SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Bielsku Podlaskim na lata opracowany został zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a realizowany był zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/260/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2010 r. Celem głównym programu było obniżenie wzrostu popytu na narkotyki i zwiększenie wiedzy na temat przyczyn i skutków problemów narkotykowych. Cele szczegółowe dotyczyły: 1) Wzmocnienia działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej dotyczącej problematyki narkotykowej zmierzających w szczególności do ograniczenia skali używania środków psychoaktywnych oraz do zwiększania się liczby osób korzystających z dostępnej oferty pomocowej. 2) Poszerzenia systemu pomocy rodzinom z problemem narkotykowym, w szczególności poprzez uzupełnianie zasobów w zakresie rozwiązywania problemu narkomanii. 3) Wzmocnienia i rozszerzenia oddziaływań profilaktycznych w zakresie uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży. 4) Integrowania instytucji i organizacji zajmujących się problemami narkomanii. 5) Zwiększenia liczby atrakcyjnych ofert spędzania wolnego czasu dla młodzieży. WSTĘP Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji związanych z tym faktem, dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. Możliwości efektywnego radzenia sobie z tym jak i wieloma innymi problemami społecznymi należy poszukiwać przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Dzieje się tak dlatego, że to lokalnie działające instytucje, osoby, czy organizacje pozarządowe są w stanie trafnie określić charakter problemu, jego skalę oraz podjąć adekwatne środki zaradcze. Istotnym argumentem na rzecz zapobiegania narkomanii na szczeblu lokalnym jest możliwość budowania koalicji instytucji, osób i organizacji współpracujących w przygotowaniu lokalnej strategii i biorącej odpowiedzialność za jej realizację. Najbardziej efektywnym sposobem mierzenia się ze zjawiskiem uzależnień jest profilaktyka, czyli ochrona przed zachowaniami ryzykownymi. Główne działania w zakresie leczenia i przeciwdziałania uzależnieniom przypadają rodzinie, a to dlatego, że niezaprzeczalnym faktem jest, że narkomania, podobnie jak inne uzależnienia, powstaje w rodzinie i to ona ma obowiązek doprowadzenia do wyleczenia młodego człowieka oraz stworzenia mu szansy na normalny start życiowy poprzez wyleczoną, prawidłowo funkcjonującą rodzinę. Na problemy związane z narkotykami należy patrzeć szeroko i widzieć je w kontekście problemów powodowanych przez używanie innych substancji psychoaktywnych, w tym przede wszystkim alkoholu. Wiele działań profilaktycznych ma podobny charakter niezależnie od tego czy zapobiegamy narkomanii, czy problemom alkoholowym. Przemawia to za wspólnym ujmowaniem tych kwestii, szczególnie na poziomie lokalnym, gdzie podejmowane są konkretne działania profilaktyczne. 1

2 I. DIAGNOZA PROBLEMU WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MIEŚCIE W 2013 ROKU Duża część zachowań ryzykownych zaczyna się w czasie nauki w gimnazjum. Jest to okres osłabienia naturalnych procesów opieki rodzicielskiej, które chroniły dzieci w szkole podstawowej oraz nasilenia społecznych i psychologicznych czynników ryzyka. Rówieśnicy wywierają coraz większy wpływ na zachowanie nastolatków - w tym również na zachowania ryzykowne, a młodzież staje się bardziej krytyczna wobec szkoły, nauczycieli i rodziców. Jednocześnie wzrasta potrzeba doznań, polegająca na poszukiwaniu nowych, intensywnych wrażeń i doświadczeń, związana z gotowością do podejmowania ryzyka fizycznego, społecznego i prawnego. W okresie nauki w gimnazjum zwiększa się też nasilenie problemów emocjonalnych przeżywanych przez młodzież. W grudniu 2013 roku przeprowadzono 19 spotkań informacyjno - edukacyjnych dla 392 uczniów bielskich gimnazjów. Realizatorami spotkań byli terapeuci uzależnień, pracownicy ETAP-u Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. W trakcie spotkań prowadzący zrealizowali badania monitorujące skalę problemu narkotykowego wśród bielskiej młodzieży szkolnej. 1. Na pytanie o używanie narkotyków przez młodzież uzyskali następujące odpowiedzi: 7,90% 92,10% TAK NIE Wśród osób używających narkotyki 100 % ankietowanych przyznało się do palenia marihuany. 2. Na pytanie o używanie dopalaczy przez młodzież uzyskano następujące wyniki: 5,40% 94,60% TAK NIE Z analizy danych ankietowych wynika, że wśród młodzieży szkolnej ujawniały się ryzykowne zachowania narkotykowe. Młodzi ludzie eksperymentowali z narkotykami lub innymi środkami zmieniającymi świadomość. 2

3 II. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA WEDŁUG DANYCH KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKIM 1 1. Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetowych zadań bielskiej policji. Statystycznie zanotowano spadek przestępstw z 75 w roku 2012 do 61 w 2013 roku. Popełnienie przestępstw udowodniono 30 sprawcom, w tym siedmiu nieletnim. Wszczęto 29 postępowań, o 1 więcej niż w roku ubiegłym. Osiągnięto wykrywalność 91,8%. W strukturze przestępczości narkotykowej dominowała uprawa konopi indyjskich, odpłatne i nieodpłatne ich udzielanie zarówno dorosłym, jak i w mniejszym zakresie nieletnim. Pięć postępowań dotyczyło uprawy konopi włóknistych. 2003; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 109 Dynamika przestępczości narkotykowej w latach Najczęściej zażywanymi narkotykami były marihuana, amfetamina, tabletki Ekstazy, oraz grzybki halucynogenne. Środki odurzające sprowadzane były z Warszawy, Białegostoku, Łomży oraz krajów: Belgii, Holandii. W niektórych przypadkach sprawcy prowadzili nielegalne hodowle konopi indyjskich, pozyskiwali susz, a następnie udzielali innym osobom z terenu powiatu bielskiego. W rejonie szkół powiatu bielskiego zatrzymano jedną osobę pełnoletnią, która zajmowała się rozprowadzeniem narkotyków na terenie placówek oświatowych. Sprawcy przestępstw narkotykowych to ludzie młodzi w wieku od 17 do 28 lat. W 2013 roku zanotowano 2 przypadki udziału siedmiu nieletnich w przestępstwach narkotykowych. Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim podejmowali działania z zakresu rozpoznania profilaktycznej pracy na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej. Prowadzone były spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w ramach programów: 1. - Stop patologiom 2. - Uwaga zagrożenie 1 Zawarte informacje dotyczące przestępczości narkotykowej pochodzą z Rocznego sprawozdanie z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2013 roku opracowanego przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim. 3

4 III. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W MIEŚCIE W KIERUNKU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I. Po przeprowadzeniu diagnozy problemu narkomanii w mieście, dokonaniu analizy działań podjętych w roku 2012 oraz poznaniu potrzeb i oczekiwań sygnalizowanych ze strony pedagogów szkolnych za priorytetowe zadania do realizacji w roku 2013 uznano: 1. Kontynuowanie edukacji rodziców, nauczycieli i uczniów z zakresu przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, prelekcji, warsztatów prowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień). 2. Realizację zajęć mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. 3. Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. 4. Kontynuację pracy punktu informacyjno- konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. 5. Prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej problematyki narkotykowej (rozpowszechnianie materiałów, ulotek publikacji itp., udział w kampaniach społecznych). II. W 2013 roku w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano następujące działania: 1. Kontynuowano pracę Punktu Informacyjno - Konsultacyjny ds. przeciwdziałania narkomanii. Do zadań punktu należało: prowadzenie działań informacyjno - konsultacyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, wczesna interwencja w stosunku do osób eksperymentujących ze środkami odurzającymi. Bezpłatnych i indywidualnych porad, w każdy poniedziałek w godz udzielała Pani Dorota Al. Arab psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. W roku 2013 w prowadzonym punkcie udzielono 97 konsultacji osobom i rodzinom osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi. 2. Zorganizowano szkolenie na temat: Substancje psychoaktywne w Polsce, a najnowsza polityka antynarkotykowa, w tym m.in. wypracowany w ramach Komisji Europejskiej Pakt przeciwko narkotykom syntetycznym i dopalaczom. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, służby zdrowia, policji, sądu, oświaty, pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, sanepidu, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy, duchowny. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy w zakresie rozpoznawania rodzajów narkotyków występujących na polskim rynku, zapoznanie uczestników z zagrożeniami wynikającymi m.in. z obszaru epidemiologicznego, omówienie współpracy instytucji (szkół) z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Spotkanie poprowadził Pan Robert Bretner funkcjonariusz Policji w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w przeszłości funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, konsultant MSWiA. W szkoleniu udział wzięło 41 osób. 3. W ramach projektu Czas wolny ucznia - to czas dla sportu, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowano zajęcia pozalekcyjne sportowo - rekreacyjne na Pływalni Miejskiej Wodnik dla 625 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia na pływalni były skutecznym czynnikiem budowania właściwych relacji i umiejętności społecznych, rozwoju psychofizycznego, ograniczania zachowań patologicznych. 4. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne Uzależnienie - jak można go uniknąć? z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, które przeprowadzono w klasach I-III dwóch bielskich gimnazjów. Programy zrealizowali pracownicy ETAPu Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. Na zajęciach poruszono kwestie dotyczące skutków uzależnień od 4

5 substancji psychoaktywnych, rodzajów i faz uzależnień, informacje dotyczące możliwości leczenia. W spotkaniach wzięło udział 392 uczniów. 5. Przekazano do szkół materiały profilaktyczne ogólnopolskiej kampanii: Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Materiały posłużyły do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą oraz z rodzicami, przygotowania gazetek szkolnych. W ramach kampanii w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza zrealizowano również program profilaktyczny Narkotyki? To mnie nie kręci!, w trakcie którego odbyły się konkursy dla dzieci i młodzieży, prozdrowotny apel szkolny oraz rajd rowerowy. W programie udział wzięło ok. 230 osób. 6. W ramach organizacji czasu wolnego uczniów sfinansowano realizację programów profilaktycznych Podejdź z Kulturą do Profilaktyki - czyli edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne i Integracja i edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne. W ramach zajęć uczniowie brali udział w zajęciach teatralnych, przygotowywali spektakle profilaktyczne wystawiane następnie na scenach Bielskiego Domu Kultury i w Kreatywnym Centrum Kultury rówieśnikom oraz członkom rodzin. W warsztatach udział wzięło 31 osób, natomiast pośrednimi odbiorcami programów było ok. 270 widzów spektakli profilaktycznych. 7. Uczniom klas I-III bielskich gimnazjów zakupiono koncert profilaktyczny Złodzieje życiaprofilaktyka, nie prelekcja. Program Jarosława Tioskowa - gitarzysty, wokalisty, kompozytora, lidera zespołu Kasa Chorych był wydarzeniem poruszającym problematykę narkomanii, alkoholizmu, przemocy, pościgu za pieniędzmi, stresu i samotności. W koncercie udział wzięło ok. 600 uczniów. 8. W ramach działalności Punktu informacyjno-konsultacyjnego funkcjonującego przy Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski udzielano informacji o dostępnych formach i miejscach pomocy osobom i rodzinom osób eksperymentujących z narkotykami, przekazywano ulotki profilaktyczne. 9. Zakupiono spektakle profilaktyczne Jak to smok zrobił jeden niefortunny krok dla bielskich przedszkoli oraz Julka kontra Julka, Planeta zagadek dla bielskich szkół podstawowych. 10. Dofinansowano imprezy promujące zdrowy styl życia: Lp. Nazwa imprezy Organizator Liczba uczestników 1. Lato w mieście, w ramach której Miejski Ośrodek Sportu 142 osoby przeprowadzono program profilaktyczny Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków. i Rekreacji w Bielsku Podlaskim 2. Wakacyjny Klub Biblijny Kościół Chrystusowy ok. 100 dzieci w Bielsku Podlaskim 3. Rodzinę wybieramy, nałogi odrzucamy Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim 4. Zdrowo wiedzieć Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim i młodzieży 103 uczniów klas IV-VI 158 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 5

6 5. Każdy może zostać Świętym Mikołajem Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim ok. 500 mieszkańców miasta Celem ww. imprez było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, promowanie konstruktywnych postaw i zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec zażywania substancji psychoaktywnych. 11. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu na film profilaktyczny pod hasłem Młodość bez nałogów organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku Podlaskim. 12. Przeszkolono pracownicę Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na temat: Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru oferty. Realizacja zadania i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udział w szkoleniu miał na celu zapoznanie z nowym projektem rozporządzenia w sprawie wzoru oferty oraz nowymi zasadami przyznawania i rozliczania zadań publicznych zleconych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym. 13. Przekazano czasopisma o tematyce profilaktycznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim. 14. Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim przeprowadzili w klasach I-III szkół podstawowych zajęcia, w ramach których poruszali tematykę bezpieczeństwa, w tym kontaktu z obcymi osobami, asertywnego odmawiania. Do ww. działań zakupiono upominki uczestnikom spotkań. 15. Zakupiono książki do Miejskiej Bibliotek Publicznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnień w Bielsku Podlaskim. III. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane w połączeniu z profilaktyką alkoholową 2 : 1. Tematyka dotycząca profilaktyki narkomanii realizowana była podczas pracy z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych działających przy bielskich szkołach oraz prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. W roku szkolnym 2012/2013 na terenie miasta funkcjonowało 6 świetlic. Lp. Instytucja, organizacja prowadząca świetlicę 1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego Ilość uczestników Rodzaj prowadzonych zajęć 25 Socjoterapia, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe, muzyczne 2 Zadania finansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 6

7 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów 3. Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski 4. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza 5. Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza 6. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 32 Socjoterapia, terapia pedagogiczna, zajęcia informatyczne, dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia na basenie - sportowe 113 Zajęcia profilaktyczne, zajęcia terapii ruchowej (z wyjściami na basen), zajęcia wyrównawcze, języka polskiego, teatralne, matematycznoprzyrodniczo-techniczne, matematycznoinformatyczne, plastyczne 53 Zajęcia komputerowe, matematyczne, językowe, sportowo-rekreacyjne, zajęcia socjoterapii 25 Zajęcia edukacyjne etwinning, zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami nauki pływania, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki 25 Zajęcia wyrównawcze, profilaktyczne, plastyczne, muzyczno-sportowe, arteterapii artystyczne, socjoterapii 2. W roku 2013 zagadnienia z zakresu programu poruszano również podczas realizacji następujących działań: imprezy promującej zdrowy styl życia Rodzinę wybieramy, nałogi odrzucamy realizowanej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, której uczestnikami było 162 uczniów klas 0-III, apelu profilaktycznego dla uczniów klas I-III, pt. Szkolny dzień dziecka - promujemy zdrowy styl życia bez nałogów przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, realizacji programu profilaktycznego Żyjmy zdrowo bez nałogów podczas imprezy sportowej promującej zdrowy styl życia zorganizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Podlasie w ramach zajęć dla dzieci i młodzieży - Wakacje na osiedlu, programu profilaktycznego Akademia zdrowej prawdy zakupionego dla uczniów wszystkich bielskich gimnazjów, realizacji ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę na terenie miasta. IV. Działania realizowane w ramach szkolnych programów profilaktyki: W zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach z terenu miasta Bielsk Podlaski w ramach szkolnych programów profilaktyki realizowano m.in: - pogadanki, zajęcia z uczniami prowadzone przez wychowawców klasowych, pedagogów szkolnych, - rozmowy i indywidualne konsultacje dla rodziców, spotkania ze specjalistami podczas wywiadówek szkolnych, - konkursy wiedzy o AIDS/HIV, - zajęcia z rodzicami, w tym w oparciu o materiały kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci!, - zajęcia z uczniami o tematyce asertywnego odmawiania, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. 7

8 IV. WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NARKOMANII: W realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013 włączały się również organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Bielsk Podlaski. W ramach przeciwdziałania uzależnieniom ze środków na przeciwdziałanie narkomanii wspierano następujące zadania publiczne : Lp. Nazwa zadania/organizacji Liczba uczestników 1. Piłką nożną w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność 2. Narkotyki - cena straconych marzeń Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 15 osób 44 osoby Tematyka dotycząca przeciwdziałania narkomanii poruszana była podczas realizacji zadań publicznych dofinansowanych w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Lp. Nazwa zadania/organizacji Liczba uczestników 1. Parafiada - festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej 2. Muzyka, Radio, Film. Warsztaty multimedialne, edycja II- Stowarzyszenie Edukacji Filmowej 3. Lato z Caritas Świetlica dla dzieci i młodzieży 200 osób 25 osób uczestniczących w warsztatach i ok. 100 osób uczestniczących w gali finałowej 35 osób 25 osób Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 4. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo 20 osób Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 8

9 Podczas realizacji zadań wyjaśniono, na czym polega nałóg, jakie mechanizmy nim rządzą, przedstawiano konsekwencje zażywania narkotyków, przyczyny sięgania po narkotyki, przekazywano materiały i ulotki profilaktyczne. Uczestnicy nabywali umiejętności związane z współpracą w grupie, asertywnym odmawianiem. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych miały możliwość skorzystania z bezpłatnego wypoczynku letniego połączonego z realizacją programu profilaktycznego. Osoby starsze uczulano na zagrożenia związane z problemem lekomanii. V. POMOC SPOŁECZNA OSOBOM UZALEŻNIONYM I RODZINOM OSÓB UZALEŻNIONYCH DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Spośród rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w dwóch rodzinach wystąpił problem związany z uzależnieniem od narkotyków. Kwota udzielonej pomocy finansowej w 2013 roku wyniosła 10122,12 zł. Łącznie osobom tym udzielono 120 świadczeń (stan na dzień r.). VI. PRIORYTETOWE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU 2014 Po dokonaniu ewaluacji programu, uwzględnieniu propozycji instytucji działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia w mieście oraz pedagogów szkolnych sformułowano następujące priorytetowe zadania do realizacji w roku 2014 : 1) Zakupienie szkoleń, programów profilaktycznych w zakresie problematyki narkomanii prowadzonych przez specjalistów, instruktorów terapii uzależnień, skierowanych do młodzieży, mających na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. 2) Zakupienie szkoleń kadry nauczycielskiej, pedagogów szkolnych bielskich szkół z zakresu profilaktyki narkomanii, współpracy z rodziną dzieci. 3) Zakupienie szkoleń rodziców z zakresu wzmacniania więzi rodzinnych, rozpoznawania symptomów uzależnienia u dziecka. 4) Zorganizowanie konferencji Narkomania - wspólny problem z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. 5) Rozpowszechnianie ulotek, materiałów o dostępnych miejscach pomocy. 6) Organizacja zajęć pozalekcyjnych, jako formy kształtowania umiejętności społecznych, współpracy w grupie, alternatywy dla zachowań ryzykownych. 7) Kontynuacja finansowania punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. 8) Kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 9

10 VII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2013 rok Wykonanie w 2013 roku Wskaźnik wykonania planu w % ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE NARKOMANII 90000, ,09 67,46% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12000, ,09 87,78% 4300 Zakup usług pozostałych 65000, ,00 63,00% 4700 Szkolenia pracowników 3000,00 230,00 7,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 0,00 0,00% 10

11 Rozdział Zwalczanie i zapobieganie narkomanii (część opisowa sprawozdania finansowego) Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę zł wykorzystano w kwocie ,09 zł (67,46 % planu rocznego) na: 1) Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego ,90 zł. 2) Zakup nagród dla uczestników konkursu na film profilaktyczny pod hasłem Młodość bez nałogów organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku Podlaskim zł. 3) Zakup nagród, strojów sportowych do realizacji programu profilaktycznego Narkotyki? To mnie nie kręci!, realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w ramach kampanii pod ww. nazwą - 851,33 zł. 4) Zakup programu profilaktycznego Złodzieje życia profilaktyka nie prelekcja dla uczniów bielskich gimnazjów zł. 5) Zakup spektaklu profilaktycznego Jak to smok zrobił jeden niefortunny krok dla bielskich przedszkoli zł. 6) Zakup spektakli profilaktycznych Julka kontra Julka, Planeta zagadek dla bielskich szkół podstawowych 3600 zł. 7) Zakup materiałów ogólnopolskiej kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! 1250 zł. 8) Sfinansowanie programu profilaktycznego Integracja i edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne zł. 9) Realizację programu profilaktycznego Podejdź z Kulturą do Profilaktyki - czyli edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne zł. 10) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, klas IV-VI szkoły podstawowej, I - III gimnazjum. Zajęcia realizowano w ramach projektu Czas wolny ucznia to czas dla sportu, dofinansowanego ze środków MSiT. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, naukę pływania uczniów kształcenia zintegrowanego oraz zakup medali na przeprowadzone zawody Mamo, Tato już pływam zł. 11) Opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii zł. 12) Realizacja szkolenia Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa, w tym m.in. wypracowany w ramach Komisji Europejskiej Pakt przeciwko narkotykom syntetycznym i dopalaczom (zakup szkolenia, poczęstunku, naczyń jednorazowych, materiałów papierniczo-biurowych) ,22 zł. 11

12 13) Zakup publikacji profilaktycznych do Miejskiej Bibliotek Publicznej - 582,92 zł. 14) Zakup nagród do imprezy Lato w mieście organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim zł. 15) Zakup art. papierniczych i spożywczych do realizacji programu Wakacyjny Klub Biblijny ,32 zł. 16) Zakup nagród (breloczków odblaskowych) do zajęć edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim zł. 17) Opłatę szkolenia pracownicy Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski zł. 18) Prenumeratę czasopism profilaktycznych i psychologicznych - 995,40 zł. 19) Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących warsztaty profilaktyczne Uzależnienie - jak można go uniknąć? dla uczniów bielskich gimnazjów zł. 20) Zakup słodyczy do imprezy mikołajkowej realizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim zł. 21) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych: Piłką nożną w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność zł, Narkotyki - cena straconych marzeń realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zł. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA MIASTA /-/ Jarosław Borowski 12

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ; uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cedynia w 2013r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cedynia w 2013r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cedynia w 2013r. Na podstawie art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2012 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK Załącznik do uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 A. Wprowadzenie Narkotyki są problemem wielowymiarowym, ograniczającym rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVIII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY Z dnia 28 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY I. WPROWADZENIE 2012 Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały NR XXII/../2012 Rady Gminy Radomsko z dnia..2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

G M I N N Y P R O G R A M D L A G M I N Y S K A W I N A N A R O K 2 0 1 4

G M I N N Y P R O G R A M D L A G M I N Y S K A W I N A N A R O K 2 0 1 4 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/469/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I D L A G M I N Y S K A W I N A N A

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/17/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała V/17/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała V/17/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XlV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

UCHWALA NR XlV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM UCHWALA NR XlV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 29 grudnia 20 II r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Czeladź, marzec 2010 r. I. PROFILAKTYKA 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia

U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała LIX/508/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r.

Uchwała LIX/508/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. Uchwała LIX/508/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. Druk nr 8 w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2008 rok.

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2008 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/187/09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2008 rok. I.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały nr XXXIII/274/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26.10.2006 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Narkomania jest problemem społecznym i przynosi wielowymiarowe zagrożenie w

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/282/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 15 grudnia 2009 roku Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok Wprowadzenie i diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo