roku wyniosto 98,5 % planu, co kwotowo stanowi o zt mniej do juz pomniejszonego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "roku wyniosto 98,5 % planu, co kwotowo stanowi o 163 265 zt mniej do juz pomniejszonego"

Transkrypt

1 Budzet gminy na 2012 r. uchwalony przez Rad Gminy Psary w dniu 22 grudnia 2011 r. uchwata. nr XIV/143/2011, po stronie dochodow budzetowych zamykat si kwota ,39 zt, przychody stanowity kwote ,29zt, a po stronie wydatkow budzetowych kwota^ ,23 zt oraz rozchodow ,45 zt - na sptat? kredytow zaciajgnie.tych w Banku Spotdzielczym w Psarach na budowe. wodociajgu Sarnow Preczow, oraz na przebudow nawierzchni ul. Granicznej w Psarach i Strzyzowicach oraz pozyczki zaciajgniqtej w WFOSiGW w Katowicach na budow? wodociajgu Sarnow Preczow, budowe. wodociajgu w Da^biu Gola_szy i Brz^kowicach Dolnych na termomodernizacj wraz z wymiana^ zrodta ciepta i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Psarach. W wyniku wprowadzonych zmian budzet Gminy na dzieri r. wynosit po stronie dochodow budzetowych ,12 zt, a po stronie wydatkow budzetowych ,12 zt. W 2012 r. zaciajgni^te zostaty pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajs(ce finansowanie zadan obj^tych dofinansowaniem z PROW w kwocie zt, oraz kredyt dtugoterminowy w kwocie zt na sptat wczesniej zaciajgni^tych zobowiqzari. W 2012 r. sptaty zaciajgni^tych kredytow bankowych i pozyczek wyniosty ,85 zt. Dtug gminy na koniec 2012 r. wyniost ,20 zt z tytutu kredytow dtugoterminowych oraz zt z pozyczek krotkoterminowych zaciqgni^tych w BGK na wyprzedzajsice finansowanie boisk wielofunkcyjnych realizowanych na podstawie umow z PROW. Pozyczki te zostana. pokryte srodkami przekazanymi przez Urzajd Marszatkowski po przyj^ciu rozliczenia zadan. Pomimo zaciajgni^cia kredytu i pozyczek na wyprzedzaja^ce finansowanie inwestycji dtug gminy zmniejszony zostat o ,85 zt w stosunku do zadtuzenia na koniec 2011 r. wynosza^cego ,05 zt. Zauwazyc nalezy, ze od 2 lat utrzymuje si tendencja spadkowa zadtuzenia Gminy- w 2011 r. zmniejszyto si o kwot ,51 zt. Nadwyzka operacyjna (roznica dochodow bieza_cych i wydatkow bieza_cych) w 2012 r. wyniosta ,53 zt, natomiast w 2011 r. osiajgne.ta wartosc ,30 zt. Mniejsza nadwyzka w 2012 r. wynika z przeszacowania przez Ministra Finansow wartosci podatku dochodowego od osob fizycznych, ktory powinien wptyna^c do budzetu Gminy, co spowodowato koniecznosc obnizenia planu dochodow bieza^cych o zt w trakcie roku. W2012 r. Gmina nie udzielata por czeri i gwarancji innym podmiotom. Realizacja budzetu w zakresie dochodow przebiegata prawidtowo, dochody zrealizowano w 93,99%,w tym: dochody bieza.ce 97,84 %, a dochody majqtkowe 67,02%. Na nizsze wykonanie dochodow majajtkowych wptyw miat brak rozliczenia wptywu srodkow z PROW przeznaczonych na budow? boisk wielofunkcyjnych, a uj^tych po stronie dochodow majajtkowych. Znacznie powyzej planu zrealizowano dochody ze sprzedazy sktadnikow majajtkowych - 122,76% co stanowi ,82 zt ponad plan, ktory wynosit OOO.Ostatecznie wptywy ze sprzedazy sktadnikow majajtkowych wyniostyl zt. Powyzej planu realizowano rowniez dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majajtkowych - 110,35 %, w podatku od spadkow i darowizn 137,71 %, podatku od czynnosci cywilnoprawnych - 107,51%, podatku lesnym - 101,31%. Problem przy realizacji dochodow bieza_cych budzetu stanowito zmniejszenie przez Ministra Finansow prognozowanej kwoty wptywu podatku dochodowego od osob fizycznych, przekazywanego gminie przez ministerstwo. W trakcie roku nastapito zmniejszenie dochodow gminy o 600 tys. zt, natomiast wykonanie podatku na koniec roku wyniosto 98,5 % planu, co kwotowo stanowi o zt mniej do juz pomniejszonego planu. Realizacja budzetu w zakresie wydatkow wyniosta 93,01 %. W zakresie wydatkow majajtkowych wykonanie wynosi 86,31 %, a spowodowane to jest planowaniem wydatkow majajtkowych na poziomie wartosci kosztorysow wykonawczych, natomiast realizacja nast^puje zgodnie z

2 wynikami post^powan przetargowych - z reguty nizsze. Wydatki bieza_ce zrealizowano na poziomie 94,25%. Gmina nie miata na koniec 2012 r. zobowia/ari wymagalnych. Realizowano nastf puja_ce projekty przy dofinansowaniu unijnym : - zadania wspotfinansowane przez PROW: 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogolnodost^pnego w Gola^szy Gornej projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,05 zt dotacja ,00 zt. 2.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogolnodost^pnego w Gorze Siewierskiej projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,45 zt dotacja ,00 zt. 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogolnodostepnego w Grodkowie projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,05 zt dotacja ,00 zt. 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogolnodost^pnego w Malinowicach projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAR6W WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,56 zt dotacja ,00 zt 5. Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brz^kowicach Dolnych projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAR6W WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,41 zt dotacja ,00 zt 11.Wyposazenie swietlicy w Malinowicach przy ul. Szkolnej 23 projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH na lata , Dziatanie 313/322/323 Odnowa i rozwoj wsi kwota inwestycji ,93 zt dotacja ,00 zt 12.Budowa wodociajgu z rur PE w Da_biu, Gola^szy i Brz^kowicach Dolnych PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH 321 Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej kwota inwestycji ,56 zt dotacja ,88 zt W Psarach zakoiiczono rowniez budow kompleksu sportowego wraz z infrastruktura w ramach programu,,moje boisko Orlik 2012" wspotfinansowane przez Urz^d Marszatkowski i Ministerstwo Sportu za kwot? ,59 zt, z czego zt stanowito dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie Projektu:,,Ucz s/ nowoczesnie!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego poprzez Dziatanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, polegaja_cego na przeprowadzeniu kursu dla uczniow Szkot Podstawowych w Ds[biu oraz Grodkowie, poprzez ktory poznali oni i przyswoili sobie techniki wspomagaja^ce koncentracj? uwagi oraz nowoczesne metody utatwiaja^ce zapami^tywanie. Umowa o dofinansowanie Projektu:,,Sposoby na szybkie i efektywne uczenie sie -dzieci powinny je znac" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego poprzez Dziatanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, polegajsicego na przeprowadzeniu kursu dla uczniow Szkot Podstawowych w Samowie oraz Strzyzowicach.

3 W 2012 roku kontynuowano realizacj projektu,,jestem wyjqtkowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego. Gmina Psary otrzymata w 2012 roku kolejne transze dofinansowania w wysokosci ,00 zt, oraz 2.440,21zt jako zwrot niewykorzystanych srodkow za 2011r. Wsparciem zostali obj^ci uczniowie klas I-III wszystkich szkot podstawowych naszej gminy. Gtownym celem projektu jest tagodzenie trudnosci w nauce oraz rozwoj zainteresowari uczniow poprzez indywidualizacj procesu nauczania. Projekt systemowy,,praca si optaca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego. Zgodnie z programem rzajdowym,,radosna Szkota" wykonano dokumentacj? projektowa. i zrealizowano plac zabaw na terenie Szkoty Podstawowej w Strzyzowicach. Z Fundacja^ Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa^ Agencja^ Programu,,Uczenie si przez cate zycie" Comenius - realizowano umow na dofinansowanie wspotpracy mi^dzynarodowej mi^dzy placowkami szkolnymi w latach na kwot$ EUR, w tym Szkota Podstawowa w Strzyzowicach EUR i Gimnazjum w Psarach EUR. Z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umow w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu srodrocznego w roku szkolnym 2011/2012. Zmiany zwi^kszaja^ce i zmniejszaja_ce budzet Gminy wprowadzane byty uchwatami Rady Gminy oraz zarzstdzeniami Wojta i wyniosty: Zwi^kszenia Zmniejszenia - dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ zadan bieza^cych z zakresu administracji rzajjowej oraz innych zadaii zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami ,98 - dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj? wtasnych zadan bieza^cych gmin (zwiazkow gmin) dotacje celowe otrzymane od samorza_du wojewodztwa na zadania bieza_ce realizowane na podstawie porozumien (umow) mi dzy jednostkami samorza_du terytorialnego ,75 subwencje ogolne z budzetu panstwa ,00 srodki na uzupetnienie dochodow gmin dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce realizowane przez gmin? na podstawie porozumien z organami administracji rzajdowej

4 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieza^ce realizowane na podstawie porozumieii (umow) mie.dzy jednostkami samorza^du terytorialnego Wptywy z tytufu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorza_du terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari bieza^cych srodki na dofinansowanie wtasnych zadah bieza^cych gmin pozyskane z innych zrodet podatek dochodowy od osob fizycznych grzywny i inne kary pieni^zne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych wptywy z roznych optat dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majajkowych Skarbu Pahstwa jednostek samorza^du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze wptywy z ustug wptywy z roznych dochodow wptywy z optaty produktowej podatek od spadkow i darowizn darowizny w postaci pienie.znej odsetki 700 RAZEM ,

5 Wykonanie dochodow budzetowych w uj?ciu ogolnym przedstawia si? nastepujqco: Dziat Rozdziaf Nazwa Plan ogdtem Wykonanie % biez^ce 010 Rolnictwo i towiectwo , ,96 96,44% w tym z tytutu dotacji i srodkow na :inansowanie wydatkdw na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majajkowych Skarbu Panstwa, jednostek 0750 samorza.du terytorialnego lub innych ednostek zaliczanych do sektora finansow Dublicznych oraz innych umow o 1 650,00 646,99 39,21% aodobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadari bieza.cych z 2010 zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) , ,97 100,00% ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy 2710 finansowej udzielanej mi^dzyjednostkami samorza.du terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari bieza.cych 4 000, ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 103,94% w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wptywy z optat za zarza^d, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 5 000,00 871,64 17,43% 0690 Wptywy z roznych optat , ,35 96,12% Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow maja.tkowych Skarbu Paiistwa, jednostek 0750 samorza_du terytorialnego lub innych ednostek zaliczanych do sektora finansow jublicznych oraz innych umow o sodobnym charakterze , ,20 110,35% ozostate odsetki 2 000,00 206,81 10,34% 710 Dziatalnosc ustugowa , ,00 106,36% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wptywy z ustug , ,00 106,36% 750 Administracja publiczna , ,56 85,29% w tym z tytutu dotacji i srodkow na Finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 Grzywny i inne kary pieni^zne od os6b 0580 prawnych i innych jednostek 5 936, ,56 121,47% organizacyjnych 0690 Wptywy z roznych optat 2 800, ,76 116,67% 0920 Pozostate odsetki 140, Wptywy z roznych dochodow , ,22 88,60%

6 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari biezacych z 2010 zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) , ,83 99,25% ustawami Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania biezace realizowane na podstawie Dorozumieri (umow) mi^dzyjednostkami , ,72 25,81% samorzadu terytorialnego Dochody jednostek samorzadu 2360 terytorialnego zwiazane z realizacj^ zadari z zakresu administracji rzadowej oraz nnych zadari zleconych ustawami 12 29,45 245,42% Urz^dy naczelnych organow wtadzy 751 Daristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 3 454, ,00 95,54% w tym z tytu+u dotacji i rodk6w na finansowanie wydatkfiw na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, 0 o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu Daristwa na realizacj? zadari biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) 3 454, ,00 95,54% ustawami Dochody od osob prawnych, od osob 756 :izycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz , ,59 97,70% wydatki zwiazane z ich poborem w tym z tytutu dotacji i srodkow na :inansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem Srodkow, 0 o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i odatek dochodowy od osob fizycznych , ,00 98,50% 0020 Podatek dochodowy od osob prawnych , ,08 93,76% 0310 Podatek od nieruchomosci , ,32 96,73% 0320 Podatek rolny , ,58 86,36% 0330 Podatek lesny , ,26 101,31% 0340 Podatek od srodkow transportowych , ,56 90,97% Dodatek od dziatalnosci gospodarczej osob 0350 :izycznych, optacany w formie karty , ,00 83,57% podatkowej odatek od spadkbw i darowizn , ,50 137,71% 0410 Wptywy z optety skarbowej , ,00 74,02% 0480 Wptywy z op*at za zezwolenia na sprzedaz alkoholu , ,90 106,48% Wptywy z innych lokalnych op*at 0490 sobieranych przez jednostki samorza^du erytorialnego na podstawie odr?bnych , ,17 49,93% ustaw odatek od czynnosci cywilnoprawnych , ,00 107,51% 0690 Wptywy z roznych optat , ,40 24,54% 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat , ,70 55,69% 0920 Pozostate odsetki 200 7,12 3,56% 758 Rozne rozliczenia , ,21 100,00% w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0

7 0920 Pozostate odsetki ,64 100,53% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu aaristwa na realizacj wtasnych zadaii Dieza.cych gmin (zwia_zkow gmin) , ,57 99,84% 2750 Srodki na uzupetnienie dochodow gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa , ,00 100,00% 801 OSwiata i wychowanie , ,01 75,31% w tym z tytulu dotacji i srodkow na Finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,18 75,95% 0690 Wptywy z roznych optat , ,00 63,33% Odsetki od dotacji oraz ptetnosci: 0909 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci -507, Wptywy z roznych dochodow 2 415, ,35 74,88% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budzetu saristwa na zadania bieza_ce realizowane jrzez gmin na podstawie porozumieri z organami administracji rzajdowej , ,34 87,34% Dotacje celowe otrzymane z budzetu 2030 jaristwa na realizacje wtasnych zadan jieza^cych gmin (zwia_zkow gmin) , ,42 74,67% Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewodztwa na zadania bieza^ce realizowane na podstawie porozumien umow) mi dzy jednostkami samorza_du erytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorzqdu wojewodztwa na zadania bieza^ce ealizowane na podstawie porozumien umow) mi^dzy jednostkami samorza_du erytorialnego Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari bieza^cych gmin (zwiazkow gmin), jowiatow (zwiazkow powiatow), samorza^dow wojewodztw, pozyskane z nnych zrode* Srodki na dofinansowanie wtesnych zadari jieza^cych gmin (zwia^zkbw gmin), jowiatbw (zwiqzkow powiatbw), samorza_dow wojewodztw, pozyskane z nnych zrodet i/vpfywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatno ci, n tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci , , , , , , ,72 0, ,90 86,60% 77,02% 90,07% 0,00% i/vptywy ze zwrotbw dotacji oraz ptetnosci, 2919 m tym wykorzystanych niezgodnie z orzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci -439, Ochrona zdrowia 2 030, ,00 100,00% at tym z tytulu dotacji i srodkow na inansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, d ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0

8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 3ostaci pieni^znej 1 500, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budzetu Datistwa na realizacj zadari biezacych z 2010 zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ,00 100,00% ustawami 852 Pomoc spoteczna , ,97 100,29% m tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziafem srodkow, , ,56 99,88% o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu Daristwa na realizacj zadari bieza_cych z 2010 zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) , ,01 99,75% ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu 2030 Daristwa na realizacj? wtasnych zadari Diezapych gmin (zwiazkow gmin) , ,34 99,46% Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewbdztwa na zadania biezace 2337 realizowane na podstawie porozumieri (umow) mi^dzy jednostkami samorzadu , ,50 100,00% ierytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewodztwa na zadania biezace 2339 realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy jednostkami samorzadu 2 722, ,81 95,29% :erytorialnego Dochody jednostek samorzadu 2360 erytorialnego zwiazane z realizacja^ zadari z zakresu administracji rzadowej oraz nnych zadari zleconych ustawami 8 000, ,06 240,26% Wptywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2917 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w -9,26 art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci Wptywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w -0,49 art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,80 96,92% w tym z tytutu dotacji i srodkbw na inansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, 0 #DZIEL/0! o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i otacje celowe otrzymane z budzetu >aristwa na realizacje wtasnych zadari >iezacych gmin (zwiazkow gmin) , ,00 100,00% Wptywy ze zwrotbw dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 )rzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktbrych mowa w ,20 art ustawy, pobranych nienaleznie ub w nadmiernej wysokosci 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska , ,98 95,06% w tym z tytutu dotacji i srodkbw na inansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkbw, 0 0,00% o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

9 0400 I/Vptywy z optaty produktowej 5 650, ,58 100,03% /Vptywy z roznych opjat , ,31 102,86% 0830 Wptywy z ustug , ,09 89,67% bieza.ce razem: , ,08 97,84% w tym z tytu+u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, , ,74 80,71% o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 maja_tkowe 600 Transport i ta_cznosc 0, ,80 m tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu wojewbdztwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 0, ,80 Dorozumieri (umow) mi^dzyjednostkami samorza.du terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,82 122,76% w tym z tytulu dotacji i Srodkow na Finansowanie wydatkdw na realizacj zadan finansowanych z udziatem srodkow, 0 o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i l/vptywy ze sprzedazy skladnikdw najajkowych , ,82 122,76% 750 Administracja publiczna 5 950,00 i/v tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkbw europejskich oraz srodkbw, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 5 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 5 950, Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska ,00 0,00 0,00% i«tym z tytuhj dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, ,00 0,00% o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorza.du wojewodztwa na inwestycje i zakupy 6637 nwestycyjne realizowane na podstawie ,00 0,00 0,00% Dorozumieri (umow) miedzyjednostkami samorza.du terytorialnego 926 <ultura fizyczna , ,00 29,24%

10 w tym z tytutu dotacji i srodkow na Finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkbw, ,00 0,00% o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu 6630 wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Dorozumien (umow) miedzy jednostkami , ,00 102,46% samorzadu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy 6637 nwestycyjne realizowane na podstawie Dorozumien (umow) miedzy jednostkami ,00 0,00% samorzadu terytorialnego maja.tkowe razem: , ,62 67,02% w tym z tytulu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogotem: , , ,70 0,00% 93,99% w tym z tytutu dotacji Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodk6w, o ktorych mowa w , ,74 21,25% art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonanie budzetu Gminy w zakresie wydatkow budzetowych za 2012 r. nast^pujetco: przedstawia 10

11 Szczegolowe wykonanie budzetu Gminy przedstawia sie nastepujaco: Dzial 010 Rolnictwo i towiectwo Plan wydatkow po zmianach wynosi ,98 zt, wykonanie ,36 zt. Za prenumerat?,,aktualnosci rolniczych" zaptacono 412,50 zt. Optata na rzecz Izby Rolniczej wyniosta 7 045,89 zt. Zwrot optaty akcyzowej dla rolnikow oraz koszty gminy zwia/ane z tym zadaniem wyniosty ,68 zt. Zakupiono drzewa miododajne - lipy za kwot? zt, oraz bazanty za kwot? zt. Dziat 600 Transport i tqcznosc Plan wydatkow po zmianach wynosit ,05 zt, a wykonanie ,91 zt. Na pokrycie kosztow funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwot? zt. Na zakup materiatow wydatkowano ,73 zt, zakupiono mas? asfaltowa^, tablice i znaki drogowe, materiaty do remontow drog oraz paliwo do sprz^tu. W zakresie ustug remontowych wydatkowano ,82 zt : opracowano dokumentacj? projektowa, remontu drog gminnych wraz z odprowadzeniem wod opadowych za kwot zt, za renowacj? nawierzchni ul. Podwale i Ogrodowej w Strzyzowicach, cz?sci ul.gornej w Gorze Siewierskiej, ul. Spacerowej w Sarnowie poprzez potozenie naktadki asfaltowej zaptacono ,17 zt, za utwardzenie nawierzchni drog gminnych frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsja^ utwardzaja^ wydatkowano ,75 zt- prace te wykonano na nastepuja_cych drogach: ul. Kwiatowa i Wschodnia w Grodkowie, Jasna i Zrodlana w Sarnowie, Jaworowa i Brzezna w Preczowie oraz Polna w Psarach. Za wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do boiska w Golaszy Gornej zaptacono ,11 zt. W zakresie ustug pozostatych wydatkowano ,80 zt, z tego: za sprzatenie przystankow i wywoz odpadow zaptacono zt, a za zimowe utrzymanie drog ,74 zt. Za wykonanie pozimowej naprawy nawierzchni drog gminnych zaptacono ,60 zt prace wykonywane byty przez Firm? DROGREM z Bytomia.Za ustugi sprz^towo transportowe oraz usuwanie odpadow z poboczy drog zaptacono ,93 zt. Za wykonanie dokumentacji projektowych remontu drog gminnych, przestrzeni publicznych przy drogach gminnych w Gorze Siewierskiej, Preczowie, Strzyzowicach i Psarach oraz projekt organizacji ruchu w Sarnowie zaptacono ,02 zt. W zakresie inwestycji wybudowane zostaty dwie drogi gminne - Kasztanowa w Psarach, ktora, realizowato Konsorcjum firm,,etos" i,,anesti" Piotra i Danuty Justyniarskich za kwote ,54 zt oraz ul.belna w Strzyzowicach, realizacja: Drogrem s.c. Bytom za ,09 zt. W ramach porozumienia z Powiatem b^dzinskim wydatkowano ,66 zt na wykonanie chodnika w Sarnowie przy ul. Wiejskiej, przy ul. 1 go Maja w Strzyzowicach oraz odwodnienia cz?sci ul. Szkolnej w Psarach. W ramach tej kwoty wykonano rowniez projekty chodnikow wraz z odwodnieniem przy ul.kosciuszki w Gorze Siewierskiej oraz w Brz?kowicach Gornych i Gola_szy Gornej, przy ul. Wiejskiej w Malinowicach oraz przy ul. Belnej w Strzyzowicach. Za umieszczenie urza^dzen wodociajgowych w pasie drogowym drog powiatowych zaptacono ,05 zt. 13

12 Dziat 630 Turystyka Wydatkowano zt za opracowanie projektu oznakowania turystycznych tras rowerowych na terenie Gminy. Dziat 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatkow wynosi zt, a wykonanie ,91 zt. Za podziat dziatek i sporzqdzenie dokumentacji, rozgraniczenia nieruchomosci zaptacono zt, ogtoszenia o przetargach wyniosty ,25 zt, wyceny nieruchomosci wyniosty zt, optaty sadowe i wykonanie map do celow projektowych oraz wypisy z rejestru gruntow wyniosty ,06 zt. Odszkodowania za przej^cie nieruchomosci wyniosty zt, a za sporza_dzenie aktu notarialnego 839,60 zt. Dzial710 Dziatalnosc ustugowa Plan wynosi zt, a wykonanie zt. W ramach podpisanej umowy z Pracownia^ Projektowa. Urbanistyki i Architektury,,LAD" z Katowic wykonano opracowanie cza_stkowe planu zagospodarowania przestrzennego dla sotectwa Preczow ul. Polna i Zielona za kwot zt. Za udziat w posiedzeniach gminnej komisji urbanistycznej wyptacono 985 zt. Dziat 750 Administracja publiczna Urz^dy Wojewodzkie Plan dotacji na zadania zlecone wyniost ,00 zt.wydatkowano ,83 zt z tego: na wynagrodzenia wydatkowano 45,354 zt, dodatkowe wynagrodzenie roczne zt, sktadki na ubezpieczenia spoteczne zt, Fundusz Pracy zt. Za przywoz dowodow osobistych zaptacono 334,83 zt. Zakupiono niszczark? za 479 zt, a oprawa ksiajg USC wyniosta 1000zt RADA GMINY Ogdfem - Plan ,00 Wykonanie ,081 z czego: > diety radnych ,00 > zakup artykutow spozywczych ,08 zt 14

13 75023 URZAD GMINY Ogotem - Plan ,48 Wykonanie ,67 z czego: 6 401,65 zt wydatkowano na zakup odziezy roboczej, srodkow czystosci i ekwiwalent za pranie odziezy roboczej oraz zakup wody mineralnej. Wynagrodzenia osobowe pracownikow wyniosty ,21 zt, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 zt. Sktadki na ubezpieczenia spoteczne ,84 zt, a sktadki na Fundusz Pracy ,69 zt. Wptata na PFRON wyniosta zt. Wynagrodzenia gospodarzy gminnych obiektow sportowych i komunalnych wyniosty ,64 zt. Na zakup materiatow i wyposazenia wydatkowano ,97 zt, w ramach tej kwoty zakupiono: artykuty spozywcze do kancelarii Urz^du, nagrody, puchary i kwiaty wr^czane przez Wojta ,20 zt, pras oraz prenumerata i aktualizacja publikacji dla pracownikow ,59 zt, druki i materiaty biurowe, tonery i pieczajtki ,46 zt, srodki czystosci i art. gospodarcze ,74 zt, utrzymanie samochodu " Gazela" w tym paliwo i naprawy samochodu ,52 zt. Za odnowienie certyfikatow podpisow elektronicznych zaptacono 999,00 zt. Za materiaty do remontu archiwum UG oraz cz^sci do drobnych napraw zaptacono ,77 zt Na zakup odkurzacza, drukarki, dysku twardego do komputera oraz komputera, zestawu nagtosnieniowego, wydatkowano ,69 zt. Za energie. elektryczna^ zaptacono ,49 zt, wod<? ,58 zt, gaz ,29 zt. Badania okresowe pracownikow kosztowaty 1602 zt. W ramach ustug pozostatych wydatkowano ,47 zt, z czego: - monitoring - obstuga i naprawy ,22 zt - wywoz nieczystosci ,50 zt - przesytki listowe i prenumeraty ,52 zt - czynsz dzierzawny kserokopiarek i wydruki ponad limit ,04 zt - dostawa i montaz serwera i centrali telefonicznej obstuguja^cej Urza_d i jednostki gminy oraz zakup programow i instalacja ,74 zt, - zakup i montaz systemu monitoringu CCTV ,59 zt - ustuga doradztwa podatkowego ,08 zt - remont samochodu Gazela ,70 zt - umowy serwisowe oprogramowania, konserwacja i przeglajj sprz^tu biurowego ,30 Za dostep do Internetu zaptacono 9 944,19 zt, optaty za abonament telefonii komorkowej zaptacono 4 806,10 zt, a za telefony stacjonarne abonament wyniost ,84 zt. Na podroze stuzbowe pracownikow wydatkowano ,22 zt z czego ryczatty za u zywanie samochodow prywatnych wyniosty ,39 zt. Koszty zagranicznej podrozy stuzbowej Wojta wyniosty 868,84 zt. W ramach roznych optat i sktadek wydatkowano ,15 zt z czego: zt ubezpieczenia budynku Urz^du i OC z tyt. prowadzonej dziatalnosci zt ubezpieczenie NW pracownikow zatrudnionych w ramach prac spotecznie uzytecznych ,15 zt koszty egzekucji, optat komorniczych i sa^dowych ,00 zt ubezpieczenie GIMBUSA Na Zaktadowy Fundusz 6wiadczeri Socjalnych przekazano srodki w wysokosci ,73 zt. Na szkolenia pracownikow wydatkowano ,70 zt. W ramach zakupow majajtkowych wydatkowano 4496,46 zt na zakup komputera oraz 6 394,08 zt na zakup rusztowan budowlanych PRO-TEC PROMOCJA JST Ogotem - Plan ,00 Na promocj? gminy wydatkowano ,31 zt, z czego: zt zaptacono za opracowanie materiatow promocyjnych gminy oraz wizualizacj? gminy, 15

14 ,88 zt - materiaty promocyjne.gadzety firmowe, koszulki reklamowe i nagrody Wojta zt- emisja reklamy inwestycyjnej i prowadzenie kampanii reklamowej ,43 zt - druk gazety gminnej,,gtos Gminy Psary", plakatow promocyjnych.oferty inwestycyjnej,banerow, zt optata za wynaj^cie powierzchni pod stoisko promocyjne POZOSTALA DZIAtALNOSC Ogotem - Plan ,00 Wykonanie ,63 z czego: 1. Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych > diety sottysow ,00 2. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne > inkaso sottysow za zbieranie podatkow ,00 3. Zakup materiatow i wyposazenia > prenumerata Gazety Soteckiej - 658,68 zt 4. Rozne optaty i sktadki > sktadka na Sla_ski Zwiazek Gmin i Powiatow ,95 > sktadka cztonkowska w Lokalnej Grupie Dziatania,,Brynica to nie granica" zt Dziat 751 Urz^dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sa.downictwa Plan po zmianach wyniost zt, a wykonanie zt Na prowadzenie statego rejestru wyborcow wydatkowano zt. Dziat 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Ogotem - Plan ,00 Wykonanie ,39 zt z czego: 1. Sktadki na ubezpieczenie spoteczne - 333,78 zt 2. Sktadki na Fundusz Pracy - 48,54 3. Wynagrodzenia bezosobowe > wynagrodzenia konserwatorow ,80 4. Zakup materiatow i wyposazenia > doposazenie jednostek w ubrania i sprz t ,42 > paliwo, oleje do samochodow ,71 > zakup cz sci do samochodow strazackich ,21 16

15 5. Zakup energii > energia ,09 > gaz ,77 > woda-1355,47 6. Zakup ustug zdrowotnych zt 7. Zakup uslug remontowych > dofinansowanie remontu samochodu pozarniczego OSP Gora Siewierska zt 8. Zakup ustug pozostatych > badania techniczne pojazdow ,50 > przegla_dy techniczne i instalacji elektrycznej obiektach ,50 zt > inne ustugi, w tym : wywoz nieczystosci, ,41 > lakierowanie samochodu OSP Strzyzowice zt > naprawa samochodu-1416,57zt 9. Rozne optaty i sktadki > ubezpieczenie samochodow strazackich , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych > materiaty budowlane do remontu remizy OSP w Preczowie , OBRONA CYWILNA Ogdfem - Plan 1 300,00 Wykonanie 110,28 z czego: 1. Podroze stuzbowe krajowe > delegacje-110, Usuwanie skutkow kl$sk zywiotowych Ogotem - Plan 6 000,00 Wykonanie ,48 z tego: > wyposazenie magazynu przeciwpowodziowego ,48 Dziat 757 Obstuga dtugu publicznego Od zaciajgni^tych kredytow bankowych i pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje zaptacono odsetki w kwocie ,98 zt. 17

16 Dziat 801 Oswiata i wychowanie Rozdziat Szkoty podstawowe dziatalnosc podstawowa Plan finansowy wynosi ,00 zt.w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,22 zl. co stanowi 99,60% planu. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracownikow administracji i obstugi wyniosty ,63 zt, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi ,05 zt. Na wyptat? dodatkow wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano ,41 zt. Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w kwocie ,26 zt, a na fundusz pracy ,82 zt. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.437,34 zt. Zakup materiatow i wyposazenia wyniost ,07 zt, w ramach tych srodkow zakupiono: artykuty biurowe, srodki czystosci, prenumerat czasopism, materiaty do remontow i konserwacji, konwertery, tablic? biata,, okablowanie do tablic interaktywnych, panele podtogowe, kosiark? spalinowa,, pawilon ogrodowy,kserokopiark, laptop, komputer). Na zakup energii na bieza_co wydatkowano kwote ,85 zt w tym : za zuzycie energii elektrycznej kwot ,50 zt, zuzycie gazu na kwot ,59 zt i wody na kwot 4.691,76 zt. Na zakup ustug remontowych wydatkowano ,44 zt, w szczegolnosci na napraw? kserokopiarki, cyklinowanie podtogi, konserwacja kottow co, naprawa okien. W ramach zakupu ustug zdrowotnych wykonano badania okresowe pracownikow na kwote ,00 zt. Za zakup ustug pozostatych w postaci: optaty za abonament RTV, wywozu nieczystosci, optaty za prowizje bankowe, monitorowanie obiektu oraz optaty pocztowe, licencje do programu komputerowego firmy Vulcan zaptacono ,05 zt. Za ustug? dost^pu do sieci Internet zaptacono 8.559,89 zt. Ustugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wyniosty 4.649,78 zt. Na podroze stuzbowe wydano 5.000,21 Ubezpieczenie budynku szkoty i sprz^tu to wydatek w wysokosci 6.500,00 zt. zt. Na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych przekazano odpis w wysokosci ,00 zt. Optacono szkolenia pracownikow na kwot ,00 zt. W ramach wydatkow inwestycyjnych zakupiono zmywark? do kuchni szkolnej za 5.049,42 zt. Rozdziat Szkoty podstawowe realizowane projekty,,radosna Szkota" Plan finansowy wynosi ,85 zt. Zgodnie z programem rzsidowym,,radosna Szkota" wykonano dokumentacj? projektowa^ placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej w Strzyzowicach na kwot 4.551,00 zt oraz zakupiono urza^dzenia na plac zabaw w kwocie ,85 zt. Program COMENIUS Plan finansowy ,00 zt. Wydatkowano ,88 zt. Na wyjazdy zagraniczne do Portugalii.Butgarii, Hiszpanii ,20 zt., wyjazdy krajowe 902,02 zt. Na zakup tablicy interaktywnej wydano 3.184,47zt., toner 511,43 zt ustugi pozostate 239,76 zt. Proiekt.Jestem wviatkowy" Plan finansowy na r. w projekcie Jestem wyjajkowy" wynosi ,11zt (plan w 2012r zostat zwi^kszony o dodatkowe srodki przyznane gminie w wysokosci ,00zt) W 2012 roku kontynuowano realizacj? projektu Jestem wyjajkowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego. 18

17 Gmina Psary otrzymata w 2012 roku kolejne transze dofinansowania w wysokosci ,00 zt, oraz 2.440,21zt jako zwrot niewykorzystanych srodkow za 2011r. Wsparciem zostali obj ci uczniowie klas l-lll wszystkich szkot podstawowych naszej gminy. Gtownym celem projektu jest tagodzenie trudnosci w nauce oraz rozwoj zainteresowari uczniow poprzez indywidualizacj procesu nauczania. W ramach projektu odbywaja_ si zaj^cia dla dzieci ze specyficznymi trudnosciami w czytaniu i pisaniu, zaj^cia dla dzieci z trudnosciami w zdobywaniu umiej^tnosci matematycznych, zaj^cia rozwijaja^ce zainteresowania uczniow, oraz zaj^cia logopedyczne. W celu wtasciwej realizacji projektu szkoty zostaly wyposazone w niezb^dne pomoce dydaktyczne do w/w zaj^c. Dzi ki udzielonemu wsparciu, ktore udato si uzyskac ze srodkow unijnych zaj^cia prowadzone sa_ w sposob ciekawy z zastosowaniem aktywnych metod nauczania, ktore przyczynia^ si do wszechstronniejszego rozwoju uczniow. Projekt be.dzie realizowany do r. Plan finansowy na 2012r ,05 zt W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,05 zt, z tego : 1. Wynagrodzenia osobowe ,00zt, 2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek ,02 zt, 3. Zakup ustug pozostatych ( koszt druku plakatow i naklejek informacyjno - promocyjnych) - 75,03 zt. Plan finansowy na r. w projekcie,,ucz sie nowoczesnie!" wynosi ,00 zt z czego w 2012r. otrzymano kwote ,00 zt. Umowa o dofinansowanie Projektu:,,Ucz si$ nowoczesnie!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego poprzez Dziatanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, polegaja^cego na przeprowadzeniu kursu dla uczniow Szkot Podstawowych w Da^biu oraz Grodkowie, poprzez ktory poznali oni i przyswoili sobie techniki wspomagaja^ce koncentracj? uwagi oraz nowoczesne metody utatwiaja^ce zapami^tywanie. Na zakonczenie projektu uczniowie przystapili do olimpiady, ktora miata za zadanie utrwalenie i podsumowanie zdobytych umiej^tnosci z zakresu stosowania nowoczesnych metod uczenia si, a wyniki tej olimpiady wykazaty, ze uczniowie opanowali ksztatcone umiej^tnosci i potrafia^ je wykorzystywac w codziennej pracy. Ponadto dodatkowym celem projektu byty przeprowadzone szkolenia dla rodzicow, maja_ce na celu wyposazenie rodzicow w wiedz z zakresu budowy i pracy umystu, rozwijania wyobrazni, mechanizmow stosowanych w technikach pami^ciowych utatwiaja^cych zapami^tywanie, cwiczenia usprawniaja^ce prac? mozgu tzw Kinezjologi? Edukacyjna_ wg Dennisona. Celem tych warsztatow byto uswiadomienie i wskazanie rozwiazah pozwalajeicych na ksztattowanie i rozwijanie potencjatu umystu dziecka. Projekt realizowany jest do r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot ,66 zt; - wynagrodzenia osobowe (sktadki na ubezpieczenia spoteczne, FP, wynagrodzenia bezosobowe) ,63 zt, - zakup materiatow i wyposazenia (materiaty dydaktyczne, biurowe oraz zakup art. spozywczych na potrzeby szkolenia dla rodzicow) ,92 zt, - zakup ustug pozostatych (koszt druku ulotek oraz plakatow informacyjnych) - 145,51 zt, - przeprowadzenie szkolenia dla rodzicow oraz kursu dla dzieci z zakresu nowoczesnych technik uczenia si ,60 zt. Plan finansowy na r. w projekcie,,sposoby na szybkie i efektywne uczenie s/e - dzieci powinny je znac" wynosi ,00 zt z czego w 2012r. otrzymano kwote ,00 zt. 19

18 Umowa o dofinansowanie Projektu:,,Sposoby na szybkie i efektywne uczenie si$ -dzieci powinny je znac" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego poprzez Dziafanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, polegaja^cego na przeprowadzeniu kursu dla uczniow Szkot Podstawowych w Sarnowie oraz Strzyzowicach, poprzez ktory poznali oni i przyswoili sobie techniki wspomagaja_ce koncentracj? uwagi oraz nowoczesne metody utatwiaja^ce zapami^tywanie. Na zakonczenie projektu uczniowie przystapili do olimpiady, ktora miata za zadanie utrwalenie i podsumowanie zdobytych umiej^tnosci z zakresu stosowania nowoczesnych metod uczenia si, a wyniki tej olimpiady wykazaty, ze uczniowie opanowali ksztatcone umiej^tnosci i potrafia^ je wykorzystywac w codziennej pracy. Ponadto dodatkowym celem projektu byty przeprowadzone szkolenia dla rodzicow, maja.ce na celu wyposazenie rodzicow w wiedz z zakresu budowy i pracy umystu, rozwijania wyobrazni, mechanizmow stosowanych w technikach pami^ciowych utatwiaja^cych zapami^tywanie, cwiczenia usprawniaja^ce prac mozgu tzw Kinezjologi? Edukacyjna. wg Dennisona. Celem tych warsztatow byto uswiadomienie i wskazanie rozwia/ah pozwalaja_cych na ksztattowanie i rozwijanie potencjatu umysiu dziecka. Projekt realizowany jest do r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot ,86 z\; - wynagrodzenia osobowe (sktadki na ubezpieczenia spoteczne, FP, wynagrodzenia bezosobowe) ,63 zl, - zakup materiatow i wyposazenia (materiaty dydaktyczne, biurowe oraz zakup art. spozywczych na potrzeby szkolenia dla rodzicow) ,67 zf, - zakup ustug pozostatych (koszt druku ulotek oraz plakatow informacyjnych) - 145,51 zf, - przeprowadzenie szkolenia dla rodzicow oraz kursu dla dzieci z zakresu nowoczesnych technik uczenia si? ,05 zl. Rozdziat Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych Plan finansowy wynosi ,00 zt.w okresie sprawozdawczym wydatkowano J2zt. co stanowi 99,22 %. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracownikow administracji wyniosty ,58 zt. a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi ,51 zt. Na wyptat? dodatkow wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano ,45 zt. Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w kwocie ,08 zt, a na fundusz pracy 5432,29 zt. Na zakup materiatow i wyposazenia wydano 5.355,47 zt. i sa^to materiaty papiemicze, druki dyplomow, plansze, uktadanki i klocki. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 0 z\. W ramach zakupu ustug zdrowotnych wykonano badania okresowe pracownikow na kwote. 220,00 zt. Zakup ustug pozozstatych to kwota 193,34 zt. Na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano odpis w wysokosci ,00 zt. Optacono szkolenia pracownikow na kwot 160,00 zt. Rozdziat Przedszkola Plan finansowy wynosi ,39 zt.w okresie sprawozdawczym wydatkowano ,35 zt. co stanowi 99,39 %. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracownikow administracji i obstugi wyniosty ,95 zt, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi ,72 zt. Na wyptat? dodatkow wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano ,97 zt. Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w kwocie ,55 zt, a na fundusz pracy ,76 zt. 20

19 Zakup materiatow i wyposazenia wyniost ,05 zt, w ramach tych srodkow zakupiono: artykuty biurowe, srodki czystosci, cz?sci do komputera, tonery, 2 telewizory, filizanki, ociekacze, sciany do namiotu, flagi, syfon zlewozmywakowy, paliwo do kosiarki, odkurzacz. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 0 zt. Na zakup energii na bieza^co wydatkowano kwot? ,62 zt w tym : za zuzycie energii elektrycznej kwot? 9.128,62 zt, zuzycie gazu na kwot? ,43 zt i wody na kwot? 1.611,34 zt. Na zakup ustug remontowych wydatkowano 9.684,31 zt, i obejmuje ona napraw? kosiarki, czyszczenie chemiczne instalacji CO, montaz stacji uzdatniaja^cej wod? wraz z dostosowanie instalacji wodnej i naprawa wentylatora dachowego. W ramach zakupu ustug zdrowotnych wykonano badania okresowe pracownikow na kwot? 325,00 zt. Za zakup ustug pozostatych w postaci: wywoz nieczystosci i wywoz fekali, optaty bankowe, monitorowanie obiektu, dofinansowanie opieki piel?gniarskiej, licencja na programy Vulcan zaptacono ,18 zt. Za ustug? dost?pu do sieci Internet zaptacono 1.348,11 zt, a za ustugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zaptacono 1.952,40 zt. Na podroze stuzbowe wydano 1.308,73 zt. Ubezpieczenie budynku i sprz?tu zaptacono 2.158,00 zt. Na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano odpis w wysokosci ,00 zt. Optacono szkolenia pracownikow na kwot? 2.619,00 zt. Rozdziat Przedszkola WI potroczu 2012r. realizowano projekt pt.,,tata, mama, przedszkole i ja" W pazdzierniku 2010 roku na terenie 4 placowek wychowania przedszkolnego dziatajqcych w gminie Psary rozpocz?ta si? realizacja projektu,,tata, mama, przedszkole i ja", wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego. Zaj?cia rozpocz?ty si? 2 listopada, poprzedzita je przeprowadzona w pazdzierniku rekrutacja dzieci do grup zaj?ciowych oraz seria spotkan z rodzicami.. Grypy docelowe projektu to dzieci w wieku 3-6 lat ucz?szczaja_ce do przedszkoli i oddziatow przedszkolnych na terenie gminy Psary, rodzice w/w dzieci, funkcjonujsice na terenie gminy 4 placowki wychowania przedszkolnego. Zatozeniem projektu jest podniesienie jakosci oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwi?kszenie liczby dzieci uczestnicza^cych w edukacji przedszkolnej poprzez : poszerzenie oferty zaj?c dodatkowych dla dzieci 3,4,5-letnich, wzrost atrakcyjnosci zaj?c edukacyjnych dla dzieci, wyposazenie dzieci w dodatkowe umiej?tnosci psychofizyczne, wzmocnienie roli ojcow w procesie wychowania, wydtuzenie czasu pracy Przedszkola w Strzyzowicach do godziny 17-tej. W ramach projektu organizowane sa. cotygodniowe zaj?cia logopedyczne, plastyczno - teatralne, muzyczno - taneczne, reedukacyjne oraz gimnastyka ogolnorozwojowa. W kazdej placowce zorganizowano Szkot? Wychowania dla Rodzicow, w ramach ktorej odbywaj^ si? indywidualne konsultacje dla rodzicow. Zostana. dla nich takze zorganizowane warsztaty oraz seria szkoleri. Projekt zakohczyt si? 30 czerwca 2012 roku. Catkowita wartosc projektu to ,00 zt, natomiast pozyskane dofinansowanie to ,97 zt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot? ,73 zt. Wynagrodzenia osobowe pracownikow z pochodnymi wynosity ,48 zt. Zakup nagrod na konkurs, wyposazenia wyniost 934,06 zt. Zakup pozostatych ustug - przewoz dzieci do teatru, wyst?py teatralne, przedstawienia wynosit 2.945,19 zt. 21

20 Za szkolenia rodzicow zaptacono 1.970,00 zt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z wktadu wtasnego kwot 3.551,78 z\ Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wyniosty 3.462,74 zt Zakup materiatow i wyposazenia wyniost 14,23 zt. Zakup pozostatych ustug - przewoz dzieci do teatru wynosit 44,81 zt. Za szkolenia rodzicow zaptacono 30,00 zt. Rozdziat Przedszkola Plan finansowy wynosi ,74 zt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwote ,22 zl na zwrot kosztow dotacji udzielanej przez miasto na kazdego ucznia b da_cego mieszkancem naszej Gminy Psary, ucz^szczaja^cego do niepublicznego przedszkola. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli po korekcie list ptac z projektu wynosito 5.833,39 zt Rozdziat Gimnazja Plan finansowy wynosi ,00 W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,23zt Wynagrodzenia osobowe pracownikow wynosity ,,98 zt, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79 zt. Na wyptat? dodatkow mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwote ,55zt. Sktadki na ubezpieczenie spoteczne wyniosty ,00 zt, a sktadki na fundusz pracy ,53zt. 605,65 zt umowa-zlecenie /nadzorowanie obiektow sportowych,,0rlik7. Na zakup materiatow i wyposazenia wydatkowano kwot ,09 zt w tym: Laptop, meble, art. biurowe i srodki czystosci. Na zakup energii wydatkowano kwot ,97 zt w tym: energiael ,59 gaz ,72 woda 1068, ,99 zt wydatkowano na zakup ustug remontowych /cyklinowanie parkietow w salach lekcyjnych, naprawy sprz^tu/ Na badania okresowe pracownikow wydatkowano kwot 895,00 zt Zakup ustug pozostatych w tym : abonament TV, ztoty abonament Optivum i monitorowania, prowizje bankowe, wywoz nieczystosci, przegla_d serwisowy kottow co i prenumeraty wydatkowano kwote ,86 zt. Na zakup ustug internetowych wydatkowano kwot 1.989,46 zt, a na optaty z tytutu zakupu ustug telefonii stacjonarnej 1.293,55 zt. Podroze stuzbowe 1.979,97zt. Ubezpieczenie budynku i sprz^tu 1.500, ,00 xl przekazano na Zaktadowy Fundusz 6wiadczeh Socjalnych. Na szkolenia pracownikow wydatkowano kwot 5.435,84 zt. Socrates Comenius - Gimnazjum Plan na 2012 r. wynosi ,60 zt W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,76zt: laptop, T-shirty, notatniki z dtugopisem i torby na dokumenty na prezenty dla gosci zagranicznych oraz materiaty do promocji projektu ,83 zt ,39 zt wydatkowano na ustugi transportowe- wycieczki z goscmi zagranicznymi do Oswi^cimia i Krakowa, bilety lotnicze na wyjazd do Aten. Delegacje zagraniczne opiekunow grupy: 3.066,54 zt 140,00 zt ubezpieczenie uczestnikow wyjazdu zagranicznego. 22

21 Rozdziat Dowozenie uczniow do szkot Plan finansowy na 2012r. wynosi ,OOzt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot ,12 z\ ztego: - przewoz dzieci do placowek oswiatowych wynosit ,13 zt. - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunow dowozu wynosit ,99 zt Rozdziat Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli Plan finansowy na 2012r. wynosi 6.300,00 zl W okresie sprawozdawczym wydatkowano na doradcow metodycznych z ksztatcenia zintegrowanego i matematyki kwot 5.600,00 zt co stanowi 89%. Rozdziat Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli Plan na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, czyli koszty zatrudnienia doradcy metodycznego wynosi ,00, z czego wydatkowano ,79 zt tj. 93,76%. Wyptata dodatku wiejskiego to kwota 1.212,35, wynagrodzenia osobowe to ,63zt., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.668,58. Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w wys ,72 zt i fundusz pracy - 69,55zt, na ZF S 933,00 zt., na podroze stuzbowe 459,72 zt. Zakup materiatow i wyposazenia opiewat na kwot 1.993,21 zt. Rozdziat Stotowki szkolne i przedszkolne Plan finansowy wyniost ,00 zt W okresie sprawozdawczym wydatkowano ,18 zt co stanowi 99,38 % Wyptata ekwiwalentu za odziez 448,71 zt. Wynagrodzenia osobowe pracownikow kuchni wyniosty ,72 zt a dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 zt Odprowadzono sktadki na ubezpieczenia spoteczne w wys ,44 zt i fundusz pracy 3.007,95 zt. Zakup materiatow i wyposazenia w kwocie 997,49 zt na srodki czystosci i program komputerowy dla intendentki. W ramach zakupu ustug zdrowotnych wykonano badania okresowe pracownikow na kwot 190,00 zt. Na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano odpis w wysokosci 7.383,00 zt. Rozdziat Pozostata dziatalnosc Plan finansowy wynosi ,41 zt Wyptacono dofinansowanie kosztow ksztatcenia mtodocianego w kwocie ,72 zt. Wynagrodzenie dla egzaminatora biora^cego udziat w komisji o nadanie awansu dla nauczyciela wynosi 264,00 zt. W ramach srodkow Funduszu soteckiego dla Szkoty Podstawowej w Grodkowie zakupiono bezpieczna^ nawierzchni za kwote ,58 zt oraz wycisk n?czny za kwot zt. Rozdziat Pozostata dziatalnosc Plan finansowy wynosit ,00 zt W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.892,86 zt co stanowi 86,70 %, w tym srodki z budzetu pahstwa 8.734,34 zt oraz wktad wtasny 1.158,52 zt. Realizacja szkolnych projektow promuja^cych przyjazna^ adaptacje. dzieci w edukacji szkolnej przez Gmin Psary w okresie od wrzesnia do grudnia 2012r. -wyptacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 4.347,20 zt, Zakup nagrod i dyplomow na konkurs w kwocie 374,26 zt, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwot 4950,00 zt. Zakup pozostatych ustug - wykonanie plakatow na kwot 221,40zt. Projekt,,Akademia pierwszoklasisty" realizowany byt w okresie od r. do r. Celem projektu,,akademia pierwszoklasisty" byto wdrozenie w przedszkolach i szkotach podstawowych dziatan o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnych pokazuja^cych dobre praktyki w szkole podstawowej, zwiazane z przyjaznym wdrazaniem dzieci 6-letnich do 23

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok

Plan dochodow budzetowych na 2015 rok RADA GMIN^ WAGANTFP Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 40002 60016 70004 70005 0750 0960 6660 0750 0470 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow maja.tkowych

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY WAGANIEC

WOJT GMINY WAGANIEC WOJT GMINY 87-731 WAGANIEC Plan dochodow budzetowych na 2015 rok 010 Rolnictwo i towiectwo 400 600 700 01095 Pozostata dziatalnosc 40002 60016 70004 70005 0750 6660 0750 0470 0750 0770 Dochody z najmu

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 327 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 329 3267 3269 41 44 411 4117 4119 412 4127 4129 413 417 4177 4179 421 4217 4219 423 424 4247 4249 426 427

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280 WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 26 września 2011 r.

SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 26 września 2011 r. SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 26 września 2 r. Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. (Dz. U. 57 poz. 24 z póź. zm) zarządza się co następuje:..

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo