Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych"

Transkrypt

1 241 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Halina Król 1, Bożena Zboina 2, Izabela Sentkowska 3 Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Streszczenie Celem pracy była ocena stylu życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badania przeprowadzono w 2013 roku. Objęto nimi 70 mężczyzn w wieku lat, pacjentów Oddziału Detoksykacji i Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Ciekawość (ponad 40%) i namowa kolegów (prawie39 %) to główne przyczyny sięgania po narkotyki przez badanych. Podjęcie leczenia było spowodowane wejściem w konflikt z prawem (24,88 %) oraz nacisk ze strony rodziny lub nakaz sądowy (jednakowo blisko 23%) Badani prowadzą antyzdrowotny styl życia (około 83 %). Ponad 74 % badanych nie podejmuje żadnej formy aktywności fizycznej. Słuchanie muzyki (prawie 30 %), oglądanie TV i gra w gry komputerowe (ponad 28 %) stanowią ulubioną formę spędzania wolnego czasu. 75% odżywia się niezdrowo. Zadowolenie z prowadzonego stylu życia potwierdziło 30 % badanych. Tylko niecałe 46% ma świadomość zagrożeń wynikających z antyzdrowotnego stylu życia. Istnieje pilna potrzeba zwiększenia świadomości wśród młodych ludzi o zagrożeniach jakie wynikają z zażywania substancji psychoaktywnych. Wskazane jest propagowanie aktywności fizycznej i zasad racjonalnego odżywiania. Konieczna jest ustawiczna edukacja na temat skutków antyzdrowego stylu życia. Słowa kluczowe: styl życia, substancje psychoaktywne, zdrowie, choroba The style of life of people addicted to psychoactive substances Summary: The aim of the project was the evaluation of the style of life of people addicted to psychoactive substances. The research was conducted in It covered 70 men aged 18-30, the patients of the Ward of Detoxification and Addiction to Psychoactive Substances Therapy of the Independent Provincial Public Mental Health Care of Dr. Barbara Borzym in Radom. The method of diagnostic survey was used. 1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

2 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 242 Couriosity (over 40%) and peer pressure (almost 39%) are the main causes of reaching for drugs by the surveyed. The treatment was caused by the conflicts with the law (24,88%) and the pressure from family or court order (similarly almost 23%). The surveyed conduct anti-health style of life (over 83%). Over 74% of the surveyed do not take up any form of physical activity. Listening to music (almost 30%), watching TV and computer games (over 28%) are favourite forms of spending free time. 75% eats unhealthily. Life satisfaction was confirmed by 30% of the surveyed. Only nearly 46% is aware of the dangers resulting from the anti-health style of life. There is an urgent need of rising the awareness of dangers concerning psychoactive substances among young people. Active forms of spending free time and healthy style of life are suggested. There is a need of constant education concerning the dangers of anti-health style of life. Key- words: Style of life, psychoactive substances, health, illnesses Wstęp Narkomania to jeden z najbardziej bulwersujących opinię publiczną problemów społecznych. Obcość kulturowa zjawiska, często dramatyczne konsekwencje brania narkotyków, zagrożenie dla dzieci i młodzieży są głównymi przyczynami reakcji społecznej, gdzie dominuje lęk i odrzucenie. Jednocześnie, mimo wielu wysiłków w zakresie edukacji społecznej, stan wiedzy na temat narkotyków i narkomani pozostawia wiele do życzenia. Mimo iż większość ludzi postrzega narkomanię w kategoriach choroby, to nadal w świadomości społecznej pokutuje wiele mitów i uprzedzeń. Pojęcie narkomanii jest pojęciem niejednoznacznym. Najczęściej jest ono stosowane do oznaczania dwóch rodzajów sytuacji związanych z używaniem substancji chemicznych. W wąskim zakresie określenie to dotyczy przyjmowania substancji opiatowych. Natomiast w sensie szerokim oznacza nałogowe używanie różnych substancji psychoaktywnych prowadzących do uzależnienia 4. Według ustawy antynarkotykowej narkomania polega na stałym lub okresowym używaniu, w celach nie medycznych, środków odurzających lub 4 H. Haak, Przymusowe leczenie narkomanów, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2000.

3 243 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać uzależnienie 5. Początki zażywania narkotyków sięgają tysięcy lat wstecz. W różnych kulturach narkotyki zażywane były z różnych powodów, tj. religia, relaks oraz łagodzenie bólu. Terminologia dotycząca stylu życia, jakości życia a także innych rozumianych potocznie w podobny sposób pojęć, takich jak warunki życia, poziom życia, standard życia, stopa życiowa czy sposób życia nie została w Polsce odpowiednio zdefiniowana. Powoduje to często zamieszanie i utrudnia porównywanie między sobą wyników badań 6. Panuje pogląd, że definicja stylu życia nie jest jednoznacznie określona, gdyż zależy od perspektywy podmiotu podejmującego problem 7. Styl życia (ang. life style) można traktować jako ogólną charakterystykę aktywności grupy lub jednostki, na podstawie której można odróżnić działania i wartości tej grupy (lub jednostki) od działań i wartości innych grup (lub jednostek) 8. Z. Pietrasiński wyróżnia m.in. wytwórczy, konsumpcyjny, twórczy czy hedonistyczny styl życia. Styl życia definiowany jest również jako wzory wyborów zachowań spośród alternatywnych możliwości, jakie dostępne są ludziom, lub jako codzienne zachowania, specyficzne dla danej jednostki lub zbiorowości. Zakłada się, iż styl życia kształtuje się w procesie wzajemnego oddziaływania bardzo szeroko pojętych warunków życia oraz indywidualnych wzorów 5 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz. U nr 75 poz T. Borys, P. Rogala (red.), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, Wyd. UNDP, Warszawa A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, [w:] A. Bańka, R. Derbis (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Wyd. Gemini, Poznań Z. Pietrasiński, Sam sięgaj do psychologii, Wyd. WSiP, Warszawa 1996.

4 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 244 zachowań, zdeterminowanych przez czynniki społeczno-kulturowe i cechy osobiste jednostek 9. A. Siciński stwierdza, że styl życia znamienny dla pewnej zbiorowości ludzkiej jest charakterystycznym dla tej zbiorowości - sposobem bycia - w społeczeństwie 10. A..Adler definiował styl życia, jako swoisty sposób bycia (postrzeganie świata, preferowane wartości, przejawianie motywów i zainteresowań 11. Mimo że zajmował się typologią stylu życia w zależności od rodzaju osobowości (dominująca, społeczna, unikająca), zaznaczał, że styl życia zależy również od środowiska, w którym jednostka się wychowała. Wydaje się, że nie można mówić o jednolitym środowiskowym stylu życia. Istotny jest charakter miejsca - inny styl życia prowadzą mieszkańcy miasta przemysłowego, a inny mieszkańcy miasta nastawionego na turystykę i rekreację. Styl życia jest też zróżnicowany w zależności od dzielnicy ponieważ osoby o podobnym stylu życia mają zbliżone preferencje, będą osiedlać się w podobnych rejonach. Wreszcie styl życia zależy od wieku, dochodu, zawodu, klasy społecznej, wykształcenia lub pochodzenia. W potocznym użyciu jest termin lifestyle, który określa działania marketingowe (modę, technologie) dotyczące sposobu życia konsumentów, spójności wyglądu, sposobu myślenia itp. 12. Drugim z terminów jest way of life, który może być rozumiany jako styl życia pewnej grupy (np. american way of life ), ale w istocie oznacza sposób, w jaki człowiek podąża w życiu. Inne pojęcia związane ze stylem życia to pace of life, określające sposób życia pod względem tempa życia i liczby wykonywanych aktywności 9 Z. Słońska, M. Misiura, Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Wyd. Agencja Promo-Lider, Warszawa A. Siciński, Przemiany we współczesnej Polsce, Wyd. PWN, Warszawa A. Adler, The Individual Psychology, Harper Perennial, New York A. Wieczerzak, Styl w formie, Wyd. Press, Warszawa 2008.

5 245 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS oraz activity patterns, czyli wzorce aktywności. Całościowa przestrzeń życia została nazywana przez psychologów life span 13. Styl życia istotnie wpływa na zdrowie lub chorobę człowieka. Według WHO zdrowie jest stanem pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie brakiem choroby czy niepełnosprawności. Zdrowie nie jest stanem lecz procesem polegającym na adaptacji do zaistniałych w określonym czasie wymagań wewnętrznych i zewnętrznych. Do podstawowych podsystemów zdrowia zalicza się : zdrowie fizyczne prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów zdrowie psychiczne zdolność do logicznego myślenia, rozpoznawania uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciami, depresją i lekami zdrowie społeczne zdolność do utrzymania prawidłowych relacji z innymi ludźmi i pełnienia ról społecznych zdrowie duchowe u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, a u innych z ich osobistym credo, zasadami zachowania i sposobami utrzymania wewnętrznego spokoju. Na stan zdrowia ma wpływ wiele niezależnych czynników, które oddziałują również na siebie nawzajem. Są to m.in. uwarunkowania genetyczne, środowisko życia i pracy (ekologia, gospodarka, polityka, finanse, klimat psychologiczny), zachowanie (styl życia: odżywianie, aktywność fizyczna, dbanie o zdrowie, spędzanie czasu wolnego, radzenie sobie ze stresem). Przez pojęcie choroba rozumie się reakcję organizmu na działanie czynnika zewnętrznego, który przekracza zdolności obronne organizmu. Predyspozycje do zdrowia lub choroby mogą wynikać z osobowości. Na osobowość człowieka składa się wiele czynników, m.in. sposób wyznaczania i 13 Macmillan English Dictionary

6 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 246 realizowania celów, układania relacji z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem. Zdrowie stanowi podstawową wartość dla każdego człowieka, wartość coraz bardziej uświadamianą i docenianą w miarę wzrostu ogólnej kultury zdrowotnej społeczeństwa. Pojęcie zachowania zdrowotne jest terminem trudnym do zinterpretowania. E. Mazurkiewicz uważa, że zachowania zdrowotne są to wszelkie zachowania (nawyki, zwyczaje, postawy, uznawane wartości przez jednostki ludzkie i przez grupy) w dziedzinie zdrowia ( ) jaki jest człowiek pod względem zdrowotnym; jak pojmuje zdrowie, jak je ocenia, w jaki sposób nim dysponuje, jak reaguje na zdrowie innych itp. 14. Jednym ze szkodliwych dla zdrowia zjawisk jest stres, który wg H. Sely'ego, stanowi sumę wszystkich nieswoistych skutków działania różnych czynników, jakie mogą oddziaływać na ustrój człowieka 15. Mogą być to czynniki przykre, np. ból, gniew, zmęczenie, wstyd lub przyjemne: satysfakcja, miłość, radość. J. Strelau uważa, że stres to stan, na który składają się silne negatywne emocje oraz towarzyszące im zmiany fizjologiczne i biochemiczne przekraczające normalny poziom adaptacji 16. Do najbardziej znanych i rozpowszechnionych sposobów pokonania stresu należą: prozdrowotny styl życia, pozytywne myślenie i pozytywne nastawienie do samego siebie, techniki relaksacyjne. Według WHO uzależnienie lekowe jest to psychiczny, a niekiedy fizyczny stan wynikający z interakcji między żywym organizmem a lękiem, charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których należy konieczność przyjmowania leku w sposób ciągły lub okresowy, w celu 14 E. Mazurkiewicz, Podstawy wychowania zdrowotnego, Wyd. PZWL, Warszawa P. Brzozowski, Teoria i technika pomiaru kontroli i wzmocnień, PWN, Warszawa Ibidem.

7 247 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS doświadczenia jego wpływu na psychikę, a niekiedy, aby uniknąć przykrych objawów towarzyszących brakowi leku. Osoba może być uzależniona od więcej niż jednej substancji 17. Wyróżniamy uzależnienie psychiczne, fizyczne, społeczne. Według P. Zimbardo uzależnienie fizyczne to proces, w którym organizm adaptuje się do danego środka i uzależnia się od niego. Uzależnienie psychiczne określa jako niepohamowaną potrzebę przyjmowania danego środka. Pragnienie jego zażycia staje się centralnym problemem w myśleniu człowieka, który pożąda go za wszelką cenę 18. Według Cz. Cekiery uzależnienie społeczne wiąże się z zażywaniem narkotyków w grupie ludzi (np. subkulturze młodzieżowej) 19. Uzależnienie może dotyczyć między innymi narkotyków. Narkotyk z greckiego narkotikus oszałamiający to substancja pochodzenia roślinnego lub otrzymywana syntetycznie, powodująca (w zależności od dawki) uspokojenie, uśmierzanie bólu, odurzanie, euforię, sen, nadużywanie jej prowadzi do narkomanii 20. Według M. Rolnej narkotyki dzieli się na trzy podstawowe grupy: 1. Substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy. 2. Środki o oddziaływaniu na ośrodkowy układ nerwowy. 3. Substancje powodujące wywołanie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego 21. Narkomani przejawiają szereg charakterystycznych dla uzależnienia i stylu życia cech osobowościowych. Do najbardziej typowych należą: brak 17 K. Chmielewska, H. Furga-Baran, Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, SPPiP Wspólna, Warszawa 2001; Encyklopedia Popularna PWN, Wyd. 19, Warszawa P. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa Cz. Cekiera, Profilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, KUL, Lublin Kopaliński Wł. (red.), Słownik wyrazów obcych, Wyd. PWN, Warszawa M. Rolna, Jak nie zostać narkomanem, KARAN, Warszawa 1999.

8 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 248 świadomości, trudności w podejmowaniu decyzji, niska samoocena, zaburzenia emocjonalne, słabe rozeznanie oraz nieumiejętność rozwiązywania problemów. Ponadto wielu z nich ma braki w umiejętnościach edukacyjnych, zawodowych, społecznych i interpersonalnych, coraz częściej też notuje się głębokie deficyty w dziedzinie przyswajania wiedzy 22. Uzależnieni nie uświadamiają sobie, nie dostrzegają lub nie biorą pod uwagę wpływu własnego zachowania na innych oraz wpływu innych na nich samych. Jedni nie potrafią się zastanowić nad konsekwencjami własnego postępowania, inni potrafią, ale celowo tego nie robią, tłumiąc wątpliwości, myśląc o czymś innym lub zachowując się w sposób impulsywny. Osoby te wykazują brak rozeznania, zwłaszcza z zakresu rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i oceny konsekwencji własnego zachowania. Trudności te korelują z brakiem panowania nad impulsami i niezdolnością odraczania gratyfikacji, a więc cechami upośledzającymi zdolność oceny sytuacji (myślenia w kategoriach przyczynowo-skutkowych) lub przeszkadzają w korzystaniu z niej 23. Osoby uzależnione prawie zawsze mają negatywny obraz siebie. Mają problemy z prawidłowym postrzeganiem siebie jako ludzi, którzy coś sobą przedstawiają i jako członków społeczeństwa. Typowa osoba uzależniona nie darzy siebie szacunkiem, a także negatywnie ocenia swoje postępowanie moralno-etyczne i relacje rodzinne. Jej niska samoocena wiąże się nierozerwalnie z antyspołecznym lub amoralnym zachowaniem, a często również z braniem narkotyków. Uzależnionym trudno siebie lubić i cenić ze względu na to, kim byli i ze względu na postrzegany u siebie brak samokontroli. Wielu już wcześniej, jeszcze zanim zaczęło brać narkotyki, miało niską samoocenę. 22 Ibidem. 23 Ibidem.

9 249 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Człowiek o niskiej samoocenie, uzależniony, narkoman patrzący na świat i myślący o tym, że jest on dla niego nieprzychylny, aby przypodobać się grupie wchodzi w relacje, które pozornie zapewnią mu bezpieczeństwo i jakąś przynależność. Na leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych składają się następujące etapy: Detoksykacja usunięcie toksycznej substancji (narkotyku) z organizmu. Terapia indywidualna i grupowa stanowi podstawowy element kuracji we wszystkich placówkach lecznictwa odwykowego. Jej celem jest ułatwienie pacjentowi nabycie tych umiejętności, które będą mu pomagać w zachowaniu trzeźwości oraz w długotrwałym procesie zdrowienia. Według J. Mellibrudy, głównym celem działania terapeutycznego jest wzmocnienie zaufania do siebie i innych oraz wzrost poczucia godności własnej 24. Podstawowym problemem uzależnionych są nawroty choroby, z zasady połączone z ponownym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W tej trudnej drodze dochodzenia do życia w trzeźwości pomocą służą placówki i ośrodki dla narkomanów z całą gamą programów terapeutycznych. P. Karpowicz dokonuje podziału tych placówek na: 1. Placówki pierwszego kontaktu 2. Placówki stacjonarne a. ośrodki o programie krótkoterminowym b. ośrodki o programie długoterminowym 3. Oddziały dzienne 24 J. Mellibruda, Z Sobolewska-Mellibruda, Integracyjna psychoterapia uzależnień, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.

10 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Opieka środowiskowa, socjoterapia 5. Programy post rehabilitacyjne 6. Hotele 25. W placówkach pierwszego kontaktu osoby zgłaszające się otrzymują pomoc z zakresu poradnictwa i konsultacji. Mają możliwość nawiązania bezpośredniego indywidualnego kontaktu z terapeutą lub psychologiem. W polskim systemie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych oprócz punktów konsultacyjnych, poradni i terapii uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych i nielicznych oddziałów dziennych najbardziej rozwinięty i najbogatszy w doświadczenia jest system opieki stacjonarnej krótko- i długoterminowej. Wykorzystanie metody społeczności terapeutycznej w leczeniu osób uzależnionych uważa się dzisiaj za wydarzenie przełomowe i absolutnie rewolucyjne. W Europie pierwsze profesjonalne wspólnoty terapeutyczne wzorowane na amerykańskim Daytopie powstały w 1970 r. w Wielkiej Brytanii, w 1972 r. w Holandii. W Polsce pierwsza wspólnota terapeutyczna MONAR powstała w 1978 r. w Głoskowie. Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystaniu społeczności terapeutycznej w leczeniu uzależnień wskazują jednoznacznie na ogromny potencjał tkwiący w strukturze i atmosferze tych wspólnot, który sprzyja zdrowieniu osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie z objawami zaburzeń zachowania czy deficytów psychicznych P. Karpowicz, Kultura współczesna a narkotyki. Przyczynki do zrozumienia fenomenu młodzieżowej narkomanii, Problemy Narkomanii 2001;4; G. Leon de, Społeczność terapeutyczna, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003.

11 251 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Cel pracy Celem pracy była ocena stylu życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Problem uzależnienia od narkotyków w głównej mierze dotyczy osób młodych. Dlatego istotne jest poznanie przyczyn sięgania po narkotyki, ale także ukierunkowania młodych osób na walkę z nałogiem. Materiał i metodyka Badania przeprowadzono w 2013 roku na Oddziale Detoksykacji i Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Na oddziale prowadzone jest leczenie somatyczne, psychiatryczne, świadczone jest poradnictwo dla osób uzależnionych, psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych. Badaniem objęto 70 mężczyzn w wieku od lat, mieszkających zarówno w mieście, jak i na wsi, w różnych rejonach Polski. Otrzymane wyniki badań poddano analizie ilościowej i jakościowej. Dokonano obliczeń statystycznych z użyciem nieparametrycznego testu Chi-kwadrat χ². Wyniki Spośród 70 osób objętych badaniami najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 20 lat (37,14 % ). Dość liczną grupę stanowili badani w wieku 25 lat (32,86%). Pozostała grupa to osoby w wieku 18 lat (17,14%), 30 lat (7,14%) i w wieku 26 lat (5,71%). Wśród badanych zdecydowaną grupę stanowiły osoby pochodzące z miasta - 82,86%. Pozostali (17,14%) mieszkali w środowisku wiejskim. Ponad 74% badanych posiadało wykształcenie średnie, pozostali jednakowo po 11,43% wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe. Tylko niecałe 3%

12 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 252 badanych legitymowało się wykształceniem wyższym. Zdecydowany odsetek badanych sięgał po narkotyki w wieku 15 lat (74,29%) i 16 lat (14,29%). W opinii badanych skala zjawiska narkomanii jest bardzo duża. Taką opinię wyraziło ponad 74% badanych. Główną przyczyną sięgania po narkotyki przez samych badanych jest ciekawość (40,26%) i namowa kolegów (38,96%). W dalszej kolejności podane były problemy w szkole (11,04%), oraz w domu (9,74%). Za najczęstszą przyczynę sięgania po narkotyki badani uznali ucieczkę od problemów (18,66%) i ciekawość (18,08%). W dalszej kolejności podawano nudę (16,91%), samotność (15,74%), trudności rodzinne, brak zajęcia (jednakowo po 12,25%) oraz chęć imponowania innym (6,12%). Stwierdzono, że badani najchętniej podejmują leczenie detoksykacyjne w szpitalu (27,31%). Z terapii w warunkach ambulatoryjnych skorzystało ponad 21% badanych. Najbardziej motywujące do podjęcia leczenia przez badanych były konflikty z prawem (około 24%) oraz rodzina i sąd (jednakowo blisko 23%). Własne przekonanie o konieczności podjęcia leczenia wyraziło tylko 15% badanych. Badani stwierdzili, że głównym motywem podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych jest nakaz sądowy (ponad 37%). Analizując skuteczność leczenia narkomanii, aż 88,57% osób badanych uważa ją za mało skuteczną. Stwierdzono, że 38,57% badanych uważa relacje z rodziną za trudne do określenia. Jednakowo (ponad 24% ) określa je skrajnie jako bardzo dobre i złe.

13 253 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Analiza badań wykazała, że ponad 57% badanych określa sytuację ekonomiczną swojej rodziny jako dobrą i bardzo dobrą. Pozostali uważają, że jest zła (22,86%) a nawet bardzo zła (20%). Osoby objęte badaniem uznały, że prowadzą antyzdrowotny styl życia (82,86%). Za zdrowy styl życia badani uznali dobre samopoczucie (29,09%), właściwe odżywianie (23,03%), systematyczną aktywność fizyczną (9,09%) i wszystkie wymienione razem (38,79% ). Z analizy badań wynika, że 74,28% badanych nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, 11,43% rzadko, zaś 14,29% raz w tygodniu. Największą przeszkodą w uprawianiu sportu stanowi dla badanych brak czasu (27,83%). Jako drugą przyczynę badani wymieniają brak finansów 23,48%, następnie brak motywacji 20,87% i nadmierny wysiłek fizyczny 20,87%. Najchętniej wolny czas badani spędzają słuchając muzyki (blisko 30%), oglądając TV (około 29%), na gry komputerowe (ponad 28%) oraz na sen (11,22% ). Ponad 82% badanych zjada 3 posiłki dziennie, 2 posiłki zjada 11,43% badanych, zaś 5 posiłków tylko 5,71% badanych. Jeden ciepły posiłek w ciągu dnia spożywa zawsze 86% badanych. Stwierdzono, że badani chętnie spożywają jedzenie typu fast-food uznając, że nie ma czasu na nic innego (75% ). Jednakowo po 12,50% korzysta z takiego jedzenia rzadko lub dlatego, że są smaczne i tanie. Z badań wynika, że blisko 53% badanych spożywa posiłki w zależności od godziny powrotu do domu. Ponad 35% badanych spożywa posiłki wtedy kiedy ma na to ochotę, zaś jedzenie o stałych godzinach w ciągu dnia deklaruje jedynie 11,43% badanych.

14 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 254 Stwierdzono, że niecałe 46% badanych odżywia się niezdrowo i nie jest aktywna fizycznie. Świadome poczucie zagrożenia zdrowia wynikające ze złego odżywiania i braku aktywności fizycznej podaje 31,43% badanych. Zupełnie nie zwraca na to uwagi 14,29% badanych. Zadowolenie z prowadzonego stylu życia wyraża 30% badanych. Przeprowadzona za pomocą nieparametrycznego testu χ 2 analiza wybranych zależności związanych ze stylem życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych wykazała jedynie taką zależność pomiędzy sytuacją ekonomiczną badanych a poziomem ich wykształcenia (χ 2 =10,129 > χ 2 0,05;3=7,81). Dyskusja Celem pracy była ocena stylu życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badaniami objęto grupę 70 mężczyzn uzależnionych od środków psychoaktywnych. Zdecydowana część badanych zamieszkuje środowisko miejskie (prawie 83%). Zdecydowany odsetek badanych legitymuje się wykształceniem średnim (74,28%). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby w wieku 20 lat (37,14%) i 25 lat (32,86%). Okres inicjacji narkotykowej badanych rozpoczął się w wieku 15 lat (74,29%). Zatem proces uzależnienia od substancji psychoaktywnych rozpoczyna się w młodym wieku i jest procesem postępującym.w opinii badanych zakres zjawiska narkomanii jest bardzo duży (74.29%). Stwierdzono zróżnicowane przyczyny sięgania po narkotyki, głównie: ciekawość (40,26 %) i namowa kolegów (38,96 %). Silna chęć posiadania narkotyku, potrzeba upodabniania się do grupy rówieśniczej oraz podniesienie swojego statusu w oczach otoczenia bardzo często sprowadza uzależnionych na drogę przestępstwa. Stąd też motywacja

15 255 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS badanych do leczenia w dużej mierze stymulowana jest z zewnątrz 27. Badani przyznali, że głównym powodem podejmowanego leczenia są konflikty z prawem (24,88%) i jednakowo po 22,97% podejmuje leczenie spowodowane naciskiem ze strony rodziny lub nakazem sądowym. Niestety tylko niewiele ponad 15% podaje, że podejmuje leczenie z własnej woli. Leczenie i pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych zawsze sprawia wiele trudności, co wynika z charakteru choroby. Uzależnienie jest przewlekle postępującym zaburzeniem, przebiegającym najczęściej pod postacią remisji (okresy abstynencji) i nawrotów (aktywne używanie) 28. W opinii badanych skuteczność leczenia narkomanii jest mała (ponad 88%). Badani nie potrafili określić swoich relacji z rodziną (ponad 38%), a powyżej 24% uważa je za złe. Tylko niewiele ponad 24% badanych określiła te relacje jako bardzo dobre. Należy przypuszczać, że relacje z rodziną osób uzależnionych są zaburzone. Przeprowadzone badania wykazały, że osoby nimi objęte uważają sytuację ekonomiczną swoich rodzin za dobrą (ponad 38%), a nawet bardzo dobrą (ponad 18%). Jednak pozostali uznali ją za złą (ponad 22%), a nawet bardzo złą (20%). Stwierdzono, że badani prowadzą antyzdrowotny styl życia (prawie 83%). Ponad 74% badanych nie podejmuje żadnej formy aktywności fizycznej, a główną tego przyczyną jest brak czasu (ponad 28%). Najchętniej lubią słuchać muzyki (prawie 30%), oglądać TV i grać w gry komputerowe (ponad 28%). Badani zjadają głównie 3 posiłki dziennie (ponad 83%), a 86% spożywa zawsze ciepły posiłek w ciągu dnia. Jednak preferują jedzenie typu fast-food twierdząc, że nie mają czasu na nic innego (75%), oraz że są smaczne i tanie 27 K. Chmielewska, H. Furga-Baran, op. cit.; Encyklopedia...op.cit., P. Zimbardo, op. cit., Cz. Cekiera, op. cit. 28 Cz. Ciekiera, op. cit.

16 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 256 (ponad 12%). Badani uważają, iż nie odżywiają się zdrowo i nie są aktywni fizycznie (ponad 45%) 29. Zadowolonych ze swojego stylu życia jest tylko 30% badanych. Wnioski: 1. Badani prowadzą antyzdrowotny styl życia. 2. Głównym powodem sięgania przez badanych po narkotyki jest ucieczka od problemów oraz ciekawość. 3. Osoby badane najchętniej wolny czas spędzają biernie słuchając muzyki, oglądając TV lub przy komputerze. Wskazane jest zwiększenie aktywności fizycznej. 4. Niezbędna jest edukacja zdrowotna badanych odnośnie znaczenia prawidłowego odżywiania się. 5. Konieczna jest edukacja osób uzależnionych na temat skutków antyzdrowotnego stylu życia. Piśmiennictwo 1. Adler A., The Individual Psychology, Harper Perennial, New York Bańka A., Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, [w:] A. Bańka, R. Derbis (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Wyd. Gemini, Poznań Borys T., Rogala P.(red.), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, Wyd. UNDP, Warszawa Brzozowski P., Teoria i technika pomiaru kontroli i wzmocnień, PWN, Warszawa Cekiera Cz., Profilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, KUL, Lublin A. Adler, op. cit.; A. Wieczerzak, op. cit., E. Mazurkiewicz, op. cit., P. Brzozowski, op. cit.

17 257 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 6. Chmielewska K., Furga-Baran H., Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, SPPiP Wspólna, Warszawa De Leon G., Społeczność terapeutyczna, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa Encyklopedia Popularna PWN, Wyd. 19, Warszawa Haak H., Przymusowe leczenie narkomanów, Wyd. Dom Organizatora, Toruń Karpowicz P., Kultura współczesna a narkotyki. Przyczynki do zrozumienia fenomenu młodzieżowej narkomanii, Problemy Narkomanii 2001;4; Kopaliński Wł. (red.), Słownik wyrazów obcych, Wyd. PWN, Warszawa Macmillan English Dictionary Mazurkiewicz E., Podstawy wychowania zdrowotnego, Wyd. PZWL, Warszawa Mellibruda J., Sobolewska- Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa Pietrasiński Z., Sam sięgaj do psychologii, Wyd. WSiP, Warszawa Rolna M., Jak nie zostać narkomanem, KARAN, Warszawa SicińskiA., Przemiany we współczesnej Polsce, Wyd. PWN, Warszawa Słońska Z., Misiura M., Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Wyd. Agencja Promo-Lider, Warszawa Ustawa z dn. 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75 poz. 468) 20. Wieczerzak A., Styl w formie, Wyd. Press, Warszawa Zimbardo P., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2001.

18 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 258

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Czynniki determinujące zdrowie populacji i jednostki

Czynniki determinujące zdrowie populacji i jednostki Czynniki determinujące zdrowie populacji i jednostki Zdrowie grupy definicji zdrowia: Potoczne: zdrowie rozumiane jest jako brak choroby lub dolegliwości. Profesjonalne: formułowane przez przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 337. Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych

Informacja. Nr 337. Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych Sierpień 1995 Grzegorz Ciura Informacja Nr 337 Leczenie i

Bardziej szczegółowo

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM ,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM UZALEŻNIENIE UZALEŻNIENIE TO NABYTA SILNA POTRZEBA WYKONYWANIA JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZAŻYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI. WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA TRAKTUJE POJĘCIE UZALEŻNIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia poznawczobehawioralna. chorobami somatycznymi. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ

Psychoterapia poznawczobehawioralna. chorobami somatycznymi. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Psychoterapia poznawczobehawioralna pacjentów z chorobami somatycznymi Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Chory somatycznie i jego sytuacja Poczucie zagrożenia Utrata kontroli Wyłączenie z ról społecznych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TROCHĘ Z HISTORII Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych. W 1992r. utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, która

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2013 RADY GMINY TERESIN z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

UCHWAŁA NR XXIX/228/2013 RADY GMINY TERESIN z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 UCHWAŁA NR XXIX/228/2013 RADY GMINY TERESIN z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w półroczu roku szkolnego 2015/2016 Podstawa prawna programu wychowawczego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK Załącznik do uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Analiza działań merytorycznych wspomagających zdrowienie w uzależnieniu. Jolanta Ryniak NZOZ Centrum Dobrej Terapii Kraków, 6 wrzesień 2016 rok

Analiza działań merytorycznych wspomagających zdrowienie w uzależnieniu. Jolanta Ryniak NZOZ Centrum Dobrej Terapii Kraków, 6 wrzesień 2016 rok Analiza działań merytorycznych wspomagających zdrowienie w uzależnieniu Jolanta Ryniak NZOZ Centrum Dobrej Terapii Kraków, 6 wrzesień 2016 rok Rehabilitacja osób uzależnionych Działania Medyczne Psychologiczne

Bardziej szczegółowo

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi.

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi. Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wynika z: - diagnozy stanu zagrożenia uczniów zjawiskami przestępczości, agresji i narkomanii, - realizacji Programu Wychowawczego Szkoły, - zadań określonych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Zakres i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Dz.U.2015.1249 z dnia 2015.08.28

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH. w Częstochowie

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH. w Częstochowie PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Częstochowie Rok szkolny 2010/2011 Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wynika z: - diagnozy stanu zagrożenia uczniów zjawiskami przestępczości,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania i zakres działań 1. Alkohol etylowy jako: substancja psychoaktywna substancja

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/111/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 26 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/111/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 26 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/111/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 2020 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim w drodze do uzyskania statusu SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ZDROWIE to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Michał Bronikowski Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań

Prof. dr hab. Michał Bronikowski Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań Konferencja ZdrowyUczen.org Nowoczesne formy ruchu pytanie o przyszłość i nowe trendy w wychowaniu fizycznym Prof. dr hab. Michał Bronikowski Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań Ścieżka wychowania

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW Odbiorcy: rodzice nastolatków z grup ryzyka, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionych Cel: przyjrzenie się kontaktowi rodzic dziecko oraz doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wybierz zdrowie i wolność

Wybierz zdrowie i wolność O przedsięwzięciu Program profilaktyki uzależnień Wybierz zdrowie i wolność Niniejszy program stanowi wypadkową zdobytej na szkoleniach wiedzy i doświadczeń własnych autorki, które przyniosło kilkanaście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie łączący wychowanie, nauczanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZUMIEM SIEBIE POMAGAM INNYM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZUMIEM SIEBIE POMAGAM INNYM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZUMIEM SIEBIE POMAGAM INNYM Rok szkolny: 2015/2016 PROMOWANIE ZDROWIA 1. ZDROWE ODŻYWIANIE Wymienia zasady zdrowego odżywiania i stosuje je w życiu codziennym; Wyróżnia zdrowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia

U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Misją naszej szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie. Edukacja zdrowotna jest w szkole podstawowym prawem każdego

Misją naszej szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie. Edukacja zdrowotna jest w szkole podstawowym prawem każdego Misją naszej szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie. Edukacja zdrowotna jest w szkole podstawowym prawem każdego człowieka. Chcemy, aby nasi uczniowie zdobyli wystarczającą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA analiza psychologiczna Beata Dobińska psycholog Zachodniopomorska Szkoła Biznesu CHOROBA PRZEWLEKŁA A FUNKCJONOWANIE DZIECKA 1569,7 tys. dzieci i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Wprowadzenie Szkoła Podstawowa nr 1 prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną,

Bardziej szczegółowo

STRESORY, inaczej źródła stresu

STRESORY, inaczej źródła stresu 1.8.2 Źródła stresu STRESORY, inaczej źródła stresu Każdego dnia w zewnętrznym świecie i w nas samych spotykamy się z czynnikami wywołującymi stres, czyli stresorami. Bardzo ważna jest umiejętność ich

Bardziej szczegółowo

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja. Edukacja społeczna Edukacja ekologiczna Edukacja prorodzinna Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności: - Samorząd Uczniowski, - Samorząd Klasowy, - gazetki szkolne, - dyżury klasowe, - sekcje

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Opracowanie Jolanta Malanowska Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA Sposób i rodzaj podejmowanych w szkole działań wychowawczych. Klimat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny

PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Swetłana Mróz mgr Joanna Pęska

dr n. med. Swetłana Mróz mgr Joanna Pęska dr n. med. Swetłana Mróz mgr Joanna Pęska Diagnoza psychologiczna. Rozmowy wspierające. Psychoedukacja. Rehabilitacja funkcjonowania procesów poznawczych. Organizacja spotkań informacyjno edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W KLASACH 4-6 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ Program profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w klasach 4-6 szkoły podstawowej i w swoim założeniu

Bardziej szczegółowo

Oferta obejmuje zajęcia warsztatowe pn: Narkotykowe dylematy i przeznaczona jest dla III klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych.

Oferta obejmuje zajęcia warsztatowe pn: Narkotykowe dylematy i przeznaczona jest dla III klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych. O F E R T A zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki narkomanii dla młodzieży Oferta obejmuje zajęcia warsztatowe pn: Narkotykowe dylematy i przeznaczona jest dla III klas gimnazjum i młodzieży szkół

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii Spis treści Przedmowa... 11 CZĘŚĆ I. Edukacja zdrowotna podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska ROZDZIAŁ 1. Zdrowie... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE 1. Wstęp Podstawą szkolnego programu profilaktyki jest działalność edukacyjna, która zawiera zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi

Oferta szkoleń. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 9+ lat na rynku 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 6000+ godzin przeprowadzonych szkoleń oraz warsztatów Oferta szkoleń Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 150+ Instytucji skorzystało

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w profilaktyce. Dr Joanna Chwaszcz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Najnowsze trendy w profilaktyce. Dr Joanna Chwaszcz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Najnowsze trendy w profilaktyce Dr Joanna Chwaszcz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Rozumienie Profilaktyki Pojęcie profilaktyki według Amerykańskiej Organizacji Zapobiegania Problemom Uzależnień:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DAR BEZCENNY! Co to jest zdrowie

ZDROWIE DAR BEZCENNY! Co to jest zdrowie Co to jest zdrowie Co to jest zdrowie? W 1947 roku Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ) zdefiniowała zdrowie jako: Stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW KLAS I VI NA LATA 2014/2015-2016/2017 Gryfów Śląski, 2014 r. Podstawa prawna: Podstawy prawne działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna programu: Rozporządzenie MEN z 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

DEPRESJA ASPEKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY MGR EWA KOZIATEK. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego WZLP Olsztyn

DEPRESJA ASPEKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY MGR EWA KOZIATEK. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego WZLP Olsztyn DEPRESJA ASPEKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY MGR EWA KOZIATEK Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego WZLP Olsztyn PSYCHOTERAPIA Wywodzi się z greckich określeń: psyche (dusza)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ui. Główna ż, '.~, 'j, ',,-:': 'li.!'-} 5 5 O 4 O K 0 ::: ; :::.-. :...' c. ~ '!;l. ('111011 5335. ~,;::o'386-lu-u::: 34C - ', \. PROGRAM PROFLAKTYCZNY POWATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWCACH ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. EMILII PLATER W BIAŁEJ PODLASKIEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. EMILII PLATER W BIAŁEJ PODLASKIEJ I WSTĘP SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. EMILII PLATER W BIAŁEJ PODLASKIEJ Szkolny program profilaktyki zmierza do wspierania rozwoju uczniów, powstał w oparciu o wizję i misję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo