Zadania kuratorów sądowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania kuratorów sądowych"

Transkrypt

1 Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych jest organem wykonawczym orzeczeń sądu, funkcjonariuszem publicznym oraz pracownikiem sądu. Podlega Prezesowi Sądu Okręgowego i współpracuje z Prezesem Sądu Rejonowego. Swoje zadania wykonuje w zespole kuratorskiej służby sądowej, pod kierunkiem kierownika zespołu. Kurator społeczny pełni funkcję społeczną i współpracuje z kuratorem zawodowym, nie jest pracownikiem sądu. Kurator sądowy nie jest organem ścigania czy organem interwencyjnym. Swoje zadania wykonuje wyłącznie w oparciu o przepisy prawa, a jego obowiązki służbowe wynikają m. in. z Kodeksu Karnego Wykonawczego, ustawy o kuratorach sądowych oraz rozporządzeń. Nie świadczy pomocy w sytuacjach nagłych. Nie prowadzi działań doraźnych. Nie realizuje działalności doradczej, nie prowadzi programów edukacyjnych (z wyjątkami). Zadania kuratora dla dorosłych Kuratorzy dla dorosłych wykonują prawomocne orzeczenia sądu w sprawach karnych, w których zastosowano środek probacyjny (poddano sprawcę próbie). W ramach tych działań kontroluje wykonywanie obowiązków nałożonych przez sąd oraz przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego. Pomaga i wspiera osoby dozorowane w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Zajmuje się TYLKO osobami dorosłymi (osoba dorosła w prawie karnym nie musi być pełnoletnia, tzn. mieć ukończone 18 lat). Kurator ZAWSZE musi działać w oparciu o podstawę prawną orzeczenie sądu lub zlecenie przeprowadzenia wywiadu. Bez tej podstawy nie może podejmować żadnych działań. Podopieczni/dozorowani to osoby dorosłe, które opuściły zakład karny korzystają z warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary lub

2 mają orzeczone warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, bądź takie, wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne lub orzeczono karę ograniczenia wolności. Wzmocnieniem okresu próby jest dozór kuratora (ten środek zobowiązuje do systematycznych kontaktów kuratora z podopiecznym i jego rodziną, przy czym kurator podejmuje czynności prawne jedynie w odniesieniu do osób podopiecznych). Swoje zadania kuratorzy wykonują w środowiskach osób dozorowanych, głównie w ich miejscach zamieszkania, jak też sprawują dyżury w sądzie, gdzie przyjmują interesantów, w tym osoby dozorowane. Problem przemocy w pracy kuratora Liczba wykonywanych orzeczeń w związku z art. 207 kk stanowi znikomą część spraw w referatach kuratorów (stanowią one szacunkowo ok. 1% spraw w referacie kuratora w naszym (wolskim) zespole, natomiast w rzeczywistości z problemem przemocy spotykamy się znacznie częściej wykonując orzeczenia dotyczące innych typów przestępstw lub przeprowadzając wywiady środowiskowe. Dostępne możliwości i główne zadania kuratora jako organu wykonawczego Sprawowanie dozorów, a w ich przebiegu występowanie z merytorycznymi wnioskiem do sądu o nałożenie obowiązków, odwołanie warunkowego zwolnienia, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, zwolnienie od dozoru, o orzeczenie kary zastępczej (z tymi rodzajami wniosków kuratorzy występują najczęściej) Powiadomienie sądu rodzinnego w przypadku podejrzenia krzywdzenia, czy zaniedbywania małoletnich Powiadamianie Prokuratury i Policji o fakcie uzasadniającym wszczęcie postępowania w przypadku, gdy kurator posiada informacje uprawdopodabniające popełnienie przestępstwa Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postępowaniach karnych (przed wydaniem wyroku), jak i w postępowaniu karnym wykonawczym (po wydaniu wyroku) Udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej

3 Praktyczne strategie działania Poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy i pokrzywdzonych przestępstwem (pomoc w sporządzaniu pism, kierowanie do odpowiedniej placówki, organizacji czy instytucji) Kierowanie osób pokrzywdzonych do ośrodków kryzysowych i schronisk oraz placówek, gdzie mogą otrzymać wsparcie psychologiczne oraz inna pomoc, Motywowanie sprawcy przemocy do podjęcia terapii (w tym uzależnień) przedstawianie oferty placówek, Współdziałanie z organizacjami/instytucjami Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, poradnie, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla ofiar przemocy, Kierowanie podopiecznych (skazanych) do uczestnictwa w programach edukacyjnych i psychokorekcyjnych, Kuratorzy dla dorosłych mogą realizować również własne programy psychoedukacyjne. Ostatnim był program Powrót adresowany do osób, które opuściły zakład karny - program ten zawierał również elementy problematyki zapobiegania i przeciwdziałania przemocy domowej, Ograniczenia efektywności działań Długotrwałe procedury sądowe, niezawisłość sądu (sąd może podjąć każdą decyzję - przewidzianą przepisami prawa, niezależnie od oczekiwań wynikających ze złożonego przez kuratora wniosku Przy orzekaniu wyroków za przestępstwo z art. 207 kk sądy rzadko korzystają z możliwości zawartych w ustawie do nakładania obowiązku np. zakazu zbliżania się do określonych osób, powstrzymywania się od kontaktów z określonymi osobami, opuszczenie wspólnie zajmowanego lokalu W sytuacji współistnienia przemocy i/lub uzależnienia sprawcy sprawca zawsze musi wyrazić zgodę na poddanie się leczeniu odwykowemu, terapii lub oddziaływaniom korekcyjnym. Przymus leczenia odwykowego w praktyce faktycznie nie istnieje Złożoność relacji sprawca-ofiara (współuzależnienie ofiar); trudność z podjęciem decyzji, niekonsekwencja w działaniu, brak strategicznej współpracy z kuratorem w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej

4 Zadania kuratora sądowego rodzinnego i nieletnich Wykonuje orzeczenia sądu rodzinnego, na podstawie których: sprawuje nadzory na rodzinami, rodzinami zastępczymi, udziela pomocy w wychowaniu małoletnich; nadzory nad nieletnimi; nadzory nad przebiegiem leczenia odwykowego; przeprowadza wywiady kontrolne na zlecenie sądu w nadzorach powierzonych, w rodzinach zastępczych i w sprawach osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie. Kurator zawodowy rodzinny i nieletnich przeprowadza wywiady środowiskowe na zlecenie sędziego w postępowaniach wyjaśniającym i przygotowawczym w sprawach dotyczących: nieletnich; wglądu w wychowanie, ograniczenia władzy rodzicielskiej; kontaktów małoletnich z rodzicami; umieszczenia małoletnich w placówce, leczenia od uzależnień, ubezwłasnowolnionych np. umieszczenia w Domu Opieki Społecznej. Na dyżurach w sądzie przyjmują interesantów, udzielają także wskazówek wychowawczych, utrzymują kontakt ze szkołami, przedszkolami, placówkami swoich podopiecznych. Składają wnioski o: zmianę częstotliwości sprawozdań z nadzoru; zmianę orzeczonego środka w sprawach nieletnich; uchylenie orzeczonego środka w sprawach nieletnich; zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej (np. przez umieszczenie dziecka placówce opiekuńczo-wychowawczej; umorzenie postępowania opiekuńczego (jeśli sytuacja rodziny poprawiła się i jest stabilna). Uczestniczą jako kuratorzy procesowi w sprawach cywilnych reprezentując małoletnich lub ubezwłasnowolnionych. Asystują przy przesłuchaniu nieletnich,

5 którzy zgłosili się do sądu bez rodziców, czy opiekunów prawnych. Na podstawie postanowienia sądu umieszczają dzieci w placówkach w trybie natychmiastowym, jeśli życie dziecka jest zagrożone. Dobre praktyki Uzyskiwanie informacji z różnych źródeł (Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, organizacje społeczne) oraz zbieranie obszernych i dokładnych danych umożliwiających kuratorowi szybką reakcję i konkretne działanie np. sformułowanie dobrze uzasadnionego wniosku na posiedzenie sądu. Współpraca z tymi instytucjami i organizacjami jest niezbędna do wykonywania pracy kuratora. Nowym, i jak się wydaje, bardziej skutecznym narzędziem w minimalizowaniu zjawiska przemocy domowej jest praca zespołów interdyscyplinarnych, w których udział kuratorów na podstawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest obligatoryjny. Jest to nowe zadanie, które stoi przed kuratorską służbą sądową, choć w praktyce elementy pracy interdyscyplinarnej kuratorzy stosują od dawna.

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) działa na rzecz osób, które przejściowo bądź trwale znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Reprezentuje je w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH Projekt z dnia 12 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-19-02/2012 P/12/107 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-19-02/2012 P/12/107 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-19-02/2012 P/12/107 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/107 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie

Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie Spis treści: Wstęp.. 3 Naruszenie praw dziecka 6 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania. 6 Być świadkiem uprawnienie czy utrudnienie?..

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU Raport opracowany na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracownia Badań Soma wrzesień 2014 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/870/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/870/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/870/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr IX/23/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.03.2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 PRZEMOC W

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr... z dnia... r. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Cieszyn 2015 SPIS TREŚCI : I. Wstęp......

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej Załącznik 20 Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej WYBÓR AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Ustawa

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/152/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r.

Uchwała Nr XIX/152/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. Uchwała Nr XIX/152/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kłodawa na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

I. Dyrektor szkoły: II. Nauczyciele i wychowawcy klas: III. Pedagog szkolny.

I. Dyrektor szkoły: II. Nauczyciele i wychowawcy klas: III. Pedagog szkolny. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach I. Dyrektor szkoły: 1. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Uwaga dziecko! Realizacja procedury Niebieskie Karty w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka

Uwaga dziecko! Realizacja procedury Niebieskie Karty w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka Uwaga dziecko! Realizacja procedury Niebieskie Karty w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka poradnik dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych www.fdn.pl Copyright 2013 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 20 października 1994 r.) Dz.U.94.111.535 1997-10-26 zm. Dz.U.97.113.731

Bardziej szczegółowo