SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2012 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2012 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2012 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2012 rok 2 2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2012 rok Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 4. Tabela 4 - Zestawienie dochodów jednostek organizacyjnych gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych 5. Tabela 5 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2012 r Tabela 6 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8. Tabela 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej 9. Tabela 9 - Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 10. Tabela 10 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Część II Objaśnienia Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2012 rok Realizacja dochodów budżetowych za 2012 rok Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2012 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. 157 poz z późn. zm.) 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych 8. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które otrzymały dotację w 2012 rok Strona Prezydent Miasta Janusz Chodorowski Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 1

2 Część I. Tabelaryczna Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2012 r. Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach ROLNICTWO I , , ,74 102,98 ŁOWIECTWO Melioracje wodne , , ,70 103,00 Dochody majątkowe , , ,70 103, Dotacje celowe w ramach , , ,70 103,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu - "Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu" , , ,70 103, Pozostała działalność 0, , ,04 99,99 Dochody bieżące 0, , ,04 99, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,04 99,99 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego (paliwo rolnicze) 0, , ,04 99, TRANSPORT I , , ,21 191,15 ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport , , ,00 101,30 zbiorowy Dochody bieżące , , ,00 101, Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 101,30 gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , , ,00 101,30 - dotacja na realizację zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin Drogi publiczne 0, , ,21 471,95 wojewódzkie Dochody majątkowe 0, , ,21 471, Dotacje celowe w ramach 0, , ,21 471,95 programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu - 0, , ,21 471,95 "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu Drogi publiczne gminne , , ,00 100,00 Dochody majątkowe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,00 100,00 realizację i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przebudowa ulicy Nowej w , , ,00 100,00 Mielcu 700 GOSPODARKA , , ,40 105,97 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i , , ,91 121,08 nieruchomościami Dochody bieżące , , ,33 114, Wpływy z opłat za zarząd, , , ,14 109,52 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za trwały zarząd - opłata za wieczyste , , , , , ,46 169,13 108,34 użytkowanie 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0, ,80 - wpłacone koszty upomnień 0,00 0, ,80 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 3

4 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dochody z najmu i , , ,04 110,34 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali - dzierżawa gruntów , , , , , ,70 116,98 108,48 komunalnych - dzierżawa gruntów rolnych 0,00 0, ,55 - wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem , , ,00 91,67 komunalnym - wpływy z dzierżawy stoisk , , ,98 111,57 na zielonym rynku 0830 Wpływy z usług - zwrot kosztów , , , , , ,75 64,68 64,68 dokumentacji 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, ,50 - od przekształcenia prawa ,50 wieczystego użytkowania w prawa własności, od sprzedanych nieruchomości 0970 Wpływy z różnych 0,00 0,00 dochodów - opłata służebności za 0,00 0,00 działki 5 744, ,10 Dochody majątkowe , , ,58 123, Wpływy z tytułu , , ,96 151,94 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego , , ,62 122,84 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań - dochody ze sprzedaży , , , , , ,82 138,89 119,34 nieruchomości gruntowych i budynków Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , , ,66 68,28 - pozostałe wpływy (I opłata za wieczyste użytkowanie) Pozostała działalność , , ,49 91,26 Dochody bieżące 0, , , , Wpływy z różnych 0, , , ,60 dochodów - refundacja za media 0, , , ,60 (AGH) Dochody majątkowe , , ,05 90, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z , , ,22 82,95 udziałem środków europejskich Refundacja projektu , , ,22 82,95 "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handloworekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza" 6290 Środki na dofinansowanie 0,00 0,00 własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Dopłat 0,00 0,00 na dofinansowanie budowy budynków socjalnych , , DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 89,26 USŁUGOWA Cmentarze , , ,00 89,26 Dochody bieżące , , ,00 89, Wpływy z usług (sprzedaż , , ,00 89,26 miejsc na cmentarzu) 720 INFORMATYKA , , ,51 58, Pozostała działalność , , ,51 58,59 Dochody majątkowe , , ,51 58, Dotacje celowe w ramach , , ,51 58,59 programów finansowanych z udziałem środków europejskich Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , , ,59 0,22 Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca , , ,92 96, ADMINISTRACJA , , ,81 126,29 PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy miast , , ,37 426,64 Dochody bieżące 0,00 0, , Grzywny mandaty i inne 0,00 0, ,53 kary pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 50,00 (opłaty za xero) 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych 0,00 0, ,48 dochodów - MZOPiŻ za co i wodę 0,00 0, ,48 (refundacja), zwrot kosztów postępowań sądowych Dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży , ,00 0,00 0,00 składników majątkowych Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 400,00 0,00 0,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 6

7 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe otrzymane z 400,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność 450,00 450, , ,21 Dochody bieżące 450,00 450, , , Wpływy z opłat za koncesję 0,00 0,00 610,00 i licencję - licencje taxi 0,00 0,00 610, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 256,76 - medaliony i książeczki 0,00 0,00 256,76 szczepień, oznakowanie taxi 0750 Dochody z najmu i 450,00 450,00 0,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody 450,00 450,00 0,00 łowieckie 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 12, Wpływy z różnych 0,00 0, ,60 dochodów - zajęcie wadium, 0,00 0, ,60 refundacja za telefon (oddział banku) 2360 Dochody jednostek 0,00 0,00 83,70 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 z dochodów z tytułu informacji adresowej 0,00 0,00 83,70 Dochody majątkowe 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży 0,00 0,00 składników majątkowych (materiały z odzysku) , ,10 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach URZĘDY , , ,00 100,00 NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych , , ,00 100,00 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców , , ,00 100, BEZPIECZEŃSTWO , , ,36 117,40 PUBLICZNE Straż gminna (miejska) , , ,36 117,40 Dochody bieżące , , ,36 117, Grzywny, mandaty i inne , , ,36 117,40 kary pieniężne od osób fizycznych 756 DOCHODY OD OSÓB , , ,10 102,94 PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku , , ,30 117,27 dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące , , ,70 117, Podatek od działalności , , ,70 117,11 gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 8

9 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Odsetki od nieterminowych 0,00 0,00 234,60 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku , , ,78 105,90 rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące , , ,78 105, Podatek od nieruchomości , , ,47 105, Podatek rolny 2 448, , ,00 136, Podatek leśny 7 047, , ,00 124, Podatek od środków , , ,56 103,83 transportowych 0500 Podatek od czynności , , ,00 68,09 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 440,00 - koszty upomnień 0,00 0,00 440, Odsetki od nieterminowych 0,00 0, ,75 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku , , ,76 111,18 rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące , , ,76 111, Podatek od nieruchomości , , ,86 105, Podatek rolny , , ,76 90, Podatek leśny 1 050, , ,10 97, Podatek od środków , , ,66 124,57 transportowych 0360 Podatek od spadków i , , ,70 49,71 darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,60 95, Podatek od czynności , , ,90 153,33 cywilnoprawnych Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 9

10 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Zaległości z tytułu 0,00 0,00 80,00 podatków 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0, ,74 - koszty upomnień 0,00 0, , Odsetki od nieterminowych 0, , ,44 181,79 wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych 0,00 0, ,00 dochodów - opłata rezerwacyjna 0,00 0, , Wpływy z innych opłat , , ,82 97,71 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące , , ,82 97, Wpływy z opłat skarbowej , , ,17 88, Wpływy z opłaty 0,00 0, ,00 eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za , , ,47 101,45 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych , , ,93 152,93 opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna , , ,04 238,28 - zajęcie pasa drogowego 0, , ,89 129, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 345,00 - za interpretację 0,00 0,00 345,00 podatkową 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 57, Udziały gmin w podatkach , , ,44 99,13 stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące , , ,44 99, Podatek dochodowy od , , ,00 97,22 osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od , , ,44 136,41 osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,29 98,62 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 10

11 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Część oświatowa , , ,00 101,46 subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , ,00 101, Subwencje ogólne z , , ,00 101,46 budżetu państwa Uzupełnienie subwencji 0,00 0,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące 0,00 0, Środki na uzupełnienie 0,00 0,00 dochodów gmin , , , Część rekompensująca , , ,00 100,00 subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , ,00 100, Subwencje ogólne z , , ,00 100,00 budżetu państwa Różne rozliczenia , , ,49 79,78 finansowe Dochody bieżące , , ,49 79, Wpływy z dywidend 0,00 0, , Pozostałe odsetki , , ,72 140,08 - odsetki z lokat bankowych , , ,72 140, Wpływy z różnych , , ,55 63,05 dochodów - podatek VAT , , ,55 62,85 - zwrot nienależnej 0,00 0, ,00 pobranej dotacji 2990 Wpłata środków 0, , ,34 100,00 finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00-32,20 Dochody bieżące 0,00 0,00-32, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00-32,20 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 11

12 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Część równoważąca , , ,00 100,00 subwencji dla gmin Dochody bieżące , , ,00 100, Subwencje ogólne z , , ,00 100,00 budżetu państwa 801 OŚWIATA I , , ,00 126,42 WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 0, , ,70 94,09 Dochody bieżące 0, , ,68 108, Dochody z najmu i 0,00 0,00 867,15 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 92, Wpływy z różnych 0, , ,26 130,35 dochodów - wynagrodzenie płatnika, 0, , ,26 130,35 refundacja kosztów energii, zwrot odszkodowania 2030 Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program "Cyfrowa 0, , ,00 100,00 szkoła" 2400 Wpływy do budżetu 0,00 0, ,06 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody majątkowe 0, , ,02 83, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,02 83,69 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Program "Radosna 0, , ,02 83,69 szkoła" - budowa placów zabaw przy SP 1 i Przedszkola , , ,58 92,62 Dochody bieżące , , ,58 92, Wpływy z różnych opłat 8,80 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 12

13 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Wpływy z usług , , ,47 86, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Otrzymane spadki, zapisy i 0, , ,00 113,04 darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,48 198,09 - refundacja dotacji dla , , ,33 196,13 publicznych i niepublicznych przedszkoli - wynagrodzenie płatnika 0,00 0, , Wpływy do budżetu 0,00 0,00 103,01 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazja 0,00 Dochody bieżące 0, , , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 166, Wpływy z różnych 0,00 0, ,00 dochodów - wynagrodzenie płatnika 0,00 0, , Wpływy do budżetu 0,00 0,00 43,93 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2701 Środki na dofinansowanie 0, , ,60 100,00 własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program Comenius 0, , ,60 100,00 Dochody majątkowe 0,00 0,00 721, Wpływy ze sprzedaży 0,00 0,00 721,00 składników majątkowych Stołówki szkolne i , , ,78 90,82 przedszkolne Dochody bieżące , , ,78 90, Wpływy z usług , , ,73 90,82 - wpływy od rodziców , , ,73 90, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,05 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Pozostała działalność 0, , , ,89 Dochody bieżące 0, , ,86 121, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3, Otrzymane spadki, zapisy i 0, , ,00 154,55 darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych 0,00 0,00 105,00 dochodów -wynagrodzenia płatnika 0,00 0,00 105, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Program na rzecz 0, , ,00 100,00 społeczności romskiej 2030 Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - komisje egzaminacyjne 0, , ,00 100,00 Dochody majątkowe 0,00 0, , Środki na dofinansowanie 0,00 0, ,80 własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Środki z NFOŚ i GW - 0,00 0, ,80 Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym: Żłobek Nr 7, PM 3, 4, 12, 16, SP 6, 9, 12 Gim 1, ZSO 1, ZS POMOC SPOŁECZNA , , ,64 93, Domy pomocy społecznej , , ,94 89,94 Dochody bieżące , , ,94 89, Wpływy z usług (wpłaty , , ,71 89,88 rodzin za pobyt ich krewnych w Domach Pomocy Społecznej) 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 91, Ośrodki wsparcia , , ,95 101,17 Dochody bieżące , , ,95 101,17 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 14

15 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Wpływy z usług (Dom , , ,72 112,05 Dziennego Pobytu) 0970 Wpływy z różnych 0,00 0,00 24,50 dochodów (za sprzedaż złomu) 2010 Dotacje celowe otrzymane z , , ,59 99,99 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na działalność , , ,59 Środowiskowego Domu Samopomocy 2360 Dochody jednostek 0,00 0,00 662,14 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 99,99-5 dochodów rządowych 0,00 0,00 662, Zadania w zakresie 0, , ,00 100,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody bieżące 0, , ,00 100, Dotacje celowe przekazane 0, , ,00 100,00 z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - z przeznaczeniem na 0, , ,00 100,00 realizację zadania "Bezpieczny dom" Wspieranie rodziny 0, , ,41 99,32 Dochody bieżące 0, , ,41 99, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,41 99,32 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , ,03 100,00 - z przeznaczeniem na dostosowanie organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań określonych w ustawie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - z przeznaczeniem na , ,38 97,38 realizację zadania "Asystent Rodzinny" Świadczenia rodzinne, , , ,87 97,38 zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , , ,87 97, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych 0, , ,10 79,40 dochodów - świadczenia nienależnie 0, , ,10 pobrane 2010 Dotacje celowe otrzymane z , , ,32 96,74 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia w zakresie pomocy społecznej , , ,32 96, Dochody jednostek 0,00 0,00 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 - wpływy z tytułu 20 i 40 zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym 0,00 0, ,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 16

17 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Składki na ubezpieczenie , , ,66 97,21 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dochody bieżące , , ,66 97, Wpływy z różnych 0,00 600,00 340,30 56,72 dochodów - świadczenia nienależnie 0,00 600,00 340,30 56,72 pobrane 2010 Dotacje celowe otrzymane z , , ,40 96,80 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia w zakresie pomocy społecznej , , ,40 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,96 98,50 realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki zdrowotne od , , ,96 98,50 świadczeń z zakresu pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze , , ,58 100,38 oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dochody bieżące , , ,58 100, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych 0, , ,79 428,94 dochodów - świadczenia nienależnie 0, , ,79 428,94 pobrane 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,97 97,99 realizację własnych zadań bieżących gmin - na świadczenia w zakresie , , ,97 97,99 pomocy społecznej 2039 Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 17

18 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach środki na udział w 0, , ,00 100,00 projekcie POKL Zasiłki stałe , , ,19 98,73 Dochody bieżące , , ,19 98, Wpływy z różnych 0, , ,96 87,98 dochodów - świadczenia nienależnie 0, , ,96 87,98 pobrane 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,23 98,82 realizację własnych zadań bieżących gmin - na świadczenia w zakresie , , ,23 98,82 pomocy społecznej Ośrodki pomocy , , ,54 60,43 społecznej Dochody bieżące , , ,54 95, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 189, Wpływy z różnych 0,00 0,00 112,17 dochodów - zwrot nadpłaconych 0,00 0,00 112,17 składek 2007 Dotacje celowe w ramach 0, , ,51 87,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy - POKL Czas na 0, , ,51 87,88 aktywność w Gminie Miejskiej Mielec 2009 Dotacje celowe w ramach 0, , ,73 87,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy - POKL Czas na 0, , ,73 87,88 aktywność w Gminie Miejskiej Mielec 2030 Dotacje celowe otrzymane z , , ,82 99,94 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , , ,82 99,94 - środki na dofinansowanie działalności MOPS Dochody majątkowe , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy Rozwój infrastruktury , ,00 0,00 pomocy społecznej poprzez utworzenia Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu Usługi opiekuńcze i , , ,30 94,33 specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące , , ,30 94, Wpływy z usług , , ,80 75, Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 94,52 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usługi opiekuńcze , , ,00 94, Dochody jednostek 0,00 0, ,50 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 dochodów rządowych 0,00 0, , Pozostała działalność 0, , ,20 95,03 Dochody bieżące 0, , ,20 95, Wpływy z różnych 0, , ,72 131,92 dochodów - refundacja prace 0, , ,72 131,92 społeczno użyteczne Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 19

20 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 78,20 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia w zakresie pomocy społecznej 0, , ,00 78, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,48 99,88 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program dożywianie 0, , ,48 99, POZOSTAŁE ZADANIA , , ,21 76,08 W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki , , ,73 74,69 Dochody bieżące , , ,73 116, Dochody z najmu i 5 784, , ,00 100,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług - opłata stała i za , , , , , ,15 105,70 105,70 wyżywienie 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych 0,00 0, ,49 dochodów - zwrot kosztów procesu 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów 0, , ,00 100,00 utrzymania i tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Dochody majątkowe , ,00 0,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 20

21 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy Refundacja projektu , ,00 0,00 "Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich" Rehabilitacja zawodowa i , , ,48 95,95 społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące , , ,48 95, Wpływy z usług 5 000, ,00 0,00 0, Sprzedaż wyrobów 0, , ,00 101, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1, Wpływy z różnych 0,00 761,00 761,07 100,01 dochodów - odszkodowanie za 0,00 761,00 761,07 100,01 uszkodzony samochód 2320 Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 100,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie Warsztat Terapii Zajęciowej , , ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA , , ,97 96,19 WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne 0, , ,00 100,00 formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dochody bieżące 0, , ,00 100,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 21

22 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Program na rzecz społeczności romskiej 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla 0, , ,65 94,97 uczniów Dochody bieżące 0, , ,65 94, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Program na rzecz 0, , ,00 100,00 społeczności romskiej 2030 Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,65 94,92 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wyprawka szkolna, 0, , ,65 94,92 stypendia i zasiłki dla uczniów Pozostała działalność , , ,32 102,61 Dochody bieżące , , ,32 102, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1, Wpływy z różnych 0,00 0, ,81 dochodów - zwrot niewykorzystanych 0,00 0, ,81 dotacji 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , , ,01 99,47 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Poznaję, , , ,01 99,47 odkrywam potrafię" - ZSO Nr 1 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 22

23 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 9 393, , ,45 99,47 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Poznaję, 9 393, , ,45 99,47 odkrywam potrafię" - ZSO Nr GOSPODARKA , , ,10 73,51 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Schroniska dla zwierząt 0,00 0,00 10,00 Dochody bieżące 0,00 0,00 10, Otrzymane spadki, zapisy i 0,00 0,00 10,00 darowizny w postaci pieniężnej Wpływy i wydatki , , ,59 69,08 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące , , ,59 69, Wpływy z różnych opłat , , ,59 69,08 - opłata za korzystanie ze , , ,59 69,08 środowiska Wpływy i wydatki 0,00 0,00 związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody bieżące 0,00 0, Wpływy z opłaty 0,00 0,00 produktowej , , , Pozostała działalność , , ,26 165,22 Dochody bieżące , , ,26 165, Wpływy z różnych , , ,26 165,22 dochodów - refundacja za media , , ,26 165,22 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach KULTURA I OCHRONA 0, , ,87 105,77 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki 0, , ,87 105,77 Dochody bieżące 0, , ,87 105, Wpływy z różnych 0,00 0,00 dochodów - zwrot niewykorzystanych 0,00 0,00 dotacji celowych od SCK 3 174, , Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 0, , ,00 100,00 - z przeznaczeniem na 0, , ,00 100,00 zadania biblioteki powiatowej 2710 Dotacje celowe otrzymana z 0, , ,00 100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na dofinansowanie kosztów wydania pamiętników rodziny Oborskich 0, , ,00 100, KULTURA FIZYCZNA , , ,57 112, Instytucje kultury , , ,94 113,79 fizycznej MOSIR , , ,49 148,42 Dochody bieżące , , ,49 148, Dochody z najmu i , , ,77 124,15 dzierżawy składników majątkowych 0830 Wpływy z usług , , ,97 112, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych , , ,53 294,82 dochodów - zwrot z VAT Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 24

25 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dochody majątkowe 0, , ,00 100, Środki na dofinansowanie 0, , ,00 100,00 własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu 0, , ,00 100,00 Rozwoju Kultury Fizycznej na Przebudowę stadionu MOSIR BASEN SMOCZKA , , ,45 94,70 Dochody bieżące , , ,45 94, Dochody z najmu i , , ,81 86,66 dzierżawy składników majątkowych 0830 Wpływy z usług , , ,68 96, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 152, Pozostała działalność 0, , ,63 82,61 Dochody majątkowe 0, , ,63 82, Dotacje otrzymane z 0, , ,63 82,61 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu 0, , ,63 82,61 Rozwoju Kultury Fizycznej na "Przebudowę bieżni i trybuny stadion "Gryf" DOCHODY OGÓŁEM , , ,78 101,63 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 25

26 2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2012 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na ROLNICTWO I , , ,38 92,68 ŁOWIECTWO Melioracje wodne , , ,60 92,66 Wydatki bieżące w tym: , , ,68 64,81 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,68 64,81 64, Zakup usług remontowych - utrzymanie urządzeń melioracyjnych , , , , , ,00 63,49 44,28 - utrzymanie urządzeń , , ,71 97,98 melioracyjnych - ochrona środowiska 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących 0, , ,00 83,33 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4510 Opłaty na rzecz budżetu 0,00 100,00 76,97 76,97 państwa Wydatki majątkowe , , ,92 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,30 58,36 Projekt wykonania stanowisk , , ,30 96,53 pompowych przeznaczonych przerzutu wody wód wezbraniowych w urządzeniach melioracyjnych Wykonanie odwodnienia ulicy , ,00 0,00 Kasztanowej 6057 Wydatki inwestycyjne , , ,38 100,00 jednostek budżetowych "Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu" 6059 Wydatki inwestycyjne , , ,24 100,00 jednostek budżetowych Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na "Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu" Izby rolnicze 2 776, , ,74 90,91 Wydatki bieżące w tym: 2 776, , ,74 90,91 a) dotacje na zadania bieżące 2 776, , ,74 90, Wpłaty gmin na rzecz izb 2 776, , ,74 90,91 rolniczych Pozostała działalność 0, , ,04 99,99 Wydatki bieżące w tym: 0, , ,04 99,99 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,04 99,99 0, , ,04 99, Zakup materiałów i 0,00 151,43 151,43 100,00 wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 0, , ,61 99, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,05 96, Lokalny transport zbiorowy , , ,70 99,94 Wydatki bieżące w tym: , , ,70 99,94 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,70 99,94 99, Zakup usług pozostałych , , ,70 99,94 MKS - rekompensata dla podmiotu wewnętrznego Drogi publiczne wojewódzkie , , ,57 100,00 Wydatki majątkowe , , ,57 100,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 27

28 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na Dotacje celowa na pomoc , , ,57 100,00 finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego- Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km do ulicy Dębickiej w km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi , , ,57 100, Drogi publiczne powiatowe , , ,25 1,96 Wydatki majątkowe , , ,25 1, Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy , ,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu , ,00 0,00 Mieleckiego-budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu 6660 Zwrot dotacji oraz płatności, w 0, , ,25 99,99 tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Drogi publiczne gminne , , ,53 97,54 Wydatki bieżące w tym: , , ,58 99,83 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,58 99,83 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 28

29 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na wynagrodzenia i składki od 0, , ,00 100,00 nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją , , ,58 99,83 ich statutowych zadań 4270 Zakup usług remontowych , , ,58 99, Zakup usług pozostałych , , ,00 96, Różne opłaty i składki , , ,00 100,00 Wydatki majątkowe , , ,95 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,58 96,97 Przebudowa ulicy Nowej ( R) w Mielcu , , ,49 90,87 ul. Brekieszów -kanalizacja deszczowa i podbudowa z , , ,45 100,00 tłucznia + przepust na rowie Trześń Mała ul. Brata Alberta -od ul. Kingi , , ,79 100,00 -Wyszyńskiego - nawierzchnia Modernizacje dróg w tym m.in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora Modernizacje dróg w tym m. in. przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Ćwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego- Dembowskiego, parking przy ul. Rzochowskiej , , , , , ,26 100,00 99,98 Plac, parking MOSIR , , ,00 98,56 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 29

30 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na Zwrot dotacji oraz płatności, w 0, , ,37 100,00 tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostała działalność 0, , ,00 86,64 Wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 86,64 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,00 86,64 0, , ,00 86, Zakup usług obejmujących 0, , ,00 99,98 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki opłata 0, ,00 0,00 roczna WIMAX 700 GOSPODARKA , , ,52 77,85 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i , , ,12 70,67 nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: , , ,17 91,03 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,17 91,03 91, Zakup usług pozostałych , , ,13 67, Różne opłaty i składki ,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 96, Pozostałe podatki na rzecz 0,00 444,00 444,00 100,00 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów 0, , ,36 99,99 jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania 0, , ,00 100,00 wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania 0, , ,68 96,45 sądowego i prokuratorskiego Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 30

31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na Odsetki od nieterminowych 0,00 10,00 10,00 100,00 wpłat podatku od nieruchomości Wydatki majątkowe , , ,95 64, Wydatki na zakupy , , ,95 64,44 inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy gruntów , , ,95 64, Pozostała działalność , , ,40 79,89 Wydatki bieżące w tym: , , ,88 83,79 a) wydatki jednostek , , ,88 83,79 budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od 0, , ,00 96,69 nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją 0, , , , , ,88 96,69 83,53 ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i 0, , ,00 80,23 wyposażenia 4260 Zakup energii , , ,42 82, Zakup usług remontowych , , ,45 63, Zakup usług pozostałych , , ,09 83, Opłata za administrowanie i , , ,00 100,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4580 Pozostałe odsetki 0,00 30,00 26,92 89,73 Wydatki majątkowe , , ,52 79, Wydatki inwestycyjne , , ,52 90,22 jednostek budżetowych "Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników" 6050 Wydatki inwestycyjne , , ,58 24,45 jednostek budżetowych "Budynki socjalne - oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 31

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2013 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2013 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2013 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK PLAN NA 2012 ROK Wykonanie 2012 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania wykonania budżetu za 2013 r. Plan na dzień 31.12.2013 r. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf , , , ,13

Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf , , , ,13 Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2011 ROK Plan na dzień 30.06.2011 r. Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014r. Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r. Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39% Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 r. Analiza dochodów budżetu gminy Turek za 2008 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo