Warszawa, 2 października 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2 października 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW"

Transkrypt

1 Warszawa, 2 października 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zdrowia zawodowego i ochrony pracy wydanie 19. HISZPANIA Ministerstwo Pracy i Imigracji EURONEWS NR 19 W dniu 22 września b.r. szefowie hiszpańskich resortów Równych Szans oraz Pracy i Imigracji podpisali dwa protokoły, na mocy których oba ministerstwa zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu zwalczania dyskryminacji kobiet w miejscu pracy. W szczególności, wspomniane porozumienia obejmują działania w sferze dyskryminacji kobiet pod względem wynagrodzeń oraz koncentrują się na zwiększonej kontroli zatrudnienia w sektorach, które wykazują największy udział zawodowy kobiet. Zgodnie z pierwszym z protokołów o współpracy, Ministerstwo Pracy i Imigracji ma sprawdzić, przy zaangaŝowaniu Inspekcji Pracy, czy dyskryminacja pośrednia lub bezpośrednia - w kontekście wynagrodzeń ma rzeczywiście miejsce. Dyskryminacja ta miałaby wynikać z uznaniowego przyznawania męŝczyznom dodatków do wynagrodzeń, których kobiety w tej samej kategorii zawodowej nie otrzymują. W tym celu, przeprowadzone zostaną kontrole w około 260 przedsiębiorstwach, gdzie zbadane będą wynagrodzenia, które zostały wypłacone w ostatnich dwóch latach oraz składki społeczne odprowadzone w tym okresie. Wyniki analizy i informacje na temat środków podjętych podczas działań inspektorskich zostaną przekazane do Ministerstwa Równych Szans. Drugi protokół koncentruje się na zwalczaniu nieprawidłowości związanych z procesem zatrudniania w sektorach o największym udziale zawodowym kobiet. Szczególna uwaga zwrócona będzie na zjawisko nieprzepisowego zatrudniania Ŝeńskich pracowników na niepełny etat lub unikania rejestracji pracowniczek w systemie ubezpieczeń społecznych w tych sektorach zawodowych. Wstępnie, protokoły obowiązywać będą przez jeden rok, jednak nie wyklucza się moŝliwości przedłuŝenia ich waŝności. Oba zaangaŝowane ministerstwa mają powołać wspólne komisje, których zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem postanowień kaŝdego z porozumień _not_web_portal.html 1

2 Wzrost świadczeń socjalnych w Hiszpanii W dniu 1 września b.r. średnia, miesięczna wartość wypłat z tytułu świadczeń składkowych w systemie ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii wzrosła do 6 miliardów 476 milionów 638 tysięcy Euro. Suma ta jest o 6,6% większa od zanotowanej w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, zgodnie ze statystykami podanymi 24 września do wiadomości publicznej przez Ministerstwo Pracy i Imigracji. Średnia wysokość świadczenia z tytułu emerytury w systemie ubezpieczeń społecznych osiągnęła we wspomnianym miesiącu wartość 857,38 Euro, co stanowi wzrost o 4,9% w odniesieniu do roku poprzedniego. Jeśli chodzi o poziom średniej ogólnych świadczeń wypłacanych w systemie, obejmującej świadczenia: z tytułu emerytury, stałej niezdolności do pracy, owdowienia, sieroctwa oraz na rzecz członków rodziny, wyniósł on 756,67 Euro miesięcznie, co stanowi wzrost w kontekście rocznym o 4,8%. We wrześniu, ogólna liczba świadczeń składkowych wypłaconych w systemie ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii osiągnęła , co świadczy o wzroście w stosunku rocznym o 1,7%. Ponad połowa wypłat stanowiła świadczenia z tytułu emerytury, a następnie powyŝej 2,2 mln z tytułu owdowienia oraz niespełna 922 tysiące z powodu stałej niezdolności do pracy. Pracownicy zagraniczni na hiszpańskim rynku pracy W dniu 22 września b.r. Ministerstwo Pracy i Imigracji w Hiszpanii opublikowało statystyki dotyczące liczby obcokrajowców zarejestrowanych w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych. Zebrane dane dotyczą sierpnia tego roku i podzielone są według wspólnot autonomicznych, prowincji, sektorów działalności oraz krajów pochodzenia. LICZBA PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH WEDŁUG POCHODZENIA I SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI (SIERPIEŃ 2009) Obszar Ogólni Autonomic Rolnict Prac Górnict Prace Razem pochodzenia / Sektor zni wo e na morz u wo domow e UE spoza UE Razem obcokrajowc ów

3 EWOLUCJA LICZBY PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH ZAREJESTROWANYCH W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII W LATACH Rok, Ogólni Autonomiczni Rolnictwo Prace Górnictwo Prace Razem miesiąc / sektor na morzu domowe 2007 styczeń sierpień grudzień styczeń sierpień grudzień styczeń sierpień PRACOWNICY ZAGRANICZNI ZAREJESTROWANI W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA (UE) Kraj Ogólni Autonomiczni Rolnictwo Prace Górnictwo Prace Razem na domowe morzu Austria Belgia Bułgaria Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Holandia

4 Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia Republika Czeska Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Razem UE AGOSTO%2009.pdf FRANCJA Francuskojęzyczna Sieć ds. szkoleń w zakresie zdrowia zawodowego wesprze działania na rzecz poprawy zdrowia zawodowego Xavier Darcos, francuski minister pracy, stosunków społecznych, rodziny, solidarności i spraw miejskich, zainicjował we wrześniu br. działalność Francuskojęzycznej Sieci ds. szkoleń w zakresie zdrowia zawodowego. Celem sieci ma być zapewnienie instrumentów pedagogicznych, które umoŝliwią przeszkolenie, pod kątem zdrowia w pracy, kadr zarządzających w jak największej liczbie przedsiębiorstw, tak aby zdrowie zawodowe zyskało równie waŝny wymiar, co jakość pracy i produktywność. 4

5 Francuski Krajowy Instytut Badań i Bezpieczeństwa na YOUTUBE i DAILYMOTION W połowie września br. Krajowy Instytut Badań i Bezpieczeństwa udostępnił uŝytkownikom YOUTUBE i DAILYMOTION około 30 materiałów audiowizualnych, są wśród nich spoty o tematyce prewencyjnej, zapowiedzi wydarzeń, filmy animacyjne. Materiały te będą stopniowo uzupełniane i wzbogacane. Filmy zostały podzielone tematycznie w celu zapewnienia łatwej nawigacji. Ww. materiały, które moŝna komentować, polecać oraz zamieszczać na własnych stronach internetowych i blogach, są dostępne pod następującymi adresami: Kolejne ofiary stresu zawodowego we Francji Według INSERM (Krajowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych) liczba samobójstw we Francji wzrosła przez ostatnie 20 lat i utrzymuje się na poziomie 12 tysięcy przypadków w skali rocznej. Liczba osób ofiar samobójstw jest więc większa niŝ liczba ofiar samochodowych. Prowadzone statystyki nie pozwalają obecnie na stwierdzenie, jaka część z 12 tysięcy rocznych samobójstw jest wynikiem nadmiernego stresu zawodowego. W ostatnich tygodniach temat stresu zawodowego ponownie wrócił na pierwsze strony gazet. A wszystko za sprawą kolejnego juŝ samobójstwa we France Telecom. To juŝ 24 ofiara trudnych warunków pracy w tej firmie (w przeciągu 18 miesięcy). Zwiększoną liczbę samobójstw odnotowuje ostatnio takŝe Michelin. W sierpniu br. jeden z pracowników tej duŝej formy motoryzacyjnej podjął decyzję o samobójstwie, spowodowaną prawdopodobnie brakiem wsparcia po powrocie ze zwolnienia chorobowego (będącego konsekwencją wypadku przy pracy) do pracy. Związki zawodowe zapowiadają podjęcie działań w celu zapobieŝenia takim sytuacjom w przyszłości. che z_michelin_aussi.html lomb ard_est_un_peu_responsable_pour_est.html 5

6 IRLANDIA Minister Pracy uznaje poprawę poziomu bezpieczeństwa w budownictwie, ale przestrzega przed spoczywaniem na laurach Minister zajmujący się sprawami pracy - Dara Calleary pogratulował Stowarzyszeniu na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie (CSP) osiągnięć na półmetku trzyletniego planu, w który są zaangaŝowani i wezwał przedstawicieli branŝy do udzielania stowarzyszeniu wsparcia. Minister ostrzegł jednak przed popadaniem w samozadowolenie w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy i zwracał uwagę na powaŝne skutki załamania gospodarczego i ich wpływ na sektor budowlany. Zdaniem Ministra Calleary, W tych trudnych czasach, bardzo waŝne jest, aby zawsze mieć na uwadze priorytety: zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i stawiać je ponad osiąganie zysków. Minister wspomniał równieŝ o długu irlandzkich pracowników wobec UE za pomoc w ogólnej poprawie warunków pracy. Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie, załoŝone w 1999 r., to główny inicjator działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Dziś widać, Ŝe wielostronna współpraca pomiędzy pracownikami, pracodawcami i instytucjami państwowymi, wraz ze stowarzyszeniami zawodowymi, przynosi zamierzone rezultaty. Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia, posiada ono niezbędną, sprawnie działającą infrastrukturę, z której naleŝy umiejętnie korzystać, aby nie powtórzyły się statystyki dot. bezpieczeństwa z końca lat 90-tych, czyli z okresu przed utworzeniem CSP. Martin O Halloran, szef irlandzkiej inspekcji pracy jest szczególnie zaniepokojony wzrostem liczby śmiertelnych ofiar w skutek upadku z wysokości. Jak dotąd, w tym roku siedmiu pracowników straciło Ŝycie w wyniku upadków z wysokości; wielu z nich to drobni podwykonawcy wykonujący prace remontowe na niskich wysokościach. Nadal otrzymujemy wiele sygnałów o urazach będących następstwem ręcznego przemieszczania cięŝarów. Pomimo poprawy sytuacji, nadal wiele jest do zrobienia. n_industry s_good_safety_progress_but_cautions_against_complacency.html NIEMCY Lepsza praca przy właściwym oświetleniu Oświetlenie to podstawa. JuŜ teraz, gdy dni stają się krótsze, zdajemy się na sztuczne oświetlenie. W biurze, laboratorium czy w hali produkcyjnej właściwy poziom oświetlenia moŝe pozwolić zapobiegać wypadkom. Uwagę na ten fakt zwracają związki zawodowe oraz branŝowe kasy ubezpieczenia wypadkowego. 6

7 Właściwe oświetlenie pomaga w porę rozpoznać zagroŝenie potknięciami i poślizgnięciami i uniknąć wypadków. Ponadto odpowiednie oświetlenie ma duŝy wpływ na zdrowie pracowników i wydajność pracy", twierdzi Gerold Soestmeyer, szef DGUV. Dobre oświetlenie pozwala chronić oczy, zapobiega przedwczesnemu zmęczeniu, ułatwia koncentrację. Oświetlenie powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Właściwe oświetlenie zaleŝy od wielu czynników. Optymalnym rozwiązaniem jest uŝywanie w miejscu pracy światła dziennego. JeŜeli jest to niemoŝliwe, naleŝy optymalnie dostosować sztuczne oświetlenie. DuŜą rolę odgrywają teŝ sposób wykonywania czynności, czas oraz wiek pracownika. EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW śycia I PRACY Bułgaria: Nowa rola Krajowej Rady ds. Współpracy Trójstronnej W sierpniu 2008 r., zaledwie tydzień po powołaniu nowego rządu, Minister Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął cykl spotkań z partnerami społecznymi na forum Krajowej Rady ds. Współpracy Trójstronnej. Partnerzy społeczni wskazali, Ŝe najistotniejszymi działaniami na rzecz zwalczania kryzysu gospodarczego powinny być: zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia, utrzymanie stabilności finansowej bułgarskich systemów bezpieczeństwa socjalnego oraz jak najefektywniejsze wykorzystywanie środków publicznych. Estonia: kolejny wzrost składki ubezpieczenia na wypadek bezrobocia Z dniem 1 sierpnia 2009 r. wzrosła składka na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: z 2% do 2,8% wynagrodzenia po stronie pracowników oraz z 1% do 1,4% po stronie pracodawców. PodwyŜka uzasadniana jest koniecznością pokrycia rosnących w związku z recesją kosztów Funduszu Ubezpieczeń Bezrobotnych, oraz nowymi przepisami o zwolnieniach, które spowodowały wzrost poziomu bezrobocia i zwiększenie liczby osób uprawnionych do zasiłku. Irlandia: spory dotyczące podwyŝek dla elektryków trwają, pomimo orzeczenia sądu Odbywający się w lipcu br. pięciodniowy strajk elektryków, którzy objęci są obowiązkowym sektorowym układem zbiorowym, zakończył się postanowieniem Sądu Pracy, zalecającym przyznanie 5% podwyŝki wynagrodzenia tejŝe grupie pracowników, z zastrzeŝeniem, Ŝe podwyŝka powinna nastąpić w późniejszym terminie. Jednak 5% wzrost wynagrodzenia znów jest przedmiotem wątpliwości dwóch kluczowych grup pracodawców, którzy opowiadali się za odrzuceniem propozycji podwyŝek. Celem uniknięcia kolejnych 7

8 strajków w miesiącach jesiennych i zimowych przeprowadzone zostanie specjalne postępowanie wyjaśniające z udziałem generalnego sekretarza Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych Peter a Cassells a, oraz byłego przewodniczącego Sądu Pracy Finbarra Flooda. Litwa: Brak zgody w sprawie krajowego porozumienia dot. kryzysu gospodarczego. W świetle aktualnego kryzysu gospodarczego, litewski rząd i organizacje partnerów społecznych, jak równieŝ organizacje reprezentujące interesy emerytów prowadzą negocjacje dot. moŝliwości podpisania krajowego porozumienia. ChociaŜ projekt tego dokumentu omawiany był juŝ kilkakrotnie, do tej pory stronom nie udało się osiągnąć porozumienia w wielu sprawach. W związku z tym wciąŝ nie wiadomo, czy i kiedy porozumienie takie zostanie podpisane. Luksemburg: ZróŜnicowane poglądy nt. reformy przepisów o reprezentacji pracowników Program działań nowego Rządu obejmuje wprowadzenie zmian w zakresie reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwach. Związki zawodowe uwaŝają, Ŝe uregulowania prawne dot. reprezentacji pracowników pochodzące z lat 70-tych nie odzwierciedlają aktualnych realiów pracy w przedsiębiorstwach. JuŜ w 2004 r. opracowany został projekt zmian przepisów w tym zakresie, jednak prace nad nim nie zostały zakończone. Nowy rząd zamierza powrócić do prac nad tym projektem, jednak przedstawiciele pracodawców nie popierają planowanej reformy. Norwegia: Koniec konfliktu pomiędzy policjantami a stroną państwową Norweska Federacja Policjantów, reprezentująca interesy funkcjonariuszy policji osiągnęła w lipcu 2009 r. porozumienie z norweskimi władzami państwowymi w sprawie czasu pracy i dodatku do wynagrodzenia za zwiększenie wymiaru czasu pracy. Podpisanie porozumienia zakończyło spór toczący się od jesieni 2008 r., w trakcie którego dochodziło do niepokojów i interwencji rządowych. 8

9 Słowacja: Środki antykryzysowe pomagają zapobiegać wzrostowi bezrobocia Światowy kryzys ekonomiczny doprowadził na Słowacji do wzrostu liczby zwolnień pracowników w 2009 r. W maju br., liczba zarejestrowanych osób bez pracy sięgnęła niemalŝe 336 tys. pracowników, podczas gdy jeszcze w listopadzie 2008 r. liczba ta wynosiła 235 tys. W omawianym okresie, firmy ogłosiły grupowe zwolnienie 37 tys. pracowników, jednak spośród tych osób do tej pory tylko zarejestrowało się w urzędach pracy. Spowodowane jest to faktem wprowadzenia środków mających przyjętych w celu utrzymania poziomu zatrudnienia. Szwecja: spory partnerów społecznych dotyczące bezrobocia wśród młodych pracowników Bezrobocie młodych pracowników jest w Szwecji najwyŝsze w całej Europie. Ostatnio partnerzy społeczni, rząd oraz media poświęciły wiele uwagi trudnej sytuacji młodych pracowników związanej z postępującą recesją oraz ich przyszłymi szansami na rynku pracy. Pracodawcy i związki zawodowe róŝnią się w swojej ocenie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz w opiniach nt. środków, które poprawiłyby sytuację w tym zakresie. Węgry: Porozumienie zakończyło spory w liniach lotniczych MALEV Na samym początku swojej pracy nowy prezes MALEV Airlines zapowiedział restrukturyzację firmy. Po dwugodzinnym strajku ostrzegawczym w lecie 2009 r., piloci osiągnęli porozumienie z zarządem firmy dot. nowej struktury wynagrodzeń oraz dot. rezygnacji z usług pilotów zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Zarówno pracodawca jak i związki zawodowe są zadowolone z wyników przeprowadzonych negocjacji. UE: BusinessEurope zgłasza uwagi dot. obowiązków firm wynikających z rozporządzeń REACH Przy okazji Forum Chemicznego w Helsinkach, organizacja pracodawców BusinessEurope przedstawiła pierwsze wyniki badań dot. nałoŝonych rozporządzeniem REACH obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystywania chemikaliów. Organizacja przedstawiła 7 działań priorytetowych mających na celu optymalizację implementacji REACH. BusinessEurope przede wszystkim opowiada się za ograniczeniem obciąŝenia finansowego. Inny pogląd prezentuje Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), która popiera obowiązki przewidziane w rozporządzeniu REACH. 9

10 NORWEGIA Obywatelom EOG łatwiej o pracę w Norwegii Jak podał dziennik Norway Post, od 1 października 2009 obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu podjęcia pracy w Norwegii nie będą potrzebować zezwolenia na pobyt. Mają oni jedynie obowiązek zarejestrowania się na policji. Nowe przepisy mają zastosowanie do obywateli wszystkich państw EOG, z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii. Są one częścią aktu ustawodawczego, który ma zabezpieczyć obywatelom wspomnianych krajów swobodę przemieszczania się w obrębie EOG. WIELKA BRYTANIA Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) Uwaga na niebezpieczne maszyny HSE opublikowało ostrzeŝenie przed zagroŝeniem, jakie moŝe wystąpić podczas uŝywania podnośników noŝycowych typu Liftlux, modeli SL i SL Niedawne awarie tego typu podnośników wynikały z wad konstrukcyjnych głównego elementu podpierającego, tj. podwozia. HSE publikuje ostrzeŝenie jeszcze przed zakończeniem swojego dochodzenia w sprawie wspomnianych awarii, tak aby dostawcy i uŝytkownicy tego typu podnośników mogli szybko podjąć stosowne działania i zapobiec ewentualnym wypadkom. Maszyny nie poddane dotychczas wymaganym kontrolom powinny zostać jak najszybciej wycofane z eksploatacji i skontrolowane przez wykwalifikowane osoby. Kampania HSE skierowana do robotników budowlanych z Polski, Rumunii, Indii i innych państw HSE rozpoczęło kampanię mającą na celu informowanie robotników budowlanych z Polski, Rumunii i Indii, pracujących w Londynie, na temat zasad bhp na budowach oraz roli HSE w udzielaniu im pomocy i ochronie ich praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami. HSE chce uświadomić imigrantom, Ŝe mają oni takie samo prawo do ochrony zdrowia i Ŝycia w miejscu pracy, jak robotnicy brytyjscy. W ramach kampanii, HSE wydało w róŝnych językach mało-formatowe ulotki nt. bhp, które będą rozprowadzane wśród imigrantów, oraz uruchomiło specjalną, poufną linię telefoniczną obsługiwaną w językach w/w imigrantów dla Polaków jest to numer: HSE uruchomiło teŝ adres poczty elektronicznej: i specjalną stronę internetową: 10

11 Większe wymagania dotyczące Ŝurawi wieŝowych? Do 9 października 2009 trwają konsultacje ogłoszone przez HSE na temat propozycji nowych przepisów, w myśl których pracodawcy uŝywający na placach budowy konwencjonalnych Ŝurawi wieŝowych (tower cranes) musieliby przedkładać HSE określone informacje na temat danego Ŝurawia; HSE zaś poprzez stosowny rejestr krajowy udostępniałoby takie informacje do publicznej wiadomości. Osoby zainteresowane wyraŝeniem swojej opinii w ramach trwających konsultacji znajdą odpowiedni kwestionariusz i formularz na stronie internetowej HSE: Najnowsze przykłady egzekwowania prawa w budownictwie Prace na wysokości pozostają największą pojedynczą przyczyną wypadków śmiertelnych w pracy i jedną z głównych przyczyn wypadków cięŝkich. Po cięŝkim wypadku 19-latka, który naprawiał dach o słabej konstrukcji i spadł z wysokości 10 metrów do pomieszczeń fabrycznych, szkocka firma i jej podwykonawca zostali uznani winnymi naruszenia przepisów Ustawy o bhp z 1974 r. i ukarane na kwotę odpowiednio 6 i 3 tys. funtów. W związku z w/w wyrokiem, 31 sierpnia 2009 HSE opublikowało ostrzeŝenie przed zagroŝeniami podczas wykonywania prac na słabych dachach lub prowadzenia ich napraw. 10 września 2009 firma budowlana z Glasgow została uznana winną z powodu niezapewnienia odpowiednich standardów bhp, w wyniku czego 20-letni praktykant pracujący jako cieśla spadł z wysokości 4 metrów przez otwór w stropie, zakryty tylko kawałkiem płyty wiórowej, która pod jego cięŝarem się złamała. Wspomniany otwór powinien być właściwie zabezpieczony tzn. albo otoczony solidną barierką, albo zakryty elementem odpowiednio wytrzymałym i przymocowanym. Firmę ukarano grzywną w wysokości 20 tys. funtów. 21 września 2009 HSE przypomniało pracodawcom o zapewnieniu odpowiednich szkoleń i nadzoru osobom zatrudnionym przy pracach na wysokości. Bezpośrednią przyczyną ostrzeŝenia HSE był śmiertelny wypadek robotnika, który pracował przy instalacji kontenera przeznaczonego na tymczasowe pomieszczenie biurowe. Wspomniany robotnik chciał rozładować kontener z cięŝarówki, wszedł na jego górną powierzchnię, aby podczepić linę nośną Ŝurawia i spadł z niego na jezdnię doznając obraŝeń głowy ze skutkiem śmiertelnym. Dostawcę kontenera uznano winnym naruszenia Ustawy o bhp z 1974 r. i ukarano grzywną w wysokości 80 tys. funtów plus zwrot kosztów (8 tys. ). 11

12 25 września 2009 HSE wydało ostrzeŝenie, przypominając firmom o konieczności podejmowania właściwych środków ostroŝności, jeśli ich pracownicy muszą wykonywać prace na wysokości. Bezpośrednią przyczyną był wypadek robotnika, który wymieniał pokrycie dachu i spadł przez okno dachowe, doznając pęknięć czaszki. Zatrudniającej go firmie postawiono trzy zarzuty naruszenia Rozporządzenia o pracach na wysokości i ukarano na łączną kwotę 23,5 tys. funtów plus ok. 3,5 tys. jako zwrot kosztów. Kary w tym przypadku były wyŝsze niŝ w sprawach opisanych powyŝej, poniewaŝ zaczęła obowiązywać nowa Ustawa o naruszeniach przepisów bhp z 2008 r., która daje sądom moŝliwość nakładania wyŝszych kar finansowych. ZagroŜenia elektryczne w pracy 17 września 2009 HSE przypomniało firmom budowlanym o obowiązku oceny ryzyka z powodu napowietrznych linii energetycznych i właściwego zarządzania nim. Bezpośrednią przyczyną ostrzeŝenia był wyrok uznający trzech pracodawców (tzn. głównego wykonawcę, wykonawcę zakontraktowanego do postawienia budynku i podwykonawcę) winnymi takiego samego naruszenia przepisów Ustawy o bhp z 1974 r. Kontrakt obejmował wybudowanie budynku gospodarczego do hodowli drobiu, usytuowanego pod napowietrzną linią przesyłową o mocy 11 kv. Do wypadku doszło w marcu 2006, kiedy robotnik niósł metalowy element do konstrukcji dachu i dotknął nim do przewodów będących pod napięciem (lub za bardzo go do nich przybliŝył). Robotnik doznał poraŝenia prądem, upadł i stoczył się z dachu spadając z wysokości 2,5 metra na ziemię. Głównego wykonawcę i wykonawcę ukarano grzywnami po 16 tys. funtów plus zwrot kosztów (ponad 5 tys. funtów kaŝdy). Podwykonawcę, który był jednocześnie ojcem poszkodowanego robotnika, ukarano grzywną w wysokości 12 tys. funtów plus zwrot kosztów ponad 2 tys.. Rusztowania 8 września 2009 HSE wydało ostrzeŝenie i przypomniało firmom stawiającym rusztowania, Ŝe muszą podwójnie sprawdzać ich stan techniczny i bezpieczeństwa. Było to bezpośrednią reakcją na wyrok w sprawie wypadku, do którego doszło w 2006 r. w jednej z firm, gdzie dostawca rusztowania nie zabezpieczył postawionej konstrukcji, która następnie runęła. Nie było Ŝadnych ofiar tego zdarzenia, poniewaŝ doszło do niego na 20 minut przed końcem zmiany w fabryce. Dostawcę rusztowania ukarano na łączną kwotę ponad 7 tys. funtów. śurawie budowlane Po wyroku w sprawie wypadku w Croydon z czerwca 2007, w którym został ranny operator Ŝurawia, 23 września 2009 HSE przypomniało firmom wynajmującym Ŝurawie budowlane, aby zapewniały odpowiednie szkolenia ich operatorom wykonującym pracy stwarzające duŝe ryzyko. Ofiara wspomnianego wypadku doznała rozległych obraŝeń, po upływie 2 lat od 12

13 zdarzenia nadal odczuwa jego skutki i nie moŝe powrócić do pracy. Zatrudniającą poszkodowanego firmę uznano winną naruszenia Ustawy o bhp z 1974 r. oraz Rozporządzenia o sprzęcie roboczym z 1998 r. i ukarano grzywną w wysokości 100 tys. funtów plus zwrot kosztów rzędu 33 tys. funtów. Zmiana przepisów o szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy w pracy HSE zmienia zasady szkoleń w zakresie pierwszej pomocy w pracy. Będą one bardziej elastyczne przynosząc firmom oszczędność czasu i kosztów, ale bez uszczerbku dla zasad bhp. W myśl nowych wytycznych, obowiązkowe kursy szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy zostaną skrócone z 4 do 3 dni, a dla najmniejszych firm przewidziano moŝliwość 1-dniowego kursu. Natomiast utrzymany zostanie wymóg, Ŝe wszystkie osoby wyszkolone w zakresie pierwszej pomocy w pracy co trzy lata muszą uczestniczyć w dwudniowym kursie przypominającym. Stres pozytywny 4 listopada 2009 będzie w Wielkiej Brytanii Krajowym dniem świadomości nt. stresu. Tegoroczna kampania Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Stresem (International Stress Management Association) koncentruje się na podkreślaniu pozytywnych aspektów stresu (wg motto stressing the positives ). HSE wspiera wspomnianą akcję i przypomina, Ŝe jednym z pozytywnych działań pracodawców, aby skutecznie radzić sobie ze stresem w swojej firmie, moŝe być stosowanie Standardów zarządzania opublikowanych przez HSE: MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY Zabezpieczenie społeczne dla wszystkich system brazylijski W ostatnich latach Brazylia stanowi dobry przykład wśród krajów Ameryki Łacińskiej w zakresie zabezpieczenia społecznego i jego promocji. Brazylijskie programy ochrony socjalnej są szeroko uznawane, zarówno ze względu na ich zakres, jak i innowacyjność. Zabezpieczenie społeczne w Brazylii, wprowadzane od 2003 roku, obejmuje trzy systemy ubezpieczenie zdrowotne, pomoc socjalną i systemy emerytalne. W Brazylii istnieje publiczny system ochrony zdrowia, bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Systemy pomocy socjalnej wspierają programy takie jak np. Bolsa Familia i zapewniają niezbędne środki osobom starszym i niepełnosprawnym. System emerytalny oparty jest na zasadzie solidarności, co oznacza, Ŝe osoby pracujące odprowadzają fundusze, które przeznaczone są na obecne emerytury. Zdaniem brazylijskiego rządu, te trzy systemy i towarzysząca im polityka, odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu ubóstwa i redystrybucji dochodów w Brazylii. Od 2003 roku rząd ograniczył pomoc finansową dla systemu emerytalnego, natomiast wzrosły składki pracowników i w roku ubiegłym, mimo kryzysu gospodarczego, osiągnęły 13

14 one rekordowo wysoki poziom. Wspomniane zagadnienia omówił w wywiadzie dla MOP brazylijski wiceminister ds. zabezpieczenia społecznego, Carlos Eduardo Gabas, wybrany ostatnio przewodniczącym Trójstronnej Grupy Ekspertów przy MOP ds. Strategii i Rozszerzania Zasięgu Ubezpieczeń Społecznych. Cały wywiad na stronie: --en/wcms_114106/index.htm 14

EURONEWS NR 32. Warszawa, 14 maja 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

EURONEWS NR 32. Warszawa, 14 maja 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Warszawa, 14 maja 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Warszawa, 10 kwietnia 2009 r. EURONEWS NR 7

Opracowanie: Warszawa, 10 kwietnia 2009 r. EURONEWS NR 7 Opracowanie: Warszawa, 10 kwietnia 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich. w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich. w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, kwiecień 2007 r. Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Warszawa, 13 lutego 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP EURONEWS NR 3

Opracowanie: Warszawa, 13 lutego 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP EURONEWS NR 3 Opracowanie: Warszawa, 13 lutego 2009 r. Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze nr 2/2009 ISSN 1734-5375 kwartalnik wydawnictwo bezpłatne Grzechy pracodawców Powroty PL Przygotowanie nieszczególne Ryzykowne wsparcie?

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE 2010. Negocjacje w kryzysie reakcje partnerów społecznych

STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE 2010. Negocjacje w kryzysie reakcje partnerów społecznych STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE 2010 Negocjacje w kryzysie reakcje partnerów społecznych STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE 2010 Negocjacje w kryzysie reakcje partnerów społecznych STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2010 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL SPIS TREŚCI 1. STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA... 6 Wejście do strefy EURO... 6 Mapa drogowa przyjęcia EURO... 6 Program konwergencji... 7 Stabilne

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej.

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Konsultacja metodologiczna: Monika Płatek (wiedza) będą wiedzieli: 1.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Dyrektor, ECK Wielka Brytania. Dyrektor, ECK Irlandia

Dyrektor, ECK Wielka Brytania. Dyrektor, ECK Irlandia - 1 - - 2 - - 3 - Spis treści 1. Wstęp 4 2. Zakres 5 3. Ogólne wyniki 6 3.1 Rodzaje spraw 6 3.2 Skargi i spory: kraj przewoźnika lotniczego 7 3.3 Skargi i spory: kraj konsumenta 8 3.4 Rezultaty skarg 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi Non official translation in Polish GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Bardziej szczegółowo

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych Raport przygotowany dla Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych ( EPSU ) przez Departament Badań Pracy Listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Czyli: jak sprawić, Ŝeby Polacy oszczędzanie na emeryturę przestali odkładać na później.

Czyli: jak sprawić, Ŝeby Polacy oszczędzanie na emeryturę przestali odkładać na później. . Czyli: jak sprawić, Ŝeby Polacy oszczędzanie na emeryturę przestali odkładać na później. RAPORT z badań opinii wraz z komentarzem z rynków zagranicznych: brytyjskiego, niemieckiego i austriackiego. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

PAKIET DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I NADZORU RYNKU

PAKIET DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I NADZORU RYNKU KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.2.2013 COM(2013) 77 final PAKIET DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I NADZORU RYNKU SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla europejskich pracowników mobilnych. European Trade Union Confederation (ETUC)

Przewodnik dla europejskich pracowników mobilnych. European Trade Union Confederation (ETUC) Przewodnik dla europejskich pracowników mobilnych European Trade Union Confederation (ETUC) Przewodnik dla europejskich pracowników mobilnych Dr Katrin Distler, DGB i Ger Essers, FNV Europejska Konfederacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Stres w pracy? Nie, dziękuję! www.healthy-workplaces.eu Konkurs Dobrych Praktyk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo