Wymiana doświadczeń (VETPRO) Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymiana doświadczeń (VETPRO) Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie"

Transkrypt

1 Wymiana doświadczeń (VETPRO) Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie POLSKA WŁOCHY NIEMCY HISZPANIA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE NOWE DOŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ AZZURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE WE WŁOSZECH NUOVA ESPERIENZA SOCIALE VITALIS BETREUUNGSGESELLSCHAFT FÜR MODELLPROJEKTE mbh DIE NEUEN ERFAHRUNGEN DER SOZIALHILFE VITALIS BETREUUNGSGESELLSCHAFT FÜR MODELLPROJEKTE mbh DIE NEUEN ERFAHRUNGEN DER SOZIALHILFE

2 Cele, założenia, partnerzy zagraniczni, realizacja i przebieg projektu Ekonomia społeczna na rzecz wykluczonych - doświadczenia europejskie

3 Projekt miał na celu wsparcie uczestników wymiany w dostosowaniu posiadanych kompetencji do wymogów europejskiego rynku pracy, uzupełnienie wykształcenia formalnego o wiedzę dotyczącą roli ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w walce z wykluczeniem osób niedostosowanych społecznie, podwyższenie ich kompetencji społecznych i osobistych. 12 OSÓB W RAMACH WYMIANY DOŚWIADCZEŃ ODWIEDZIŁO PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ SPOŁECZNĄ W TRZECH KRAJACH UNI EUROPEJSKIEJ NIEMCZECH, WŁOSZECH I HISZPANII Uczestnicy projektu: - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie - Urząd Miejski w Jaworznie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie - Przedstawiciele organizacji pozarządowych ( Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Jaworznie, Stowarzyszenie REDA, Stowarzyszenie Nasza Przystań )

4 REALIZACJA PROJEKTU PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE Przed wyjazdem uczestnicy przeszli 50 godzinny intensywny kurs języka angielskiego prowadzony przez lektora Panią Joannę Uroczyńską Mildner. W ramach kursu każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne do nauki języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach podzielonych ze względu na stopień zaawansowania.

5 PRZYGOTOWANIE KULTUROWE REALIZACJA PROJEKTU W ramach przygotowania kulturowego prowadzonego przez Panią Dorotę Skrzeczyńską uczestnicy zapoznali się z: historią i kulturą, zwyczajami i podstawami kuchni śródziemnomorskiej, specyfiką krajów pod względem obyczajów, historią i podstawą działania Unii Europejskiej. Przedstawiony został program Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie oraz idea programu wymiany doświadczeń VETPRO.

6 SPOTKANIA ORGANIZACYJNE REALIZACJA PROJEKTU Uczestnicy programu przed wjazdem brali udział w wielu spotkaniach organizacyjnych, na których otrzymali informacje niezbędne do właściwego przygotowania się do wyjazdu: każdy uczestnik otrzymał informację dotyczącą procedury otrzymania karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ na terenie Unii Europejskiej, posiadanie tej karty Promotor uznał za niezbędne do odbycia stażu, pouczono uczestników o konieczności posiadania ważnych badań lekarskich. uczestnicy mieli również obowiązek zaopatrzyć się w dokument tożsamości niezbędny do poruszania się na terytorium UE. Uczestnicy poznali wzory dokumentów potrzebnych do podpisania przed wyjazdem, otrzymali informacje z jakich dokumentów muszą się rozliczyć po powrocie do Polski oraz jakie korzyści daje uczestnictwo i zakończenie stażu.

7 REALIZACJA PROJEKTU Partnerzy zagraniczni: W Niemczech: Pani Małgorzata Worona Vitalis partner współpracujący przy realizacji projektów finansowanych ze środków LDV już od 1997 roku. Przyjął już ponad 2000 beneficjentów uczestników projektów mobilnościowych i partnerskich. Vitalis ma na celu zaspokojenie oczekiwań i potrzeb zawodowych uczestników projektów. We Włoszech: Pani Ewa Markowska Azzurra Societa Cooperativa Sociale spółdzielnia socjalna, której misją jest wspieranie innowacyjności, rozwoju i pozytywnych zmian jakie zachodzą w ludziach i organizacjach, poprzez prowadzenie badań, prac, praktyk zawodowych, wymian kulturalnych i działań prospołecznych. Mają wielkie doświadczenie w koordynowaniu projektów LDV od 2005 roku. W Hiszpanii: Pani Marta Winkler Europroyectos Leonardo da Vinci firma szkoleniowa realizująca projekty w ramach programu LDV oraz innych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na stałe współpracuje z wieloma organizacjami wysyłającymi na staże uczniów i słuchaczy oraz organizujących wymiany doświadczeń dla nauczycieli i osób odpowiedzialnych za kierowanie instytucjami i zarządzanie zasobami ludzkimi. Za kontakty z partnerami projektu odpowiedzialny był koordynator projektu. Kontakty z partnerami odbywały się indywidualnie, mailowo oraz telefonicznie. DO DNIA 31 STYCZNIA 2015 ROKU MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MUSI ZŁOŻYĆ RAPORT KOŃCOWY I PRZESŁAĆ GO RAZEM Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ MERYTORYCZNĄ I FINANSOWĄ DO NARODOWEJ AGENCJI.

8 Prezentacja miejsc wymiany doświadczeń w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii

9 NIEMCY kwietnia 2014 r. Fachbereich Kinder, Jugend und Familie Stadtteilzentrum West Halle - Urząd ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny w Halle. Jugendwerkstatt Frohe Zukunft Halle Saalekreis e.v. - organizacja pracująca w obszarze migracji i integracji oraz jest prawdziwym centrum komunikacji dla emigrantów, Niemców mieszkających w Halle, jak również młodych rodzin. Beruflisches Schulzentrum der Stadt Leipzig, Ruth - Pfau Schule - Szkoła Zawodowa im. Ruth Pfau w Lipsku. Sachsische Bildungsagentur Regionalstelle Leipzig- Ministerstwo Edukacji w Lipsku odpowiednik naszego kuratorium. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Ministerstwa, który przedstawił system edukacji w Niemczech.

10 NIEMCY kwietnia 2014 r. Caritas Leipzig odpowiedzialny jest za rozwój odpowiedniej infrastruktury społecznej i pomaga dbać o ludzi w obszarze zdrowia, opieki społecznej, edukacji, szkoleń i zatrudnienia. Korzystają z tej oferty tysiące ludzi szukających pomocy, które są dotknięte np. ubóstwem, długami, chorobami, niepełnosprawnością lub uzależnieniami i są marginalizowane w społeczeństwie zawodowo i społecznie. Jugendhaus Leipzig e.v. - Dom dla Dzieci i Młodzieży w Lipsku - prowadzony jest przez organizację pozarządową wg podstawy prawnej: Dziennik Ustaw nr 8 (zbiór ustaw dotyczących świadczenia pomocy społeczno socjalnej dzieciom i młodzieży), realizując zadania miasta w tym zakresie. Parytetowe Stowarzyszenie Opieki Społecznej w Saksonii Paritatische Wohlfarhtsverband Sachsen - organizacja zajmująca się pomocą społeczno-socjalną a jej przedstawiciel opiekuje się organizacjami z terenu Lipska. Program kulturowy przewidywał zwiedzanie: Berlina i Lipska.

11 WŁOCHY od r. do r. 1.Centro di Solidarieta "Don Guerrino Rota" w Spoleto jest prowadzone przez księdza. Centrum Solidarności liczy 6 domów: 1/ OSSERVAZIONE E DIAGNOSI (C.O.D.) 2/ ACCOGLIENZA RESIDENZIALE 3/ ACCOGLIENZA RESIDENZIALE FEMMINILE 4/ COMUNITA ' TERAPEUTICA 5/ COMUNITA ' DI DOPPIA DIAGNOSI 6/ COMUNITA ' DI REINSERIMENTO. Grupa odwiedziła ACCOGLIENZA RESIDENZIALE "Il Mulino" czyli Centrum Przyjęcia. Centrum zajmuje się osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, hazardu, lekarstw i posiadającymi problemy alimentacyjne.

12 WŁOCHY od r. do r. 2. "Casamica" - Spółdzielnia socjalna powstała, aby pomagać osobom i rodzinom, które są w trudnej sytuacji. Świadczy usługi osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w domu z uwagi na podeszły wiek, chorobę lub niepełnosprawność. 3. "Confcooperative", która zajmuje się organizacją kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych na zlecenie urzędów pracy. 4. "IICerchio" - w ramach swojej działalności prowadzą 2 małe i 2 duże domy pomocy dla osób starszych, 1 dom dla chorych na Altzhaimera. 5. Spółdzielnia Społeczna Azzurra Societa Cooperativa Sociale - organizacja non-profit. Jej misją jest wspieranie innowacji, rozwoju i pozytywnych zmian zachodzacych w ludziach i organizacjach poprzez prowadzenie badań, prac, praktyk zawodowych, wymian kulturalnych i działań prospołecznych. Program kulturalny przewidywał zwiedzanie: Spoleto, Rzymu, Asyżu i Perugii oraz wizytę w fabryce czekolady i wina.

13 HISZPANIA października 2014 r. 1. Firma Europroyectos firma szkoleniowa, posiadajaca wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów mobilności Leonardo da Vinci oraz projektów realizowanych w ramach innych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 2. Stowarzyszenia Autismo de Córdoba - "Autyzm Kordoba".Zostało założone w czerwcu 1995r. Stowarzyszenie tworzą rodzice, osoby z zaburzeniami spektrum autysytcznego i innymi zaburzeniami rozwojowymi, rodzeństwo i pozostali członkowie rodzin oraz zespół pracowników technicznych i specjalistów. 3. Stowarzyszenie Córdoba Down Stowarzyszenie dla osób z Zespołem Downa. Jest to Instytucja non profit założona w 1988r. przez grupę rodziców z dzieckiem z Zespołem Downa. Powstała w celu obrony ich praw i promocji rozwoju oraz całkowitej intergacji społecznej i zawodowej. 4. Fundację FEPAMIC. Regionalna Federacja zrzeszająca Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Fizycznie i Umysłowo.

14 HISZPANIA października 2014 r. 5. Organizacji Asociación Reto A La Esperanza - organizacja non-profit, która powstała w 1985r. Jej głównym celem jest wsparcie duchowe, moralne, kulturowe i materialne osób przynależącym do różnych grup wykluczonych społecznie, zwłaszcza uzależnionych od narkotyków. Jest to pomoc nie tylko w zaprzestaniu spożywania środków toksycznych, ale także pomoc w integracji ze społeczeństwem. 6. Stowarzyszenia ONCE - organizacja narodowa zrzeszająca osoby niewidome i słabowidzące. Działa od 1938 roku. Obecnie stanowi jedną z największych tego typu organizacji na świecie. Posiada własny system świadczeń socjalnych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących na terenie Hiszpanii.

15 HISZPANIA października 2014 r. 7. Centrum CASA DE LA JUVENTUD - dom dla młodzieży, który jest miejscem spotkań młodzieży z Kordoby. Tworzy przestrzeń przyjazną i otwartą na propozycje i potrzeby młodych mieszkańców miasta. Centrum udostępnia różnego rodzaju pomieszczenia i sale, materiały, realizuje kursy oraz zajęcia. Służy wsparciem ze strony doradców oraz pomocą i inicjatywą. 8. CENTRO CIVICO DE SERVICIOS SOCIALES FUENSANTA - w obrębie miasta Kordoby, gdzie administracyjnie wydziela sie 9 stref zamieszkania (razem z terenami podmiejskimi) znajduje się 14 Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej, w wiekszych dystryktach miasta po dwa biura. Ośrodki realizują świadczenia dla osób i grup wśród których wyróżnić można pomoc perosnelu, działania i środki ekonomiczne, służących ich pełnemu rozwojowi oraz zapobieganiu, opiece i eliminowaniu przyczyn nierówności oraz wykluczeniu

16 Ewaluacja i efekty projektu Korzyści dla uczestników projektu: - rozwój zawodowy i osobisty - poznanie nowych metod zarządzania pracownikami i instytucją, badania potrzeb szkoleniowych, umiejętności organizowania szkoleń i certyfikowania zdobytej wiedzy, - zdobycie umiejętności adaptacyjnych, - uwrażliwienie na różnice kulturowe Uczestnicy projektu otrzymali - Europass Mobility - certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wymianach osobny od każdego z partnerów - certyfikat potwierdzający udział w kursie języka angielskiego

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Konkurs 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje na temat wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursu w 2011 roku przez polską

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie INFORMACJA O PROJEKCIE Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

projektów Programu Leonardo da Vinci

projektów Programu Leonardo da Vinci projektów Programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów Programu Leonardo da Vinci 2008 Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Zespół redakcyjny: Grzegorz Piotrkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich

Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń włoskich Projekt 2011-1-PL1-LEO03-18359 finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Ekonomia społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych na przykładzie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT Staże i praktyki zagraniczne dla osób dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kompendium projektów

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Wodzisław Śląski na lata 2010 2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Wodzisław Śląski na lata 2010 2014 Załącznik do uchwały Nr XLIX/478/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin

Bardziej szczegółowo

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Sesja Uczenie się dorosłych - umiejętności podstawowe a sukces w życiu Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Alina Respondek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 4(14) / grudzień 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok 2 Spis treści I. Wprowadzenie... 6 II. Wyzwania wielkopolskiego rynku pracy w 2014 roku... 8 III. Zarządzanie oraz prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2013 ROKU

BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH W 2013 ROKU 30-503 Kraków, ul. Krasickiego 18 12 412 15 24; 12 418 00 77 biuro@bis-krakow.pl www.bis-krakow.pl 1. O Fundacji / Misja Fundacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo