LECZENIE SUBSTYTUCYJNE - PODSTAWOWE INFORMACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LECZENIE SUBSTYTUCYJNE - PODSTAWOWE INFORMACJE"

Transkrypt

1 LECZENIE SUBSTYTUCYJNE - PODSTAWOWE INFORMACJE Co to jest leczenie substytucyjne? Leczenie substytucyjne to farmakologiczna metoda leczenia osób uzależnionych od opioidów, która w połączeniu z opieką socjalną, medyczną oraz psychologiczną daje największe prawdopodobieństwo skuteczności spośród wszystkich innych dostępnych form leczenia. /Joseph i współ., 2000; AATOD Drug Cort Fact Sweet, Jakie są podstawy prawne leczenia substytucyjnego w Polsce? Aktualnie obowiązujące zasady prawne dotyczące stosowania leczenia substytucyjnego określają: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z dnia 24 września 1999 r) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne. Na czym polega leczenie substytucyjne? Leczenie substytucyjne polega na stosowaniu, w ramach programu leczenia uzależnienia, produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym na receptor opioidowy, zwanych dalej "środkami substytucyjnymi". W jakim celu stosuje się leczenie substytucyjne? Leczenie substytucyjne stosuje się w celu: 1) poprawy stanu somatycznego i psychicznego, 2) readaptacji osób uzależnionych, 3) ograniczenia rozprzestrzeniania zakażeń HIV i innych. Pacjentów do leczenia substytucyjnego kwalifikuje kierownik programu leczenia uzależnienia jeśli spełniają łącznie następujące warunki: 1) są uzależnieni co najmniej od 3 lat, 2) ukończyli 21 lat, 3) podejmowane próby leczenia konwencjonalnymi metodami okazały się nieskuteczne, 4) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym rozporządzeniem. Kierownik programu wyłącza z leczenia substytucyjnego pacjenta, jeżeli trzykrotne kolejne lub pięciokrotne wykonane w ciągu 6 miesięcy badanie moczu potwierdza przyjmowanie innych niż stosowane w leczeniu środków odurzających lub substancji psychotropowych. Kierownik może wyłączyć również pacjenta, który nie przestrzega innych ważnych wymogów określonych programem.podstawowym środkiem substytucyjnym stosowanym w leczeniu substytucyjnym jest metadon. Środek substytucyjny jest podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę w jednorazowych dawkach dziennych i przyjmowany przez pacjenta w ich obecności. Metadon jest podawany w postaci roztworu. Czy pacjenci substytucyjni podlegają rejestracji? Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi centralny wykaz osób objętych programem, w celu wykluczenia udziału pacjenta w więcej niż jednym programie.kierownik programu powiadamia niezwłocznie Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub zakończeniu udziału pacjenta w programie. Kto otrzymuje kartę pacjenta leczenia substytucyjnego? Pacjentowi uczestniczącemu w programie zakład opieki zdrowotnej wydaje kartę identyfikacyjną, uaktualnianą przez zakład co najmniej raz na trzy miesiące.

2 Karta zawiera następujące dane: 1) imię i nazwisko, adres pacjenta; 2) nazwę, adres oraz numer telefonu zakładu; 3) informację o udziale w programie, zawierającą nazwę zastosowanego wobec pacjenta środka substytucyjnego i jego dawkę dobową. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, karta identyfikacyjna podlega niezwłocznej aktualizacji. W przypadku wyłączenia z programu lub jego zakończenia pacjent niezwłocznie zwraca zakładowi kartę identyfikacyjną. Jaka jest dostępność leczenia substytucyjnego w Polsce? W Polsce leczenie substytucyjne jest dostępne dla około 1500 pacjentów, korzystających z dwudziestu czterech programów leczenia substytucyjnego. W większości programów stosuje się metadon lub inne leki podtrzymujące z tej grupy, jak na przykład buprenorfiny. Co to jest metadon? Metadon to lek syntetyczny, po raz pierwszy zastosowany pod koniec II wojny światowej jako lek przeciwbólowy. Jego działanie przypomina morfinę, jest jednak dłuższe trwa od 24 do 36 godzin. Podobne działanie neurochemiczne w stosunku do powodujących uzależnienie opiatów, heroiny czy morfiny, pozwala na zastosowanie go w leczeniu uzależnień. Doustne podawanie metadonu pozwala na eliminację objawów zespołu abstynenckiego oraz redukuje głód psychiczny narkotyku. Jakie jest działanie metadonu? Metadon, podobnie jak morfina i diacetylomorfina (heroina), działa agonistycznie w stosunku do receptorów opiatowych. Głównym jednak wskazaniem klinicznym metadonu, poza łagodzeniem objawów odstawienia opiatów, jest leczenie bólu. Metadon nasila działanie depresyjne innych opioidów, etanolu, wziewnych anastetyków, fenotiazyn, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz innych leków o działaniu uspokajającym i nasennym Metadon blokuje także euforyczne skutki działania heroiny. Nie występuje zjawisko tolerancji, czyli ciągłego zwiększania dawek. Możliwe jest zatem ustabilizowanie życia pacjenta. Metadon (6-dimetyloamino-4,4 difenylo-3-hepaton) ma postać białej, krystalicznej substancji o temperaturze topnienia 233 C, rozpuszczalnej w wodzie, etanolu i chloroformie. Wodny roztwór metadonu jest bezbarwny o bardzo gorzkim smaku. Dlaczego leczenie substytucyjne budzi kontrowersje? Leczenie substytucyjne jest związane z koncepcją redukcji szkód (harm reduction). W tym podejściu uznaje się, że nałóg z powodu silnych uwarunkowań biologicznych, problemów natury psychologicznej oraz zmian stylu życia, jest stanem trudnym do pokonania i dlatego należy wspomóc pacjenta w walce z nim. Abstynencja nie jest niezbędnym warunkiem sukcesu terapeutycznego, może być jednym z celów, jakie pacjent może wyznaczyć sobie w porozumieniu z lekarzem. Zdaniem zwolenników tego podejścia, nie każdy pacjent jest w stanie skończyć tradycyjne leczenie i utrzymywać abstynencję. Tym samym nie można skazywać go na wielokrotne próby podejmowania leczenia w ośrodkach czy poradniach, których programom nie może sprostać. Przeciwnicy tej formy leczenia natomiast uważają, że pacjenci w programach substytucyjnych otrzymują darmowy narkotyk, tym samym na koszt państwa umożliwia im się trwanie w nałogu, czy inaczej mówiąc przejście z jednego uzależnienia w inne. Nie wymaga się od nich abstynencji i trwania w trzeźwości, tylko preferuje stan pośredni. Pacjentowi przyznaje się prawo do bycia ekspertem w zakresie decydowania o swoim zdrowiu, na tym gruncie teoretycznym zakłada się natomiast, że uzależnienie jest chorobą znaczenie utrudniającą świadomość i osąd na skutek różnych psychologicznych mechanizmów obronnych. Jakie są zalety leczenia substytucyjnego? Zalety kuracji substytucyjnej: pozytywne skutki zdrowotne Terapia metadonem eliminuje u narkomanów powstawanie nowych zakażeń chorobami przenoszonymi dożylnie. Poprawia

3 ich ogólny stan zdrowia, zwiększa odporność, co jest szczególnie istotne w przypadku nosicieli wirusa HIV. Kuracja zmniejsza śmiertelność wśród osób trwających w nałogu. Ponadto pozytywnie wpływa na zmianę stylu życia, normalizuje popęd i funkcje seksualne u obu płci. pozytywne skutki prawne Kuracja ta znacznie redukuje zachowania kryminalne wśród grupy osób wysokiego ryzyka. Spada liczba przestępstw będących efektem zaburzeń osobowościowych pod wpływem narkotyków, jak i tych dokonywanych w celu ich zdobycia. pozytywne efekty społeczne Poddanie się przez narkomana terapii metadonem umożliwia mu powrót do funkcjonowania w społeczeństwie. Zainteresowany może podjąć naukę lub pracę zawodową, co znacznie zwiększy szanse na powodzenie resocjalizacji. pozytywne efekty ekonomiczne Leczenie narkomana za pomocą substancji zastępczej bardzo wyraźnie zmniejszają ponoszone przez całe społeczeństwo koszty jego utrzymania. Maleje liczba przypadków ich hospitalizacji oraz pobytów w więzieniach. Jakie są zalety metadonu? Metadon ma wiele zalet predystynujących go do stosowania w terapii substytucyjnej osób uzależnionych od opiatów : 1. Działa wystarczająco silnie, by nie dopuścić do wystąpienia objawów odstawiennych (abstynencyjnych) wywołanych przerwaniem przyjmowania heroiny lub morfiny. 2. Jest skuteczny przy podawaniu doustnym, nie ma zatem potrzeby stosowania iniekcji grożących przeniesieniem HIV. 3. Podawanie doustne przerywa związek przyczynowy między stanem euforycznym wywołanym przyjęciem narkotyku i złożonym rytuałem, jaki stanowi iniekcja dożylna. 4. Działanie metadonu trwa od 12 do 24 godzin, co pozwala na dawkowanie raz na dobę. 5. Długotrwałe stosowanie metadonu nie wywołuje niekorzystnych ubocznych skutków poza chronicznym zaparciem oraz, niestety, uzależnieniem co stanowi jego poważną wadę. Jakie są cele podawania metadonu w ramach programów pomocy osobom uzależnionym? Wyodrębnia się cele krótkoterminowe oraz długoterminowe. Za cele krótkoterminowe podawania metadonu uznaje się: 1. Spowodowanie, by jak największa liczba uzależnionych nawiązała kontakt z placówkami opieki zdrowotnej. 2. Zamianę drogi podawania narkotyków z parenteralnej na doustną. 3. Jak najszybsze odsunięcie od osób uzależnionych zagrożeń związanych z przyjmowaniem nielegalnych opiatów. 4. Podtrzymywanie kontaktu uzależnionych z placówką opieki zdrowotnej tak długo, jak to tylko możliwe. 5. Umożliwienie podjęcia procedur diagnostycznych i leczniczych u osób, które tego wymagają, zwłaszcza u nosicieli HIV (poradnictwo przed testem, poradnictwo po teście, badania liczby kopii wirusa w surowicy, antywirusowa terapia wielolekowa). 6. Ułatwienie badań epidemiologicznych problemów związanych z nałogowym przyjmowaniem opiatów. 7. Umożliwienie przeprowadzenia elementarnej oświaty profilaktycznej i zdrowotnej. Do celów długoterminowych podawania metadonu należą: 1. Podejmowanie prób całkowitego uwolnienia chorych od konieczności przyjmowania opiatów poprzez włączanie ich w programy psychoterapii grupowej i/lub indywidualnej. 2. Rehabilitację i resocjalizację uzależnionych poprzez: podejmowanie starań o utrzymanie aktywności zawodowej lub powrót do niej; rozwijanie zdolności adaptacyjnych; poprawę relacji rodzinnych; pomoc w podejmowaniu ról społecznych (matki, ojca, pracownika, ucznia); rozwijanie więzi interpersonalnych; pomoc w uwolnieniu się od wpływu grup przestępczych, wykorzystujących uzależnienie do manipulowania osobami nim dotkniętych (zmuszanie do kradzieży, prostytuowania się); tworzenie grup samopomocowych.

4 Czy istnieją przeciwwskazania do uczestniczenia w programie leczenia metadonem? Przeciwwskazania do uczestnictwa w programie metadonowym: 1. Wiek poniżej 21roku życia. 2. Nietolerancja leku. 3. Schorzenia wątroby, trzustki, nerek lub układu oddechowego. 4. Możliwość rozpoczęcia innego leczenia, rokującego całkowite zaprzestanie przyjmowania heroiny. 5. Uzależnienie od substancji innych niż opiaty. 6. Brak prób podejmowania leczenia w celu całkowitego zaprzestania przyjmowania heroiny w przeszłości. Do kogo mogą zwrócić się po pomoc osoby chcące uczestniczyć w programie metadonowym? Placówki prowadzące program metadonowy: 1. Instytut Psychiatrii i Neurologiiul. Sobieskiego Warszawatel.: fax: Wojewódzki Zespoł Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnejul. Nowowiejska Warszawatel.: w. 341fax: Wojewódzki Szpital Zakaźnyul. Wolska Warszawatel.: Stowarzyszenie "Eleuteria" NZOZ Poradnia Uzależnień dla Dorosłychul. Dzielna Warszawatel.: NZOZ Poradnia ds. Uzależnień "Mały Rycerz" z Programem Leczenia Substytucyjnegoul. Brzeska Warszawatel.: , , fax: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza ul. Leszno Warszawa tel.: NZOZ Centrumul. Piłsudskiego Siedlcetel.: Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnieńul. Zjednoczenia Chorzówtel.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika RydygierPoradnia UzależnieńOś. Złotej Jesieni Kraków tel.tel/fax: Ośrodek Leczenia UzależnieńProgram Terapii Substytucyjnej MetadonemAl. Tysiąclecia Lublintel./fax: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarzaul. Sądowa Świecietel.: wew SPZOZ Szpital im. Babińskiegoul. Aleksandrowska Łódź - Bałutytel./fax: Centrum Profilaktyki Uzależnieńul. Marcinkowskiego Poznańtel./fax: 61 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnejul. Radomska Starachowicetel./fax: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Zdroje"ul. Żołnierska Szczecintel./fax: ZOZ Stare MiastoPlac Dominikański Wrocławtel.: Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZul. Podwale Wrocławtel.: Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapiiul. Jelenia 1a Zielona Góratel.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejul. Warszawska 37a Zgorzelectel./fax: 75 Centralny Zarząd Służby Więziennejtel.: (0-22) fax: informacja o programach leczenia substytucyjnego w zakładach karnych Gdzie jeszcze można zwrócić się o pomoc? Więcej informacji na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym można znaleźć: Rzecznik Praw Osób Uzależnionych Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych zajmuje się przypadkami łamania praw człowieka wobec osób uzależnionych i pacjentów substytucyjnych. Monitoruje wszelkie przejawy dyskryminacji użytkowników substancji psychoaktywnych, uzależnionych oraz osób na terapii zastępczej (uzależnionych od opiatów, leczących się metadonem lub innymi substytutami narkotyków). Program Rzecznika Osób Uzależnionych Biuro Centrum Dialogu - My, Narkopolacy ul. Chmielna 26/19 Warszawa tel/fax

5 PORADNIA.narkomania.org.pl ogólnopolska baza instytucji i organizacji niosących pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i ich bliskim Mityngi Anonimowych Narkomanów ogólnopolska lista mityngów, zawierająca szczegółowe dane o czasie i miejscu spotkań Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania Dostępność: codziennie od 16:00 do 21:00 Koszt: jak za połączenie lokalne niezależnie od czasu jego trwania. Rodzaj oferowanej pomocy: informacja o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukacja, wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych od narkotyków, osób okazjonalnie używających narkotyków, rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem Infolinia Stowarzyszenia KARAN Dostępność: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00. Koszt: połączenie bezpłatne Rodzaj oferowanej pomocy: informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa Powrót z U Dostępność: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00, soboty 10:00-19:00. Koszt: jak za połączenie lokalne niezależnie od czasu jego trwania Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U Dostępność: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00, soboty 10:00-19:00. Koszt: połączenie bezpłatne Opracowała kom. Dorota Dziubińska Ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP. Materiał opracowano na podstawie : 1. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie leczenia substytucyjnego; 3. Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunkach, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne; Ocena: 0/5 (0) Tweetnij

Metadon w uzaleznieniu od opiatów

Metadon w uzaleznieniu od opiatów Metadon w uzaleznieniu od opiatów W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na 20

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

II debata platformy Puls Medycyny dialog dla zdrowia. Raport. Przeciwdziałanie narkomanii dostępne formy terapii. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

II debata platformy Puls Medycyny dialog dla zdrowia. Raport. Przeciwdziałanie narkomanii dostępne formy terapii. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. II debata platformy Puls Medycyny dialog dla zdrowia Raport Przeciwdziałanie narkomanii dostępne formy terapii Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Lista uczestników... 4 3. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia

Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia http://www.who.int/substance_abuse/publications/principles_drug_dependence_treatment.pdf Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia ZASADY

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Redaktorzy prowadzący i redakcja merytoryczna: Piotr Jabłoński Bogusława Bukowska Jan Czesław Czabała

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych

spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych Alkoholizm to choroba polegająca na systematycznym, nadmiernym spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych kalorii

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr 659 Rady Miasta Konia z dnia 30 października 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK "... profilaktyka to proces, który

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Terapia uzależnień poradnik dla rodziców. Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz

Terapia uzależnień poradnik dla rodziców. Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz Terapia uzależnień poradnik dla rodziców Pracownia Psychoprofilaktyki Krzysztof Lesz Katowice 2003 2 Pracownia Psychoprofilaktyki Zamiast wstępu kim jestem Witam Państwa w Gabinecie Terapii Uzależnień.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Dziennik Ustaw Nr 78 4810 Poz. 428 428 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

szczypta naszej nadziei

szczypta naszej nadziei SZCZYPTA NASZEJ NADZIEI 1 szczypta naszej nadziei Leczenie substytucyjne uzależnionych od opiatów w Krakowie, 2000-2007 Red. Jan Chrostek Maj, Grzegorz Wodowski STOWARZYSZENIE ŻYCZLIWA DŁOŃ Kraków 2008

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń Vademecum problematyki uzależnień - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania:

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice, 2013 rok I. WPROWADZENIE Zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 04 października 2011

Wtorek, 04 października 2011 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało drugą edycję kampanii Narkotyki? Na co mi to, tym razem przebiegającą pod hasłem Odleć z nami, nie z narkotykami!.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala:

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.74.2013 2013/029506 UCHWAŁA NR 497/XXXIV/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego Uzależnienie, współuzależnienie i co

Bardziej szczegółowo