SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2012 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2012 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2012 rok 2 2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2012 rok Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 4. Tabela 4 - Zestawienie dochodów jednostek organizacyjnych gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych 5. Tabela 5 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2012 r Tabela 6 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8. Tabela 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej 9. Tabela 9 - Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 10. Tabela 10 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Część II Objaśnienia Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2012 rok Realizacja dochodów budżetowych za 2012 rok Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2012 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. 157 poz z późn. zm.) 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych 8. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które otrzymały dotację w 2012 rok Strona Prezydent Miasta Janusz Chodorowski Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 1

2 Część I. Tabelaryczna Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2012 r. Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach ROLNICTWO I , , ,74 102,98 ŁOWIECTWO Melioracje wodne , , ,70 103,00 Dochody majątkowe , , ,70 103, Dotacje celowe w ramach , , ,70 103,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu - "Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu" , , ,70 103, Pozostała działalność 0, , ,04 99,99 Dochody bieżące 0, , ,04 99, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,04 99,99 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego (paliwo rolnicze) 0, , ,04 99, TRANSPORT I , , ,21 191,15 ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport , , ,00 101,30 zbiorowy Dochody bieżące , , ,00 101, Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 101,30 gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , , ,00 101,30 - dotacja na realizację zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin Drogi publiczne 0, , ,21 471,95 wojewódzkie Dochody majątkowe 0, , ,21 471, Dotacje celowe w ramach 0, , ,21 471,95 programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu - 0, , ,21 471,95 "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu Drogi publiczne gminne , , ,00 100,00 Dochody majątkowe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,00 100,00 realizację i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przebudowa ulicy Nowej w , , ,00 100,00 Mielcu 700 GOSPODARKA , , ,40 105,97 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i , , ,91 121,08 nieruchomościami Dochody bieżące , , ,33 114, Wpływy z opłat za zarząd, , , ,14 109,52 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za trwały zarząd - opłata za wieczyste , , , , , ,46 169,13 108,34 użytkowanie 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0, ,80 - wpłacone koszty upomnień 0,00 0, ,80 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 3

4 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dochody z najmu i , , ,04 110,34 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali - dzierżawa gruntów , , , , , ,70 116,98 108,48 komunalnych - dzierżawa gruntów rolnych 0,00 0, ,55 - wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem , , ,00 91,67 komunalnym - wpływy z dzierżawy stoisk , , ,98 111,57 na zielonym rynku 0830 Wpływy z usług - zwrot kosztów , , , , , ,75 64,68 64,68 dokumentacji 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, ,50 - od przekształcenia prawa ,50 wieczystego użytkowania w prawa własności, od sprzedanych nieruchomości 0970 Wpływy z różnych 0,00 0,00 dochodów - opłata służebności za 0,00 0,00 działki 5 744, ,10 Dochody majątkowe , , ,58 123, Wpływy z tytułu , , ,96 151,94 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego , , ,62 122,84 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań - dochody ze sprzedaży , , , , , ,82 138,89 119,34 nieruchomości gruntowych i budynków Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , , ,66 68,28 - pozostałe wpływy (I opłata za wieczyste użytkowanie) Pozostała działalność , , ,49 91,26 Dochody bieżące 0, , , , Wpływy z różnych 0, , , ,60 dochodów - refundacja za media 0, , , ,60 (AGH) Dochody majątkowe , , ,05 90, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z , , ,22 82,95 udziałem środków europejskich Refundacja projektu , , ,22 82,95 "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handloworekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza" 6290 Środki na dofinansowanie 0,00 0,00 własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Dopłat 0,00 0,00 na dofinansowanie budowy budynków socjalnych , , DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 89,26 USŁUGOWA Cmentarze , , ,00 89,26 Dochody bieżące , , ,00 89, Wpływy z usług (sprzedaż , , ,00 89,26 miejsc na cmentarzu) 720 INFORMATYKA , , ,51 58, Pozostała działalność , , ,51 58,59 Dochody majątkowe , , ,51 58, Dotacje celowe w ramach , , ,51 58,59 programów finansowanych z udziałem środków europejskich Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , , ,59 0,22 Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca , , ,92 96, ADMINISTRACJA , , ,81 126,29 PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy miast , , ,37 426,64 Dochody bieżące 0,00 0, , Grzywny mandaty i inne 0,00 0, ,53 kary pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 50,00 (opłaty za xero) 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych 0,00 0, ,48 dochodów - MZOPiŻ za co i wodę 0,00 0, ,48 (refundacja), zwrot kosztów postępowań sądowych Dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży , ,00 0,00 0,00 składników majątkowych Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 400,00 0,00 0,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 6

7 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe otrzymane z 400,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność 450,00 450, , ,21 Dochody bieżące 450,00 450, , , Wpływy z opłat za koncesję 0,00 0,00 610,00 i licencję - licencje taxi 0,00 0,00 610, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 256,76 - medaliony i książeczki 0,00 0,00 256,76 szczepień, oznakowanie taxi 0750 Dochody z najmu i 450,00 450,00 0,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody 450,00 450,00 0,00 łowieckie 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 12, Wpływy z różnych 0,00 0, ,60 dochodów - zajęcie wadium, 0,00 0, ,60 refundacja za telefon (oddział banku) 2360 Dochody jednostek 0,00 0,00 83,70 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 z dochodów z tytułu informacji adresowej 0,00 0,00 83,70 Dochody majątkowe 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży 0,00 0,00 składników majątkowych (materiały z odzysku) , ,10 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach URZĘDY , , ,00 100,00 NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych , , ,00 100,00 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców , , ,00 100, BEZPIECZEŃSTWO , , ,36 117,40 PUBLICZNE Straż gminna (miejska) , , ,36 117,40 Dochody bieżące , , ,36 117, Grzywny, mandaty i inne , , ,36 117,40 kary pieniężne od osób fizycznych 756 DOCHODY OD OSÓB , , ,10 102,94 PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku , , ,30 117,27 dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące , , ,70 117, Podatek od działalności , , ,70 117,11 gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 8

9 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Odsetki od nieterminowych 0,00 0,00 234,60 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku , , ,78 105,90 rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące , , ,78 105, Podatek od nieruchomości , , ,47 105, Podatek rolny 2 448, , ,00 136, Podatek leśny 7 047, , ,00 124, Podatek od środków , , ,56 103,83 transportowych 0500 Podatek od czynności , , ,00 68,09 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 440,00 - koszty upomnień 0,00 0,00 440, Odsetki od nieterminowych 0,00 0, ,75 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku , , ,76 111,18 rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące , , ,76 111, Podatek od nieruchomości , , ,86 105, Podatek rolny , , ,76 90, Podatek leśny 1 050, , ,10 97, Podatek od środków , , ,66 124,57 transportowych 0360 Podatek od spadków i , , ,70 49,71 darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,60 95, Podatek od czynności , , ,90 153,33 cywilnoprawnych Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 9

10 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Zaległości z tytułu 0,00 0,00 80,00 podatków 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0, ,74 - koszty upomnień 0,00 0, , Odsetki od nieterminowych 0, , ,44 181,79 wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych 0,00 0, ,00 dochodów - opłata rezerwacyjna 0,00 0, , Wpływy z innych opłat , , ,82 97,71 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące , , ,82 97, Wpływy z opłat skarbowej , , ,17 88, Wpływy z opłaty 0,00 0, ,00 eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za , , ,47 101,45 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych , , ,93 152,93 opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna , , ,04 238,28 - zajęcie pasa drogowego 0, , ,89 129, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 345,00 - za interpretację 0,00 0,00 345,00 podatkową 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 57, Udziały gmin w podatkach , , ,44 99,13 stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące , , ,44 99, Podatek dochodowy od , , ,00 97,22 osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od , , ,44 136,41 osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,29 98,62 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 10

11 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Część oświatowa , , ,00 101,46 subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , ,00 101, Subwencje ogólne z , , ,00 101,46 budżetu państwa Uzupełnienie subwencji 0,00 0,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące 0,00 0, Środki na uzupełnienie 0,00 0,00 dochodów gmin , , , Część rekompensująca , , ,00 100,00 subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , ,00 100, Subwencje ogólne z , , ,00 100,00 budżetu państwa Różne rozliczenia , , ,49 79,78 finansowe Dochody bieżące , , ,49 79, Wpływy z dywidend 0,00 0, , Pozostałe odsetki , , ,72 140,08 - odsetki z lokat bankowych , , ,72 140, Wpływy z różnych , , ,55 63,05 dochodów - podatek VAT , , ,55 62,85 - zwrot nienależnej 0,00 0, ,00 pobranej dotacji 2990 Wpłata środków 0, , ,34 100,00 finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00-32,20 Dochody bieżące 0,00 0,00-32, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00-32,20 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 11

12 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Część równoważąca , , ,00 100,00 subwencji dla gmin Dochody bieżące , , ,00 100, Subwencje ogólne z , , ,00 100,00 budżetu państwa 801 OŚWIATA I , , ,00 126,42 WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 0, , ,70 94,09 Dochody bieżące 0, , ,68 108, Dochody z najmu i 0,00 0,00 867,15 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 92, Wpływy z różnych 0, , ,26 130,35 dochodów - wynagrodzenie płatnika, 0, , ,26 130,35 refundacja kosztów energii, zwrot odszkodowania 2030 Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program "Cyfrowa 0, , ,00 100,00 szkoła" 2400 Wpływy do budżetu 0,00 0, ,06 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody majątkowe 0, , ,02 83, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,02 83,69 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Program "Radosna 0, , ,02 83,69 szkoła" - budowa placów zabaw przy SP 1 i Przedszkola , , ,58 92,62 Dochody bieżące , , ,58 92, Wpływy z różnych opłat 8,80 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 12

13 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Wpływy z usług , , ,47 86, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Otrzymane spadki, zapisy i 0, , ,00 113,04 darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,48 198,09 - refundacja dotacji dla , , ,33 196,13 publicznych i niepublicznych przedszkoli - wynagrodzenie płatnika 0,00 0, , Wpływy do budżetu 0,00 0,00 103,01 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazja 0,00 Dochody bieżące 0, , , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 166, Wpływy z różnych 0,00 0, ,00 dochodów - wynagrodzenie płatnika 0,00 0, , Wpływy do budżetu 0,00 0,00 43,93 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2701 Środki na dofinansowanie 0, , ,60 100,00 własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program Comenius 0, , ,60 100,00 Dochody majątkowe 0,00 0,00 721, Wpływy ze sprzedaży 0,00 0,00 721,00 składników majątkowych Stołówki szkolne i , , ,78 90,82 przedszkolne Dochody bieżące , , ,78 90, Wpływy z usług , , ,73 90,82 - wpływy od rodziców , , ,73 90, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,05 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Pozostała działalność 0, , , ,89 Dochody bieżące 0, , ,86 121, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3, Otrzymane spadki, zapisy i 0, , ,00 154,55 darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych 0,00 0,00 105,00 dochodów -wynagrodzenia płatnika 0,00 0,00 105, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Program na rzecz 0, , ,00 100,00 społeczności romskiej 2030 Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - komisje egzaminacyjne 0, , ,00 100,00 Dochody majątkowe 0,00 0, , Środki na dofinansowanie 0,00 0, ,80 własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Środki z NFOŚ i GW - 0,00 0, ,80 Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym: Żłobek Nr 7, PM 3, 4, 12, 16, SP 6, 9, 12 Gim 1, ZSO 1, ZS POMOC SPOŁECZNA , , ,64 93, Domy pomocy społecznej , , ,94 89,94 Dochody bieżące , , ,94 89, Wpływy z usług (wpłaty , , ,71 89,88 rodzin za pobyt ich krewnych w Domach Pomocy Społecznej) 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 91, Ośrodki wsparcia , , ,95 101,17 Dochody bieżące , , ,95 101,17 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 14

15 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Wpływy z usług (Dom , , ,72 112,05 Dziennego Pobytu) 0970 Wpływy z różnych 0,00 0,00 24,50 dochodów (za sprzedaż złomu) 2010 Dotacje celowe otrzymane z , , ,59 99,99 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na działalność , , ,59 Środowiskowego Domu Samopomocy 2360 Dochody jednostek 0,00 0,00 662,14 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 99,99-5 dochodów rządowych 0,00 0,00 662, Zadania w zakresie 0, , ,00 100,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody bieżące 0, , ,00 100, Dotacje celowe przekazane 0, , ,00 100,00 z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - z przeznaczeniem na 0, , ,00 100,00 realizację zadania "Bezpieczny dom" Wspieranie rodziny 0, , ,41 99,32 Dochody bieżące 0, , ,41 99, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,41 99,32 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , ,03 100,00 - z przeznaczeniem na dostosowanie organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań określonych w ustawie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - z przeznaczeniem na , ,38 97,38 realizację zadania "Asystent Rodzinny" Świadczenia rodzinne, , , ,87 97,38 zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , , ,87 97, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych 0, , ,10 79,40 dochodów - świadczenia nienależnie 0, , ,10 pobrane 2010 Dotacje celowe otrzymane z , , ,32 96,74 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia w zakresie pomocy społecznej , , ,32 96, Dochody jednostek 0,00 0,00 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 - wpływy z tytułu 20 i 40 zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym 0,00 0, ,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 16

17 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Składki na ubezpieczenie , , ,66 97,21 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dochody bieżące , , ,66 97, Wpływy z różnych 0,00 600,00 340,30 56,72 dochodów - świadczenia nienależnie 0,00 600,00 340,30 56,72 pobrane 2010 Dotacje celowe otrzymane z , , ,40 96,80 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia w zakresie pomocy społecznej , , ,40 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,96 98,50 realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki zdrowotne od , , ,96 98,50 świadczeń z zakresu pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze , , ,58 100,38 oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dochody bieżące , , ,58 100, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych 0, , ,79 428,94 dochodów - świadczenia nienależnie 0, , ,79 428,94 pobrane 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,97 97,99 realizację własnych zadań bieżących gmin - na świadczenia w zakresie , , ,97 97,99 pomocy społecznej 2039 Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 17

18 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach środki na udział w 0, , ,00 100,00 projekcie POKL Zasiłki stałe , , ,19 98,73 Dochody bieżące , , ,19 98, Wpływy z różnych 0, , ,96 87,98 dochodów - świadczenia nienależnie 0, , ,96 87,98 pobrane 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,23 98,82 realizację własnych zadań bieżących gmin - na świadczenia w zakresie , , ,23 98,82 pomocy społecznej Ośrodki pomocy , , ,54 60,43 społecznej Dochody bieżące , , ,54 95, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 189, Wpływy z różnych 0,00 0,00 112,17 dochodów - zwrot nadpłaconych 0,00 0,00 112,17 składek 2007 Dotacje celowe w ramach 0, , ,51 87,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy - POKL Czas na 0, , ,51 87,88 aktywność w Gminie Miejskiej Mielec 2009 Dotacje celowe w ramach 0, , ,73 87,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy - POKL Czas na 0, , ,73 87,88 aktywność w Gminie Miejskiej Mielec 2030 Dotacje celowe otrzymane z , , ,82 99,94 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach , , ,82 99,94 - środki na dofinansowanie działalności MOPS Dochody majątkowe , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy Rozwój infrastruktury , ,00 0,00 pomocy społecznej poprzez utworzenia Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu Usługi opiekuńcze i , , ,30 94,33 specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące , , ,30 94, Wpływy z usług , , ,80 75, Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 94,52 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usługi opiekuńcze , , ,00 94, Dochody jednostek 0,00 0, ,50 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 dochodów rządowych 0,00 0, , Pozostała działalność 0, , ,20 95,03 Dochody bieżące 0, , ,20 95, Wpływy z różnych 0, , ,72 131,92 dochodów - refundacja prace 0, , ,72 131,92 społeczno użyteczne Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 19

20 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 78,20 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia w zakresie pomocy społecznej 0, , ,00 78, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,48 99,88 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program dożywianie 0, , ,48 99, POZOSTAŁE ZADANIA , , ,21 76,08 W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki , , ,73 74,69 Dochody bieżące , , ,73 116, Dochody z najmu i 5 784, , ,00 100,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług - opłata stała i za , , , , , ,15 105,70 105,70 wyżywienie 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych 0,00 0, ,49 dochodów - zwrot kosztów procesu 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów 0, , ,00 100,00 utrzymania i tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Dochody majątkowe , ,00 0,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 20

21 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy Refundacja projektu , ,00 0,00 "Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich" Rehabilitacja zawodowa i , , ,48 95,95 społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące , , ,48 95, Wpływy z usług 5 000, ,00 0,00 0, Sprzedaż wyrobów 0, , ,00 101, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1, Wpływy z różnych 0,00 761,00 761,07 100,01 dochodów - odszkodowanie za 0,00 761,00 761,07 100,01 uszkodzony samochód 2320 Dotacje celowe otrzymane z , , ,00 100,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie Warsztat Terapii Zajęciowej , , ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA , , ,97 96,19 WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne 0, , ,00 100,00 formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dochody bieżące 0, , ,00 100,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 21

22 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Program na rzecz społeczności romskiej 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla 0, , ,65 94,97 uczniów Dochody bieżące 0, , ,65 94, Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Program na rzecz 0, , ,00 100,00 społeczności romskiej 2030 Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,65 94,92 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wyprawka szkolna, 0, , ,65 94,92 stypendia i zasiłki dla uczniów Pozostała działalność , , ,32 102,61 Dochody bieżące , , ,32 102, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1, Wpływy z różnych 0,00 0, ,81 dochodów - zwrot niewykorzystanych 0,00 0, ,81 dotacji 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , , ,01 99,47 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Poznaję, , , ,01 99,47 odkrywam potrafię" - ZSO Nr 1 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 22

23 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 9 393, , ,45 99,47 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Poznaję, 9 393, , ,45 99,47 odkrywam potrafię" - ZSO Nr GOSPODARKA , , ,10 73,51 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Schroniska dla zwierząt 0,00 0,00 10,00 Dochody bieżące 0,00 0,00 10, Otrzymane spadki, zapisy i 0,00 0,00 10,00 darowizny w postaci pieniężnej Wpływy i wydatki , , ,59 69,08 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące , , ,59 69, Wpływy z różnych opłat , , ,59 69,08 - opłata za korzystanie ze , , ,59 69,08 środowiska Wpływy i wydatki 0,00 0,00 związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody bieżące 0,00 0, Wpływy z opłaty 0,00 0,00 produktowej , , , Pozostała działalność , , ,26 165,22 Dochody bieżące , , ,26 165, Wpływy z różnych , , ,26 165,22 dochodów - refundacja za media , , ,26 165,22 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdz. Plan po Wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach KULTURA I OCHRONA 0, , ,87 105,77 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki 0, , ,87 105,77 Dochody bieżące 0, , ,87 105, Wpływy z różnych 0,00 0,00 dochodów - zwrot niewykorzystanych 0,00 0,00 dotacji celowych od SCK 3 174, , Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 100,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 0, , ,00 100,00 - z przeznaczeniem na 0, , ,00 100,00 zadania biblioteki powiatowej 2710 Dotacje celowe otrzymana z 0, , ,00 100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na dofinansowanie kosztów wydania pamiętników rodziny Oborskich 0, , ,00 100, KULTURA FIZYCZNA , , ,57 112, Instytucje kultury , , ,94 113,79 fizycznej MOSIR , , ,49 148,42 Dochody bieżące , , ,49 148, Dochody z najmu i , , ,77 124,15 dzierżawy składników majątkowych 0830 Wpływy z usług , , ,97 112, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych , , ,53 294,82 dochodów - zwrot z VAT Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 24

25 Dział Plan po Wykonanie na Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. zmianach Dochody majątkowe 0, , ,00 100, Środki na dofinansowanie 0, , ,00 100,00 własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu 0, , ,00 100,00 Rozwoju Kultury Fizycznej na Przebudowę stadionu MOSIR BASEN SMOCZKA , , ,45 94,70 Dochody bieżące , , ,45 94, Dochody z najmu i , , ,81 86,66 dzierżawy składników majątkowych 0830 Wpływy z usług , , ,68 96, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 152, Pozostała działalność 0, , ,63 82,61 Dochody majątkowe 0, , ,63 82, Dotacje otrzymane z 0, , ,63 82,61 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu 0, , ,63 82,61 Rozwoju Kultury Fizycznej na "Przebudowę bieżni i trybuny stadion "Gryf" DOCHODY OGÓŁEM , , ,78 101,63 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 25

26 2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2012 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na ROLNICTWO I , , ,38 92,68 ŁOWIECTWO Melioracje wodne , , ,60 92,66 Wydatki bieżące w tym: , , ,68 64,81 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,68 64,81 64, Zakup usług remontowych - utrzymanie urządzeń melioracyjnych , , , , , ,00 63,49 44,28 - utrzymanie urządzeń , , ,71 97,98 melioracyjnych - ochrona środowiska 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących 0, , ,00 83,33 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4510 Opłaty na rzecz budżetu 0,00 100,00 76,97 76,97 państwa Wydatki majątkowe , , ,92 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,30 58,36 Projekt wykonania stanowisk , , ,30 96,53 pompowych przeznaczonych przerzutu wody wód wezbraniowych w urządzeniach melioracyjnych Wykonanie odwodnienia ulicy , ,00 0,00 Kasztanowej 6057 Wydatki inwestycyjne , , ,38 100,00 jednostek budżetowych "Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu" 6059 Wydatki inwestycyjne , , ,24 100,00 jednostek budżetowych Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na "Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu" Izby rolnicze 2 776, , ,74 90,91 Wydatki bieżące w tym: 2 776, , ,74 90,91 a) dotacje na zadania bieżące 2 776, , ,74 90, Wpłaty gmin na rzecz izb 2 776, , ,74 90,91 rolniczych Pozostała działalność 0, , ,04 99,99 Wydatki bieżące w tym: 0, , ,04 99,99 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,04 99,99 0, , ,04 99, Zakup materiałów i 0,00 151,43 151,43 100,00 wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 0, , ,61 99, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,05 96, Lokalny transport zbiorowy , , ,70 99,94 Wydatki bieżące w tym: , , ,70 99,94 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,70 99,94 99, Zakup usług pozostałych , , ,70 99,94 MKS - rekompensata dla podmiotu wewnętrznego Drogi publiczne wojewódzkie , , ,57 100,00 Wydatki majątkowe , , ,57 100,00 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 27

28 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na Dotacje celowa na pomoc , , ,57 100,00 finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego- Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km do ulicy Dębickiej w km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi , , ,57 100, Drogi publiczne powiatowe , , ,25 1,96 Wydatki majątkowe , , ,25 1, Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy , ,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu , ,00 0,00 Mieleckiego-budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu 6660 Zwrot dotacji oraz płatności, w 0, , ,25 99,99 tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Drogi publiczne gminne , , ,53 97,54 Wydatki bieżące w tym: , , ,58 99,83 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,58 99,83 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 28

29 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na wynagrodzenia i składki od 0, , ,00 100,00 nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją , , ,58 99,83 ich statutowych zadań 4270 Zakup usług remontowych , , ,58 99, Zakup usług pozostałych , , ,00 96, Różne opłaty i składki , , ,00 100,00 Wydatki majątkowe , , ,95 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,58 96,97 Przebudowa ulicy Nowej ( R) w Mielcu , , ,49 90,87 ul. Brekieszów -kanalizacja deszczowa i podbudowa z , , ,45 100,00 tłucznia + przepust na rowie Trześń Mała ul. Brata Alberta -od ul. Kingi , , ,79 100,00 -Wyszyńskiego - nawierzchnia Modernizacje dróg w tym m.in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora Modernizacje dróg w tym m. in. przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Ćwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego- Dembowskiego, parking przy ul. Rzochowskiej , , , , , ,26 100,00 99,98 Plac, parking MOSIR , , ,00 98,56 Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 29

30 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na Zwrot dotacji oraz płatności, w 0, , ,37 100,00 tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostała działalność 0, , ,00 86,64 Wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 86,64 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,00 86,64 0, , ,00 86, Zakup usług obejmujących 0, , ,00 99,98 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki opłata 0, ,00 0,00 roczna WIMAX 700 GOSPODARKA , , ,52 77,85 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i , , ,12 70,67 nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: , , ,17 91,03 a) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,17 91,03 91, Zakup usług pozostałych , , ,13 67, Różne opłaty i składki ,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 96, Pozostałe podatki na rzecz 0,00 444,00 444,00 100,00 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów 0, , ,36 99,99 jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania 0, , ,00 100,00 wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania 0, , ,68 96,45 sądowego i prokuratorskiego Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 30

31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan po zmianach Wykonanie na Odsetki od nieterminowych 0,00 10,00 10,00 100,00 wpłat podatku od nieruchomości Wydatki majątkowe , , ,95 64, Wydatki na zakupy , , ,95 64,44 inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy gruntów , , ,95 64, Pozostała działalność , , ,40 79,89 Wydatki bieżące w tym: , , ,88 83,79 a) wydatki jednostek , , ,88 83,79 budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od 0, , ,00 96,69 nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją 0, , , , , ,88 96,69 83,53 ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i 0, , ,00 80,23 wyposażenia 4260 Zakup energii , , ,42 82, Zakup usług remontowych , , ,45 63, Zakup usług pozostałych , , ,09 83, Opłata za administrowanie i , , ,00 100,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4580 Pozostałe odsetki 0,00 30,00 26,92 89,73 Wydatki majątkowe , , ,52 79, Wydatki inwestycyjne , , ,52 90,22 jednostek budżetowych "Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników" 6050 Wydatki inwestycyjne , , ,58 24,45 jednostek budżetowych "Budynki socjalne - oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz Id: D3AF180D BB DB478DF4A6D. Podpisany Strona 31

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo