SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Bielsku Podlaskim na lata opracowany został zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a realizowany był zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/260/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2010 r. Celem głównym programu było obniżenie wzrostu popytu na narkotyki i zwiększenie wiedzy na temat przyczyn i skutków problemów narkotykowych. Cele szczegółowe dotyczyły: 1) Wzmocnienia działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej dotyczącej problematyki narkotykowej zmierzających w szczególności do ograniczenia skali używania środków psychoaktywnych oraz do zwiększania się liczby osób korzystających z dostępnej oferty pomocowej. 2) Poszerzenia systemu pomocy rodzinom z problemem narkotykowym, w szczególności poprzez uzupełnianie zasobów w zakresie rozwiązywania problemu narkomanii. 3) Wzmocnienia i rozszerzenia oddziaływań profilaktycznych w zakresie uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży. 4) Integrowania instytucji i organizacji zajmujących się problemami narkomanii. 5) Zwiększenia liczby atrakcyjnych ofert spędzania wolnego czasu dla młodzieży. WSTĘP Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji związanych z tym faktem, dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. Możliwości efektywnego radzenia sobie z tym jak i wieloma innymi problemami społecznymi należy poszukiwać przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Dzieje się tak dlatego, że to lokalnie działające instytucje, osoby, czy organizacje pozarządowe są w stanie trafnie określić charakter problemu, jego skalę oraz podjąć adekwatne środki zaradcze. Istotnym argumentem na rzecz zapobiegania narkomanii na szczeblu lokalnym jest możliwość budowania koalicji instytucji, osób i organizacji współpracujących w przygotowaniu lokalnej strategii i biorącej odpowiedzialność za jej realizację. Najbardziej efektywnym sposobem mierzenia się ze zjawiskiem uzależnień jest profilaktyka, czyli ochrona przed zachowaniami ryzykownymi. Główne działania w zakresie leczenia i przeciwdziałania uzależnieniom przypadają rodzinie, a to dlatego, że niezaprzeczalnym faktem jest, że narkomania, podobnie jak inne uzależnienia, powstaje w rodzinie i to ona ma obowiązek doprowadzenia do wyleczenia młodego człowieka oraz stworzenia mu szansy na normalny start życiowy poprzez wyleczoną, prawidłowo funkcjonującą rodzinę. Na problemy związane z narkotykami należy patrzeć szeroko i widzieć je w kontekście problemów powodowanych przez używanie innych substancji psychoaktywnych, w tym przede wszystkim alkoholu. Wiele działań profilaktycznych ma podobny charakter niezależnie od tego czy zapobiegamy narkomanii, czy problemom alkoholowym. Przemawia to za wspólnym ujmowaniem tych kwestii, szczególnie na poziomie lokalnym, gdzie podejmowane są konkretne działania profilaktyczne. 1

2 I. DIAGNOZA PROBLEMU WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MIEŚCIE W 2013 ROKU Duża część zachowań ryzykownych zaczyna się w czasie nauki w gimnazjum. Jest to okres osłabienia naturalnych procesów opieki rodzicielskiej, które chroniły dzieci w szkole podstawowej oraz nasilenia społecznych i psychologicznych czynników ryzyka. Rówieśnicy wywierają coraz większy wpływ na zachowanie nastolatków - w tym również na zachowania ryzykowne, a młodzież staje się bardziej krytyczna wobec szkoły, nauczycieli i rodziców. Jednocześnie wzrasta potrzeba doznań, polegająca na poszukiwaniu nowych, intensywnych wrażeń i doświadczeń, związana z gotowością do podejmowania ryzyka fizycznego, społecznego i prawnego. W okresie nauki w gimnazjum zwiększa się też nasilenie problemów emocjonalnych przeżywanych przez młodzież. W grudniu 2013 roku przeprowadzono 19 spotkań informacyjno - edukacyjnych dla 392 uczniów bielskich gimnazjów. Realizatorami spotkań byli terapeuci uzależnień, pracownicy ETAP-u Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. W trakcie spotkań prowadzący zrealizowali badania monitorujące skalę problemu narkotykowego wśród bielskiej młodzieży szkolnej. 1. Na pytanie o używanie narkotyków przez młodzież uzyskali następujące odpowiedzi: 7,90% 92,10% TAK NIE Wśród osób używających narkotyki 100 % ankietowanych przyznało się do palenia marihuany. 2. Na pytanie o używanie dopalaczy przez młodzież uzyskano następujące wyniki: 5,40% 94,60% TAK NIE Z analizy danych ankietowych wynika, że wśród młodzieży szkolnej ujawniały się ryzykowne zachowania narkotykowe. Młodzi ludzie eksperymentowali z narkotykami lub innymi środkami zmieniającymi świadomość. 2

3 II. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA WEDŁUG DANYCH KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIELSKU PODLASKIM 1 1. Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetowych zadań bielskiej policji. Statystycznie zanotowano spadek przestępstw z 75 w roku 2012 do 61 w 2013 roku. Popełnienie przestępstw udowodniono 30 sprawcom, w tym siedmiu nieletnim. Wszczęto 29 postępowań, o 1 więcej niż w roku ubiegłym. Osiągnięto wykrywalność 91,8%. W strukturze przestępczości narkotykowej dominowała uprawa konopi indyjskich, odpłatne i nieodpłatne ich udzielanie zarówno dorosłym, jak i w mniejszym zakresie nieletnim. Pięć postępowań dotyczyło uprawy konopi włóknistych. 2003; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 109 Dynamika przestępczości narkotykowej w latach Najczęściej zażywanymi narkotykami były marihuana, amfetamina, tabletki Ekstazy, oraz grzybki halucynogenne. Środki odurzające sprowadzane były z Warszawy, Białegostoku, Łomży oraz krajów: Belgii, Holandii. W niektórych przypadkach sprawcy prowadzili nielegalne hodowle konopi indyjskich, pozyskiwali susz, a następnie udzielali innym osobom z terenu powiatu bielskiego. W rejonie szkół powiatu bielskiego zatrzymano jedną osobę pełnoletnią, która zajmowała się rozprowadzeniem narkotyków na terenie placówek oświatowych. Sprawcy przestępstw narkotykowych to ludzie młodzi w wieku od 17 do 28 lat. W 2013 roku zanotowano 2 przypadki udziału siedmiu nieletnich w przestępstwach narkotykowych. Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim podejmowali działania z zakresu rozpoznania profilaktycznej pracy na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej. Prowadzone były spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w ramach programów: 1. - Stop patologiom 2. - Uwaga zagrożenie 1 Zawarte informacje dotyczące przestępczości narkotykowej pochodzą z Rocznego sprawozdanie z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2013 roku opracowanego przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim. 3

4 III. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W MIEŚCIE W KIERUNKU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I. Po przeprowadzeniu diagnozy problemu narkomanii w mieście, dokonaniu analizy działań podjętych w roku 2012 oraz poznaniu potrzeb i oczekiwań sygnalizowanych ze strony pedagogów szkolnych za priorytetowe zadania do realizacji w roku 2013 uznano: 1. Kontynuowanie edukacji rodziców, nauczycieli i uczniów z zakresu przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, prelekcji, warsztatów prowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień). 2. Realizację zajęć mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. 3. Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. 4. Kontynuację pracy punktu informacyjno- konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. 5. Prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej problematyki narkotykowej (rozpowszechnianie materiałów, ulotek publikacji itp., udział w kampaniach społecznych). II. W 2013 roku w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano następujące działania: 1. Kontynuowano pracę Punktu Informacyjno - Konsultacyjny ds. przeciwdziałania narkomanii. Do zadań punktu należało: prowadzenie działań informacyjno - konsultacyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, wczesna interwencja w stosunku do osób eksperymentujących ze środkami odurzającymi. Bezpłatnych i indywidualnych porad, w każdy poniedziałek w godz udzielała Pani Dorota Al. Arab psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. W roku 2013 w prowadzonym punkcie udzielono 97 konsultacji osobom i rodzinom osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi. 2. Zorganizowano szkolenie na temat: Substancje psychoaktywne w Polsce, a najnowsza polityka antynarkotykowa, w tym m.in. wypracowany w ramach Komisji Europejskiej Pakt przeciwko narkotykom syntetycznym i dopalaczom. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, służby zdrowia, policji, sądu, oświaty, pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, sanepidu, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy, duchowny. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy w zakresie rozpoznawania rodzajów narkotyków występujących na polskim rynku, zapoznanie uczestników z zagrożeniami wynikającymi m.in. z obszaru epidemiologicznego, omówienie współpracy instytucji (szkół) z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Spotkanie poprowadził Pan Robert Bretner funkcjonariusz Policji w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w przeszłości funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, konsultant MSWiA. W szkoleniu udział wzięło 41 osób. 3. W ramach projektu Czas wolny ucznia - to czas dla sportu, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowano zajęcia pozalekcyjne sportowo - rekreacyjne na Pływalni Miejskiej Wodnik dla 625 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia na pływalni były skutecznym czynnikiem budowania właściwych relacji i umiejętności społecznych, rozwoju psychofizycznego, ograniczania zachowań patologicznych. 4. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne Uzależnienie - jak można go uniknąć? z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, które przeprowadzono w klasach I-III dwóch bielskich gimnazjów. Programy zrealizowali pracownicy ETAPu Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. Na zajęciach poruszono kwestie dotyczące skutków uzależnień od 4

5 substancji psychoaktywnych, rodzajów i faz uzależnień, informacje dotyczące możliwości leczenia. W spotkaniach wzięło udział 392 uczniów. 5. Przekazano do szkół materiały profilaktyczne ogólnopolskiej kampanii: Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Materiały posłużyły do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą oraz z rodzicami, przygotowania gazetek szkolnych. W ramach kampanii w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza zrealizowano również program profilaktyczny Narkotyki? To mnie nie kręci!, w trakcie którego odbyły się konkursy dla dzieci i młodzieży, prozdrowotny apel szkolny oraz rajd rowerowy. W programie udział wzięło ok. 230 osób. 6. W ramach organizacji czasu wolnego uczniów sfinansowano realizację programów profilaktycznych Podejdź z Kulturą do Profilaktyki - czyli edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne i Integracja i edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne. W ramach zajęć uczniowie brali udział w zajęciach teatralnych, przygotowywali spektakle profilaktyczne wystawiane następnie na scenach Bielskiego Domu Kultury i w Kreatywnym Centrum Kultury rówieśnikom oraz członkom rodzin. W warsztatach udział wzięło 31 osób, natomiast pośrednimi odbiorcami programów było ok. 270 widzów spektakli profilaktycznych. 7. Uczniom klas I-III bielskich gimnazjów zakupiono koncert profilaktyczny Złodzieje życiaprofilaktyka, nie prelekcja. Program Jarosława Tioskowa - gitarzysty, wokalisty, kompozytora, lidera zespołu Kasa Chorych był wydarzeniem poruszającym problematykę narkomanii, alkoholizmu, przemocy, pościgu za pieniędzmi, stresu i samotności. W koncercie udział wzięło ok. 600 uczniów. 8. W ramach działalności Punktu informacyjno-konsultacyjnego funkcjonującego przy Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski udzielano informacji o dostępnych formach i miejscach pomocy osobom i rodzinom osób eksperymentujących z narkotykami, przekazywano ulotki profilaktyczne. 9. Zakupiono spektakle profilaktyczne Jak to smok zrobił jeden niefortunny krok dla bielskich przedszkoli oraz Julka kontra Julka, Planeta zagadek dla bielskich szkół podstawowych. 10. Dofinansowano imprezy promujące zdrowy styl życia: Lp. Nazwa imprezy Organizator Liczba uczestników 1. Lato w mieście, w ramach której Miejski Ośrodek Sportu 142 osoby przeprowadzono program profilaktyczny Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków. i Rekreacji w Bielsku Podlaskim 2. Wakacyjny Klub Biblijny Kościół Chrystusowy ok. 100 dzieci w Bielsku Podlaskim 3. Rodzinę wybieramy, nałogi odrzucamy Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim 4. Zdrowo wiedzieć Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim i młodzieży 103 uczniów klas IV-VI 158 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 5

6 5. Każdy może zostać Świętym Mikołajem Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim ok. 500 mieszkańców miasta Celem ww. imprez było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, promowanie konstruktywnych postaw i zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec zażywania substancji psychoaktywnych. 11. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu na film profilaktyczny pod hasłem Młodość bez nałogów organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku Podlaskim. 12. Przeszkolono pracownicę Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na temat: Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru oferty. Realizacja zadania i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udział w szkoleniu miał na celu zapoznanie z nowym projektem rozporządzenia w sprawie wzoru oferty oraz nowymi zasadami przyznawania i rozliczania zadań publicznych zleconych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym. 13. Przekazano czasopisma o tematyce profilaktycznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim. 14. Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim przeprowadzili w klasach I-III szkół podstawowych zajęcia, w ramach których poruszali tematykę bezpieczeństwa, w tym kontaktu z obcymi osobami, asertywnego odmawiania. Do ww. działań zakupiono upominki uczestnikom spotkań. 15. Zakupiono książki do Miejskiej Bibliotek Publicznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnień w Bielsku Podlaskim. III. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane w połączeniu z profilaktyką alkoholową 2 : 1. Tematyka dotycząca profilaktyki narkomanii realizowana była podczas pracy z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych działających przy bielskich szkołach oraz prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. W roku szkolnym 2012/2013 na terenie miasta funkcjonowało 6 świetlic. Lp. Instytucja, organizacja prowadząca świetlicę 1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego Ilość uczestników Rodzaj prowadzonych zajęć 25 Socjoterapia, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe, muzyczne 2 Zadania finansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 6

7 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów 3. Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski 4. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza 5. Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza 6. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 32 Socjoterapia, terapia pedagogiczna, zajęcia informatyczne, dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia na basenie - sportowe 113 Zajęcia profilaktyczne, zajęcia terapii ruchowej (z wyjściami na basen), zajęcia wyrównawcze, języka polskiego, teatralne, matematycznoprzyrodniczo-techniczne, matematycznoinformatyczne, plastyczne 53 Zajęcia komputerowe, matematyczne, językowe, sportowo-rekreacyjne, zajęcia socjoterapii 25 Zajęcia edukacyjne etwinning, zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami nauki pływania, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki 25 Zajęcia wyrównawcze, profilaktyczne, plastyczne, muzyczno-sportowe, arteterapii artystyczne, socjoterapii 2. W roku 2013 zagadnienia z zakresu programu poruszano również podczas realizacji następujących działań: imprezy promującej zdrowy styl życia Rodzinę wybieramy, nałogi odrzucamy realizowanej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, której uczestnikami było 162 uczniów klas 0-III, apelu profilaktycznego dla uczniów klas I-III, pt. Szkolny dzień dziecka - promujemy zdrowy styl życia bez nałogów przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, realizacji programu profilaktycznego Żyjmy zdrowo bez nałogów podczas imprezy sportowej promującej zdrowy styl życia zorganizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Podlasie w ramach zajęć dla dzieci i młodzieży - Wakacje na osiedlu, programu profilaktycznego Akademia zdrowej prawdy zakupionego dla uczniów wszystkich bielskich gimnazjów, realizacji ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę na terenie miasta. IV. Działania realizowane w ramach szkolnych programów profilaktyki: W zakresie przeciwdziałania narkomanii w szkołach z terenu miasta Bielsk Podlaski w ramach szkolnych programów profilaktyki realizowano m.in: - pogadanki, zajęcia z uczniami prowadzone przez wychowawców klasowych, pedagogów szkolnych, - rozmowy i indywidualne konsultacje dla rodziców, spotkania ze specjalistami podczas wywiadówek szkolnych, - konkursy wiedzy o AIDS/HIV, - zajęcia z rodzicami, w tym w oparciu o materiały kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci!, - zajęcia z uczniami o tematyce asertywnego odmawiania, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. 7

8 IV. WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NARKOMANII: W realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013 włączały się również organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Bielsk Podlaski. W ramach przeciwdziałania uzależnieniom ze środków na przeciwdziałanie narkomanii wspierano następujące zadania publiczne : Lp. Nazwa zadania/organizacji Liczba uczestników 1. Piłką nożną w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność 2. Narkotyki - cena straconych marzeń Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 15 osób 44 osoby Tematyka dotycząca przeciwdziałania narkomanii poruszana była podczas realizacji zadań publicznych dofinansowanych w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Lp. Nazwa zadania/organizacji Liczba uczestników 1. Parafiada - festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej 2. Muzyka, Radio, Film. Warsztaty multimedialne, edycja II- Stowarzyszenie Edukacji Filmowej 3. Lato z Caritas Świetlica dla dzieci i młodzieży 200 osób 25 osób uczestniczących w warsztatach i ok. 100 osób uczestniczących w gali finałowej 35 osób 25 osób Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 4. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo 20 osób Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 8

9 Podczas realizacji zadań wyjaśniono, na czym polega nałóg, jakie mechanizmy nim rządzą, przedstawiano konsekwencje zażywania narkotyków, przyczyny sięgania po narkotyki, przekazywano materiały i ulotki profilaktyczne. Uczestnicy nabywali umiejętności związane z współpracą w grupie, asertywnym odmawianiem. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych miały możliwość skorzystania z bezpłatnego wypoczynku letniego połączonego z realizacją programu profilaktycznego. Osoby starsze uczulano na zagrożenia związane z problemem lekomanii. V. POMOC SPOŁECZNA OSOBOM UZALEŻNIONYM I RODZINOM OSÓB UZALEŻNIONYCH DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Spośród rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w dwóch rodzinach wystąpił problem związany z uzależnieniem od narkotyków. Kwota udzielonej pomocy finansowej w 2013 roku wyniosła 10122,12 zł. Łącznie osobom tym udzielono 120 świadczeń (stan na dzień r.). VI. PRIORYTETOWE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU 2014 Po dokonaniu ewaluacji programu, uwzględnieniu propozycji instytucji działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia w mieście oraz pedagogów szkolnych sformułowano następujące priorytetowe zadania do realizacji w roku 2014 : 1) Zakupienie szkoleń, programów profilaktycznych w zakresie problematyki narkomanii prowadzonych przez specjalistów, instruktorów terapii uzależnień, skierowanych do młodzieży, mających na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. 2) Zakupienie szkoleń kadry nauczycielskiej, pedagogów szkolnych bielskich szkół z zakresu profilaktyki narkomanii, współpracy z rodziną dzieci. 3) Zakupienie szkoleń rodziców z zakresu wzmacniania więzi rodzinnych, rozpoznawania symptomów uzależnienia u dziecka. 4) Zorganizowanie konferencji Narkomania - wspólny problem z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. 5) Rozpowszechnianie ulotek, materiałów o dostępnych miejscach pomocy. 6) Organizacja zajęć pozalekcyjnych, jako formy kształtowania umiejętności społecznych, współpracy w grupie, alternatywy dla zachowań ryzykownych. 7) Kontynuacja finansowania punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. 8) Kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 9

10 VII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2013 rok Wykonanie w 2013 roku Wskaźnik wykonania planu w % ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE NARKOMANII 90000, ,09 67,46% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12000, ,09 87,78% 4300 Zakup usług pozostałych 65000, ,00 63,00% 4700 Szkolenia pracowników 3000,00 230,00 7,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 0,00 0,00% 10

11 Rozdział Zwalczanie i zapobieganie narkomanii (część opisowa sprawozdania finansowego) Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę zł wykorzystano w kwocie ,09 zł (67,46 % planu rocznego) na: 1) Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego ,90 zł. 2) Zakup nagród dla uczestników konkursu na film profilaktyczny pod hasłem Młodość bez nałogów organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku Podlaskim zł. 3) Zakup nagród, strojów sportowych do realizacji programu profilaktycznego Narkotyki? To mnie nie kręci!, realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w ramach kampanii pod ww. nazwą - 851,33 zł. 4) Zakup programu profilaktycznego Złodzieje życia profilaktyka nie prelekcja dla uczniów bielskich gimnazjów zł. 5) Zakup spektaklu profilaktycznego Jak to smok zrobił jeden niefortunny krok dla bielskich przedszkoli zł. 6) Zakup spektakli profilaktycznych Julka kontra Julka, Planeta zagadek dla bielskich szkół podstawowych 3600 zł. 7) Zakup materiałów ogólnopolskiej kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! 1250 zł. 8) Sfinansowanie programu profilaktycznego Integracja i edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne zł. 9) Realizację programu profilaktycznego Podejdź z Kulturą do Profilaktyki - czyli edukacja profilaktyczna poprzez warsztaty teatralno-integracyjne zł. 10) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, klas IV-VI szkoły podstawowej, I - III gimnazjum. Zajęcia realizowano w ramach projektu Czas wolny ucznia to czas dla sportu, dofinansowanego ze środków MSiT. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, naukę pływania uczniów kształcenia zintegrowanego oraz zakup medali na przeprowadzone zawody Mamo, Tato już pływam zł. 11) Opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii zł. 12) Realizacja szkolenia Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa, w tym m.in. wypracowany w ramach Komisji Europejskiej Pakt przeciwko narkotykom syntetycznym i dopalaczom (zakup szkolenia, poczęstunku, naczyń jednorazowych, materiałów papierniczo-biurowych) ,22 zł. 11

12 13) Zakup publikacji profilaktycznych do Miejskiej Bibliotek Publicznej - 582,92 zł. 14) Zakup nagród do imprezy Lato w mieście organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim zł. 15) Zakup art. papierniczych i spożywczych do realizacji programu Wakacyjny Klub Biblijny ,32 zł. 16) Zakup nagród (breloczków odblaskowych) do zajęć edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim zł. 17) Opłatę szkolenia pracownicy Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski zł. 18) Prenumeratę czasopism profilaktycznych i psychologicznych - 995,40 zł. 19) Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących warsztaty profilaktyczne Uzależnienie - jak można go uniknąć? dla uczniów bielskich gimnazjów zł. 20) Zakup słodyczy do imprezy mikołajkowej realizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim zł. 21) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych: Piłką nożną w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność zł, Narkotyki - cena straconych marzeń realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zł. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA MIASTA /-/ Jarosław Borowski 12

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT z wykonania w 2012 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011-2016 OSTROŁĘKA 29 MARCA 2013 1 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia25.11.2011r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Listopad 2011 2 I.Wstęp. Narkomania od

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA ZA 2011 ROK Wstęp Miejski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013 dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/437/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2012 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo