UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XLII/590/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł do kwoty zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł 3) w 2 ust. 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł do kwoty zł, w tym: ustala się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości zł, 1

2 zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały 5) w 2 ust. 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 11 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/615/10 z dnia 25 stycznia 2010r. 1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od dotacji, w następujący sposób: zwiększa się dochody Województwa na 2010 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę zł 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 244 zł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 19 zł 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1 zł zwiększa się wydatki Województwa na 2010 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł - wydatki bieżące Powyższa kwota dotyczy zwrotu dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej służba zastępcza i podlega zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ww. kwota stanowi nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej. 3

4 rozdział Pozostała działalność o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższa kwota dotyczy zwrotu środków niekwalifikowalnych z 2008 roku z dotacji rozwojowej (20 zł) wraz z odsetkami (1.625 zł) przez beneficjentów PO KL, na realizację w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej: Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji kwota 20 zł (zwrot dotacji), Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej kwota zł (zwrot odsetek). Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 28 grudnia 2009r., znak DRG.III /09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę zł Powyższa kwota pochodząca z budżetu środków europejskich (pismo Ministra Rozwoju Regionalnego nr DEF-I MC/09 z 26 października 2009r.) stanowi 99% wkład unijny, który umożliwi realizację projektu Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce w roku 2010, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Piorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki. W budżecie Województwa został zabezpieczony wkład własny Województwa w wysokości 1% planowanych w 2010r. wydatków tj. kwota zł. 3. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z 4 stycznia 2010r., znak DOW.I /10 dokonuje się zmian w załączniku nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych w ramach działu 050-4

5 Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich polegających na pozostawieniu wydatków tylko na 2010 rok w związku z brakiem możliwości zaplanowania dokładnych wydatków na lata przyznawanych corocznie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. W związku z Uchwałą Nr XLIII/627/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012 w roku 2010 zmianie ulega załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010r. poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na ww. zadanie. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 6 stycznia 2010r., znak DPR-II-3/ /10 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2010 rok dział Administracja publiczna rozdział Urzędy marszałkowskie zmniejsza się o kwotę zł, z tego: - wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami za rok 2009 na realizację WRPO, w wyniku poniesienia wydatku dotyczącego uczestnictwa Pani Emilii Dunal w Podyplomowym Studium Administracji w roku akademickim 2009/2010, w ramach projektu Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r., Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach WRPO na lata Powyższy wydatek został uznany za niekwalifikowalny z uwagi na awans ww. pracownika ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej na stanowisko Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 5

6 6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 12 stycznia 2010r., znak WUPII-1/3012/10/2010-Z/S dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2010 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy zmniejsza się o kwotę zł, z tego: - wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowego klimatyzatora do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer. Dotychczasowe urządzenie, zgodnie z opinią techniczną, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/615/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2010r. Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

13 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Regionalne Programy Operacyjne Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe

14 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

15 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Ochrona zdrowia Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Pozostałe odsetki Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

16 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje rozwojowe Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Zmniejszenie hałasu i wibracji

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pozostała działalność Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

18 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/615/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Plan na Plan na Zmniejszenia 2010 rok po 2010 rok Zwiększenia Wydatki zmianach bieżące z tego: Wydatki majątkowe Dział Rozdział Wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Melioracje wodne Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki inwestycyjne jednostek WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie Wydatki inwestycyjne jednostek Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Pozostała działalność

20 wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich "PO RYBY " - Pomoc Techniczna

21 wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Dotacje rozwojowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 21

22 A B. C. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące Transport i łączność

23 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Dotacje rozwojowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatki bieżące, w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

24 świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące utrzymanie dróg i mostów Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek Infrastruktura portowa Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej Dotacje rozwojowe Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek Pozostała działalność

25 Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez połączenia transportu lotniczego pozostałe wydatki bieżące Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Pozostała działalność wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa

26 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Samorządowe sejmiki województw wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy marszałkowskie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

27 PO IG, Projekt Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wielkopolskiego Wydatki inwestycyjne jednostek Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego projekty: A. Castle wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące B. Creator wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata , Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje" wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich - pozostałe wydatki bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:

28 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania A. B. C. D. WRPO, z tego projekty: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2010r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące E. Ocena i ewaluacja WRPO w 2010r F G. H. I. - pozostałe wydatki bieżące Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Koszty związane z oceną projektów w 2009r wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty związane z oceną projektów w 2010r wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r

29 pozostałe wydatki bieżące J. Koszty kontroli projektów WRPO w 2010r pozostałe wydatki bieżące K. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące L. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące Ł. M. N. A. B. Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r., Nr Decyzji UDA-RPWP / pozostałe wydatki bieżące Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekty: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r pozostałe wydatki bieżące Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2010r wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące

30 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

31 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe wydatki bieżące Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy, z tego: rezerwa ogólna rezerwa celowa Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: rezerwa celowa Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

32 świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe Wydatki jednostek, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Wydatki inwestycyjne jednostek Kolegia pracowników służb społecznych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakłady kształcenia nauczycieli Wydatki jednostek, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki jednostek, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok SZCZECIN, MARZEC 2015 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok SZCZECIN, MARZEC 2015 ROK ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok SZCZECIN, MARZEC 2015 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 2268/74/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia zarządza

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo