Szkolny program profilaktyki. dostosowany do potrzeb zachowań prozdrowotnych. na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny program profilaktyki. dostosowany do potrzeb zachowań prozdrowotnych. na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Statutu SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu Szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb zachowań prozdrowotnych na rok szkolny 2014/2015

2 Nowy Sącz, wrzesień 2014 r. 1. Główne założenia programu profilaktyki Programem objęte są dzieci i młodzież szkoły podstawowej. Realizowany będzie na wszystkich godzinach z wychowawcą, jak również na innych lekcjach, jeżeli tematyka tych lekcji jest zbliżona do zagadnień profilaktycznych. Realizatorami programu są wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas, pielęgniarka, pedagog szkolny, psycholog, katecheci, ewentualnie zaproszeni profilaktycy. Program proponuje kształcenie pozytywnych postaw wobec własnego zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Problemy nurtujące szkołę w tym zakresie zostały ustalone poprzez ankietowanie rodziców, nauczycieli i samorząd szkolny. Program opracowano w celu zapobiegania problemom występującym w naszej szkole : zachowanie agresywne i przemoc, używanie wulgaryzmów w języku uczniów, palenie papierosów przez uczniów, przejawy braku kultury osobistej, obniżenie poziomu zainteresowania nauką, przejawy braku akceptacji samego siebie i innych. Będzie on monitorowany przez cały rok, a ewaluowany pod koniec I i II etapu edukacji oraz na zakończenie rocznego przygotowania przedszkolnego. 2. Czynniki ryzyka wpływające na powstawanie zachowań problemowych : Słaba więź emocjonalna z rodziną, szkołą, Kościołem. Brak pracy rodziców. 2

3 Niepowodzenia szkolne. Skrajna nędza. Niska samoocena. Niedojrzałość emocjonalna. Poczucie osamotnienia. Brak hierarchii wartości życiowych. Przynależność do problemowych grup rówieśniczych. 3. Czynniki chroniące przed zachowaniami niepożądanymi : Silna więź emocjonalna z rodzicami. Zainteresowanie nauką szkolną i własnym rozwojem. Regularne praktyki religijne. Skłonność do poszanowania norm, wartości i autorytetów społecznych. Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej. Właściwa kontrola ze strony rodziców. 4. Strategie programu profilaktyki : 1). Strategia informacyjna ( działania ) jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. Zakłada się, iż dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, wywierania przemocy na innych, wpadania w nałóg, spowoduje zmianę postaw, a w rezultacie wpłynie na zmianę zachowań. 2). Strategia edukacyjna jej celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności życiowych, tj. nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, radzeniu sobie ze stresem, rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych, przeciwstawianiu się naciskom otoczenia - zachowanie asertywne, podejmowanie właściwych decyzji, wyznaczania celów życiowych. 3

4 3). Strategia alternatyw - jej celem jest pomoc w zaspokajania potrzeby przynależności, sukcesu oraz osiąganie satysfakcji życiowej poprzez zaangażowanie w działalność artystyczną, społeczną, sportową. 4).Strategia interwencyjna - skierowana na dzieci i młodzież przeżywającą liczne trudności, pomaga w rozwiązywaniu uczniowskich problemów, wspiera w sytuacjach kryzysowych. 5. Cel główny programu : Wzmacnianie czynników chroniących i osłabienie wpływu czynników ryzyka, w celu ochrony ucznia przed zakłóceniami jego wszechstronnego rozwoju oraz tworzenie koalicji szkoła dom Kościół środowisko. 6. Cele szczegółowe programu : 1). Propagowanie zdrowego stylu życia. 2).Kształtowanie umiejętności właściwego postępowania. 3).Wskazywanie norm i wartości oraz autorytetów społecznych jako sposób radzenia sobie z zagrożeniami. 4). Kształtowanie postaw i zachowań ułatwiających dobre funkcjonowanie w szkole, domu i środowisku rówieśniczym. 7. Zasady zastosowane w realizacji programu: 1). Dostosowanie treści do wieku uczniów. 2). Inspirowanie uczniów do szukania odpowiedzi na przedstawione do dyskusji pytania. 3). Umożliwienie swobody wypowiedzi bez krytyki i oceny. 8. Metody pracy w czasie zajęć : 1). Ustalenie wspólnie wypracowanych zasad obowiązujących w trakcie trwania zajęć w formie plakatu. 2). Wprowadzenie w formie mini wykładu lub prelekcji, wskazanie głównych założeń zagadnienia. 4

5 3). Burza mózgów - dzielenie się nieuporządkowanymi pomysłami związanymi z tematem zajęć i wyłonienie najciekawszych rozwiązań. 4). Odgrywanie ról i scenek, inscenizacji na tematy związane z treścią zajęć. 5). Konkursy, olimpiady, akcje na terenie szkoły. 6). Warsztaty. 9. Materiały pomocnicze wykorzystywane w czasie realizacji programu : 1). Ulotki. 2). Broszury. 3). Filmy edukacyjne. 4). Ankiety ewaluacyjne. 5). Duże arkusze papieru na plakaty, mazaki, karty, przybory do pisania. 10. Programy profilaktyczne wykorzystywane w czasie realizacji programu oraz literatura fachowa 1). Gordon T. Wychowanie bez porażek w szkole. 2). Wychowanie przeciw przemocy. 3). Pułapka współuzależnienia. 4). Szkoła bez przemocy. 5). Program Wzmacniania Rodziny. 6). Program Dziecko w sieci. 11. Skuteczność programu : Skuteczność programu zależy od poziomu przygotowania osób realizujących zajęcia profilaktyczne. Należy zachować następujące standardy : 1).Informacje powinny być rzetelne i rzeczowe, dostosowane do poziomu intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów. 5

6 2). Zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może być podpowiedzią i wywoływać niepożądane zachowania. 12. Ewaluacja programu : Realizacja programu będzie podsumowana po ukończeniu danego programu edukacyjnego w formie informacji wychowawcy. Rezultaty wprowadzania programu będą podsumowywać również wychowawcy ( co pół roku) w swych sprawozdaniach z działalności wychowawczej, jak również pedagog szkolny i psycholog w swym rocznym sprawozdaniu. 6

7 PROGRAM SKIEROWANY DO UCZNIÓW Lp. Treści programowe Zadania Sposoby realizacji jakie lekcje, zajęcia odpowiedzialni prowadzący lekcje, zajęcia Poznawanie własnej osobowości Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu Stworzenie warunków do poznania samego siebie poprzez: rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, swoje zalety i wady, uczenia się pozytywnego myślenia o sobie akceptację siebie takim, jakim się jest Uczenie o czynnościach życiowych człowieka: zdrowie i warunki jego zachowania, etapy rozwoju człowieka i ich uwarunkowania, wpływ środowiska na zdrowie człowieka, zasady higieny, substancje szkodliwe i ich wpływ na organizm człowieka, jak unikać chorób, Edukacja wczesnoszkolna, język polski, godziny z wychowawcą, zawody sportowe, konkursy, wycieczki, występy publiczne, katechezy. Edukacja wczesnoszkolna, przyroda, spotkania z pielęgniarką szkolną, wycieczki ekologiczne, godziny z wychowawcą, katechezy. Zamierzone osiągnięcia potrafi określić swoje cechy charakteru, swoje zainteresowanie i marzenia, uczeń zna swoje zalety i wady, zdaje sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron, potrafi szczerze mówić o sobie, utwierdza się w poczuciu własnej wartości, wskazuje sytuacje, w których jest doceniany, wie, jakie korzyści płyną z dobrej samooceny, ma świadomość tego, jak ważna w życiu człowieka jest akceptacja samego siebie, wskazuje sposoby wzmacniania ważnych cech dla rozwoju osobowości, określa swoje samopoczucie i miejsce w klasie, wyraża swój życzliwy stosunek do innych uczniów, rozumie pojęcie sukcesu, potrafi wymienić cechy osobowości potrzebne do osiągnięcia sukcesu, rozumie, że osiągnięcie sukcesu zależy od własnej pracy, wie, że pochodzenie społeczne, etniczne ( Romowie) nie decyduje o jego sukcesie lub porażce. Uczeń rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie, dba o własne zdrowie, wie, jak powinno wyglądać jego miejsce pracy, rozumie ochronną rolę odzieży, wymienia, od czego zależy strój człowieka, potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach, zna główne zasady prawidłowego odżywiania się. 7

8 3. Zasady zdrowego stylu życia, czyli ochrona przed chorobami cywilizacyjnymi Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i ich skutków poprzez: : unikanie hałasu, rozładowanie napięcia nerwowego i stresów, aktywność fizyczną, prawidłowe odżywianie, nie zanieczyszczanie środowiska, unikanie papierosów. Edukacja wczesnoszkolna, lekcje z przyrody, godziny z wychowawcą, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, edukacja ekologiczna, wycieczki, zabawa, zawody sportowe. Uczeń zna pojecie choroby cywilizacyjnej, umie wskazać przyczyny ich powstania, wie, jak zapobiegać tym chorobom, zna zasady zdrowego stylu życia, zna składniki dymu tytoniowego i ich zły wpływ na zdrowie człowieka, zna pojęcie nałóg, bierne palenie, zdaje sobie sprawę, że reklama nie mówi całej prawdy, wie, jak ważny jest wypoczynek aktywny, wie, że miejsce wypoczynku nie jest obojętne dla organizmu, wie, jaki wpływ na organizm ma pobyt nad morzem, w górach, nad jeziorami. potrafi wskazać przykłady znaczenia sportu dla człowieka, wie, jak zachować się w czasie upałów, zna różne formy spędzania wolnego czasu, docenia zalety aktywnych form spędzania czasu wolnego, przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na wycieczkach, potrafi określić zasady zdrowego odżywiania się, jest świadom zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera. 8

9 4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i umiejętność szukania pomocy Wyrobienie u uczniów umiejętności odpowiedniego zachowania się w trudnych sytuacjach poprzez: pokazywanie sytuacji trudnych, informowanie o miejscach, w których się może zetknąć z taką sytuacją, planowanie zachowania w trudnych sytuacjach, ocenianie swoich możliwości poprawnego zachowania w tych sytuacjach, tworzenie próbnych sytuacji stresowych, poznawanie zachowań sprzyjających lub zagrażających zdrowiu Godziny z wychowawcą, spotkania z policjantem, język polski, kółko teatralne, próbne sprawdziany, spotkania z pedagogiem lub psychologiem. Uczeń rozpoznaje i określa trudne sytuacje, wymienia miejsca, w których się może zetknąć z trudnymi sytuacjami, planuje swoje zachowanie w trudnych sytuacjach, ocenia zaplanowany sposób zachowania się. wie, do kogo się zwrócić o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji, potrafi poradzić sobie w nietypowych okolicznościach, umie określić, w jakich okolicznościach brak mu pewności siebie, zna pojęcie stresu i jego przyczyny, wierzy we własne siły i potrafi opanować stres przed klasówką, sprawdzianem, potrafi rozpoznać własne emocje, wie, że należy panować nad swoimi emocjami, potrafi świadomie kierować swoim zachowaniem, wie, jak korzystać z telewizji bez szkody dla swojego zdrowia, dostrzega wpływ różnych programów telewizyjnych na psychikę człowieka, potrafi wybrać wartościowe programy telewizyjne, wie, na kogo może liczyć w nowych dla niego sytuacjach, zna typowe przyczyny i sytuacje, które wywołują uczucie strachu, wie, jak radzić sobie ze strachem i u kogo szukać pomocy. 9

10 5. Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich Pokazywanie i uczenie zasad obowiązujących między ludźmi poprzez: poznawanie zasad dobrego wychowania, unikanie agresji, przemocy, nieuleganie innym, bycie asertywnym, budowanie zdrowych relacji z dorosłymi, rozwijanie umiejętności wzajemnego porozumiewania się, negocjacji, rozwijanie umiejętności tolerancji dla poglądów, wiary, ubioru, koloru skóry innych osób. eliminowaniu wulgaryzmów ze swego słownika, bogacenie zasobów słownictwa czynnego poprzez lekturę najwybitniejszych pisarzy polskich i obcych. Organizowanie uroczystości klasowych, zabaw, wycieczek, godziny z wychowawcą, edukacja wczesnoszkolna. Poznawanie ludzi niepełnosprawnych i niesienie im pomocy. Udział w rozwiązywaniu konfliktów klasowych poprzez negocjacje, zawieranie umów. Wypożyczanie książek w bibliotece. Organizowanie konkursów czytelniczych. Udział w konkursach recytatorskich, praca w kółku teatralnym. Uczeń wie, na czym polega zachowanie agresywne, potrafi rozpoznać, opisać zachowanie: agresywne, uległe, asertywne, rozumie, że wszyscy mają prawo do godnego i bezpiecznego życia, rozumie potrzebę właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, dostrzega i rozumie problemy innych ludzi, w tym uczniów pochodzenia romskiego, umie nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, uczeń posługuje się bogatym i poprawnym słownikiem czynnym w swej mowie i piśmie. Jest tolerancyjny wobec kolegów o innym kolorze skóry, pochodzeniu, wierze, wyglądzie. 10

11 6. 7. Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych Świat współczesny i jego zagrożenia Stworzenie warunków do uświadomienia uczniom, że narkotyki to śmiercionośna pułapka poprzez: pokazanie skutków działania narkotyków na organizm człowieka, unikanie ludzi i sytuacji, gdzie może się zetknąć z tymi środkami, z dopalaczami, wywołanie niewiary w słowa osób namawiających do spróbowania ich, umiejętność powiedzenia stanowczego NIE w sytuacjach, gdy ktoś proponuje je. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie poprzez: poznanie demokratycznych zasad obowiązujących w społeczeństwie, poznanie podstawowych dokumentów prawnych regulujących życie w społeczeństwie, zaprezentowanie sylwetki postaci historycznych i bohaterów współczesnych jako wzoru postaw dla młodych, zachowywanie tradycji świątecznych, szanowanie rocznic państwowych. Zagadnienia poruszane tylko w klasach VI na lekcjach języka polskiego, godzinach z wychowawca lub w klasach, gdzie ciekawość dzieci tego problemu się ujawniła. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez psychologa. Na każdym poziomie uczenie dziecka mówienia: NIE i nie ufania obcym ludziom. Odwiedziny w urzędach, obserwacja sesji rady miasta. Oglądanie sesji sejmowych, spotkanie z posłem, senatorem RP, godziny z wychowawcą, lekcje historii, udział w akademiach i uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych. Poznawanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Organizacja klasowych uroczystości, szukanie informacji na temat tradycji i zwyczajów świątecznych, katechezy. Uczeń: zna skutki negatywne działania środków psychoaktywnych, wie na czym polega uzależnienie psychiczne i fizyczne, potrafi argumentować swoje stanowisko, potrafi zaprezentować swoją opinię grupie, koledze, zna sposoby odmawiania, potrafi wybrać alternatywne zachowania dla wypełnienia czasu, doświadczenia przyjemności czy rozładowania napiecia. Uczeń zna zasady demokratyczne obowiązujące w starożytnych Atenach, porównuje demokrację starożytną z zasadami obowiązującymi w szkole, domu, właściwie używa pojęcia demokracja, potrafi podejmować decyzje w sposób demokratyczny, potrafi wskazać dokument, w którym są zapisane prawa obowiązujące w szkole, w państwie, wskazuje korzyści, jakie odnosi człowiek żyjący w społeczeństwie demokratycznym, potrafi wymienić cechy rycerza średniowiecznego i ich kontynuacja do czasów współczesnych, dostrzega w omawianej postaci cechy stanowiące wzorzec osobowy, np. patron szkoły T. Kościuszko, harcerze z Szarych Szeregów, Papież Jan Paweł II, zna tradycje i zwyczaje świąteczne, wie, jakie wydarzenia czcimy poprzez obchodzenie rocznic państwowych. 11

12 PROGRAM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI SKIEROWANY DO RADY PEDAGOGICZNEJ Lp. Treści programowe Zadania Sposoby realizacji i odpowiedzialni Zamierzone osiągnięcia 1. Doskonalenie się nauczycieli w zakresie profilaktyki 2. Samodoskonalenie Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej Współpraca z instytucjami wspomagającymi, zajmującymi się profilaktyką Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu profilaktyki. Podejmowanie pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności bycia wychowawcą dzieci i młodzieży Wyłonienie uczniów wymagającej dodatkowej pomocy Nawiązanie kontaktów ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Warsztaty, seminaria, studia podyplomowe Praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczym, wymiana doświadczeń, lekcje otwarte, czytanie literatury fachowej Praca wychowawców organizujących pomoc psychologiczno pedagogiczną: przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego ( IPET) opracowanie form pomocy psychologicznopedagogicznej dla ucznia, któremu oferuje się dodatkowe zajęcia Współpracowanie w tym zakresie z rodzicami uczniów. Pisanie wniosków i opinii dotyczących wsparcia ucznia fachową pomocą w sytuacjach zagrożeń. nauczyciel wie, jak dokonać diagnozy w celu podjęcia profilaktyki grupowej i indywidualnej, zna zasady motywowania ucznia do wybierania dobra, umie przekazać trudne treści w sposób wiarygodny i budzący chęć naśladowania. Nauczyciel jest świadom swoich potrzeb w zakresie doskonalenia, umie dzielić się swoja wiedzą i umiejętnościami, zna literaturę przedmiotu. Nauczyciel wychowawca wie, którym uczniom należy zaplanować i zorganizować działania : związane z dodatkową pomocą, z zaoferowaniem dodatkowych zajęć w celu zaspokojenia faktycznych potrzeb ucznia, czyli: zajęcia wyrównawcze lub rozwijające uzdolnienia. Nauczyciel udzielił skutecznej pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, którzy jej potrzebują. Nauczyciel wie, do kogo zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu sytuacji trudnej czy kryzysowej. 12

13 5. Współpraca z domem i środowiskiem Podejmowanie działań mających na celu nawiązanie ścisłej współpracy z domem, przekazywanie szerokiej informacji o sukcesach czy też niepowodzeniach ucznia, wspólne szukanie przyczyn tych niepowodzeń, ustalanie strategii działania, w celu pomocy uczniom znajdujących się w trudnych sytuacjach. Zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki, wspólne organizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych dających możliwość bliższego poznania rodziców i ich stosunku do swoich dzieci, organizowanie imprez na rzecz środowiska lokalnego, np. Festyn Szkolny, Dzień Seniora postępowanie zgodne ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym. Rodzice są dokładnie i kompetentnie informowani o postępach i zachowaniu dziecka w szkole, chętnie współpracują w tym zakresie ze szkołą, wychowawca rozmawia z rodzicami o trudnych sprawach w sposób budzący zaufanie i chęć współpracy, nauczyciele umieją rozmawiać z uczniami o sprawach trudnych i chcą pomóc je rozwiązać, uczeń ma zaufanie do nauczyciela i zwraca się z prośbą o pomoc. 13

14 PROGRAM SKIEROWANY DO RODZICÓW Lp. Treści programowe Zadania Sposoby realizacji i odpowiedzialni Zamierzone osiągnięcia Przeciwdziałanie przemocy i nietolerancji poprzez właściwe reagowanie na ich przejawy, podejmowanie trudnych rozmów z 1. nauczycielem jako partnerem wspomagającym rozwój dziecka, szukanie przyczyn agresji u dziecka Problem agresji, poprzez rozmowy, nawiązywanie przemocy, bliskich kontaktów ze swoim nietolerancji wśród dzieckiem, dzieci i młodzieży darzenie go zaufaniem z jednoczesnym czuwaniem nad jego bezpieczeństwem, Pogadanki, rozmowy indywidualne mówienie dziecku o tym, że jest kochane i akceptowane przez rodzinę takim, jakim jest, unikanie przemocy w rodzinie Pedagogizacja rodziców z dziedziny profilaktyki Zasady współżycia społecznego Sytuacje trudne i szukanie pomocy Informowanie o tym, jak uchronić dziecko przed zagrożeniami, nałogami. Zwracanie uwagi na kształtowanie poprawnych nawyków dobrego zachowania się, Wpajanie kultury słowa, wyrabianie szacunku dla osób starszych Zapoznanie rodziców z procesami dorastania, rolą grupy rówieśniczej w życiu ich dziecka. Sposoby pomocy dziecku w trudnej sytuacji. Projekcje filmów, pogadanki na spotkaniach, warsztaty. Odgrywanie scenek rodzajowych na zebraniach rodziców, informowanie o sposobie wypowiadania się dziecka, wprowadzanie dziecka do życia towarzyskiego i umiejętność zachowania się wobec dorosłych i starszych. Spotkania, pogadanki z lekarzem, psychologiem, pedagogiem. Rodzice znają charakter swoich dzieci, umieją rozpoznać stan emocjonalny swego dziecka, potrafią pomóc dziecku w jego trudnej sytuacji, rozumieją, że dziecko może mieć pewne niepowodzenia szkolne, umieją znaleźć przyczyny agresywnego zachowania dziecka i przeciwdziałać temu w sposób łagodzący konflikty, umieją przyznać się do błędu, okazują dziecku, że je kochają i są dumni z niego. Nie stosują wobec dziecka przemocy fizycznej lub psychicznej. Rodzice znają zagrożenia, jakim może ulec jego dziecko, wiedzą, co to jest nałóg i jak działać, aby dziecko nie wpadło w nałóg Rodzice znają sposób zachowania się dziecka w sytuacjach życia towarzyskiego, rodzinnego, uczą dziecko dobrych manier, szacunku dla osób starszych. Rodzice wiedzą, jak pomóc dziecku w trudnej sytuacji i do kogo udać się o pomoc. 14

15 5. Nagradzanie i karanie Poznanie psychologii nagradzania i karania, zaspokajania potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, chęci poprawy. Pogadanki i spotkania z psychologiem, pedagogiem, podanie fachowej literatury. Rodzice znają potrzeby swego dziecka w dziedzinie nagradzania i akceptacji, umieją ustalić winę i wyznaczyć karę, która pomoże dziecku znalezienie drogi poprawy. 6. Udzielenie pomocy psychologiczno pedagogicznej dziecku Pomoc w diagnozowaniu potrzeb ucznia. Zapoznanie się rodziców z : Indywidualnym Programem Edukacyjno Terapeutycznym ( IPET) Formami pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów mających trudności w nauce/zachowaniu lub uczniów uzdolnionych. Współpraca z wychowawcą organizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną Rodzice znają potrzeby swego dziecka w zakresie udzielenia pomocy psychologiczno pedagogicznej. Chętnie współpracują ze szkołą w tym zakresie. 15

16 Uchwała nr 2 / 2014/2015 z dnia 25 września 2014 r. Szkolnej Rady Rodziców działających w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu. 1 Na podstawie 20 ust.10 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu Rada Rodziców podejmuje uchwałę w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w sprawie zatwierdzenia Szkolnego programu profilaktyki na rok szkolny 2014/ Na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w dniu 25 września 2014 r., po zapoznaniu się z projektem Szkolnego programu profilaktyki postanowiono przyjąć tekst wyżej wymienionego programu, który będzie realizowany przez nauczycieli wspólnie z rodzicami w stosunku do uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 3 Podpisy Prezydium Rady Rodziców :

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata 2013 2016

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Program profilaktyki na lata 2013 2016 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Program profilaktyki na lata 2013 2016 Niniejszy Program został opracowany zgodnie z zasadami zawartymi w: Ustawie o Systemie Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Z ZAKRESU PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ, NARKOMANII, PRZEMOCY I AGRESJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZSzOS2.0122-1/00 Program wychowawczy obowiązujący w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU Czyli jak pracować z uczniem, żeby czuł się dobrze i bezpiecznie w szkole i był akceptowany w grupie. ( zmiany wprowadzone 26.09.2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku Każde dziecko to wielki i ważny świat Janusz Korczak Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo