1. Wstęp Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki Część druga realizacja budżetu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu..."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005

2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki Część druga realizacja budżetu...20 Dochody Wydatki Część opisowa...64 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 5. Zestawienie przychodów i rozchodów Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych Zestawienie zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

3 WYKAZ TABEL Strona 1. Zwiększenie i zmniejszenia w dochodach Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżące zadania własne powiatu Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z gminy, powiatu, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zestawienie środków na dofinansowanie inwestycji i własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł Struktura planu dochodów Zwiększenie i zmniejszenia wydatków Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków Wykonanie dochodów w latach Plan i wykonanie dochodów Plan i wykonanie wydatków

4 W s t ę p Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) Zarząd Powiatu Żarskiego przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, sprawozdanie budżetowe za rok Plan dochodów na rok 2005 w wysokości zł przyjęto na podstawie wskaźników i kwot przesłanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Lubuskiego, dyrektorów jednostek budżetowych oraz naczelników Starostwa Powiatowego. Planowane dochody wg uchwały Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2004 r. w 16,31% składały się z dotacji podlegających ścisłemu rozliczeniu, w 48,36% z subwencji ogólnej wskazującej tytuł naliczenia i pożądany obszar wydatkowania, w 20,99% z dochodów własnych oraz planowane środki pozabudżetowe w 14,34%. Po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2005 roku, plan dochodów wyniósł zł, na które składały się w 18,40% dotacje, w 48,25% subwencje ogólne, w 27,33% dochody własne oraz pozyskane środki pozabudżetowe w 6,02%. Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu roku, dochody budżetu zostały wykonane w 100,44%, a wydatki w 98,67%. 4

5 Część I PLANOWANE DOCHODY I DOKONANE ZMIANY W ROKU 2005 A Planowane dochody na rok 2005 w wysokości zł zmniejszyły się o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia dochodów w roku 2005 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Tabela 1. ( w zł) Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawn. od osób fizycz.i innych jedn.nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport Razem

6 Dział Część opisowa do tabeli zwiększono dotacje na prace związane z klasyfikacją gruntów 020 przyznane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie upraw leśnych 600 zmniejszono środki unijne na modernizację drogi Złotnik etap A, drogi Gręzawa Tuplice etap II, drogi w miejscowościach Sieniawa Żarska i Trzebiel w związku z brakiem środków ZPORR do 2007 roku 700 zwiększono dochody o wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz o dotację na wypłacenie kaucji mieszkaniowych 710 zwiększona dotacja na zadania statutowe związane z modernizacją zasobu geodezyjnego oraz odsetki na rachunku bankowym 750 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej zmniejszono w dziale 750 wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych a zwiększono w dziale 756. Otrzymano dotację na organizację Europejskiej Debaty Publicznej 754 zwiększono dochody w związku z otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zakupu beczkowozu do wody pitnej, sfinansowanie zakupu paliwa dla KP PSP oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 756 zwiększono wpływy z opłat komunikacyjnych oraz zmniejszono udziały w podatku od osób prawnych 758 zmniejszono subwencję oświatową i zwiększono dochody w związku z otrzymaną subwencją na uzupełnienie dochodów powiatu zwiększono dochody w związku z programami unijnymi oraz zwiększonymi dochodami w jednostkach oświatowych. Zmniejszenie dotyczyło rozliczenia wybudowanej hali sportowej przy ZSO w Żarach 803 zwiększono środki na stypendia dla studentów na rok szkolny 2005/ zwiększono dochody o dotacje na wydatki bieżące i remonty w domach pomocy społecznej oraz zwiększone wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 853 zwiększono dochody z tytułu wpływu 2% dochodów z PFRON, otrzymaną dotacją na wypłatę przyznanej pomocy repatriantom oraz o środki na programy opracowane przez PUP 854 zwiększono dotacje na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006 oraz o dochody w jednostkach oświatowych. W dziale 926 zwiększono dochody o dotacje i środki unijne. 926 zwiększono dochody o dotacje i środki unijne. 6

7 Tabela 2. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów w roku 2005 ( w zł ) Lp Rady Zarządu Dział Nazwa + - nr z dnia nr z dnia / Pomoc społeczna Leśnictwo Transport i łączność Administracja publicz Dochody od osób XXVII/182/ prawnych, fizycz, i in. 758 Różne rozliczenia Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz Edukac.opieka wych / Gospodarka mieszk / Działalność usługowa Transport i łączność XXVIII/190/ Oświata i wychow Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz / Pomoc społeczna Transport i łączność Gospodarka mieszk Działalność usługowa Administracja publicz Bezpiecz.publiczne i XXX/211/ prawnych, fizycz, i in ochrona przeciwpożar 756 Dochody od osób Oświata i wychow Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz Eduk. opieka wychow / Pomoc społeczna / Pomoc społeczna Transport i łączność Gospodarka mieszk Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar XXXI/221/ Dochody od osób prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia Oświata i wychow Pomoc społeczna Eduk. opieka wychow / Oświata i wychow

8 12 371/ Rolnictwo i łowiec Gospodarka mieszk Działalność usługowa / Kultura fiz. i sport / Pomoc społeczna Administracja publ Transport i łączność Gospodarka mieszk Administracja publ Dochody od osób XXXIII/231/ prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia Oświata i wychow Pomoc społeczna Eduk. opieka wychow / Pomoc społeczna Transport i łączność Gospodarka mieszk Administracja publ Dochody od osób XXXIV/240/ prawnych, fizycz, i in 801 Oświata i wychow Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 750 Administracja publ Bezpiecz.publiczne i / ochrona przeciwpożar 853 Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 19 XXXV/242/ Oświata i wychow / Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 600 Transport i łączność Gospodarka mieszk Administracja publ Dochody od osób XXXVI/248/ prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia Oświata i wychow Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz Kultura fiz. i sport / Oświata i wychow / Pomoc społeczna Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszk XXXVII/249/ Działalność usługowa Administracja publ

9 25 XXXVIII/256/ Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar 756 Dochody od osób prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia Oświata i wychow Pomoc społeczna Pozostałe zadania w 135 zakresie polit.społecz. 854 Eduk. opieka wychow Transport i łączność Gospodarka mieszk Administracja publ Dochody od osób prawnych, fizycz, i in 801 Oświata i wychow Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz Eduk. opieka wychow Razem W ciągu roku zmniejszono dochody o zł Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżących zadań własnych powiatu ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Otrzymane dotacje Razem

10 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Otrzymane dotacje Razem Tabela 5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Otrzymane dotacje Razem

11 Tabela 6 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z gminy, powiatu, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan środków Plan środków Zmiany Otrzymane środki Razem Tabela 7 Zestawienie środków na dofinansowanie inwestycji i własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan środków Plan środków Zmiany Otrzymane środki Razem

12 Tabela 8. Struktura planu dochodów na r. ( w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na Struktura udziału % Razem dotacje ,40 Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Dotacje administracji rządowej oraz inne ,64 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz ,06 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień ,07 z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy Dotacja inwestycyjne realizowane przez powiat ,18 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Celowe otrzymane z budżetu państwa Dotacje na realizację bieżących zadań ,69 własnych powiatu Dotacje Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,64 inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje Celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje Celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między ,90 jednostkami samorządu terytorialnego Celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące Dotacje realizowane na podstawie porozumień ,22 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem subwencja ogólna ,25 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,61 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,96 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,68 Pozostałe dochody powiatu ,33 12

13 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Pozostałe wpływy 0570,0590,0680,0690,0910,096 0,0970, 2460 Wpływy z usług 0830 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 Wpływy ze sprzedaży składników majątk Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 2390 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0920 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu od i 6298 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,58 Podatek dochodowy od osób prawnych ,94 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,83 Wpływy z opłat za zarząd ,01 Dochody z najmu i dzierżaw ,71 Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług, Wpływy mieszkańców domów pomocy społecznej i ośrodków , ,93 Ze sprzedaży złomu % i 25 % dochodów skarbu państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy po zlikwidowanym środku specjalnym Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , , ,05 Pozostałe odsetki ,19 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,02 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA ,0 13

14 PLANOWANE WYDATKI I DOKONANE ZMIANY W ROKU 2005 B Planowane wydatki na rok 2005 w wysokości zł zmniejszyły się o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w roku 2005 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Tabela 9. ( w zł) Dział Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem W ciągu 2005 roku, zmniejszono plan wydatków o kwotę zł. 14

15 Dział Część opisowa do tabeli zwiększono dotacje na prace związane z klasyfikacją gruntów 020 przyznane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie upraw leśnych oraz na umowę zlecenie 600 zmniejszono środki unijne na modernizację drogi Złotnik etap A, drogi Gręzawa Tuplice etap II, drogi w miejscowościach Sieniawa Żarska i Trzebiel w związku z brakiem środków ZPORR do 2007 roku, zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w ramach robót publicznych oraz na zakup zestawów komputerowych 700 zwiększono wydatki na ubezpieczenie powiatu oraz na remonty nieruchomości powiatu 710 zwiększona dotacja na zadania statutowe związane z modernizacją zasobu geodezyjnego, zmniejszone środki na wynagrodzenia i pochodne 750 zwiększono wydatki na organizację Europejskiej Debaty Publicznej, na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, na zapłatę zasądzonych wyroków dotyczących zobowiązań PSP ZOZ, na zakup zestawów komputerowych, zmniejszono wydatki na komisje poborowe 754 zwiększono dochody w związku z otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zakupu beczkowozu do wody pitnej, sfinansowanie zakupu paliwa dla KP PSP oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 757 Zwiększono wydatki na odsetki i prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego i inwestycyjnego, zmniejszono w całości poręczenie dla N ZOZ i PSP ZOZ 758 zmniejszono plan rezerw z przeznaczeniem na wydatki dla oświaty, domów pomocy społecznej i inne 801 zwiększono wydatki w związku z programami unijnymi oraz zwiększonymi wydatkami remontowymi w jednostkach oświatowych. Zmniejszenie dotyczyło rozliczenia wybudowanej hali sportowej przy ZSO w Żarach oraz zmniejszoną subwencją oświatową, 803 zwiększono środki na stypendia dla studentów na rok szkolny 2005/ Zwiększono środki na wydatki bieżące i remonty w domach pomocy społecznej, na świadczenia na rodziny zastępcze, na programy opracowane przez PCPR 853 zwiększono wydatki na wypłatę przyznanej pomocy repatriantom oraz o środki na programy opracowane przez PUP 854 zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006, na remonty w SOSW oraz PPP w Lubsku. 926 zwiększono wydatki na dofinansowanie do programów unijnych i o środki unijne. 15

16 Tabela 10. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków w roku ( w zł ) Lp Rady Zarządu Dział Nazwa + - nr z dnia nr z dnia Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wych / Pomoc społeczna Administracja publiczna / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Leśnictwo Transport i łączność Administracja publiczna XXVII/182/ Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wych Gospodarka mieszkaniowa Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wych / Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Działalność usługowa / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Transport i łączność Obsługa długu publiczn XXVIII/190/ Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wych Administracja publiczna / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wych / Administracja publiczna Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna

17 854 Edukacyjna opieka wych / Różne rozliczenia Pomoc społeczna Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Obsługa długu publiczn XXX/211/ Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecz Edukacyjna opieka wych Kultura fizyczna i sport / Różne rozliczenia Edukacyjna opieka wych Transport i łączność Administracja publiczna Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 18 XXXI/221/ Obsługa długu publiczn Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wych Kultura fizyczna i sport Różne rozliczenia / Oświata i wychowanie Edukac. opieka wychow Kultura fiz. i sport Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa / Działalność usługowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie XXXII/222/ Ochrona zdrowia Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna / Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożar Różne rozliczenia

18 23 387/ / / XXXIII/231/ / / / XXXIV/240/ / / / Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Kultura fiz. i sport Administracja publiczna Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Pomoc społeczna Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Edukac. opieka wychow Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Administracja publiczna Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Transport i łączność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Edukac. opieka wychow Różne rozliczenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Edukac. opieka wychow Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna

19 34 XXXV/242/ Oświata i wychowanie Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Obsługa długu publicz XXXVI/248/ Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Edukac. opieka wychow Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie / Pomoc społeczna Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar Obsługa długu publ XXXVII/249/ Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Edukac. opieka wychow Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fiz. i sport / Różne rozliczenia Edukac. opieka wychow / Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie XXXVIII/256/ Szkolnictwo wyższe Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Edukac. opieka wychow Razem

20 Część II A. DOCHODY REALIZACJA BUDŻETU W ROKU 2005 Realizacja dochodów w roku 2005 przedstawiała się następująco: - plan po zmianach zł - wykonanie zł, tj. 100,44% Tabela 11. Wykonanie dochodów ( w zł ) Wyszczególnienie Wykonanie rok 2004 Plan na po zmianach Wykonanie rok 2005 % 4 : 2 % 4 : Razem dotacje ,78 99,31 Dotacje ,16 99,61 Dotacje ,23 100,00 Dotacje ,97 100,00 Dotacje ,65 97,90 Dotacje ,00 100,00 Dotacje ,95 100,00 Dotacje Dotacje Dotacje ,23 103,70 Dotacje ,77 Razem subwencja ogólna ,27 100,00 Część oświatowa subw. ogól ,90 100,00 Część wyrównaw.subw. ogól ,79 100,00 Część równoważ.subw.ogól ,63 100,00 Razem dochody własne ,84 102,10 Udziały w podat. od osób. fiz ,58 103,70 Udziały w podat. od osób pr ,88 104,03 Środki na uzupeł.doch.pow ,16 100,00 Dochody jst związane z ,50 73,37 realiz.zadań adm.rządowej Pozostałe dochody i wpływy ,61 101,70 Wpływy ze sprzedaży mienia ,89 100,00 Odsetki od środków na ,66 95,82 rachunkach bankowych Środki pozyskane z innych ,92 99,95 źródeł ,6298 Razem dochody budżetu ,28 100,44 Realizację dochodów w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela

21 Tabela 12. Plan i wykonanie dochodów Rok 2005 % Dział Rozdział Nazwa 6:5 plan wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( w zł) , , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 21

22 6439 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 22

23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Nadzór budowlany , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Starostwa powiatowe ,43 Wpływy z opłat za koncesje ,50 i licencje 0690 Wpływy z różnych opłat ,91 23

24 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , Komisje poborowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne ,00 24

25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 25

26 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencja ogólna z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencja ogólna z budżetu państwa , , , , , , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencja ogólna z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Licea ogólnokształcące ,09 26

27 0750 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 27

28 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , , , , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 28

29 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczowychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ,00 i opłat 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,74 29

30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , Rodziny zastępcze , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierż.. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki ,33 Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 30

31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów , , , , Powiatowe urzędy pracy , Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pomoc dla repatriantów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 31

32 , , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , Pozostałe odsetki ,65 32

33 Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,90 Razem ,44 33

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW. Dz. Rozdz. dochody bieżące

PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW. Dz. Rozdz. dochody bieżące Załącznik Nr 1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW Dz. Rozdz. dochody bieżące dochody majatkowe Przewidywane wykonanie 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan na 2008 r. 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 1473 UCHWAŁA NR 718/249/14 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR 294/110/12 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo