Sprawozdanie. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w 2011 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w 2011 r.

2 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Spis treści: I. Plan i wykonanie budżetu za 2011 r. tabela... 3 II. Część opisowa do wykonania zadań statutowych Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Domy Pomocy Społeczne Powody przyznania pomocy społecznej i praca socjalna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia rodzinne Świadczenia z fundusz alimentacyjnego Świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie zdrowotne Stypendia i zasiłki szkolne Ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej...16 III. Inne zadania realizowane przez w 2011 r Realizacja rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego Organizacja i koordynowanie działania Punktu poradnictwa psychologicznego Organizacja i koordynowanie działania Punktu poradnictwa prawnego...18 IV. Programy i projekty z udziałem środków EFS i innych środków zewnętrznych realizowane prze w 2011 r.. 19 V. Programy, projekty oraz inne działania lokalne podejmowane w 2011 r. w ramach w Czernicy Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 2

3 Plan i wykonanie wydatków w 2011 r WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ Opieka Społeczna Plan wydatków na 2011 Wydatki Domy Pomocy Społecznej , , zakup usług jst od innych jst , ,66 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenie osobowe , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 509, , Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: , , Składki na F. Pracy 1 121, , wynagrodzenia bezosobowe 2 100, , Zakup materiałów 2 142, , zakup usług zdrowotnych 112,00 112, Zakup usług pozostałych 6 580, , opłaty za usługi internetowe 887,86 887, Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej 1 200, , Podróże służbowe 57,83 57, Odpisy na ZFŚS 1 783, , szkolenia pracowników 676,70 676,70 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłku stałego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku pielęgnacyjnego 4 100, ,33 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , Świadczenia społeczne , , Świadczenia społeczne 4 000, ,00 Dodatki mieszkaniowe 6 850, , Świadczenia społeczne 6 850, ,61 Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , ,03 Ośrodki Pomocy Społecznej , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 900, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 170,00 161, Świadczenia społeczne 1 800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 3

4 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 837, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 641, , Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Pracy 1 545, , Wynagrodzenie bezosobowe 5 210, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych 200,00 123, zakup usług zdrowotnych 500,00 451, zakup usług zdrowotnych 50,00 50, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 5 951, , opłaty za usługi internetowe 1 700, , Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej 1 000,00 524, Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej 800,00 800, Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej 3 310, , Podróże służbowe krajowe 7 400, , Podróże służbowe krajowe 320,00 318, Odpisy za ZFŚS , , Odpisy za ZFŚS 1 094, , Szkolenia pracowników 1 780, ,90 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800,00 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 750, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 800, , Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 409, Zakup usług pozostałych 70,00 70, zakup usług zdrowotnych 930,00 923, Podróże służbowe krajowe 800,00 797, Odpisy za ZFŚS 3 300, ,73 Pozostała działalność , , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- MD , , Świadczenia społeczne- dożywianie , , Świadczenia społeczne- świadczenia pielęgnacyjne 4 400, , składki na ubezpieczenia społeczne MD 1 120, , składki na Fundusz Pracy MD 250,00 173, Wynagrodzenie bezosobowe dożywianie , , Wynagrodzenie bezosobowe MD 9 042, , zakup materiałów i wyposażenia Dożywianie 88,92 88, zakup materiałów i wyposażenia MD 6 311, , zakup usług zdrowotnych MD 400,00 374, zakup usług pozostałych - MD , ,49 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 4

5 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet MD 600,00 515, Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej MD 800,00 710, Podróże służbowe krajowe MD 250,00 171, zakup materiałów i wyposażenia UE 5 585, , zakup usług pozostałych UE 4119, , ,60 razem 852 dział , ,05 Dział edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza , , stypendia dla uczniów , ,20 razem 854 dział , ,20 RAZEM WYDATKI , ,25 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 5

6 II. CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA ZADAŃ STATUTOWYCH OŚRODKA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Oprócz zadań pomocy społecznej realizujemy również inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego, które sukcesywnie przekazywane są do realizacji Ośrodka. Z chwilą pojawienia się możliwości ubiegania o środki Unii Europejskiej w Czernicy pozyskuje środki i realizuje projekty mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej naszego ośrodka. Pracownicy ośrodka podejmują też szereg działań środowiskowych mających na celu integrację i aktywizację określonych grup społecznych; dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia, rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób uzależnionych i współuzależnionych. Nasze działania skierowane są też na rozwój wolontariatu w Gminie Czernica. Od 2010 roku rozpowszechniamy w gminie Wolontariat Europejski (wolontariusze z Rosji, Hiszpanii), oraz wolontariat gminny. W 2011 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych, 3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeń rodzinnych, 4) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych W 2011 r. realizował projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: projekt systemowy ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktywni potrzebni, - IV edycja ( realizowany od 2008 roku ) program Młodzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski II edycja (realizowany od 2010 roku ) Od 2011 roku zgodnie z delegacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia obsługę administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Gminie Czernica. Od stycznia 2012 r. ośrodek powierzone ma do realizacji zadania gminy wynikające z ustawy o pieczy zastępczej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji powierzonych zadań zatrudnia pracowników na umowę o pracę: kierownik, główny księgowy, 5 pracowników socjalnych, 4 opiekunki środowiskowe, 3 pracowników administracyjno biurowych (pracownik ds kadr i płac, organizacyjno-kancelaryjnych, pracownik d.s świadczeń oraz 2 pracowników zatrudnionych do Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 6

7 realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz pracownik obsługi sprzątaczka. W 2011 roku ośrodek zatrudniał również 33 osoby na umowę zlecenie, w tym 21 osób do wykonywania usług opiekuńczych i 11 osób zatrudnionych na umowę zlecenie w związku z realizacją projektów w tym m.in. psycholog, doradca zawodowy, informatyk. Środki na realizację zadań Ośrodka to : środki z budżetu gminy, środki budżetu państwa i środki UE pozyskane na realizację projektów. Wydatki związane z wykonywaniem zadań w 2011 r. realizowanych przez w Czernicy wynoszą ogółem ,25 zł + środki pozabudżetowe ,50 zł = ogółem ,75 zł z tego: środki własne gminy na realizację zadań własnych gminy ,03 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy ,35 zł dotacja celowe przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ,29 zł środki EFS na realizacje projektu systemowego Aktywni- potrzebni ,22 zł środki na realizację Programu młodzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski ,36 zł - środki pozabudżetowe z akcji charytatywnej Fundacji VNG Stifung z Niemiec dla rodziny poszkodowanej wskutek powodzi w maju 2010 r ,50 zł Wykres Nr 1: Budżet ; budżet gminy, państwa i środki na realizację projektów i programów 10% 27% 63% budżet gminy budżet państwa środki na programy, projekty W 2011 r. wydał decyzji administracyjnych, z tego: 892 decyzji z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 599 z ustawy o świadczeniach rodzinnych, - 56 z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 49 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 12 w sprawie dodatków mieszkaniowych, 187 stypendiów i zasiłków szkolnych, 25 składki na ubezpieczenie zdrowotne Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 7

8 6 składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 5 ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w tym 103 decyzji odmownych (co stanowi 5,63 % wydanych decyzji). Odmowy przyznania świadczeń nie były spowodowane brakiem środków na świadczenie, ale wynikały z niespełnienia kryteriów ustawowych do przyznania świadczeń. Odwołania od decyzji wniosło 5 osób. Wszystkie zaskarżone decyzje ośrodka zostały utrzymane w mocy. W 2011 roku z poszczególnych form świadczeń korzystało: Tabela nr 2 : Liczba osób i rodzin, którym decyzją przyznano świadczenia. L.p Rodzaj świadczeń Liczba osób Liczba rodzin 1. pomoc społeczna świadczenia rodzinne świadczenia funduszu alimentacyjnego dodatki mieszkaniowe stypendia szkolne składki na ubezpieczenie zdrowotne składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyłącznie praca socjalna Wykres Nr 2: Liczba osób korzystających z poszczególnych świadczeń pomoc społeczna świadczenia rodzinne alimenty stypendia szkolne dodatki mieszkaniowe składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 1. POMOC SPOŁECZNA Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz umożliwienie im Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 8

9 egzystencji w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz tworzenie warunków sprzyjających życiowemu usamodzielnieniu się osób i rodzin i ich integracji ze środowiskiem. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują wsparcie osób i rodzin w postaci świadczeń pieniężnych, w postaci rzeczowej, osobom mającym trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, zapewnienie pomocy w postaci usług opiekuńczych, pomoc instytucjonalną dla osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji w postaci skierowania do domu pomocy społecznej. Zadania pracowników socjalnych obejmują również pracę socjalną, doradztwo, poradnictwo i interwencje kryzysowe. Pracownicy ośrodka podejmują również działania środowiskowe, których celem jest integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa. Tabela nr 3: Typy rodzin objętych pomocą społeczną Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Rodziny ogółem w tym: rodziny o liczbie osób rodziny z dziećmi ogółem = w tym rodziny wielodzietne ( 3 i więcej ) rodziny niepełne rodziny emerytów i rencistów Zasiłki pomoc w naturze W 2011 roku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało ogółem 843 osoby co przy liczbie mieszkańców na dzień r - stanowi 7,65% mieszkańców gminy korzystających z pomocy. Z danych statystycznych ośrodka wynika, że ogólnie liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ostatnich latach nieznacznie spada, chociaż ma też tendencję wzrostową w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych j takich jak powódź wichury, gradobicie, które naszej gminy nie omijają. Pomoc w postaci pieniężnej udzielana była w szczególności na dofinansowanie do kosztów zakupu opału, leków, dofinansowania do kosztów leczenia, na zakup odzieży, obuwia oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i wyposażenie dzieci do szkoły. Pomoc pieniężna i pomoc w naturze ( jak opał, żywność ) finansowane są z budżetu gminy i dotacji państwa. W ramach wsparcia z pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji udzielane są zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki okresowe i zasiłki stałe. Tabela nr 4 : Świadczenia z pomocy społeczne finansowane z budżetu Gminy i budżetu państwa. Lp. Rodzaj pomocy Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz. Kwota świadczeń Liczba rodzin ZADANIA WŁASNE GMINY 1. Zasiłki okresowe ogółem w tym: - środki własne x x - dotacja celowa z budżetu państwa x x w tym: - przyznane z powodu bezrobocia długotrwałej choroby Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 9

10 - niepełnosprawności Zasiłki celowe na pokrycie wyd. powstałych w wyniku zdarzenia losowego 3. Zasiłki celowe i w naturze ogółem w tym: specjalne zasiłki celowe Zasiłki stałe ogółem z tego : - dotacja x x - środki własne gminy x x w tym przyznany dla osoby : - samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie ZADANIE ZLECONE GMINIE Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd x Źródło: Dane statystyczne ośrodka W 2011 roku na gminę nałożono obowiązek współfinansowania wypłaty zasiłków stałych. Zasiłki stałe wypłacane są osobom, które nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalno rentowych z systemu ubezpieczenia społecznego, posiadają ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności bądź wiek emerytalny i spełniają kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy. 1.2 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy innych osób i są takiej pomocy pozbawione. W 2011 r. z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało ogółem 33 osoby. Osoby korzystające z tej formy pomocy w zależności od posiadanego własnego dochodu ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Usługi opiekuńcze wykonują opiekunki zatrudnione na umowę o pracę i osoby zatrudnione przez na umowę zlecenie. Tabela nr 5 : Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki własne gminy. Liczba osób w 2011 r. korzystających z usług opiekuńczych Koszt usług opiekuńczych Liczba godzin świadczonych usług , Wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych w zł (dochody) ,40 Koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez w 2011 r. wyniósł 15,24 zł 1.3 Domy Pomocy Społecznej Osoby, które wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji i nie ma możliwości zapewnienia takiej pomocy przez rodzinę i gminę kierowane są do domów pomocy społecznej. Umieszczenie osób oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 10

11 własnym gminy. W 2011 r. opłacał pobyt w DPS za trzy osoby dorosłe i jedno dziecko. Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w DPS wynosi od do zł. Tabela nr 6: Liczba osób za które gmina ponosi odpłatność Wydatki za pobyt osób umieszczonych w DPS w 2011 r w zł ,66 Ze środków własnych gminy wypłacane są zasiłki celowe, w części okresowe, opłacany jest pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej oraz finansowane są usługi opiekuńcze. Wykres Nr 3: Wydatki środków własnych gminy na zadania pomocy społecznej 13% 31% 35% 21% zasiłki i pomoc w naturze domy pomocy społecznej usługi opiekuńcze program "dożywianie" 1.4 Powody przyznania pomocy społecznej i praca socjalna Warunkiem przyznania pomocy społecznej jest spełnienie przez ubiegających się kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz występowania co najmniej dwóch powodów określonych w ustawie, które przedstawia poniższa tabela. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomimo przekroczonego dochodu może być przyznany specjalny zasiłek celowy oraz zasiłek z powodu zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, co też miało miejsce w 2011 r Specjalne zasiłki celowe były przyznawane w szczególności z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby osoby lub osoby w rodzinie. Najwięcej interwencji w 2011 r. zanotowaliśmy też z udziałem lekarzy rodzinnego lub pogotowia. Tabela nr 7 : Ilość zdiagnozowanych i rozeznanych środowisk ministerialnym) i praca socjalna realizowana w 2011 roku. (zgodnie ze sprawozdaniem L.p. Powód przyznania pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 1. Ubóstwo Sieroctwo 1 4 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 11

12 3. Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: - wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w spr. opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym: - rodziny niepełne rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Zdarzenia losowe Sytuacja kryzysowa 1 4 Wykres nr 4 : Najczęściej występujące powody przyznania pomocy społecznej ubóstwo potrzeba ochrony macierzyństwa bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność w spr. opiek-wychow. 0 Najliczniejszą grupą korzystającą z pomocy społecznej w 2011 r. były rodziny w których występowała choroba powodująca wzrost kosztów utrzymania, a tym samych niemożność zabezpieczenia podstawowych potrzeb w gospodarstwie domowym. Znacznym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była jak widać powyżej była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Jest to zjawisko niepokojące w szczególności jeżeli występuje w rodzinach, które mają na wychowaniu małoletnie dzieci. Dlatego też działania nastawione są na tworzenie warunków do wielokierunkowej pomocy rodzinie w szczególności w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, pomocy psychologicznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej. Tabela Nr 8 : Praca socjalna Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 12

13 Praca socjalna Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 1. Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne Interwencja kryzysowa Interwencje socjalne w tym: interwencje podejmowane z udziałem: policji, kuratora sądowego, pedagoga szkolnego, lekarza Liczba zawartych kontraktów socjalnych Praca socjalna Pracownicy na bieżąco udzielali pomocy w postaci poradnictwa, doradztwa pomocy w załatwianiu spraw w innych instytucjach, w napisaniu podań, wniosków i pism do różnych instytucji. Na bieżąco prowadzona była współpraca w szczególności: z kuratorami sądowymi, dzielnicowymi, lekarzem pierwszego kontaktu i pedagogami szkolnymi. Pracownicy ośrodka na bieżąco rozpowszechniali informacje o możliwości nabycia uprawnień do świadczeń udzielanych przez inne urzędy, instytucje i placówki. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do alimentacji. Na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka), szpitali i Sądów kompletowano dokumenty i sporządzano wywiady środowiskowe. Przeprowadzano wywiady środowiskowe u dłużników alimentacyjnych oraz sporządzano karty informacyjne na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 2. DODATKI MIESZKANIOWE Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Przyznawanie dodatków reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Przyznanie dodatku zależne jest od metrażu mieszkania na osobę w rodzinie, dochodu, oraz niezalegania w opłatach za mieszkanie. W 2011 r. z powyższej pomocy skorzystało 6 rodzin. Tabela nr 9 : Dodatki mieszkaniowe przyznane w 2011 roku. Liczba rodzin, którym przyznano dodatek Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych Ilość wypłaconych dodatków , ŚWIADCZENIA RODZINNE Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 13

14 Prawo do świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, które spełniają określone kryterium dochodowe na osobę w rodzinie obecnie 502 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka becikowe przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny. Ustawa o świadczeniach rodzinnych wyodrębnia również świadczenia opiekuńcze, a wśród nich zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Osobom, którym ustalono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje również świadczenie w postaci składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe. Świadczenia rodzinne to zadanie zlecone gminie. Zgodnie z ustawą 3 % wydatków na świadczenia rodzinne, można przeznaczyć na obsługą zadania. Koszty obsługi to głównie wydatki na wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie, prowizje bankowe, materiały biurowe. Tabela nr 10 : Liczba osób i rodzin korzystających z poszczególnych form świadczeń. Lp. Wyszczególnienie Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz Liczba rodzin Kwota świadczeń 1. Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 2.1 urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia rozpoczęcie roku szkolnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 2.8 do miejscowości, w której znajduje się szkoła wychowywania w rodzinie wielodzietnej Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami Świadczenia opiekuńcze 4. Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Świadczenia opiekuńcze ogółem Jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka BECIKOWE Razem świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane 9. za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 14

15 Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynosi zł Kwota zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2011 r zł Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe wynosi zł, 4. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa określa zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Tabela nr 11 : Alimenty wypłacone w w 2011 roku. Liczba dzieci, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego Liczba rodzin Kwota wypłaconych alimentów Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych 200 zł. Zaliczki alimentacyjne zwrócone w 2011r przez dłużników alimentacyjnych 8.246,70 zł w tym dochody budżetu państwa ,32 zł dochody własne gmin zł Świadczenia funduszu zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2011 r ,53 zł w tym : dochody budżetu państwa z odsetkami ,55 zł dochody własne gminy ,14 zł dochody przekazane dla innych gmin ,84 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazane Gminie Czernica przez inne gminy w 2011 r. wynosiły ,64. zł 5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne reguluje ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacał za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym i finansowane jest w całości z budżetu państwa. Tabela nr 12 : Liczba osób, za które opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne Składki za osoby pobierające zasiłki stałe Składki za osoby pobierające świadczenie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 15

16 z ustawy o pomocy społecznej pielęgnacyjne z ustawy o świadczeniach rodzinnych Liczba osób Kwota Liczba osób Kwota Stypendia szkolne W ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznawane są stypendia i zasiłki szkolne. Stypendia przyznawane są uczniom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium na osobę rodzinie wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj 351 zł. Zasiłki szkolne przysługują w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. Tabela Nr 13 Wydatki ogółem w tym środki: Liczba uczniów którym budżetu państwa budżetu gminy przyznano pomoc , , , W 2011 r. rodziny nie składały wniosków o przyznanie zasiłków szkolnych 7. Ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz 2135 ze zm.) wydano 5 osobom decyzje potwierdzające prawo do opieki zdrowotnej. Wdanie decyzji nie powoduje skutków finansowych z budżetu gminy. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 16

17 III. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ W 2011 ROKU 1. Realizacja rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania od kilku lat realizuje Rządowy programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W 2011 roku środki zostały przeznaczone na zakup posiłków, doposażenie punktów wydawania posiłków, organizację dowozu posiłków do szkół na terenie gminy oraz zakup naczyń jednorazowych. Pomoc w postaci posiłku udzielana była dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osobom starszym, które ze względu na wiek lub stan zdrowia takiej pomocy potrzebowały. Oprócz ciepłego posiłku udzielana była pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki pieniężne na zakup żywności. Programem zostało objętych 368 osób. Koszt programu zł, z tego środki własne gminy , dotacja zł. Realizację programu Posiłek dla potrzebujących przedstawiają poniższe tabele. Tabela nr 14 : Rzeczywista liczba osób objętych programem. Wyszczególnienie Ogółem Dzieci do 7 roku życia Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej Pozostałe osoby Rzeczywista liczba osób objęta programem w tym liczba osób korzystających z: = posiłku w tym liczba osób, którym dowożono posiłek = zasiłku celowego = świadczenia rzeczowego Tabela nr 15 : Środki na realizację programu. Koszt programu ogółem w zł koszt zakupionych posiłków kwota zasiłków celowych w tym : świadczenie rzeczowe koszt dowozu posiłków Liczba zakupionych posiłków Średni koszt posiłku w zł zł ,33 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 17

18 Posiłki do szkół na terenie gminy były dowożone ze stołówki szkolnej w Czernicy. W szkole w Kamieńcu Wrocławskim i w oddziałach przedszkolnych posiłki dowożone przez firmy cateringowe. Średni koszt posiłku wynosi 3, 33 zł. Średni koszt świadczenia na zakup żywności wynosi 74 zł, świadczenia w postaci żywności 115 zł. 2. Obsługa organizacyjno- techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od 2011 r. ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2011 r. nie poniósł dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania. 3. Organizacja i koordynowanie działania Punktu Poradnictwa Psychologicznego Od r. w siedzibie w każdy wtorek czynny jest Punkt Poradnictwa Psychologicznego. W ramach punktu mieszkańcy Gminy Czernica korzystali z bezpłatnej pomocy i konsultacji psycholog. W 2011 r. psycholog specjalista psychoterapii: 1) Udzielił 89 porad psychologicznych głównie z powodu uzależnienia, współuzależnienia, trudności wychowawczych, przemocy i sytuacji kryzysowych. 2) Przeprowadził 2 szkolenia z zakresu uzależnienia dla pracowników socjalnych. 3) Udzielał indywidualnych konsultacji dla pracowników w sprawach ich podopiecznych 4) Przeprowadził 4 spotkania grupowe. Specjalista wynagradzany jest ze środków Urzędu Gminy ( z Profilaktyki i Uzależnień ). 2. Organizacja i koordynowanie działania Punktu Poradnictwa Prawnego Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy udzielane było przez dwa dni w tygodniu; w godzinach pracy ośrodka i w godzinach popołudniowych. Porady prawne w każde środy realizowane były w ramach realizowanego projektu. We wtorki 18 dyżurów w ramach wolontariatu. W 2011 roku udzielonych zostało ogółem ok. 150 porad prawnych. 1) Wśród porad dominowały sprawy w zakresie prawa cywilnego w zakresie spadków, podziałów nieruchomości gruntowych, własności lokali oraz darowizn. 2) Udzielano sporo porad w zakresie spraw małżeńskich (rozwody, podziały majątków oraz alimentacja), porady, które dotyczyły chęci wszczęcia postępowania rozwodowego z uwagi na alkoholizm małżonka i elementy przemocy w rodzinie. Dwie sprawy dotyczyły procedury postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie. 3) Jednostkowe porady dotyczyły prawa pracy (legalność wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwo pracy), prawo konsumenckie (legalność umów telekomunikacyjnych, umów sprzedaży internetowej itp), karne (zarówno prawo karne jak i wykroczeń). W 2011 r. poradnictwo prawne nie generowało środków budżetu gminy Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 18

19 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 19

20 V. PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EFS i INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZOWANE PRZEZ W 2011 r. Nazwa działania programu Projekt systemowy Aktywni potrzebni ( czwarta edycja ) Młodzież w działaniu. Akcja 2. Wolontariat Europejski I edycja Młodzież w działaniu. Akcja 2. Wolontariat Europejski II edycja Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wartość ogółem Odbiorcy osoby bezrobotne, lub niepracujące korzystające z pomocy osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież dzieci, młodzież, osoby dorosłe Instytucja, z którą zawarto umowę na realizację projektu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Narodowa Agencja w Warszawie Narodowa Agencja w Warszawie Całkowity koszt projektu Wojewoda Dolnośląski Źródło finansowania POZYSKANE WŁASNE Opis działania , , ,62 Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie działań w ramach Programu KAPITAŁ LUDZKI. Piorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działania: warsztaty umiejętności życiowych i społecznych, opracowanie profili zawodowych, szkolenie zawodowe. Rozliczenie programu. Podpisanie umowy z organizacją rosyjską. Złożenie , ,19 wniosku o dofinansowanie programu ze środków ,14 EFS na goszczenie wolontariuszy z Rosji. Zorganizowanie mieszkania i koordynacja pracy wolontariuszy. Rozliczenie programu , ,09 Podpisanie umowy z organizacją hiszpańską. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ,01 programu ze środków EFS na goszczenie wolontariuszy z Hiszpanii. Zorganizowanie mieszkania i koordynacja pracy dla wolontariuszy , , ,90 Przygotowanie wniosku o dofinasowanie programu. Organizacja zakupu i dowozu posiłków dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Udzielanie pomocy w postaci żywności oraz zasiłków na zakup żywności. VI. PROGRAMY, PROJEKTY ORAZ INNE DZIAŁANIA LOKALNE REALIZOWANE I PODEJMOWANE

21 W 2011 ROKU PRZEZ W CZERNICY Nazwa działania - programu Sieć punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława" Klubu Seniora Złota Jesień w Czernicy Grupa Wsparcia Razem Łatwiej Punkt Informacyjno - Konsultacyjny przy Program- Piorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Tytuł zadania Klub Integracji Społecznej w Czernicy Program- Piorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Tytuł zadania: Klub wolontariusza w Gminie Czernica Program - Piorytet: Integracja i aktywizacja społeczna. Tytuł zadania Seniorzy operatywni, aktywni. Odbiorcy Mieszkańcy Gminy Czernica Mieszkańcy Czernicy osoby w wieku 50 +, emeryci, renciści Rodzice posiadające dzieci niepełnosprawne Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i/lub narkotyków, osoby doświadczone przemocą Osoby zagrożone zjawiskiem wykluczenia społecznego Mieszkańcy gminy dzieci, młodzież Mieszkańcy gminy osoby starsze Współpraca, partnerstwo - z kim Związek Międzygminny Ślęza - Oława Urząd Gminy Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy Towarzystwo Przyjaciół Ratowic Źródło finansowania Środki EFS własne x Urząd Gminy Budżet państwa Budżet państwa Budżet państwa Opis działania Zgłoszenie udziału w projekcie Przygotowanie informacji o potrzebach w zakresie poradnictwa prawnego. Udostępnienie pomieszczenia, organizacja i koordynacja pracy prawnika. Klub w strukturach ośrodka. Koordynacja działalności Klubu. Organizacja spotkań grupy, koordynacja planu działania, udostępnienie pomieszczeń. Przygotowanie pomieszczenia na działalność Punktu, bieżąca koordynacja pracy psychologa, specjalisty do uzależnień Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków EFS. Wniosek nie rekomendowany do dofinansowania. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków EFS. Wniosek nierekomendowany do dofinasowania Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z FIO Sporządzenie wniosku. Wniosek nierekomendowany do dofinasowania Punkt Porad Prawnych Mieszkańcy Gminy Wolontariat Nawiązanie współpracy z prawnikiem Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 21

22 Punkt wydawania odzieży i sprzętu rehabilitacyjnego będącego w posiadaniu Czernica Prawnik koordynacja działalności punktu w godzinach popołudniowych Przyjmowanie i wydawanie odzieży Mieszkańcy gminy, potrzebującym mieszkańcom gminy. korzystający z pomocy Praca własna Wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego będącego społecznej. w posiadaniu. Spotkanie z Mikołajem Pożegnanie lata z -em Centrum Wolontariatu Spotkania z kulturą hiszpańską, połączone z poznawaniem języka hiszpańskiego. Skierowanie dzieci na kolonię letnią do Pobierowa Dofinansowanie wypoczynku letniego w Ulinii dzieci z terenu Gminy Czernica, w tym dzieci objęte programem dożywiania dzieci z rodzicami z terenu gminy Czernica dzieci i młodzież z gminy dzieci i młodzież z terenu gminy 10 dzieci z terenu Gminy Czernica 5 dzieci uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wr. Działania skierowane na dzieci i młodzież Sołtysi i Rady sołeckie, wolontariusze, Partnerstwo Aktywni Razem Partnerstwo lokalne Aktywni Razem, Wolontariusze Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr. Praca własna Sponsor Budżet projektowy Wolontariat Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Rodzice Organizacja imprez. Przygotowanie paczek dla dzieci objętych programem dożywiania. Zapewnienie programu animacyjnego. Obsługa imprez w Jeszkowicach, Gajkowie, Ratowicach, Czernicy i Chrząstawie Wielkiej. Zorganizowanie imprezy. Przygotowanie programu animacyjnego, atrakcji dla dzieci. Obsługa imprezy. Organizacja spotkań i pracy wolontariuszy udział w imprezach na terenie gminy Udział i wystawa we Wrocławiu w obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu Organizacja spotkań wolontariuszy z Hiszpanii z dziećmi i młodzieżą. Organizacja zajęć animacyjnych, tematycznych w siedzibie Zakwalifikowanie dzieci, wydanie i zebranie wypełnionych kart kolonijnych, przekazanie organizatorowi kolonii Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, przyznanie dofinansowania, wydanie decyzji Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 22

Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok

Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VIII/50/2015 Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach za rok 2014 Jerzmanowice,

Bardziej szczegółowo

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.03.2013 r. INFORMACJA O ZADANIACH I SYTUACJI MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Szukaj siły w sobie w nas masz oparcie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka w 2006 roku SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne 4 1. Ramy prawne 4 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób,

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Rok 2013 Gmina Dębica jest największą liczebnie gminą wiejską w województwie podkarpackim, zajmuje obszar 137,7 km2, położona jest w północno-zachodniej części

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy W A R S Z A W A M A R Z E C 2 0 1 5 r. 1 SPIS TREŚCI I WSTĘP str. 4 II ZADANIA OŚRODKA str. 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce kwiecień 2007. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE w roku 2006

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce kwiecień 2007. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE w roku 2006 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce kwiecień 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE w roku 2006 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Zadania zlecone gminie... 17 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 I. WSTĘP Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie Gmin

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Sporządziła: Alina Olszewska Marzec 2013 Spis treści 1. Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

[SPRAWOZDANIE ZA 2014]

[SPRAWOZDANIE ZA 2014] 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Załącznik do uchwały nr 497/2015 Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia 08.04.5015 r. [SPRAWOZDANIE ZA 2014] Sprawozdanie opisowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK Warszawa, luty 2012 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY... 4 1. Położenie i struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo