Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012"

Transkrypt

1 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 Warszawa, maj 2013 r.

2 1. Wprowadzenie Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie rynku usług pocztowych Prawo krajowe Prawo europejskie Struktura podmiotowa rynku usług pocztowych Istota rynku usług pocztowych Podmioty krajowego rynku usług pocztowych Organy państwa Rola i zadania organu regulacyjnego Operatorzy pocztowi Analiza funkcjonowania rynku usług pocztowych Analiza działalności operatora publicznego w 2012 roku Analiza działalności operatorów niepublicznych w 2012 roku Analiza porównawcza działalności operatorów niepublicznych i operatora publicznego w latach Wnioski...48 Spis tabel...51 Spis wykresów...51 Załącznik wyniki kontroli działalności pocztowej...53 Urząd Komunikacji Elektronicznej 2

3 Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) w związku z art. 185 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Przepisy te obligowały operatorów pocztowych do przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdań z działalności pocztowej prowadzonej w 2012 roku. Sprawozdanie przedstawił operator świadczący powszechne usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.) oraz 153 innych operatorów. Działalnością pocztową w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, obowiązującej do końca 2012 roku, było wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym Wprowadzenie Rynek usług pocztowych w Polsce w ostatnich latach stopniowo ewoluował w kierunku otwierania się na konkurencję i tworzenia jednego z ważnych ogniw wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. Systematycznie zmniejszał się obszar usług zastrzeżonych dla operatora publicznego i zarazem zwiększała się konkurencja rynkowa. Nowe możliwości i warunki sprzyjające wzrostowi konkurencji zostały stworzone przede wszystkim dzięki unijnym regulacjom prawnym. Tzw. III Dyrektywa pocztowa z 2008 roku wyznaczyła termin pełnego otwarcia wspólnego rynku do 31 grudnia 2010 roku i określiła zasady jego funkcjonowania w warunkach pełnej liberalizacji. Polska skorzystała z możliwości przesunięcia terminu wdrożenia tej dyrektywy do końca 2012 roku. W 2012 roku, poza Pocztą Polską S.A., do rejestru operatorów pocztowych wpisanych było 267 podmiotów, według stanu na koniec 2012 roku, wobec 247 zarejestrowanych w 2011 roku. Należy przy tym zaznaczyć, że nie wszyscy operatorzy, którzy uzyskali wpis, faktycznie prowadzą działalność. Operatorów działających w 2012 roku było 153. Ich liczba jest więc od 3 lat stabilna, ponieważ w 2011 działalność prowadziło 154 operatorów, natomiast w Głównym graczem na rynku pocztowym nadal pozostaje Poczta Polska. Jest ona aktualnie jedynym podmiotem dysponującym infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym. Powszechne usługi pocztowe stanowią nadal najbardziej istotną pozycję wśród usług realizowanych przez Pocztę Polską. W tej grupie usług najbardziej znaczącą pozycją są przesyłki listowe nierejestrowane. Potwierdzeniem tego są dane za 2012 rok, w którym operator publiczny zrealizował w obrocie krajowym i zagranicznym ponad 2,0 mld usług pocztowych (powszechne usługi pocztowe, umowne usługi pocztowe, w tym kurierskie), co przełożyło się na ponad 4,7 mld zł przychodu. W tej liczbie usług było niemal 1,4 mld powszechnych usług pocztowych, które wygenerowały prawie 4,0 mld zł przychodu, z czego ponad 1,2 mld stanowiły przesyłki listowe, z których przychód wyniósł ponad 3,2 mld zł. Operatorzy niepubliczni zrealizowali w 2012 roku ogółem (w obrocie krajowym i zagranicznym) prawie 3,2 mld usług pocztowych (przesyłki z korespondencją, przesyłki 1 Z uwagi na fakt, że niniejsze opracowanie dotyczy roku 2012 posłużono się w nim terminologią stosowaną w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, która obowiązywała do końca 2012 roku. Jeśli w raporcie jest mowa o ustawie Prawo pocztowe lub Prawie pocztowym, to należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. Jeśli natomiast zachodziła konieczność odwołania się do nowej ustawy, tj. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, wyraźnie zaznaczano, że chodzi o nową ustawę. Urząd Komunikacji Elektronicznej 3

4 reklamowe, paczki, druki bezadresowe), co przełożyło się na prawie 1,6 mld zł przychodu. Analiza danych przedstawionych przez ww. operatorów wskazuje m.in., że w obrocie krajowym największy udział pod względem wolumenu mają druki bezadresowe (90,9%), które jednak nie odgrywają znaczącej roli w przychodach (8,9%). Głównym źródłem przychodów operatorów niepublicznych są paczki w obrocie krajowym generują one ok. 60,5% przychodów, a w obrocie zagranicznym ok. 72,5%. Należy jednak zaznaczyć, że w sprawozdaniach z działalności pocztowej w latach część operatorów nie wykazała danych o działalności w obszarze paczek. W obowiązującym do końca 2012 roku stanie prawnym operatorzy ci prezentowali stanowisko, że tego typu usługi były przez nich świadczone w oparciu o przepisy Prawa przewozowego, a nie Prawa pocztowego, gdzie paczka pocztowa jest zdefiniowana jako usługa operatora publicznego. W związku z tym dane o usługach paczkowych świadczonych przez operatorów niepublicznych są w latach niepełne i przez to nieporównywalne do lat poprzednich. Z uwagi na sposób zdefiniowania paczki pocztowej w Prawie pocztowym, Prezes UKE nie miał prawnych możliwości wyegzekwowania tych danych. Z analizy wolumenu usług zrealizowanych w 2012 roku w poszczególnych segmentach rynku przez wszystkich operatorów wynika, że Poczta Polska jest zdecydowanie dominującym podmiotem w obszarze przesyłek z korespondencją oraz przesyłek reklamowych (jej udziały wyniosły odpowiednio 86,9% i 90,7%). W segmencie paczek i innych usług umownych znaczący udział w wolumenie (53,5%) posiadali operatorzy niepubliczni, ale jak już zaznaczano udział ten w latach jest znacznie zaniżony. W obszarze druków bezadresowych zdecydowaną przewagę mieli operatorzy niepubliczni (91,0% wolumenu). Należy jednak podkreślić, że działalność w tym ostatnim obszarze może być prowadzona bez wpisu do rejestru operatorów pocztowych, więc UKE nie dysponuje pełnymi danymi w tym zakresie i należy przypuszczać, że faktyczna struktura tego rynku była inna (ze znacznie mniejszym udziałem Poczty Polskiej). Podobnie do przedstawionej powyżej struktury wolumenu kształtowała się struktura przychodów operatorów w poszczególnych segmentach rynku. Na podstawie uzyskanych w ostatnich latach danych o liczbie operatorów niepublicznych oraz liczbie przesyłek należy stwierdzić, że po okresie dynamicznych zmian rynek pocztowy zaczął się stabilizować. Można przypuszczać, że do spowolnienia tempa jego rozwoju przyczyniła się decyzja o przesunięciu terminu pełnej liberalizacji rynku pocztowego w Polsce, jak również sytuacja makroekonomiczna kraju. Znaczenie otwarcia rynku dla jego rozwoju należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście wielkości obszaru zastrzeżonego, czyli tej części rynku która była zarezerwowana dla operatora publicznego. Obszar zastrzeżony, obejmujący od 2006 roku przesyłki do 50 g, stanowił ponad 70% całego rynku usług pocztowych (bez uwzględnienia druków bezadresowych) i generował ok. 50% przychodów. Warto zwrócić uwagę, że zarówno wielkość wolumenu w tym obszarze, jak i wartość przychodów w latach utrzymywała się na stałym poziomie. Z tej atrakcyjnej części rynku pocztowego dotychczas korzyści czerpał przede wszystkim operator publiczny. Obszar zastrzeżony ustanowiony był bowiem w celu finansowania obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych. Należy jednak pamiętać, że nadawcami tych najlżejszych przesyłek są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa (banki, operatorzy telekomunikacyjni, przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe itp.) i przesyłki te zawierają rachunki, faktury, rozliczenia etc. Ponieważ tego rodzaju dokumenty coraz częściej są wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ten segment rynku będzie się stopniowo zmniejszał i tracił na atrakcyjności. Znacznie większy potencjał rozwojowy ma obszar tradycyjnych usług paczkowych oraz usług kurierskich. Jednak trudno było go oceniać, ponieważ w obowiązującym do końca 2012 roku Prawie pocztowym pojęcia były na tyle nieprecyzyjne, że praktycznie co roku występowało zjawisko przesunięcia części usług pocztowych do sektora usług przewozowych. Nasilenie Urząd Komunikacji Elektronicznej 4

5 tego zjawiska stwierdzono już w 2008 roku. Dotyczyło to w szczególności usług paczkowych, ponieważ definicja paczki pocztowej w Prawie pocztowym określała ją jako usługę operatora publicznego, którym była Poczta Polska. Ważnym od kilku lat zagadnieniem pozostawała sytuacja operatora publicznego, ściślej jego przygotowanie do funkcjonowania na zliberalizowanym rynku pocztowym. Kwestia ta była istotna, ponieważ jest to największy gracz na rynku usług pocztowych i kształt tego rynku w dużym stopniu zależy zarówno od decyzji organów państwa wobec operatora publicznego, jak i działań podjętych przez to przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę fakt, że przesunięcie terminu pełnej liberalizacji polskiego rynku pocztowego na 1 stycznia 2013 roku podyktowane było przede wszystkim potrzebą umożliwienia operatorowi publicznemu dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej, operator ten powinien był wykorzystać uzyskany w ten sposób czas na rozwiązanie istotnych dla niego problemów. Ocena, czy to się udało, będzie możliwa w kolejnych latach funkcjonowania tego operatora na w pełni zliberalizowanym rynku. Istotnym zadaniem dla organów państwa było uchwalenie nowego Prawa pocztowego, nie tylko z uwagi na konieczność wdrożenia postanowień III Dyrektywy pocztowej do 31 grudnia 2012 roku, ale także ze względu na potrzebę uporządkowania otoczenia prawnego, w którym działają operatorzy pocztowi (np. unormowania kwestii takich pojęć jak paczka pocztowa czy usługa kurierska). Nowa ustawa, która została uchwalona 23 listopada 2012 roku, powinna stanowić bardziej precyzyjne ramy prawne dla funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce i zapewniać operatorom warunki do uczciwego konkurowania na wolnym już rynku, a konsumentom dostęp do usług pocztowych o wysokiej jakości i przystępnych cenach. Urząd Komunikacji Elektronicznej 5

6 2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie rynku usług pocztowych 2.1. Prawo krajowe Prezes UKE, jako organ regulacyjny dla rynku usług pocztowych w Polsce działał w 2012 roku, na podstawie dwóch aktów prawnych: ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). W roku 2012 nie były wprowadzane zmiany do krajowych regulacji w zakresie rynku pocztowego. Natomiast w dniu 23 listopada 2012 roku przyjęta została nowa ustawa Prawo pocztowe, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2012 r. pod poz Jej datę wejścia w życie określono na 1 stycznia 2013 roku Prawo europejskie Aktami regulującymi rynek pocztowy Unii Europejskiej w 2012 roku były trzy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: Dyrektywa 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych reguł rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (tzw. I Dyrektywa pocztowa), Dyrektywa 2002/39/WE z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca Dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług powszechnych (tzw. II Dyrektywa pocztowa), Dyrektywa 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca Dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (tzw. III Dyrektywa pocztowa). Dyrektywy określają status prawny i zakres funkcjonowania niezależnych organów regulacyjnych w państwach członkowskich, jak również zawierają obligatoryjne postanowienia, które kraje członkowskie UE powinny implementować do swojego porządku prawnego. Głównymi celami określonymi przepisami ww. dyrektyw jest zapewnienie świadczenia powszechnych usług pocztowych w ramach UE, a także ustalenie zasad taryfowych i przejrzystości rachunków na potrzeby świadczenia usług powszechnych oraz ustanawianie norm jakości i systemu zapewniającego zgodność z normami. Jednym z ważniejszych celów polityki pocztowej UE jest pogodzenie dążenia do przeprowadzenia kontrolowanej liberalizacji rynku usług pocztowych z zagwarantowaniem konsumentom wysokiej jakości usług pocztowych, w tym zapewnieniem świadczenia usługi powszechnej po przystępnych cenach z trwałą gwarancją jej świadczenia. III Dyrektywa pocztowa określiła datę 31 grudnia 2010 roku jako termin wprowadzenia przez państwa członkowskie w życie przepisów krajowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania. Na zasadzie odstępstwa takie państwa członkowskie jak: Urząd Komunikacji Elektronicznej 6

7 Czechy, Grecja, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja mogły przesunąć termin wdrożenia dyrektywy do dnia 31 grudnia 2012 roku i utrzymać usługi zastrzeżone dla operatora(-ów) świadczącego(-ych) usługę powszechną. Polska skorzystała z możliwości przesunięcia tego terminu i wdrożenia nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2013 roku. W związku z powyższym już w 2008 roku podjęte zostały prace nad implementacją do polskiego porządku prawnego postanowień III Dyrektywy pocztowej. Prace te były kontynuowane w latach Zostały one zakończone przyjęciem wspomnianej już ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529). Urząd Komunikacji Elektronicznej 7

8 3. Struktura podmiotowa rynku usług pocztowych 3.1. Istota rynku usług pocztowych Uczestnikami rynku pocztowego w 2012 roku były: podmioty świadczące usługi pocztowe na podstawie stosownych uprawnień (operatorzy prowadzący działalność na podstawie zezwolenia lub wpisu do rejestru), wśród których specjalne miejsce zajmuje Poczta Polska jako podmiot ustawowo obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych (operator publiczny), konsumenci usług pocztowych (indywidualni i instytucjonalni), organy władzy ustawodawczej (Sejm i Senat), organy administracji publicznej, które pełnią funkcję wykonawczą (minister właściwy ds. łączności) i regulacyjną (Prezes UKE). Między tymi podmiotami zachodzi szereg zależności: operatorzy dysponują określonymi zasobami, które wykorzystują do świadczenia usług i osiągania z tego tytułu przychodów, jednocześnie konkurując ze sobą, konsumenci realizują swoje potrzeby w zakresie usług pocztowych oczekując ich dostępności terytorialnej i cenowej oraz wysokiej jakości, natomiast organy administracji publicznej stoją na straży prawidłowości funkcjonowania rynku pod kątem zachowań konkurencyjnych operatorów oraz stopnia zaspokojenia potrzeb konsumentów. Podmioty działające na rynku w 2012 roku funkcjonowały w jego czterech obszarach: 1) zastrzeżonym dla operatora publicznego 2) wymagającym uzyskania zezwolenia 3) wymagającym wpisu do rejestru operatorów obejmującym wykonywanie usług pocztowych polegających na: przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym przesyłek z korespondencją, przesyłek reklamowych i innych przesyłek nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g, przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g, przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się one przesyłkami o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g; obejmującym wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym: przesyłek dla ociemniałych, przesyłek z korespondencją do 2000 g z wyłączeniem: o przesyłek o których mowa art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 2 i 4 ustawy Prawo pocztowe, o przesyłek przyjmowanych, przemieszczanych i doręczanych w sposób inny niż określony dla powszechnych usług pocztowych; obejmującym wykonywanie działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia; Urząd Komunikacji Elektronicznej 8

9 pocztowych 4) całkowicie wolnym dotyczącym działalności pocztowej polegającej na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych. Rynek usług pocztowych w Polsce do końca 2012 roku podlegał procesowi stopniowej liberalizacji przy zauważalnym wzroście konkurencji. Liberalizacja rynku pocztowego postępowała poprzez znaczące zmniejszenie obszaru zastrzeżonego dla operatora publicznego w zakresie przesyłek listowych według kryterium wagowego i cenowego (art. 47 ust. 2 i ust. 4 Prawa pocztowego). Kryterium wagowe: Kryterium cenowe: I etap od dnia wejścia w życie ustawy do 30 kwietnia 2004 roku do 500 g 5-krotność opłaty 2 II etap od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 roku do 350 g 3-krotność opłaty III etap od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2012 roku do 50 g 2,5-krotność opłaty Wspominana już wcześniej ustawa uchwalona dnia 23 listopada 2012 roku ostatecznie zniosła obszar zastrzeżony. A zatem jej wejście w życie od 1 stycznia 2013 roku oznacza pełne otwarcie rynku pocztowego w Polsce Podmioty krajowego rynku usług pocztowych Organy państwa Rolą Sejmu i Senatu jest stanowienie prawa, a więc określanie za pomocą przepisów ustawowych ram prawnych dla funkcjonowania rynku pocztowego. Rząd, reprezentowany przez ministra właściwego ds. łączności, którym jest Minister Administracji i Cyfryzacji, tworzy politykę gospodarczą państwa w stosunku do rynku usług pocztowych. Prezes UKE posiada natomiast kompetencje regulacyjne i kontrolne na rynku pocztowym. 2 Opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego obowiązującego w danym czasie odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym (art. 47 ust. 2 Prawa pocztowego). Urząd Komunikacji Elektronicznej 9

10 Rola i zadania organu regulacyjnego Funkcje organu regulacyjnego w zakresie rynku pocztowego można podzielić na regulacyjne, kontrolne, mediacyjne i inspiracyjne. Przy wykonywaniu swoich zadań, określonych Prawem pocztowym, Prezes UKE kieruje się nadrzędnym celem, który jest zgodny z dyrektywami UE, czyli nadzorem i kontrolą rynku przechodzącego kolejne etapy liberalizacji, przy stałym monitorowaniu poziomu jakości usług oraz utrzymaniu zasad uczciwej konkurencji. Wykonując funkcję regulacyjną, Prezes UKE oddziałuje na strukturę podmiotową rynku usług pocztowych poprzez posiadane kompetencje do wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności pocztowej oraz dokonywania wpisu do rejestru działalności regulowanej, jak również prawo do cofania oraz ograniczania zakresu zezwoleń oraz wydawania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru. Głównym zadaniem kontrolnym regulatora jest stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa przez operatorów oraz zapewnianie odpowiedniego poziomu jakości świadczenia usług pocztowych, w tym usług powszechnych. Podstawowym zadaniem Prezesa UKE w realizacji funkcji mediacyjnej jest rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentami i operatorami w postępowaniach mediacyjnych, z zachowaniem bezstronności i zasady równego traktowania stron. Funkcja mediacyjna organu regulacyjnego przejawia się także w działalności Stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE. Funkcję inspiracyjną regulator wykonuje głównie poprzez stałe i aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych oraz przedkładanie własnych propozycji rozwiązań prawnych dostosowujących ustawodawstwo do zmieniających się warunków na krajowym i międzynarodowym rynku usług pocztowych. Strategia regulacyjna w zakresie rynku usług pocztowych W 2012 roku w ramach prac nad Strategią Prezesa UKE 3 opracowano również jej elementy odnoszące się do rynku usług pocztowych. Prace nad Strategią przebiegały równolegle do prac legislacyjnych, których głównym celem było przygotowanie rynku pocztowego do pełnej liberalizacji, poprzez stworzenie warunków do jego harmonijnego rozwoju, wprowadzenie zasad wolnej, uczciwej konkurencji oraz zapewnienie sprawnej organizacji rynku, gwarantującej świadczenie usługi powszechnej na wysokim poziomie, po przystępnych cenach oraz wysoki poziom zadowolenia konsumentów z usług pocztowych. W ramach analizy SWOT zidentyfikowane zostały następujące szanse rozumiane jako uwarunkowania i czynniki, które rokują pozytywny wpływ na rynek pocztowy: poprawa standardów działalności pocztowego operatora publicznego, zwiększenie dostępności usług pocztowych, zwiększona efektywność wykorzystania elementów infrastruktury pocztowej, rozwój pocztowych usług hurtowych, konwergencja usług pocztowych i elektronicznych, możliwość wykorzystania doświadczeń innych Państw Członkowskich w implementacji zasad konkurencji. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano również wyzwania, jakie stoją w najbliższych latach przed Prezesem UKE. Są to: 3 Dokument został opublikowany dnia 27 listopada 2012 roku: Urząd Komunikacji Elektronicznej 10

11 odpowiedni dobór zakresu i narzędzi regulacyjnych do zmieniających się uwarunkowań w poszczególnych segmentach rynku, poprawa jakości i przystępności cenowej usług, zapewnienie wdrożenia nowych rozwiązań regulacyjnych i zasad konkurencji, analiza segmentów rynku i zaprojektowanie odpowiednich narzędzi regulacyjnych, zapewnienie przejrzystości regulacji dla wszystkich uczestników rynku. W tym kontekście wyznaczono następujący cel strategiczny na okres do 2015 roku zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję. W jego ramach zaplanowano takie działania jak: przygotowanie uczestników rynku do wprowadzenia zasad konkurencji w nowym stanie prawnym, wdrożenie mechanizmu kalkulacji kosztu netto świadczenia usług powszechnych, podniesienie poziomu ochrony praw konsumentów, dbałość o przystępność cenową usług powszechnych (przy pomocy modelu pricecap), monitorowanie i egzekwowanie od operatorów wysokiej jakości ich usług. Prace nad projektem ustawy Prawo pocztowe W 2012 roku UKE brał udział w prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracach nad projektem ustawy Prawo pocztowe, w szczególności poprzez przedstawianie uwag i propozycji brzmienia przepisów a także udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu, podczas których prezentował stanowisko wobec proponowanych poprawek do projektu ustawy. W 2012 roku, na prośbę Ministerstwa, UKE prowadził także prace nad projektami 5 aktów wykonawczych do projektowanej ustawy. Opracowywane były rozporządzenia dotyczące rachunkowości regulacyjnej, kalkulacji kosztu netto, kontroli cen z wykorzystaniem modelu price cap, wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru, wzorów formularzy sprawozdawczych dla operatorów pocztowych Operatorzy pocztowi W roku 2012 w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się 268 podmiotów (stan na 31 grudnia 2012 roku), w tym: Poczta Polska jako operator publiczny, 3 operatorów niepublicznych posiadających zezwolenia, 263 operatorów niepublicznych działających na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 1 operator niepubliczny posiadający zarówno zezwolenie, jak i wpis do rejestru. Poza Pocztą Polską prowadzenie działalności, jak już wcześniej zaznaczono, zadeklarowało jedynie 153 operatorów, którzy złożyli stosowne sprawozdania. Operator publiczny świadczący powszechne usługi pocztowe Wykonywanie zadań operatora publicznego powierzono Poczcie Polskiej, na mocy art. 46 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe. Podstawę prawną działalności operatora publicznego w 2012 roku stanowiły: Urząd Komunikacji Elektronicznej 11

12 ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz.U. Nr 180, poz. 1109), Statut Spółki Akcyjnej Poczta Polska, ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), ustawa Prawo pocztowe, akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo pocztowe, a także innych ustaw. Sposób wykonywania przez Pocztę Polską zadań operatora publicznego określała ustawa Prawo pocztowe. Podstawowym obowiązkiem było świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób ciągły i jednolity, w obrocie krajowym i zagranicznym, usług pocztowych o charakterze powszechnym, polegających na: przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: o przesyłek listowych do 2000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością, o paczek pocztowych do g, w tym z zadeklarowaną wartością, o przesyłek dla ociemniałych; doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do g; realizowaniu przekazów pocztowych. Na mocy art. 47 ww. ustawy Poczcie Polskiej, jako operatorowi publicznemu, przysługiwała wyłączność świadczenia usług pocztowych (tzw. zastrzeżonych), polegających na: przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym: o przesyłek z korespondencją, o przesyłek reklamowych, o przesyłek innych niż ww., nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej granicy wagowej usług zastrzeżonych; przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek o masie nieprzekraczającej granicy wagowej usług zastrzeżonych; przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się one przesyłkami o masie nieprzekraczającej granicy wagowej usług zastrzeżonych. W związku z tym, że polski rynek usług pocztowych stopniowo zbliżał się do pełnej liberalizacji, operator publiczny powinien być właściwie przygotowany do działania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też w 2005 roku kierownictwo państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska zainicjowało proces jego reorganizacji, a minister właściwy ds. łączności pełniący nadzór właścicielski rozpoczął działania legislacyjne zmierzające do komercjalizacji, które zostały sfinalizowane we wrześniu 2009 roku (p.p.u.p. Poczta Polska przekształcono w Pocztę Polską S.A.). Rok 2012 był ostatnim rokiem przed pełną liberalizacją rynku. Był to czas dla operatora publicznego na ostatnie przygotowania, m.in. na wprowadzenie odpowiednio przygotowanego systemu Rachunku Kosztów Działań (ang. Activity Based Costing), który umożliwia liczenie kosztów bez konieczności wykorzystywania w tak dużym zakresie jak dotychczas badań statystycznych i kluczy rozliczeniowych, wpływających na jakość i prawidłowość rachunków. System ten jest także źródłem informacji o rzeczywistych kosztach każdej świadczonej przez operatora publicznego usługi. Jeszcze na początku III etapu liberalizacji rynku pocztowego sytuacja finansowa operatora publicznego była na tyle dobra, że umożliwiała podjęcie stosowych działań naprawczych. W sprawozdaniach finansowych operatora publicznego za lata odnotowano niewielki, ale stały wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Było to w kolejnych latach odpowiednio: 6049 mln zł, 6132 mln zł, 6290 mln zł, 6518 mln zł, Urząd Komunikacji Elektronicznej 12

13 6754 mln zł. Został on zahamowany w latach , kiedy przychody te wyniosły odpowiednio: 6736 mln zł, 6434 mln zł oraz 6252 mln zł. Udział przychodów z usług powszechnych w przychodach ogółem kształtował się w tych latach na podobnym poziomie (ok %). W okresie wynik finansowy netto był dodatni. Było to odpowiednio: 102 mln zł, 200 mln zł, 124 mln zł i 61 mln zł. Lata zakończyły się stratami odpowiednio w wysokości 215 mln zł i 191 mln zł. Natomiast w latach operator ponownie wygenerował zysk netto w wysokości odpowiednio 52 mln zł oraz 104 mln zł. Przeprowadzona przez UKE w 2012 roku weryfikacja sposobu prowadzenia przez Pocztę Polską ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów za 2011 rok wykazała, na podstawie analizy kosztów jednostkowych, że usługi powszechne traktowane łącznie były rentowne, podobnie jak w roku Powyższe wskazuje, że dotychczasowa stopniowa liberalizacja rynku usług pocztowych nie spowodowała pogorszenia sytuacji finansowej operatora publicznego i jak widać z przytoczonych danych dodatni wynik finansowy został utrzymany do 2007 roku, czyli przez I i II etap liberalizacji, aż do drugiego roku III etapu. Zagrożeniem dla stabilności sytuacji finansowej Poczty Polskiej stały się przede wszystkim niepokoje wśród pracowników spowodowane niezadowalającym poziomem wynagrodzeń oraz warunkami pracy. W listopadzie 2006 roku rozpoczął się spór zbiorowy zakończony porozumieniem z 13 września 2007 roku, zgodnie z którym Poczta Polska miała przeznaczyć w 2007 roku na wzrost najniższych wynagrodzeń dodatkowe środki w wysokości 50 mln zł. W grudniu 2007 roku jedna z działających w przedsiębiorstwie organizacji związkowych wysunęła kolejny postulat o podwyżki płac w wysokości 800 zł, a w marcu 2008 roku w spór zbiorowy weszły kolejne organizacje związkowe. Spełnienie żądań pracowników w całości oznaczałoby 1,1 mld zł straty Poczty Polskiej na koniec 2008 roku. W dniu 26 maja 2008 roku większość organizacji związkowych podpisała porozumienie kończące spór i ustalono wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie od 1 sierpnia 2008 roku. W efekcie rok 2008 zakończył się wspomnianą wcześniej stratą w wysokości 215 mln zł. Operatorzy niepubliczni Rejestr operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa UKE składa się z dwóch części pierwszej dotyczącej operatorów posiadających zezwolenia, gdzie na koniec 2012 roku znajdowało się 5 przedsiębiorców (Poczta Polska, 3 operatorów, którzy nie złożyli oświadczenia o zakresie wykonywanej działalności pocztowej, 1 operator, który złożył oświadczenie, że wykonuje działalność podlegającą zezwoleniu), natomiast w części drugiej znajdowało się 265 operatorów (Poczta Polska oraz 264 operatorów działających na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych). Ogółem w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się, według stanu na koniec 2012 roku, 268 podmiotów, w tym: Poczta Polska (w części I i II rejestru), 3 operatorów niepublicznych posiadających zezwolenia, 263 operatorów niepublicznych działających na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 1 operator niepubliczny posiadający zarówno zezwolenie, jak i wpis do rejestru. W 2012 roku do Prezesa UKE wpłynęło: 48 wniosków o wpis do rejestru operatorów pocztowych (47 rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpoznania), 25 wniosków o wykreślenie z rejestru operatorów pocztowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej 13

14 11 wniosków o umieszczenie znaków opłaty pocztowej w wykazie prowadzonym przez Prezesa UKE, 11 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności pocztowej, 1 wniosek o rozszerzenie obszaru działalności objętej wnioskiem o wpis do rejestru operatorów pocztowych. 2 podmioty zostały wykreślone z rejestru operatorów pocztowych z urzędu na skutek stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności pocztowej (podmioty zostały wcześniej wykreślone z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Na przestrzeni lat nastąpił prawie 18-krotny wzrost liczby operatorów niepublicznych (z 15 do 267 operatorów). Największy procentowy przyrost w stosunku do roku poprzedzającego zanotowano w 2002 (o 73%) oraz 2004 roku (o 55%). Spadek tempa wzrostu liczby operatorów niepublicznych może wynikać z przesunięcia terminu pełnej liberalizacji polskiego rynku usług pocztowych. Zwraca bowiem uwagę fakt, że w 2006 roku, kiedy kwestia terminu liberalizacji nie była jeszcze przesądzona (rozważany był wówczas rok 2009), do Prezesa UKE wpłynęło 76 wniosków o wpis do rejestru, podczas gdy w kolejnych latach wniosków było niemal o połowę mniej (42 w roku 2007 i 39 w roku 2008). Jeśli natomiast chodzi o liczbę wykreśleń z rejestru, to w 2006 roku wykreślono 25 podmiotów, w 2007 roku 38, w 2008 roku 22, w 2009 roku 23, w 2010 roku 28, w 2011 roku 36, natomiast w 2012 roku Tabela 1. Liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych w latach (stan na 31 grudnia każdego roku) Rok Liczba zarejestrowanych operatorów Wzrost w stosunku do roku poprzedniego % % % % % % % % % % % % % % % % Urząd Komunikacji Elektronicznej 14

15 Wykres 1. Liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych w latach (stan na 31 grudnia każdego roku) Nie wszyscy zarejestrowani operatorzy podejmują jednak działalność pocztową. Najwięcej działających podmiotów było w województwie mazowieckim (62), dolnośląskim (15), małopolskim (12) oraz śląskim (12). W pozostałych województwach liczba działających operatorów nie przekraczała 11. Największy stopień wykorzystania uzyskanych wpisów obserwujemy w województwach: lubuskim (80%), świętokrzyskim (75%), podkarpackim (niemal 67%), kujawsko-pomorskim (ponad 62%) oraz mazowieckim (ponad 61%). Warto podkreślić, że województwa: lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie czy kujawsko-pomorskie charakteryzują się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia. W pozostałych województwach stopień wykorzystania wpisów oscyluje wokół wartości ogólnopolskiej (ponad 52%) lub jest od niej znacznie niższy w województwach: opolskim i podlaskim jest to 25%, lubelskim ponad 28%, a w pomorskim i śląskim ok. 37%. Tabela 2. Liczba zarejestrowanych i działających operatorów niepublicznych w poszczególnych województwach w 2012 roku Województwo Liczba operatorów Stopień wykorzystania zarejestrowanych 4 działających wpisów dolnośląskie ,56% kujawsko-pomorskie ,50% lubelskie ,57% lubuskie ,00% łódzkie ,00% małopolskie ,17% mazowieckie ,39% opolskie ,00% podkarpackie ,67% podlaskie ,00% pomorskie ,84% śląskie ,50% świętokrzyskie ,00% warmińsko-mazurskie ,00% wielkopolskie ,89% zachodniopomorskie ,00% POLSKA ,58% 4 W liczbie operatorów zarejestrowanych uwzględniono operatorów posiadających wpis do rejestru na przestrzeni 2012 roku, a więc także 27 operatorów, którzy w trakcie roku zostali wykreśleni. Urząd Komunikacji Elektronicznej 15

16 Wykres 2. Liczba zarejestrowanych i działających operatorów niepublicznych w poszczególnych województwach w 2012 roku dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie liczba operatorów zarejestrowanych mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie liczba operatorów działających Wykres 3. Stopień wykorzystania przez operatorów niepublicznych wpisów do rejestru i stopa bezrobocia w 2012 roku stopień w ykorzystania w pisów stopa bezrobocia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie POLSKA stopień wykorzystania wpisów stopa bezrobocia w III kw Źródło: opracowanie własne UKE (dane na temat stopy bezrobocia: GUS Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2012). Działalność gospodarcza w sektorze pocztowym prowadzona jest przez niepublicznych operatorów w różnych formach organizacyjno-prawnych, co obrazuje poniższe zestawienie. Urząd Komunikacji Elektronicznej 16

17 Najczęściej występującą w 2012 roku formą funkcjonowania niepublicznych operatorów pocztowych była działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne (87 podmiotów) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (44 podmioty). Tabela 3. Formy organizacyjno-prawne operatorów niepublicznych w 2012 roku Liczba operatorów działalność gospodarcza osoby fizycznej 87 sp. z o.o. 44 spółka cywilna 13 S.A. 5 inna (spółdzielnia, sp. komandytowa) 4 Razem 153 Podmioty prowadzące w 2012 roku działalność pocztową charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem wartości zaangażowanego kapitału. Sporządzone zestawienie wskazuje, że największa grupa podmiotów to takie, w których wartość kapitału nie przekracza 50 tys. zł (40 podmiotów). Informacja ta nie była jednak obligatoryjnym elementem sprawozdania z działalności pocztowej i duża grupa operatorów jej nie przekazała. Były to przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, więc uzyskane od nich dane powiększyłyby dwa pierwsze przedziały poniższego zestawienia. Tabela 4. Wartość kapitału u operatorów niepublicznych działających w 2012 roku Liczba operatorów ponad 10 mln 7 ponad 1 mln do 10 mln 8 ponad 100 tys. do 1 mln 14 ponad 50 tys. do 100 tys. 7 ponad 10 tys. do 50 tys. 21 do 10 tys. 19 brak danych 77 Razem 153 Operatorzy niepubliczni, w przeciwieństwie do Poczty Polskiej, która ma obowiązek świadczenia usług w obrocie krajowym i zagranicznym, mogą świadczyć swoje usługi na terenie kraju, zagranicy (albo kraju i zagranicy), bądź tylko lokalnie (na terenie województwa, powiatu, jednej miejscowości lub nawet jej części). Z informacji zawartych w sprawozdaniach wynika, że spośród 153 operatorów działających w 2012 roku: 63 prowadziło działalność lokalnie, w tym: 23 na obszarze województwa, 16 na terenie powiatu, 14 w ramach miasta, 10 na innym obszarze o charakterze lokalnym, 37 na obszarze krajowym, 41 na obszarze krajowym i zagranicznym, 12 wyłącznie w obrocie zagranicznym. Urząd Komunikacji Elektronicznej 17

18 Wykres 4. Zasięg działania operatorów niepublicznych w 2012 roku 8% 27% 15% 24% 41% 10% 9% 7% kraj kraj i zagranica zagranica województwo powiat miasto inny W odniesieniu do rynkowego obszaru działania operatorów niepublicznych na terenie kraju w 49 sprawozdaniach z działalności pocztowej w 2012 roku wykazano, że działalność była prowadzona wyłącznie w obszarze przesyłek z korespondencją, a w 18 wyłącznie w obszarze paczek. Działalność jednocześnie w obszarze przesyłek z korespondencją i paczek wykazało 35 operatorów, natomiast 15 operatorów działało dodatkowo w obszarze przesyłek reklamowych. Liczbę operatorów działających w poszczególnych obszarach rynku krajowego prezentuje poniższe zestawienie. Tabela 5. Obszary działania operatorów niepublicznych w obrocie krajowym w 2012 roku Korespondencja Przesyłki reklamowe Paczki Druki Liczba bezadresowe operatorów Razem 141 Jak pokazują powyższe zestawienia, większość operatorów prowadzi swoją działalność lokalnie i specjalizuje się w usługach w wybranych obszarach rynku. Tylko spółki należące do Grupy Integer.pl S.A. (InPost Sp. z o.o. oraz Integer.pl S.A.), działając na terenie kraju we wszystkich ww. obszarach aspirują do pozycji, jaką ma Poczta Polska, jako operator publiczny działający na terenie całego kraju i oferujący pełen wachlarz usług. Należy jednak pamiętać, że operatorzy niepubliczni, nawet tacy jak InPost, tj. mający krajowy zasięg działania, skupiają się na świadczeniu usług w dużych ośrodkach miejskich i pomiędzy takimi ośrodkami, a więc nie jest to krajowy zasięg działania w takim rozumieniu, jak w przypadku Poczty Polskiej, która świadczy swoje usługi także na obszarach wiejskich. Urząd Komunikacji Elektronicznej 18

19 4. Analiza funkcjonowania rynku usług pocztowych 4.1. Analiza działalności operatora publicznego w 2012 roku Operatorem publicznym, obowiązanym do wykonywania swoich zadań w sposób określony w ustawie Prawo pocztowe, do końca 2012 roku była Poczta Polska. Jednocześnie w 2012 roku była ona największym operatorem pocztowym działającym na polskim rynku. Zakres wykonywanej działalności pocztowej W 2012 roku przedmiotem działalności pocztowej operatora publicznego były w szczególności: powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym: przesyłki listowe nierejestrowane, przesyłki listowe rejestrowane (w tym przesyłki polecone, przesyłki z zadeklarowaną wartością), paczki pocztowe o masie do 10 kg (w tym z zadeklarowaną wartością), przesyłki reklamowe, przesyłki dla ociemniałych, przekazy pocztowe, powszechne usługi pocztowe w obrocie zagranicznym: przesyłki listowe nierejestrowane, przesyłki listowe rejestrowane (w tym przesyłki polecone, przesyłki z zadeklarowaną wartością), paczki pocztowe o masie do 20 kg (w tym z zadeklarowaną wartością), przekazy pocztowe, worki M, cekogramy (druki dla ociemniałych), przesyłki masowe, niepowszechne (tzw. umowne) usługi pocztowe w obrocie krajowym: przesyłki zawierające obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, przesyłki aglomeracja, przesyłki hybrydowe, przesyłki listowe masowe, przesyłki reklamowe masowe, paczki pocztowe PLUS (o masie kg, w tym z zadeklarowaną wartością), przesyłki na warunkach szczególnych (w tym polecone i z zadeklarowaną wartością), E-Przesyłki, przesyłki pobraniowe (z przekazaniem kwoty pobrania na rachunek bankowy albo na wskazany adres; w tym z zadeklarowaną wartością), przesyłki gabarytowe, przesyłki biznesowe, paczki pocztowe dedykowane, telegramy pocztowe, usługi kurierskie Pocztex, druki bezadresowe, niepowszechne (tzw. umowne) usługi pocztowe w obrocie zagranicznym: consignment, usługi kurierskie EMS. Sprzedaż usług pocztowych W omawianym okresie operator publiczny zrealizował ponad 2,0 mld usług pocztowych (powszechne usługi pocztowe oraz umowne usługi pocztowe, w tym kurierskie), co przełożyło się na ponad 4,7 mld zł przychodu. Zdecydowaną większość usług pocztowych, zarówno jeśli chodzi o wolumen, jak i przychody, stanowiły powszechne usługi pocztowe. Poczta Polska zrealizowała prawie 1,4 mld tego typu usług, co przełożyło się na prawie 4,0 mld zł przychodu. Ich udział w wolumenie sprzedanych usług pocztowych wyniósł ok. 68,2%, a w przychodach niemal 84,4%. Istotną pozycją były także umowne usługi pocztowe, jednak bardzo duży udział w wolumenie miały tu druki bezadresowe (jednocześnie nieodgrywające większej roli w przychodach). Urząd Komunikacji Elektronicznej 19

20 Wykres 5. Usługi pocztowe Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym struktura według wolumenu i przychodów 100% 90% 80% 31,75% 15,64% 70% 60% 50% 40% 30% 68,25% 84,36% 20% 10% 0% wg wolumenu wg przychodów umowne usługi pocztowe powszechne usługi pocztowe Analiza danych ilościowych i wartościowych dotyczących obrotu generowanego przez operatora publicznego w segmencie usług powszechnych pokazuje, że: 88,1% wszystkich usług powszechnych realizowanych było w postaci przesyłek listowych; obrót ten w konsekwencji wygenerował 80,3% przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług powszechnych, przesyłki reklamowe stanowiły 6,7% wolumenu usług powszechnych i Poczta Polska uzyskała z nich 3,1% przychodu realizowanego na wszystkich usługach powszechnych, przekazy pocztowe mają 3,9% udziału w wolumenie powszechnych usług pocztowych, ale generują prawie 2,5-krotnie większy odsetek przychodów uzyskiwanych z usług powszechnych (ok. 9,3%), paczki pocztowe, pomimo że stanowią zaledwie 1,3% wolumenu usług powszechnych, generują 7,3% przychodów z tej grupy usług. Wykres 6. Powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym struktura według wolumenu 75,73% 12,37% 4,15% 2,53% 5,21% 3,87% przesyłki listowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki listowe w obszarze niezastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze niezastrzeżonym przekazy pocztowe 1,34% paczki pocztowe 0,01% przesyłki dla ociemniałych Urząd Komunikacji Elektronicznej 20

21 Wykres 7 Powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym struktura według przychodów 62,02% 18,25% 1,77% 1,37% 16,59% 9,32% 7,27% przesyłki listowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki listowe w obszarze niezastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze niezastrzeżonym przekazy pocztowe paczki pocztowe 0,00% przesyłki dla ociemniałych Analiza danych ilościowych i wartościowych dotyczących obrotu generowanego przez operatora publicznego w segmencie przesyłek listowych realizowanych w ramach powszechnych usług pocztowych wskazuje, że 63,6% wszystkich przesyłek listowych realizowanych było w postaci przesyłek nierejestrowanych (tzw. zwykłych) i obrót ten wygenerował 43,9% przychodów uzyskanych z przesyłek listowych. Należy dodać, że 81,5% wszystkich nierejestrowanych przesyłek listowych to przesyłki ekonomiczne w obrocie krajowym, które wygenerowały 72,9% przychodów uzyskanych z nierejestrowanych przesyłek listowych. Wykres 8. Przesyłki listowe Poczty Polskiej realizowane w ramach powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym struktura według wolumenu i przychodów 100% 0,08% 0,26% 90% 80% 70% 36,28% 55,89% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63,64% wg wolumenu 43,85% wg przychodów z zadeklarowaną wartością polecone nierejestrowane Urząd Komunikacji Elektronicznej 21

22 Placówki pocztowe Według stanu na koniec 2012 roku Poczta Polska świadczyła swoje usługi w 8459 placówkach pocztowych placówek zlokalizowanych było na terenach miejskich, natomiast 4399 na terenach wiejskich. W tej liczbie było 3701 placówek prowadzonych przez agentów pocztowych. Od kilku lat obserwowana jest tendencja zmniejszania przez Pocztę Polską liczby placówek. Spadek został zahamowany w 2007 roku, kiedy liczba placówek wzrosła, ale w latach była nadal zmniejszana. Natomiast w latach liczba ta wzrosła przybyło odpowiednio 18 i 76 placówek. Wykres 9. Liczba placówek Poczty Polskiej w latach miasto wieś Ogólnopolska sieć placówek pocztowych umożliwiająca dotarcie do wszystkich, także potencjalnych, klientów jest ogromnym atutem Poczty Polskiej w porównaniu do innych operatorów działających na polskim rynku. Tak rozległa sieć pocztowa mogłaby być dla operatora publicznego dodatkowym istotnym źródłem przychodów w chwili udostępnienia jej innym operatorom, pod warunkiem prawidłowego skalkulowania kosztów i ustalenia opłat za dostęp na odpowiednim poziomie. Jednak w sytuacji, kiedy Poczta Polska nie umożliwiała innym operatorom pocztowym dostępu do swojej sieci i w związku z tym nie czerpała z tego korzyści, utrzymanie sieci w całości obciążało koszty przedsiębiorstwa i zmuszało do działań reorganizacyjnych, np. przekształcania nierentownych urzędów pocztowych w agencje. W 2009 roku wymagania dotyczące rozmieszczenia placówek na terenie kraju zostały ograniczone. Zmieniono wówczas 44 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5, poz. 34, z późn. zm.) dotyczący wymagań co do rozmieszczenia placówek pocztowych operatora publicznego. Zmiany te polegały na tym, że: ustalono, że jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 7000 mieszkańców na terenie miast (wcześniej nie było określone, że ma to być placówka stała), jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km 2 powierzchni na obszarach wiejskich (wcześniej był to obszar 65 km 2 ), w każdej gminie, z zastrzeżeniem dotyczącym gmin wiejskich liczących poniżej 5000 mieszkańców, powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka operatora; Urząd Komunikacji Elektronicznej 22

23 wcześniej nie było określone, że ma to być placówka stała i nie było zastrzeżenia dotyczącego gmin wiejskich liczących poniżej 5000 mieszkańców, dopuszczono objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5000 mieszkańców obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem że lokalizacja taka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie obsługiwanym przez tę placówkę i lokalizację uzgodniono z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wcześniej dotyczyło to gmin poniżej 2500 mieszkańców i nie było określone, że ma to być placówka stała. Zmiany wprowadzone w 2009 roku przy jednoczesnym pozostawieniu wymogu utrzymania stałej liczby placówek (8240) stwarzały tylko teoretyczną możliwość zmniejszenia liczby placówek na nierentownych obszarach wiejskich. W praktyce przepis określający liczbę placówek uniemożliwiał racjonalizację sieci placówek, ponieważ zmuszał Pocztę Polską, aby w miejsce każdej likwidowanej placówki (np. wiejskiej), tworzyła inną placówkę (np. miejską), niezależnie od stopnia zapotrzebowania na usługi na danym obszarze. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe przyjęto rozwiązanie polegające na rezygnacji z ustalania liczby placówek pocztowych. W gestii ministra właściwego ds. łączności pozostawiono ustalenie rozporządzeniem jedynie sposobu ich rozmieszczenia. Wartości parametrów osiągniętych przez Pocztę Polską na koniec 2012 roku w odniesieniu do minimalnych wymagań w zakresie dostępności do sieci placówek pocztowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 6. Spełnienie przez Pocztę Polską warunków dostępności powszechnych usług pocztowych. Kryterium dostępności według rozporządzenia MI Na terenie kraju powinno być uruchomionych co najmniej 8240 placówek operatora rozmieszczonych z uwzględnieniem występującego na danym obszarze zapotrzebowania na usługi. Jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 7000 mieszkańców na terenie miast. Jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km 2 powierzchni na obszarach wiejskich. W każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka operatora. Dopuszcza się objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5000 mieszkańców obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem że: 1) lokalizacja taka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie obsługiwanym przez tę placówkę, Stopień spełnienia na Kryterium spełnione 8459 placówek pocztowych (urzędów pocztowych, filii urzędów pocztowych i agencji pocztowych) oraz 13 punktów pocztowych, które nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników dostępności do sieci placówek. Kryterium spełnione średni wskaźnik wynosi 5700 mieszkańców przypadających na jedną placówkę. Kryterium spełnione średni wskaźnik wynosi 66,18 km 2 powierzchni przypadającej na jedną placówkę. Kryterium spełnione w przypadku 11 gmin placówki są w miejscowościach będących siedzibami władz tych gmin, ale położonych poza obszarem gminy. Kryterium spełnione. Urząd Komunikacji Elektronicznej 23

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013 Warszawa, maj 2014 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie rynku usług pocztowych... 6 2.1. Prawo krajowe...6 2.2. Prawo europejskie...7

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014 Warszawa, maj 2015 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie rynku usług pocztowych... 7 2.1. Prawo krajowe...7 2.2. Prawo europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2011 roku

Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2011 roku Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2011 roku Warszawa, czerwiec 2012 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie rynku usług pocztowych... 6 2.1. Prawo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 9..0 r. ul. Wspólna 0, 00-90 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-0A-98/ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badania

Analiza wyników badania Komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wyników kontroli procedur rozpatrywania reklamacji powszechnych usług pocztowych przeprowadzonej w jednostkach Poczty Polskiej. Do zadań Prezesa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ Warszawa 2009 1 S P I S T R E Ś C I S T

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o usługach pocztowych /druk nr 743/.

o rządowym projekcie ustawy o usługach pocztowych /druk nr 743/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 1377-A IV kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM RZĄDOWYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-ROZWÓJ-PRACA o rządowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Strategia Regulacyjna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rynku usług pocztowych na lata 2009 2011

Strategia Regulacyjna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rynku usług pocztowych na lata 2009 2011 Strategia Regulacyjna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rynku usług pocztowych na lata 2009 2011 Luty 2009 Spis treści WSTĘP... 3 MISJA, WARTOŚCI, WIZJA... 4 USTAWOWE ZADANIA PREZESA

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie.

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. Wersja archiwalna IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. 31.07.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2015 - Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 67, poz. 678. o zmianie ustawy o łączności Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 15 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 7.11.2012r. Strona internetowa www.mpk.wroc.pl FZ/I/ 219 /12

Wrocław, 7.11.2012r. Strona internetowa www.mpk.wroc.pl FZ/I/ 219 /12 Wrocław, 7.11.2012r. Strona internetowa www.mpk.wroc.pl FZ/I/ 219 /12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE

POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE PRZESYŁKI LISTOWE 1. Przesyłka listowa nierejestrowana, w tym nadana na poste restante do 50 g 1,35 2,10 1,55 2,30 ponad 100 g do 350 g ponad 350 g do 500 g ponad 500 g do 1000

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu Numer ogłoszenia: 123823-2013; data zamieszczenia: 25.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl z 6 2015-12-01 15:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe

Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe MINISTERSTWO Projekt z dnia 19 marca 2010 r. INFRASTRUKTURY Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe Warszawa Spis treści : STR. 1) Aktualny stan stosunków społecznych w sektorze pocztowym...3 2) Aktualny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629.

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629. Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g., wysyłek paczek oraz

Bardziej szczegółowo

Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku

Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie rynku usług pocztowych... 6 2.1. Prawo krajowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Wierzyca, Ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Wierzyca, Ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiazki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca/zwiazek_gmin_wierzyca Starogard Gdański:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ AG.272.12.2013.HS Opole, 2013-12-10 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci napisu,

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 45 2978 Poz. 236 236 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych- Nr sprawy 23/ZP/2012

Odpowiedzi na pytania. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych- Nr sprawy 23/ZP/2012 Piekary Śląskie, dnia 18.12.2012 r. WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY Odpowiedzi na pytania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych- Nr sprawy 23/ZP/2012 Zgodnie z art. 38 ust.1

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Departament Rynku Pocztowego

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Departament Rynku Pocztowego URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Departament Rynku Pocztowego Ocena przystosowania placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych w 2008 r. na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746. znak: OL-WAG-29-07-JP/14 Lublin, dnia 19.09.2014 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r. LWA 4101-05-04/2010 P/10/173 Pan Andrzej Ners Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa 2013 1 S P I S T R E Ś C I S T R O N A Rozdział I. PRZESYŁKI LISTOWE NIEREJESTROWANE 3 Rozdział II. PRZESYŁKI POLECONE

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6305-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015 za miesiąc maj 2015 3 12 czerwca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 670 UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POCZTA POLSKA. PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POCZTA POLSKA. PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ Warszawa 2008 1 S P I S T R E Ś C I S T

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918. PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918. PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918 PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Oświęcim: Świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Góra: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Informator: Technik usług pocztowych i finansowych 421108 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH DO ODDAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH DO ODDAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A. REGULAMIN DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH DO ODDAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A. 1 Regulamin dostępu operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane Nr sprawy: DAO-271-152/14 Zakopane, dnia 02.12.2014r Zapytanie ofertowe Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013 OR.272.7.2013 Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo