MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2010 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2010 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM"

Transkrypt

1

2 MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2010 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM WARSZAWA 2010

3 Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Edwarda Dąbrowska, Cezary Gaweł, Małgorzata Sarzalska, Danuta Trzcińska, Dorota Wijata, Mariusz Zielonka We współudziale departamentów: Funduszy, Polityki Rodzinnej, Pomocy i Integracji Społecznej, Pożytku Publicznego, Prawa Pracy, Rynku Pracy, Ubezpieczeń Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pod kierunkiem: Elwiry Gross-Gołackiej Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 849/10. 2

4 SPIS TREŚCI Rozdział 1. TENDENCJE DEMOGRAFICZNE Ludność Polski Ruch naturalny ludności Cechy demograficzne ludności Elementy prognozy demograficznej Rozdział 2. TRENDY NA RYNKU PRACY Aktywni i bierni zawodowo Pracujący Bezrobotni Ludzie młodzi na rynku pracy Warunki pracy Prawo pracy Wynagrodzenia i produktywność Polityka rynku pracy Ramy formalno-prawne Cele i priorytety polityki rynku pracy Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego Finansowanie polityki rynku pracy Wydatki z Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu Europejski Fundusz Społeczny w Polsce w latach Rozdział 3. System WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uprawnienia osób niepełnosprawnych Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rozdział 4. SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Świadczenia z ubezpieczenia społecznego Świadczenia w systemie pracowniczym i pochodnych

5 4.3. Ubezpieczenia rolnicze Świadczenia o charakterze zaopatrzeniowym Renty socjalne Świadczenia wypadkowe Świadczenia chorobowe Zasiłki macierzyńskie Świadczenia dla kombatantów Świadczenia wspierające rodzinę System świadczeń rodzinnych Kryterium dochodowe Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku Świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych Świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Wsparcie rodzin poprzez rozwiązania podatkowe Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego statystyka Zmiany w systemie świadczeń rodzinnych Polityka rodzinna aktualne wyzwania Pomoc społeczna Świadczenia Domy pomocy społecznej Programy w zakresie pomocy społecznej System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Uchodźcy Rozdział 5. FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH Dokumenty programowe Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach FIO Środki na realizację FIO Rozdział 6. STRUKTURA WYDATKÓW SOCJALNYCH PAŃSTWA

6 Rozdział 1. TENDENCJE DEMOGRAFICZNE 1.1. Ludność Polski W 2009 r. w Polsce, podobnie jak w 2008 r., wystąpił przyrost rzeczywisty ludności, liczba urodzeń była wyższa niż liczba zgonów, co oznacza dodatni przyrost naturalny. Szacuje się, że pod koniec 2009 r. liczba ludności Polski wynosiła tys. osób, tj. o ok. 37 tys. więcej niż na koniec 2008 r. Liczbę ludności w Polsce w latach przedstawia wykres 1. Wykres 1. Liczba ludności w Polsce w latach (w mln) 38,30 38,25 38,28 38,26 38,25 38,24 38,22 38,20 38,15 38,10 38,19 38,17 38,16 38,13 38,12 38,14 38,17 38,05 38, Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie danych GUS. W 2009 r. nastąpił znaczny spadek liczby wyjazdów Polaków za granicę zarówno na pobyt stały jak i czasowy. Szacuje się, że w końcu 2009 r. ujemne saldo definitywnych migracji zagranicznych wyniosło niewiele ponad 1 tys. osób, co spowodowane było znaczącym ograniczeniem wyjazdów Polaków na stałe za granicę. W konsekwencji nastąpiło praktycznie zrównanie liczby emigrantów i imigrantów (w 2008 r. saldo wyniosło 15 tys.). 5

7 Rozdział 1. Tendencje demograficzne W końcu 2008 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 60 tys. mniej niż w 2007 r. (ok tys.). Wśród emigrantów dominowały osoby, które swój wyjazd za granicę łączyły z podejmowaniem pracy lub jej poszukiwaniem. Szacuje się, że ponad 70% czasowych emigrantów przebywa za granicą co najmniej 1 rok. Jednocześnie (prawdopodobnie w związku z kryzysem) obserwowano wzrost liczby powrotów z zagranicy, głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii i USA. Należy jednak podkreślić, że powroty te nie były zjawiskiem masowym. Równocześnie częściej niż w latach poprzednich na powrót decydowali się Polacy, którzy przebywali za granicą na stałe, chociaż skala migracji na pobyt stały jest znacznie mniejsza niż migracji na pobyt czasowy. Stan migracji stałych ludności w latach przedstawia tabela 1 i wykres 2. Tabela 1. Migracje stałe ludności w latach (w tys.) Imigracje 7,3 6,6 6,6 7,0 9,5 9,3 10,8 15,0 15,3 15,0 Emigracje 27,0 23,3 24,5 20,8 18,9 22,2 46,9 35,5 30,1 16,0 Saldo migracji -19,7-16,7-17,9-13,8-9,4-12,9-36,1-20,5-14,9-1,0 Źródło: Obliczenia DAE MPiPS na podstawie danych GUS. Wykres 2. Migracje stałe ludności Polski w latach (w tys.) 50 imigracja emigracja sal do Emigracja i imigracja lewa oś, saldo migracji prawa oś. Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie danych GUS

8 Rozdział 1. Tendencje demograficzne Od kilku lat obserwujemy wzrost liczby urodzeń żywych. W 2009 r. liczba ta kształtowała się na poziomie 425 tys., co oznacza o ponad 11 tys. więcej urodzeń niż w roku poprzednim, ale nadal oscyluje na poziomie o około 40% niższym od maksymalnych wielkości osiągniętych podczas ostatniego wyżu demograficznego (w 1983 r. liczba urodzeń wyniosła ok. 724 tys.). Ruch naturalny ludności w latach przedstawia wykres 3. Wykres Ruch naturalny ludności w latach (w tys.) urodzenia zgony Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie danych GUS. Tendencja dodatniego przyrostu naturalnego, zapoczątkowana w 2008 r., utrzymała się również w 2009 r. i wynosiła 0,10% Ruch naturalny ludności W latach , z roku na rok rodziło się coraz mniej dzieci. Tymczasem 2009 r. jest już szóstym z kolei, w którym liczba urodzeń jest wyższa niż w najbardziej niekorzystnym dla rozwoju demograficznego 2003 r. Jednocześnie, wzrost w stosunku do 2008 r. wynosił 2,8 proc. Dzięki pozytywnym zmianom demograficznym w poziomie urodzeń i mimo jednoczesnego, nieznacznego zwiększenia liczby zgonów, 2009 r. był już czwartym z kolei rokiem, w którym odnotowano dodatni przyrost naturalny. W porównaniu 7

9 Rozdział 1. Tendencje demograficzne z 2008 r., różnica między liczbą urodzeń i zgonów zwiększyła się o 4 tys. i wyniosła około 39 tys. osób (w 2008 r. 35 tys. osób). W 2009 r. urodziło się ok. 426 tys. dzieci, o ponad 11 tys. (o 2,7%) więcej niż w roku poprzednim. Zwiększenie natężenia urodzeń odnotowano zarówno wśród rodzin zamieszkałych w miastach, jak i na wsi ponownie z niewielką przewagą ludności miejskiej, przy czym natężenie urodzeń na wsi pozostało nadal wyższe niż w miastach. Pomimo rosnącej liczby urodzeń, w Polsce utrzymuje się okres głębokiej depresji urodzeniowej. Od 1989 r. poziom reprodukcji nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Stabilność demograficzną zapewnia współczynnik dzietności kształtujący się na poziomie 2,1 2,15, tj. kiedy w danym roku na jedną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego (w wieku lat) przypada średnio 2 dzieci. W 2009 r. współczynnik dzietności wynosił 1,40 (w 2007 r. 1,31), co oznacza wzrost o 0,18 w stosunku do odnotowanego w 2003 r., który był najniższy od ponad 50 lat. Przeobrażenia demograficzne z lat 90. wskazują na przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wieku lata do grupy lat oraz lat. Jest to wynikiem wyboru, jakiego coraz częściej dokonują ludzie młodzi decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem na założenie rodziny oraz jej powiększanie. Jeśli w analizie zostanie uwzględniony poziom wykształcenia matek, to zauważa się, że od początku lat 90. prawie pięciokrotnie wzrósł odsetek matek z wykształceniem wyższym (z 6% do 34%), natomiast istotnie zmniejszył się odsetek kobiet z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia (z 18% do 7%). Przeciętny wiek kobiet, które w 2009 r. urodziły dziecko to 28,3 lat, wobec 26. w połowie lat 90. Natomiast przeciętny wiek kobiet rodzących swoje pierwsze dziecko wzrósł o prawie 3 lata, tj. z 23 do 25,9 lat. Zatem, obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby urodzeń może być spowodowany realizacją urodzeń odłożonych, ale także jest efektem korzystnych zmian w strukturze wieku prokreacyjnego kobiet. Liczba urodzeń uwarunkowana jest w dużym stopniu liczbą zawieranych związków małżeńskich. Zdecydowana większość dzieci (w 2008 r. ponad 80%) rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie. Prawie połowa dzieci rodzi się w okresie pierwszych trzech lat trwania małżeństwa rodziców. Jednakże, z ankietowych badań rodzin wynika, że model rodziny polskiej upodabnia się do wzorców zachodnioeuropejskich. Nie należy więc oczekiwać powrotu do wysokiej dzietności. Od kilkunastu lat systematycznie rośnie odsetek urodzeń pozamałżeńskich. Na początku lat 90. ze związków pozamałżeńskich rodziło się ok. 6 7% dzieci, zaś 8

10 Rozdział 1. Tendencje demograficzne w ostatnich latach 17 20%. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy w miastach i wynosił prawie 22%, zaś na wsi niewiele ponad 15%. Rosnący współczynnik dzietności pozamałżeńskiej przy równolegle zmniejszającym się ogólnym współczynniku dzietności oznacza, że zwiększa się liczba rodzin tworzonych przez związki partnerskie lub rośnie liczba matek samotnie wychowujących dzieci (tzw. rodzin niepełnych). W 2009 r. zawarto około 256 tys. nowych związków małżeńskich. Liczba ta była o ok. 2 tys. niższa niż w 2008 r. Współczynnik małżeństw wzrósł do poziomu 6,7 i był niższy o 0,1 pkt. proc. niż w 2008 r. W 2009 r. rozwiodło się 65 tys. par małżeńskich, czyli o 0,2 tys. mniej w stosunku do 2008 r. Współczynnik pozostał na niezmienionym poziomie 1,7. Dla porównania, w latach odnotowano gwałtowny wzrost liczby rozwodów (w 2004 r. 56 tys. par, w 2005 r. 68 tys. par, w 2006 r. 72 tys. par), podczas gdy w latach orzekano ok tys. rozwodów rocznie. W Polsce pod koniec 1999 r. wdrożono procedurę prawnego orzekania o separacji. Od momentu wejścia w życie ww. procedury liczba separacji wzrastała bardzo szybko. Od 2000 r. do 2005 r. liczba separacji wzrosła z 1,3 tys. do 11,6 tys., ale od 2006 r. widoczny jest trend spadkowy i szacuje się, że w 2009 r. orzeczono ich niespełna 3,5 tys., czyli o ok. 0,5 tys. mniej niż rok wcześniej. Liczbę zawartych małżeństw, separacji i rozwodów w latach przedstawia wykres 4. Wykres Liczba zawartych małżeństw i rozwodów (lewa oś) oraz separacji (prawa oś) w latach (w tys.) małżeństwa rozwody separacje Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie danych GUS. 0 9

11 Rozdział 1. Tendencje demograficzne 1.3. Cechy demograficzne ludności Począwszy od 1992 r. obserwuje się w Polsce nieprzerwany wzrost średniej długości życia. Przewiduje się, że chłopcy urodzeni w 2009 r. osiągną średnio wiek 71,6 lat, dziewczynki zaś 80 lat. W stosunku do 1990 r. trwanie życia mężczyzn wydłużyło się o 5,3 lat, zaś kobiet o 4,8 lat. Nadal utrzymuje się duża różnica między trwaniem życia mężczyzn i kobiet ok. 8,5 roku. Na koniec 2009 r. kobiety stanowiły 51,7% ogółu ludności; na 100 mężczyzn przypada ich 107. Współczynnik ten zmienia się w zależności od wieku, w starszych grupach wieku zdecydowanie przeważają kobiety. Liczebna przewaga mężczyzn występuje wśród ludności w wieku do 44 roku życia na 100 mężczyzn przypada 97 kobiet. Natomiast w wieku powyżej 44 lat współczynnik feminizacji wynosi 124, przy czym w najstarszych rocznikach (65 lat i więcej) jest on wyraźnie wyższy (165). Rezultatem przemian w procesach demograficznych jest gwałtowne zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży (0 17 lat). Sytuacja ta w 2009 r. miała swoje dalsze odzwierciedlenie w zmniejszonym udziale tej grupy osób w ogólnej liczbie ludności, tj. do poziomu ok. 19% (w 1990 r. 29%; w 2005 r. ok. 21%). Szczególnie duże zmiany można zaobserwować w grupie osób w wieku produkcyjnym (kobiety lat, mężczyźni lata). Z danych za 2009 r. wynika, że od 1990 r. odsetek osób w wieku zdolności do pracy (w ogólnej liczbie ludności) wzrósł o ponad 10 pkt. proc., tj. z poziomu 58,2% do 68,3% (w 2000 r. wynosił prawie 61%), przy czym tempo przyrostu tej grupy ludności jest coraz wolniejsze. Jednocześnie występuje proces starzenia się zasobów siły roboczej. Jest to spowodowane coraz większym udziałem osób w wieku niemobilnym (tj. powyżej 44 roku życia) oraz poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) w ogóle ludności. W 2009 r. łączny udział ludności w tych grupach wieku wynosił 40,9%. Sam udział osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) w ogólnej populacji wyniósł 16,5% (w 2000 r. prawie 15%, a w 1990 r. niespełna 13%). Struktury wieku ludności w latach 2002 i 2009 przedstawia wykres 5. Zmiany w strukturze wieku ludności oznaczają także istotne wyzwania dla systemu zabezpieczenia społecznego. Starzenie się społeczeństwa oznacza konieczność zwiększenia transferów socjalnych na rzecz tej grupy ludności (co wynika z potrzeby wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, zapewnienia odpowiedniego zakresu usług zdrowotnych i opiekuńczych). Syntetycznym miernikiem pokazującym wydolność systemu zabezpieczenia społecznego jest współczynnik obciążenia demograficznego ogółem, pokazujący 10

12 Rozdział 1. Tendencje demograficzne liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Z perspektywy systemów zabezpieczenia społecznego istotne jest także to, jak kształtuje się współczynnik obciążenia osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku 60 lat i więcej; mężczyźni w wieku 65 lat i więcej), które są przede wszystkim beneficjentami różnego rodzaju świadczeń społecznych. W 2009 r., tak samo jak rok wcześniej, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 osób w wieku nieprodukcyjnym (tj. 25 osób w wieku poprodukcyjnym oraz 30 w wieku do 17 lat), podczas gdy w 2000 r. współczynnik ten wynosił 64, (24 dla poprodukcyjnego i 40 przedprodukcyjnego), a w 1990 r. aż 74, (22 dla poprodukcyjnego i 52 przedprodukcyjnego) (wykres 5). Wykres 5. Struktura wieku ludności Polski ze względu na płeć w 2002 r. w 2009 r. Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie danych GUS. 11

13 Rozdział 1. Tendencje demograficzne 1.4. Elementy prognozy demograficznej Obserwowany od połowy lat osiemdziesiątych spadek liczby urodzeń, szczególnie intensywny do 2003 r. oraz korzystne zmiany w procesie umieralności, przyniosły trwałe zmiany w strukturze wieku ludności. Natomiast korzystne zmiany demograficzne, jakie miały miejsce po 2003 r. tj. przede wszystkim wzrost liczby urodzeń oraz nowozawartych małżeństw mogą wskazywać na przełom w dotychczasowym rozwoju ludności. Jednakże dla Polski perspektywa szybkiego wyjścia z głębokiej depresji demograficznej wydaje się bardzo odległa, bowiem dzietność kobiet w naszym kraju kształtuje się na najniższym poziomie wśród krajów UE i jest jedna z najniższych w krajach europejskich. Jednocześnie coraz więcej młodych osób wyjeżdża z Polski z zamiarem pozostania za granicą przez dłuższy czas. W perspektywie do 2035 r. będzie miało miejsce zmniejszanie się zasobów siły roboczej. Według GUS, w 2035 r. ludność Polski osiągnie tys. osób, co będzie stanowiło 94,4% stanu z 2007 r. 1. Aż 90% przewidywanego spadku wielkości populacji będzie dotyczyło miast. Zmiany w intensywności urodzeń i zgonów spowodują utrzymywanie się dodatniego przyrostu naturalnego do 2013 r. W kolejnych latach jednak wraz z postępującymi niekorzystnymi zmianami w strukturze ludności według wieku oraz zmniejszaniem się liczby kobiet w wieku rozrodczym przewidywany jest ujemny przyrost naturalny, który z każdym kolejnym rokiem będzie się pogłębiał. GUS prognozuje, że wzrost liczby urodzeń będzie występował do 2011 r., zaś w kolejnych latach liczba urodzeń będzie się systematycznie zmniejszać, osiągając w 2035 r. wielkość 272,5 tysiąca, a więc blisko 30% mniej niż w 2007 r. Wydłużanie się przeciętnego trwania życia, przy jednoczesnym niskim poziomie dzietności, będzie miało odzwierciedlenie w niekorzystnych zmianach w strukturze wieku ludności. W perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat nastąpi gwałtowny proces starzenia się ludności. GUS przewiduje znaczący ubytek ludności w wieku produkcyjnym: począwszy od 2010 r. w ciągu 15 lat liczebność tej grupy zmniejszy się o tys., przy czym maksymalny ubytek, tys. osób, jest nastąpi pomiędzy latami 2015 i Do 2035 r. zmniejszenie populacji osób w wieku produkcyjnym prognozowane jest na tys. osób, zaś ludności w wieku mobilnym aż o tys. 1 Dane na podstawie publikacji Prognoza ludności na lata , GUS, Warszawa,

14 Rozdział 1. Tendencje demograficzne Przy powyżej opisanych tendencjach demograficznych, szczególnej wagi nabiera zatrzymanie na rynku pracy osób, które w okresie do 2020 r. będą zasilać grupy wieku oraz lata (obecnie grupy wieku przedemerytalnego). Ich pozostawanie na rynku, czyli odraczanie momentu przejścia na emeryturę, zależy nie tylko od indywidualnej sytuacji rodzinnej i osobistej, statusu na rynku pracy, przebiegu kariery zawodowej, czy rodzaju i wysokości świadczeń społecznych. Jest także określone przez zasób kapitału ludzkiego, determinującego możliwości pozostawania w zatrudnieniu i cechy struktur ich zatrudnienia, określane przez strukturę popytu na pracę. 13

15 Rozdział 2. TRENDY NA RYNKU PRACY 2.1. Aktywni i bierni zawodowo Aktywni zawodowo to grupa osób reprezentująca realne zasoby pracy. Do tej grupy zaliczane są zarówno osoby pracujące (bądź posiadające pracę pomimo czasowego jej niewykonywania), jak i bezrobotne (czyli osoby aktywnie poszukujące i skłonne podjąć zatrudnienie w relatywnie krótkim okresie czasu). Z kolei ludność bierna zawodowo są to osoby, które nie zostały zakwalifikowane jako pracujące lub bezrobotne, czyli nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, a jeśli poszukiwały to nie były zdolne do jej podjęcia w ciągu następnych dwóch tygodni. Mogły również oczekiwać na rozpoczęcie pracy najemnej w okresie dłuższym niż 3 miesiące. Do biernych zaliczane są także osoby mające przerwę w pracy najemnej trwającą co najmniej 3 miesiące i wynikającą z powodów innych niż choroba, urlop macierzyński czy urlop wychowawczy, pod warunkiem, że w tym czasie otrzymują mniej niż 50% wynagrodzenia. W ostatnich latach liczba osób aktywnych zawodowo w Polsce systematycznie malała, co wyróżniało nasz kraj na tle Europy. Jednakże w 2008 r. malejący trend liczby osób aktywnych zawodowo został przełamany: w 2008 r. do tej grupy zaliczono tys. osób (o 152 tys. więcej niż rok wcześniej), zaś w 2009 r tys., o 268 tys. osób więcej (wzrost o 0,88%). Wzrost liczby aktywnych zawodowo był spowodowany spadkiem liczby osób biernych (z tys. w 2008 r. do tys. osób rok później, a więc o 1,25%), któremu towarzyszył wzrost liczby osób pracujących (odpowiednio tys. i tys.). 61% biernych zawodowo osób stanowią kobiety. Analiza przyczyn bierności zawodowej, oparta na wynikach badania BAEL, pozwala określić, które z wyróżnionych przyczyn nieaktywności (zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań, nauka i uzupełnianie kwalifikacji, obowiązki rodzinne i inne wynikające z prowadzenia domu, emerytura, choroba bądź niepełnosprawność oraz niechęć do podjęcia pracy) mają największe znaczenie. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2009 r. najczęstszą przyczyną bierności zawodowej u kobiet i mężczyzn była emerytura (odpowiednio 45,3% oraz 43,6%), oraz nauka i podnoszenie kwalifikacji, które były wymieniane przez niemal co trzeciego mężczyznę (28,9%) i co piątą kobietę (19,1%). Kolejnym ważnym powodem bierności ekonomicznej była choroba i niepełnosprawność, przy czym mężczyźni częściej niż kobiety rezygnują 14

16 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy z aktywności z powodu złego stanu zdrowia (19,3% mężczyzn w porównaniu do 12,7% u kobiet). Spadek liczby nieaktywnych zawodowo, obserwowany w ostatnim roku, był przede wszystkim wynikiem spadku liczby osób, które nie podały przyczyn braku poszukiwania pracy oraz osób, które można zaliczyć do grona osób chorych i niepełnosprawnych (spadek odpowiednio o 20,8% i 9,5% w porównaniu z 2008 r.). Zmalała także liczba osób biernych, które podały inne powody jako przyczynę bierności (o 7,2%). W stosunku do 2008 r. wzrosła natomiast liczba osób, które zrezygnowały z poszukiwania pracy ze względu na emeryturę (5,0%) oraz tych, które zrezygnowały z szukania pracy by móc zająć się domem i rodziną (o 4,4%) (wykres 6). Wykres 6. Przyczyny rezygnacji z poszukiwania pracy w 2009 r. 50 mężczyźni kobiety jestem przekonany, wyczerpałem że nie znajdę wszystkie odpowiedniej pracy możliwości znalezienia pracy uczę się, uzupełniam kwalifikacje zajmuję się domem, rodziną inne powody osobiste, rodzinne Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL emerytura z powodu choroby, niepełnosprawności inne przyczyny Powyższy wykres obrazuje, które spośród wyróżnionych przyczyn bierności zawodowej miały dominujący wpływ na rezygnację z poszukiwania pracy przez kobiety i mężczyzn w 2009 r. Uwidacznia się przede wszystkim znaczna przewaga udziału kobiet w grupie osób wskazujących konieczność wykonywania obowiązków domowych oraz inne powody osobiste lub rodzinne jako przyczyny braku aktywności. Wśród osób, które z powodu zajmowania się domem i rodziną zrezygnowały z aktywności aż 97% stanowią kobiety, co oznacza, iż znacznie częściej niż mężczyźni zajmują się one wychowywaniem dzieci i opieką nad rodziną. 15

17 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Wykres 7. Rodzaj aktywności zawodowej ludności w wieku 15+ według płci przeciętnie w 2009 r. mężczyźni 37% pracujący w pełnym wymiarze 55% pracujący w niepełnym wymiarze bezrobotni bierni 5% 3% kobiety 38% pracujące w pełnym wymiarze 53% pracujące w niepełnym wymiarze bezrobotne bierne 5% 4% Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL W 2009 r. współczynnik aktywności zawodowej, obliczany jako udział aktywnych zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej, kształtował się na poziomie 54,9% i był wyższy o 0,7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego roku. W grupie mężczyzn wynosił 63,4%, zaś kobiet 46,8%. Aktywność zawodowa była nieznacznie wyższa na wsi (55,2%) niż w miastach (54,8%) (wykres 8). 16

18 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Wykres 8. Współczynnik aktywności zawodowej wg wieku i płci w 2009 r. (w %) 100 mężczyźni kobiety Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL Najwyższą aktywnością w 2009 r. charakteryzowały się osoby w wieku lat, dla których współczynnik aktywności wyniósł 85,6%, tj. o 0,6 punktu procentowego wyżej niż przeciętnie w 2008 r. Zauważalny jest skok aktywności między grupami wieku lat oraz lata. Różnica między nimi wynosi 49,9 punktów procentowych i wynika w głównej mierze z podejmowania pracy przez osoby, które ukończyły szkołę na poziomie średnim i nie kontynuują nauki. Jednocześnie obserwujemy silny spadek aktywności po przekroczeniu granicy 49 lat, zwłaszcza między grupami lata oraz lat (27,3 punktów procentowych). Niska aktywność i szybkie wycofywanie się z rynku pracy osób w wieku nie mobilnym jest jednym z podstawowych problemów polskiej gospodarki. Według szacunków Eurostatu, w 2008 r. przeciętny wiek wycofywania się z rynku pracy w krajach UE-27 wyniósł 61,4 lat. Najpóźniej aktywność ekonomiczną kończą mieszkańcy nienależącej do UE Islandii, którzy średnio w wieku 64,4 lat przechodzą na emeryturę. Niewiele mniejszym wiekiem wykazują się mieszkańcy Norwegii 64 lata. Spośród krajów UE najwyższe wskaźniki charakteryzują Szwecję i Holandię (odpowiednio 63,8 i 63,2), Wielką Brytanię (63,1), Łotwę, Hiszpanię, i Estonię (ponad 62 lata). Dużo poniżej średniej wypadają natomiast Francja (59,3), Malta (59,4) i Chorwacja (59,9). Dla przykładu, wskaźnik ten dla Polski w 2007 r. wynosił 59,3 lata. 17

19 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Aktywność zawodową wyraźnie różnicuje poziom wykształcenia. Osoby legitymujące się dyplomem wyższej uczelni należą do grupy z najwyższym wskaźnikiem aktywności zawodowej (87,5%). Z kolei najniższy wskaźnik aktywności, wynoszący 25,4%, charakteryzuje osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Osoby te stanowią 37,5% ogółu biernych zawodowo w wieku lat. Ich duży udział wynika najczęściej z kontynuowania przez te osoby kształcenia na wyższych poziomach edukacji Pracujący W 2009 r. liczba osób pracujących osiągnęła poziom tys. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta zwiększyła się o 68 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,4% (rok wcześniej ten wzrost wyniósł 3,7%). Okres między 2003 i 2008 rokiem był okresem dynamicznego wzrostu liczby pracujących. Rok 2009 przyniósł okres jej stabilizacji. Wskaźnik zatrudnienia dla ludności w wieku 15 lat i więcej w 2009 r. kształtował się na tym samym poziomie, co rok wcześniej i wynosił 50,4%. Stale także utrzymuje się dysproporcja we wskaźniku zatrudnienia kobiet i mężczyzn. W 2009 r. kształtował się on na poziomie (43,1%), a wskaźnik dla mężczyzn (58,5%). Różnica wyniosła 15,4 punktów procentowych i w porównaniu z poprzednim rokiem nieco zmalała (o 0,3 punktu procentowego). Wykres 9. Wskaźnik zatrudnienia wg płci i wieku w 2009 r. (w %) mężczyźni kobi ety Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL W Polsce w 2009 r., podobnie jak i w latach poprzednich, kobiety pracowały nie tylko rzadziej, ale także krócej niż mężczyźni. Przeciętny tygodniowy czas pracy 18

20 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy kobiet wyniósł 37,1 godziny, podczas gdy mężczyźni pracowali średnio 41,6 godziny tygodniowo. Warto zaznaczyć, iż średni czas jest tutaj liczony bez rozróżnienia pełnego i niepełnego wymiaru czasu pracy. Różnica w tygodniowym czasie pracy kobiet i mężczyzn wyniosła zatem 4,5 godziny (w 2004 r. wynosiła 5,7 godziny, a w 2008 r. 4,7 godziny) i można stwierdzić, że w ciągu ostatnich kilku lat te dysproporcje powoli zmniejszają się (wykres 9). Liczba osób pracujących jest silnie zróżnicowana pod względem wieku. W 2009 r. najwyższy poziom zatrudnienia zaobserwowano wśród osób o najwyższej aktywności zawodowej, czyli w grupach 25 34, i lata, dla których wskaźnik zatrudnienia kształtował się odpowiednio na poziomie 77,8%, 82,8% oraz 72,8%. W tych przedziałach wieku odnotowano nieznaczny spadek w porównaniu z 2008 r., przy czym największy zaobserwowano w przypadku osób w wieku lata (o około 0,6 punktu procentowego). Wzrost liczby zatrudnionych nie dotyczył również grupy osób w wieku poprodukcyjnym (65+). Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie ukształtował się na podobnym poziomie co rok temu, czyli 4,7% (spadek o 0,1 punktu procentowego). Za korzystne należy natomiast uznać utrzymywanie się tendencji w kształtowaniu się wskaźnika zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym w ostatnich dwóch latach obserwowano systematyczny wzrost zatrudnienia w grupie lata, w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 32,3% i wzrósł w porównaniu z 2008 r. o 0,75 punktów procentowych (wykres 10). Wykres 10. Wskaźnik zatrudnienia wg grup wieku w 2008 r. i 2009 r. (w %) Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL

21 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Istotnym czynnikiem różnicującym wskaźnik zatrudnienia jest poziom wykształcenia. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia, na poziomie 77,3%, zaobserwowano wśród osób z wyższym wykształceniem. Osoby z wykształceniem średnim zawodowym lub zasadniczym zawodowym, ze wskaźnikiem zatrudnienia na poziomie 60,8% oraz 58,5%, znalazły się w dużo lepszej sytuacji niż grupa osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz co najwyżej gimnazjalnym (wskaźniki zatrudnienia odpowiednio 41,9% i 17,1%). Warto również podkreślić, iż jedynie w grupie osób z wykształceniem wyższym obserwujemy wyraźnie mniejsze różnice niż w innych grupach między wskaźnikiem zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn (4,7 punktu procentowego, podczas gdy dla niższych poziomów wykształcenia różnica ta kształtuje się w przedziale 9 15 punktów procentowych, a w przypadku wykształcenia zasadniczego zawodowego różnica wynosi aż 20 punktów procentowych). Te zależności przedstawia wykres 11. Wykres 11. Wskaźnik zatrudnienia według poziomu wykształcenia w 2009 r. (w %) mężczyźni kobiety ogółem wyższe policealne średnie zawodowe średnie ogólnokształcące Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL zasadnicze zawodowe gimnazjalne i niższe Podobnie jak w przypadku aktywności zawodowej, mieszkańcy wsi charakteryzują się wyższym poziomem wskaźnika zatrudnienia niż mieszkańcy miast. W 2009 r. wskaźnik zatrudnienia na wsi ukształtował się na poziomie 50,8%, natomiast w mieście osiągnął 50,2%. W porównaniu do 2008 r. zatrudnienie na wsi mini- 20

22 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy malnie wzrosło (o 0,1 punktu procentowego), zaś w miastach pozostało na niezmienionym poziomie. Struktura własnościowa polskiej gospodarki, a co za tym idzie struktura zatrudnienia ulega ciągłej poprawie, gdyż obserwować można spadkowy trend udziału pracujących w sektorze publicznym. Udział osób pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się z 72,2% w 2007 r. do 72,9% w 2008 r. i 73,2% w 2009 r. Około 60% osób pracujących w sektorze prywatnym stanowią mężczyźni. Natomiast sektor publiczny zdominowany jest przez kobiety, których udział w zatrudnieniu kształtował się w 2009 r. na poziomie 58,2% i zwiększył się o 0,9 punktu procentowego (wykres 12). Wykres 12. Struktura pracujących kobiet i mężczyzn w sektorach wg własności w 2009 r. (w %) 100% 90% 80% 40,2 70% 58,2 60% 50% 40% 30% 59,8 20% 41,8 10% 0% sektor publiczny mężczyźni kobiety sektor prywatny Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL W ramach podziału na sektory ekonomiczne, struktura pracujących zmienia się wraz z postępującą restrukturyzacją. Udział osób zatrudnionych w rolnictwie stale spada z poziomu 14,7% w 2007 r., 14,0% w 2008 r. do wartości 13,3% w 2009 r. Spadek udziału sektora usług w 2008 r. okazał się chwilowy, gdyż w 2009 r. wzrósł o 1,5 punktu procentowego i wyniósł 55,6%. Odsetek osób pracujących w sektorze przemysłowym natomiast zmalał: w 2009 r. 31,3% wszystkich pracujących pracowało w przemyśle (o 0,3 punktu procentowego mniej niż w roku poprzednim) (wykres 13). 21

23 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Wykres 13. Struktura zatrudnionych według sektorów ekonomicznych w 2009 r. rolnictwo 13% usługi 56% przemysł 31% Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL Liczba osób pracujących na własny rachunek w 2009 r., z wyłączeniem pracujących w rolnictwie, wyniosła tys. Liczba ta wzrosła w stosunku do 2008 r. o 4,37%. Liczba pracowników najemnych, z pominięciem zatrudnionych w rolnictwie, również wzrosła (o 0,7% w stosunku do 2008 r.) i osiągnęła poziom tys. osób. Liczba wolnych miejsc pracy w 2009 r. ukształtowała się na poziomie około 65,8 tys. i była niższa niż rok wcześniej o 56,8%. Pod koniec IV kw r., 76,9% wolnych miejsc pracy stanowiły stanowiska w sektorze prywatnym; podobnie jak w poprzednich okresach dominowały oferty zgłaszane przez duże jednostki (43,8%). Największa liczba wolnych miejsc pracy w 2009 r. była do rozdysponowania w przetwórstwie przemysłowym (13,7 tys.), handlu i naprawach (11,3 tys.) oraz w budownictwie (9,9 tys.). Dominująca grupa wolnych miejsc pracy była przeznaczona dla robotników przemysłowych i rzemieślników (15,8 tys.), następnie dla specjalistów (14,4 tys.) oraz techników i innych średniego szczebla specjalistów (7,5 tys.). Biorąc pod uwagę podział na regiony, największą ofertę wolnych stanowisk zanotowano w regionie centralnym (20,9 tys. czyli 31,8% wolnych miejsc pracy) 2. Polska należy do grupy państw o jednym z niższych wskaźników zatrudnienia w Europie, obliczonych dla osób w wieku lata. Dla Polski wskaźnik ten 2 Dane na podstawie publikacji GUS Popyt na pracę w 2009 roku. 22

24 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy wyniósł w 2009 r. 59,3% (w 2008 r. 59,2%). Z powodu bardzo małej zmiany wskaźnika zatrudnienia, Polska zachowała swoje 23. miejsce w rankingu państw UE. Najwyższe wskaźniki zatrudnienia zaobserwowano w Holandii, Danii, Szwecji, w Austrii oraz w Niemczech. W tych państwach wskaźniki zatrudnienia osiągnęły poziom powyżej 70%, a więc powyżej celu postulowanego przez Strategię Lizbońską (wykres 14). Wykres 14. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku lata w krajach UE w 2009 r. (w %) Malta Węgry Włochy Rumunia Polska Hiszpania Litwa Słowacja Słowenia Grecja Belgia Irlandia Bułgaria Estonia Francja Luxemburg Czechy Portugalia Łotwa Finlandia Wielka Brytania Cypr Niemcy Austria Szwecja Dania Holandia Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie danych Eurostatu Bezrobotni Bezrobocie w Polsce badane jest w oparciu o dwa różne źródła: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzone przez GUS oraz rejestry prowadzone przez Powiatowe Urzędy Pracy. Dane z obu źródeł różnią się ze względu na odmienną metodologię badania, definicję bezrobotnego i przyjęte okresy sprawozdawcze. Bezrobotnym według BAEL jest osoba w wieku lata, która w okresie badanego tygodnia nie pracowała (nie przepracowała przynajmniej jednej godziny), aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni przed badaniem i była gotowa do podjęcia pracy w przeciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badania. 23

25 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego zbierane są w ramach statystyki publicznej z Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy. Obejmują one całą populację osób spełniających wymagania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dane te obejmują wszystkie osoby, które w danym okresie przebywały w rejestrze Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) oraz osoby poszukujące pracy niezarejestrowane w PUP, które zgłosiły się do urzędu po poradę zawodową. Zarejestrować się w PUP jako bezrobotne mogą osoby w wieku 18 59/64 lata, które nie są zatrudnione i nie wykonują pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia pracy, nieuczące się w szkole (z wyjątkiem szkół dla dorosłych i wyższych w systemie wieczorowym i zaocznym), nieposiadające prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, niebędące właścicielami gospodarstwa rolnego oraz nie uzyskujące dochodów w wysokości przekraczającej miesięcznie połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Bezrobotni według BAEL W 2009 r., pierwszy raz w ciągu ostatnich 6 lat, liczba bezrobotnych zwiększyła się. Odnotowano przeciętnie tys. osób bezrobotnych, czyli o 200 tys. osób więcej niż w roku poprzednim. Wzrost liczby bezrobotnych przyczynił się do zwiększenia stopy bezrobocia. W 2006 r. wskaźnik ten wynosił 13,8%, w 2007 r. zmniejszył się do 9,6%, w 2008 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 7,1%, natomiast w 2009 r. nastąpił wzrost do poziomu 8,2%. Oprócz spadku ogólnej liczby osób bezrobotnych, zmieniły się również przyczyny pozostawania bezrobotnym. Po raz pierwszy od 2004 r. największy udział wśród bezrobotnych mają osoby, które straciły pracę (44,8%), a nie tak jak w latach poprzednich osoby mające zamiar wrócić do pracy po przerwie (ok. 30,3% w 2009 r.). Udział osób należących do pierwszej grupy w ostatnich 4 latach wykazuje tendencję wzrostową, szczególnie w ostatnim roku odnotowano duży skok o blisko 11,5 punktów procentowych. Natomiast stabilny w całym analizowanym okresie jest udział osób rezygnujących z pracy. Można też zauważyć po raz pierwszy od 2005 r. dość silny spadkowy trend liczby osób wchodzących na rynek pracy, co jest wynikiem wkraczania roczników z niżu demograficznego (wykres 15). 24

26 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Wykres 15. Źródła rekrutacji bezrobotnych w latach (w tys.) 1800 stracili pracę zrezygnowali z pracy powracający do pracy po przerwie pierwsza praca Uwaga: Dane z lat nie są w pełni porównywalne z latami wcześniejszymi. Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL. Największe trudności na rynku pracy mają osoby najmłodsze w wieku lata. Stopa bezrobocia w tej grupie przez ostatnie lata systematycznie malała w 2008 r. wynosiła ona 17,3%, podczas gdy w 2007 r. 21,6%, w 2006 r. 29,8%, a w ,7%. W 2009 r. stopa bezrobocia najmłodszych pracowników wyniosła 20,5% i w dalszym ciągu jest wyższa niż średnia UE (19,8%). Młode osoby bezrobotne stanowiły zaledwie 25,5% całej populacji bezrobotnych, a współczynnik aktywności zawodowej w 2009 r. wyniósł w tej grupie zaledwie 33,8%. Wynika to z faktu, iż młodzi ludzie stosunkowo późno wchodzą na rynek pracy wybierają kontynuację kształcenia na poziomie wyższym lub wyższym zawodowym, zaś mało popularne jest łączenie nauki z pracą. Warto zauważyć także, iż ponadprzeciętne bezrobocie w tej grupie wieku jest w pewnym sensie naturalnym zjawiskiem młode osoby wkraczając na rynek pracy potrzebują najczęściej przynajmniej krótkiego okresu czasu na znalezienie pierwszej pracy. Najniższa stopa bezrobocia występuje w grupie osób najstarszych, a więc w grupie lata. W 2009 r. stopa bezrobocia dla tej grupy wynosiła 6,3% i była wyższa o 1 punkt procentowy niż w 2008 r. Wynika to głównie z faktu, iż w statystykach bezrobocia pojawiło się ponad 20% więcej osób w wieku lata niż 25

27 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy rok wcześniej. Dla osób w grupie o najwyższej aktywności zawodowej (w wieku lata) stopa bezrobocia w 2009 r. wynosiła 7,7%, wobec 6,1% w 2008 r. Poziom wykształcenia jest kolejnym czynnikiem różnicującym szanse na rynku pracy. Niższy poziom wykształcenia przekłada się na większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Problemy stwarza zwłaszcza wykształcenie niedające żadnego zawodu. W 2009 r. najwyższą stopą bezrobocia charakteryzowały się osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (15,3%) oraz średnim ogólnokształcącym (10,9%). Nieco niższą stopę bezrobocia notowano wśród osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową 9,2%. Wyraźnie lepsza sytuacja dotyczy jedynie absolwentów studiów wyższych, dla których wskaźnik ten wyniósł zaledwie 4,4%. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, niższa stopa bezrobocia charakteryzuje mieszkańców wsi niż miast. W 2009 r. stopa bezrobocia w miastach wynosiła 8,3%, natomiast na wsi była niższa o 0,3 punktu procentowego. Dla porównania w 2008 r. obie stopy bezrobocia wynosiły odpowiednio 7,2% oraz 7,0%, zaś w 2007 r. 9,9% oraz 9,2%. Zróżnicowanie poziomu bezrobocia jest widoczne również na poziomie regionalnym. W 2006 r. różnica między województwem o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia wynosiła 5,7 punktu procentowego (odpowiednio województwo zachodniopomorskie 17,1% oraz podlaskie 11,4%). W 2009 r. najmniejszą stopę bezrobocia odnotowano w województwie mazowieckim 6%, zaś najwyższą w województwie świętokrzyskim, gdzie wskaźnik ten wyniósł 10,9%. Zróżnicowanie między województwami pierwszy raz od 2005 r. nieznacznie wzrosło, z 4,1 punktu procentowego w 2008 r. do 4,9 punktu procentowego w 2009 r. W latach przeciętny czas poszukiwania pracy ulegał wydłużeniu i w 2005 r. przekraczał 18 miesięcy. Po tym okresie obserwowane było skrócenie czasu poszukiwania pracy, który ostatecznie w 2009 r. osiągnął poziom 11,1 miesiąca. W 2009 r. 30,3% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby, które poszukiwały pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Udział bezrobotnych długookresowo w bezrobotnych ogółem zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego o 3,0 punkty procentowe. Zgodnie z definicją Eurostatu osobami bezrobotnymi długotrwale są z kolei osoby młode (w wieku lata) pozostające w bezrobociu powyżej 6 miesięcy oraz osoby powyżej 24 r. życia pozostające w bezrobociu dłużej niż 12 miesięcy. Tak mierzony udział bezrobotnych długookresowo w liczbie bezrobotnych ogółem wynosi 29,7% (w latach wynosił odpowiednio 56,3%, 50,2%, 50,4% oraz 36,7%). Osoby długotrwale bezrobotne są szczególnie narażone na wykluczenie z rynku pracy, ponieważ wielomiesięczne pozostawanie bez zatrudnienia 26

28 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy przyczynia się do znacznej deprecjacji ich umiejętności, kwalifikacji zawodowych i kapitału ludzkiego, jednocześnie wywierając demotywujący efekt na bezrobotnych i umniejszając ich atrakcyjność w oczach pracodawcy. Tymczasem, najczęściej są to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i małej mobilności, które jednocześnie nie uczestniczą w kształceniu ustawicznym, czyli w jakiejkolwiek formie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Zmniejsza to szanse na znalezienie przez nich zatrudnienia i utrudnia ich aktywizację (wykres 16). Wykres 16. Stopa bezrobocia (lewa oś) i wskaźnik zatrudnienia (prawa oś) według płci w latach ,0 stopa bezrobocia mężczyźni wskaźnik zatrudnienia mężczyźni stopa bezrbocia kobiety wskaźnik zatrudnienia kobiety 70,0 20,0 60,0 15,0 50,0 10,0 40,0 5, Źródło: Opracowanie własne DAE MPiPS na podstawie BAEL. 30,0 Bezrobocie rejestrowane Siła wpływu światowego kryzysu na polską gospodarkę jest znacznie słabsza niż w wielu innych krajach UE. Polska uniknęła ujemnej dynamiki realnego PKB, choć tempo wzrostu gospodarczego osłabło. W 2009 r. wzrost PKB w Polsce osiągnął poziom 1,8% i był zdecydowanie niższy aniżeli w 2008 r., kiedy to odnotowano wzrost o 5,1%. Spowolnienie tempa spadku bezrobocia rejestrowanego było zauważalne w końcu 2008 r., kiedy to w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 473,8 tys. osób. Poziom bezrobocia był wprawdzie o 272,8 tys. osób niższy niż rok wcześniej, ale dynamika spadku bezrobocia była znacznie niższa niż w 2007 r. i wyniosła 15,6%. Względny spadek poziomu bezrobocia w końcu 2008 r. był o 8,8 punktu procentowego niższy niż notowany w 2007 r. (24,4% wobec 15,6%). Niemniej jednak liczba bezrobotnych była 2-krotnie niższa niż w latach (wykres 17). 27

29 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Wykres 17. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego w latach (stan pod koniec okresu sprawozdawczego) ,4 20,0 20,0 19,0 17, w tys. w procentach ,1 14,9 11,4 11, , liczba bezrobotnych stopa bezrobocia Źródło: Dane MPiPS. 9 W końcu 2009 r. po raz pierwszy od kilku lat zanotowano wzrost bezrobocia w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 1 892,7 tys. osób bezrobotnych, czyli o 418,9 tys. osób więcej niż przed rokiem, tj. wzrost wyniósł 28,4%. Zwiększyła się przede wszystkim liczba bezrobotnych poprzednio pracujących o 349,1 tys. (tj. o 30,5%), przy wzroście liczby dotychczas niepracujących o 69,8 tys. osób (tj. o 21,2%). Równocześnie wzrósł udział osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych z 18,4% w końcu 2008 r. do 20,1% w końcu 2009 r. Poziom bezrobocia rejestrowanego zwiększył się we wszystkich województwach, przy czym w świętokrzyskim dynamika wzrostu była najniższa i wyniosła 7,9%. Najwyższą dynamikę wzrostu bezrobocia zanotowano w pomorskim i wielkopolskim, w których to województwach w skali roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o ponad 45%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. wyniosła 11,9% i była o 2,4 punktu procentowego wyższa niż w końcu 2008 r. Wzrost stopy odnotowano we wszystkich województwach. Kształtował się on w przedziale od 1,0 punktu procentowego w świętokrzyskim do 3,6 punktu procentowego w pomorskim (wykres 18). 28

30 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Wykres 18. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia według województw w 2009 r , ,9 46,1 40, l. z g z w e b h c a z b lic w 31,9 28,4 15,4 21,7 15,9 12,5 15,8 12,8 32,9 33,5 32,0 29,1 26,1 22,8 12,6 15,5 11,6 9,7 9,0 12,6 12,0 37,2 9,2 24,9 20,2 14,7 7,9 30,0 28,3 20,0 16,5 9,1 10,0 h c ta n e c ro p w 0 0,0 liczba bezrobotnych w końcu 2009 r. (lewa oś) stopa bezrobocia w końcu 2009 r. w % (prawa oś) Źródło: Dane MPiPS. wzrost /spadek liczby bezrobotnych w końcu 2009 r. w porównaniu do stanu z końca 2008 r. w % (prawa oś) Wysoki wzrost bezrobocia w 2009 r., w porównaniu do 2008 r., wynika z kilku podstawowych przyczyn, a mianowicie: bardzo wysokiego napływu bezrobotnych, zmniejszonego odpływu bezrobotnych, zmniejszonej liczby podjęć pracy, spadku liczby ofert pracy, wysokiej liczby zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zwiększonej rejestracji osób powracających z pracy z zagranicy. W latach występowała niewielka rotacja w grupie osób bezrobotnych (niewielki napływ i odpływ). W 2009 r., w porównaniu do 2008 r., zanotowano istotny wzrost napływu bezrobotnych (o 24,5%), przy spadku odpływu z bezrobocia (o 3,1%). W urzędach pracy zarejestrowało się 3 083,3 tys. osób, tj. o 607,2 tys. więcej niż przed rokiem, natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2 664,8 tys. bezrobotnych, czyli o 84,6 tys. osób mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. Pracę podjęło 1 012,4 tys. bezrobotnych, tj. o 3,8% mniej niż przed rokiem, przy czym spadek dotyczy tylko podjęć pracy niesubsydiowanej, gdzie liczba osób podejmujących ten rodzaj zatrudnienia wyniosła w 2009 r. 810,0 tys. (o 6,4% mniej niż przed rokiem). Natomiast liczba osób podejmujących pracę subsydiowaną wzrosła o 15,6 tys. (o 8,4%) do 202,3 tys. osób. Spadek podjęć pracy w 2009 r. w porównaniu do roku poprzedniego, przy jednoczesnym wzroście napływu do bezrobocia, spowodował istotne obniżenie się poziomu wskaźnika płynności rynku pracy, który w 2009 r. wyniósł 32,8% wobec 42,5% w 2008 r. (wykres 19). 29

31 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy Wykres 19. Napływ i bezrobotnych odpływ w latach napływ trend napływu odpływ trend odpływu I 2003 V 2003 IX 2003 I 2004 V 2004 IX 2004 I 2005 V 2005 IX 2005 I 2006 V 2006 IX 2006 I 2007 V 2007 IX 2007 I 2008 V 2008 IX 2008 I 2009 V 2009 IX 2009 Dane odsezonowane w procedurze TRAMO/SEATS. Trend napływu i odpływu przedstawia średnią Ruchomą. Źródło: Dane MPiPS. Aktywnymi programami rynku pracy w 2009 r. objęto 697,4 tys. bezrobotnych, podczas gdy w 2008 r. 668,1 tys. osób. Tym samym liczba zaktywizowanych bezrobotnych wzrosła o 29,3 tys. osób, czyli o 4,4%. Osoby objęte działaniami aktywizacyjnymi stanowiły 26,2% odpływu bezrobotnych, czyli o 1,9 punktu procentowego więcej niż w 2008 r. W latach , z roku na rok wzrastała liczba ofert pracy będących w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia. Korzystna tendencja załamała się w 2008 r. W 2009 r. do urzędów pracy wpłynęło 902,6 tys. ofert pracy, tj. o 240 tys. (21%) mniej niż rok wcześniej. Spadek zgłoszonych ofert pracy oraz wzrost bezrobocia spowodowały, że liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy 3 zwiększyła się. W 2009 r. wyniosła 16 osób, wobec 12 osób w końcu 2008 r. W 2009 r. zmniejszyła się liczba ofert pracy niesubsydiowanej (spadek o 37,2%), przy wzroście liczby subsydiowanych ofert zatrudnienia z 468,2 tys. do 478,7 tys., tj. o 2,3%. 3 Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w danym roku liczona jest ze wzoru: (bezrobotni według stanu w końcu poprzedniego roku + bezrobotni w końcu danego roku) /2 (oferty pracy zgłoszone w roku + oferty pracy na koniec poprzedniego roku). 30

32 Rozdział 2. Trendy na rynku pracy W 2009 r. 2,9 tys. zakładów pracy zwolniło ponad 70 tys. osób przede wszystkim z sekcji przetwórstwo przemysłowe (67,8% zwolnień grupowych), transport i gospodarka magazynowa (9,8%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (6,1%). Należy zauważyć, że w 2008 r. zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonało 931 pracodawców, zwalniając 29 tys. osób. W liczbie zgłaszanych ofert pracy wzrasta udział na prace subsydiowane. W latach oferty pracy subsydiowanej stanowiły ok. 40% ogółu ofert będących w dyspozycji urzędów pracy, a w 2009 r. udział tych ofert wzrósł do 53% (478,7 tys. ofert). Zatem można powiedzieć, że możliwość subsydiowanego zatrudnienia przyczyniła się do spadku bezrobocia, jak i pomogła pracodawcom w przetrwaniu okresu kryzysu. Od lat wysoki pozostaje stopień terytorialnego zróżnicowania bezrobocia w Polsce. Jest to wynikiem zarówno nierównomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, jak i ich położenia geograficznego. Terytorialne zróżnicowanie, mierzone różnicą pomiędzy najniższą i najwyższą wartością wskaźnika bezrobocia w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. pogłębiało się. W końcu 2009 r. różnica pomiędzy najniższą i najwyższą stopą bezrobocia w województwach wynosiła 11,2 punktów procentowych (mazowieckie 9,0%, warmińsko-mazurskie 20,2%), wobec 10,4 punktów procentowych w końcu 2008 r. Zróżnicowanie stopy bezrobocia na poziomie powiatów zwiększyło się z 29,5 punktów procentowych w końcu 2008 r. do 31,5 punktów procentowych w końcu 2009 r. Zatem wzrost wyniósł 2,0 punkty procentowe. Najniższą stopę bezrobocia w końcu 2009 r., nie przekraczającą 5% odnotowano w: Warszawie (2,9%) oraz Poznaniu, Katowicach, powiecie poznańskim (wskaźniki poniżej 3,5%). Najwyższy, ponad 30% wskaźnik bezrobocia, wystąpił w powiatach: łobeskim, piskim, braniewskim, bartoszyckim oraz szydłowieckim. Również sezonowość stanowi stałą cechę polskiego rynku pracy i oznacza wzrost bezrobocia w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. W 2008 r. spadek bezrobocia zanotowano już w lutym, ale od listopada 2008 r. zarówno poziom, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego wzrastały z miesiąca na miesiąc i sytuacja ta utrzymała się do końca marca 2009 r. Następnie po 3 miesiącach spadku, od lipca 2009 r. ponownie rozpoczął się notowany do końca lutego 2010 r. okres wzrostu bezrobocia z miesiąca na miesiąc. Niekorzystną cechą polskiego bezrobocia pozostaje jego strukturalny charakter. Główne czynniki hamujące aktywizację zawodową bezrobotnych to: niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, długotrwałe pozostawanie bez pracy (co 31

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 211 ROKU Po krytycznym roku 29, kiedy to poziom rejestrowanego bezrobocia zwiększył się o ponad

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Rządowa Rada Ludnościowa Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Zbigniew Strzelecki Janusz Witkowski Warszawa 1. 10. 2009 r. Od przyspieszonego rozwoju do ubytku liczby ludności spowolnienie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM WARSZAWA 2011 Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 czerwca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia 18.5.216 r. OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 215 ROKU W wyniku przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 września 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 23.12. r.. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

płodność, umieralność

płodność, umieralność Konferencja naukowa Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Założenia prognozy ludności płodność, umieralność Warszawa, 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpień 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat WOJEWODA MAZOWIECKI URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE INFORMACJA PRASOWA, 25 września 2013 r. Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat Mniejsze bezrobocie i krótszy czas

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju demograficznego

Perspektywy rozwoju demograficznego Perspektywy rozwoju demograficznego Czy liczba urodzeń w Polsce musi spadać? Seminarium otwarte organizowane przez GUS Lucyna Nowak Departament Badań Demograficznych Źródła informacji wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zasobów na rynku pracy RYNEK PRACY

Charakterystyka zasobów na rynku pracy RYNEK PRACY Charakterystyka zasobów na rynku pracy RYNEK PRACY Maciej Frączek Status na rynku pracy Ludność (L) (w wieku 15 lat i więcej) Aktywni zawodowo (La) Bierni zawodowo (I) Pracujący (E) Bezrobotni (U) L =

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY.. 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo