łęcznej, OPS-y 5. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 5.1. opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego: - leczenia ambulatoryjnego, - leczenia w zespołach środowiskowych, - leczenia w oddziałach dziennych, do r. Poradnie Psychiatryczne, ZOZ-y

23 - leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5.2. realizacja programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie lub gminie integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu lub gminy kompleksową, środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) opiekę w zakresie zdrowia psychicznego Powołanie Rady Koordynującej realizację programu, do r.. do r. Poradnie Psychiatryczne, ZOZ-y. Poradnie Psychiatryczne 6. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 6.1. opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej realizacja lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.3. zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie do r. realizacja ciągła od r. realizacja ciągła od r. OPS-y, MOPS Łęczna MOPS Łęczna, OPS-y, PCPR Łęczna, OIK Kijany, Urzędy Gmin, Urząd Miasta Łęczna PCPR w Łęcznej 7.aktywizacja zawodowa osób z 7.1. opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i do r. PUP w Łęcznej

24 zaburzeniami psychicznymi przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi 7.2. realizacja lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi 7.3. zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.4. przygotowanie kampanii szkoleniowoinformacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi 7.5. prowadzenie kampanii szkoleniowo informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi 7.6. zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych urzędów pracy realizacja ciągła od r. realizacja ciągła od r. do r. realizacja ciągła od r. realizacja ciągła od r. PUP Łęczna PZAZ Łęczna, PSOOU w Łęcznej, PUP Łęczna PUP Łęczna PUP Łęczna PUP Łęczna 8. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy 8.1. powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację programu z zadaniami: - opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności powiatu lub gminy w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji do r. Starosta Powiatu Łęczyńskiego

25 zawodowej, - realizacji, koordynowania i monitorowania programu. Skład zespołu powinien zapewniać właściwą reprezentację samorządu powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji samopomocowych. Zarząd powiatu zapewni działaniom zespołu niezbędną pomoc administracyjną opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego szczegółowy harmonogram 8.3. realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego do r. od r. (sprawozdawczość i kontrola min. raz w roku) Starostwo Powiatowe w Łęcznej Starostwo Powiatowe w Łęcznej 8.4. przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizacja ciągła od r. (przygotowanie raz w roku) Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy na lata 2011-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY KLUCZE I. Wprowadzenie. Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015r. Uchwała Nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata 2013-2015 1 Wprowadzenie Człowiek w pełni zdrowia zaspokaja swoje

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY WARKA

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY WARKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.2013 Rady Miejskiej w Warce z dnia 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2015 DLA GMINY WARKA Warka styczeń 2013 r. I. Wprowadzenie Obecna definicja zdrowia

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na lata 2011-2015 Okres sprawozdawczy 2011-2013 Grodzisko Dolne 25 marzec 2014 r. Opracowanie merytoryczne: członkowie Zespołu Koordynującego

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacji

Formularz konsultacji Formularz konsultacji 1. Podmiot zgłaszający (imię i nazwisko, e-mail, telefon): 2. Przedmiot opinii/uwag (nazwa projektu aktu prawa miejscowego): Uchwała s sprawie przyjęcia Gminnego programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 375/14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Uchwała Nr 375/14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Uchwała Nr 375/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2011-2015 za 2014r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2011-2015 za 2014r. Sprawozdanie z zadań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2011-2015 za 2014r. Zadanie 1.1.2. Opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego. 1. Przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii Załącznik nr 1 Podstawy prawne strategii Podstawy prawne strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument szczególny. Jej kształt stanowi odpowiedź na zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015 Urząd Gminy Gać 275; 37-207 Gać; www.gac.itl.pl/gmina 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.1 Zasoby instytucjonalne w

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.)

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.) Załącznik do Uchwały Nr X/146/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO RAWA MAZOWIECKA, czerwiec 2011 rok 0 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str. 2. 2. Demografia str. 4. 3. Epidemiologia str. 4. 4. Ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016-2017 L.p. Zadania Formy realizacji 1. Diagnoza badania diagnostyczne: (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) celem określenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r. Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Gminy Końskowola na lata 2012 2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr XXI/113/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Kamienna Góra, kwiecień 2012 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Realizacja standardów pracy Ośrodek Wczesnej Interwencji w Zgierzu

Realizacja standardów pracy Ośrodek Wczesnej Interwencji w Zgierzu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zgierz ul. Długa 62 tel./fax 42 71 74 711 Realizacja standardów pracy Ośrodek Wczesnej Interwencji w Radosław Piotrowicz Ośrodek Wczesnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo