Sprawozdanie. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w 2011 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w 2011 r.

2 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Spis treści: I. Plan i wykonanie budżetu za 2011 r. tabela... 3 II. Część opisowa do wykonania zadań statutowych Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Domy Pomocy Społeczne Powody przyznania pomocy społecznej i praca socjalna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia rodzinne Świadczenia z fundusz alimentacyjnego Świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie zdrowotne Stypendia i zasiłki szkolne Ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej...16 III. Inne zadania realizowane przez w 2011 r Realizacja rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego Organizacja i koordynowanie działania Punktu poradnictwa psychologicznego Organizacja i koordynowanie działania Punktu poradnictwa prawnego...18 IV. Programy i projekty z udziałem środków EFS i innych środków zewnętrznych realizowane prze w 2011 r.. 19 V. Programy, projekty oraz inne działania lokalne podejmowane w 2011 r. w ramach w Czernicy Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 2

3 Plan i wykonanie wydatków w 2011 r WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ Opieka Społeczna Plan wydatków na 2011 Wydatki Domy Pomocy Społecznej , , zakup usług jst od innych jst , ,66 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenie osobowe , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 509, , Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: , , Składki na F. Pracy 1 121, , wynagrodzenia bezosobowe 2 100, , Zakup materiałów 2 142, , zakup usług zdrowotnych 112,00 112, Zakup usług pozostałych 6 580, , opłaty za usługi internetowe 887,86 887, Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej 1 200, , Podróże służbowe 57,83 57, Odpisy na ZFŚS 1 783, , szkolenia pracowników 676,70 676,70 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłku stałego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku pielęgnacyjnego 4 100, ,33 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , Świadczenia społeczne , , Świadczenia społeczne 4 000, ,00 Dodatki mieszkaniowe 6 850, , Świadczenia społeczne 6 850, ,61 Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , ,03 Ośrodki Pomocy Społecznej , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 900, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 170,00 161, Świadczenia społeczne 1 800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 3

4 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 837, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 641, , Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Pracy 1 545, , Wynagrodzenie bezosobowe 5 210, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych 200,00 123, zakup usług zdrowotnych 500,00 451, zakup usług zdrowotnych 50,00 50, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 5 951, , opłaty za usługi internetowe 1 700, , Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej 1 000,00 524, Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej 800,00 800, Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej 3 310, , Podróże służbowe krajowe 7 400, , Podróże służbowe krajowe 320,00 318, Odpisy za ZFŚS , , Odpisy za ZFŚS 1 094, , Szkolenia pracowników 1 780, ,90 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800,00 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 750, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 800, , Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 409, Zakup usług pozostałych 70,00 70, zakup usług zdrowotnych 930,00 923, Podróże służbowe krajowe 800,00 797, Odpisy za ZFŚS 3 300, ,73 Pozostała działalność , , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- MD , , Świadczenia społeczne- dożywianie , , Świadczenia społeczne- świadczenia pielęgnacyjne 4 400, , składki na ubezpieczenia społeczne MD 1 120, , składki na Fundusz Pracy MD 250,00 173, Wynagrodzenie bezosobowe dożywianie , , Wynagrodzenie bezosobowe MD 9 042, , zakup materiałów i wyposażenia Dożywianie 88,92 88, zakup materiałów i wyposażenia MD 6 311, , zakup usług zdrowotnych MD 400,00 374, zakup usług pozostałych - MD , ,49 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 4

5 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet MD 600,00 515, Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej MD 800,00 710, Podróże służbowe krajowe MD 250,00 171, zakup materiałów i wyposażenia UE 5 585, , zakup usług pozostałych UE 4119, , ,60 razem 852 dział , ,05 Dział edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza , , stypendia dla uczniów , ,20 razem 854 dział , ,20 RAZEM WYDATKI , ,25 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 5

6 II. CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA ZADAŃ STATUTOWYCH OŚRODKA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Oprócz zadań pomocy społecznej realizujemy również inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego, które sukcesywnie przekazywane są do realizacji Ośrodka. Z chwilą pojawienia się możliwości ubiegania o środki Unii Europejskiej w Czernicy pozyskuje środki i realizuje projekty mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej naszego ośrodka. Pracownicy ośrodka podejmują też szereg działań środowiskowych mających na celu integrację i aktywizację określonych grup społecznych; dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia, rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób uzależnionych i współuzależnionych. Nasze działania skierowane są też na rozwój wolontariatu w Gminie Czernica. Od 2010 roku rozpowszechniamy w gminie Wolontariat Europejski (wolontariusze z Rosji, Hiszpanii), oraz wolontariat gminny. W 2011 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych, 3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeń rodzinnych, 4) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych W 2011 r. realizował projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: projekt systemowy ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktywni potrzebni, - IV edycja ( realizowany od 2008 roku ) program Młodzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski II edycja (realizowany od 2010 roku ) Od 2011 roku zgodnie z delegacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia obsługę administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Gminie Czernica. Od stycznia 2012 r. ośrodek powierzone ma do realizacji zadania gminy wynikające z ustawy o pieczy zastępczej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji powierzonych zadań zatrudnia pracowników na umowę o pracę: kierownik, główny księgowy, 5 pracowników socjalnych, 4 opiekunki środowiskowe, 3 pracowników administracyjno biurowych (pracownik ds kadr i płac, organizacyjno-kancelaryjnych, pracownik d.s świadczeń oraz 2 pracowników zatrudnionych do Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 6

7 realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz pracownik obsługi sprzątaczka. W 2011 roku ośrodek zatrudniał również 33 osoby na umowę zlecenie, w tym 21 osób do wykonywania usług opiekuńczych i 11 osób zatrudnionych na umowę zlecenie w związku z realizacją projektów w tym m.in. psycholog, doradca zawodowy, informatyk. Środki na realizację zadań Ośrodka to : środki z budżetu gminy, środki budżetu państwa i środki UE pozyskane na realizację projektów. Wydatki związane z wykonywaniem zadań w 2011 r. realizowanych przez w Czernicy wynoszą ogółem ,25 zł + środki pozabudżetowe ,50 zł = ogółem ,75 zł z tego: środki własne gminy na realizację zadań własnych gminy ,03 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy ,35 zł dotacja celowe przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ,29 zł środki EFS na realizacje projektu systemowego Aktywni- potrzebni ,22 zł środki na realizację Programu młodzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski ,36 zł - środki pozabudżetowe z akcji charytatywnej Fundacji VNG Stifung z Niemiec dla rodziny poszkodowanej wskutek powodzi w maju 2010 r ,50 zł Wykres Nr 1: Budżet ; budżet gminy, państwa i środki na realizację projektów i programów 10% 27% 63% budżet gminy budżet państwa środki na programy, projekty W 2011 r. wydał decyzji administracyjnych, z tego: 892 decyzji z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 599 z ustawy o świadczeniach rodzinnych, - 56 z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 49 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 12 w sprawie dodatków mieszkaniowych, 187 stypendiów i zasiłków szkolnych, 25 składki na ubezpieczenie zdrowotne Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 7

8 6 składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 5 ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w tym 103 decyzji odmownych (co stanowi 5,63 % wydanych decyzji). Odmowy przyznania świadczeń nie były spowodowane brakiem środków na świadczenie, ale wynikały z niespełnienia kryteriów ustawowych do przyznania świadczeń. Odwołania od decyzji wniosło 5 osób. Wszystkie zaskarżone decyzje ośrodka zostały utrzymane w mocy. W 2011 roku z poszczególnych form świadczeń korzystało: Tabela nr 2 : Liczba osób i rodzin, którym decyzją przyznano świadczenia. L.p Rodzaj świadczeń Liczba osób Liczba rodzin 1. pomoc społeczna świadczenia rodzinne świadczenia funduszu alimentacyjnego dodatki mieszkaniowe stypendia szkolne składki na ubezpieczenie zdrowotne składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyłącznie praca socjalna Wykres Nr 2: Liczba osób korzystających z poszczególnych świadczeń pomoc społeczna świadczenia rodzinne alimenty stypendia szkolne dodatki mieszkaniowe składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 1. POMOC SPOŁECZNA Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz umożliwienie im Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 8

9 egzystencji w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz tworzenie warunków sprzyjających życiowemu usamodzielnieniu się osób i rodzin i ich integracji ze środowiskiem. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują wsparcie osób i rodzin w postaci świadczeń pieniężnych, w postaci rzeczowej, osobom mającym trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, zapewnienie pomocy w postaci usług opiekuńczych, pomoc instytucjonalną dla osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji w postaci skierowania do domu pomocy społecznej. Zadania pracowników socjalnych obejmują również pracę socjalną, doradztwo, poradnictwo i interwencje kryzysowe. Pracownicy ośrodka podejmują również działania środowiskowe, których celem jest integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa. Tabela nr 3: Typy rodzin objętych pomocą społeczną Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Rodziny ogółem w tym: rodziny o liczbie osób rodziny z dziećmi ogółem = w tym rodziny wielodzietne ( 3 i więcej ) rodziny niepełne rodziny emerytów i rencistów Zasiłki pomoc w naturze W 2011 roku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało ogółem 843 osoby co przy liczbie mieszkańców na dzień r - stanowi 7,65% mieszkańców gminy korzystających z pomocy. Z danych statystycznych ośrodka wynika, że ogólnie liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ostatnich latach nieznacznie spada, chociaż ma też tendencję wzrostową w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych j takich jak powódź wichury, gradobicie, które naszej gminy nie omijają. Pomoc w postaci pieniężnej udzielana była w szczególności na dofinansowanie do kosztów zakupu opału, leków, dofinansowania do kosztów leczenia, na zakup odzieży, obuwia oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i wyposażenie dzieci do szkoły. Pomoc pieniężna i pomoc w naturze ( jak opał, żywność ) finansowane są z budżetu gminy i dotacji państwa. W ramach wsparcia z pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji udzielane są zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki okresowe i zasiłki stałe. Tabela nr 4 : Świadczenia z pomocy społeczne finansowane z budżetu Gminy i budżetu państwa. Lp. Rodzaj pomocy Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz. Kwota świadczeń Liczba rodzin ZADANIA WŁASNE GMINY 1. Zasiłki okresowe ogółem w tym: - środki własne x x - dotacja celowa z budżetu państwa x x w tym: - przyznane z powodu bezrobocia długotrwałej choroby Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 9

10 - niepełnosprawności Zasiłki celowe na pokrycie wyd. powstałych w wyniku zdarzenia losowego 3. Zasiłki celowe i w naturze ogółem w tym: specjalne zasiłki celowe Zasiłki stałe ogółem z tego : - dotacja x x - środki własne gminy x x w tym przyznany dla osoby : - samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie ZADANIE ZLECONE GMINIE Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd x Źródło: Dane statystyczne ośrodka W 2011 roku na gminę nałożono obowiązek współfinansowania wypłaty zasiłków stałych. Zasiłki stałe wypłacane są osobom, które nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalno rentowych z systemu ubezpieczenia społecznego, posiadają ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności bądź wiek emerytalny i spełniają kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy. 1.2 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy innych osób i są takiej pomocy pozbawione. W 2011 r. z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało ogółem 33 osoby. Osoby korzystające z tej formy pomocy w zależności od posiadanego własnego dochodu ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Usługi opiekuńcze wykonują opiekunki zatrudnione na umowę o pracę i osoby zatrudnione przez na umowę zlecenie. Tabela nr 5 : Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy. Liczba osób w 2011 r. korzystających z usług opiekuńczych Koszt usług opiekuńczych Liczba godzin świadczonych usług , Wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych w zł (dochody) ,40 Koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez w 2011 r. wyniósł 15,24 zł 1.3 Domy Pomocy Społecznej Osoby, które wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji i nie ma możliwości zapewnienia takiej pomocy przez rodzinę i gminę kierowane są do domów pomocy społecznej. Umieszczenie osób oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 10

11 własnym gminy. W 2011 r. opłacał pobyt w DPS za trzy osoby dorosłe i jedno dziecko. Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w DPS wynosi od do zł. Tabela nr 6: Liczba osób za które gmina ponosi odpłatność Wydatki za pobyt osób umieszczonych w DPS w 2011 r w zł ,66 Ze środków własnych gminy wypłacane są zasiłki celowe, w części okresowe, opłacany jest pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej oraz finansowane są usługi opiekuńcze. Wykres Nr 3: Wydatki środków własnych gminy na zadania pomocy społecznej 13% 31% 35% 21% zasiłki i pomoc w naturze domy pomocy społecznej usługi opiekuńcze program "dożywianie" 1.4 Powody przyznania pomocy społecznej i praca socjalna Warunkiem przyznania pomocy społecznej jest spełnienie przez ubiegających się kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz występowania co najmniej dwóch powodów określonych w ustawie, które przedstawia poniższa tabela. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomimo przekroczonego dochodu może być przyznany specjalny zasiłek celowy oraz zasiłek z powodu zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, co też miało miejsce w 2011 r Specjalne zasiłki celowe były przyznawane w szczególności z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby osoby lub osoby w rodzinie. Najwięcej interwencji w 2011 r. zanotowaliśmy też z udziałem lekarzy rodzinnego lub pogotowia. Tabela nr 7 : Ilość zdiagnozowanych i rozeznanych środowisk ministerialnym) i praca socjalna realizowana w 2011 roku. (zgodnie ze sprawozdaniem L.p. Powód przyznania pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 1. Ubóstwo Sieroctwo 1 4 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 11

12 3. Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: - wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w spr. opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym: - rodziny niepełne rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Zdarzenia losowe Sytuacja kryzysowa 1 4 Wykres nr 4 : Najczęściej występujące powody przyznania pomocy społecznej ubóstwo potrzeba ochrony macierzyństwa bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność w spr. opiek-wychow. 0 Najliczniejszą grupą korzystającą z pomocy społecznej w 2011 r. były rodziny w których występowała choroba powodująca wzrost kosztów utrzymania, a tym samych niemożność zabezpieczenia podstawowych potrzeb w gospodarstwie domowym. Znacznym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była jak widać powyżej była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Jest to zjawisko niepokojące w szczególności jeżeli występuje w rodzinach, które mają na wychowaniu małoletnie dzieci. Dlatego też działania nastawione są na tworzenie warunków do wielokierunkowej pomocy rodzinie w szczególności w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, pomocy psychologicznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej. Tabela Nr 8 : Praca socjalna Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 12

13 Praca socjalna Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 1. Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne Interwencja kryzysowa Interwencje socjalne w tym: interwencje podejmowane z udziałem: policji, kuratora sądowego, pedagoga szkolnego, lekarza Liczba zawartych kontraktów socjalnych Praca socjalna Pracownicy na bieżąco udzielali pomocy w postaci poradnictwa, doradztwa pomocy w załatwianiu spraw w innych instytucjach, w napisaniu podań, wniosków i pism do różnych instytucji. Na bieżąco prowadzona była współpraca w szczególności: z kuratorami sądowymi, dzielnicowymi, lekarzem pierwszego kontaktu i pedagogami szkolnymi. Pracownicy ośrodka na bieżąco rozpowszechniali informacje o możliwości nabycia uprawnień do świadczeń udzielanych przez inne urzędy, instytucje i placówki. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do alimentacji. Na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka), szpitali i Sądów kompletowano dokumenty i sporządzano wywiady środowiskowe. Przeprowadzano wywiady środowiskowe u dłużników alimentacyjnych oraz sporządzano karty informacyjne na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 2. DODATKI MIESZKANIOWE Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Przyznawanie dodatków reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Przyznanie dodatku zależne jest od metrażu mieszkania na osobę w rodzinie, dochodu, oraz niezalegania w opłatach za mieszkanie. W 2011 r. z powyższej pomocy skorzystało 6 rodzin. Tabela nr 9 : Dodatki mieszkaniowe przyznane w 2011 roku. Liczba rodzin, którym przyznano dodatek Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych Ilość wypłaconych dodatków , ŚWIADCZENIA RODZINNE Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 13

14 Prawo do świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, które spełniają określone kryterium dochodowe na osobę w rodzinie obecnie 502 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka becikowe przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny. Ustawa o świadczeniach rodzinnych wyodrębnia również świadczenia opiekuńcze, a wśród nich zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Osobom, którym ustalono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje również świadczenie w postaci składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe. Świadczenia rodzinne to zadanie zlecone gminie. Zgodnie z ustawą 3 % wydatków na świadczenia rodzinne, można przeznaczyć na obsługą zadania. Koszty obsługi to głównie wydatki na wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie, prowizje bankowe, materiały biurowe. Tabela nr 10 : Liczba osób i rodzin korzystających z poszczególnych form świadczeń. Lp. Wyszczególnienie Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz Liczba rodzin Kwota świadczeń 1. Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 2.1 urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia rozpoczęcie roku szkolnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 2.8 do miejscowości, w której znajduje się szkoła wychowywania w rodzinie wielodzietnej Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami Świadczenia opiekuńcze 4. Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Świadczenia opiekuńcze ogółem Jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka BECIKOWE Razem świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane 9. za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 14

15 Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynosi zł Kwota zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2011 r zł Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe wynosi zł, 4. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa określa zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Tabela nr 11 : Alimenty wypłacone w w 2011 roku. Liczba dzieci, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego Liczba rodzin Kwota wypłaconych alimentów Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych 200 zł. Zaliczki alimentacyjne zwrócone w 2011r przez dłużników alimentacyjnych 8.246,70 zł w tym dochody budżetu państwa ,32 zł dochody własne gmin zł Świadczenia funduszu zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2011 r ,53 zł w tym : dochody budżetu państwa z odsetkami ,55 zł dochody własne gminy ,14 zł dochody przekazane dla innych gmin ,84 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazane Gminie Czernica przez inne gminy w 2011 r. wynosiły ,64. zł 5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne reguluje ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacał za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym i finansowane jest w całości z budżetu państwa. Tabela nr 12 : Liczba osób, za które opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne Składki za osoby pobierające zasiłki stałe Składki za osoby pobierające świadczenie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 15

16 z ustawy o pomocy społecznej pielęgnacyjne z ustawy o świadczeniach rodzinnych Liczba osób Kwota Liczba osób Kwota Stypendia szkolne W ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznawane są stypendia i zasiłki szkolne. Stypendia przyznawane są uczniom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium na osobę rodzinie wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj 351 zł. Zasiłki szkolne przysługują w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. Tabela Nr 13 Wydatki ogółem w tym środki: Liczba uczniów którym budżetu państwa budżetu gminy przyznano pomoc , , , W 2011 r. rodziny nie składały wniosków o przyznanie zasiłków szkolnych 7. Ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz 2135 ze zm.) wydano 5 osobom decyzje potwierdzające prawo do opieki zdrowotnej. Wdanie decyzji nie powoduje skutków finansowych z budżetu gminy. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 16

17 III. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ W 2011 ROKU 1. Realizacja rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania od kilku lat realizuje Rządowy programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W 2011 roku środki zostały przeznaczone na zakup posiłków, doposażenie punktów wydawania posiłków, organizację dowozu posiłków do szkół na terenie gminy oraz zakup naczyń jednorazowych. Pomoc w postaci posiłku udzielana była dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osobom starszym, które ze względu na wiek lub stan zdrowia takiej pomocy potrzebowały. Oprócz ciepłego posiłku udzielana była pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki pieniężne na zakup żywności. Programem zostało objętych 368 osób. Koszt programu zł, z tego środki własne gminy , dotacja zł. Realizację programu Posiłek dla potrzebujących przedstawiają poniższe tabele. Tabela nr 14 : Rzeczywista liczba osób objętych programem. Wyszczególnienie Ogółem Dzieci do 7 roku życia Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej Pozostałe osoby Rzeczywista liczba osób objęta programem w tym liczba osób korzystających z: = posiłku w tym liczba osób, którym dowożono posiłek = zasiłku celowego = świadczenia rzeczowego Tabela nr 15 : Środki na realizację programu. Koszt programu ogółem w zł koszt zakupionych posiłków kwota zasiłków celowych w tym : świadczenie rzeczowe koszt dowozu posiłków Liczba zakupionych posiłków Średni koszt posiłku w zł zł ,33 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 17

18 Posiłki do szkół na terenie gminy były dowożone ze stołówki szkolnej w Czernicy. W szkole w Kamieńcu Wrocławskim i w oddziałach przedszkolnych posiłki dowożone przez firmy cateringowe. Średni koszt posiłku wynosi 3, 33 zł. Średni koszt świadczenia na zakup żywności wynosi 74 zł, świadczenia w postaci żywności 115 zł. 2. Obsługa organizacyjno- techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od 2011 r. ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2011 r. nie poniósł dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania. 3. Organizacja i koordynowanie działania Punktu Poradnictwa Psychologicznego Od r. w siedzibie w każdy wtorek czynny jest Punkt Poradnictwa Psychologicznego. W ramach punktu mieszkańcy Gminy Czernica korzystali z bezpłatnej pomocy i konsultacji psycholog. W 2011 r. psycholog specjalista psychoterapii: 1) Udzielił 89 porad psychologicznych głównie z powodu uzależnienia, współuzależnienia, trudności wychowawczych, przemocy i sytuacji kryzysowych. 2) Przeprowadził 2 szkolenia z zakresu uzależnienia dla pracowników socjalnych. 3) Udzielał indywidualnych konsultacji dla pracowników w sprawach ich podopiecznych 4) Przeprowadził 4 spotkania grupowe. Specjalista wynagradzany jest ze środków Urzędu Gminy ( z Profilaktyki i Uzależnień ). 2. Organizacja i koordynowanie działania Punktu Poradnictwa Prawnego Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy udzielane było przez dwa dni w tygodniu; w godzinach pracy ośrodka i w godzinach popołudniowych. Porady prawne w każde środy realizowane były w ramach realizowanego projektu. We wtorki 18 dyżurów w ramach wolontariatu. W 2011 roku udzielonych zostało ogółem ok. 150 porad prawnych. 1) Wśród porad dominowały sprawy w zakresie prawa cywilnego w zakresie spadków, podziałów nieruchomości gruntowych, własności lokali oraz darowizn. 2) Udzielano sporo porad w zakresie spraw małżeńskich (rozwody, podziały majątków oraz alimentacja), porady, które dotyczyły chęci wszczęcia postępowania rozwodowego z uwagi na alkoholizm małżonka i elementy przemocy w rodzinie. Dwie sprawy dotyczyły procedury postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie. 3) Jednostkowe porady dotyczyły prawa pracy (legalność wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwo pracy), prawo konsumenckie (legalność umów telekomunikacyjnych, umów sprzedaży internetowej itp), karne (zarówno prawo karne jak i wykroczeń). W 2011 r. poradnictwo prawne nie generowało środków budżetu gminy Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 18

19 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 19

20 V. PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EFS i INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZOWANE PRZEZ W 2011 r. Nazwa działania programu Projekt systemowy Aktywni potrzebni ( czwarta edycja ) Młodzież w działaniu. Akcja 2. Wolontariat Europejski I edycja Młodzież w działaniu. Akcja 2. Wolontariat Europejski II edycja Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wartość ogółem Odbiorcy osoby bezrobotne, lub niepracujące korzystające z pomocy osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież dzieci, młodzież, osoby dorosłe Instytucja, z którą zawarto umowę na realizację projektu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Narodowa Agencja w Warszawie Narodowa Agencja w Warszawie Całkowity koszt projektu Wojewoda Dolnośląski Źródło finansowania POZYSKANE WŁASNE Opis działania , , ,62 Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie działań w ramach Programu KAPITAŁ LUDZKI. Piorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działania: warsztaty umiejętności życiowych i społecznych, opracowanie profili zawodowych, szkolenie zawodowe. Rozliczenie programu. Podpisanie umowy z organizacją rosyjską. Złożenie , ,19 wniosku o dofinansowanie programu ze środków ,14 EFS na goszczenie wolontariuszy z Rosji. Zorganizowanie mieszkania i koordynacja pracy wolontariuszy. Rozliczenie programu , ,09 Podpisanie umowy z organizacją hiszpańską. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ,01 programu ze środków EFS na goszczenie wolontariuszy z Hiszpanii. Zorganizowanie mieszkania i koordynacja pracy dla wolontariuszy , , ,90 Przygotowanie wniosku o dofinasowanie programu. Organizacja zakupu i dowozu posiłków dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Udzielanie pomocy w postaci żywności oraz zasiłków na zakup żywności. VI. PROGRAMY, PROJEKTY ORAZ INNE DZIAŁANIA LOKALNE REALIZOWANE I PODEJMOWANE

21 W 2011 ROKU PRZEZ W CZERNICY Nazwa działania - programu Sieć punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława" Klubu Seniora Złota Jesień w Czernicy Grupa Wsparcia Razem Łatwiej Punkt Informacyjno - Konsultacyjny przy Program- Piorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Tytuł zadania Klub Integracji Społecznej w Czernicy Program- Piorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Tytuł zadania: Klub wolontariusza w Gminie Czernica Program - Piorytet: Integracja i aktywizacja społeczna. Tytuł zadania Seniorzy operatywni, aktywni. Odbiorcy Mieszkańcy Gminy Czernica Mieszkańcy Czernicy osoby w wieku 50 +, emeryci, renciści Rodzice posiadające dzieci niepełnosprawne Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i/lub narkotyków, osoby doświadczone przemocą Osoby zagrożone zjawiskiem wykluczenia społecznego Mieszkańcy gminy dzieci, młodzież Mieszkańcy gminy osoby starsze Współpraca, partnerstwo - z kim Związek Międzygminny Ślęza - Oława Urząd Gminy Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy Towarzystwo Przyjaciół Ratowic Źródło finansowania Środki EFS własne x Urząd Gminy Budżet państwa Budżet państwa Budżet państwa Opis działania Zgłoszenie udziału w projekcie Przygotowanie informacji o potrzebach w zakresie poradnictwa prawnego. Udostępnienie pomieszczenia, organizacja i koordynacja pracy prawnika. Klub w strukturach ośrodka. Koordynacja działalności Klubu. Organizacja spotkań grupy, koordynacja planu działania, udostępnienie pomieszczeń. Przygotowanie pomieszczenia na działalność Punktu, bieżąca koordynacja pracy psychologa, specjalisty do uzależnień Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków EFS. Wniosek nie rekomendowany do dofinansowania. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków EFS. Wniosek nierekomendowany do dofinasowania Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z FIO Sporządzenie wniosku. Wniosek nierekomendowany do dofinasowania Punkt Porad Prawnych Mieszkańcy Gminy Wolontariat Nawiązanie współpracy z prawnikiem Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 21

22 Punkt wydawania odzieży i sprzętu rehabilitacyjnego będącego w posiadaniu Czernica Prawnik koordynacja działalności punktu w godzinach popołudniowych Przyjmowanie i wydawanie odzieży Mieszkańcy gminy, potrzebującym mieszkańcom gminy. korzystający z pomocy Praca własna Wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego będącego społecznej. w posiadaniu. Spotkanie z Mikołajem Pożegnanie lata z -em Centrum Wolontariatu Spotkania z kulturą hiszpańską, połączone z poznawaniem języka hiszpańskiego. Skierowanie dzieci na kolonię letnią do Pobierowa Dofinansowanie wypoczynku letniego w Ulinii dzieci z terenu Gminy Czernica, w tym dzieci objęte programem dożywiania dzieci z rodzicami z terenu gminy Czernica dzieci i młodzież z gminy dzieci i młodzież z terenu gminy 10 dzieci z terenu Gminy Czernica 5 dzieci uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wr. Działania skierowane na dzieci i młodzież Sołtysi i Rady sołeckie, wolontariusze, Partnerstwo Aktywni Razem Partnerstwo lokalne Aktywni Razem, Wolontariusze Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr. Praca własna Sponsor Budżet projektowy Wolontariat Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Rodzice Organizacja imprez. Przygotowanie paczek dla dzieci objętych programem dożywiania. Zapewnienie programu animacyjnego. Obsługa imprez w Jeszkowicach, Gajkowie, Ratowicach, Czernicy i Chrząstawie Wielkiej. Zorganizowanie imprezy. Przygotowanie programu animacyjnego, atrakcji dla dzieci. Obsługa imprezy. Organizacja spotkań i pracy wolontariuszy udział w imprezach na terenie gminy Udział i wystawa we Wrocławiu w obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu Organizacja spotkań wolontariuszy z Hiszpanii z dziećmi i młodzieżą. Organizacja zajęć animacyjnych, tematycznych w siedzibie Zakwalifikowanie dzieci, wydanie i zebranie wypełnionych kart kolonijnych, przekazanie organizatorowi kolonii Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, przyznanie dofinansowania, wydanie decyzji Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 22

Sprawozdanie. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w 2013 r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY

Sprawozdanie. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w 2013 r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w 2013 r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Spis treści: I. Plan i wykonanie budżetu GOPS za 2013 r. tabela......3 II.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok ANALIZA DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce Za 2006 rok Struktura organizacyjna MGOPS: 1. Dyrektor 2. Zastępca dyrektora 3. Pracownicy socjalni 5 osób 4. Specjaliści ds. świadczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. OBSŁUGA KADROWA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie zatrudniał 16 pracowników, w tym:

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Finansowanie wydatków ze środków własnych: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 24 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy DYREKTOR DZIAŁ ORGANIZACYJNO- FINANSOWY DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014 MARZEC 2015 1.Organizacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 1.1 Podstawy prawne działania Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Zbąszynek, 25 lutego 2010 roku Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Spis Treści I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 2 II. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012 Sierpień 2013 r. 1 I.WSTĘP Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego. Jest udzielana

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo