Milczeć czy pomagać - interdyscyplinarna współpraca przeciw przemocy domowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Milczeć czy pomagać - interdyscyplinarna współpraca przeciw przemocy domowej"

Transkrypt

1 Milczeć czy pomagać - interdyscyplinarna współpraca

2 Wielopłaszczyznowość oddziaływania - współpraca interdyscyplinarna w działaniach Ośrodka Readaptacyjnego oraz Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

3 Ośrodek Readaptacyjny Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż istnieje od grudnia 2005 r. Powstał w ramach realizacji programu PHARE 2003 Wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości, w projekcie: Wolność - odpowiedzialność, czyli pilotażowego programu readaptacji byłych więźniów opartego na ergoterapii.

4 Ośrodek Readaptacyjny przeznaczony jest dla: pełnoletnich mężczyzn bezdomnych bezskutecznie ubiegających się o lokal socjalny bezrobotnych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem pozostających w rodzinach dysfunkcyjnych i środowiskach zaniedbanych społecznie mających za sobą konflikt z prawem zwalnianych z jednostek penitencjarnych objętych w oparciu o odpowiednie przepisy prawne działaniami ze strony kuratorów zawodowych dla dorosłych potrzebujących pomocy w obszarach bytowym, socjalnym, prawnym, psychologicznym, rozwoju osobistego lub innych

5 Ośrodek Readaptacyjny I, ul. Traugutta 21,

6 Ośrodek Readaptacyjny II, ul. Bystrzańska 51a, 55,

7 Źródła finansowania Ośrodka Readaptacyjnego: Ministerstwo Sprawiedliwości Pomoc postpenitencjarna poprzez prowadzenie Ośrodka Readaptacyjnego dla byłych więźniów Urząd Miasta Bielska-Białej Prowadzenie działań readaptacyjnych skierowanych do mieszkańców Bielska- Białej dotkniętych wykluczeniem społecznym 2011 inne resorty i instytucje krajowe oraz międzynarodowe, rozpisujące otwarte konkursy ofert na działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu IFBC- Międzynarodowa Federacja Błękitnego Krzyża: projekt Druga Mila - dofinansowany przez TV - Campaign (Norwegia)

8 Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem powstał w 2009 r., w ramach projektu: Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw SPOP tworzy 16 OPdOPP po 1 w każdym województwie W województwie śląskim OPdOPP prowadzi i koordynuje działania Śląska Fundacja Błękitny Krzyż

9 ul. Mostowa 1, ul. Bystrzańska 51a,

10 Cechy OPdOPP Profesjonalna oraz bezpłatna pomoc Dostępność Ochrona danych osobowych klientów OPdOPP Interdyscyplinarne działanie Opiekun pokrzywdzonego wolontariusz Współdziałanie między OPdOPP w celu ujednolicenia standardów świadczonej pomocy pokrzywdzonym

11 Współpraca interdyscyplinarna w działalności Ośrodka Readaptacyjnego Skuteczność działań prowadzonych względem beneficjentów Ośrodka Readaptacyjnego opiera się na dwóch wymiarach współpracy posiadającej charakter interdyscyplinarny: wewnętrznej pomiędzy członkami zespołu ośrodka zewnętrznej z przedstawicielami wielu instytucji, której efektem bardzo często jest zawieranie porozumień o współpracy

12 Zespół Ośrodka Readaptacyjnego stanowią: pracownik socjalny terapeuta uzależnień psycholog terapeuta zajęciowy doradca zawodowy/mediator kurator zawodowy lekarz

13 Instytucje i organizacje administracji państwowej oraz lokalnej, z którymi współpracujemy: Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Urząd Miasta Bielska-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Białej Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Areszt Śledczy w Bielsku-Białej Zakład Karny w Cieszynie Areszt Śledczy w Gliwicach Zakład Karny w Opolu Lubelskim inne (ośrodki terapii uzależnień, Katolickie Towarzystwo Kulturalne ARKA, Teatr Polski w Bielsku-Białej, Pływalnia DELFIN w Skoczowie, Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Akademia Żakowska Ośrodek Edukacyjno Informacyjny w Krakowie)

14 Po podpisaniu kontraktu na czas pobytu w ośrodku, każdy z mieszkańców objęty zostaje indywidualnym programem readaptacji, który dzięki współpracy specjalistów, pozwala trafniej zidentyfikować potrzeby beneficjentów. Nad jego realizacją czuwa wyznaczony z personelu ośrodka opiekun. Każdy z mieszkańców otrzymuje ponadto przewodnika/opiekuna w życiu ośrodkowym. Rolę tę pełni jeden ze współmieszkańców.

15 Diagnoza beneficjenta najczęściej wskazuje na: uzależnienia chemiczne i niechemiczne deficyty umiejętności społecznych problemy natury psychologicznej zachowania agresywne trudności rodzinne trudności w odnalezieniu się na rynku pracy problemy prawne zobowiązania finansowe

16 Zorganizowane formy pracy z beneficjentami ośrodka ergoterapia (recykling zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, prace remontowe, porządkowe, pralnicze, gastronomiczne) sprawowanie ról ośrodkowych funkcyjni (gospodarz ośrodka, dyżurny, opiekun, asystent terapeuty zajęciowego itp.), którego celem jest przysposobienie do pełnienia ról społecznych spotkania grupowe (Społeczność Mieszkańców Ośrodka, Grupa Rozwoju Duchowego) warsztaty komputerowe dla zainteresowanych inne zajęcia terapeutyczne grupowe lub indywidualne (np. terapia uzależnienia) budowanie pozytywnych kontaktów ze środowiskiem wewnętrznym oraz zewnętrznym (integracyjna teoria zachowania przestępczego Marco LeBlanca) alternatywne formy spędzania czasu wolnego (wyjścia do teatru, na basen, do kręgielni, wycieczki)

17

18

19

20

21 Trudności: brak oferty dla osób opuszczających ośrodek (np. mieszkania chronione) brak stabilizacji finansowej ośrodka trudności w znalezieniu pracy sprzyjającej readaptacji społecznej

22 Plany: utworzenie grupy treningowej ART (Trening Zastępowania Agresji) trening umiejętności prospołecznych trening kontroli złości trening wnioskowania moralnego

23 Ośrodek Readaptacyjny stanowi nie tylko wsparcie dla jego beneficjentów oraz często ich rodzin, ale również dla instytucji zajmujących się pomocą postpenitencjarną i społeczną. Jego działania wpisują się w politykę karną dotyczącą zapobiegania powrotowi do przestępczości oraz w politykę państwową dotyczącą profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Poprzez zapewnienie zorganizowanych form pomocy osobom nieporadnym życiowo, a wymagającym stymulacji w przestrzeganiu porządku prawnego, realizowany jest cel redukcji szkód społecznych, jak również zdrowotnych.

24 Wyznaczniki skutecznej pomocy pokrzywdzonym Standaryzacja pomocy pokrzywdzonym w oparciu o doświadczenia organizacji, instytucji, pracowników, wolontariuszy Współfinansowanie pomocy /różne źródła/ Konsolidacja działań instytucji i organizacji dla rozwoju systemu pomocy Działania OPdOPP zwiększające efektywność działań na rzecz pokrzywdzonych Opracowanie i wdrożenie standardu pomocy pokrzywdzonym Działalność projektowa - pozyskiwanie środków na rozwój SPOP Porozumienia trójstronne miedzy Ministerstwem Sprawiedliwości, OPdOPP a Naczelną Radą Adwokacką, Naczelną Izbą Radców Prawnych, działania konsolidacyjne organizacji prowadzących OPdOPP

25 Kto jest pokrzywdzonym : Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (por. art k.p.k.). Aby zostać uznany za pokrzywdzonego, zasadniczo musi zostać naruszone indywidualne, chronione przez prawo dobro, takie jak: zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię, wolność seksualna. Nie jest konieczne, aby dobro zostało przez sprawcę naruszone. Wystarczy jeśli swoim zachowaniem sprowadził on dla niego zagrożenie jest już to dostateczne do uznania za pokrzywdzonego.

26 Jakiej pomocy potrzebuje pokrzywdzony? Wysłuchania z szacunkiem i uwagą Pomocy w powrocie do stanu sprzed zdarzenia Rekompensaty szkód

27 Interdyscyplinarna pomoc na czym polega? Aspekt wewnętrzny indywidualny: klienci korzystający z pomocy OPdOPP otrzymują wszechstronne wsparcie prawne i psychologiczne Aspekt zewnętrzny instytucjonalny: współpracujemy na mocy zawartych porozumień z Naczelną Rada Adwokacką, Naczelną Izba Radców Prawnych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

28 Organizacje prowadzące OPdOPP w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw powołały do życia r. Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Subvenia Victima Wpisany do KRS r.

29 Wyznacznikiem skutecznej pomocy pokrzywdzonym będzie w przyszłości współpraca z innymi organizacjami europejskimi, działającymi na obszarze pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Victim Support Europe jest taką właśnie organizacją, jej celem jest: pomoc osobom mieszkającym na terenie Europy, dotkniętym takimi problemami jak ubóstwo, choroba i cierpienie, które powstały w wyniku przestępstw popełnionych przez osobę fizyczną lub za pomocą wszelkich innych czynników rozwój edukacji publicznej w całej Europie. Kształcenie to ma w szczególności zwiększyć świadomość na temat problemów dotykających ofiary przestępstw oraz możliwych działań naprawczych.

30 Zalety członkowstwa w Victim Support Europe: promocja i rozwój skutecznego wsparcia dla ofiar przestępstw w całej Europie wsparcie i doradztwo dotyczące praw ofiar przestępstw w Europie zgodnie z krajowym prawem, właściwym do orzekania w sprawach odnoszących się do przestępstwa lub przestępstw, o których mowa zwiększanie możliwości w zakresie wymiany doświadczeń i informacji między organizacjami pomagającymi ofiarom przestępstw w całej Europie reprezentacja poglądów członków VSE w Parlamencie Europejskim, Komisji Unii Europejskiej, Radzie Europy, Organizacji Narodów Zjednoczonych i po konsultacji z krajowymi organizacjami w rządzie krajowym udzielanie informacji i doradztwa dla osób i grup planujących pełnić usługi dla ofiar przestępstw w krajach europejskich, w których takie usługi nie istnieją

31 Zalety członkowstwa w Victim Support Europe: wydanie i dystrybucja raportów, ulotek i innych publikacji odnoszących się do istniejących praktyk oraz modeli dobrych usług, które są korzystne dla ofiar przestępstw organizacja konferencji mających na celu wymianę informacji, w tym konferencji odnoszących się do spraw ofiar przestępstw z krajów członkowskich i innych zainteresowanych stron formacja współpracująca z organami w Europie (krajowymi lub międzynarodowymi, rządowymi lub pozarządowymi, statutowymi lub niestatutowymi) reprezentującymi inne zawody i inne grupy interesów, których wkład może być korzystny dla ofiar przestępstw

32 Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem SUBVENIA VICTIMA, mający swoją siedzibę w Bielsku- Białej, uzyskał w czerwcu br. akceptację dla reprezentowania Polski jako członek Victim Support Europe

33 Dziękujemy za uwagę! mgr Krystyna Gotkowska - Basińska mgr Danuta Nowak

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy W A R S Z A W A M A R Z E C 2 0 1 5 r. 1 SPIS TREŚCI I WSTĘP str. 4 II ZADANIA OŚRODKA str. 5

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Wodzisław Śląski na lata 2010 2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Wodzisław Śląski na lata 2010 2014 Załącznik do uchwały Nr XLIX/478/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO załącznik do uchwały nr LX.516.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla MIASTA ZIELONA GÓRA na lata 2014-2015 Zielona Góra 2014 2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Dziennik Ustaw Nr 78 4810 Poz. 428 428 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/870/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/870/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/870/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata

Bardziej szczegółowo

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego Załącznik do Uchwały XVII/77/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015 Pułtusk 2011 Zajrzyj w siebie! W twoim

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo