SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH NA LATA 2009/10, 2010/11, 2011/12

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 ROZDZIAŁ I ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE PROGRAMU Definicje profilaktyki Rodzaje profilaktyki Cele działań profilaktycznych Profilaktyka w szkole ROZDZIAŁ II SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH Podstawy prawne Opis środowiska szkolnego Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Diagnoza sytuacji dydaktyczno wychowawczej szkoły Diagnoza sytuacji dydaktyczno wychowawczej w Szkole Podstawowej Diagnoza sytuacji dydaktyczno wychowawczej w Gimnazjum Bezpieczeństwo i funkcjonowanie szkoły w opinii rodziców Bezpieczeństwo i funkcjonowanie szkoły w opinii nauczycieli Wnioski z diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły

3 2.4. Cele i plany działań profilaktycznych Działania profilaktyczne w klasach I III Działania profilaktyczne w klasach IV VI Działania profilaktyczne w klasach I III Gimnazjum Terminy, osoby odpowiedzialne, ewaluacja ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKI

4 WSTĘP Rosnąca liczba zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży oraz pojawianie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju spowodowało, że nałożono na szkołę prawny obowiązek realizowania programu profilaktycznego, który ma wspomagać wychowanie i nauczanie. Od 1 września 2002 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, które określa miejsce profilaktyki w systemie szkolnym. Zgodnie z tym rozporządzeniem działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: Szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. 1. Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 2. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą wspólną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak każdego nauczyciela 1. W październiku w roku szkolnym 2010/11 wprowadzono w Szkolnym programie profilaktyki treści związane z dopalaczami zgodnie z Apelem ministra edukacji narodowej do dyrektorów szkół i placówek o przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy przez uczniów 2 (4 października 2010 r.). 1 Rozporządzenie MENiS z r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51/2002r., poz.458). 2 Apel Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek o przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy przez uczniów z dnia 4 października 2010 roku. 4

5 ROZDZIAŁ I ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE PROGRAMU 1.1. Definicje profilaktyki Pojęcie profilaktyki jest bardzo szerokie, ponieważ profilaktyka (prophylaktikos zabezpieczający przed czymś; zapobiegawczy) 3 jest przedmiotem analiz i opracowań wielu różnych dziedzin naukowych, m.in. polityki społecznej, socjologii, kryminologii, prawa, psychologii i pedagogiki. Na początku XX w. określeniem tym posługiwano się wyłącznie w medycynie dla oznaczenia zapobiegania chorobom i działalności zmierzającej do likwidacji przyczyn chorób i wypadków oraz przeszkadzaniu ich powstawania i szerzeniu 4. Coraz częściej jednak zaczęto używać tego terminu w dziedzinie nauk społecznych dla oznaczenia zapobiegania niepożądanym zachowaniom w danych zbiorowościach ludzkich, nie akceptowanych przez ogół społeczności. Zaczęto też posługiwać się pojęciem psychoprofilaktyka, które jest określeniem zbiorczym dla oznaczenia działań stosujących wiedzę psychologiczną, psychologiczne metody i środki celem zapobiegania zaburzeniom rozwoju, psychopatologii i patologii społecznej oraz chorobom somatycznym. W działalności tej wyodrębniły się pewne obszary takie, jak: psychoprofilaktyka uzależnień, profilaktyka samobójstw, psychoprofilaktyka chorób somatycznych 5. Według M Sochockiego profilaktyka to szereg bardzo zróżnicowanych strategii oddziaływań adresowanych zarówno do osób, których dotyczy dany problem, jak i do grup ryzyka oraz do całej populacji. W nowoczesnej profilaktyce wyraźne jest pozytywne definiowanie problemów, w którym nie tylko chodzi 3 Słownik wyrazów obcych (red.), Tokarski J., Warszawa 1980, s Mała encyklopedia powszechna (red.), B.Suchodolski, Warszawa 1958, s Encyklopedia psychologii (red.), W.Szewczuk, Warszawa 1998, s

6 o zapobieganie, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, ale również o pomnażanie, wykorzystywanie potencjału ludzi 6. W pedagogice jedną z pierwszych definicji profilaktyki opisując jej zadania podaje H. Radlińska, stwierdzając, że profilaktyka oznacza zapobieganie powstawaniu zjawisk i stanów niekorzystnych dla człowieka 7. A. Kamiński uważa, że profilaktyka winna redukować przypadki niedostosowania społecznego, wykolejeń, patologii społecznej, a także uprzedzać stany zagrożenia w rozwoju moralnym, zdrowotnym, kulturalnym i społecznym, w celu ochrony danej populacji (jednostek grup) przed niepożądanymi odchyleniami od stanu normalnego 8. Według G. Edwardsa profilaktyka to działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. W myśl tej teorii do profilaktyki zaliczyć trzeba zajęcia uczące dzieci różnorodnych umiejętności społecznych, spotkania, podczas których rośnie wiara w siebie, oraz sytuacje, w których młodzi ludzie mogą lepiej zrozumieć świat, swoich bliskich, mogą zapoznać się z wartościami, jakimi należy się w życiu kierować 9. J. Szymańska i J. Zaniecka uważają, iż profilaktyka różni się od innych sposobów przeciwdziałania tym, że jest czynnością uprzedzającą, że podejmowana jest zanim takie groźne zjawiska się ujawnią lub rozprzestrzenią, a ich dolegliwość wymusi dopiero zastosowanie bezpośrednich środków 10. Obecnie częściej mówi się o profilaktyce wychowawczej, stanowiącej działalność wychowawczą. Jedną z takich koncepcji profilaktyki, która wyrasta z poglądów Duffy`ego jest definicja zmodyfikowana i rozwinięta przez Z. B. Gasia. Według niego profilaktyka uzależnień to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im 6 M. J. Sochocki, Profilaktyka czy promocja zdrowia, Remedium 7/8 (2004), s A. Nowak, E. Wysocka, Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, Elementy patologii społecznej i kryminologii, Katowice 2001, s Tamże, s M. Pasek, Narkotyki przy tablicy, Warszawa 2000, s J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki, Profilaktyka w środowisku lokalnym, (red.), Świątkiewicz G., Warszawa 2002, s

7 do konfrontacji ze złożonymi stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia 11. Zdaniem A. Iłendo profilaktyką są zarówno pogadanki, jak i też zajęcia kształtujące umiejętności społeczne, spotkania budujące wiarę w siebie i pewność siebie, poruszające problematykę wartości i pozwalającej lepiej zrozumieć świat i siebie w otaczającym świecie 12. Profilaktyka obejmuje zatem działania psychologiczne i zdrowotne, prawne, socjalne, pedagogiczne oraz rehabilitacyjne, ukierunkowane na poszczególne jednostki bądź grupy społeczne. Powinny być one dokładnie planowane i przeprowadzane, a także systematyczne oraz powiązane ze sobą Rodzaje profilaktyki Można wyodrębnić różne odmiany profilaktyki w zależności od jej specyficznych celów, przedmiotu oddziaływań, metod, strategii i proponowanych środków zaradczych. Biorąc pod uwagę kryterium stosowanych środków profilaktykę dzielimy na: pozytywną (kreatywną), która polega na stosowaniu w skali globalnej środków pozytywnych, inicjujących, konstruktywnych oraz negatywną (blokującą), polegającą na niedopuszczeniu do dewiacji i dysfunkcji poprzez środki negatywne blokadę, zakaz, mandat, sankcję, odstraszenie, napiętnowanie. Możliwy jest też podział ze względu na kryterium sposobu działania na: profilaktykę ofensywną i profilaktykę oraz ze względu na czas podejmowania określonych działań na: profilaktykę wyprzedzającą pojawianie się określonych zjawisk negatywnych, profilaktykę następczą - gdzie działania podejmowane są po zaistnieniu tych zjawisk Z.B. Gaś, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja; poradnik metodyczny, Warszawa 2003, s A. Iłendo, Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem, Opieka Wychowanie Terapia, 14 (2002), s A. Nowak, E. Wysocka, Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, Elementy patologii społecznej i kryminologii, Katowice 2001, s. 234,

8 Inny podział podaje L. Pytka, różnicując profilaktykę na profilaktykę objawową uprzedzającą, powstrzymującą i kreatywną. Profilaktyka objawowa polega na, w miarę możliwie wczesnym, wykrywaniu i reagowaniu na pierwsze symptomy nieprzystosowania społecznego. Profilaktyka uprzedzająca ma na celu eliminowanie negatywnych czynników wywierających ujemny wpływ na jednostkę, polega m.in. na blokowaniu oddziaływania tych czynników lub na działaniach zwiększających odporność jednostki na wpływ tych czynników. Profilaktyka powstrzymująca ma za zadanie różnymi środkami uniemożliwiać lub utrudniać podjęcie decyzji dotyczącej realizacji czynu nagannego lub całego ciągu działań negatywnych. Profilaktyka kreatywna obejmuje działania wzmacniająco - podtrzymujące te formy i sposoby zachowania, które mając charakter prospołeczny, allocentryczny, a tym samym i godny naśladowania, wywierają wpływ na ludzi, zagłuszając i tłumiąc siłę oddziaływania innych czynników konkurencyjnych 14. Z. B. Gaś podaje natomiast, że niezależnie od różnicy w definiowaniu i podziału profilaktyki, może być ona realizowana na trzech poziomach: pierwszo, drugo i trzeciorzędowym. Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka a działania w ramach profilaktyki pierwszorzędowej obejmują szeroki zakres, są adresowane do całych środowisk i dużych grup społecznych. Ich celem jest kształtowanie postaw społecznych za pośrednictwem powszechnej edukacji, działań kulturalno-oświatowych 15. Profilaktyka drugorzędowa (lub wczesna identyfikacja) ma na celu ujawnianie osób o najwyższym ryzyku popadnięcia w uzależnienie oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka, a więc zapobieganie popadaniu w używanie zależne 16. Profilaktyka trzeciorzędowa rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu uzależnienia. Ma ona na celu z jednej strony przeciwdziałanie pogłębieniu się procesu chorobowego, z drugiej zaś umożliwienie osobie leczącej się powrotu 14 L. Pytka, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Warszawa M. Markowska, Program pracy profilaktycznej w szkole średniej Kwartalnik Edukacyjny 2003/1, ( r.). 16 Z.B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa1993, s

9 do społeczeństwa, prowadzenia w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu życia, wolnego od środków odurzających 17. Profilaktyka trzeciorzędowa ma charakter interwencji podejmowanej po wystąpieniu patologii społecznej. Działania interwencyjne mają na celu nakłonienie osób z objawami do podjęcia leczenia oraz zapobiegać ponownemu nawrotowi problemu. Ten typ profilaktyki charakteryzuje się bardzo wąskim zakresem i wyspecjalizowanymi formami działania. Stąd też jest ona prowadzona przez profesjonalistów. Jednak jej skuteczność jest w dużym stopniu uwarunkowana wsparciem społecznym, zwłaszcza ze strony najbliższych 18. Z. B. Gaś podaje również podobieństwa i różnice między tymi trzema poziomami działań profilaktycznych. Podobieństwa obejmują przede wszystkim to, że na każdym poziomie profilaktyki mamy do czynienia z promowaniem zdrowia i dobrego samopoczucia, a tym samym wydłużeniem jednostkowego życia, z redukowaniem liczby przypadków osób dysfunkcjonalnych z ogólnej populacji, z redukowaniem zachorowalności i śmiertelności związanych z dysfunkcjonalnym stylem życia oraz z obniżeniem prawdopodobieństwa długoterminowej niezdolności do prowadzenia społecznie akceptowanego stylu życia 19. Znacznie więcej jest różnic między poszczególnymi poziomami, a porównanie to obejmuje 13 różnych kryteriów: ryzyko uzależnienia, odwracalność przejawów dysfunkcyjności, prawdopodobieństwo wyłamania się z programu, populacja, zdolność uczenia się, cele, rodzaj uczestnictwa w programie, sposoby włączania do programu, koszty, skuteczność, osoby prowadzące, rodzaj interwencji i specyfika działań profilaktycznych 20. Opracowując i realizując szkolny program profilaktyki musimy również wiedzieć, że na każdym z trzech poziomów działania profilaktyczne prowadzone są przez odpowiednich realizatorów. W profilaktyce pierwszorzędowej utarła się 17 Z.B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa1993, s. 19, M. Markowska, Zagrożenie procesów edukacyjnych współczesnej szkoły w ocenie pedagoga szkolnego, w: (red.), Sowa J., Pstrąg D., Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej, red. t. II, Rzeszów 1998, s Z. Gaś, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja; poradnik metodyczny, Warszawa 2003, s Tamże, s

10 tradycja, że realizatorami programów są przede wszystkim nauczyciele wspierani przez psychologów, a terenem działań jest głównie szkoła. W przypadku sformułowania spójnej lokalnej strategii profilaktycznej szkoła pozostaje ważnym, ale nie jednym z wielu terenów działań. W profilaktyce drugorzędowej realizatorami działań są przede wszystkim psychologowie (socjoterapeuci, doradcy rodzinni), a zajęcia prowadzone są najczęściej w poradniach psychologiczno pedagogicznych i profilaktycznych, klubach lub świetlicach socjoterapeutycznych. W profilaktyce trzeciorzędowej realizatorami są lekarze specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci, rehabilitanci, pracownicy socjalni, specjaliści z zakresu resocjalizacji itp. Programy te wymagają współpracy wielu resortów. Terenem działań są specjalistyczne poradnie i ośrodki, szpitale, zakłady karne, kluby, placówki wychowawcze i resocjalizacyjne 21. Odmienny sposób kategoryzacji działań profilaktycznych, uwzględniający jedynie pierwsze dwa poziomy, proponuje M. J. Sochocki. Zgodnie z tą konkurencyjną klasyfikacją profilaktyce pierwszorzędowej odpowiada profilaktyka uniwersalna (wraz z promocją zdrowia psychicznego), a profilaktyce drugiego stopnia profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka. Trzeci poziom profilaktyki zostaje wyeliminowany i zastąpiony przez resocjalizację, rehabilitację i leczenie Cele działań profilaktycznych I. Wilczyńska podaje, że nowoczesny model zajęć profilaktycznych nastawiony jest na rozwijanie ogólnych umiejętności psychologicznych oraz społecznych i opiera się na założeniu, że to nie sam narkotyk, wódka, czy papieros jest groźny, lecz pewne braki tkwiące w człowieku J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki, w: Profilaktyka w środowisku lokalnym, (red.) Świątkiewicz G., Warszawa, s. 28, M. J. Sochocki, Profilaktyka patologii, uzależnień, problemowa, Remedium 3 (2008), s I. Wilczyńska, Dobra to wczesna profilaktyka, Opieka Wychowanie Terapia 1 (2002), s

11 Autorka powołuje się na pogląd W. Eichelberga, który uważa, że owe braki to taki hak, na którym zaczepiają się różne uzależnienia: brak miłości, stabilnej samooceny, brak wiary w siebie, brak umiejętności rozwiązywania problemów, brak poczucia bezpieczeństwa. W czasie zajęć powinno się więc uzupełniać te braki, poruszać tematy związane z rozwojem młodego człowieka, ze świadomością własnych potrzeb i uczuć, z problemami w grupie rówieśniczej, z presją 24. Współcześnie preferuje się w miejsce wcześniej rozwijanego medycznego podejścia interakcyjny model działań, w którym uwzględniane są specyficzne relacje pomiędzy elementami: jednostką (wraz z doświadczanymi przez nią problemami), substancją psychoaktywną i środowiskiem społecznym. Wzorem dla działań profilaktycznych przestaje więc być jedynie szczepienie ochronne jednostek a celem interwencji profilaktycznych jest oddziaływanie zarówno na czynniki ryzyka, jak i na czynniki chroniące. PROFILAKTYKA Eliminacja lub redukcja czynników ryzyka Wzmacnianie czynników chroniących Warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowane działanie skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka, tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej otoczeniu społecznym 25. Wyjaśnić więc należy, co to są czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Według autorek czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych. Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka I. Wilczyńska, Dobra to wczesna profilaktyka, Opieka Wychowanie Terapia 1 (2002), s J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki, Profilaktyka w środowisku lokalnym, (red.) G. Świątkiewicz G., Warszawa 2002, s. 25, J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki, Profilaktyka w środowisku lokalnym, (red) G. Świątkiewicz, Warszawa 2002, s

12 B. Ziółkowska wymienia następujące czynniki ryzyka: biologiczne (obciążenia genetyczne, wady biologiczne), psychologiczne (cechy temperamentu i osobowości, deficyty poznawcze, niekorzystne wzory motywacyjne, przewlekły stres i inne), społeczne (niski status społeczno ekonomiczny, bezrobocie, dysfunkcyjna rodzina, brak więzi społecznych) oraz ekologiczne (zagrożenia ekologiczne, zmiany klimatyczne) 27. Z. B. Gaś uważa, że wszelkie działania profilaktyczne, niezależnie od swojej specyfiki, posiadają zadania, wśród których warto wskazać 10 podstawowych. Są to: rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o zjawisku, którego profilaktyka dotyczy; kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych; kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności: samoświadomości, samooceny i samodyscypliny; rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności: umiejętności empatycznych, współdziałania, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów; rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, obejmujące między innymi zdolność do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych rozwiązań życiowych; rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, rówieśnicy, lokalna społeczność, ogół społeczeństwa); rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności, jako właściwego wzorca ról do naśladowania przez innych (obejmującej między innymi: styl życia, postawy wobec używania środków odurzających, podejmowania decyzji itd.); 27 B. Ziółkowska, Potrzeba działań profilaktycznych pierwszego stopnia na terenie szkoły, Edukacja 3 (2003), s

13 rozwijanie środowiska rodzinnego, rówieśniczego, społecznego i środowiska pracy, które podnosiłyby jakość życia wszystkich jej członków; kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były one zgodne z ludzkimi potrzebami i wspierały konstruktywny rozwój i pozytywny styl życia; umożliwienie wczesnego rozpoznawania, diagnozowania zagrożeń oraz rozwijania strategii przeciwdziałania, bazujących na znajomości przyczyn zachowań dysfunkcyjnych 28. Zadania profilaktyki zależą również od tego, na jakim poziomie jest ona realizowana. Profilaktyka pierwszorzędowa to działania mające na celu: z jednej strony promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka, zaś z drugiej - zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z dysfunkcjonalnym stylem życia. Szczególnie wyraźnie akcentuje się budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. ( ) Ważne jest też dostarczenie rzetelnych informacji dostosowanych do specyfiki odbiorców 29. Do najistotniejszych zadań realizowanych w ramach tej profilaktyki należy rozpoznanie czynników ryzyka, np. dziedzicznych i środowiskowych, włączenie środków masowej informacji w prowadzenie akcji profilaktycznych, a także działanie legislacyjne, które powinno iść w kierunku przeciwdziałania podejmowaniu zachowań sprzyjających rozwojowi patologii. Ważne jest także włączenie do działań profilaktycznych społecznych grup działania lub organizacji tworzonych przez ludzi zainteresowanych problemami związanymi z patologią społeczną oraz instytucji wychowawczych i kulturalnych oraz propagowanie edukacji zdrowotnej zmierzającej do modyfikowania stylu życia w kierunku zachowania pełnego zdrowia i podejmowania działań pożądanych społecznie Z. B. Gaś, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja; poradnik metodyczny, Warszawa 2003, s.19, Tamże, s Z. B., Gaś, Rodzina a uzależnienia, Lublin 1994, s

14 Zadania dla profilaktyki drugorzędowej to organizowanie specjalnych programów dla grup wysokiego ryzyka, obejmujących treningi umiejętności, działania edukacyjne oraz profesjonalne poradnictwo i terapię, przełamywanie zaprzeczenia charakterystycznego dla osób we wczesnych fazach odurzania się oraz wykorzystanie rutynowych działań, np. badanie lekarskie, działania domów kultury itp. do wykrycia osób, które zaczynają przejawiać zachowania dysfunkcyjne i patologiczne 31. Ponieważ profilaktyka trzeciorzędowa jest interwencją po wystąpieniu uzależnienia ma ona na celu usprawnianie form pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, poprawa jakości życia rodzin z osobą uzależnioną, redukowanie problemów społecznych i zdrowotnych związanych z uzależnieniem oraz likwidowanie piętna społecznego, jakie ciąży na osobach uzależnionych Profilaktyka w szkole Zwiększająca się liczba zachowań negatywnych wśród dzieci i młodzieży zobowiązuje szkołę do podjęcia działań zapobiegawczych. Oczekiwania wobec szkoły i nauczycieli są coraz większe, a więc należy właściwie przygotować się do tego zadania. Aby skonstruować szkolny program profilaktyki, który będzie przydatnym narzędziem i pomocą w pracy wychowawczej, należy wyjaśnić pojęcie profilaktyki szkolnej. Z. B. Gaś uważa, iż profilaktyka w szkole to proces wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie (tzw. czynniki ryzyka) oraz wprowadzenie i rozwijanie czynników, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (tzw. czynniki chroniące) Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa1993, s Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa1993, s. 20, Z. B. Gaś, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja; poradnik metodyczny, Warszawa 2003, s

15 Według G. Miłkowskiej program szkolnej profilaktyki to ogół działań chroniących dzieci i młodzież przed zakłóceniami rozwoju oraz interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń 34. A. Marzec Tarasińska powołując się na wielu autorów (m.in. Ostrowska, A. Nowak, B Urban, Z. B. Gaś) pisze, że szkoła obok funkcji dydaktycznej i wychowawczej, powinna odgrywać również istotną rolę w działaniach profilaktycznych, a nauczyciel powinien być przygotowany do rozpoznawania pierwszych symptomów zagrożeń rozwojowych w sferze rozwoju społecznego, moralnego, emocjonalnego i poznawczego 35. Z. B. Gaś również uważa, że szczególnie ważnym miejscem dla oddziaływań profilaktycznych winna być szkoła, ponieważ jest miejscem spotkania dzieci, młodzieży oraz najważniejszych osób dorosłych odpowiedzialnych za opiekę i wychowanie (rodziców i nauczycieli), intensywnego rozwoju interpersonalnego i społecznego, działalności zadaniowej uczniów. Jest to również miejsce konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia, wypełniania znacznej części aktywnego życia dzieci i młodzieży oraz weryfikacji oczekiwań rodziców związanych z własnym dzieckiem. Szkoła to także łatwy dostęp do środowiska dzieci i młodzieży pozwalający na sprawną organizację prowadzonych oddziaływań 36. Podobnie B. Ziółkowska uzasadnia potrzebę działań profilaktycznych, szczególnie tych pierwszorzędowych, na terenie szkoły. Jej zdaniem zgodnie z założeniami profilaktyki szkoła jest instytucją, która gromadzi interesujących nas odbiorców (dzieci, młodzież, i ich opiekunów), oddziaływania na terenie mogą mieć charakter systematyczny, a wplecione dodatkowo w system kształcenia wymagają mniejszych nakładów finansowych. Odpowiednio wyedukowani nauczyciele spełniać mogą funkcje edukatorów, nie tylko w czasie szeroko zakrojonych kampanii profilaktycznych ale i na co dzień. Szkoły, współpracując 34 G. Miłkowska, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży a profilaktyka szkolna, Opieka Wychowanie Terapia 3 (2003) s A. Marzec-Tarasińska, Realizacja podstawowych funkcji szkoły warunkiem skutecznej profilaktyki w: Deptuła M. ( red.), Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2005, s Z. B. Gaś, Profilaktyka w szkole. Zapobieganie uzależnieniom uczniów, Warszawa 1999, s

16 z różnymi instytucjami, mogą przyczynić się do szybkiego diagnozowania zaburzeń i podejmowania odpowiednich środków zaradczych 37. Także J. Szymańska uważa, że szkoła stanowi ważne miejsce w systemie działań profilaktycznych, a działania profilaktyczne adresowane powinny być do całego środowiska szkolnego, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole 38. Skoro skuteczna profilaktyka dotyczy nie tylko ucznia, ale również nauczycieli, rodziny i społeczności lokalnej, konstruowanie programu należy zacząć od diagnozy problemów w danej społeczności i przestrzegać określonych zasad w opracowaniu dokumentu. Z. B. Gaś przedstawił następującą procedurę: 1. Faza wstępnej identyfikacji: krok pierwszy: identyfikacja problemu; krok drugi: werbalizacja problemu; krok trzeci: teoretyczna perspektywa rozumienia problemu. 2. Faza diagnozy: krok czwarty: identyfikacja populacji badawczej; krok piąty: dobór metod badawczych; krok szósty: realizacja procedury badawczej; krok siódmy: analiza wyników badań; krok ósmy: werbalizacja zaleceń programu. 3. Faza konceptualizacji programu: krok dziewiąty: określenie celu programu; krok dziesiąty: określenie zadań programu; krok jedenasty: określenie struktury programu; krok dwunasty: określenie sposobu realizacji; krok trzynasty: określenie strategii ewaluacji B. Ziółkowska, Potrzeba działań profilaktycznych pierwszego stopnia na terenie szkoły, Edukacja 3 (2003), s J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2002, s Z. B. Gaś, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja; poradnik metodyczny, 16

17 Mówiąc o działań profilaktycznych w szkole wspomnieć należy o różnorodnych strategiach profilaktycznych, jakie mają do dyspozycji specjaliści pracujący na poszczególnych poziomach profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Są to: programy informacyjne, programy działań alternatywnych, programy interwencyjne, programy zmian środowiskowych, zmiany przepisów społecznych 40. Zdaniem C. Zielińskiego najbardziej skuteczne strategie działań profilaktycznych to: przekonanie normatywne, osobiste przekonania, kształtowanie systemu wartości, informowanie o realnych konsekwencjach, uczenie konstruktywnego odmawiania, alternatywne sposoby życia, wyznaczanie celów, uczenie podejmowania decyzji, umiejętność opanowania stresu oraz nabywanie umiejętności społecznych 41. Warszawa 2003, s Tamże, s C. Zieliński, Profilaktyka w szkole. Konieczność i ryzyko, ( r.). 17

18 ROZDZIAŁ II SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLINISKACH WIELKICH 2.1. Podstawy prawne Do prowadzenia działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną odnoszą się następujące akty prawne: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r. (Dz. U. nr 120, poz. 526). 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483). 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, tekst jednolity ze zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 1999r. nr 67, poz. 759). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2001 r. nr 29 poz. 323 ze zmianami w Dz. U. z 30 kwietnia 2002 r. poz. 433). 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624). 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15, poz. 142). 18

19 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2002 nr 51 poz. 458). 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej (Dz. U r. nr 11, poz. 114). 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawcze i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U r. nr 13, poz. 226). Inne podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole Narodowy Program Zdrowia na lata Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U r. nr 111, poz. 535). Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55, tekst jednolity ze zmianami). Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997 r., nr 75, poz. 468). Apel Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek o przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy przez uczniów z dnia 4 października 2010 roku. Dokumenty szkolne: Statut Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. Program Wychowawczy. 19

20 2.2. Opis środowiska szkolnego Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich powołano 1 września 2002 roku. W jego skład wchodzą dwie szkoły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Szkoła Podstawowa nosi imię Wiesława Grochowskiego leśnika i ekologa, a Gimnazjum - imię Polskich Olimpijczyków, stąd główne kierunki działalności szkół to: działalność proekologiczna, dbałość o zdrowie, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, propagowanie idei olimpijskiej, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Obie szkoły mieszczą się w jednym budynku, od grudnia 2010 r. powiększonego o nowoczesną i doskonale wyposażoną część przeznaczoną dla uczniów gimnazjum. Uczniowie obu mają wspólną bibliotekę, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną i zespół boisk, pracownię komputerową i językową, gabinet terapii pedagogicznej i logopedyczny oraz sekretariat i gabinet pielęgniarki. Uczniowie klas młodszych mają do dyspozycji plac zabaw na podwórku szkolnym oraz salę zabaw w szkole. Zespół liczy 17 oddziałów: 2 grupy przedszkolne, 5 klas nauczania zintegrowanego, 4 klas II etapu edukacyjnego i 6 klas gimnazjalnych. Do Szkoły Podstawowej uczęszczają dzieci z Klinisk Wielkich, a także z pobliskich wiosek: Rurzycy, Pucic, Rurki, Czarnej Łąki, Lubczyny i Załomia, a do rejonu Gimnazjum należą, oprócz wymienionych, Komarowo, Borzysławiec, Ininka i Łozienica. Świetlica szkolna, zapewnia opiekę uczniom od godziny 7.00 do Do świetlicy uczęszczają uczniowie oczekujący na autobus szkolny i dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki po skończonych zajęciach szkolnych. W czasie dowozu nad bezpieczeństwem uczniów czuwają kierowca i opiekun dowozów. W szkole funkcjonuje stołówka, uczniowie mogą wykupić obiady, a dla rodzin objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej są one darmowe. Każdy 20

21 uczeń ma również możliwość zjedzenia codziennie świeżego pieczywa (dzięki pomocy długoletniego sponsora Piekarni Asprod ) oraz wypicia mleka. Od roku szkolnego 2009/10 szkoła uczestniczy w programie Owoce w szkole. W obu szkołach uczy łącznie 30 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami. Część z nich pracuje w obu szkołach i są to nauczyciele: języka polskiego, biologii, informatyki, języka angielskiego, plastyki, muzyki, nauczyciele wychowania fizycznego oraz pedagog szkolny (w pełnym wymiarze godzin). Biblioteka szkolna umożliwia korzystanie z księgozbioru uczniom obu szkół przez 26 godzin w tygodniu. Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno kompensacyjne, logopedyczne oraz rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w zajęciach pozalekcyjnych: plastycznych, teatralnych, wokalnych, sportowych i przedmiotowych. Środowisko, z którego pochodzą uczniowie jest bardzo zróżnicowane. Duża grupa to uczniowie pochodzący z rodzin bardzo biednych (część wiosek to miejscowości popegeerowskie ). Druga grupa to dzieci i młodzież z rodzin o dobrym statusie finansowym (w rejonie mieszka spora grupa ludzi prowadzących własną działalność gospodarczą, a także bardzo intensywnie rozwija się budownictwo domków jednorodzinnych, co powoduje napływ mieszkańców z okolicznych miast) Diagnoza sytuacji dydaktyczno wychowawczej w szkole Szkolny Program Profilaktyki opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno - wychowawczej w szkole przy wielu użyciu narzędzi. Są to: - analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; - obserwacja uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, w bibliotece szkolnej, w świetlicy 21

22 i stołówce, na korytarzach w czasie przerw, sali gimnastycznej, w autobusie, w drodze do i ze szkoły; - analiza osiągnięć szkolnych uczniów zapisy w protokołach z konferencji klasyfikacyjnych i plenarnych oraz w dziennikach lekcyjnych; - analiza frekwencji uczniów zapisy w dziennikach lekcyjnych i protokołach rad pedagogicznych; - analiza wybranych dokumentów szkolnych- protokołów zespołów przedmiotowych, zapisów w dziennikach lekcyjnych; - analiza dokumentacji wychowawcy; - analiza dokumentacji pedagoga szkolnego; - rozmowy z uczniami; - rozmowy i analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli; - rozmowy i analiza ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczniów; - rozmowy z pracownikami obsługi i administracji, kierowcami autobusów szkolnych oraz opiekunami dowozów Diagnoza sytuacji wychowawczej w Szkole Podstawowej W wyniku badań przeprowadzonych wśród uczniów klas IV VI Szkoły Podstawowej, obserwacji i rozmów z uczniami klas O III, otrzymano informację, że zdecydowana większość (85%) uczniów szkoły podstawowej czuje się w szkole bezpiecznie. W porównaniu z poprzednią diagnozą, przeprowadzoną w roku szkolnym 2006/2007, jest to o 13% więcej. Niepokojące jest jednak, że 39% uczniów stwierdziło, że zdarzało się im być ofiarami przemocy. Przejawy przemocy wymienione przez tych uczniów prezentuje wykres 1. Z danych zaprezentowanych na wykresie 1 wynika, że przemoc, której doświadczali uczniowie przejawiała się przede wszystkim przezywaniem (43%) i biciem (27%), a w mniejszym stopniu zastraszaniem (14%) i prowokowaniem do bójki (14%). W porównaniu do poprzedniej analizy sytuacji wychowawczej szkoły, cieszy fakt, że zlikwidowane zostało zjawisko drobnych kradzieży, które sporadycznie zdarzały się w szkole. 22

23 Wykres 1. Formy przemocy stosowane wśród uczniów Formy przemocy przezywanie 0% 2% bicie 14% 14% 43% wymuszenia zastraszanie 0% 27% prowokowanie do bójki kradzież przeklinanie Uczniowie odpowiadali również na pytanie, czy według nich, można stosować przemoc w niektórych sytuacjach. Połowa uczniów (50%) odpowiedziała twierdząco na to pytanie i wymieniła sytuacje, które tę przemoc usprawiedliwiają. Sytuacje te prezentuje wykres 2. Wykres 2. Przyczyny przemocy wśród uczniów 23

24 Z powyższych danych wynika, że najczęściej wymienianą przyczyną stosowania przemocy jest fakt obrażania rodziny lub znajomych (50%), samoobrona (24%), wyśmiewanie się (16%), celowe potrącanie (7%) i obrona kolegi czy koleżanki (3%). Uczniowie wskazali również miejsca, w których czują się najmniej bezpiecznie. Ilustrują to wykresy 3 i 4. Wykres 3. Miejsca najmniej bezpieczne w szkole Na podstawie wykresu można stwierdzić, że w szkole uczniowie czują się najmniej bezpiecznie w toaletach (22%) i na terenie gimnazjum (22%) oraz w klasie (10%) i na korytarzu szkolnym (12%). Mniej niebezpieczne, zdaniem uczniów, są szatnia (3%) i miejsca objęte monitoringiem (5%). 88% uczniów, uważa, że nauczyciel dyżurujący wpływa na jego bezpieczeństwo, a 77%, że na poczucie bezpieczeństwa ma wpływ system monitoringu. Poza szkołą miejsca najmniej bezpieczne dla uczniów to ulica (28%), las (24%), plac zabaw (5%) i autobus szkolny (7%) (wykres 2). Niepokojące jest również to, że aż 20% uczniów nie czuje się bezpiecznie w domu. Zdaniem 36% uczniów nie ma w szkole grup wymuszających haracz i sprzedających narkotyki, pozostali nie wiedzą, czy są takie grupy. 15% uczniów uważa natomiast, że są grupy znęcające się nad innymi fizycznie 24

25 i psychicznie. 2% uczniów uważa, że można w szkole bez przeszkód palić papierosy, pozostali uważają, że nie lub nie wiedzą czy można. Wykres 4 Miejsca najmniej bezpieczne poza szkołą Zdecydowana większość uczniów (94%) uważa, że w szkole są osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc i są to: nauczyciele (45%), wychowawca (17%), pedagog (8%), pracownicy obsługi (4%), koleżanka i kolega (49%). Uczniowie twierdzą również, że mogą liczyć na pomoc nauczycieli (71%), a relacje między nauczycielami i uczniami układają się dobrze (92%). Ponad 97% uczniów twierdzi, że poznała i akceptuje kryteria wymagań edukacyjnych i kryteria ocen zachowania, a aż 87% uczniów uważa, że jest sprawiedliwie oceniana Diagnoza sytuacji wychowawczej w Gimnazjum W Gimnazjum zdecydowanie mniej uczniów (62%) uważa, że szkoła zapewnia im bezpieczeństwo i aż 44% spośród nich twierdzi, że było ofiarą przemocy. Podobnie jak w Szkole Podstawowej rozkłada się wykres przejawów tej przemocy (wykres 5). 25

26 Wykres 5. Przejawy przemocy wśród uczniów Gimnazjum 0% Przejawy przemocy przezywanie 0% 15% 8% 44% bicie wymuszenia 33% zastraszanie prowokowanie do bójki kradzież Tutaj również przeważa agresja słowna (44%) oraz bicie (33%), oraz w mniejszym stopniu zastraszanie (15%) i prowokowanie do bójki (8%). Nie ma również zjawiska kradzieży. Podobnie wygląda obraz sytuacji, które zdaniem ankietowanych usprawiedliwiają przemoc. Dane prezentuje wykres 6. Wykres 6. Przyczyny przemocy wśród uczniów 26

27 Ponad połowa uczniów (51%), uważa, że sytuacją usprawiedliwiającą przemoc jest obrażanie członków rodziny i znajomych oraz w mniejszym stopniu wyśmiewanie (18%), celowe potrącenie (13%), chęć pokazania swojej siły i odwagi (7%), oraz odreagowanie swojego złego nastroju (2%). Nikt nie wskazał odpowiedzi: chcę mieć rzecz, którą ma ktoś inny. Uczniowie Gimnazjum wskazali również miejsca najmniej bezpieczne w szkole i poza szkołą. Dane prezentują wykresy 7 i 8. Wykres 7. Miejsca najmniej bezpieczne w Gimnazjum 27

28 Zdanych wynika, że w szkole miejscami najmniej bezpiecznymi są, zdaniem gimnazjalistów, korytarz (29%), szatnie (21%), klasa (10%), toaleta (5%), miejsca nie objęte monitoringiem (3%). 32 % uczniów stwierdziło, że w szkole nie ma takich miejsc, gdzie nie czuliby się bezpiecznie. Poza szkołą, zdaniem uczniów, miejsca mało bezpiecznie to: wieś ( 33%), dom (22%), autobus szkolny (7%), las (5%). 33% gimnazjalistów uważa, że nie ma takich miejsc, w których czyją się mało bezpiecznie. Wykres 8. Miejsca najmniej bezpieczne poza szkołą 28

29 Zdaniem 63% uczniów nie ma w szkole grup wymuszających haracz i sprzedających narkotyki (77%), pozostali nie wiedzą, czy są takie grupy. 26% uczniów uważa natomiast, że są grupy znęcające się nad innymi fizycznie i psychicznie. Większa liczba uczniów niż w Szkole Podstawowej (13%) uważa, że można w szkole bez przeszkód palić papierosy, pozostali uważają, że nie lub nie wiedzą czy można. Również mniej uczniów (78%) uważa, że w szkole są osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc i są to nauczyciele (21%), wychowawca (15%), pedagog (21%), pracownicy obsługi (4%), koleżanka i kolega (39%). Uczniowie twierdzą również, że mogą liczyć na pomoc nauczycieli (77%), ale zdecydowanie mniej gimnazjalistów niż uczniów Szkoły Podstawowej (62%) uważa, że relacje między nauczycielami a uczniami układają się dobrze. Również mniej uczniów, akceptuje kryteria wymagań edukacyjnych ( 80%) i kryteria ocen zachowania (72%), choć zdecydowana większość je poznała (90%). Tylko połowa uczniów uważa, że jest w szkole sprawiedliwie oceniana. Gimnazjaliści również w mniejszym stopniu niż uczniowie Szkoły Podstawowej (62%) doceniają opiekę nauczyciela dyżurującego i jego wpływ na bezpieczeństwo, a jeszcze mniej przydatność monitoringu w szkole (40%). 29

30 Bezpieczeństwo i funkcjonowanie szkoły w opinii rodziców Opinia rodziców o bezpieczeństwie i funkcjonowaniu szkoły jest w większości zagadnień zbieżna z opiniami uczniów. Podobnie, jak wśród uczniów, jest ona zróżnicowana wśród rodziców gimnazjalistów i uczniów klas młodszych. Rodzice, w większości, uważają, że szkoła zapewnia ich dzieciom bezpieczeństwo (SP 90%, G 76%), choć zdarzało się, że były one ofiarami przemocy (SP - 10%, G 31%). Podobnie jak u uczniów, zdaniem rodziców przemoc ta przejawiała się głównie przezywaniem (10% i 15%), biciem (tylko rodzice gimnazjalistów - 15%), zastraszaniem (tylko szkoła podstawowa 10%), oraz prowokowaniem do bójki (G 7%). Rodzice wypowiedzieli się także na temat tego, co może mieć wpływ na zachowania agresywne wśród dzieci i są to: telewizja (SP - 70%, G 38%), filmy wideo (60% i 54% ), czasopisma (30% i 10%), przykład rodziny (30% i 10%), zachowania kolegów (70% i 69%), gry komputerowe (30% i 8%), brak reakcji ze strony dorosłych (G 8%), niesprawiedliwe traktowanie uczniów przez nauczycieli (G 8%). Zdecydowana większość rodziców (90%) uważa, że została zapoznana z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen zachowania. 50% z pośród nich twierdzi, że wychowawca podejmuje na spotkaniach tematykę przemocy i bezpieczeństwa dzieci. 60% rodziców uważa, że są w szkole osoby, do której mogą zwrócić się o pomoc w razie trudnej sytuacji dotyczącej dziecka, 30% nie wie, czy są takie osoby. Wśród wymienionych znajdują się: wychowawca (100% i 85%), pedagog (70% i 46%) i dyrektor (20% i 46%). Większość rodziców nie zauważyła niepokojących ich sytuacji wychowawczych w szkole (90% i 62%), 10% wymieniło palenie papierosów przez uczniów, a 15% agresywne zachowania wśród uczniów. Wszyscy rodzice mają również przekonanie, że wśród nauczycieli są tacy, którzy są sojusznikami rodziców w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich dzieci. 30

31 Bardzo pomocne przy konstruowaniu programu profilaktycznego są propozycje dotyczące tematów spotkań z rodzicami. Najczęściej pojawiającymi się były: Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci i Opieka nad dziećmi podczas przerw Bezpieczeństwo i funkcjonowanie szkoły w opinii nauczycieli Większość nauczycieli ZSP (67%) uważa, że uczniowie w naszej szkole są bezpieczni, a 34%, że w miarę bezpieczni. Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że dyżury w czasie przerw i monitoring wpływają na to bezpieczeństwo. Nauczyciele wypowiedzieli się także na temat tego, jakie działania należy podjąć, aby bezpieczeństwo uczniów zwiększyć i wymienili wśród nich: solidne wypełnianie dyżurów, wprowadzenie dyżurów uczniów, konsekwentne egzekwowanie dyscypliny na lekcjach, rozszerzenie systemu monitoringu, apele porządkowe, ściślejsza współpraca z rodzicami, współpraca z Policją, zajęcia na temat bezpieczeństwa dla uczniów oraz konsekwencja w działaniu wszystkich nauczycieli. 87% nauczycieli współpracuje z innymi pracownikami w szkole w dziedzinie bezpieczeństwa uczniów i są to: pedagog, pielęgniarka, wychowawcy, dyrektor, pracownicy obsługi a poza szkołą: Policja, kuratorzy. Aż 90% nauczycieli uczestniczyło w różnych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa w szkole. Były to: rady szkoleniowe na temat przemocy, szkolenia pt. Drugi elementarz, Trening zastępowania agresji ART, Lider Szkolnego Programu Profilaktycznego, Diagnoza przemocy, Szkoła demokratycznego dialogu. Wszyscy wychowawcy uwzględnili w swoich planach pracy z uczniami zagadnienia dotyczące przemocy i bezpieczeństwa i były to tematy dotyczące: praw dziecka, fizycznej przemocy w domu, asertywności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zachowań agresywnych, radzenia sobie ze złością, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, ABC dobrego zachowania. Wszyscy nauczyciele zapoznali uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów nauczania i kryteriami ocen 31

32 zachowania. Większość z nich przekazała te informacje na zebraniach, poprzez uczniów (zapisy w zeszytach) i umieszczając je na stronie internetowej szkoły. 40% nauczycieli uważa, że rodzice są ich sojusznikami w rozwiązywaniu problemów z uczniami, a 60%, że tylko niektórzy spośród nich. Nauczyciele wyrazili chęć dokształcania się, aby wzbogacić wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Tematy zaproponowane to: Jak radzić sobie z agresją między dziećmi?, Jak rozmawiać o złym zachowaniu?, Uczeń trudny (ADHD), Jak zachęcić rodziców w pracę wychowawczą?, Jak reagować na sytuacje trudna?, Rozwiązywanie konfliktów nauczyciel rodzic uczeń Wnioski z diagnozy sytuacji dydaktyczno wychowawczej szkoły Biorąc pod uwagę analizę wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz analizę wymienionych wcześniej dokumentów wyciągnięto następujące wnioski: 1. Zdecydowana większość uczniów Szkoły Podstawowej i większość uczniów Gimnazjum czuje się w szkole bezpiecznie. W działaniach profilaktyczno wychowawczych należy położyć większy nacisk na zmniejszenie agresji werbalnej i fizycznej. 2. Niepokojące jest zjawisko niskiej frekwencji (szczególnie w Gimnazjum) i drugoroczności w pierwszych klasach gimnazjalnych. Należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie liczby godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych i objęcie uczniów zagrożonych pomocą psychologiczno pedagogiczną. 3. Relacje nauczyciel uczeń, zdaniem większości uczniów, układają się dobrze, więc należy kontynuować pracę nad dobrą atmosferą panującą w szkole. 4. Większość uczniów może liczyć na pomoc i wsparcie kolegów, trzeba więc dalej pracować nad współpracą koleżeńską i integracją zespołu klasowego. 5. Dobrze układa się współpraca nauczycieli z większością rodziców, należy zachęcić i włączyć w działania szkoły pozostałych spośród nich. 32

33 6. Niepokojące jest, że spora grupa uczniów nie czuje się bezpiecznie w domu, trzeba podjąć działania, które pozwolą lepiej poznać środowisko rodzinne uczniów i ściślej współpracować z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. 7. Niektórzy uczniowie przejawiają zachowania ryzykowne, należy więc kontynuować działania w zakresie profilaktyki drugorzędowej Cele i plany działań profilaktycznych Na podstawie wniosków z diagnozy sytuacji dydaktyczno wychowawczej szkoły, sformułowano cel główny oraz cele szczegółowe Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. CEL GŁÓWNY : Tworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Ograniczenie zachowań zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych członków społeczności szkolnej. 2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. 3. Wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego uczniów. 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. 5. Informowanie o konsekwencjach zachowań destrukcyjnych. 6. Kształcenie postaw odpowiedzialności wobec własnych obowiązków szkolnych. 7. Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie. 8. Rozwijanie umiejętności wychowawczej rodziców. 9. Poprawa współpracy z rodzicami i relacji rodzic uczeń nauczyciel Działania profilaktyczne w klasach I - III 33

34 Analizując wyniki badań, określając cele i zadania szkolnego programu profilaktycznego należy uwzględnić kryterium wieku życia dziecka. Z. B. Gaś wymienia cztery przedziały wiekowe, zróżnicowane ze względu na poziom dojrzałości, wiedzę, wartości i działania. Grupa pierwsza to uczniowie w wieku od okresu przedszkolnego do klasy III szkoły podstawowej, którym brak świadomości społecznej i ja przeważa nad my. Myślenie ma charakter konkretny, bazuje na osobistym doświadczeniu 42. S. Guz uważa, że w tym okresie, nabywając umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego, dziecko korzysta ze wzorów dostępnych w najbliższym otoczeniu i ważne są teraz dla niego zachowania osób znaczących 43. Z tego powodu profilaktyka powinna opierać się na tych doświadczeniach, a głównym jej celem powinno być propagowanie zdrowego stylu życia. Po tym etapie edukacyjnym uczniowie powinni wiedzieć: co to są środki odurzające i można się od nich uzależnić, jak unikać nieznanych i niebezpiecznych substancji, na czym polega zdrowe żywienie i zdrowe nawyki, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje zdrowie, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną i wartościową, jak przeciwstawiać się temu, co może spowodować krzywdę dziecka. Działania preferowane muszą mieć charakter informacyjno formalny i wspólnych działań klasowych, takich jak: gry zespołowe, śpiewanie piosenek, przedstawienia kukiełkowe, zajęcia plastyczne czy rytmiczne 44. Podobne zdanie ma B. Koperny, która uważa, że dzieci w młodszym wieku szkolnym nie dysponują jeszcze wystarczającym zasobem słów i pojęć, które umożliwiłyby im prawidłowe określenie i nazwanie cech, czyichś zachowań, myśli, stanów i uczuć. Należy więc wprowadzić inne sposoby informowania o swoich przeżyciach, takich jak: zabawa, malowanie, rysowanie, lepienie, śpiewanie, scenki teatralne. Szczególnie użyteczną metodą są scenki dramowe, kiedy uczniowie 42 Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa1993, s S. Guz, Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym, Warszawa 1987, s Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa1993, s. 63,

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU: Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002r. - wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM POZIOM DIAGNOSTYCZNY mgr Joanna Moleda, mgr Katarzyna Mirosław Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkól Sportowych w Szczecinie

STATUT Zespołu Szkól Sportowych w Szczecinie STATUT Zespołu Szkól Sportowych w Szczecinie SSPIISS TREŚŚCII : Podstawa prawna, informacje wstępne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 4 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta...str. 6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

12. MODEL PRACY Z UCZNIEMSZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM

12. MODEL PRACY Z UCZNIEMSZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM 12. MODEL PRACY Z UCZNIEMSZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM dr Małgorzata Jabłonowska dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba POZIOM DIAGNOSTYCZNY Identyfikacja specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia szczególnie uzdolnionego

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Zapraszamy do lektury! Szanowni Czytelnicy,

Od redakcji. Zapraszamy do lektury! Szanowni Czytelnicy, Od redakcji Szkoła jako całość musi się zmienić w taki sposób, by zapewniała dostęp do pełnego zakresu szans edukacyjnych i społecznych wszystkim uczniom. Szanowni Czytelnicy, prof. Peter Mittler doradca

Bardziej szczegółowo

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu STATUT III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo