Szkolny program profilaktyki. dostosowany do potrzeb zachowań prozdrowotnych. na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny program profilaktyki. dostosowany do potrzeb zachowań prozdrowotnych. na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Statutu SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu Szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb zachowań prozdrowotnych na rok szkolny 2014/2015

2 Nowy Sącz, wrzesień 2014 r. 1. Główne założenia programu profilaktyki Programem objęte są dzieci i młodzież szkoły podstawowej. Realizowany będzie na wszystkich godzinach z wychowawcą, jak również na innych lekcjach, jeżeli tematyka tych lekcji jest zbliżona do zagadnień profilaktycznych. Realizatorami programu są wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas, pielęgniarka, pedagog szkolny, psycholog, katecheci, ewentualnie zaproszeni profilaktycy. Program proponuje kształcenie pozytywnych postaw wobec własnego zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Problemy nurtujące szkołę w tym zakresie zostały ustalone poprzez ankietowanie rodziców, nauczycieli i samorząd szkolny. Program opracowano w celu zapobiegania problemom występującym w naszej szkole : zachowanie agresywne i przemoc, używanie wulgaryzmów w języku uczniów, palenie papierosów przez uczniów, przejawy braku kultury osobistej, obniżenie poziomu zainteresowania nauką, przejawy braku akceptacji samego siebie i innych. Będzie on monitorowany przez cały rok, a ewaluowany pod koniec I i II etapu edukacji oraz na zakończenie rocznego przygotowania przedszkolnego. 2. Czynniki ryzyka wpływające na powstawanie zachowań problemowych : Słaba więź emocjonalna z rodziną, szkołą, Kościołem. Brak pracy rodziców. 2

3 Niepowodzenia szkolne. Skrajna nędza. Niska samoocena. Niedojrzałość emocjonalna. Poczucie osamotnienia. Brak hierarchii wartości życiowych. Przynależność do problemowych grup rówieśniczych. 3. Czynniki chroniące przed zachowaniami niepożądanymi : Silna więź emocjonalna z rodzicami. Zainteresowanie nauką szkolną i własnym rozwojem. Regularne praktyki religijne. Skłonność do poszanowania norm, wartości i autorytetów społecznych. Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej. Właściwa kontrola ze strony rodziców. 4. Strategie programu profilaktyki : 1). Strategia informacyjna ( działania ) jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. Zakłada się, iż dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, wywierania przemocy na innych, wpadania w nałóg, spowoduje zmianę postaw, a w rezultacie wpłynie na zmianę zachowań. 2). Strategia edukacyjna jej celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności życiowych, tj. nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, radzeniu sobie ze stresem, rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych, przeciwstawianiu się naciskom otoczenia - zachowanie asertywne, podejmowanie właściwych decyzji, wyznaczania celów życiowych. 3

4 3). Strategia alternatyw - jej celem jest pomoc w zaspokajania potrzeby przynależności, sukcesu oraz osiąganie satysfakcji życiowej poprzez zaangażowanie w działalność artystyczną, społeczną, sportową. 4).Strategia interwencyjna - skierowana na dzieci i młodzież przeżywającą liczne trudności, pomaga w rozwiązywaniu uczniowskich problemów, wspiera w sytuacjach kryzysowych. 5. Cel główny programu : Wzmacnianie czynników chroniących i osłabienie wpływu czynników ryzyka, w celu ochrony ucznia przed zakłóceniami jego wszechstronnego rozwoju oraz tworzenie koalicji szkoła dom Kościół środowisko. 6. Cele szczegółowe programu : 1). Propagowanie zdrowego stylu życia. 2).Kształtowanie umiejętności właściwego postępowania. 3).Wskazywanie norm i wartości oraz autorytetów społecznych jako sposób radzenia sobie z zagrożeniami. 4). Kształtowanie postaw i zachowań ułatwiających dobre funkcjonowanie w szkole, domu i środowisku rówieśniczym. 7. Zasady zastosowane w realizacji programu: 1). Dostosowanie treści do wieku uczniów. 2). Inspirowanie uczniów do szukania odpowiedzi na przedstawione do dyskusji pytania. 3). Umożliwienie swobody wypowiedzi bez krytyki i oceny. 8. Metody pracy w czasie zajęć : 1). Ustalenie wspólnie wypracowanych zasad obowiązujących w trakcie trwania zajęć w formie plakatu. 2). Wprowadzenie w formie mini wykładu lub prelekcji, wskazanie głównych założeń zagadnienia. 4

5 3). Burza mózgów - dzielenie się nieuporządkowanymi pomysłami związanymi z tematem zajęć i wyłonienie najciekawszych rozwiązań. 4). Odgrywanie ról i scenek, inscenizacji na tematy związane z treścią zajęć. 5). Konkursy, olimpiady, akcje na terenie szkoły. 6). Warsztaty. 9. Materiały pomocnicze wykorzystywane w czasie realizacji programu : 1). Ulotki. 2). Broszury. 3). Filmy edukacyjne. 4). Ankiety ewaluacyjne. 5). Duże arkusze papieru na plakaty, mazaki, karty, przybory do pisania. 10. Programy profilaktyczne wykorzystywane w czasie realizacji programu oraz literatura fachowa 1). Gordon T. Wychowanie bez porażek w szkole. 2). Wychowanie przeciw przemocy. 3). Pułapka współuzależnienia. 4). Szkoła bez przemocy. 5). Program Wzmacniania Rodziny. 6). Program Dziecko w sieci. 11. Skuteczność programu : Skuteczność programu zależy od poziomu przygotowania osób realizujących zajęcia profilaktyczne. Należy zachować następujące standardy : 1).Informacje powinny być rzetelne i rzeczowe, dostosowane do poziomu intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów. 5

6 2). Zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może być podpowiedzią i wywoływać niepożądane zachowania. 12. Ewaluacja programu : Realizacja programu będzie podsumowana po ukończeniu danego programu edukacyjnego w formie informacji wychowawcy. Rezultaty wprowadzania programu będą podsumowywać również wychowawcy ( co pół roku) w swych sprawozdaniach z działalności wychowawczej, jak również pedagog szkolny i psycholog w swym rocznym sprawozdaniu. 6

7 PROGRAM SKIEROWANY DO UCZNIÓW Lp. Treści programowe Zadania Sposoby realizacji jakie lekcje, zajęcia odpowiedzialni prowadzący lekcje, zajęcia Poznawanie własnej osobowości Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu Stworzenie warunków do poznania samego siebie poprzez: rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, swoje zalety i wady, uczenia się pozytywnego myślenia o sobie akceptację siebie takim, jakim się jest Uczenie o czynnościach życiowych człowieka: zdrowie i warunki jego zachowania, etapy rozwoju człowieka i ich uwarunkowania, wpływ środowiska na zdrowie człowieka, zasady higieny, substancje szkodliwe i ich wpływ na organizm człowieka, jak unikać chorób, Edukacja wczesnoszkolna, język polski, godziny z wychowawcą, zawody sportowe, konkursy, wycieczki, występy publiczne, katechezy. Edukacja wczesnoszkolna, przyroda, spotkania z pielęgniarką szkolną, wycieczki ekologiczne, godziny z wychowawcą, katechezy. Zamierzone osiągnięcia potrafi określić swoje cechy charakteru, swoje zainteresowanie i marzenia, uczeń zna swoje zalety i wady, zdaje sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron, potrafi szczerze mówić o sobie, utwierdza się w poczuciu własnej wartości, wskazuje sytuacje, w których jest doceniany, wie, jakie korzyści płyną z dobrej samooceny, ma świadomość tego, jak ważna w życiu człowieka jest akceptacja samego siebie, wskazuje sposoby wzmacniania ważnych cech dla rozwoju osobowości, określa swoje samopoczucie i miejsce w klasie, wyraża swój życzliwy stosunek do innych uczniów, rozumie pojęcie sukcesu, potrafi wymienić cechy osobowości potrzebne do osiągnięcia sukcesu, rozumie, że osiągnięcie sukcesu zależy od własnej pracy, wie, że pochodzenie społeczne, etniczne ( Romowie) nie decyduje o jego sukcesie lub porażce. Uczeń rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie, dba o własne zdrowie, wie, jak powinno wyglądać jego miejsce pracy, rozumie ochronną rolę odzieży, wymienia, od czego zależy strój człowieka, potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach, zna główne zasady prawidłowego odżywiania się. 7

8 3. Zasady zdrowego stylu życia, czyli ochrona przed chorobami cywilizacyjnymi Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i ich skutków poprzez: : unikanie hałasu, rozładowanie napięcia nerwowego i stresów, aktywność fizyczną, prawidłowe odżywianie, nie zanieczyszczanie środowiska, unikanie papierosów. Edukacja wczesnoszkolna, lekcje z przyrody, godziny z wychowawcą, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, edukacja ekologiczna, wycieczki, zabawa, zawody sportowe. Uczeń zna pojecie choroby cywilizacyjnej, umie wskazać przyczyny ich powstania, wie, jak zapobiegać tym chorobom, zna zasady zdrowego stylu życia, zna składniki dymu tytoniowego i ich zły wpływ na zdrowie człowieka, zna pojęcie nałóg, bierne palenie, zdaje sobie sprawę, że reklama nie mówi całej prawdy, wie, jak ważny jest wypoczynek aktywny, wie, że miejsce wypoczynku nie jest obojętne dla organizmu, wie, jaki wpływ na organizm ma pobyt nad morzem, w górach, nad jeziorami. potrafi wskazać przykłady znaczenia sportu dla człowieka, wie, jak zachować się w czasie upałów, zna różne formy spędzania wolnego czasu, docenia zalety aktywnych form spędzania czasu wolnego, przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i na wycieczkach, potrafi określić zasady zdrowego odżywiania się, jest świadom zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera. 8

9 4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i umiejętność szukania pomocy Wyrobienie u uczniów umiejętności odpowiedniego zachowania się w trudnych sytuacjach poprzez: pokazywanie sytuacji trudnych, informowanie o miejscach, w których się może zetknąć z taką sytuacją, planowanie zachowania w trudnych sytuacjach, ocenianie swoich możliwości poprawnego zachowania w tych sytuacjach, tworzenie próbnych sytuacji stresowych, poznawanie zachowań sprzyjających lub zagrażających zdrowiu Godziny z wychowawcą, spotkania z policjantem, język polski, kółko teatralne, próbne sprawdziany, spotkania z pedagogiem lub psychologiem. Uczeń rozpoznaje i określa trudne sytuacje, wymienia miejsca, w których się może zetknąć z trudnymi sytuacjami, planuje swoje zachowanie w trudnych sytuacjach, ocenia zaplanowany sposób zachowania się. wie, do kogo się zwrócić o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji, potrafi poradzić sobie w nietypowych okolicznościach, umie określić, w jakich okolicznościach brak mu pewności siebie, zna pojęcie stresu i jego przyczyny, wierzy we własne siły i potrafi opanować stres przed klasówką, sprawdzianem, potrafi rozpoznać własne emocje, wie, że należy panować nad swoimi emocjami, potrafi świadomie kierować swoim zachowaniem, wie, jak korzystać z telewizji bez szkody dla swojego zdrowia, dostrzega wpływ różnych programów telewizyjnych na psychikę człowieka, potrafi wybrać wartościowe programy telewizyjne, wie, na kogo może liczyć w nowych dla niego sytuacjach, zna typowe przyczyny i sytuacje, które wywołują uczucie strachu, wie, jak radzić sobie ze strachem i u kogo szukać pomocy. 9

10 5. Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich Pokazywanie i uczenie zasad obowiązujących między ludźmi poprzez: poznawanie zasad dobrego wychowania, unikanie agresji, przemocy, nieuleganie innym, bycie asertywnym, budowanie zdrowych relacji z dorosłymi, rozwijanie umiejętności wzajemnego porozumiewania się, negocjacji, rozwijanie umiejętności tolerancji dla poglądów, wiary, ubioru, koloru skóry innych osób. eliminowaniu wulgaryzmów ze swego słownika, bogacenie zasobów słownictwa czynnego poprzez lekturę najwybitniejszych pisarzy polskich i obcych. Organizowanie uroczystości klasowych, zabaw, wycieczek, godziny z wychowawcą, edukacja wczesnoszkolna. Poznawanie ludzi niepełnosprawnych i niesienie im pomocy. Udział w rozwiązywaniu konfliktów klasowych poprzez negocjacje, zawieranie umów. Wypożyczanie książek w bibliotece. Organizowanie konkursów czytelniczych. Udział w konkursach recytatorskich, praca w kółku teatralnym. Uczeń wie, na czym polega zachowanie agresywne, potrafi rozpoznać, opisać zachowanie: agresywne, uległe, asertywne, rozumie, że wszyscy mają prawo do godnego i bezpiecznego życia, rozumie potrzebę właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, dostrzega i rozumie problemy innych ludzi, w tym uczniów pochodzenia romskiego, umie nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, uczeń posługuje się bogatym i poprawnym słownikiem czynnym w swej mowie i piśmie. Jest tolerancyjny wobec kolegów o innym kolorze skóry, pochodzeniu, wierze, wyglądzie. 10

11 6. 7. Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych Świat współczesny i jego zagrożenia Stworzenie warunków do uświadomienia uczniom, że narkotyki to śmiercionośna pułapka poprzez: pokazanie skutków działania narkotyków na organizm człowieka, unikanie ludzi i sytuacji, gdzie może się zetknąć z tymi środkami, z dopalaczami, wywołanie niewiary w słowa osób namawiających do spróbowania ich, umiejętność powiedzenia stanowczego NIE w sytuacjach, gdy ktoś proponuje je. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie poprzez: poznanie demokratycznych zasad obowiązujących w społeczeństwie, poznanie podstawowych dokumentów prawnych regulujących życie w społeczeństwie, zaprezentowanie sylwetki postaci historycznych i bohaterów współczesnych jako wzoru postaw dla młodych, zachowywanie tradycji świątecznych, szanowanie rocznic państwowych. Zagadnienia poruszane tylko w klasach VI na lekcjach języka polskiego, godzinach z wychowawca lub w klasach, gdzie ciekawość dzieci tego problemu się ujawniła. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez psychologa. Na każdym poziomie uczenie dziecka mówienia: NIE i nie ufania obcym ludziom. Odwiedziny w urzędach, obserwacja sesji rady miasta. Oglądanie sesji sejmowych, spotkanie z posłem, senatorem RP, godziny z wychowawcą, lekcje historii, udział w akademiach i uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych. Poznawanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Organizacja klasowych uroczystości, szukanie informacji na temat tradycji i zwyczajów świątecznych, katechezy. Uczeń: zna skutki negatywne działania środków psychoaktywnych, wie na czym polega uzależnienie psychiczne i fizyczne, potrafi argumentować swoje stanowisko, potrafi zaprezentować swoją opinię grupie, koledze, zna sposoby odmawiania, potrafi wybrać alternatywne zachowania dla wypełnienia czasu, doświadczenia przyjemności czy rozładowania napiecia. Uczeń zna zasady demokratyczne obowiązujące w starożytnych Atenach, porównuje demokrację starożytną z zasadami obowiązującymi w szkole, domu, właściwie używa pojęcia demokracja, potrafi podejmować decyzje w sposób demokratyczny, potrafi wskazać dokument, w którym są zapisane prawa obowiązujące w szkole, w państwie, wskazuje korzyści, jakie odnosi człowiek żyjący w społeczeństwie demokratycznym, potrafi wymienić cechy rycerza średniowiecznego i ich kontynuacja do czasów współczesnych, dostrzega w omawianej postaci cechy stanowiące wzorzec osobowy, np. patron szkoły T. Kościuszko, harcerze z Szarych Szeregów, Papież Jan Paweł II, zna tradycje i zwyczaje świąteczne, wie, jakie wydarzenia czcimy poprzez obchodzenie rocznic państwowych. 11

12 PROGRAM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI SKIEROWANY DO RADY PEDAGOGICZNEJ Lp. Treści programowe Zadania Sposoby realizacji i odpowiedzialni Zamierzone osiągnięcia 1. Doskonalenie się nauczycieli w zakresie profilaktyki 2. Samodoskonalenie Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej Współpraca z instytucjami wspomagającymi, zajmującymi się profilaktyką Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu profilaktyki. Podejmowanie pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności bycia wychowawcą dzieci i młodzieży Wyłonienie uczniów wymagającej dodatkowej pomocy Nawiązanie kontaktów ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Warsztaty, seminaria, studia podyplomowe Praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczym, wymiana doświadczeń, lekcje otwarte, czytanie literatury fachowej Praca wychowawców organizujących pomoc psychologiczno pedagogiczną: przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego ( IPET) opracowanie form pomocy psychologicznopedagogicznej dla ucznia, któremu oferuje się dodatkowe zajęcia Współpracowanie w tym zakresie z rodzicami uczniów. Pisanie wniosków i opinii dotyczących wsparcia ucznia fachową pomocą w sytuacjach zagrożeń. nauczyciel wie, jak dokonać diagnozy w celu podjęcia profilaktyki grupowej i indywidualnej, zna zasady motywowania ucznia do wybierania dobra, umie przekazać trudne treści w sposób wiarygodny i budzący chęć naśladowania. Nauczyciel jest świadom swoich potrzeb w zakresie doskonalenia, umie dzielić się swoja wiedzą i umiejętnościami, zna literaturę przedmiotu. Nauczyciel wychowawca wie, którym uczniom należy zaplanować i zorganizować działania : związane z dodatkową pomocą, z zaoferowaniem dodatkowych zajęć w celu zaspokojenia faktycznych potrzeb ucznia, czyli: zajęcia wyrównawcze lub rozwijające uzdolnienia. Nauczyciel udzielił skutecznej pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, którzy jej potrzebują. Nauczyciel wie, do kogo zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu sytuacji trudnej czy kryzysowej. 12

13 5. Współpraca z domem i środowiskiem Podejmowanie działań mających na celu nawiązanie ścisłej współpracy z domem, przekazywanie szerokiej informacji o sukcesach czy też niepowodzeniach ucznia, wspólne szukanie przyczyn tych niepowodzeń, ustalanie strategii działania, w celu pomocy uczniom znajdujących się w trudnych sytuacjach. Zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki, wspólne organizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych dających możliwość bliższego poznania rodziców i ich stosunku do swoich dzieci, organizowanie imprez na rzecz środowiska lokalnego, np. Festyn Szkolny, Dzień Seniora postępowanie zgodne ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym. Rodzice są dokładnie i kompetentnie informowani o postępach i zachowaniu dziecka w szkole, chętnie współpracują w tym zakresie ze szkołą, wychowawca rozmawia z rodzicami o trudnych sprawach w sposób budzący zaufanie i chęć współpracy, nauczyciele umieją rozmawiać z uczniami o sprawach trudnych i chcą pomóc je rozwiązać, uczeń ma zaufanie do nauczyciela i zwraca się z prośbą o pomoc. 13

14 PROGRAM SKIEROWANY DO RODZICÓW Lp. Treści programowe Zadania Sposoby realizacji i odpowiedzialni Zamierzone osiągnięcia Przeciwdziałanie przemocy i nietolerancji poprzez właściwe reagowanie na ich przejawy, podejmowanie trudnych rozmów z 1. nauczycielem jako partnerem wspomagającym rozwój dziecka, szukanie przyczyn agresji u dziecka Problem agresji, poprzez rozmowy, nawiązywanie przemocy, bliskich kontaktów ze swoim nietolerancji wśród dzieckiem, dzieci i młodzieży darzenie go zaufaniem z jednoczesnym czuwaniem nad jego bezpieczeństwem, Pogadanki, rozmowy indywidualne mówienie dziecku o tym, że jest kochane i akceptowane przez rodzinę takim, jakim jest, unikanie przemocy w rodzinie Pedagogizacja rodziców z dziedziny profilaktyki Zasady współżycia społecznego Sytuacje trudne i szukanie pomocy Informowanie o tym, jak uchronić dziecko przed zagrożeniami, nałogami. Zwracanie uwagi na kształtowanie poprawnych nawyków dobrego zachowania się, Wpajanie kultury słowa, wyrabianie szacunku dla osób starszych Zapoznanie rodziców z procesami dorastania, rolą grupy rówieśniczej w życiu ich dziecka. Sposoby pomocy dziecku w trudnej sytuacji. Projekcje filmów, pogadanki na spotkaniach, warsztaty. Odgrywanie scenek rodzajowych na zebraniach rodziców, informowanie o sposobie wypowiadania się dziecka, wprowadzanie dziecka do życia towarzyskiego i umiejętność zachowania się wobec dorosłych i starszych. Spotkania, pogadanki z lekarzem, psychologiem, pedagogiem. Rodzice znają charakter swoich dzieci, umieją rozpoznać stan emocjonalny swego dziecka, potrafią pomóc dziecku w jego trudnej sytuacji, rozumieją, że dziecko może mieć pewne niepowodzenia szkolne, umieją znaleźć przyczyny agresywnego zachowania dziecka i przeciwdziałać temu w sposób łagodzący konflikty, umieją przyznać się do błędu, okazują dziecku, że je kochają i są dumni z niego. Nie stosują wobec dziecka przemocy fizycznej lub psychicznej. Rodzice znają zagrożenia, jakim może ulec jego dziecko, wiedzą, co to jest nałóg i jak działać, aby dziecko nie wpadło w nałóg Rodzice znają sposób zachowania się dziecka w sytuacjach życia towarzyskiego, rodzinnego, uczą dziecko dobrych manier, szacunku dla osób starszych. Rodzice wiedzą, jak pomóc dziecku w trudnej sytuacji i do kogo udać się o pomoc. 14

15 5. Nagradzanie i karanie Poznanie psychologii nagradzania i karania, zaspokajania potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, chęci poprawy. Pogadanki i spotkania z psychologiem, pedagogiem, podanie fachowej literatury. Rodzice znają potrzeby swego dziecka w dziedzinie nagradzania i akceptacji, umieją ustalić winę i wyznaczyć karę, która pomoże dziecku znalezienie drogi poprawy. 6. Udzielenie pomocy psychologiczno pedagogicznej dziecku Pomoc w diagnozowaniu potrzeb ucznia. Zapoznanie się rodziców z : Indywidualnym Programem Edukacyjno Terapeutycznym ( IPET) Formami pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów mających trudności w nauce/zachowaniu lub uczniów uzdolnionych. Współpraca z wychowawcą organizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną Rodzice znają potrzeby swego dziecka w zakresie udzielenia pomocy psychologiczno pedagogicznej. Chętnie współpracują ze szkołą w tym zakresie. 15

16 Uchwała nr 2 / 2014/2015 z dnia 25 września 2014 r. Szkolnej Rady Rodziców działających w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu. 1 Na podstawie 20 ust.10 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu Rada Rodziców podejmuje uchwałę w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w sprawie zatwierdzenia Szkolnego programu profilaktyki na rok szkolny 2014/ Na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w dniu 25 września 2014 r., po zapoznaniu się z projektem Szkolnego programu profilaktyki postanowiono przyjąć tekst wyżej wymienionego programu, który będzie realizowany przez nauczycieli wspólnie z rodzicami w stosunku do uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 3 Podpisy Prezydium Rady Rodziców :

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie wyników ewaluacji z września 2011 r.) WSTĘP Program profilaktyku

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Nie musimy dokonywać wielkich rzeczy, możemy poprzestać na małych uczynkach, ale spełnionych z wielką miłością. Matka Teresa z Kalkuty

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, 2013 r. 1 KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia programowe

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE WSTĘP DO PROGRAMU W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH Rok szkolny 2015/2016 1 I. Podstawa prawna 1. Podstawę prawną dla opracowania i wdrożenia Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Rady Rodziców Michał Lenkiewicz SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIESZKA I W SZCZECINIE na rok szkolny 2011/2012 1 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym szkoły. Zadania ujęte w programie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW KLAS I VI NA LATA 2014/2015-2016/2017 Gryfów Śląski, 2014 r. Podstawa prawna: Podstawy prawne działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI OBSZAR CELE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIE - DZIALNI UWAGI I. Integracja grupy i współdziałanie. 1.Zwiększenie spójności grupy 2.Budowanie relacji z kolegami. 3.Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH V. PLAN DZAŁAŃ PROFLAKTYCZNYCH OBSZARY 1 - występowanie zjawiska wagarowania CELE -Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne -Podniesienie poziomu swoje zachowanie -Wykształcanie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Sikorzynie

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Sikorzynie Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Sikorzynie Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski program został przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 19 września

Bardziej szczegółowo

DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 2014/2015 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZE WSKAZANIEM ADRESATA

DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 2014/2015 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZE WSKAZANIEM ADRESATA A. Uczniowie B. Rodzice DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 2014/2015 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZE WSKAZANIEM ADRESATA urzeczywistnianie wartości i przestrzeganie norm społecznych, uczenie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016 W Programie Profilaktyki uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPCU CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią. 2. Przeciwdziałanie zachowaniom

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE Wstęp Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Tekstylno- Handlowych w Żaganiu Szkolny program profilaktyki PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art.72 2. Konwencja o Prawach Dziecka. 3. Powszechna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 Zespół Szkół w Sieniawie SZKOLNY PROGRAM obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. PODSTAWA PRAWNA. 3. DIAGNOZA SRODOWISKA SZKOLNEGO. 4. IDENTYFIKACJA PROBLEMU. 5. CELE SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE Profilaktyka szkolna ma na celu objęcie ochroną uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu profilaktyki jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013-2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ŁODZI PROGRAM PROFILAKTYKI 2013-2016 2013-2016 Strona 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROFILAKTYKI Celem programu jest ochrona dzieci przed czynnikami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie Program profilaktyki Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie Szczytno 2013 1 Profilaktyka To proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH. w Częstochowie

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH. w Częstochowie PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Częstochowie Rok szkolny 2010/2011 Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wynika z: - diagnozy stanu zagrożenia uczniów zjawiskami przestępczości,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ... PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015/2016 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁASZYNIE Gołaszyn, 1 września 2015 r. SPIS TREŚCI Założenia programu... 3 Cele i zadania... 4 Zalecane metody pracy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY GIMNAZJUM NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi.

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi. Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wynika z: - diagnozy stanu zagrożenia uczniów zjawiskami przestępczości, agresji i narkomanii, - realizacji Programu Wychowawczego Szkoły, - zadań określonych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU Bieżyń, wrzesień 2015 r. NIE TOLERUJEMY PRZEMOCY, AGRESJI chcemy żyć i uczyć się w przyjaznej atmosferze. 1. Przemoc i agresja to cechy współczesnego

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przyjęto do realizacji na podstawie Uchwały Rady Rodziców z dnia 10 września 2015r. w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PODSTAWA PRAWNA: - Konwencja o prawach dziecka Art.33. - Konstytucja RP Art.72. - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 IM. JANA MATEJKI W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2008/2009

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 IM. JANA MATEJKI W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2008/2009 Załącznik do uchwały nr 17/23/09/2008 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie z dnia 23 września 2008 r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 IM. JANA MATEJKI W WARSZAWIE ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM Program profilaktyczny jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany na wszechstronny rozwój ucznia. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 265

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 265 PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 265 PODSTAWY PRAWNE DLA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE. - Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły

Bardziej szczegółowo

Realizacja zagadnień z profilaktyki na poszczególnych przedmiotach w roku szkolnym 2015/2016

Realizacja zagadnień z profilaktyki na poszczególnych przedmiotach w roku szkolnym 2015/2016 Realizacja zagadnień z profilaktyki na poszczególnych przedmiotach w roku szkolnym 2015/2016 Treści Klasa Formy realizacji Przedmiot Uwagi. 1. Higiena osobista i otoczenia: zasady pielęgnowania skóry i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJCURIE W WARSZAWIE Cele i założenia programu. 1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSZKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSZKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSZKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Rozwój cywilizacji niesie ze sobą wiele dobrodziejstw, ale równocześnie wzrasta zagrożenie negatywnymi zjawiskami społecznymi. Agresja, przemoc

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PODSTAWA PRAWNA: - Konwencja o prawach dziecka Art.33. - Konstytucja RP Art.72. - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na rok 2013/2014 Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku rodzinnym, m i lokalnym, a obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska wychowawczego Angażowanie grona pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA:

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 Spis treści: Część pierwsza Szkolny Program Profilaktyki Preambuła 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel: Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje w sytuacjach ryzykownych współczesnej cywilizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI Lider p. Ewelina Baranowska ROK SZKOLNY 2012/2013 I. PRIORYTETY 1. Profilaktyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2007 r.

Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2007 r. Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2007 r. 1 Profilaktyka, juŝ od lat, jest istotnym elementem wychowania w naszej szkole. Profilaktyka to proces wspierania zdrowia psychicznego i fizycznego

Bardziej szczegółowo