Warszawa, 2 października 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2 października 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW"

Transkrypt

1 Warszawa, 2 października 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zdrowia zawodowego i ochrony pracy wydanie 19. HISZPANIA Ministerstwo Pracy i Imigracji EURONEWS NR 19 W dniu 22 września b.r. szefowie hiszpańskich resortów Równych Szans oraz Pracy i Imigracji podpisali dwa protokoły, na mocy których oba ministerstwa zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu zwalczania dyskryminacji kobiet w miejscu pracy. W szczególności, wspomniane porozumienia obejmują działania w sferze dyskryminacji kobiet pod względem wynagrodzeń oraz koncentrują się na zwiększonej kontroli zatrudnienia w sektorach, które wykazują największy udział zawodowy kobiet. Zgodnie z pierwszym z protokołów o współpracy, Ministerstwo Pracy i Imigracji ma sprawdzić, przy zaangaŝowaniu Inspekcji Pracy, czy dyskryminacja pośrednia lub bezpośrednia - w kontekście wynagrodzeń ma rzeczywiście miejsce. Dyskryminacja ta miałaby wynikać z uznaniowego przyznawania męŝczyznom dodatków do wynagrodzeń, których kobiety w tej samej kategorii zawodowej nie otrzymują. W tym celu, przeprowadzone zostaną kontrole w około 260 przedsiębiorstwach, gdzie zbadane będą wynagrodzenia, które zostały wypłacone w ostatnich dwóch latach oraz składki społeczne odprowadzone w tym okresie. Wyniki analizy i informacje na temat środków podjętych podczas działań inspektorskich zostaną przekazane do Ministerstwa Równych Szans. Drugi protokół koncentruje się na zwalczaniu nieprawidłowości związanych z procesem zatrudniania w sektorach o największym udziale zawodowym kobiet. Szczególna uwaga zwrócona będzie na zjawisko nieprzepisowego zatrudniania Ŝeńskich pracowników na niepełny etat lub unikania rejestracji pracowniczek w systemie ubezpieczeń społecznych w tych sektorach zawodowych. Wstępnie, protokoły obowiązywać będą przez jeden rok, jednak nie wyklucza się moŝliwości przedłuŝenia ich waŝności. Oba zaangaŝowane ministerstwa mają powołać wspólne komisje, których zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem postanowień kaŝdego z porozumień _not_web_portal.html 1

2 Wzrost świadczeń socjalnych w Hiszpanii W dniu 1 września b.r. średnia, miesięczna wartość wypłat z tytułu świadczeń składkowych w systemie ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii wzrosła do 6 miliardów 476 milionów 638 tysięcy Euro. Suma ta jest o 6,6% większa od zanotowanej w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, zgodnie ze statystykami podanymi 24 września do wiadomości publicznej przez Ministerstwo Pracy i Imigracji. Średnia wysokość świadczenia z tytułu emerytury w systemie ubezpieczeń społecznych osiągnęła we wspomnianym miesiącu wartość 857,38 Euro, co stanowi wzrost o 4,9% w odniesieniu do roku poprzedniego. Jeśli chodzi o poziom średniej ogólnych świadczeń wypłacanych w systemie, obejmującej świadczenia: z tytułu emerytury, stałej niezdolności do pracy, owdowienia, sieroctwa oraz na rzecz członków rodziny, wyniósł on 756,67 Euro miesięcznie, co stanowi wzrost w kontekście rocznym o 4,8%. We wrześniu, ogólna liczba świadczeń składkowych wypłaconych w systemie ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii osiągnęła , co świadczy o wzroście w stosunku rocznym o 1,7%. Ponad połowa wypłat stanowiła świadczenia z tytułu emerytury, a następnie powyŝej 2,2 mln z tytułu owdowienia oraz niespełna 922 tysiące z powodu stałej niezdolności do pracy. Pracownicy zagraniczni na hiszpańskim rynku pracy W dniu 22 września b.r. Ministerstwo Pracy i Imigracji w Hiszpanii opublikowało statystyki dotyczące liczby obcokrajowców zarejestrowanych w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych. Zebrane dane dotyczą sierpnia tego roku i podzielone są według wspólnot autonomicznych, prowincji, sektorów działalności oraz krajów pochodzenia. LICZBA PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH WEDŁUG POCHODZENIA I SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI (SIERPIEŃ 2009) Obszar Ogólni Autonomic Rolnict Prac Górnict Prace Razem pochodzenia / Sektor zni wo e na morz u wo domow e UE spoza UE Razem obcokrajowc ów

3 EWOLUCJA LICZBY PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH ZAREJESTROWANYCH W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII W LATACH Rok, Ogólni Autonomiczni Rolnictwo Prace Górnictwo Prace Razem miesiąc / sektor na morzu domowe 2007 styczeń sierpień grudzień styczeń sierpień grudzień styczeń sierpień PRACOWNICY ZAGRANICZNI ZAREJESTROWANI W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA (UE) Kraj Ogólni Autonomiczni Rolnictwo Prace Górnictwo Prace Razem na domowe morzu Austria Belgia Bułgaria Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Holandia

4 Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia Republika Czeska Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Razem UE AGOSTO%2009.pdf FRANCJA Francuskojęzyczna Sieć ds. szkoleń w zakresie zdrowia zawodowego wesprze działania na rzecz poprawy zdrowia zawodowego Xavier Darcos, francuski minister pracy, stosunków społecznych, rodziny, solidarności i spraw miejskich, zainicjował we wrześniu br. działalność Francuskojęzycznej Sieci ds. szkoleń w zakresie zdrowia zawodowego. Celem sieci ma być zapewnienie instrumentów pedagogicznych, które umoŝliwią przeszkolenie, pod kątem zdrowia w pracy, kadr zarządzających w jak największej liczbie przedsiębiorstw, tak aby zdrowie zawodowe zyskało równie waŝny wymiar, co jakość pracy i produktywność. 4

5 Francuski Krajowy Instytut Badań i Bezpieczeństwa na YOUTUBE i DAILYMOTION W połowie września br. Krajowy Instytut Badań i Bezpieczeństwa udostępnił uŝytkownikom YOUTUBE i DAILYMOTION około 30 materiałów audiowizualnych, są wśród nich spoty o tematyce prewencyjnej, zapowiedzi wydarzeń, filmy animacyjne. Materiały te będą stopniowo uzupełniane i wzbogacane. Filmy zostały podzielone tematycznie w celu zapewnienia łatwej nawigacji. Ww. materiały, które moŝna komentować, polecać oraz zamieszczać na własnych stronach internetowych i blogach, są dostępne pod następującymi adresami: Kolejne ofiary stresu zawodowego we Francji Według INSERM (Krajowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych) liczba samobójstw we Francji wzrosła przez ostatnie 20 lat i utrzymuje się na poziomie 12 tysięcy przypadków w skali rocznej. Liczba osób ofiar samobójstw jest więc większa niŝ liczba ofiar samochodowych. Prowadzone statystyki nie pozwalają obecnie na stwierdzenie, jaka część z 12 tysięcy rocznych samobójstw jest wynikiem nadmiernego stresu zawodowego. W ostatnich tygodniach temat stresu zawodowego ponownie wrócił na pierwsze strony gazet. A wszystko za sprawą kolejnego juŝ samobójstwa we France Telecom. To juŝ 24 ofiara trudnych warunków pracy w tej firmie (w przeciągu 18 miesięcy). Zwiększoną liczbę samobójstw odnotowuje ostatnio takŝe Michelin. W sierpniu br. jeden z pracowników tej duŝej formy motoryzacyjnej podjął decyzję o samobójstwie, spowodowaną prawdopodobnie brakiem wsparcia po powrocie ze zwolnienia chorobowego (będącego konsekwencją wypadku przy pracy) do pracy. Związki zawodowe zapowiadają podjęcie działań w celu zapobieŝenia takim sytuacjom w przyszłości. che z_michelin_aussi.html lomb ard_est_un_peu_responsable_pour_est.html 5

6 IRLANDIA Minister Pracy uznaje poprawę poziomu bezpieczeństwa w budownictwie, ale przestrzega przed spoczywaniem na laurach Minister zajmujący się sprawami pracy - Dara Calleary pogratulował Stowarzyszeniu na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie (CSP) osiągnięć na półmetku trzyletniego planu, w który są zaangaŝowani i wezwał przedstawicieli branŝy do udzielania stowarzyszeniu wsparcia. Minister ostrzegł jednak przed popadaniem w samozadowolenie w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy i zwracał uwagę na powaŝne skutki załamania gospodarczego i ich wpływ na sektor budowlany. Zdaniem Ministra Calleary, W tych trudnych czasach, bardzo waŝne jest, aby zawsze mieć na uwadze priorytety: zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i stawiać je ponad osiąganie zysków. Minister wspomniał równieŝ o długu irlandzkich pracowników wobec UE za pomoc w ogólnej poprawie warunków pracy. Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie, załoŝone w 1999 r., to główny inicjator działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Dziś widać, Ŝe wielostronna współpraca pomiędzy pracownikami, pracodawcami i instytucjami państwowymi, wraz ze stowarzyszeniami zawodowymi, przynosi zamierzone rezultaty. Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia, posiada ono niezbędną, sprawnie działającą infrastrukturę, z której naleŝy umiejętnie korzystać, aby nie powtórzyły się statystyki dot. bezpieczeństwa z końca lat 90-tych, czyli z okresu przed utworzeniem CSP. Martin O Halloran, szef irlandzkiej inspekcji pracy jest szczególnie zaniepokojony wzrostem liczby śmiertelnych ofiar w skutek upadku z wysokości. Jak dotąd, w tym roku siedmiu pracowników straciło Ŝycie w wyniku upadków z wysokości; wielu z nich to drobni podwykonawcy wykonujący prace remontowe na niskich wysokościach. Nadal otrzymujemy wiele sygnałów o urazach będących następstwem ręcznego przemieszczania cięŝarów. Pomimo poprawy sytuacji, nadal wiele jest do zrobienia. n_industry s_good_safety_progress_but_cautions_against_complacency.html NIEMCY Lepsza praca przy właściwym oświetleniu Oświetlenie to podstawa. JuŜ teraz, gdy dni stają się krótsze, zdajemy się na sztuczne oświetlenie. W biurze, laboratorium czy w hali produkcyjnej właściwy poziom oświetlenia moŝe pozwolić zapobiegać wypadkom. Uwagę na ten fakt zwracają związki zawodowe oraz branŝowe kasy ubezpieczenia wypadkowego. 6

7 Właściwe oświetlenie pomaga w porę rozpoznać zagroŝenie potknięciami i poślizgnięciami i uniknąć wypadków. Ponadto odpowiednie oświetlenie ma duŝy wpływ na zdrowie pracowników i wydajność pracy", twierdzi Gerold Soestmeyer, szef DGUV. Dobre oświetlenie pozwala chronić oczy, zapobiega przedwczesnemu zmęczeniu, ułatwia koncentrację. Oświetlenie powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Właściwe oświetlenie zaleŝy od wielu czynników. Optymalnym rozwiązaniem jest uŝywanie w miejscu pracy światła dziennego. JeŜeli jest to niemoŝliwe, naleŝy optymalnie dostosować sztuczne oświetlenie. DuŜą rolę odgrywają teŝ sposób wykonywania czynności, czas oraz wiek pracownika. EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW śycia I PRACY Bułgaria: Nowa rola Krajowej Rady ds. Współpracy Trójstronnej W sierpniu 2008 r., zaledwie tydzień po powołaniu nowego rządu, Minister Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął cykl spotkań z partnerami społecznymi na forum Krajowej Rady ds. Współpracy Trójstronnej. Partnerzy społeczni wskazali, Ŝe najistotniejszymi działaniami na rzecz zwalczania kryzysu gospodarczego powinny być: zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia, utrzymanie stabilności finansowej bułgarskich systemów bezpieczeństwa socjalnego oraz jak najefektywniejsze wykorzystywanie środków publicznych. Estonia: kolejny wzrost składki ubezpieczenia na wypadek bezrobocia Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wzrosła składka na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: z 2% do 2,8% wynagrodzenia po stronie pracowników oraz z 1% do 1,4% po stronie pracodawców. PodwyŜka uzasadniana jest koniecznością pokrycia rosnących w związku z recesją kosztów Funduszu Ubezpieczeń Bezrobotnych, oraz nowymi przepisami o zwolnieniach, które spowodowały wzrost poziomu bezrobocia i zwiększenie liczby osób uprawnionych do zasiłku. Irlandia: spory dotyczące podwyŝek dla elektryków trwają, pomimo orzeczenia sądu Odbywający się w lipcu br. pięciodniowy strajk elektryków, którzy objęci są obowiązkowym sektorowym układem zbiorowym, zakończył się postanowieniem Sądu Pracy, zalecającym przyznanie 5% podwyŝki wynagrodzenia tejŝe grupie pracowników, z zastrzeŝeniem, Ŝe podwyŝka powinna nastąpić w późniejszym terminie. Jednak 5% wzrost wynagrodzenia znów jest przedmiotem wątpliwości dwóch kluczowych grup pracodawców, którzy opowiadali się za odrzuceniem propozycji podwyŝek. Celem uniknięcia kolejnych 7

8 strajków w miesiącach jesiennych i zimowych przeprowadzone zostanie specjalne postępowanie wyjaśniające z udziałem generalnego sekretarza Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych Peter a Cassells a, oraz byłego przewodniczącego Sądu Pracy Finbarra Flooda. Litwa: Brak zgody w sprawie krajowego porozumienia dot. kryzysu gospodarczego. W świetle aktualnego kryzysu gospodarczego, litewski rząd i organizacje partnerów społecznych, jak równieŝ organizacje reprezentujące interesy emerytów prowadzą negocjacje dot. moŝliwości podpisania krajowego porozumienia. ChociaŜ projekt tego dokumentu omawiany był juŝ kilkakrotnie, do tej pory stronom nie udało się osiągnąć porozumienia w wielu sprawach. W związku z tym wciąŝ nie wiadomo, czy i kiedy porozumienie takie zostanie podpisane. Luksemburg: ZróŜnicowane poglądy nt. reformy przepisów o reprezentacji pracowników Program działań nowego Rządu obejmuje wprowadzenie zmian w zakresie reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwach. Związki zawodowe uwaŝają, Ŝe uregulowania prawne dot. reprezentacji pracowników pochodzące z lat 70-tych nie odzwierciedlają aktualnych realiów pracy w przedsiębiorstwach. JuŜ w 2004 r. opracowany został projekt zmian przepisów w tym zakresie, jednak prace nad nim nie zostały zakończone. Nowy rząd zamierza powrócić do prac nad tym projektem, jednak przedstawiciele pracodawców nie popierają planowanej reformy. Norwegia: Koniec konfliktu pomiędzy policjantami a stroną państwową Norweska Federacja Policjantów, reprezentująca interesy funkcjonariuszy policji osiągnęła w lipcu 2009 r. porozumienie z norweskimi władzami państwowymi w sprawie czasu pracy i dodatku do wynagrodzenia za zwiększenie wymiaru czasu pracy. Podpisanie porozumienia zakończyło spór toczący się od jesieni 2008 r., w trakcie którego dochodziło do niepokojów i interwencji rządowych. 8

9 Słowacja: Środki antykryzysowe pomagają zapobiegać wzrostowi bezrobocia Światowy kryzys ekonomiczny doprowadził na Słowacji do wzrostu liczby zwolnień pracowników w 2009 r. W maju br., liczba zarejestrowanych osób bez pracy sięgnęła niemalŝe 336 tys. pracowników, podczas gdy jeszcze w listopadzie 2008 r. liczba ta wynosiła 235 tys. W omawianym okresie, firmy ogłosiły grupowe zwolnienie 37 tys. pracowników, jednak spośród tych osób do tej pory tylko zarejestrowało się w urzędach pracy. Spowodowane jest to faktem wprowadzenia środków mających przyjętych w celu utrzymania poziomu zatrudnienia. Szwecja: spory partnerów społecznych dotyczące bezrobocia wśród młodych pracowników Bezrobocie młodych pracowników jest w Szwecji najwyŝsze w całej Europie. Ostatnio partnerzy społeczni, rząd oraz media poświęciły wiele uwagi trudnej sytuacji młodych pracowników związanej z postępującą recesją oraz ich przyszłymi szansami na rynku pracy. Pracodawcy i związki zawodowe róŝnią się w swojej ocenie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz w opiniach nt. środków, które poprawiłyby sytuację w tym zakresie. Węgry: Porozumienie zakończyło spory w liniach lotniczych MALEV Na samym początku swojej pracy nowy prezes MALEV Airlines zapowiedział restrukturyzację firmy. Po dwugodzinnym strajku ostrzegawczym w lecie 2009 r., piloci osiągnęli porozumienie z zarządem firmy dot. nowej struktury wynagrodzeń oraz dot. rezygnacji z usług pilotów zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Zarówno pracodawca jak i związki zawodowe są zadowolone z wyników przeprowadzonych negocjacji. UE: BusinessEurope zgłasza uwagi dot. obowiązków firm wynikających z rozporządzeń REACH Przy okazji Forum Chemicznego w Helsinkach, organizacja pracodawców BusinessEurope przedstawiła pierwsze wyniki badań dot. nałoŝonych rozporządzeniem REACH obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystywania chemikaliów. Organizacja przedstawiła 7 działań priorytetowych mających na celu optymalizację implementacji REACH. BusinessEurope przede wszystkim opowiada się za ograniczeniem obciąŝenia finansowego. Inny pogląd prezentuje Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), która popiera obowiązki przewidziane w rozporządzeniu REACH. 9

10 NORWEGIA Obywatelom EOG łatwiej o pracę w Norwegii Jak podał dziennik Norway Post, od 1 października 2009 obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu podjęcia pracy w Norwegii nie będą potrzebować zezwolenia na pobyt. Mają oni jedynie obowiązek zarejestrowania się na policji. Nowe przepisy mają zastosowanie do obywateli wszystkich państw EOG, z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii. Są one częścią aktu ustawodawczego, który ma zabezpieczyć obywatelom wspomnianych krajów swobodę przemieszczania się w obrębie EOG. WIELKA BRYTANIA Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) Uwaga na niebezpieczne maszyny HSE opublikowało ostrzeŝenie przed zagroŝeniem, jakie moŝe wystąpić podczas uŝywania podnośników noŝycowych typu Liftlux, modeli SL i SL Niedawne awarie tego typu podnośników wynikały z wad konstrukcyjnych głównego elementu podpierającego, tj. podwozia. HSE publikuje ostrzeŝenie jeszcze przed zakończeniem swojego dochodzenia w sprawie wspomnianych awarii, tak aby dostawcy i uŝytkownicy tego typu podnośników mogli szybko podjąć stosowne działania i zapobiec ewentualnym wypadkom. Maszyny nie poddane dotychczas wymaganym kontrolom powinny zostać jak najszybciej wycofane z eksploatacji i skontrolowane przez wykwalifikowane osoby. Kampania HSE skierowana do robotników budowlanych z Polski, Rumunii, Indii i innych państw HSE rozpoczęło kampanię mającą na celu informowanie robotników budowlanych z Polski, Rumunii i Indii, pracujących w Londynie, na temat zasad bhp na budowach oraz roli HSE w udzielaniu im pomocy i ochronie ich praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami. HSE chce uświadomić imigrantom, Ŝe mają oni takie samo prawo do ochrony zdrowia i Ŝycia w miejscu pracy, jak robotnicy brytyjscy. W ramach kampanii, HSE wydało w róŝnych językach mało-formatowe ulotki nt. bhp, które będą rozprowadzane wśród imigrantów, oraz uruchomiło specjalną, poufną linię telefoniczną obsługiwaną w językach w/w imigrantów dla Polaków jest to numer: HSE uruchomiło teŝ adres poczty elektronicznej: i specjalną stronę internetową: 10

11 Większe wymagania dotyczące Ŝurawi wieŝowych? Do 9 października 2009 trwają konsultacje ogłoszone przez HSE na temat propozycji nowych przepisów, w myśl których pracodawcy uŝywający na placach budowy konwencjonalnych Ŝurawi wieŝowych (tower cranes) musieliby przedkładać HSE określone informacje na temat danego Ŝurawia; HSE zaś poprzez stosowny rejestr krajowy udostępniałoby takie informacje do publicznej wiadomości. Osoby zainteresowane wyraŝeniem swojej opinii w ramach trwających konsultacji znajdą odpowiedni kwestionariusz i formularz na stronie internetowej HSE: Najnowsze przykłady egzekwowania prawa w budownictwie Prace na wysokości pozostają największą pojedynczą przyczyną wypadków śmiertelnych w pracy i jedną z głównych przyczyn wypadków cięŝkich. Po cięŝkim wypadku 19-latka, który naprawiał dach o słabej konstrukcji i spadł z wysokości 10 metrów do pomieszczeń fabrycznych, szkocka firma i jej podwykonawca zostali uznani winnymi naruszenia przepisów Ustawy o bhp z 1974 r. i ukarane na kwotę odpowiednio 6 i 3 tys. funtów. W związku z w/w wyrokiem, 31 sierpnia 2009 HSE opublikowało ostrzeŝenie przed zagroŝeniami podczas wykonywania prac na słabych dachach lub prowadzenia ich napraw. 10 września 2009 firma budowlana z Glasgow została uznana winną z powodu niezapewnienia odpowiednich standardów bhp, w wyniku czego 20-letni praktykant pracujący jako cieśla spadł z wysokości 4 metrów przez otwór w stropie, zakryty tylko kawałkiem płyty wiórowej, która pod jego cięŝarem się złamała. Wspomniany otwór powinien być właściwie zabezpieczony tzn. albo otoczony solidną barierką, albo zakryty elementem odpowiednio wytrzymałym i przymocowanym. Firmę ukarano grzywną w wysokości 20 tys. funtów. 21 września 2009 HSE przypomniało pracodawcom o zapewnieniu odpowiednich szkoleń i nadzoru osobom zatrudnionym przy pracach na wysokości. Bezpośrednią przyczyną ostrzeŝenia HSE był śmiertelny wypadek robotnika, który pracował przy instalacji kontenera przeznaczonego na tymczasowe pomieszczenie biurowe. Wspomniany robotnik chciał rozładować kontener z cięŝarówki, wszedł na jego górną powierzchnię, aby podczepić linę nośną Ŝurawia i spadł z niego na jezdnię doznając obraŝeń głowy ze skutkiem śmiertelnym. Dostawcę kontenera uznano winnym naruszenia Ustawy o bhp z 1974 r. i ukarano grzywną w wysokości 80 tys. funtów plus zwrot kosztów (8 tys. ). 11

12 25 września 2009 HSE wydało ostrzeŝenie, przypominając firmom o konieczności podejmowania właściwych środków ostroŝności, jeśli ich pracownicy muszą wykonywać prace na wysokości. Bezpośrednią przyczyną był wypadek robotnika, który wymieniał pokrycie dachu i spadł przez okno dachowe, doznając pęknięć czaszki. Zatrudniającej go firmie postawiono trzy zarzuty naruszenia Rozporządzenia o pracach na wysokości i ukarano na łączną kwotę 23,5 tys. funtów plus ok. 3,5 tys. jako zwrot kosztów. Kary w tym przypadku były wyŝsze niŝ w sprawach opisanych powyŝej, poniewaŝ zaczęła obowiązywać nowa Ustawa o naruszeniach przepisów bhp z 2008 r., która daje sądom moŝliwość nakładania wyŝszych kar finansowych. ZagroŜenia elektryczne w pracy 17 września 2009 HSE przypomniało firmom budowlanym o obowiązku oceny ryzyka z powodu napowietrznych linii energetycznych i właściwego zarządzania nim. Bezpośrednią przyczyną ostrzeŝenia był wyrok uznający trzech pracodawców (tzn. głównego wykonawcę, wykonawcę zakontraktowanego do postawienia budynku i podwykonawcę) winnymi takiego samego naruszenia przepisów Ustawy o bhp z 1974 r. Kontrakt obejmował wybudowanie budynku gospodarczego do hodowli drobiu, usytuowanego pod napowietrzną linią przesyłową o mocy 11 kv. Do wypadku doszło w marcu 2006, kiedy robotnik niósł metalowy element do konstrukcji dachu i dotknął nim do przewodów będących pod napięciem (lub za bardzo go do nich przybliŝył). Robotnik doznał poraŝenia prądem, upadł i stoczył się z dachu spadając z wysokości 2,5 metra na ziemię. Głównego wykonawcę i wykonawcę ukarano grzywnami po 16 tys. funtów plus zwrot kosztów (ponad 5 tys. funtów kaŝdy). Podwykonawcę, który był jednocześnie ojcem poszkodowanego robotnika, ukarano grzywną w wysokości 12 tys. funtów plus zwrot kosztów ponad 2 tys.. Rusztowania 8 września 2009 HSE wydało ostrzeŝenie i przypomniało firmom stawiającym rusztowania, Ŝe muszą podwójnie sprawdzać ich stan techniczny i bezpieczeństwa. Było to bezpośrednią reakcją na wyrok w sprawie wypadku, do którego doszło w 2006 r. w jednej z firm, gdzie dostawca rusztowania nie zabezpieczył postawionej konstrukcji, która następnie runęła. Nie było Ŝadnych ofiar tego zdarzenia, poniewaŝ doszło do niego na 20 minut przed końcem zmiany w fabryce. Dostawcę rusztowania ukarano na łączną kwotę ponad 7 tys. funtów. śurawie budowlane Po wyroku w sprawie wypadku w Croydon z czerwca 2007, w którym został ranny operator Ŝurawia, 23 września 2009 HSE przypomniało firmom wynajmującym Ŝurawie budowlane, aby zapewniały odpowiednie szkolenia ich operatorom wykonującym pracy stwarzające duŝe ryzyko. Ofiara wspomnianego wypadku doznała rozległych obraŝeń, po upływie 2 lat od 12

13 zdarzenia nadal odczuwa jego skutki i nie moŝe powrócić do pracy. Zatrudniającą poszkodowanego firmę uznano winną naruszenia Ustawy o bhp z 1974 r. oraz Rozporządzenia o sprzęcie roboczym z 1998 r. i ukarano grzywną w wysokości 100 tys. funtów plus zwrot kosztów rzędu 33 tys. funtów. Zmiana przepisów o szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy w pracy HSE zmienia zasady szkoleń w zakresie pierwszej pomocy w pracy. Będą one bardziej elastyczne przynosząc firmom oszczędność czasu i kosztów, ale bez uszczerbku dla zasad bhp. W myśl nowych wytycznych, obowiązkowe kursy szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy zostaną skrócone z 4 do 3 dni, a dla najmniejszych firm przewidziano moŝliwość 1-dniowego kursu. Natomiast utrzymany zostanie wymóg, Ŝe wszystkie osoby wyszkolone w zakresie pierwszej pomocy w pracy co trzy lata muszą uczestniczyć w dwudniowym kursie przypominającym. Stres pozytywny 4 listopada 2009 będzie w Wielkiej Brytanii Krajowym dniem świadomości nt. stresu. Tegoroczna kampania Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Stresem (International Stress Management Association) koncentruje się na podkreślaniu pozytywnych aspektów stresu (wg motto stressing the positives ). HSE wspiera wspomnianą akcję i przypomina, Ŝe jednym z pozytywnych działań pracodawców, aby skutecznie radzić sobie ze stresem w swojej firmie, moŝe być stosowanie Standardów zarządzania opublikowanych przez HSE: MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY Zabezpieczenie społeczne dla wszystkich system brazylijski W ostatnich latach Brazylia stanowi dobry przykład wśród krajów Ameryki Łacińskiej w zakresie zabezpieczenia społecznego i jego promocji. Brazylijskie programy ochrony socjalnej są szeroko uznawane, zarówno ze względu na ich zakres, jak i innowacyjność. Zabezpieczenie społeczne w Brazylii, wprowadzane od 2003 roku, obejmuje trzy systemy ubezpieczenie zdrowotne, pomoc socjalną i systemy emerytalne. W Brazylii istnieje publiczny system ochrony zdrowia, bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Systemy pomocy socjalnej wspierają programy takie jak np. Bolsa Familia i zapewniają niezbędne środki osobom starszym i niepełnosprawnym. System emerytalny oparty jest na zasadzie solidarności, co oznacza, Ŝe osoby pracujące odprowadzają fundusze, które przeznaczone są na obecne emerytury. Zdaniem brazylijskiego rządu, te trzy systemy i towarzysząca im polityka, odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu ubóstwa i redystrybucji dochodów w Brazylii. Od 2003 roku rząd ograniczył pomoc finansową dla systemu emerytalnego, natomiast wzrosły składki pracowników i w roku ubiegłym, mimo kryzysu gospodarczego, osiągnęły 13

14 one rekordowo wysoki poziom. Wspomniane zagadnienia omówił w wywiadzie dla MOP brazylijski wiceminister ds. zabezpieczenia społecznego, Carlos Eduardo Gabas, wybrany ostatnio przewodniczącym Trójstronnej Grupy Ekspertów przy MOP ds. Strategii i Rozszerzania Zasięgu Ubezpieczeń Społecznych. Cały wywiad na stronie: --en/wcms_114106/index.htm 14

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość: Data sporządzenia (dd mm rrrr): 10 10 2016 ZGŁOSZE OFERTY PRACY Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

EURONEWS NR 29. Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

EURONEWS NR 29. Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Przez 12 ostatnich lat najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło ponad dwukrotnie. Jednak to wciąż stanowi niewiele ponad połowę średniej europejskiej.

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpień 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Stosowanie pasów w bezpieczeństwa a konsekwencje wypadków

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce

Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce Michael Wodzicki, V KONGRES POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Sopot 9 maja 2017 POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez zgody zabronione Wprowadzenie około

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Powoływanie członków Komitetu Regionów

Powoływanie członków Komitetu Regionów Powoływanie członków Komitetu Regionów Procedury stosowane w państwach członkowskich STRESZCZENIE W preambule Traktatu o Unii Europejskiej wymieniono, wśród celów Unii, kontynuację procesu tworzenia coraz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 212

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 212 Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 212 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo