1. Wstęp Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki Część druga realizacja budżetu...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu..."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005

2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki Część druga realizacja budżetu...20 Dochody Wydatki Część opisowa...64 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 5. Zestawienie przychodów i rozchodów Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych Zestawienie zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

3 WYKAZ TABEL Strona 1. Zwiększenie i zmniejszenia w dochodach Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżące zadania własne powiatu Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z gminy, powiatu, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zestawienie środków na dofinansowanie inwestycji i własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł Struktura planu dochodów Zwiększenie i zmniejszenia wydatków Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków Wykonanie dochodów w latach Plan i wykonanie dochodów Plan i wykonanie wydatków

4 W s t ę p Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) Zarząd Powiatu Żarskiego przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, sprawozdanie budżetowe za rok Plan dochodów na rok 2005 w wysokości zł przyjęto na podstawie wskaźników i kwot przesłanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Lubuskiego, dyrektorów jednostek budżetowych oraz naczelników Starostwa Powiatowego. Planowane dochody wg uchwały Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2004 r. w 16,31% składały się z dotacji podlegających ścisłemu rozliczeniu, w 48,36% z subwencji ogólnej wskazującej tytuł naliczenia i pożądany obszar wydatkowania, w 20,99% z dochodów własnych oraz planowane środki pozabudżetowe w 14,34%. Po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2005 roku, plan dochodów wyniósł zł, na które składały się w 18,40% dotacje, w 48,25% subwencje ogólne, w 27,33% dochody własne oraz pozyskane środki pozabudżetowe w 6,02%. Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu roku, dochody budżetu zostały wykonane w 100,44%, a wydatki w 98,67%. 4

5 Część I PLANOWANE DOCHODY I DOKONANE ZMIANY W ROKU 2005 A Planowane dochody na rok 2005 w wysokości zł zmniejszyły się o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia dochodów w roku 2005 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Tabela 1. ( w zł) Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawn. od osób fizycz.i innych jedn.nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport Razem

6 Dział Część opisowa do tabeli zwiększono dotacje na prace związane z klasyfikacją gruntów 020 przyznane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie upraw leśnych 600 zmniejszono środki unijne na modernizację drogi Złotnik etap A, drogi Gręzawa Tuplice etap II, drogi w miejscowościach Sieniawa Żarska i Trzebiel w związku z brakiem środków ZPORR do 2007 roku 700 zwiększono dochody o wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz o dotację na wypłacenie kaucji mieszkaniowych 710 zwiększona dotacja na zadania statutowe związane z modernizacją zasobu geodezyjnego oraz odsetki na rachunku bankowym 750 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej zmniejszono w dziale 750 wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych a zwiększono w dziale 756. Otrzymano dotację na organizację Europejskiej Debaty Publicznej 754 zwiększono dochody w związku z otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zakupu beczkowozu do wody pitnej, sfinansowanie zakupu paliwa dla KP PSP oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 756 zwiększono wpływy z opłat komunikacyjnych oraz zmniejszono udziały w podatku od osób prawnych 758 zmniejszono subwencję oświatową i zwiększono dochody w związku z otrzymaną subwencją na uzupełnienie dochodów powiatu zwiększono dochody w związku z programami unijnymi oraz zwiększonymi dochodami w jednostkach oświatowych. Zmniejszenie dotyczyło rozliczenia wybudowanej hali sportowej przy ZSO w Żarach 803 zwiększono środki na stypendia dla studentów na rok szkolny 2005/ zwiększono dochody o dotacje na wydatki bieżące i remonty w domach pomocy społecznej oraz zwiększone wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 853 zwiększono dochody z tytułu wpływu 2% dochodów z PFRON, otrzymaną dotacją na wypłatę przyznanej pomocy repatriantom oraz o środki na programy opracowane przez PUP 854 zwiększono dotacje na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006 oraz o dochody w jednostkach oświatowych. W dziale 926 zwiększono dochody o dotacje i środki unijne. 926 zwiększono dochody o dotacje i środki unijne. 6

7 Tabela 2. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów w roku 2005 ( w zł ) Lp Rady Zarządu Dział Nazwa + - nr z dnia nr z dnia / Pomoc społeczna Leśnictwo Transport i łączność Administracja publicz Dochody od osób XXVII/182/ prawnych, fizycz, i in. 758 Różne rozliczenia Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz Edukac.opieka wych / Gospodarka mieszk / Działalność usługowa Transport i łączność XXVIII/190/ Oświata i wychow Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz / Pomoc społeczna Transport i łączność Gospodarka mieszk Działalność usługowa Administracja publicz Bezpiecz.publiczne i XXX/211/ prawnych, fizycz, i in ochrona przeciwpożar 756 Dochody od osób Oświata i wychow Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz Eduk. opieka wychow / Pomoc społeczna / Pomoc społeczna Transport i łączność Gospodarka mieszk Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar XXXI/221/ Dochody od osób prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia Oświata i wychow Pomoc społeczna Eduk. opieka wychow / Oświata i wychow

8 12 371/ Rolnictwo i łowiec Gospodarka mieszk Działalność usługowa / Kultura fiz. i sport / Pomoc społeczna Administracja publ Transport i łączność Gospodarka mieszk Administracja publ Dochody od osób XXXIII/231/ prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia Oświata i wychow Pomoc społeczna Eduk. opieka wychow / Pomoc społeczna Transport i łączność Gospodarka mieszk Administracja publ Dochody od osób XXXIV/240/ prawnych, fizycz, i in 801 Oświata i wychow Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 750 Administracja publ Bezpiecz.publiczne i / ochrona przeciwpożar 853 Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 19 XXXV/242/ Oświata i wychow / Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 600 Transport i łączność Gospodarka mieszk Administracja publ Dochody od osób XXXVI/248/ prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia Oświata i wychow Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz Kultura fiz. i sport / Oświata i wychow / Pomoc społeczna Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszk XXXVII/249/ Działalność usługowa Administracja publ

9 25 XXXVIII/256/ Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar 756 Dochody od osób prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia Oświata i wychow Pomoc społeczna Pozostałe zadania w 135 zakresie polit.społecz. 854 Eduk. opieka wychow Transport i łączność Gospodarka mieszk Administracja publ Dochody od osób prawnych, fizycz, i in 801 Oświata i wychow Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz Eduk. opieka wychow Razem W ciągu roku zmniejszono dochody o zł Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżących zadań własnych powiatu ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Otrzymane dotacje Razem

10 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Otrzymane dotacje Razem Tabela 5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Otrzymane dotacje Razem

11 Tabela 6 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z gminy, powiatu, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan środków Plan środków Zmiany Otrzymane środki Razem Tabela 7 Zestawienie środków na dofinansowanie inwestycji i własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan środków Plan środków Zmiany Otrzymane środki Razem

12 Tabela 8. Struktura planu dochodów na r. ( w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na Struktura udziału % Razem dotacje ,40 Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Dotacje administracji rządowej oraz inne ,64 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz ,06 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień ,07 z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy Dotacja inwestycyjne realizowane przez powiat ,18 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Celowe otrzymane z budżetu państwa Dotacje na realizację bieżących zadań ,69 własnych powiatu Dotacje Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,64 inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje Celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje Celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między ,90 jednostkami samorządu terytorialnego Celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące Dotacje realizowane na podstawie porozumień ,22 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem subwencja ogólna ,25 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,61 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,96 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,68 Pozostałe dochody powiatu ,33 12

13 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Pozostałe wpływy 0570,0590,0680,0690,0910,096 0,0970, 2460 Wpływy z usług 0830 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 Wpływy ze sprzedaży składników majątk Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 2390 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0920 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu od i 6298 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,58 Podatek dochodowy od osób prawnych ,94 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,83 Wpływy z opłat za zarząd ,01 Dochody z najmu i dzierżaw ,71 Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług, Wpływy mieszkańców domów pomocy społecznej i ośrodków , ,93 Ze sprzedaży złomu % i 25 % dochodów skarbu państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy po zlikwidowanym środku specjalnym Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , , ,05 Pozostałe odsetki ,19 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,02 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA ,0 13

14 PLANOWANE WYDATKI I DOKONANE ZMIANY W ROKU 2005 B Planowane wydatki na rok 2005 w wysokości zł zmniejszyły się o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w roku 2005 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Tabela 9. ( w zł) Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem W ciągu 2005 roku, zmniejszono plan wydatków o kwotę zł. 14

15 Dział Część opisowa do tabeli zwiększono dotacje na prace związane z klasyfikacją gruntów 020 przyznane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie upraw leśnych oraz na umowę zlecenie 600 zmniejszono środki unijne na modernizację drogi Złotnik etap A, drogi Gręzawa Tuplice etap II, drogi w miejscowościach Sieniawa Żarska i Trzebiel w związku z brakiem środków ZPORR do 2007 roku, zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w ramach robót publicznych oraz na zakup zestawów komputerowych 700 zwiększono wydatki na ubezpieczenie powiatu oraz na remonty nieruchomości powiatu 710 zwiększona dotacja na zadania statutowe związane z modernizacją zasobu geodezyjnego, zmniejszone środki na wynagrodzenia i pochodne 750 zwiększono wydatki na organizację Europejskiej Debaty Publicznej, na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, na zapłatę zasądzonych wyroków dotyczących zobowiązań PSP ZOZ, na zakup zestawów komputerowych, zmniejszono wydatki na komisje poborowe 754 zwiększono dochody w związku z otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zakupu beczkowozu do wody pitnej, sfinansowanie zakupu paliwa dla KP PSP oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 757 Zwiększono wydatki na odsetki i prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego i inwestycyjnego, zmniejszono w całości poręczenie dla N ZOZ i PSP ZOZ 758 zmniejszono plan rezerw z przeznaczeniem na wydatki dla oświaty, domów pomocy społecznej i inne 801 zwiększono wydatki w związku z programami unijnymi oraz zwiększonymi wydatkami remontowymi w jednostkach oświatowych. Zmniejszenie dotyczyło rozliczenia wybudowanej hali sportowej przy ZSO w Żarach oraz zmniejszoną subwencją oświatową, 803 zwiększono środki na stypendia dla studentów na rok szkolny 2005/ Zwiększono środki na wydatki bieżące i remonty w domach pomocy społecznej, na świadczenia na rodziny zastępcze, na programy opracowane przez PCPR 853 zwiększono wydatki na wypłatę przyznanej pomocy repatriantom oraz o środki na programy opracowane przez PUP 854 zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006, na remonty w SOSW oraz PPP w Lubsku. 926 zwiększono wydatki na dofinansowanie do programów unijnych i o środki unijne. 15

16 Tabela 10. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków w roku ( w zł ) Lp Rady Zarządu Dział Nazwa + - nr z dnia nr z dnia Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wych / Pomoc społeczna Administracja publiczna / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Leśnictwo Transport i łączność Administracja publiczna XXVII/182/ Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wych Gospodarka mieszkaniowa Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wych / Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Działalność usługowa / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Transport i łączność Obsługa długu publiczn XXVIII/190/ Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wych Administracja publiczna / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wych / Administracja publiczna Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna

17 854 Edukacyjna opieka wych / Różne rozliczenia Pomoc społeczna Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Obsługa długu publiczn XXX/211/ Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecz Edukacyjna opieka wych Kultura fizyczna i sport / Różne rozliczenia Edukacyjna opieka wych Transport i łączność Administracja publiczna Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 18 XXXI/221/ Obsługa długu publiczn Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wych Kultura fizyczna i sport Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Edukac. opieka wychow Kultura fiz. i sport Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa / Działalność usługowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie XXXII/222/ Ochrona zdrowia Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna / Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożar Różne rozliczenia

18 23 387/ / / XXXIII/231/ / / / XXXIV/240/ / / / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Kultura fiz. i sport Administracja publiczna Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Pomoc społeczna Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Edukac. opieka wychow Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Administracja publiczna Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Transport i łączność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Różne rozliczenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Edukac. opieka wychow Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna

19 34 XXXV/242/ Oświata i wychowanie Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Obsługa długu publicz XXXVI/248/ Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Edukac. opieka wychow Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie / Pomoc społeczna Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Obsługa długu publ XXXVII/249/ Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Edukac. opieka wychow Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fiz. i sport / Różne rozliczenia Edukac. opieka wychow / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie XXXVIII/256/ Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Edukac. opieka wychow Razem

20 Część II A. DOCHODY REALIZACJA BUDŻETU W ROKU 2005 Realizacja dochodów w roku 2005 przedstawiała się następująco: - plan po zmianach zł - wykonanie zł, tj. 100,44% Tabela 11. Wykonanie dochodów ( w zł ) Wyszczególnienie Wykonanie rok 2004 Plan na po zmianach Wykonanie rok 2005 % 4 : 2 % 4 : Razem dotacje ,78 99,31 Dotacje ,16 99,61 Dotacje ,23 100,00 Dotacje ,97 100,00 Dotacje ,65 97,90 Dotacje ,00 100,00 Dotacje ,95 100,00 Dotacje Dotacje Dotacje ,23 103,70 Dotacje ,77 Razem subwencja ogólna ,27 100,00 Część oświatowa subw. ogól ,90 100,00 Część wyrównaw.subw. ogól ,79 100,00 Część równoważ.subw.ogól ,63 100,00 Razem dochody własne ,84 102,10 Udziały w podat. od osób. fiz ,58 103,70 Udziały w podat. od osób pr ,88 104,03 Środki na uzupeł.doch.pow ,16 100,00 Dochody jst związane z ,50 73,37 realiz.zadań adm.rządowej Pozostałe dochody i wpływy ,61 101,70 Wpływy ze sprzedaży mienia ,89 100,00 Odsetki od środków na ,66 95,82 rachunkach bankowych Środki pozyskane z innych ,92 99,95 źródeł ,6298 Razem dochody budżetu ,28 100,44 Realizację dochodów w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela

21 Tabela 12. Plan i wykonanie dochodów Rok 2005 % Dział Rozdział Nazwa 6:5 plan wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( w zł) , , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 21

22 6439 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 22

23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Nadzór budowlany , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Starostwa powiatowe ,43 Wpływy z opłat za koncesje ,50 i licencje 0690 Wpływy z różnych opłat ,91 23

24 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , Komisje poborowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne ,00 24

25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 25

26 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencja ogólna z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencja ogólna z budżetu państwa , , , , , , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencja ogólna z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Licea ogólnokształcące ,09 26

27 0750 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 27

28 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , , , , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 28

29 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczowychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ,00 i opłat 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,74 29

30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , Rodziny zastępcze , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierż.. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki ,33 Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 30

31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów , , , , Powiatowe urzędy pracy , Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pomoc dla repatriantów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 31

32 , , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , Pozostałe odsetki ,65 32

33 Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,90 Razem ,44 33

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO za 24 rok 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 24 rok D zi ał Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 58/XIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo