roku wyniosto 98,5 % planu, co kwotowo stanowi o zt mniej do juz pomniejszonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "roku wyniosto 98,5 % planu, co kwotowo stanowi o 163 265 zt mniej do juz pomniejszonego"

Transkrypt

1 Budzet gminy na 2012 r. uchwalony przez Rad Gminy Psary w dniu 22 grudnia 2011 r. uchwata. nr XIV/143/2011, po stronie dochodow budzetowych zamykat si kwota ,39 zt, przychody stanowity kwote ,29zt, a po stronie wydatkow budzetowych kwota^ ,23 zt oraz rozchodow ,45 zt - na sptat? kredytow zaciajgnie.tych w Banku Spotdzielczym w Psarach na budowe. wodociajgu Sarnow Preczow, oraz na przebudow nawierzchni ul. Granicznej w Psarach i Strzyzowicach oraz pozyczki zaciajgniqtej w WFOSiGW w Katowicach na budow? wodociajgu Sarnow Preczow, budowe. wodociajgu w Da^biu Gola_szy i Brz^kowicach Dolnych na termomodernizacj wraz z wymiana^ zrodta ciepta i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Psarach. W wyniku wprowadzonych zmian budzet Gminy na dzieri r. wynosit po stronie dochodow budzetowych ,12 zt, a po stronie wydatkow budzetowych ,12 zt. W 2012 r. zaciajgni^te zostaty pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajs(ce finansowanie zadan obj^tych dofinansowaniem z PROW w kwocie zt, oraz kredyt dtugoterminowy w kwocie zt na sptat wczesniej zaciajgni^tych zobowiqzari. W 2012 r. sptaty zaciajgni^tych kredytow bankowych i pozyczek wyniosty ,85 zt. Dtug gminy na koniec 2012 r. wyniost ,20 zt z tytutu kredytow dtugoterminowych oraz zt z pozyczek krotkoterminowych zaciqgni^tych w BGK na wyprzedzajsice finansowanie boisk wielofunkcyjnych realizowanych na podstawie umow z PROW. Pozyczki te zostana. pokryte srodkami przekazanymi przez Urzajd Marszatkowski po przyj^ciu rozliczenia zadan. Pomimo zaciajgni^cia kredytu i pozyczek na wyprzedzaja^ce finansowanie inwestycji dtug gminy zmniejszony zostat o ,85 zt w stosunku do zadtuzenia na koniec 2011 r. wynosza^cego ,05 zt. Zauwazyc nalezy, ze od 2 lat utrzymuje si tendencja spadkowa zadtuzenia Gminy- w 2011 r. zmniejszyto si o kwot ,51 zt. Nadwyzka operacyjna (roznica dochodow bieza_cych i wydatkow bieza_cych) w 2012 r. wyniosta ,53 zt, natomiast w 2011 r. osiajgne.ta wartosc ,30 zt. Mniejsza nadwyzka w 2012 r. wynika z przeszacowania przez Ministra Finansow wartosci podatku dochodowego od osob fizycznych, ktory powinien wptyna^c do budzetu Gminy, co spowodowato koniecznosc obnizenia planu dochodow bieza^cych o zt w trakcie roku. W2012 r. Gmina nie udzielata por czeri i gwarancji innym podmiotom. Realizacja budzetu w zakresie dochodow przebiegata prawidtowo, dochody zrealizowano w 93,99%,w tym: dochody bieza.ce 97,84 %, a dochody majqtkowe 67,02%. Na nizsze wykonanie dochodow majajtkowych wptyw miat brak rozliczenia wptywu srodkow z PROW przeznaczonych na budow? boisk wielofunkcyjnych, a uj^tych po stronie dochodow majajtkowych. Znacznie powyzej planu zrealizowano dochody ze sprzedazy sktadnikow majajtkowych - 122,76% co stanowi ,82 zt ponad plan, ktory wynosit OOO.Ostatecznie wptywy ze sprzedazy sktadnikow majajtkowych wyniostyl zt. Powyzej planu realizowano rowniez dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majajtkowych - 110,35 %, w podatku od spadkow i darowizn 137,71 %, podatku od czynnosci cywilnoprawnych - 107,51%, podatku lesnym - 101,31%. Problem przy realizacji dochodow bieza_cych budzetu stanowito zmniejszenie przez Ministra Finansow prognozowanej kwoty wptywu podatku dochodowego od osob fizycznych, przekazywanego gminie przez ministerstwo. W trakcie roku nastapito zmniejszenie dochodow gminy o 600 tys. zt, natomiast wykonanie podatku na koniec roku wyniosto 98,5 % planu, co kwotowo stanowi o zt mniej do juz pomniejszonego planu. Realizacja budzetu w zakresie wydatkow wyniosta 93,01 %. W zakresie wydatkow majajtkowych wykonanie wynosi 86,31 %, a spowodowane to jest planowaniem wydatkow majajtkowych na poziomie wartosci kosztorysow wykonawczych, natomiast realizacja nast^puje zgodnie z

2 wynikami post^powan przetargowych - z reguty nizsze. Wydatki bieza_ce zrealizowano na poziomie 94,25%. Gmina nie miata na koniec 2012 r. zobowia/ari wymagalnych. Realizowano nastf puja_ce projekty przy dofinansowaniu unijnym : - zadania wspotfinansowane przez PROW: 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogolnodost^pnego w Gola^szy Gornej projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,05 zt dotacja ,00 zt. 2.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogolnodost^pnego w Gorze Siewierskiej projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,45 zt dotacja ,00 zt. 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogolnodostepnego w Grodkowie projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,05 zt dotacja ,00 zt. 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogolnodost^pnego w Malinowicach projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAR6W WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,56 zt dotacja ,00 zt 5. Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brz^kowicach Dolnych projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAR6W WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,41 zt dotacja ,00 zt 11.Wyposazenie swietlicy w Malinowicach przy ul. Szkolnej 23 projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,93 zt dotacja ,00 zt 12.Budowa wodociajgu z rur PE w Da_biu, Gola^szy i Brz^kowicach Dolnych PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH 321 Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej kwota inwestycji ,56 zt dotacja ,88 zt W Psarach zakoiiczono rowniez budow kompleksu sportowego wraz z infrastruktura w ramach programu,,moje boisko Orlik 2012" wspotfinansowane przez Urz^d Marszatkowski i Ministerstwo Sportu za kwot? ,59 zt, z czego zt stanowito dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie Projektu:,,Ucz s/ nowoczesnie!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego poprzez Dziatanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, polegaja_cego na przeprowadzeniu kursu dla uczniow Szkot Podstawowych w Ds[biu oraz Grodkowie, poprzez ktory poznali oni i przyswoili sobie techniki wspomagaja^ce koncentracj? uwagi oraz nowoczesne metody utatwiaja^ce zapami^tywanie. Umowa o dofinansowanie Projektu:,,Sposoby na szybkie i efektywne uczenie sie -dzieci powinny je znac" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego poprzez Dziatanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, polegajsicego na przeprowadzeniu kursu dla uczniow Szkot Podstawowych w Samowie oraz Strzyzowicach.

3 W 2012 roku kontynuowano realizacj projektu,,jestem wyjqtkowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego. Gmina Psary otrzymata w 2012 roku kolejne transze dofinansowania w wysokosci ,00 zt, oraz 2.440,21zt jako zwrot niewykorzystanych srodkow za 2011r. Wsparciem zostali obj^ci uczniowie klas I-III wszystkich szkot podstawowych naszej gminy. Gtownym celem projektu jest tagodzenie trudnosci w nauce oraz rozwoj zainteresowari uczniow poprzez indywidualizacj procesu nauczania. Projekt systemowy,,praca si optaca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego. Zgodnie z programem rzajdowym,,radosna Szkota" wykonano dokumentacj? projektowa. i zrealizowano plac zabaw na terenie Szkoty Podstawowej w Strzyzowicach. Z Fundacja^ Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa^ Agencja^ Programu,,Uczenie si przez cate zycie" Comenius - realizowano umow na dofinansowanie wspotpracy mi^dzynarodowej mi^dzy placowkami szkolnymi w latach na kwot$ EUR, w tym Szkota Podstawowa w Strzyzowicach EUR i Gimnazjum w Psarach EUR. Z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umow w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu srodrocznego w roku szkolnym 2011/2012. Zmiany zwi^kszaja^ce i zmniejszaja_ce budzet Gminy wprowadzane byty uchwatami Rady Gminy oraz zarzstdzeniami Wojta i wyniosty: Zwi^kszenia Zmniejszenia - dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ zadan bieza^cych z zakresu administracji rzajjowej oraz innych zadaii zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami ,98 - dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj? wtasnych zadan bieza^cych gmin (zwiazkow gmin) dotacje celowe otrzymane od samorza_du wojewodztwa na zadania bieza_ce realizowane na podstawie porozumien (umow) mi dzy jednostkami samorza_du terytorialnego ,75 subwencje ogolne z budzetu panstwa ,00 srodki na uzupetnienie dochodow gmin dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce realizowane przez gmin? na podstawie porozumien z organami administracji rzajdowej

4 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieza^ce realizowane na podstawie porozumieii (umow) mie.dzy jednostkami samorza^du terytorialnego Wptywy z tytufu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorza_du terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari bieza^cych srodki na dofinansowanie wtasnych zadah bieza^cych gmin pozyskane z innych zrodet podatek dochodowy od osob fizycznych grzywny i inne kary pieni^zne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych wptywy z roznych optat dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majajkowych Skarbu Pahstwa jednostek samorza^du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze wptywy z ustug wptywy z roznych dochodow wptywy z optaty produktowej podatek od spadkow i darowizn darowizny w postaci pienie.znej odsetki 700 RAZEM ,

5 Wykonanie dochodow budzetowych w uj?ciu ogolnym przedstawia si? nastepujqco: Dziat Rozdziaf Nazwa Plan ogdtem Wykonanie % biez^ce 010 Rolnictwo i towiectwo , ,96 96,44% w tym z tytutu dotacji i srodkow na :inansowanie wydatkdw na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majajkowych Skarbu Panstwa, jednostek 0750 samorza.du terytorialnego lub innych ednostek zaliczanych do sektora finansow Dublicznych oraz innych umow o 1 650,00 646,99 39,21% aodobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadari bieza.cych z 2010 zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) , ,97 100,00% ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy 2710 finansowej udzielanej mi^dzyjednostkami samorza.du terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari bieza.cych 4 000, ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 103,94% w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wptywy z optat za zarza^d, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 5 000,00 871,64 17,43% 0690 Wptywy z roznych optat , ,35 96,12% Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow maja.tkowych Skarbu Paiistwa, jednostek 0750 samorza_du terytorialnego lub innych ednostek zaliczanych do sektora finansow jublicznych oraz innych umow o sodobnym charakterze , ,20 110,35% ozostate odsetki 2 000,00 206,81 10,34% 710 Dziatalnosc ustugowa , ,00 106,36% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wptywy z ustug , ,00 106,36% 750 Administracja publiczna , ,56 85,29% w tym z tytutu dotacji i srodkow na Finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 Grzywny i inne kary pieni^zne od os6b 0580 prawnych i innych jednostek 5 936, ,56 121,47% organizacyjnych 0690 Wptywy z roznych optat 2 800, ,76 116,67% 0920 Pozostate odsetki 140, Wptywy z roznych dochodow , ,22 88,60%

6 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari biezacych z 2010 zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) , ,83 99,25% ustawami Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania biezace realizowane na podstawie Dorozumieri (umow) mi^dzyjednostkami , ,72 25,81% samorzadu terytorialnego Dochody jednostek samorzadu 2360 terytorialnego zwiazane z realizacj^ zadari z zakresu administracji rzadowej oraz nnych zadari zleconych ustawami 12 29,45 245,42% Urz^dy naczelnych organow wtadzy 751 Daristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 3 454, ,00 95,54% w tym z tytu+u dotacji i rodk6w na finansowanie wydatkfiw na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, 0 o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu Daristwa na realizacj? zadari biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) 3 454, ,00 95,54% ustawami Dochody od osob prawnych, od osob 756 :izycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz , ,59 97,70% wydatki zwiazane z ich poborem w tym z tytutu dotacji i srodkow na :inansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem Srodkow, 0 o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i odatek dochodowy od osob fizycznych , ,00 98,50% 0020 Podatek dochodowy od osob prawnych , ,08 93,76% 0310 Podatek od nieruchomosci , ,32 96,73% 0320 Podatek rolny , ,58 86,36% 0330 Podatek lesny , ,26 101,31% 0340 Podatek od srodkow transportowych , ,56 90,97% Dodatek od dziatalnosci gospodarczej osob 0350 :izycznych, optacany w formie karty , ,00 83,57% podatkowej odatek od spadkbw i darowizn , ,50 137,71% 0410 Wptywy z optety skarbowej , ,00 74,02% 0480 Wptywy z op*at za zezwolenia na sprzedaz alkoholu , ,90 106,48% Wptywy z innych lokalnych op*at 0490 sobieranych przez jednostki samorza^du erytorialnego na podstawie odr?bnych , ,17 49,93% ustaw odatek od czynnosci cywilnoprawnych , ,00 107,51% 0690 Wptywy z roznych optat , ,40 24,54% 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat , ,70 55,69% 0920 Pozostate odsetki 200 7,12 3,56% 758 Rozne rozliczenia , ,21 100,00% w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0

7 0920 Pozostate odsetki ,64 100,53% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu aaristwa na realizacj wtasnych zadaii Dieza.cych gmin (zwia_zkow gmin) , ,57 99,84% 2750 Srodki na uzupetnienie dochodow gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa , ,00 100,00% 801 OSwiata i wychowanie , ,01 75,31% w tym z tytulu dotacji i srodkow na Finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,18 75,95% 0690 Wptywy z roznych optat , ,00 63,33% Odsetki od dotacji oraz ptetnosci: 0909 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci -507, Wptywy z roznych dochodow 2 415, ,35 74,88% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budzetu saristwa na zadania bieza_ce realizowane jrzez gmin na podstawie porozumieri z organami administracji rzajdowej , ,34 87,34% Dotacje celowe otrzymane z budzetu 2030 jaristwa na realizacje wtasnych zadan jieza^cych gmin (zwia_zkow gmin) , ,42 74,67% Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewodztwa na zadania bieza^ce realizowane na podstawie porozumien umow) mi dzy jednostkami samorza_du erytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorzqdu wojewodztwa na zadania bieza^ce ealizowane na podstawie porozumien umow) mi^dzy jednostkami samorza_du erytorialnego Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari bieza^cych gmin (zwiazkow gmin), jowiatow (zwiazkow powiatow), samorza^dow wojewodztw, pozyskane z nnych zrode* Srodki na dofinansowanie wtesnych zadari jieza^cych gmin (zwia^zkbw gmin), jowiatbw (zwiqzkow powiatbw), samorza_dow wojewodztw, pozyskane z nnych zrodet i/vpfywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatno ci, n tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci , , , , , , ,72 0, ,90 86,60% 77,02% 90,07% 0,00% i/vptywy ze zwrotbw dotacji oraz ptetnosci, 2919 m tym wykorzystanych niezgodnie z orzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci -439, Ochrona zdrowia 2 030, ,00 100,00% at tym z tytulu dotacji i srodkow na inansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, d ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0

8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 3ostaci pieni^znej 1 500, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budzetu Datistwa na realizacj zadari biezacych z 2010 zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ,00 100,00% ustawami 852 Pomoc spoteczna , ,97 100,29% m tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziafem srodkow, , ,56 99,88% o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu Daristwa na realizacj zadari bieza_cych z 2010 zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) , ,01 99,75% ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu 2030 Daristwa na realizacj? wtasnych zadari Diezapych gmin (zwiazkow gmin) , ,34 99,46% Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewbdztwa na zadania biezace 2337 realizowane na podstawie porozumieri (umow) mi^dzy jednostkami samorzadu , ,50 100,00% ierytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewodztwa na zadania biezace 2339 realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy jednostkami samorzadu 2 722, ,81 95,29% :erytorialnego Dochody jednostek samorzadu 2360 erytorialnego zwiazane z realizacja^ zadari z zakresu administracji rzadowej oraz nnych zadari zleconych ustawami 8 000, ,06 240,26% Wptywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2917 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w -9,26 art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci Wptywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w -0,49 art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,80 96,92% w tym z tytutu dotacji i srodkbw na inansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, 0 #DZIEL/0! o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i otacje celowe otrzymane z budzetu >aristwa na realizacje wtasnych zadari >iezacych gmin (zwiazkow gmin) , ,00 100,00% Wptywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 )rzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w ,20 art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska , ,98 95,06% w tym z tytutu dotacji i srodkbw na inansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkbw, 0 0,00% o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

9 0400 I/Vptywy z optaty produktowej 5 650, ,58 100,03% /Vptywy z roznych opjat , ,31 102,86% 0830 Wptywy z ustug , ,09 89,67% bieza.ce razem: , ,08 97,84% w tym z tytu+u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, , ,74 80,71% o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 maja_tkowe 600 Transport i ta_cznosc 0, ,80 m tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu wojewbdztwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 0, ,80 Dorozumieri (umow) mi^dzyjednostkami samorza.du terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,82 122,76% w tym z tytulu dotacji i Srodkow na Finansowanie wydatkdw na realizacj zadan finansowanych z udziatem srodkow, 0 o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i l/vptywy ze sprzedazy skladnikdw najajkowych , ,82 122,76% 750 Administracja publiczna 5 950,00 i/v tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkbw europejskich oraz srodkbw, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 5 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 5 950, Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska ,00 0,00 0,00% i«tym z tytuhj dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, ,00 0,00% o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorza.du wojewodztwa na inwestycje i zakupy 6637 nwestycyjne realizowane na podstawie ,00 0,00 0,00% Dorozumieri (umow) miedzyjednostkami samorza.du terytorialnego 926 <ultura fizyczna , ,00 29,24%

10 w tym z tytutu dotacji i srodkow na Finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkbw, ,00 0,00% o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu 6630 wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Dorozumien (umow) miedzy jednostkami , ,00 102,46% samorzadu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy 6637 nwestycyjne realizowane na podstawie Dorozumien (umow) miedzy jednostkami ,00 0,00% samorzadu terytorialnego maja.tkowe razem: , ,62 67,02% w tym z tytulu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogotem: , , ,70 0,00% 93,99% w tym z tytutu dotacji Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodk6w, o ktorych mowa w , ,74 21,25% art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonanie budzetu Gminy w zakresie wydatkow budzetowych za 2012 r. nast^pujetco: przedstawia 10

11 Szczegolowe wykonanie budzetu Gminy przedstawia sie nastepujaco: Dzial 010 Rolnictwo i towiectwo Plan wydatkow po zmianach wynosi ,98 zt, wykonanie ,36 zt. Za prenumerat?,,aktualnosci rolniczych" zaptacono 412,50 zt. Optata na rzecz Izby Rolniczej wyniosta 7 045,89 zt. Zwrot optaty akcyzowej dla rolnikow oraz koszty gminy zwia/ane z tym zadaniem wyniosty ,68 zt. Zakupiono drzewa miododajne - lipy za kwot? zt, oraz bazanty za kwot? zt. Dziat 600 Transport i tqcznosc Plan wydatkow po zmianach wynosit ,05 zt, a wykonanie ,91 zt. Na pokrycie kosztow funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwot? zt. Na zakup materiatow wydatkowano ,73 zt, zakupiono mas? asfaltowa^, tablice i znaki drogowe, materiaty do remontow drog oraz paliwo do sprz^tu. W zakresie ustug remontowych wydatkowano ,82 zt : opracowano dokumentacj? projektowa, remontu drog gminnych wraz z odprowadzeniem wod opadowych za kwot zt, za renowacj? nawierzchni ul. Podwale i Ogrodowej w Strzyzowicach, cz?sci ul.gornej w Gorze Siewierskiej, ul. Spacerowej w Sarnowie poprzez potozenie naktadki asfaltowej zaptacono ,17 zt, za utwardzenie nawierzchni drog gminnych frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsja^ utwardzaja^ wydatkowano ,75 zt- prace te wykonano na nastepuja_cych drogach: ul. Kwiatowa i Wschodnia w Grodkowie, Jasna i Zrodlana w Sarnowie, Jaworowa i Brzezna w Preczowie oraz Polna w Psarach. Za wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do boiska w Golaszy Gornej zaptacono ,11 zt. W zakresie ustug pozostatych wydatkowano ,80 zt, z tego: za sprzatenie przystankow i wywoz odpadow zaptacono zt, a za zimowe utrzymanie drog ,74 zt. Za wykonanie pozimowej naprawy nawierzchni drog gminnych zaptacono ,60 zt prace wykonywane byty przez Firm? DROGREM z Bytomia.Za ustugi sprz^towo transportowe oraz usuwanie odpadow z poboczy drog zaptacono ,93 zt. Za wykonanie dokumentacji projektowych remontu drog gminnych, przestrzeni publicznych przy drogach gminnych w Gorze Siewierskiej, Preczowie, Strzyzowicach i Psarach oraz projekt organizacji ruchu w Sarnowie zaptacono ,02 zt. W zakresie inwestycji wybudowane zostaty dwie drogi gminne - Kasztanowa w Psarach, ktora, realizowato Konsorcjum firm,,etos" i,,anesti" Piotra i Danuty Justyniarskich za kwote ,54 zt oraz ul.belna w Strzyzowicach, realizacja: Drogrem s.c. Bytom za ,09 zt. W ramach porozumienia z Powiatem b^dzinskim wydatkowano ,66 zt na wykonanie chodnika w Sarnowie przy ul. Wiejskiej, przy ul. 1 go Maja w Strzyzowicach oraz odwodnienia cz?sci ul. Szkolnej w Psarach. W ramach tej kwoty wykonano rowniez projekty chodnikow wraz z odwodnieniem przy ul.kosciuszki w Gorze Siewierskiej oraz w Brz?kowicach Gornych i Gola_szy Gornej, przy ul. Wiejskiej w Malinowicach oraz przy ul. Belnej w Strzyzowicach. Za umieszczenie urza^dzen wodociajgowych w pasie drogowym drog powiatowych zaptacono ,05 zt. 13

12 Dziat 630 Turystyka Wydatkowano zt za opracowanie projektu oznakowania turystycznych tras rowerowych na terenie Gminy. Dziat 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatkow wynosi zt, a wykonanie ,91 zt. Za podziat dziatek i sporzqdzenie dokumentacji, rozgraniczenia nieruchomosci zaptacono zt, ogtoszenia o przetargach wyniosty ,25 zt, wyceny nieruchomosci wyniosty zt, optaty sadowe i wykonanie map do celow projektowych oraz wypisy z rejestru gruntow wyniosty ,06 zt. Odszkodowania za przej^cie nieruchomosci wyniosty zt, a za sporza_dzenie aktu notarialnego 839,60 zt. Dzial710 Dziatalnosc ustugowa Plan wynosi zt, a wykonanie zt. W ramach podpisanej umowy z Pracownia^ Projektowa. Urbanistyki i Architektury,,LAD" z Katowic wykonano opracowanie cza_stkowe planu zagospodarowania przestrzennego dla sotectwa Preczow ul. Polna i Zielona za kwot zt. Za udziat w posiedzeniach gminnej komisji urbanistycznej wyptacono 985 zt. Dziat 750 Administracja publiczna Urz^dy Wojewodzkie Plan dotacji na zadania zlecone wyniost ,00 zt.wydatkowano ,83 zt z tego: na wynagrodzenia wydatkowano 45,354 zt, dodatkowe wynagrodzenie roczne zt, sktadki na ubezpieczenia spoteczne zt, Fundusz Pracy zt. Za przywoz dowodow osobistych zaptacono 334,83 zt. Zakupiono niszczark? za 479 zt, a oprawa ksiajg USC wyniosta 1000zt RADA GMINY Ogdfem - Plan ,00 Wykonanie ,081 z czego: > diety radnych ,00 > zakup artykutow spozywczych ,08 zt 14

13 75023 URZAD GMINY Ogotem - Plan ,48 Wykonanie ,67 z czego: 6 401,65 zt wydatkowano na zakup odziezy roboczej, srodkow czystosci i ekwiwalent za pranie odziezy roboczej oraz zakup wody mineralnej. Wynagrodzenia osobowe pracownikow wyniosty ,21 zt, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 zt. Sktadki na ubezpieczenia spoteczne ,84 zt, a sktadki na Fundusz Pracy ,69 zt. Wptata na PFRON wyniosta zt. Wynagrodzenia gospodarzy gminnych obiektow sportowych i komunalnych wyniosty ,64 zt. Na zakup materiatow i wyposazenia wydatkowano ,97 zt, w ramach tej kwoty zakupiono: artykuty spozywcze do kancelarii Urz^du, nagrody, puchary i kwiaty wr^czane przez Wojta ,20 zt, pras oraz prenumerata i aktualizacja publikacji dla pracownikow ,59 zt, druki i materiaty biurowe, tonery i pieczajtki ,46 zt, srodki czystosci i art. gospodarcze ,74 zt, utrzymanie samochodu " Gazela" w tym paliwo i naprawy samochodu ,52 zt. Za odnowienie certyfikatow podpisow elektronicznych zaptacono 999,00 zt. Za materiaty do remontu archiwum UG oraz cz^sci do drobnych napraw zaptacono ,77 zt Na zakup odkurzacza, drukarki, dysku twardego do komputera oraz komputera, zestawu nagtosnieniowego, wydatkowano ,69 zt. Za energie. elektryczna^ zaptacono ,49 zt, wod<? ,58 zt, gaz ,29 zt. Badania okresowe pracownikow kosztowaty 1602 zt. W ramach ustug pozostatych wydatkowano ,47 zt, z czego: - monitoring - obstuga i naprawy ,22 zt - wywoz nieczystosci ,50 zt - przesytki listowe i prenumeraty ,52 zt - czynsz dzierzawny kserokopiarek i wydruki ponad limit ,04 zt - dostawa i montaz serwera i centrali telefonicznej obstuguja^cej Urza_d i jednostki gminy oraz zakup programow i instalacja ,74 zt, - zakup i montaz systemu monitoringu CCTV ,59 zt - ustuga doradztwa podatkowego ,08 zt - remont samochodu Gazela ,70 zt - umowy serwisowe oprogramowania, konserwacja i przeglajj sprz^tu biurowego ,30 Za dostep do Internetu zaptacono 9 944,19 zt, optaty za abonament telefonii komorkowej zaptacono 4 806,10 zt, a za telefony stacjonarne abonament wyniost ,84 zt. Na podroze stuzbowe pracownikow wydatkowano ,22 zt z czego ryczatty za u zywanie samochodow prywatnych wyniosty ,39 zt. Koszty zagranicznej podrozy stuzbowej Wojta wyniosty 868,84 zt. W ramach roznych optat i sktadek wydatkowano ,15 zt z czego: zt ubezpieczenia budynku Urz^du i OC z tyt. prowadzonej dziatalnosci zt ubezpieczenie NW pracownikow zatrudnionych w ramach prac spotecznie uzytecznych ,15 zt koszty egzekucji, optat komorniczych i sa^dowych ,00 zt ubezpieczenie GIMBUSA Na Zaktadowy Fundusz 6wiadczeri Socjalnych przekazano srodki w wysokosci ,73 zt. Na szkolenia pracownikow wydatkowano ,70 zt. W ramach zakupow majajtkowych wydatkowano 4496,46 zt na zakup komputera oraz 6 394,08 zt na zakup rusztowan budowlanych PRO-TEC PROMOCJA JST Ogotem - Plan ,00 Na promocj? gminy wydatkowano ,31 zt, z czego: zt zaptacono za opracowanie materiatow promocyjnych gminy oraz wizualizacj? gminy, 15

14 ,88 zt - materiaty promocyjne.gadzety firmowe, koszulki reklamowe i nagrody Wojta zt- emisja reklamy inwestycyjnej i prowadzenie kampanii reklamowej ,43 zt - druk gazety gminnej,,gtos Gminy Psary", plakatow promocyjnych.oferty inwestycyjnej,banerow, zt optata za wynaj^cie powierzchni pod stoisko promocyjne POZOSTALA DZIAtALNOSC Ogotem - Plan ,00 Wykonanie ,63 z czego: 1. Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych > diety sottysow ,00 2. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne > inkaso sottysow za zbieranie podatkow ,00 3. Zakup materiatow i wyposazenia > prenumerata Gazety Soteckiej - 658,68 zt 4. Rozne optaty i sktadki > sktadka na Sla_ski Zwiazek Gmin i Powiatow ,95 > sktadka cztonkowska w Lokalnej Grupie Dziatania,,Brynica to nie granica" zt Dziat 751 Urz^dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sa.downictwa Plan po zmianach wyniost zt, a wykonanie zt Na prowadzenie statego rejestru wyborcow wydatkowano zt. Dziat 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Ogotem - Plan ,00 Wykonanie ,39 zt z czego: 1. Sktadki na ubezpieczenie spoteczne - 333,78 zt 2. Sktadki na Fundusz Pracy - 48,54 3. Wynagrodzenia bezosobowe > wynagrodzenia konserwatorow ,80 4. Zakup materiatow i wyposazenia > doposazenie jednostek w ubrania i sprz t ,42 > paliwo, oleje do samochodow ,71 > zakup cz sci do samochodow strazackich ,21 16

15 5. Zakup energii > energia ,09 > gaz ,77 > woda-1355,47 6. Zakup ustug zdrowotnych zt 7. Zakup uslug remontowych > dofinansowanie remontu samochodu pozarniczego OSP Gora Siewierska zt 8. Zakup ustug pozostatych > badania techniczne pojazdow ,50 > przegla_dy techniczne i instalacji elektrycznej obiektach ,50 zt > inne ustugi, w tym : wywoz nieczystosci, ,41 > lakierowanie samochodu OSP Strzyzowice zt > naprawa samochodu-1416,57zt 9. Rozne optaty i sktadki > ubezpieczenie samochodow strazackich , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych > materiaty budowlane do remontu remizy OSP w Preczowie , OBRONA CYWILNA Ogdfem - Plan 1 300,00 Wykonanie 110,28 z czego: 1. Podroze stuzbowe krajowe > delegacje-110, Usuwanie skutkow kl$sk zywiotowych Ogotem - Plan 6 000,00 Wykonanie ,48 z tego: > wyposazenie magazynu przeciwpowodziowego ,48 Dziat 757 Obstuga dtugu publicznego Od zaciajgni^tych kredytow bankowych i pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje zaptacono odsetki w kwocie ,98 zt. 17

16 Dziat 801 Oswiata i wychowanie Rozdziat Szkoty podstawowe dziatalnosc podstawowa Plan finansowy wynosi ,00 zt.w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,22 zl. co stanowi 99,60% planu. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracownikow administracji i obstugi wyniosty ,63 zt, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi ,05 zt. Na wyptat? dodatkow wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano ,41 zt. Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w kwocie ,26 zt, a na fundusz pracy ,82 zt. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.437,34 zt. Zakup materiatow i wyposazenia wyniost ,07 zt, w ramach tych srodkow zakupiono: artykuty biurowe, srodki czystosci, prenumerat czasopism, materiaty do remontow i konserwacji, konwertery, tablic? biata,, okablowanie do tablic interaktywnych, panele podtogowe, kosiark? spalinowa,, pawilon ogrodowy,kserokopiark, laptop, komputer). Na zakup energii na bieza_co wydatkowano kwote ,85 zt w tym : za zuzycie energii elektrycznej kwot ,50 zt, zuzycie gazu na kwot ,59 zt i wody na kwot 4.691,76 zt. Na zakup ustug remontowych wydatkowano ,44 zt, w szczegolnosci na napraw? kserokopiarki, cyklinowanie podtogi, konserwacja kottow co, naprawa okien. W ramach zakupu ustug zdrowotnych wykonano badania okresowe pracownikow na kwote ,00 zt. Za zakup ustug pozostatych w postaci: optaty za abonament RTV, wywozu nieczystosci, optaty za prowizje bankowe, monitorowanie obiektu oraz optaty pocztowe, licencje do programu komputerowego firmy Vulcan zaptacono ,05 zt. Za ustug? dost^pu do sieci Internet zaptacono 8.559,89 zt. Ustugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wyniosty 4.649,78 zt. Na podroze stuzbowe wydano 5.000,21 Ubezpieczenie budynku szkoty i sprz^tu to wydatek w wysokosci 6.500,00 zt. zt. Na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych przekazano odpis w wysokosci ,00 zt. Optacono szkolenia pracownikow na kwot ,00 zt. W ramach wydatkow inwestycyjnych zakupiono zmywark? do kuchni szkolnej za 5.049,42 zt. Rozdziat Szkoty podstawowe realizowane projekty,,radosna Szkota" Plan finansowy wynosi ,85 zt. Zgodnie z programem rzsidowym,,radosna Szkota" wykonano dokumentacj? projektowa^ placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej w Strzyzowicach na kwot 4.551,00 zt oraz zakupiono urza^dzenia na plac zabaw w kwocie ,85 zt. Program COMENIUS Plan finansowy ,00 zt. Wydatkowano ,88 zt. Na wyjazdy zagraniczne do Portugalii.Butgarii, Hiszpanii ,20 zt., wyjazdy krajowe 902,02 zt. Na zakup tablicy interaktywnej wydano 3.184,47zt., toner 511,43 zt ustugi pozostate 239,76 zt. Proiekt.Jestem wviatkowy" Plan finansowy na r. w projekcie Jestem wyjajkowy" wynosi ,11zt (plan w 2012r zostat zwi^kszony o dodatkowe srodki przyznane gminie w wysokosci ,00zt) W 2012 roku kontynuowano realizacj? projektu Jestem wyjajkowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego. 18

17 Gmina Psary otrzymata w 2012 roku kolejne transze dofinansowania w wysokosci ,00 zt, oraz 2.440,21zt jako zwrot niewykorzystanych srodkow za 2011r. Wsparciem zostali obj ci uczniowie klas l-lll wszystkich szkot podstawowych naszej gminy. Gtownym celem projektu jest tagodzenie trudnosci w nauce oraz rozwoj zainteresowari uczniow poprzez indywidualizacj procesu nauczania. W ramach projektu odbywaja_ si zaj^cia dla dzieci ze specyficznymi trudnosciami w czytaniu i pisaniu, zaj^cia dla dzieci z trudnosciami w zdobywaniu umiej^tnosci matematycznych, zaj^cia rozwijaja^ce zainteresowania uczniow, oraz zaj^cia logopedyczne. W celu wtasciwej realizacji projektu szkoty zostaly wyposazone w niezb^dne pomoce dydaktyczne do w/w zaj^c. Dzi ki udzielonemu wsparciu, ktore udato si uzyskac ze srodkow unijnych zaj^cia prowadzone sa_ w sposob ciekawy z zastosowaniem aktywnych metod nauczania, ktore przyczynia^ si do wszechstronniejszego rozwoju uczniow. Projekt be.dzie realizowany do r. Plan finansowy na 2012r ,05 zt W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,05 zt, z tego : 1. Wynagrodzenia osobowe ,00zt, 2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek ,02 zt, 3. Zakup ustug pozostatych ( koszt druku plakatow i naklejek informacyjno - promocyjnych) - 75,03 zt. Plan finansowy na r. w projekcie,,ucz sie nowoczesnie!" wynosi ,00 zt z czego w 2012r. otrzymano kwote ,00 zt. Umowa o dofinansowanie Projektu:,,Ucz si$ nowoczesnie!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego poprzez Dziatanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, polegaja^cego na przeprowadzeniu kursu dla uczniow Szkot Podstawowych w Da^biu oraz Grodkowie, poprzez ktory poznali oni i przyswoili sobie techniki wspomagaja^ce koncentracj? uwagi oraz nowoczesne metody utatwiaja^ce zapami^tywanie. Na zakonczenie projektu uczniowie przystapili do olimpiady, ktora miata za zadanie utrwalenie i podsumowanie zdobytych umiej^tnosci z zakresu stosowania nowoczesnych metod uczenia si, a wyniki tej olimpiady wykazaty, ze uczniowie opanowali ksztatcone umiej^tnosci i potrafia^ je wykorzystywac w codziennej pracy. Ponadto dodatkowym celem projektu byty przeprowadzone szkolenia dla rodzicow, maja_ce na celu wyposazenie rodzicow w wiedz z zakresu budowy i pracy umystu, rozwijania wyobrazni, mechanizmow stosowanych w technikach pami^ciowych utatwiaja^cych zapami^tywanie, cwiczenia usprawniaja^ce prac? mozgu tzw Kinezjologi? Edukacyjna_ wg Dennisona. Celem tych warsztatow byto uswiadomienie i wskazanie rozwiazah pozwalajeicych na ksztattowanie i rozwijanie potencjatu umystu dziecka. Projekt realizowany jest do r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot ,66 zt; - wynagrodzenia osobowe (sktadki na ubezpieczenia spoteczne, FP, wynagrodzenia bezosobowe) ,63 zt, - zakup materiatow i wyposazenia (materiaty dydaktyczne, biurowe oraz zakup art. spozywczych na potrzeby szkolenia dla rodzicow) ,92 zt, - zakup ustug pozostatych (koszt druku ulotek oraz plakatow informacyjnych) - 145,51 zt, - przeprowadzenie szkolenia dla rodzicow oraz kursu dla dzieci z zakresu nowoczesnych technik uczenia si ,60 zt. Plan finansowy na r. w projekcie,,sposoby na szybkie i efektywne uczenie s/e - dzieci powinny je znac" wynosi ,00 zt z czego w 2012r. otrzymano kwote ,00 zt. 19

18 Umowa o dofinansowanie Projektu:,,Sposoby na szybkie i efektywne uczenie si$ -dzieci powinny je znac" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego poprzez Dziafanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, polegaja^cego na przeprowadzeniu kursu dla uczniow Szkot Podstawowych w Sarnowie oraz Strzyzowicach, poprzez ktory poznali oni i przyswoili sobie techniki wspomagaja_ce koncentracj? uwagi oraz nowoczesne metody utatwiaja^ce zapami^tywanie. Na zakonczenie projektu uczniowie przystapili do olimpiady, ktora miata za zadanie utrwalenie i podsumowanie zdobytych umiej^tnosci z zakresu stosowania nowoczesnych metod uczenia si, a wyniki tej olimpiady wykazaty, ze uczniowie opanowali ksztatcone umiej^tnosci i potrafia^ je wykorzystywac w codziennej pracy. Ponadto dodatkowym celem projektu byty przeprowadzone szkolenia dla rodzicow, maja.ce na celu wyposazenie rodzicow w wiedz z zakresu budowy i pracy umystu, rozwijania wyobrazni, mechanizmow stosowanych w technikach pami^ciowych utatwiaja^cych zapami^tywanie, cwiczenia usprawniaja^ce prac mozgu tzw Kinezjologi? Edukacyjna. wg Dennisona. Celem tych warsztatow byto uswiadomienie i wskazanie rozwia/ah pozwalaja_cych na ksztattowanie i rozwijanie potencjatu umysiu dziecka. Projekt realizowany jest do r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot ,86 z\; - wynagrodzenia osobowe (sktadki na ubezpieczenia spoteczne, FP, wynagrodzenia bezosobowe) ,63 zl, - zakup materiatow i wyposazenia (materiaty dydaktyczne, biurowe oraz zakup art. spozywczych na potrzeby szkolenia dla rodzicow) ,67 zf, - zakup ustug pozostatych (koszt druku ulotek oraz plakatow informacyjnych) - 145,51 zf, - przeprowadzenie szkolenia dla rodzicow oraz kursu dla dzieci z zakresu nowoczesnych technik uczenia si? ,05 zl. Rozdziat Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych Plan finansowy wynosi ,00 zt.w okresie sprawozdawczym wydatkowano J2zt. co stanowi 99,22 %. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracownikow administracji wyniosty ,58 zt. a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi ,51 zt. Na wyptat? dodatkow wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano ,45 zt. Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w kwocie ,08 zt, a na fundusz pracy 5432,29 zt. Na zakup materiatow i wyposazenia wydano 5.355,47 zt. i sa^to materiaty papiemicze, druki dyplomow, plansze, uktadanki i klocki. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 0 z\. W ramach zakupu ustug zdrowotnych wykonano badania okresowe pracownikow na kwote. 220,00 zt. Zakup ustug pozozstatych to kwota 193,34 zt. Na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano odpis w wysokosci ,00 zt. Optacono szkolenia pracownikow na kwot 160,00 zt. Rozdziat Przedszkola Plan finansowy wynosi ,39 zt.w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,35 zt. co stanowi 99,39 %. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracownikow administracji i obstugi wyniosty ,95 zt, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi ,72 zt. Na wyptat? dodatkow wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano ,97 zt. Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w kwocie ,55 zt, a na fundusz pracy ,76 zt. 20

19 Zakup materiatow i wyposazenia wyniost ,05 zt, w ramach tych srodkow zakupiono: artykuty biurowe, srodki czystosci, cz?sci do komputera, tonery, 2 telewizory, filizanki, ociekacze, sciany do namiotu, flagi, syfon zlewozmywakowy, paliwo do kosiarki, odkurzacz. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 0 zt. Na zakup energii na bieza^co wydatkowano kwot? ,62 zt w tym : za zuzycie energii elektrycznej kwot? 9.128,62 zt, zuzycie gazu na kwot? ,43 zt i wody na kwot? 1.611,34 zt. Na zakup ustug remontowych wydatkowano 9.684,31 zt, i obejmuje ona napraw? kosiarki, czyszczenie chemiczne instalacji CO, montaz stacji uzdatniaja^cej wod? wraz z dostosowanie instalacji wodnej i naprawa wentylatora dachowego. W ramach zakupu ustug zdrowotnych wykonano badania okresowe pracownikow na kwot? 325,00 zt. Za zakup ustug pozostatych w postaci: wywoz nieczystosci i wywoz fekali, optaty bankowe, monitorowanie obiektu, dofinansowanie opieki piel?gniarskiej, licencja na programy Vulcan zaptacono ,18 zt. Za ustug? dost?pu do sieci Internet zaptacono 1.348,11 zt, a za ustugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zaptacono 1.952,40 zt. Na podroze stuzbowe wydano 1.308,73 zt. Ubezpieczenie budynku i sprz?tu zaptacono 2.158,00 zt. Na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano odpis w wysokosci ,00 zt. Optacono szkolenia pracownikow na kwot? 2.619,00 zt. Rozdziat Przedszkola WI potroczu 2012r. realizowano projekt pt.,,tata, mama, przedszkole i ja" W pazdzierniku 2010 roku na terenie 4 placowek wychowania przedszkolnego dziatajqcych w gminie Psary rozpocz?ta si? realizacja projektu,,tata, mama, przedszkole i ja", wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego. Zaj?cia rozpocz?ty si? 2 listopada, poprzedzita je przeprowadzona w pazdzierniku rekrutacja dzieci do grup zaj?ciowych oraz seria spotkan z rodzicami.. Grypy docelowe projektu to dzieci w wieku 3-6 lat ucz?szczaja_ce do przedszkoli i oddziatow przedszkolnych na terenie gminy Psary, rodzice w/w dzieci, funkcjonujsice na terenie gminy 4 placowki wychowania przedszkolnego. Zatozeniem projektu jest podniesienie jakosci oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwi?kszenie liczby dzieci uczestnicza^cych w edukacji przedszkolnej poprzez : poszerzenie oferty zaj?c dodatkowych dla dzieci 3,4,5-letnich, wzrost atrakcyjnosci zaj?c edukacyjnych dla dzieci, wyposazenie dzieci w dodatkowe umiej?tnosci psychofizyczne, wzmocnienie roli ojcow w procesie wychowania, wydtuzenie czasu pracy Przedszkola w Strzyzowicach do godziny 17-tej. W ramach projektu organizowane sa. cotygodniowe zaj?cia logopedyczne, plastyczno - teatralne, muzyczno - taneczne, reedukacyjne oraz gimnastyka ogolnorozwojowa. W kazdej placowce zorganizowano Szkot? Wychowania dla Rodzicow, w ramach ktorej odbywaj^ si? indywidualne konsultacje dla rodzicow. Zostana. dla nich takze zorganizowane warsztaty oraz seria szkoleri. Projekt zakohczyt si? 30 czerwca 2012 roku. Catkowita wartosc projektu to ,00 zt, natomiast pozyskane dofinansowanie to ,97 zt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot? ,73 zt. Wynagrodzenia osobowe pracownikow z pochodnymi wynosity ,48 zt. Zakup nagrod na konkurs, wyposazenia wyniost 934,06 zt. Zakup pozostatych ustug - przewoz dzieci do teatru, wyst?py teatralne, przedstawienia wynosit 2.945,19 zt. 21

20 Za szkolenia rodzicow zaptacono 1.970,00 zt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z wktadu wtasnego kwot 3.551,78 z\ Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wyniosty 3.462,74 zt Zakup materiatow i wyposazenia wyniost 14,23 zt. Zakup pozostatych ustug - przewoz dzieci do teatru wynosit 44,81 zt. Za szkolenia rodzicow zaptacono 30,00 zt. Rozdziat Przedszkola Plan finansowy wynosi ,74 zt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwote ,22 zl na zwrot kosztow dotacji udzielanej przez miasto na kazdego ucznia b da_cego mieszkancem naszej Gminy Psary, ucz^szczaja^cego do niepublicznego przedszkola. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli po korekcie list ptac z projektu wynosito 5.833,39 zt Rozdziat Gimnazja Plan finansowy wynosi ,00 W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,23zt Wynagrodzenia osobowe pracownikow wynosity ,,98 zt, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79 zt. Na wyptat? dodatkow mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwote ,55zt. Sktadki na ubezpieczenie spoteczne wyniosty ,00 zt, a sktadki na fundusz pracy ,53zt. 605,65 zt umowa-zlecenie /nadzorowanie obiektow sportowych,,0rlik7. Na zakup materiatow i wyposazenia wydatkowano kwot ,09 zt w tym: Laptop, meble, art. biurowe i srodki czystosci. Na zakup energii wydatkowano kwot ,97 zt w tym: energiael ,59 gaz ,72 woda 1068, ,99 zt wydatkowano na zakup ustug remontowych /cyklinowanie parkietow w salach lekcyjnych, naprawy sprz^tu/ Na badania okresowe pracownikow wydatkowano kwot 895,00 zt Zakup ustug pozostatych w tym : abonament TV, ztoty abonament Optivum i monitorowania, prowizje bankowe, wywoz nieczystosci, przegla_d serwisowy kottow co i prenumeraty wydatkowano kwote ,86 zt. Na zakup ustug internetowych wydatkowano kwot 1.989,46 zt, a na optaty z tytutu zakupu ustug telefonii stacjonarnej 1.293,55 zt. Podroze stuzbowe 1.979,97zt. Ubezpieczenie budynku i sprz^tu 1.500, ,00 xl przekazano na Zaktadowy Fundusz 6wiadczeh Socjalnych. Na szkolenia pracownikow wydatkowano kwot 5.435,84 zt. Socrates Comenius - Gimnazjum Plan na 2012 r. wynosi ,60 zt W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,76zt: laptop, T-shirty, notatniki z dtugopisem i torby na dokumenty na prezenty dla gosci zagranicznych oraz materiaty do promocji projektu ,83 zt ,39 zt wydatkowano na ustugi transportowe- wycieczki z goscmi zagranicznymi do Oswi^cimia i Krakowa, bilety lotnicze na wyjazd do Aten. Delegacje zagraniczne opiekunow grupy: 3.066,54 zt 140,00 zt ubezpieczenie uczestnikow wyjazdu zagranicznego. 22

21 Rozdziat Dowozenie uczniow do szkot Plan finansowy na 2012r. wynosi ,OOzt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot ,12 z\ ztego: - przewoz dzieci do placowek oswiatowych wynosit ,13 zt. - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunow dowozu wynosit ,99 zt Rozdziat Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli Plan finansowy na 2012r. wynosi 6.300,00 zl W okresie sprawozdawczym wydatkowano na doradcow metodycznych z ksztatcenia zintegrowanego i matematyki kwot 5.600,00 zt co stanowi 89%. Rozdziat Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli Plan na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, czyli koszty zatrudnienia doradcy metodycznego wynosi ,00, z czego wydatkowano ,79 zt tj. 93,76%. Wyptata dodatku wiejskiego to kwota 1.212,35, wynagrodzenia osobowe to ,63zt., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.668,58. Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w wys ,72 zt i fundusz pracy - 69,55zt, na ZF S 933,00 zt., na podroze stuzbowe 459,72 zt. Zakup materiatow i wyposazenia opiewat na kwot 1.993,21 zt. Rozdziat Stotowki szkolne i przedszkolne Plan finansowy wyniost ,00 zt W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,18 zt co stanowi 99,38 % Wyptata ekwiwalentu za odziez 448,71 zt. Wynagrodzenia osobowe pracownikow kuchni wyniosty ,72 zt a dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 zt Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w wys ,44 zt i fundusz pracy 3.007,95 zt. Zakup materiatow i wyposazenia w kwocie 997,49 zt na srodki czystosci i program komputerowy dla intendentki. W ramach zakupu ustug zdrowotnych wykonano badania okresowe pracownikow na kwot 190,00 zt. Na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano odpis w wysokosci 7.383,00 zt. Rozdziat Pozostata dziatalnosc Plan finansowy wynosi ,41 zt Wyptacono dofinansowanie kosztow ksztatcenia mtodocianego w kwocie ,72 zt. Wynagrodzenie dla egzaminatora biora^cego udziat w komisji o nadanie awansu dla nauczyciela wynosi 264,00 zt. W ramach srodkow Funduszu soteckiego dla Szkoty Podstawowej w Grodkowie zakupiono bezpieczna^ nawierzchni za kwote ,58 zt oraz wycisk n?czny za kwot zt. Rozdziat Pozostata dziatalnosc Plan finansowy wynosit ,00 zt W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.892,86 zt co stanowi 86,70 %, w tym srodki z budzetu pahstwa 8.734,34 zt oraz wktad wtasny 1.158,52 zt. Realizacja szkolnych projektow promuja^cych przyjazna^ adaptacje. dzieci w edukacji szkolnej przez Gmin Psary w okresie od wrzesnia do grudnia 2012r. -wyptacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 4.347,20 zt, Zakup nagrod i dyplomow na konkurs w kwocie 374,26 zt, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwot 4950,00 zt. Zakup pozostatych ustug - wykonanie plakatow na kwot 221,40zt. Projekt,,Akademia pierwszoklasisty" realizowany byt w okresie od r. do r. Celem projektu,,akademia pierwszoklasisty" byto wdrozenie w przedszkolach i szkotach podstawowych dziatan o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnych pokazuja^cych dobre praktyki w szkole podstawowej, zwiazane z przyjaznym wdrazaniem dzieci 6-letnich do 23

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK URZATJ GMINY OPOROW 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OPOROW ZA 2012 R. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY WOPOROWIEZA 2012 R. 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2011r. Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2011r. został uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo