UCHWAŁA NR 166/352/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 166/352/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 166/352/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2. Informacje, o których mowa w 1 podlegają przedstawieniu Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 3. uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Dariusz Kucharski Członek Zarządu Powiatu Marian Kowal Członek Zarządu Powiatu Henryk Smolny Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 1

2 I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 2013 ROKU Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2013 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 18 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVII/201/12 W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości zł w tym dochody bieżące zł oraz wydatki w kwocie zł, w tym wydatki bieżące zł natomiast planowany deficyt został określony na poziomie zł. II. ZMIANY BUDŻETU POWIATU W trakcie realizacji budżetu w I połowie 2013 roku dokonane zostały zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków. Zmiany te dokonywane były w oparciu o decyzje Ministra Finansów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów oraz w związku otrzymaniem środków z budżetu państwa w ramach realizacji programów wieloletnich: tj.,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz,,radosnej szkoły, Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa a także realizacji zadania publicznego tj.,,resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 oraz na podstawie podpisanych w 2013 roku porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego. W I półroczu 2013 roku pozyskane zostały środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektu,,inwestycja w siebie. Ustalone zostały dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na refundację kosztów obsługi świadczeń z tego tytułu oraz dodatkowe dochody własne wypracowane w trakcie realizacji budżetu. Wszystkie zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i uchwałami Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z określonymi ustawą o finansach publicznych kompetencjami w tym zakresie. Zmiany dochodów budżetowych przedstawiały się następująco: ZWIĘKSZENIA: ,00 zł cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 513,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej ,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.021,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł pozostałe wpływy własne ,00 zł 1 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 2

3 ZMNIEJSZENIA : ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł Po uwzględnieniu przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetowe wzrosły o ,00 zł Planowane dochody w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wyniosły ,00 zł W planie dochodów dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między rozdziałami w ramach tych samych działów na kwotę ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek. finan. pub. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 1.021, , , , , , , , , , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , , , , , , ,00 2 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 3

4 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , , , , , , , , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Nadzór budowlany Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 528, , ,00 528, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu , , , , , ,00 3 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 4

5 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , , , Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000, , , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , ,00 4 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 5

6 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 2920 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 513,00 513, , , OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , , , , , , Licea ogólnokształcące Pozostałe odsetki , , , , Szkoły zawodowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , , , , , , , Biblioteki pedagogiczne Dotacje otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , , , , , OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 294,00 294,00 294, , , , POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Wpływy z usług Pozostałe odsetki , , , , , , , , , , , , ,00 5 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 6

7 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , Domy pomocy społecznej Pozostałe odsetki Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , , , , , , , , , , , , , Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , , , , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 2.000, , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , , , , , , , , , , , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów , , , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 6 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 7

8 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 3.000, , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 3.000, , , , , , , Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki 3.100, , , , Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat , , , , , , , , , ,00 O G Ó Ł E M , , , ,00 Wraz ze zmianami w planie dochodów dokonane zostały zmiany planowanych wydatków budżetowych. Zmiany wydatków dotyczyły realizacji następujących zadań: Dział 020 Leśnictwo 1.021,00 zł dofinansowanie do wypłat ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej 1.021,00 zł Dział 600 Transport i łączność ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D, etap III ul. Ogrodowa ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3004D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w Jaźwinie ,00 zł zwiększenie dofinansowania zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu ,00 zł dzierżoniowskiego 7 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 8

9 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł przeciwpożarowa dofinansowanie bieżącej działalności KPPSP w Dzierżoniowie ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS w Pieszycach ,00 zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci,,Uczenie się przez całe życie w ZS i PKZ w Bielawie ,00 zł sfinansowanie partnerskiego projektu Comeniusa,,Uczenie się przez całe życie w ZS i PKZ w Bielawie ,00 zł sfinansowanie partnerskiego projektu Leonardo da Vinci,,Uczenie się przez całe życie w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie partnerskiego projektu Comeniusa,,Uczenie się przez całe życie w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 196,00 zł dofinansowanie remontów w szkołach ,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie 2.357,00 zł dofinansowanie realizacji inwestycji pn.,,budowa placu zabaw w SOSzW w Piławie Górnej w ramach rządowego programu,,radosna szkoła ,00 zł dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla SOSzW w Piławie Górnej i w Bielawie ,00 zł dofinansowanie realizacji inwestycji pn.,,termomodernizacja klatki schodowej budynku ZS i PKZ w Bielawie (od strony ul. Żeromskiego) ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach szkolno wychowawczych 294,00 zł 294,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem DPS w Bielawie ,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PCPRiOZ a finansowanych ze środków PFRON ,00 zł zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań własnych DPS w Bielawie ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII,,Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,00 zł dofinansowanie wydatków bieżących w Domu Dziecka ,00 zł dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych ,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PUP a finansowanych ze środków PFRON zmniejszenie dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ,00 zł 1.504,00 zł ,00 zł 8 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 9

10 dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł sfinansowanie zakupu samochodu dla SOSzW w Piławie Górnej ,00 zł Niezależnie od wyżej przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń budżetu, dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z rezerw budżetowych w łącznej kwocie ,00 zł W planach wydatków dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach tych samych działów. Lp Dział Rozdział PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodez. na potrzeby rolnic. LEŚNICTWO Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Pozostałe zad. w zakresie turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dok. geodez. kartograf. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie PSP Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne Rezerwy celowe Plan wydatków wg uchwały budżetowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach , , , , , , ,00 829,00 899, , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , , , ,00 829,00 899, , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 10

11 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształ. ustaw. i prakt. Dokształ. i dosk. nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Składki na ubez. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiek. wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Pow. centra pomocy rodzinie Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehab. zaw. i społ osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepeł. Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. ośrod. szkol wych. Wczesne wspomag.rozwoju dziecka Por. psych. ped. i inne por. spec. Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychow. Dokształcanie i doskon. nauczyc. Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zad. w zakresie kultury Biblioteki KULTURA FIZ. Zadania w zak. kultury fiz. Plan wydatków wg uchwały budżetowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach , , , , , ,00 500, ,00 294,00 294, , , , , ,00 250, , , , , ,00 303,00 249, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 250, , , , , , ,00 303,00 249, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , ,00 III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 10 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 11

12 W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości ,97 zł co stanowi 50,74 % planu i 93,86 % dochodów uzyskanych w I półroczu 2012 roku. Zrealizowana kwota dochodów składa się z: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie ,39 zł z tego : na realizację zadań własnych powiatu ,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,39 zł 2. Dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego ,29 zł 3. Dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich ,09 zł 4. Subwencji ogólnej z budżetu państwa ,00 zł 5. Wpływów z udziału w podatku dochodowym ,50 zł 7. Środków otrzymanych od ARiMR ,11 zł 8. Środków otrzymanych z funduszy celowych ,00 zł 9. Opłat geodezyjnych ,12 zł 10. Wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,72 zł 11. Pozostałych dochodów własnych i innych dochodów powiatu ,75 zł Podstawowymi źródłami dochodów budżetu powiatu w I połowie 2013 roku były : subwencja ogólna, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne. Otrzymana subwencja ogólna stanowiła 61,43 % dochodów, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 13,11 %, dotacje celowe z budżetu państwa 12,62 % a zrealizowane dochody własne 9,94 % wszystkich uzyskanych dochodów. Pozostała część dochodów to przede wszystkim: dotacje otrzymane od innych j.s.t., dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Subwencja ogólna została przekazana do budżetu powiatu w wysokości odpowiadającej 58,73 % rocznego planu. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 35,89 % planowanej kwoty na 2013 rok, ponieważ w I półroczu 2013 roku nie została jeszcze przekazana dotacja z,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych określona w wysokości ,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poszczególne transze dotacji będą przekazywane po zrealizowaniu kolejnych etapów zadań pn.,,przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D, etap III ul. Ogrodowa oraz pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3004D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły 42,28 % planu rocznego, i były wyższe o 6,03 % od wpływów z podatków otrzymanych w analogicznym okresie 2012 roku, natomiast wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie 50,61 % planu rocznego. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WG ŹRÓDEŁ Lp Wyszczególnienie dochodów na Plan dochodów na 2013 rok dochodów na % wykonania planu (5:4) Dynamika (5:3) Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 12

13 Lp Wyszczególnienie dochodów na Plan dochodów na 2013 rok dochodów na % wykonania planu (5:4) Dynamika (5:3) 1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu , , ,00 48,35 80,28 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi , , ,39 53,76 106,88 3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , ,29 51,00 98,32 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 0,61 5 Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,09 56,49 60,20 6 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 41,72 104,38 7 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,50 63,71 176,07 8 Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 61,53 101,98 9 Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 50,00 85,96 10 Część równoważąca subwencji ogólnej , , ,00 50,00 152,14 11 Środki otrzymane od ARiMR , , ,11 50,00 103,70 12 Środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej ,00 13 Środki z funduszy celowych , , ,00 49,72 22,17 14 Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 3.065,96 15 Wpływy z opłat , , ,44 47,86 108,24 16 Dochody z mienia , , ,33 28,82 15,92 17 Odsetki od środków na rachunkach bankowych , , ,21 88,41 203,28 18 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska , , ,72 42,57 96,38 19 Opłaty geodezyjne , , ,12 42,67 88,87 20 Pozostałe dochody , , ,77 562,57 51,35 Ogółem , , ,97 50,74 93,86 12 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 13

14 IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział: Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan : ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu:24,19 Zaplanowany dochód dotyczy: dotacji w ramach programu scalania gruntów we wsi Dobrocin, który jest dofinansowany z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich w wysokości ,00 zł oraz na pokrycie podatku VAT w ramach realizowanego programu ,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.500,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek rolniczych Zestawienie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd , , , , , , , ,25 24,19 89,10 21,62 21,62 Dział 020 Leśnictwo Rozdział: Gospodarka leśna Plan :28.620,00 zł : ,11 zł % wykonania planu: 50,00 Dochód uzyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na dokonanie zalesień gruntów rolnych. Środki zostały przekazane na podstawie wniosków sporządzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju. Zestawienie dochodów w dziale 020 Leśnictwo Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed , , , , , ,11 50,00 50,00 103,70 103,70 13 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 14

15 Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) zaliczanych do sek. fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek.fin.pub. Dział 600 Transport i łączność Rozdział :60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan: ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu:48,74 Powyższy dochód stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego przeznaczona na utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Rozdział :60014 Drogi publiczne powiatowe Plan: ,00 zł : 747,49 zł % wykonania planu: 0,01 Zrealizowane dochody zostały osiągnięte : z odsetek od środków na rachunku bankowym 747,49 zł Niski stopień realizacji dochodów wynika z zaplanowanych dotacji z budżetu państwa w ramach programu pn.,,narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" i pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego na dofinansowanie robót drogowych. Środki te będą przekazane na konto powiatu w II połowie 2013 roku po zakończeniu realizacji dofinansowywanych zadań i dokonaniu rozliczenia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami) Zestawienie dochodów w dziale 600 Transport i łączność Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch , , , , , , , , , , , , , , ,00 747,49 747,49 48,74 48,74 0,01 14,94 102,50 102,50 0,68 24,22 14 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 15

16 Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Dotacja celowa otrz. tytułu pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) ,00 Razem , , ,49 6,33 80,78 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: ,00 zł Uzyskane wpływy to: dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa : ,69 zł % wykonania planu:29, ,00 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa (w tym m.in.: 25 % opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów) ,86 zł wpływy z czynszów ,96 zł wpływy ze sprzedaży mienia ,43 zł pozostałe 4.543,44 zł Zestawienie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użyt. wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu ,67 17, ,94 774, ,60 57, , , , , , , , , , , , ,43 65,65 861, , ,86 29,19 51,53 3,29 86,61 54,62 12, ,58 89, ,08 114,03 0,10 93,31 121,45 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 16

17 Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 710 Działalność usługowa Rozdział:71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan: ,00 zł Zrealizowana kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej wpływy ze sprzedaży map oraz danych geodezyjnych z ewidencji gruntów : ,71 zł % wykonania planu: 47, ,00 zł ,12 zł odsetki za nieterminowe wpłaty 1.714,59 zł Rozdział :71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan :31.500,00 zł : 0,00 zł Zaplanowany dochód jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanie prac wynikających z prawa geodezyjnego. Rozdział :71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan: ,00 zł : 0,00 zł Zaplanowany dochód dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa. Rozdział :71015 Nadzór budowlany Plan: ,00 zł Powyższa kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie : ,54 zł % wykonania planu: 50, ,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 136,66 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno prawnych i inne dochody 36,88 zł Zestawienie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki , ,31 900, , , , , ,59 47,41 42,67 87,25 88,87 190,44 16 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 17

18 Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) , , ,00 66,37 81, Prace geodezyjne i kartograficzne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Nadzór budowlany Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,08 238,43 160, ,00 2, , , , , , ,00 528, ,54 136,66 36, ,00 0,88 50,14 50,16 0,16 94,92 57,14 22,50 95,01 33,20 RAZEM , , ,25 46,42 90,81 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział :75011 Urzędy wojewódzkie Plan : ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu: 53,84 Zrealizowany dochód dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników starostwa. Rozdział :75020 Starostwa powiatowe Plan: ,00 zł : ,99 zł % wykonania planu:602,88 Uzyskane w tym rozdziale dochody to : zwrot kosztów upomnienia 281,60 zł wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie 562,19 zł zobowiązań publiczno prawnych koszty zastępstwa procesowego 8.234,55 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1.535,16 zł zwrotu niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez organizacje pożytku publicznego 2.593,07 zł refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego za zrealizowane zadanie pn.,, Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wraz z rozbudową bazy danych i zapewnieniem 17 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 18

19 bezpieczeństwa informacji oraz udostępnieniem nowych publicznych usług dla obywateli ,09 zł opłaty za wydane karty wędkarskie 1.000,00 zł pozostałe 281,33 zł Rozdział : Kwalifikacja wojskowa Plan:43.000,00 zł : ,39 zł % wykonania planu:98,74 Zrealizowany dochód stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i została wykorzystana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku. Zestawienie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Urzędy wojewódzkie Dot. celowa otrzm. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy (...) Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Kwalifikacja wojskowa Dot. celowe otrzm. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd , , ,47 635, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 53,84 53,84 602,88 14,67 30,70 90,38 98,74 98,74 100,89 100,89 763,98 208,03 51,87 121,56 32,78 113,14 113,14 RAZEM , , ,38 101,34 169,24 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 19

20 Plan: ,00 zł : ,66 zł % wykonania planu: 58,20 Dochodami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej były: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 2.377,03 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 1.317,41 zł pozostałe 1.742,22 zł Rozdział: Obrona cywilna Plan: 3.000,00 zł : 00,00 zł Powyższy zaplanowany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca sfinansowania wydatków związanych z obroną cywilną, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2013 roku. Zestawienie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Komendy powiatowe PSP Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot. celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rząd. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrz. od pozostałych jed. zal. do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. zal. do sektora fin. pub. Obrona cywilna Dot. celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej , ,39 471, , , , , , , , , , , ,03 515, , ,41 58,20 58,11 56,04 Dynamika (7:5) 19 97,96 70,07 109,34 98,69 115,83 Razem , , ,66 58,16 97,96 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan : ,00 zł : ,82 zł % wykonania planu: 48,56 Zrealizowany dochód dotyczył wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie ,50 zł, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie ,00 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,32 zł Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 20

21 Rozdział :75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan: ,00 zł : ,50 zł % wykonania planu:42,28 W rozdziale tym zostały zrealizowane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynosiły ,00 zł, realizacja tych dochodów stanowi 41,72 % planowanej kwoty oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które wynosiły ,50 zł tj. 63,71 % planu. Zestawienie dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych i innych jednostek organiz. Wpływy z usług Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 48,56 46,23 64,70 42,28 41,72 63,71 113,69 102, ,34 106,03 104,38 176,07 Razem , , ,32 43,08 107,08 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział :75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan: ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu:61,53 Subwencja oświatowa wpływała co miesiąc na rachunek budżetu w wysokości 1/13 planu rocznego, a w marcu w wysokości 2/13 zaplanowanej kwoty subwencji na 2013 rok. Rozdział :75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan : ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu:50,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej była przekazywana na rachunek powiatu w równych ratach tj. po 1/12 planu rocznego. W I półroczu subwencja została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości przypadającej za sześć miesięcy. Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 21

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 58/XIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO za 24 rok 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 24 rok D zi ał Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015. Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - - DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł 0 0 02 0 60 0 70 0 7 0 75 0 Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo