SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW. z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW. z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2009 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2009 r. Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków w 2009 r. wg działów i źródeł Dział Źródło dochodów Ogółem Planowane dochody dochody bieżące Wykonane dochody w tym: Ogółem w tym: dochody majątkowe dochody bieżące dochody majątkowe O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,04 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone , , , , GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , ,65 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , , ,00 - dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , ,00 wpływy z różnych dochodów , , , ,44 - dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne , , , ,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO dotacja celowa z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , ,64 wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , ,30 - dochody z najmu i dzierżawy , , , ,41 - dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , , , ,73 dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , ,91 wpływy z różnych dochodów 9 200, , , ,72 - odsetki 4 150, , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 000, , , ,00 - dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień 6 000, , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , ,00 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu aministracji rządowej 1 544, , , ,65 - dochody z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych , , , ,67 - dochody z najmu i dzierżawy , ,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 650, , , ,00 wpływy z różnych dochodów , ,05 - odsetki ,14 2,14 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone , , , ,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach RPO środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , , , , ,78 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 - wpływy z różnych dochodów , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , ,76 - karta podatkowa , , , ,06 - podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,55 - podatek od nieruchomości , , , ,31 - podatek rolny , , , ,50 - podatek od środków transportowych , , , ,93 - Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

3 podatek od spadków i darowizn , , , ,70 - opłata od posiadania psów , , , ,15 - wpływy z opłaty targowej , , , ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,20 - wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 - wpływy z różnych opłat 4 000, , , ,20 - wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej , , , ,50 - wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisu , , , ,00 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , , ,60 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i ustawianie reklam , , , ,18 - wpływy z opłat za koncesje i licencje , , , ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,13 - zaległości z podatków zniesionych 7 500, , , ,85 - pozostałe odsetki , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , ,49 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 - odsetki od lokat , , , ,49 - wpływy z różnych dochodów , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,94 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu , , , ,40 - wpływy z różnych dochodów 300,00 300, , ,70 - odsetki ,26 319,26 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 2 325, , , ,06 - dotacje otrzymane z funduszy celowych , , , ,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł , , OCHRONA ZDROWIA 1 229, , , ,00 - wpływy z różnych dochodów ,00 14,00 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1 229, , , , POMOC SPOŁECZNA , , , ,74 - dochody za świadczenie usług opiekuńczych 7 675, , , ,33 - wpływy z różnych dochodów , , , ,10 - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu aministracji rządowej , ,32 odsetki 1 000, , , ,59 - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone , , , ,91 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych , , , ,96 - dotacja rozwojowa , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , ,32 - odpłatność rodziców za półkolonie 8 500, , , ,00 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , ,00 dochody z najmu i dzierżawy 1 000, ,00-425,63 425,63 - opłata produktowa 2 000, ,00-692,58 692,58 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500, , , ,00 wpływy z różnych dochodów , , , ,79 - dochody z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych , , , ,55 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6 502, , , ,36 - odsetki ,37 11, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach RPO dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO , , , , , , , , , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , , , ,14 wpływy z usług , , , ,00 - dochody z najmu i dzierżawy 668,00 668,00-668,40 668,40 - Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 2

4 wpływy z różnych dochodów 2 417, , , ,85 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach RPO , , dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne , , , ,54 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , ,60 Dochody ogółem , , , , , ,78 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 3

5 Załącznik nr 2 Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu tetytorialnego , , dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu tetytorialnego , , O920 odsetki ,42 Ogółem , ,20 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

6 Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2009 r. - zadania własne Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie Procent wykonania O , , O , ,44 100,00% O , , ,44 121,64% O , ,14 174,88% O , ,70 167,31% O , ,46 100,47% O , ,30 49,27% O , ,27 111,22% O , ,73 94,96% O , ,91 127,21% O , ,01 616,31% O , , ,78 102,83% , ,65 87,41% O , ,67 125,05% O ,00 O , ,00 100,00% O920-2,14 O , , ,51 157,65% O , , O , ,06 90,06% O ,00 900,60 90,06% O , ,91 91,88% O , ,00 143,59% O , ,00 116,71% O , ,00 258,54% O ,00 O , ,03 35,73% O , ,40 92,77% O , ,50 101,03% O , ,93 74,19% O , ,70 110,51% O , ,15 113,18% O , ,00 76,80% O , ,20 91,90% O , ,85 123,78% O , ,20 127,66% O , ,50 107,80% O , ,00 69,67% O , ,60 111,65% O , ,68 107,97% O , ,00 104,90% O , OO , ,00 92,90% OO , ,55 115,00% , ,76 93,56% , ,00 100,00% O , ,49 87,87% O , ,00 100,00% , ,49 99,87% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

7 O , O , ,40 106,33% O , O , O970-2, O , , ,66% , ,36 108,89% O970-14, , O ,00 739,70 73,97% O , ,20 331,19% , O ,00 397,00 13,23% O ,89 O , O , ,33 130,94% O , , ,34 234,09% O , ,00 121,41% , ,00 121,41% O , ,36 124,61% O , ,00 101,09% O ,55 O , ,89 87,64% O ,00 692,58 34,63% O ,00 425,63 42,56% O , ,00 97,60% O920-11,37 O , ,90 138,38% , ,28 114,65% O ,00 668,40 100,06% O , ,00 104,67% O , ,85 99,99% O , , ,25 105,57% Razem własne , ,86 96,01% Wykonanie dochodów budżetu miasta Radzionków za 2009 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowane z budżetu państwa Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie Procent wykonania O10 O , ,04 100,00% O , ,04 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,99 100,00% , ,00 69,75% ,75-0,00% , ,99 61,67% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% ,33-0,00% ,75-0,00% , ,00 11,83% , ,00 100,00% , ,78 99,20% , ,78 99,32% , , ,06 99,87% , ,00 98,99% , ,58 135,28% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 2

8 , ,00 87,88% , ,00 87,88% , ,85 96,90% , ,85 81,34% , ,66 92,35% , ,21 100,00% , ,30 98,92% , ,00 100,00% , ,34 83,53% , ,19 83,53% , ,00 95,11% , ,40 96,47% , ,32 75,52% , ,32 75,52% , ,00 100,00% ,00-0,00% , ,00 8,63% ,08-0,00% ,08-0,00% , ,60 100,00% , ,54 100,00% ,68-0,00% , ,14 74,43% Razem dotacje , ,25 76,28% Ogółem dochody , ,11 92,56% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 3

9 Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków w 2009 r. wg działów i rozdziałów Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,21 O1030 Izby rolnicze 1 550, ,17 wydatki bieżące 1 550, ,17 w tym: dotacje 1 550, ,17 O1095 Pozostała działalność , ,04 wydatki bieżące , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 wydatki bieżące , ,00 w tym: dotacje , , Drogi publiczne powiatowe , ,99 wydatki bieżące , , Drogi publiczne gminne , ,97 wydatki bieżące , ,82 wydatki majątkowe , , Infrastruktura telekomunikacyjna , ,79 wydatki majątkowe , , Pozostała działalność , ,00 wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe 4 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,06 wydatki bieżące , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 wydatki bieżące , ,09 wydatki majątkowe , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,69 wydatki bieżące , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 wydatki bieżące , , Cmentarze 6 000, ,00 wydatki bieżące 6 000, , Pozostała działalność 2 000, ,00 wydatki bieżące 2 000, ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00 wydatki bieżące , ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Rady miast , ,30 wydatki bieżące , , Urzędy miast , ,86 wydatki bieżące , ,18 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,44 wydatki majątkowe , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,33 wydatki bieżące , ,33 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 948, , Pozostała działalność , ,41 wydatki bieżące , ,41 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000, ,00 dotacje 9 000, ,00 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

10 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300, ,00 wydatki bieżące 3 300, ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 000, , Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,78 wydatki bieżące , ,78 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 615, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Obrona cywilna 9 750, ,89 wydatki bieżące 9 750, , Pozostała działalność , ,06 wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,98 wydatki bieżące , ,98 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,86 wydatki bieżące , ,86 w tym: wydatki na obsługę długu , , RÓŻNE ROZLICZENIA 9 196, Rezerwy ogólne i celowe 9 196,00 - wydatki bieżące 9 196, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , ,57 wydatki bieżące , ,33 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,25 wydatki majątkowe , , Przedszkola , ,47 wydatki bieżące , ,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,76 dotacje , ,98 wydatki majątkowe , , Gimnazja , ,02 wydatki bieżące , ,02 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,66 wydatki bieżące , ,66 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Licea ogólnokształcące , ,02 wydatki bieżące , ,02 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,52 wydatki bieżące , , Stołówki szkolne , ,79 wydatki bieżące , ,79 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Pozostała działalność , ,64 wydatki bieżące , ,64 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,29 wydatki majątkowe , , OCHRONA ZDROWIA , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 wydatki bieżące , , Zwalczanie narkomanii , ,97 wydatki bieżące , ,97 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,53 wydatki bieżące , ,53 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 2

11 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Pozostała działalność , ,20 wydatki bieżące , ,20 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 295, ,00 wydatki majątkowe , ,00 w tym: dotacja , , POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,87 wydatki bieżące , ,87 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,51 wydatki bieżące , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,24 wydatki bieżące , , Dodatki mieszkaniowe , ,94 wydatki bieżące , , Ośrodki pomocy społecznej , ,61 wydatki bieżące , ,61 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 wydatki bieżące , , Pozostała działalność , ,30 wydatki bieżące , ,30 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Świetlice szkolne , ,08 wydatki bieżące , ,08 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,99 wydatki bieżące , ,99 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 100, , Pomoc materialna dla uczniów , ,32 wydatki bieżące , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,24 wydatki majątkowe , , Gospodarka odpadami , ,00 wydatki bieżące , , Oczyszczanie miast i wsi , ,47 wydatki bieżące , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,10 wydatki bieżące , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 000, ,90 wydatki bieżące 5 000, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,84 wydatki bieżące , ,22 wydatki majątkowe , , Zakłady gospodarki komunalnej , ,35 wydatki majątkowe , ,35 w tym: dotacja , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 - wydatki bieżące 3 000, Pozostała działalność , ,40 wydatki bieżące , ,16 wydatki majątkowe , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Pozostałe instytucje kultury , ,00 wydatki bieżące , ,00 w tym: dotacja , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 3

12 w tym: dotacja , , Biblioteki , ,00 wydatki bieżące , ,00 w tym: dotacja , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 wydatki bieżące , ,00 w tym: dotacja , , Pozostała działalność , ,64 wydatki bieżące , ,64 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacja 2 000, , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , , Ogrody botaniczne i zoologiczne , ,79 wydatki majątkowe , , Pozostała działalność , ,00 wydatki bieżące , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , ,56 wydatki majątkowe , , Instytucje kultury fizycznej , ,32 wydatki bieżące , ,08 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,55 dotacja , ,00 wydatki majątkowe , , Pozostała działalność , ,88 wydatki bieżące , ,55 wydatki majątkowe , ,33 Ogółem wydatki , ,48 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 4

13 Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2009 r. - zadania własne Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie Procent wykonania O10 O , ,17 69,88% O ,00-0,00% O , ,17 6,68% , ,00 99,97% , ,65 78,49% , ,17 91,05% , ,00 40,89% ,00 51,00 10,20% , ,76 75,83% , ,69 10,78% , ,70 98,70% , ,79 97,73% , ,00 64,01% , ,00 71,77% ,00-0,00% , ,76 78,17% ,00 464,71 15,54% , ,00 79,23% ,00 90,00 50,00% , ,00 28,57% , ,60 68,23% , ,75 92,62% , ,09 94,78% , ,00 91,22% , ,00 81,71% , ,00 68,25% , ,47 99,93% , ,62 97,36% , ,69 41,99% , ,00 82,27% , ,00 90,00% , ,69 65,06% , ,92 99,18% , ,20 98,06% , ,60 91,56% , ,58 78,98% , ,31 98,28% , ,00 100,00% , ,07 95,47% , ,39 100,00% , ,15 92,28% , ,15 94,91% , ,00 98,57% , ,68 99,23% , ,66 90,86% , ,83 99,34% , ,81 99,86% , ,00 94,31% , ,30 94,11% , ,62 79,90% , ,01 91,78% , ,98 95,63% , ,48 95,29% ,00 936,59 93,66% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

14 , ,00 95,72% , ,20 100,00% ,00 216,00 61,71% , ,60 99,30% , ,25 99,93% , ,10 96,62% , , ,92 74,19% , ,89 83,35% , ,75 98,89% , ,00 100,00% , ,67 97,74% , ,70 98,14% , ,70 40,00% , ,96 100,00% , ,00 100,00% , ,00 75,00% , ,41 86,70% , ,10 75,27% , ,90 99,98% , ,48 94,48% , ,54 77,70% ,00 108,27 43,31% , ,00 98,55% , ,08 89,00% , ,00 100,00% , ,06 54,74% , ,95 60,87% ,00 375,00 46,88% , ,00 100,00% ,00 245,00 81,67% , ,00 100,00% , ,29 89,45% , ,25 82,28% ,00-0,00% ,00 962,44 96,24% , ,98 84,74% , ,00 96,41% , ,86 97,16% , ,86 97,03% ,00-0,00% ,00-0,00% , ,89 98,76% , ,00 100,00% , ,95 100,00% , ,75 100,00% , ,30 100,00% , ,25 100,00% ,00 480,00 100,00% , ,50 98,13% , ,43 99,97% , ,26 100,00% , ,78 100,00% , ,00 86,30% , ,26 99,99% , ,20 99,80% , ,74 93,72% ,00-0,00% , ,00 100,00% , ,53 100,00% , ,00 64,67% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 2

15 ,00 716,54 67,28% , ,95 77,07% , ,24 3,28% , ,98 84,83% , ,43 96,28% , ,06 100,00% , ,97 100,00% , ,92 100,00% , ,61 98,82% , ,20 99,96% , ,94 99,99% , ,79 99,55% ,00 983,28 98,33% , ,90 100,00% , ,99 69,69% , ,00 88,01% , ,85 91,87% , ,00 53,68% , ,87 79,10% ,00-0,00% , ,00 84,59% , ,45 100,00% , ,00 74,05% ,00 493,61 82,27% , ,62 71,55% , ,00 100,00% , ,24 98,26% , ,00 100,00% , ,02 100,00% , ,32 100,00% , ,08 100,00% , ,34 100,00% , ,19 99,99% , ,24 99,98% , ,91 100,00% , ,28 87,83% ,00 650,00 57,52% , ,51 93,65% , ,69 84,16% ,00 825,57 58,18% , ,86 79,05% , ,00 62,25% , ,49 100,00% , ,00 79,75% ,00 676,77 67,68% , ,29 86,87% , ,56 80,78% , ,91 100,00% , ,34 100,00% , ,06 100,00% , ,27 98,34% , ,40 99,89% , ,40 98,49% , ,71 63,24% , ,34 62,13% ,00 205,00 25,63% , ,94 74,09% , ,10 55,48% , ,81 92,09% , ,82 78,19% , ,85 68,93% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 3

16 ,00 278,00 9,27% , ,41 99,99% ,00 297,00 99,00% , ,62 87,19% , ,81 46,17% , ,31 38,70% , ,90 99,99% , ,35 99,50% , ,81 100,00% , ,24 100,00% , ,81 94,81% , ,54 98,81% ,00 248,75 99,90% , ,41 100,01% , ,00 100,00% ,00 294,00 18,97% , ,00 68,83% , ,95 100,00% , ,80 100,00% ,00 348,00 99,43% , ,70 72,60% ,00-0,00% , ,00 86,30% , ,00 100,00% ,00 275,00 27,50% , ,53 72,02% ,00 191,64 100,34% , ,86 80,16% ,00 498,73 99,95% , ,34 99,97% , ,18 99,99% , ,50 96,90% , ,34 99,99% , ,36 98,84% , ,83 99,98% , ,74 99,94% , ,57 99,98% , ,45 99,97% , ,00 88,44% , ,00 100,00% , ,00 88,89% , ,45 41,42% ,00 399,60 39,96% , ,18 89,52% , ,25 75,05% , ,10 85,49% ,00 68,00 100,00% , ,00 100,00% , ,41 93,18% , ,00 96,15% , ,50 99,94% , ,00 99,70% , ,45 99,80% ,00 110,02 73,35% ,00 125,00 95,42% , ,78 99,01% , ,64 99,99% , ,61 97,75% , ,73 67,85% , ,68 92,29% , ,52 94,50% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 4

17 , ,53 90,54% ,00 530,70 71,62% , ,00 95,78% , ,55 96,55% , ,00 100,00% , ,77 93,52% ,00 110,02 43,49% , ,00 100,00% , ,00 100,00% ,00-0,00% ,00 527,00 100,00% ,00 56,00 100,00% , ,00 94,94% , ,20 96,02% , ,00 93,30% , ,00 100,00% , ,70 95,98% , ,20 97,78% ,00 462,82 46,28% ,00 397,00 13,23% , ,43 100,00% , ,00 99,14% , ,30 98,73% , ,54 99,46% ,00 878,40 99,82% , ,48 91,27% , ,51 90,28% , ,23 100,00% , ,98 99,03% , ,12 79,33% , ,28 89,44% , ,78 96,23% ,00 526,50 48,61% ,00 164,00 84,54% , ,65 86,81% , ,24 66,65% ,00 779,40 18,75% , ,98 95,04% , ,00 55,00% , ,33 62,57% , ,13 48,34% , ,00 97,76% , ,20 95,81% , ,86 94,51% , ,60 99,23% , ,96 94,16% , ,02 99,98% , ,71 95,14% , ,00 98,40% , ,89 96,84% , ,99 95,53% , ,47 99,85% ,00-0,00% ,00-0,00% , ,00 100,00% , ,54 77,03% , ,80 95,55% , ,65 70,22% ,00 310,00 77,50% , ,07 97,67% , ,24 47,46% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 5

18 , ,47 85,76% , ,10 74,45% , ,90 99,92% , ,30 99,82% , ,92 93,31% ,00 129,00 99,23% , ,62 94,21% , ,35 56,54% ,00-0,00% , ,02 84,54% , ,73 92,15% , ,16 99,35% , ,25 82,19% , ,00 99,38% , ,00 82,86% ,00-0,00% , ,00 100,00% , ,24 99,99% , ,30 69,18% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 96,26% , ,17 89,13% , ,48 99,96% , ,00 40,00% , ,65 99,75% , ,37 8,11% , ,00 100,00% , ,37 49,82% , ,42 94,84% , ,00 96,11% , ,27 99,99% , ,00 100,00% , ,65 100,00% , ,86 100,00% , ,52 100,00% , ,52 100,00% , ,00 100,00% , ,97 100,00% , ,06 100,00% , ,40 99,96% ,00 667,00 100,00% , ,78 100,00% , ,23 99,98% , ,97 100,00% ,00 489,30 99,86% , ,38 99,99% ,00 688,00 100,00% , ,00 100,00% , ,50 99,99% ,00 531,09 99,83% , ,58 99,99% , ,24 100,00% , ,00 99,91% , ,00 88,24% ,00-0,00% , ,11 98,74% , ,44 88,71% , ,33 30,23% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 6

19 , ,62 45,73% , ,24 86,59% Razem własne , ,21 88,47% Wykonanie wydatków budżetu miasta Radzionków za 2009 r. - zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofiansowane z budżetu państwa Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie Procent wykonania O10 O ,07 50,07 100,00% , ,63 100,00% ,34 292,34 100,00% O , ,04 100,00% , ,99 100,00% , ,00 69,75% , ,00 59,78% , ,99 69,12% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,12 83,42% , ,30 40,00% , ,42 84,42% , ,00 100,00% ,00 385,00 100,00% ,00 63,00 100,00% ,00 300,00 100,00% , ,00 100,00% , ,66 99,93% ,00 494,30 98,86% ,00 80,22 94,38% , ,00 99,71% , ,87 95,14% ,00 50,00 100,00% ,00 50,00 100,00% ,00 345,02 98,58% ,00 151,71 75,86% , ,78 99,32% , ,62 29,33% , ,96 58,65% , ,64 79,22% ,00 835,00 98,24% ,00-0,00% ,00-0,00% , ,86 99,99% ,00 250,12 98,86% ,00 40,08 100,20% ,00 396,00 100,00% , ,00 98,99% , ,28 68,44% ,00 568,00 100,00% ,00 96,00 100,00% ,00 16,00 100,00% ,00 347,00 69,96% ,00 53,00 100,00% , ,00 87,88% , ,08 97,34% , ,85 91,44% , ,77 82,09% , ,00 70,35% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 7

20 ,00 842,75 42,14% , ,40 90,59% ,00 589,00 19,63% DZW 3 560, ,66 92,35% , ,85 81,34% DZW , ,30 98,92% , ,21 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% ,00 196,00 100,00% , ,00 100,00% ,00 250,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 95,11% , ,36 94,53% , ,87 94,53% , ,25 100,00% ,18 64,18 100,00% , ,60 93,09% ,94 186,13 93,09% ,27 561,69 93,26% ,88 29,73 93,26% , ,32 100,00% ,18 72,18 100,00% , ,78 94,22% , ,07 94,22% , ,46 99,19% ,44 55,98 99,18% ,76 949,76 100,00% ,28 50,28 100,00% , ,51 97,00% , ,32 75,52% , ,32 75,52% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,99 40,00% , ,99 45,18% , ,42 8,11% , ,42 8,11% , ,14 100,00% , ,38 42,93% , ,52 85,41% Razem dotacje , ,27 86,86% Ogółem wydatki , ,48 88,24% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 8

21 Załącznik nr 6 Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach za 2009 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego/cel zadania Okres realizacji Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie w 2009 r r r r Przebudowa dróg w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap I (ul. Adamieckiego i Wspólna) / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji Przebudowa dróg w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap II / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Szymały/ cel - utworzenie nowoczesnego targowiska miejskiego Budowa ul. Księżogórskiej na odcinku od ul. Zejera do ul. M.Dąbrowskiej wraz z drogami wewnętrznymi osiedla/ cel - utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych w rejonie planowanych stref budownictwa mieszkaniowego Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały / cel - ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum miasta oraz usprawnienie ruchu tranzytowego przez Radzionków Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. E. Plater / cel - poprawa stanu nawierzchni Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni Budowa ul. Księżogórskiej - etap I / cel - udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych Przebudowa ul. Średniej i ul. Jaracza w Radzionkowie / cel - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa dróg wewnętrznych w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Cmentarnej 20a - 20g / cel - poprawa stanu nawierzchni Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulic Wrodarczyka i Stoińskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Holewiny / cel - poprawa stanu nawierzchni Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dojazdu ul. Św. Wojciecha pomiędzy budynkami nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych r r r r r r r r r r r r r r , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD Wykonanie dokumentacji projektowej , , ,00 URZĄD , , ,69 0,00 0, ,00 0, , ,01 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

22 i przebudowa ul. Staszica od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu nawierzchni Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu nawierzchni Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi dojazdowej od ul. Sikorskiego do ZSPG / cel - poprawa stanu nawierzchni Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Bezpiecznej / cel - poprawa warunków komunikacyjnych Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej / cel - poprawa stanu nawierzchni Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa połączenia ul. Krzywej z Placem Letochów / cel - poprawa płynności ruchu Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lompy / cel - poprawa stanu nawierzchni Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części ul. Gwarków, na odcinku od ul. N. Żołnierza do ul. A. Gierymskiego / cel - poprawa stanu nawierzchni Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku przy ul. Kużaja / cel - poprawa funkcjonalności i standardu istniejącego terenu na potrzeby mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Norwida między budynkami nr 27-29, 41-43, / cel - poprawa układu drogowego Gminy Radzionków Budowa dróg na terenie byłej jednostki wojskowej / cel - poprawa funkcjonalności i układu komunikacyjnego 2011 r r r r r r r r r r r , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD 3 850, , SUMA ROZDZIAŁU , , , , , Silesia Net-budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego / cel - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego r , , , ,40 URZĄD MIASTA - SI , SUMA ROZDZIAŁU , , , , , Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa budynku socjalnomieszkaniowego / cel - realizacja zadania gminnego w zakresie mieszkalnictwa r , , ,00 URZĄD SUMA ROZDZIAŁU , , ,00 0, Przebudowa i zmiana użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie JW. / cel -realizacja zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa Nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 k.m.15 przy ul. Ks. dr J. Knosały / cel - kształtowanie przestrzeni publicznej - rynek miejski r r , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD MIASTA - KG , , SUMA ROZDZIAŁU , , , , Przebudowa budynku UM / cel - dostosowanie obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków / cel - zwiększenie liczby usług z obszaru administracji świadczonych drogą on-line przez samorządy gminne Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu budynku przy ul. Kużaja 19 / cel - poprawa bezpieczeństwa w budynku UM Wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych / cel - określenie zapotrzebowania mocy cieplnej podłączonych obiektów oraz możliwych do realizacji przedsięwzięć r r r r , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD MIASTA - SI , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD 0, , ,90 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 2

23 termomodernizacyjnych Przebudowa placu przy ul. Kużaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 / cel - utworzenie nowoczesnej strefy miejskiej r , , ,00 URZĄD 4 086, SUMA ROZDZIAŁU , , , , , Monitoring / cel - poprawa bezpieczeństwa w mieście r , , , ,00 URZĄD , SUMA ROZDZIAŁU , , , , , Melioracja wraz z budową sali gimnastycznej SP nr 1 / cel - tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci i młodzieży r , , ,00 URZĄD 2 089, SUMA ROZDZIAŁU , , , , Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 / cel - zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację r , ,00 URZĄD SUMA ROZDZIAŁU , ,00 0, Przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap I / cel - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji, projekt komplementarny do przebudowy dróg w tej części gminy Przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej - etap II / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej, projekt komplementarny do przebudowy dróg w tej części gminy Budowa sieci wod.-kan. w strefie aktywności gospodarczej przy ul. Z. Nałkowskiej/ cel - budowa podstawowej infrastruktury komunalnej w strefie przeznaczonej pod działalność gospodarczą Budowa sieci wod.-kan. w ul. Księżogórskiej na odcinku od ul. Zejera do ul. M.Dąbrowskiej wraz z sieciami wewnątrz osiedla / cel - budowa sieci uzbrojenia terenu w rejonie strefy przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci wod.-kan. w ulicach Wrodarczyka i Stoińskiego / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Holewiny / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Wielkopolskiej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Cmentarnej 20a-20g / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Św. Wojciecha pomiędzy budynkami nr 101 do 103 i 105 do 107 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Obrońców Pokoju / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w drogach łączących ul. Słowackiego z ul. Norwida pomiędzy budynkami nr 27-29, 41-43, / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Staszica r r r r r r r r r r r r , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 3

24 od nr 9 do 11 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Przebudowa wodociągu w ul. Szymały / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Projekt przebudowy ciągów głównych kanalizacji sanitarnej / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Lompy / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Knosały / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Orzechowskiej (od ul. A. Krzywoń do stacji benzynowej) / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wod.-kan. w ul. Pietrygów / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Budowa sieci wod.-kan. na terenie byłej jednostki wojskowej / cel - realizacja zadania gminnego w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Inwentaryzacja studni kanalizacyjnych - etap II / cel - realizacja zadania gminnego w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej r r r r r r r r , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD , ,00 URZĄD 2 717, , SUMA ROZDZIAŁU , , , , , Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej Budowa sieci kanalizacyjnej przy SP nr 1 / cel - poprawa stanu infrastruktury komunalnej i likwidacja kolizji z budowaną salą gimnastyczną r r , , , ,99 ZGK , , , ,00 ZGK 0, SUMA ROZDZIAŁU , , , , , Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka / cel - dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno - budowlanych r , , ,29 URZĄD SUMA ROZDZIAŁU , , ,29 0, Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" / cel - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych r , ,00 URZĄD SUMA ROZDZIAŁU , ,00 0, Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie / cel - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa r , , ,43 URZĄD MIASTA - KO 9 755, SUMA ROZDZIAŁU , , , , Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży r , ,00 URZĄD , SUMA ROZDZIAŁU , , , Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży Budowa budynku i parkingu dla potrzeb kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze" / cel - zagospodarowanie terenu dla potrzeb mieszkańców i stworzenie miejsc parkingowych zapewniających dostęp do obiektu Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjnosportowych mieszkańców Gminy r r r , , , ,00 URZĄD , , ,00 URZĄD , , ,72 URZĄD 0,00 0, ,00 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 4

25 Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie / cel - utworzenie infrastruktury sportowej umożliwiającej prowadzenie aktywnego trybu życia mieszkanców Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap I / cel - ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku Budowa lodowiska ze sztuczną nawierzchnią / cel - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi dzieci i młodzieży r r , , ,03 URZĄD , ,00 URZĄD , , SUMA ROZDZIAŁU , , , , ,03 Ogółem , , , ,71 x ,28 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 5

26 Załącznik nr 7 Wykonanie zadań inwestycyjnych miasta Radzionków w 2009 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa rozdziału/ Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie Drogi publiczne gminne , ,25 Przebudowa ul. Orzechowskiej - etap II ,00 - Przebudowa ul. Artura - etap II , ,35 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Śródmiejskiej , ,00 Przebudowa ul. Kruczkowskiego i Rowowej , ,60 Roboty geodezyjne obejmujące wydzielenie gruntów pod Obwodnicę - III etap od ul. Knosały w kierunku północnowschodnim ,00 - Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Grunwaldzkiej , ,60 Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi - łączącego ul. Orzechowską z ul. Księżogórską , ,30 Wykonanie chodnika w obrębie budynku przy ul. Reymonta , ,00 Nabycie do gminnego zasobu prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 489/24 k.m , ,40 Nabycie do gminnego zasobu działki nr 2249/94 - ul. Skotnicka 8 000, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Ciasnej , ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Danieleckiej na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. 27- Stycznia , ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika przy ul. Staszica , ,00 Wyburzenie budynku technicznego nr 1b wraz z przebudową słupa narożnego sieci energetycznej na terenie targowiska miejskiego w Radzionkowie , Infrastruktura telekomunikacyjna , ,79 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji teletechnicznej pod łącze światłowodowe w ul. Grunwaldzkiej do kąpieliska przy ul. Księżogórskiej , , Pozostała działalność 4 000,00 - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Schwallenberga w Radzionkowie 4 000, Urzędy gmin , ,75 Utworzenie pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe UM ,00 - Zakup frankownicy dla Biura Obsługi Klienta i Gminnego Centrum Informacji przy ul. Kużaja , ,00 Zakup systemu PC INFO MagicEYE 4 870, ,10 Zakup sprzętu komputerowego oraz wideo 8 600, , Pozostała działalność ,00 - Wykonanie monitoringu boisk przy ZSPG ,00 - Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniach ul. Szymały z Unii Europejskiej , Szkoły podstawowe , ,99 Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w SP 1 przy ul. Ks. Knosały na działce 76/ , ,99 Adaptacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr , Przedszkola , ,00 Przebudowa dachu w budynku Przedszkola Nr , , Pozostała działalność , ,00 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr , , Pozostała działalność , ,00 Dotacja celowa dla SPZOZ w Radzionkowie na realizację zadania "Wyburzenie części nadziemnej wraz z fundamentami pawilonów i wiaty w ramach "zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Gajdasa 1 na potrzeby Ośrodka Zdrowia" , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,44 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej K-800 w obrębie SP , ,00 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej przepompowni ścieków na terenie "Księżej Góry" , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,62 Spłata rat wg harmonogramu za modernizację oświetlenia , ,09 Zabudowa dodatkowego słupa oświetleniowego przy ul. Cmentarnej 22 e , ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Miedziowej na alejce w parku osiedlowym - etap II , ,00 Budowa oświetlenia przy ul. Orzechowskiej od nr 10 do , ,53 Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana słupów oświetleniowych oraz modernizacja oświetlenia przy ul. Św. Wojciecha od ul. A. Krzywoń do przejazdu kolejowego , ,00 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia parku "Księża Góra" 2 804, Zakłady gospodarki komunalnej , ,86 Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej , ,13 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

27 Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej oraz budowę sieci wod.-kan. od ul. Grunwaldzkiej do Kąpieliska Miejskiego , ,00 Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. 27-go Stycznia , ,73 Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. E. Plater ,07 - Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sadowej , Pozostała działalność , ,24 Zakup i montaż wiat przystankowych , ,24 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy podświetlanych tablic wjazdowych do miasta Radzionków - wjazd przy ul. Długiej, wjazd przy ul. Z Nałkowskiej 8 113, ,00 Zakup, dostawa 3 sztuk i montaż 2 sztuk wiat przystankowych , , Pozostałe instytucje kultury , ,00 Dotacja celowa dla CK Karolinka na wykonanie klimatyzacji w sali "Zielonej" , , Obiekty sportowe , ,00 Nabycie i podział gruntów pod budowę hali sportowej ,00 - Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na budynek szatniowo-socjalny przy ul. Sikorskiego 8a 3 000, , Instytucje kultury fizycznej , ,24 Zakup traktorka wielofunkcyjnego , ,00 Budowa kortu tenisowego wraz z oświetleniem na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze , ,24 Zakup wiat stadionowych , ,00 Zakup kontenera sanitarnego , ,00 Zakup kontenera socjalnego , , Pozostała działalność , ,30 Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką, Gierymskiego i Kużaja , ,36 Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum im. Ojca L. Wrodarczyka , ,54 Wykonanie placu zabaw na terenie przyległym do budynku przy ul. Reymonta , ,40 Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - wykonanie dokumentacji projektowej placu dla rolkowców ,00 - Ogółem , ,48 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 2

28 Załącznik nr 8 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w latach za 2009 r. Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w budżecie Dział Rozdział Wartość całkowita w PLN Źródło finansowania Planowane płatności w latach (w PLN) Dział RPO WŚ RPO WŚ RPO WŚ RPO WŚ Dział RPO WŚ RPO WŚ Dział Sokrates Comenius 8 Sokrates Comenius Dział PO KL Dział RPO WŚ Dział RPO WŚ Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały (etap II zachodniej obwodnicy Radzionkowa) Budowa ul. Księżogórskiej - etap I Przebudowa dróg w ulicach : Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego. e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków Gmina Radzionków - miejsce moich inwestycji Uczenie się przez całe życie Uczenie się przez całe życie Program aktywnej integracji AS - aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków Przebudowa sieci wod-kan w ulicach: Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej. Etap II Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka , , , , , , , , , , ,38 Wykonanie w 2009 r. OGÓŁEM , , , ,69 środki UE , ,00 środki jst , , , ,69 inne środki OGÓŁEM , ,00 środki UE , ,40 środki jst , ,60 inne środki OGÓŁEM ,00 środki UE ,00 środki jst ,00 inne środki OGÓŁEM , , , ,00 środki UE , , , ,00 środki jst , , , ,00 inne środki OGÓŁEM , , ,01 środki UE , , ,12 środki jst , , ,89 inne środki OGÓŁEM , , ,00 środki UE , , ,30 środki jst 2 699, , ,70 inne środki OGÓŁEM , ,22 środki UE , ,22 środki jst inne środki OGÓŁEM 8 583, ,92 środki UE środki jst 8 583, ,92 inne środki OGÓŁEM , ,50 środki UE , ,22 środki jst , ,86 inne środki 6 462, ,42 OGÓŁEM ,00 środki UE ,00 środki jst ,00 inne środki OGÓŁEM , ,29 środki UE , ,64 środki jst , ,65 inne środki 12 RPO WŚ Modernizacja budynku po ,00 OGÓŁEM ,00 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

29 RPO WŚ RPO WŚ Dział RPO WŚ byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych FYRTEK Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie środki UE ,00 środki jst 6 000,00 inne środki ,00 OGÓŁEM , , ,99 środki UE , , ,99 środki jst 3 735, , ,00 inne środki ,00 OGÓŁEM , ,12 środki UE ,00 środki jst 7 500,00 inne środki OGÓŁEM , , ,79 środki UE , , ,42 środki jst , , ,37 inne środki Dział RPO WŚ RPO WŚ RPO WŚ Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Skotnicką, Gierymskiego i Kużaja , , ,00 OGÓŁEM , , ,00 środki UE , , ,00 środki jst , , ,00 inne środki OGÓŁEM , , ,00 środki UE , , ,38 środki jst , , ,62 inne środki OGÓŁEM ,00 środki UE ,00 środki jst ,00 inne środki OGÓŁEM , , , , ,12 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 2

30 Załącznik nr 9 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Radzionków w 2009 r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie Przychody ogółem: , ,32 1. Kredyty , ,00 2. Papiery wartościowe (obligacje) , ,00 3. Inne źródła (wolne środki) , ,32 Rozchody ogółem: , ,59 1. Spłaty kredytów , ,56 2. Spłata pożyczek , ,03 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

31 Załącznik nr 10 Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budżetu*** Wydatki w tym: ogółem w tym: wpłata do budżetu 2650 w tym: na inwestycje Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r I. Zakład budżetowy , , , , , ,17 x z tego: , , x , , , , x II. Dochody własne jednostek budżetowych z tego: , ,13 - x x ,65 x , , ,34 - x x ,43 x ,64 - w tym: ZSPG 6 189, ,00 - x x 3 570,87 x 8 871,23 - SP , ,00 - x x 5 454,73 x ,33 - SP , ,34 - x x 9 605,83 x 5 106, , ,02 - x x ,48 x ,54 - w tym: P , ,78 - x x 1 560,66 x 4 642,42 - P , ,58 - x x 6 032,30 x 2 476,98 - P , ,66 - x x 2 502,52 x 9 228, , ,75 - x x ,80 x 5 577,58 - w tym: G 6 248, ,75 - x x ,80 x 5 577, ,02 - x x ,69 x 4,33 - w tym: LO ,02 - x x ,69 x 4, , ,00 - x x ,91 x 8 698,18 - w tym: ZSPG 8 131, ,50 - x x ,99 x 5 356,12 - SP1 596, ,50 - x x ,41 x 2 467,73 - SP , ,50 - x x ,01 x 670,06 - G 39, ,50 - x x ,50 x 204, ,00 - x x ,34 x 574,66 - w tym: MOSiR ,00 - x x ,34 x 574,66 - Ogółem 2 094, , , , , ,10 - * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

32 Załącznik nr 11 Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Radzionków w 2009 r. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie I. Stan środków obrotowych na początek roku , ,76 II. Przychody , ,34 1. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska , ,30 2. wpływy z tytułu kar 7 000, ,26 3. opłaty za wycinkę drzew ,78 III. Wydatki , ,55 1. Wydatki bieżące , ,55 wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 zakup materiałów i wyposażenia , ,23 zakup usług pozostałych , ,32 IV. Inne zmniejszenia - - V. Stan środków obrotowych na koniec roku , ,55 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

33 Załącznik nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

34 Załącznik nr 13 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Radzionków w 2009 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie I DOTACJE CELOWE , , Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i zabaw plenerowych 9 000, , Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin, a będącego mieszkańcem Radzionkowa Dotacja celowa dla SPZOZ w Radzionkowie na realizację zadania "Wyburzenie części nadziemnej wraz z fundamentami pawilonów i wiaty w ramach "Zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Gajdasa 1 na potrzeby Ośrodka Zdrowia" Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Kruczkowskiego i Rowowej Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. Grunwaldzkiej oraz budowę sieci wod.-kan. od ul. Grunwaldzkiej do Kąpieliska Miejskiego , , , , , , , , Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. 27-go Stycznia , , Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza , , Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę sieci wod.-kan. w ul. E. Plater , Dotacja celowa dla ZGK na przebudowę wodociągu w ul. Sadowej , Dotacja celowa dla ZGK na budowę sieci kanalizacyjnej przy SP nr , Dotacja celowa dla CK Karolinka na wykonanie klimatyzacji w sali "Zielonej" , , Dotacja celowa na prace remontowo-konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy , , Dotacja celowa dla CK Karolinka na organizację IV Street Art Festiwalu 2 000, , Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 II DOTACJE PODMIOTOWE , , Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka" , , Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej , ,00 III WPŁATY GMINY , ,17 1. O10 O1030 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 550, , Wpłata na rzecz Związku Komunalnego KZK GOP w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta , ,00 Ogółem , ,50 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

35 Załącznik nr 14 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. Dział Rozdział Planowane dotacje ogółem Wykonanie Planowane wydatki ogółem Wykonanie Planowane wydatki bieżące Wykonanie planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: wykonanie planowane świadczenia społeczne wykonanie Planowane wydatki majątkowe Wykonanie , , , , , , , , , , , , Ogółem , , , , , , Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

36 Załącznik nr 15 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodzie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. Dział Rozdział Planowane dotacje ogółem Wykonanie Planowane wydatki ogółem Wykonanie Planowane wydatki bieżące Wykonanie planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: wykonanie planowane świadczenia społeczne wykonanie Planowane wydatki majątkowe Wykonanie , , , , , , Ogółem , , , , , , Rozdział I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK Uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/292/2008 w dniu 22 grudnia 2008 r. budżet miasta Radzionków na 2009 r. zakładał: - dochody w wysokości ,89 zł - wydatki w wysokości ,89 zł w tym: wydatki majątkowe ,89 zł - przychody budżetowe ,00 zł w tym: kredyt ,00 zł obligacje ,00 zł wolne środki ,00 zł - rozchody budżetowe ,00 zł w tym: spłata kredytu ,00 zł spłata pożyczki ,00 zł W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta, w wyniku których budżet miasta Radzionków ustalono na: - dochody w wysokości ,17 zł spadek o ,72 zł - wydatki w wysokości ,49 zł spadek o ,40 zł w tym: wydatki majątkowe ,89 zł spadek o ,00 zł - przychody ,32 zł wzrost o ,32 zł w tym: wolne środki ,32 zł wzrost o ,32 zł kredyty ,00 zł wzrost o ,00 zł obligacje ,00 zł rozchody ,00 zł spadek o ,00 zł w tym: spłata kredytu ,00 zł spadek o ,00 zł spłata pożyczki ,00 zł spadek o ,00 zł Zmiany budżetu były wynikiem: 1. Zwiększenia przychodów o kwotę ,32 zł z tytułu: - wolnych środków ,32 zł - kredytów ,00 zł 2. Zmniejszenia rozchodów o kwotę ,00 zł z tytułu: - spłaty pożyczki ,00 zł Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 1

37 - spłaty kredytu ,00 zł 3. Zmniejszenia dochodów własnych o kwotę (per saldo) ,86 zł z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,93 zł - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 zł - różnych dochodów ,00 zł - odsetek ,00 zł - wpływów z usług ,84 zł - kar od osób fizycznych i prawnych ,00 zł - sprzedaży składników majątkowych ,00 zł - podatku od nieruchomości ,00 zł - wpływów z najmu ,00 zł - wieczystego użytkowania ,00 zł - sprzedaży nieruchomości ,77 zł - podatku od spadków i darowizn ,00 zł - zaległości z podatków i opłat zniesionych ,00 zł - opłat lokalnych ,00 zł - opłat za koncesje i licencje ,00 zł 4. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych o kwotę (per saldo) ,96 zł z przeznaczeniem na: - remonty, konserwację i bieżące utrzymanie kwater wojennych - 600,00 zł - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG ,00 zł - meliorację wraz z budową sali gimnastycznej SP nr ,00 zł - działalność OPS ,00 zł - wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę ,04 zł - realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł - profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu na zieloną szkołę ,00 zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,00 zł - letnie utrzymanie dróg powiatowych ,00 zł - realizację projektu AS - Aktywni Społecznie i zawodowo w gminie Radzionków ,00 zł - niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego + 68,00 zł - zadania zlecone z zakresu administracji publicznej - 700,00 zł - usuwanie azbestu ,00 zł - zakup podręczników (wyprawka szkolna) ,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 2

38 - realizację zadania Przebudowa ul. Artura etap II ,00 zł - realizację IV Street Art. Festiwalu ,00 zł - przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/ ,00 zł - świadczenia rodzinne ,00 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego + 396,00 zł 5. Zmniejszenie środków unijnych (per saldo) o kwotę ,90 zł z tytułu realizacji projektów: - AS - Aktywni Społecznie i zawodowo w gminie Radzionków ,00 zł - e -Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków ,65 zł - Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" ,00 zł - Przebudowa sali w CK Karolinka ,78 zł - Gmina Radzionków - miejsce moich inwestycji ,75 zł - Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych FYRTEK ,00 zł - Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie -0,01 zł - Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie ,68 zł - Czysta Rzeka Szarlejka rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze ,00 zł - Budowa sieci wod-kan w ulicach Średniej i Jaracza ,89 zł - Budowa ul. Księżogórskiej oraz przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie - etap I ,00 zł 6. Zmniejszenie wydatków o kwotę (per saldo) ,40 zł. Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od r. do r. przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan na 2009 r. wg uchwały Plan po zmianach na 2009 r. Wykonanie za 2009 r. Wskaźnik 4:3 w % I. Dochody ogółem , , ,11 92,56% - dochody własne , , ,86 96,01% W tym: Udziały w podatkach , , ,55 93,97% Subwencja oświatowa , , ,00 100,00% - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowaniebieżących zadań własnych - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , ,53 94,31% , , ,54 77,80% - dotacje celowe na zadania zlecone bieżące , , ,73 97,03% - dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów i porozumień - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień - dotacje z funduszu celowego na realizację zadań bieżących , ,60 99,99% 6.600, , ,99 100,00% , ,00 98,99% - środki z funduszy strukturalnych , , ,86 11,00% II. Wydatki ogółem , , ,48 88,24% w majątkowe tym:bieżące , , , , , ,76 - wydatki na zadania własne , , ,21 88,47% - wydatki na zadania dofinansowane bieżące , , ,76 94,49% 96,34% 69,16% - wydatki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , , ,54 77,80% Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 3

39 - wydatki na zadania zlecone bieżące , , ,73 97,03% - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień - inwestycyjne - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień bieżące , ,60 99,99% 6.600, , ,99 100,00% - wydatki z funduszu celowego na zadania bieżące , ,00 98,99% - wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych , , ,65 66,01% III. Deficyt/Nadwyżka (I-II) , , ,37 70,03% IV. Przychody ogółem , , ,32 96,88% V. Rozchody ogółem , , ,59 100,00% Wynik (III+IV-V) 0,00 0, ,36 - Wykonane dochody budżetu za 2009 rok są niższe od wydatków o ,37 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy. Deficyt został pokryty zrealizowanymi przychodami budżetu. Gmina uzyskała za 2009 r. wolne środki w wysokości ,36 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2009 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB Z wynosi ,09 zł i obejmuje: 1)zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych ,00 zł, 2)zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ,64 zł, (w tym: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2004 r. w ING Banku Śląskim ,60 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2008 r. w ING Banku Śląskim ,04 zł, kredyt (FRIK) zaciągnięty w 2009 r ,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 r ,00 zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na PONE w 2007r. i 2008 r ,00 zł) 3)zobowiązania wymagalne ,45 zł w tym: - zobowiązania UM 812,93 zł - zobowiązania ZGK ,52 zł Gmina do dnia 31 grudnia 2009 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,69 zł i obejmuje: 1)należności wymagalne ,36 zł, w tym: - należności UM ,61 zł, - należności ZGK ,61 zł, - należności OPS ,14 zł, 2)pozostałe należności ,57 zł, w tym: - należności ZGK ,73 zł, - należności MOSIR ,34 zł, - należności LO 225,00 zł, - należności OPS 921,40 zł, - należności GFOŚiGW ,43 zł, - należności UM ,53 zł, - należności P ,00 zł, - należności P ,60 zł, - należności P ,20 zł, - należności SP ,00 zł, Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 4

40 - należności SP ,34 zł, 3)gotówkę i depozyty ,76 zł. Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2009 r. przedstawia się następująco: Nazwa Dział Kwota Rolnictwo i łowiectwo ,21 0,05% Transport i łączność ,75 10,50% Gospodarka mieszkaniowa ,62 6,06% Działalność usługowa ,69 0,51% Administracja publiczna ,90 16,27% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,78 0,06% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,95 0,21% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem % ,98 0,14% Obsługa długu publicznego ,86 0,98% Oświata i wychowanie ,69 32,59% Ochrona zdrowia ,70 0,71% Pomoc społeczna ,47 11,12% Edukacyjna opieka wychowawcza ,39 0,70% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,30 8,35% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,64 3,95% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,79 0,06% Kultura fizyczna i sport ,76 7,74% OGÓŁEM ,48 100,00% Burmistrz Miasta w 2009 r. zaplanował rezerwę ogólną w wysokości zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł. Szczegółowy opis przeznaczenia rezerw znajduje się w pkt VI sprawozdania. Rozdział II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK W roku 2009 dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości ,11 zł, tj. w 92,56% planu rocznego wynoszącego ,17 zł. Udział poszczególnych dochodów przedstawia się następująco: 1. dochody własne ,86 zł, co stanowi 85,60% wykonanego budżetu, 2. dotacje celowe ,39 zł, co stanowi 13,99% wykonanego budżetu, w tym: Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 5

41 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,53 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie ,54 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (bieżące) ,73 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,60 zł, - dotacje celowe otrzymane z Powiatu Tarnogórskiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,99 zł, - dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 2.000,00 zł, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące ,00 zł. 3. środki unijne ,86 zł, co stanowi 0,41% wykonanego budżetu. 1. Dochody własne miasta Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2009 zamknęło się kwotą ,86 zł, co stanowi 96,01% planu. Na dochody własne miasta składają się: 1)dochody z podatków ,55 zł, 2)dochody z opłat ,86 zł, 3)udziały w podatkach ,55 zł, 4)subwencje ,00 zł, 5)dochody z majątku gminy ,98 zł, 6)dochody jednostek organizacyjnych ,96 zł, 7)pozostałe dochody ,96 zł. Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 6

42 1)Dochody z podatków Na dochody z tego źródła składają się: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, zaległości z podatków zniesionych Podatek od nieruchomości Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2009 r. zostały wykonane w łącznej wysokości ,91 zł, na plan ,00 zł, co stanowi 91,88%. Oznacza to niewykonanie planu o kwotę ,09 zł. W 2009 r. dokonano wymiaru podatku na kwotę ,00 zł, wystawiono 41 decyzji przypisowych na kwotę ,00 zł i 52 decyzje odpisowe na kwotę ,60 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W 2009 r. wysłano 40 upomnień na łączną kwotę ,14 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2009 r. został zrealizowany w wysokości ,40 zł tj. w 92,77%. W 2009 r. wydano decyzji wymiarowych na kwotę ,00 zł, 593 decyzje przypisowe na kwotę ,80 zł oraz 265 decyzji odpisowych na kwotę ,42 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 904 upomnienia na kwotę ,82 zł oraz wystawiono do urzędów skarbowych 164 tytuły wykonawcze na kwotę ,09 zł. Podatek rolny Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 8.759,00 zł na plan 6.100,00 zł tj. w 143,59%. Dokonano przypisu na kwotę ,00 zł oraz odpisu na kwotę 159,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z wysoką ceną skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie ,50 zł, co stanowi 101,03% planu. W analizowanym okresie wystawiono 10 upomnień na kwotę 7.168,60 zł. Wydano 45 decyzji wymiarowych na kwotę ,00 zł, 3 decyzje przypisowe na kwotę ,00 zł oraz 5 decyzji odpisowych na kwotę ,00 zł. Podatek od środków transportowych Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 116,71%. Na plan ,00 zł uzyskano wpływy na kwotę ,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększającą się ilością środków transportowych u osób prawnych. W analizowanym okresie wystawiono 11 upomnień na kwotę ,00 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie ,93 zł na plan ,00 zł tj. 74,19%. W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 7

43 2)Dochody z opłat transportowych wysłano 28 wezwań do złożenia deklaracji, 13 postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązania, 9 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, 34 upomnienia na kwotę ,00 zł oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. Karta podatkowa Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej jest odpowiedzialny Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane ,00 zł, zrealizowano ,06 zł, co stanowi 90,06% prognozy rocznej. Ze sprawozdania urzędu skarbowego wynika, że zaległości na koniec 2009 r. wynoszą ,52 zł. Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonano w kwocie ,70 zł, co stanowi 110,51% planu. Realizacja w/w podatku prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innych wysokościach. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości ,00 zł, wykonany w kwocie ,00 zł, tj. w 258,54%. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,20 zł, tj. w 91,90%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta. Zaległości z podatków zniesionych Paragraf ten obejmuje zaległości objęte hipoteką z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ,54 zł oraz nadpłatę z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów w kwocie 6,20 zł. Kwota 9.248,85 zł stanowi wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast kwota 35,00 zł to wpływy z tytułu zaległości w podatku od posiadania psów. Na wpływy z tego źródła składają się: opłata produktowa, opłata skarbowa, opłata targowa, opłata od posiadania psów wpływy z opłaty eksploatacyjnej opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata adiacencka i planistyczna opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za koncesje i licencje, opłata za czynności egzekucyjne, Opłata produktowa Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 692,58 zł. Opłata realizowana i przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski. Pobierana jest od importerów oraz wytwórców produktów wprowadzających na rynek krajowy produkty Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 8

44 w opakowaniach m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru, tektury, szkła gospodarczego, drewna i tekstyliów. Opłata skarbowa Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości ,00 zł, zrealizowano ,00 zł, co stanowi 69,67% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłata targowa Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł, na plan ,00 zł, tj. 76,80%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Opłata od posiadania psów Opłatę od posiadania psów ustalono na kwotę 40,00 zł. Wykonanie w 2009 r. wyniosło ,15 zł, na plan ,00 zł, tj. 113,18%. Wysłano 120 postanowień o wszczęciu postępowania oraz 120 decyzji określających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 880,00 zł. Wysokie wykonanie związane jest z większą liczbą psów na terenie miasta. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej W 2009 r. pobrano opłatę eksploatacyjną w wysokości 1.208,65 zł w związku z wydaną przez Ministra Środowiska koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu ziemnego w obszarze Bytom- Gliwice. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości ,00 zł, zrealizowano ,60 zł, tj. w 111,65%. Wpływy z opłat przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Opłata adiacencka i renta planistyczna W 2009 r. uzyskano wpływy w kwocie ,40 zł z tytułu opłaty adiacenckiej w związku z dokonanym podziałem nieruchomości. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej Dochody zaplanowano w wysokości ,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 21,82% prognozy rocznej. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą ustawy Prawo działalności gospodarczej. Z dniem 31 marca 2009 r. wnioski o wpis do ewidencji oraz zmianę wpisu nie podlegają opłacie. Opłata za zajęcie pasa drogowego Wpływy zaplanowano w wysokości ,00 zł, uzyskano ,28 zł tj. 156,04%. Opłata pobierana jest za zajęcie pasa drogowego, ustawianie reklamy, prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym. Opłata za koncesje i licencje Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę ,00 zł, wykonano w wysokości ,00 zł. Wydano 47 licencji z opłatą 200,00 zł, 2 licencje z opłatą 250,00 zł, dokonano 27 zmian z opłatą 20,00 zł i 2 zmiany z opłatą 25 zł. Na terenie gminy nie ma ograniczeń w sprawie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, dlatego wykonanie jest powyżej 50%. Opłata za czynności egzekucyjne Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 9

45 Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano łącznie w wysokości 5.414,20 zł, w tym od osób prawnych 308,00 zł, od osób fizycznych 5.106,20 zł. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku. 3)Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło w 2009 roku ,55 zł, co stanowi 32,43 % wykonanych dochodów. Na dochody z udziałów składają się: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, tj. 92,90% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,72% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w Radzionkowie. - podatek dochodowy od osób prawnych ,55 zł, tj. 115,00% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy. 4)Subwencja ogólna Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło ,00 zł, co stanowi 22,22% dochodów uzyskanych przez miasto. Na subwencję tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej. Wysokość subwencji na 2009 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. Subwencja uzależniona jest od rodzaju szkół i placówek oświatowych, stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów. 5)Dochody z majątku gminy Na dochody z tego źródła składają się: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za lokale mieszkalne, dochody z najmu i dzierżawy, wynajem sali sesyjnej na szkolenie, dochody z dzierżawy słupów oświetleniowych, dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonano ,30 zł, co stanowi 49,27% rocznej prognozy. Planowane dochody obejmowały wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości ,00 zł oraz pierwszej opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste ul. Zejera ,00 zł. W 2009 r. uzyskano tylko dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych. Czynsze za lokale mieszkalne Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne dotyczą ściągniętych zaległości czynszowych z lat ubiegłych. Dochody te zrealizowano w wysokości 5.771,14 zł, zaległości na r. wynoszą ,34 zł. Dochody z najmu i dzierżawy Plan w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,27 zł, co stanowi 111,22%. Uzyskane środki pochodzą z dzierżawy zabudowanych nieruchomości, garaży, gruntów na cele użytkowe, rolne i drobne uprawy. Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 10

46 Dochody z najmu W 2009 r. uzyskano dochód w wysokości 1.200,00 zł z tytułu wynajmu sali sesyjnej na przeprowadzenie szkolenia w budynku urzędu. Dochody z dzierżawy słupów oświetleniowych Wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych ustawionych na terenie miasta wykonano w wysokości 315,98 zł. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich W 2009 r. uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 109,65 zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym Na planowane ,00 zł wykonano ,73 zł, co stanowi 94,96 % rocznego planu. Łącznie w 2009 r. prowadzone były 24 sprawy, w tym zakończono 18 (z czego 8 spraw, które zostały wszczęte w 2008 r.). Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Zaplanowano dochody w wysokości ,23 zł, zrealizowano ,91 zł tj. 127,21%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Kużaja 29a, ul. Unii Europejskiej i ul. Śródmiejskiej oraz ze sprzedaży gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przy ul. Pietrygów i Komandosów. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 8.150,00 zł, wykonano w kwocie 8.090,00 zł tj. w 99,26%. Dochody uzyskano ze sprzedaży płyt betonowych oraz samochodu służbowego. 6)Dochody jednostek organizacyjnych Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 801, 851, 852, 926 i zamknęły się kwotą ,96 zł. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Oświata i wychowanie Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w 2009 r. uzyskał dochód w wysokości 309,04 zł z tytułu zwrotu za fakturę korygującą za 2008 r. Przedszkola Oświata i wychowanie Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi w przedszkolach, koszt zakupu żywności i koszt przygotowania posiłków. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: P2 - na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 99,63%, P3 na plan ,00 zł wykonano ,40 zł tj. 109,62%, P4 na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 112,08%. Pozostałe dochody to: odsetki z tytułu nieterminowej odpłatności za przedszkola 319,26 zł (P2 79,62 zł, P3 92,79 zł, P4 146,85 zł). Zakład Placówek Oświatowych Oświata i wychowanie Dochody tego działu obejmują wpływy ze sprzedaży złomu, uzyskano 2,00 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 11

47 7)Pozostałe dochody Dochód w wysokości ,00 zł dotyczy odpłatności rodziców za półkolonie dzieci organizowane w miesiącach VII-VIII przez Zakład Placówek Oświatowych. Liceum Ogólnokształcące Oświata i wychowanie Dochody działu 801 w wysokości 4.537,99 zł stanowią wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń - 245,00 zł oraz rozliczenia za media dot. miesiąca grudnia 2008 r ,99 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kultura fizyczna i sport Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2009 r. zrealizował dochody w wysokości ,25 zł na plan ,24 zł. Wpływy uzyskano ze sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte na Księżej Górze ,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej oraz kort 8.387,50 zł, biletów wstępu na lodowisko 38,00 zł, trampolinę 2.361,00 zł, z wrzutomatu za energię elektryczną ,50 zł, z wypożyczenia sprzętu sportowego 1.064,00 zł, za ostrzenie łyżew 30,00 zł, dzierżawy gruntu na terenie kąpieliska na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej 668,40 zł, zwrotu niesłusznie pobranej prowizji bankowej 90,00 zł oraz refundacji prac interwencyjnych za m-c XII/ ,85 zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu zwiększenia się zainteresowania mieszkańców miasta szeroką ofertą MOSIR-u. Ośrodek Pomocy Społecznej Ochrona zdrowia Dochody działu 851 rozdziału wykonano w wysokości 13,00 zł. Obejmują one dochód za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników świetlicy socjoterapeutycznej. Opieka społeczna Dochody działu 852 wykonano w wysokości ,02 zł, na plan ,00 zł. Obejmują one odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego ,33 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zasiłku stałego za 2008 r. wraz z odsetkami 9.447,90 zł, zwrot przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych ,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 883,89 zł, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń 748,40 zł oraz zwrot z dożywiania dzieci w szkole za 2008 r. i wpływy za przeprowadzone wywiady środowiskowe 197,50 zł. Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 900, 926 i dotyczą one: - zwrotu dotacji za 2008 r. przez KZK GOP ,44 zł ( ), - wpłaconego wadium przez firmę, która odmówiła podpisania umowy na wykonanie zadania 6.000,00 zł ( ), - zwrotu kosztów sądowych oraz nadpłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej jako odszkodowania za brak lokali socjalnych 9.243,46 zł ( ), - dochodów z tytułu zajęcia gruntu 353,30 zł ( ), - dochodów z tytułu zwrotu nieruchomości ,96 zł ( ), - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za dane i dowody osobiste) 1.349,65 zł ( ), - mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską ,67 zł ( ), - zwrotu z Urzędu Pracy za prace interwencyjne 1.239,16 zł ( ), - korekty faktury za 2008 r. - 95,89 zł ( ), Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 12

48 - sprzedaży mundurów straży miejskiej gminie Zbrosławice 4.952,00 zł (75023, 0970), - odsetek od lokat ,49 zł ( ), - zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup samochodu dla Policji 6.561,00 zł ( ), - zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających ustalonych w 2008 r ,00 zł ( ), - dochodów uzyskiwanych od innych jst w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 6.060,32 zł ( ), - odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych ,25 zł (70004, 70005, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, , 0920), - zwrotu kosztów związanych z wyjazdem do Francji 4 uczniów z opiekunem na spotkanie organizowane przez Komitet Partnerski miasta Voiron 4.033,67 zł ( ), - kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych studni kanalizacyjnych 6.502,36 zł ( ), - kary z tytułu niewykonania w terminie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej K-800 w obrębie SP nr ,00 zł ( ), - kary pieniężnej za złe wykonywanie umowy na opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści ,00 zł ( ), - kary pieniężnej za nie usunięcie awarii w terminie 45,00 zł ( ), - kary z tytułu niewykonania w terminie dokumentacji projektowej oraz zabudowy oprawy oświetleniowej 1.000,00 zł ( ), - kary z tytułu niewykonania w terminie budowy oświetlenia przy ul. Orzechowskiej od 10 do ,55 zł ( ), - odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za zniszczone urządzenia oświetlenia ulicznego oraz zwrot poniesionych wydatków na energię elektryczną ,89 zł ( ), - wpływów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz zwrotu kosztów za zniszczone mienie ,59 zł ( ), - wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, sprzedaży drewna opałowego 5.960,31 zł ( ), - kary z tytułu niewykonania terminowego dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 i ,00 zł ( ), - wpływów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego 113,00 zł (75023, ). 2. Dotacje celowe i środki unijne 1)Dotacje celowe Planowane dotacje na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa oraz z funduszu celowego po zmianach wynoszą ,04 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości ,39 zł, co stanowi 92,28% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco: 1)zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi ,73 zł, w tym na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania ,04 zł, - zadania realizowane przez administrację publiczną ,00 zł, - aktualizację stałego rejestru wyborców 3.300,00 zł, - wybory do Parlamentu Europejskiego ,78 zł, Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 13

49 - sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 1.080,00 zł, - świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną ,85 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej 5.701,85 zł, - zasiłki i pomoc w naturze ,21 zł, 2)zadania dofinansowane z budżetu państwa ogółem ,07 zł, w tym na: - Przebudowę ul. Artura etap II ,00 zł, - przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/ ,06 zł, - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 396,00 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej 3.287,66 zł, - zasiłki i pomoc w naturze ,30 zł, - utrzymanie OPS ,00 zł, - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących ,00 zł, - Program aktywnej integracji AS aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków 6.555,19 zł - zakup podręczników (wyprawka szkolna) 7.030,10 zł, - pomoc materialną dla uczniów ,22 zł, - budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG ,54 zł, 3)zadania przejęte w drodze umów i porozumień kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi ,59 zł z przeznaczeniem na: - usuwanie azbestu ,00 zł (Ministerstwo Gospodarki), - letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Radzionków ,99 zł (Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry), - utrzymanie grobownictwa wojennego 6.000,00 zł (Wojewoda Śląski), - realizację IV Street Art. Festiwalu 2.000,00 zł (Urząd Marszałkowski), - budowę wielofunkcyjnego boiska przy ZSPG ,60 zł (Urząd Marszałkowski), 4)dotacje celowe z funduszy celowych otrzymano dotację w wysokości ,00 zł z WFOŚiGW na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę. 2)Środki unijne W budżecie miasta zaplanowano środki unijne w wysokości ,59 zł na następujące zadania: - SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego ,75 zł, - e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków ,33 zł, - Gmina Radzionków miejsce moich inwestycji ,75 zł, - Program aktywnej integracji AS aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków ,00 zł, - Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych FYRTEK ,00 zł, Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 14

50 - Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie ,08 zł, - Czysta Rzeka Szarlejka rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze ,00 zł, - Dostosowanie terenu pogórniczego parku "Księża Góra" dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie ,68 zł. W 2009 r. pozyskano środki w kwocie ,86 zł, w tym na: - Program aktywnej integracji AS aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków ,34 zł, - Uczenie się przez całe życie Sokrates Comenius końcowe rozliczenie zadania realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące ,52 zł. 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Radzionków odprowadzone w 2009 roku do budżetu Wojewody Śląskiego W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, uzyskano wpływy z tytułu: - opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ,00 zł, - zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ,20 zł. Dochody te po potrąceniu dochodów należnych gminie odprowadzane są do budżetu Wojewody Śląskiego. Rozdział III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK W roku 2009 wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości ,48 zł, co stanowi 88,24 % planu wynoszącego ,49 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania: 1. własne ,21 zł, co stanowi 85,93% ogółu wydatków, 2. finansowane z dotacji celowych ,62 zł, co stanowi 11,86% ogółu wydatków, w tym: - zlecone ,73 zł, - dofinansowane ,30 zł, - przyjęte w drodze porozumienia ,59 zł, - z funduszu celowego ,00 zł. 3. wydatki finansowane ze środków unijnych ,65 zł, co stanowi 2,21 % ogółu wydatków. Procentowy udział przedstawia się następująco: Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 15

51 Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono ,72 zł, a na wydatki majątkowe ,76 zł. Wydatki bieżące stanowiły 76,63% wydatków całego budżetu, natomiast majątkowe 23,37%. Dział Realizacja wydatków od r. do r. według działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 5: Wydatki ogółem , , ,48 88, Rolnictwo i łowiectwo 1.550, , ,21 55, Transport i łączność , , ,75 76, Gospodarka mieszkaniowa , , ,62 97, Działalność usługowa , , ,69 65, Administracja publiczna , , ,90 93, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.300, , ,78 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,95 60, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,98 84, Obsługa długu publicznego , , ,86 97, Różne rozliczenia , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,072,69 92, Ochrona zdrowia , , ,70 95, Opieka społeczna , , ,47 96, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,39 91, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,30 69, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,64 98,95 Id: RRGGB-BJHWL-DELJC-XITFK-XRMOQ. Podpisany Strona 16

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/302/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2009r. KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH Dochody Dochody Dochody Dochody Dz Rozdz P. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo