UCHWAŁA NR 166/352/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 166/352/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 166/352/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2. Informacje, o których mowa w 1 podlegają przedstawieniu Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 3. uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Dariusz Kucharski Członek Zarządu Powiatu Marian Kowal Członek Zarządu Powiatu Henryk Smolny Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 1

2 I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 2013 ROKU Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2013 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 18 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVII/201/12 W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości zł w tym dochody bieżące zł oraz wydatki w kwocie zł, w tym wydatki bieżące zł natomiast planowany deficyt został określony na poziomie zł. II. ZMIANY BUDŻETU POWIATU W trakcie realizacji budżetu w I połowie 2013 roku dokonane zostały zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków. Zmiany te dokonywane były w oparciu o decyzje Ministra Finansów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów oraz w związku otrzymaniem środków z budżetu państwa w ramach realizacji programów wieloletnich: tj.,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz,,radosnej szkoły, Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa a także realizacji zadania publicznego tj.,,resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 oraz na podstawie podpisanych w 2013 roku porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego. W I półroczu 2013 roku pozyskane zostały środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektu,,inwestycja w siebie. Ustalone zostały dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na refundację kosztów obsługi świadczeń z tego tytułu oraz dodatkowe dochody własne wypracowane w trakcie realizacji budżetu. Wszystkie zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i uchwałami Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z określonymi ustawą o finansach publicznych kompetencjami w tym zakresie. Zmiany dochodów budżetowych przedstawiały się następująco: ZWIĘKSZENIA: ,00 zł cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 513,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej ,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.021,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł pozostałe wpływy własne ,00 zł 1 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 2

3 ZMNIEJSZENIA : ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł Po uwzględnieniu przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetowe wzrosły o ,00 zł Planowane dochody w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wyniosły ,00 zł W planie dochodów dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między rozdziałami w ramach tych samych działów na kwotę ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek. finan. pub. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 1.021, , , , , , , , , , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , , , , , , ,00 2 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 3

4 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , , , , , , , , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Nadzór budowlany Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 528, , ,00 528, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu , , , , , ,00 3 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 4

5 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , , , Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000, , , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , ,00 4 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 5

6 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 2920 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach , , , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 513,00 513, , , OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , , , , , , Licea ogólnokształcące Pozostałe odsetki , , , , Szkoły zawodowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , , , , , , , Biblioteki pedagogiczne Dotacje otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , , , , , OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 294,00 294,00 294, , , , POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Wpływy z usług Pozostałe odsetki , , , , , , , , , , , , ,00 5 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 6

7 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , Domy pomocy społecznej Pozostałe odsetki Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , , , , , , , , , , , , , Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek. wych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , , , , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 2.000, , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , , , , , , , , , , , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów , , , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 6 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 7

8 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 3.000, , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 3.000, , , , , , , Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki 3.100, , , , Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat , , , , , , , , , ,00 O G Ó Ł E M , , , ,00 Wraz ze zmianami w planie dochodów dokonane zostały zmiany planowanych wydatków budżetowych. Zmiany wydatków dotyczyły realizacji następujących zadań: Dział 020 Leśnictwo 1.021,00 zł dofinansowanie do wypłat ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej 1.021,00 zł Dział 600 Transport i łączność ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D, etap III ul. Ogrodowa ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3004D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w Jaźwinie ,00 zł zwiększenie dofinansowania zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu ,00 zł dzierżoniowskiego 7 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 8

9 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł przeciwpożarowa dofinansowanie bieżącej działalności KPPSP w Dzierżoniowie ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS w Pieszycach ,00 zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci,,Uczenie się przez całe życie w ZS i PKZ w Bielawie ,00 zł sfinansowanie partnerskiego projektu Comeniusa,,Uczenie się przez całe życie w ZS i PKZ w Bielawie ,00 zł sfinansowanie partnerskiego projektu Leonardo da Vinci,,Uczenie się przez całe życie w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ,00 zł sfinansowanie partnerskiego projektu Comeniusa,,Uczenie się przez całe życie w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 196,00 zł dofinansowanie remontów w szkołach ,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie 2.357,00 zł dofinansowanie realizacji inwestycji pn.,,budowa placu zabaw w SOSzW w Piławie Górnej w ramach rządowego programu,,radosna szkoła ,00 zł dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla SOSzW w Piławie Górnej i w Bielawie ,00 zł dofinansowanie realizacji inwestycji pn.,,termomodernizacja klatki schodowej budynku ZS i PKZ w Bielawie (od strony ul. Żeromskiego) ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach szkolno wychowawczych 294,00 zł 294,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem DPS w Bielawie ,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PCPRiOZ a finansowanych ze środków PFRON ,00 zł zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań własnych DPS w Bielawie ,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII,,Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,00 zł dofinansowanie wydatków bieżących w Domu Dziecka ,00 zł dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych ,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PUP a finansowanych ze środków PFRON zmniejszenie dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ,00 zł 1.504,00 zł ,00 zł 8 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 9

10 dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł sfinansowanie zakupu samochodu dla SOSzW w Piławie Górnej ,00 zł Niezależnie od wyżej przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń budżetu, dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z rezerw budżetowych w łącznej kwocie ,00 zł W planach wydatków dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach tych samych działów. Lp Dział Rozdział PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodez. na potrzeby rolnic. LEŚNICTWO Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Pozostałe zad. w zakresie turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dok. geodez. kartograf. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie PSP Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne Rezerwy celowe Plan wydatków wg uchwały budżetowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach , , , , , , ,00 829,00 899, , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , , , ,00 829,00 899, , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 10

11 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształ. ustaw. i prakt. Dokształ. i dosk. nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Składki na ubez. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiek. wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Pow. centra pomocy rodzinie Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehab. zaw. i społ osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepeł. Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. ośrod. szkol wych. Wczesne wspomag.rozwoju dziecka Por. psych. ped. i inne por. spec. Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychow. Dokształcanie i doskon. nauczyc. Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zad. w zakresie kultury Biblioteki KULTURA FIZ. Zadania w zak. kultury fiz. Plan wydatków wg uchwały budżetowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach , , , , , ,00 500, ,00 294,00 294, , , , , ,00 250, , , , , ,00 303,00 249, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 250, , , , , , ,00 303,00 249, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , ,00 III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU 10 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 11

12 W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości ,97 zł co stanowi 50,74 % planu i 93,86 % dochodów uzyskanych w I półroczu 2012 roku. Zrealizowana kwota dochodów składa się z: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie ,39 zł z tego : na realizację zadań własnych powiatu ,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,39 zł 2. Dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego ,29 zł 3. Dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich ,09 zł 4. Subwencji ogólnej z budżetu państwa ,00 zł 5. Wpływów z udziału w podatku dochodowym ,50 zł 7. Środków otrzymanych od ARiMR ,11 zł 8. Środków otrzymanych z funduszy celowych ,00 zł 9. Opłat geodezyjnych ,12 zł 10. Wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,72 zł 11. Pozostałych dochodów własnych i innych dochodów powiatu ,75 zł Podstawowymi źródłami dochodów budżetu powiatu w I połowie 2013 roku były : subwencja ogólna, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne. Otrzymana subwencja ogólna stanowiła 61,43 % dochodów, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 13,11 %, dotacje celowe z budżetu państwa 12,62 % a zrealizowane dochody własne 9,94 % wszystkich uzyskanych dochodów. Pozostała część dochodów to przede wszystkim: dotacje otrzymane od innych j.s.t., dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Subwencja ogólna została przekazana do budżetu powiatu w wysokości odpowiadającej 58,73 % rocznego planu. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 35,89 % planowanej kwoty na 2013 rok, ponieważ w I półroczu 2013 roku nie została jeszcze przekazana dotacja z,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych określona w wysokości ,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poszczególne transze dotacji będą przekazywane po zrealizowaniu kolejnych etapów zadań pn.,,przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D, etap III ul. Ogrodowa oraz pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3004D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły 42,28 % planu rocznego, i były wyższe o 6,03 % od wpływów z podatków otrzymanych w analogicznym okresie 2012 roku, natomiast wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie 50,61 % planu rocznego. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WG ŹRÓDEŁ Lp Wyszczególnienie dochodów na Plan dochodów na 2013 rok dochodów na % wykonania planu (5:4) Dynamika (5:3) Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 12

13 Lp Wyszczególnienie dochodów na Plan dochodów na 2013 rok dochodów na % wykonania planu (5:4) Dynamika (5:3) 1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu , , ,00 48,35 80,28 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi , , ,39 53,76 106,88 3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , ,29 51,00 98,32 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 0,61 5 Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,09 56,49 60,20 6 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 41,72 104,38 7 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,50 63,71 176,07 8 Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 61,53 101,98 9 Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 50,00 85,96 10 Część równoważąca subwencji ogólnej , , ,00 50,00 152,14 11 Środki otrzymane od ARiMR , , ,11 50,00 103,70 12 Środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej ,00 13 Środki z funduszy celowych , , ,00 49,72 22,17 14 Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 3.065,96 15 Wpływy z opłat , , ,44 47,86 108,24 16 Dochody z mienia , , ,33 28,82 15,92 17 Odsetki od środków na rachunkach bankowych , , ,21 88,41 203,28 18 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska , , ,72 42,57 96,38 19 Opłaty geodezyjne , , ,12 42,67 88,87 20 Pozostałe dochody , , ,77 562,57 51,35 Ogółem , , ,97 50,74 93,86 12 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 13

14 IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział: Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan : ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu:24,19 Zaplanowany dochód dotyczy: dotacji w ramach programu scalania gruntów we wsi Dobrocin, który jest dofinansowany z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich w wysokości ,00 zł oraz na pokrycie podatku VAT w ramach realizowanego programu ,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.500,00 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek rolniczych Zestawienie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd , , , , , , , ,25 24,19 89,10 21,62 21,62 Dział 020 Leśnictwo Rozdział: Gospodarka leśna Plan :28.620,00 zł : ,11 zł % wykonania planu: 50,00 Dochód uzyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na dokonanie zalesień gruntów rolnych. Środki zostały przekazane na podstawie wniosków sporządzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju. Zestawienie dochodów w dziale 020 Leśnictwo Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jed , , , , , ,11 50,00 50,00 103,70 103,70 13 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 14

15 Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) zaliczanych do sek. fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek.fin.pub. Dział 600 Transport i łączność Rozdział :60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan: ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu:48,74 Powyższy dochód stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego przeznaczona na utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Rozdział :60014 Drogi publiczne powiatowe Plan: ,00 zł : 747,49 zł % wykonania planu: 0,01 Zrealizowane dochody zostały osiągnięte : z odsetek od środków na rachunku bankowym 747,49 zł Niski stopień realizacji dochodów wynika z zaplanowanych dotacji z budżetu państwa w ramach programu pn.,,narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" i pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego na dofinansowanie robót drogowych. Środki te będą przekazane na konto powiatu w II połowie 2013 roku po zakończeniu realizacji dofinansowywanych zadań i dokonaniu rozliczenia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami) Zestawienie dochodów w dziale 600 Transport i łączność Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch , , , , , , , , , , , , , , ,00 747,49 747,49 48,74 48,74 0,01 14,94 102,50 102,50 0,68 24,22 14 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 15

16 Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Dotacja celowa otrz. tytułu pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) ,00 Razem , , ,49 6,33 80,78 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: ,00 zł Uzyskane wpływy to: dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa : ,69 zł % wykonania planu:29, ,00 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa (w tym m.in.: 25 % opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów) ,86 zł wpływy z czynszów ,96 zł wpływy ze sprzedaży mienia ,43 zł pozostałe 4.543,44 zł Zestawienie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użyt. wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu ,67 17, ,94 774, ,60 57, , , , , , , , , , , , ,43 65,65 861, , ,86 29,19 51,53 3,29 86,61 54,62 12, ,58 89, ,08 114,03 0,10 93,31 121,45 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 16

17 Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 710 Działalność usługowa Rozdział:71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan: ,00 zł Zrealizowana kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej wpływy ze sprzedaży map oraz danych geodezyjnych z ewidencji gruntów : ,71 zł % wykonania planu: 47, ,00 zł ,12 zł odsetki za nieterminowe wpłaty 1.714,59 zł Rozdział :71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan :31.500,00 zł : 0,00 zł Zaplanowany dochód jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanie prac wynikających z prawa geodezyjnego. Rozdział :71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan: ,00 zł : 0,00 zł Zaplanowany dochód dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa. Rozdział :71015 Nadzór budowlany Plan: ,00 zł Powyższa kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie : ,54 zł % wykonania planu: 50, ,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 136,66 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno prawnych i inne dochody 36,88 zł Zestawienie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki , ,31 900, , , , , ,59 47,41 42,67 87,25 88,87 190,44 16 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 17

18 Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) , , ,00 66,37 81, Prace geodezyjne i kartograficzne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Nadzór budowlany Pozostałe odsetki Wpływy z różnych doch. Dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,08 238,43 160, ,00 2, , , , , , ,00 528, ,54 136,66 36, ,00 0,88 50,14 50,16 0,16 94,92 57,14 22,50 95,01 33,20 RAZEM , , ,25 46,42 90,81 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział :75011 Urzędy wojewódzkie Plan : ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu: 53,84 Zrealizowany dochód dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników starostwa. Rozdział :75020 Starostwa powiatowe Plan: ,00 zł : ,99 zł % wykonania planu:602,88 Uzyskane w tym rozdziale dochody to : zwrot kosztów upomnienia 281,60 zł wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie 562,19 zł zobowiązań publiczno prawnych koszty zastępstwa procesowego 8.234,55 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1.535,16 zł zwrotu niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez organizacje pożytku publicznego 2.593,07 zł refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego za zrealizowane zadanie pn.,, Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wraz z rozbudową bazy danych i zapewnieniem 17 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 18

19 bezpieczeństwa informacji oraz udostępnieniem nowych publicznych usług dla obywateli ,09 zł opłaty za wydane karty wędkarskie 1.000,00 zł pozostałe 281,33 zł Rozdział : Kwalifikacja wojskowa Plan:43.000,00 zł : ,39 zł % wykonania planu:98,74 Zrealizowany dochód stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i została wykorzystana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku. Zestawienie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Urzędy wojewódzkie Dot. celowa otrzm. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy (...) Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Kwalifikacja wojskowa Dot. celowe otrzm. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd , , ,47 635, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 53,84 53,84 602,88 14,67 30,70 90,38 98,74 98,74 100,89 100,89 763,98 208,03 51,87 121,56 32,78 113,14 113,14 RAZEM , , ,38 101,34 169,24 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 19

20 Plan: ,00 zł : ,66 zł % wykonania planu: 58,20 Dochodami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej były: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 2.377,03 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 1.317,41 zł pozostałe 1.742,22 zł Rozdział: Obrona cywilna Plan: 3.000,00 zł : 00,00 zł Powyższy zaplanowany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca sfinansowania wydatków związanych z obroną cywilną, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2013 roku. Zestawienie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Komendy powiatowe PSP Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot. celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rząd. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrz. od pozostałych jed. zal. do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. zal. do sektora fin. pub. Obrona cywilna Dot. celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej , ,39 471, , , , , , , , , , , ,03 515, , ,41 58,20 58,11 56,04 Dynamika (7:5) 19 97,96 70,07 109,34 98,69 115,83 Razem , , ,66 58,16 97,96 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan : ,00 zł : ,82 zł % wykonania planu: 48,56 Zrealizowany dochód dotyczył wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie ,50 zł, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie ,00 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,32 zł Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 20

21 Rozdział :75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan: ,00 zł : ,50 zł % wykonania planu:42,28 W rozdziale tym zostały zrealizowane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynosiły ,00 zł, realizacja tych dochodów stanowi 41,72 % planowanej kwoty oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które wynosiły ,50 zł tj. 63,71 % planu. Zestawienie dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Lp Rozdział Wyszczególnienie doch. na Plan doch. na 2013 r. doch. na % wykonania planu (7:6) Dynamika (7:5) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych i innych jednostek organiz. Wpływy z usług Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 48,56 46,23 64,70 42,28 41,72 63,71 113,69 102, ,34 106,03 104,38 176,07 Razem , , ,32 43,08 107,08 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział :75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan: ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu:61,53 Subwencja oświatowa wpływała co miesiąc na rachunek budżetu w wysokości 1/13 planu rocznego, a w marcu w wysokości 2/13 zaplanowanej kwoty subwencji na 2013 rok. Rozdział :75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan : ,00 zł : ,00 zł % wykonania planu:50,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej była przekazywana na rachunek powiatu w równych ratach tj. po 1/12 planu rocznego. W I półroczu subwencja została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości przypadającej za sześć miesięcy. Id: 081C9D F029985C7CE6C7A173D. Uchwalony Strona 21

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 2011 ROKU

I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 2011 ROKU I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 2011 ROKU Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2011 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 28 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/18/10 W powyższej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 01005 Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 020

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2007 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 497 Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 1473 UCHWAŁA NR 718/249/14 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo