s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48"

Transkrypt

1 s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: /

2 Szanowni Klienci! Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ oddajemy w Wasze rêce katalog okuæ, prowadnic, zawiasów, nóg i innych akcesoriów meblowych dostêpnych w naszych hurtowniach. Dziêki bogatej ofercie towarowej (2800 pozycji asortymentowych) dajemy Wam rzadko spotykan¹ swobodê wyboru. Jesteœmy najwiêksz¹ firm¹ zajmuj¹c¹ siê produkcj¹ i paczkowaniem towarów tej bran y z przeznaczeniem na sprzeda i prezentacje w sieci supermarketów i sklepów detalicznych w Polsce po³udniowej. Nasza siedziba znajduje siê w Bytomiu, jednym z wiêkszych miast Górnego Œl¹ska, dogodnie po³o ona w pobli u g³ównych dróg tranzytowych. Nazwa REMONTEX ju od 10 lat kojarzy siê naszym klientom z pewnoœci¹ i niezawodnoœci¹. A przecie pocz¹tkowo œwiadczyliœmy us³ugi w wyposa aniu mieszkañ i domów, i dopiero póÿniej, stopniowo zaczêliœmy siê zajmowaæ tak e handlem. Obecnie œwiadczymy pe³ny wachlarz us³ug zwi¹zanych z importem, konfekcjonowaniem, handlem i dystrybucj¹ okuæ, prowadnic, zawiasów... - ogólnie mówi¹c: akcesoriów meblowych. Rok 2000, dla wielu prze³omowy i niezwyk³y, dla nas jest tylko kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju. Wci¹ bowiem powiêkszamy nasz¹ ofertê towarow¹ oraz grono naszych partnerów. Dzieñ po dniu nawi¹zujemy nowe kontakty z partnerami w kraju i za granic¹. Rok po roku zyskujemy miano firmy licz¹cej siê coraz bardziej na rynku polskim i miêdzynarodowym. Mamy nadziejê, e tak e przy okazji tego katalogu powiêkszy siê grono naszych przyjació³ - partnerów w biznesie i zadowolonych klientów. Polecaj¹c siê Waszej ³askawej pamiêci, zapraszamy do nas REMONTEX s.c. Danuta i Bo ydar Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 Dziêkujemy firmom: AMBOS, AMSTRONG, AXA, CONFALONIERI, DANCO, DONATI, EUREKA, FAM, FGV, FOMIX, GIEFFE, PLASTIC ROMAGNA, REJS, SISO, VIBO za udostêpnienie materia³ów wykorzystanych w niniejszym katalogu Przedruk w ca³oœci lub we fragmentach bez wiedzy i zgody REMONTEX s.c zabroniony

3 Ogólne warunki współpracy handlowej Bytom, listopad 2000 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Szanowni Państwo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami poniższej umowy, wierzymy, że jej szczegółowa znajomość przez obie strony pomoże nam w realizacji owocnej i bezproblemowej współpracy. 1. Warunki techniczne REMONTEX s.c. sprzedaje przedstawione w katalogu wyroby na poniższych warunkach wyłącznie klientom branżowym (prowadzącym działalność stolarską, ogólnobudowlaną lub handlową w wymienionych branżach) i wymaga przesłania kopii wpisu do ewidencji lub kopii wpisu do rejestru handlowego oraz dowodu nadania numeru NIP. Sprzedaż dla klientów indywidualnych odbywa się na warunkach ogólnych w sklepie firmowym lub poprzez sieć supermarketów i sklepów branżowych. 2. Sporządzanie zamówienia Każdy artykuł posiada numer kodowy, zawierający informacje na temat: grupy towaru (pierwsza część kodu - litera i cyfry) pozycji w grupie (druga część kodu - dwie cyfry) Przy zamówieniu należy każdorazowo posługiwać się kodem i nazwą towaru, ponieważ tylko takie zamówienie stanowi podstawę do zwrotu nie zamówionych towarów. W przypadku wystąpienia na zamówieniu niezgodności pomiędzy nazwą a kodem towaru, zamówienie na niezgodną pozycję zostanie zrealizowane po telefonicznym potwierdzeniu poprawnego kodu lub nazwy towaru. Zamawiana ilość zawsze powinna odpowiadać wielokrotności ilości w opakowaniu określonej w katalogu oraz w cenniku przy numerze kodowym artykułu. Zamówienia można składać faksem (w załączeniu proponowany wzór formularza zamówienia) lub em. Po otrzymaniu zamówienia, firma sprawdza możliwość realizacji i potwierdza je faksem lub em zwrotnym. Brak anulowania zamówienia w dniu otrzymania jego potwierdzenia spowoduje jego realizację. 3. Termin i sposób realizacji zamówienia Realizacja zamówienia następuje w terminie uzgodnionym przez strony i podanym na potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niewystarczających ilości towaru w naszym magazynie zamówienie jest realizowane częściowo a brakująca część zamówienia będzie zrealizowana w najbliższym możliwym terminie. Chyba, że zamówienie zostanie pisemnie anulowane nie później niż 24 godziny od otrzymania faktury za pierwszą część zamówienia. Nie ma możliwości zmiany potwierdzonego zamówienia z określonym terminem realizacji. Wyjątkowe opóźnienie w realizacji zamówienia nie daje podstaw do jego unieważnienia, ani do wypłaty przez firmę jakichkolwiek odszkodowań. 4. Ceny i upusty Ceny w cenniku, który stanowi integralny załącznik tej umowy zostały podane bez podatku VAT; są to ceny hurtowe lub specjalne. Ustalane są w zależności od aktualnych warunków gospodarczych i mogą być bez uprzedzenia zmienione, chyba, że dodatkowa umowa handlowa określa inne warunki (np. 14 dniowy termin informowania o zmianie cen). Prosimy, zatem zawsze o podawanie ustalonych cen na zamówieniu i dokładne sprawdzanie cen na potwierdzeniu zamówienia. Od cen hurtowych udzielamy następujących upustów: za każdy zł wartości zamówienia upust w wysokości 1% wartości faktury netto jednak nie więcej niż 10% (upust wartościowy), od faktur o wartości powyżej zł rabat negocjowany REMONTEX s.c. strona 1

4 Ogólne warunki współpracy handlowej Bytom, listopad 2000 indywidualnie. Od cen specjalnych upustów nie udzielamy. W przypadku zakupu towarów po cenach hurtowych i specjalnych klient otrzymuje dwie faktury, pierwsza z towarami w cenach hurtowych i rabatem wartościowym, druga z towarami w cenach specjalnych. 5. Regulowanie należności Forma zapłaty za realizację zamówienia jest podana na potwierdzeniu zamówienia. Możliwe są następujące warunki płatności: gotówką w kasie, gotówką przy odbiorze, przekazem przy odbiorze towaru za zaliczeniem, przelewem. Przy długiej współpracy firma udziela kredytów kupieckich. Od nieuregulowanych w terminie płatności będą naliczane odsetki za zwłokę. 6. Wyroby sprowadzane na zamówienie Możliwe jest zamówienie towarów z katalogu, w opcjach nie będących w stałej sprzedaży po uprzednim pisemnym złożeniu zamówienia, ustaleniu i potwierdzeniu ceny, ilości, terminu realizacji i warunków dostawy. 7. Warunki dostawy Firma REMONTEX s.c. proponuje następujące warunki dostawy: odbiór własny, transport firmowy REMONTEX, Spedpol, kolej. Przewóz odbywa się na ryzyko odbiorcy. Odpowiedzialność za dostawę kończy się w momencie opuszczenia przez towary magazynu (z wyjątkiem transportu firmowego). Wszelkie zastrzeżenia ilościowe i jakościowe, odnośnie zamówionego towaru należy zgłosić niezwłocznie faksem lub listem poleconym, nie później jednak, niż w ciągu trzech dni od daty odbioru dostawy. Po tym terminie reklamacje mogą nie zostać uwzględnione. 8. Spory Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu mają charakter orientacyjny. Remontex s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w oferowanych towarach przedstawionych w tym katalogu, bez uprzedniego powiadamiania. Wiążące informacje na temat zamawianych towarów można uzyskać w dziale handlowym firmy. Spory w sprawach nieuregulowanych powyższą umową będą rozstrzygane na podstawie kodeksu cywilnego. 9. Postanowienia końcowe Umowa powyższa obowiązuje od dnia 15 października 2000r. po jej zaakceptowaniu i podpisaniu, do czasu zastąpienia jej nową umową, w przypadku nie zaakceptowania nowej umowy powyższa przestaje obowiązywać po upływie 14 dni od wprowadzenia nowej. Jeśli akceptujecie Państwo podane warunki prosimy o podpisanie umowy (2 egz.) i odesłanie jej (1 egz.) listem poleconym. Akceptuję warunki niniejszej umowy: Czytelny podpis Data Pieczątka firmowa osoby upoważnionej REMONTEX s.c. strona 2

5 s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: / FORMULARZ ZAMÓWIENIA nr... (data bie ¹ca) (nazwa zamawiaj¹cego) Zamawiam nastêpuj¹ce artyku³y z waszej oferty towarowej: l.p. kod artyku³u nazwa towaru cena za sztukê/komplet iloœæ sztuk/kompletów Zobowi¹zujê siê odebraæ wy ej zamówione towary: w³asnym transportem* po przes³aniu transportem firmowym do po przes³aniu SPEDPOL-em do Nale noœæ za realizacjê zamówienia zostanie op³acona: gotówk¹ przy odbiorze* przelewem na konto w terminie do dni* Uwagi: nazwa magazynu, hurtowni, firmy nazwa magazynu, hurtowni, firmy po przes³aniu kolej¹ do * nazwa magazynu, hurtowni, firmy w terminie do dok³adna data * * * niepotrzebne skreœliæ Sk³adaj¹cy zamówienie Przyjmuj¹cy zamówienie Imiê i Nazwisko Imiê i Nazwisko Podpis, piecz¹tka Podpis, piecz¹tka

6 26

7 26 Klej JOWAT-Plastik KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH N1 12 uwagi: do klejenia PCV oraz innych tworzyw sztucznych, folii ze sob¹ oraz z drewnem, skór¹, tekstyliami i podobnymi materia³ami odporny na dzia³anie warunków atmosferycznych kolor jasno ó³ty produkt ³atwopalny, przechowywaæ w temperaturze C Klej RAKOLL Express 25 uwagi: 1kg N1 09 (1 kg) N1 06 (12 kg) klej do drewna twardego, szczególnie zalecany do krzese³, ³awek itp. klejenie korpusów; rêczne klejenie ko³ków; klejenie na styk i blokowe drewna twardego, miêkkiego i p³yt wiórowych; sklejanie p³yt ze sob¹ kolor ó³tawy, po wyschniêciu jasnobr¹zowy; produkt wodoodporny; spoina o bardzo dobrej wytrzyma³oœci mechanicznej, odporna na obci¹ enia dynamiczne i statyczne przechowywaæ w temperaturze pokojowej produkt szkodliwy i r¹cy 1 kg, 12 kg Klej RAKOLL Express 15 uwagi: N1 05 (70 ml) N1 08 (1 kg) N1 04 (13 kg) uniwersalny klej o krótkim czasie wi¹zania i dobrej wytrzyma³oœci mechanicznej spoiny wszechstronne: oklejanie powierzchni laminatami; klejenie korpusów i monta owe; klejenie na styk drewna miêkkiego i p³yty wiórowej; oklejanie okleinami naturalnymi w procesie na zimno ; rêczne klejenie mebli skrzyniowych; ³¹czenie p³yt ze sob¹ kolor bia³y; nie wywo³uje przebarwieñ drewna; produkt wodoodporny przechowywaæ w temperaturze pokojowej 70 ml, 1 kg, 13 kg 26-1

8 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Klej RAKOLL GXL-3 N1 10 (1 kg) uwagi: klej na bazie polioctanu winylu o dobrej wodoodpornoœci; wi¹ e bardzo szybko w podwy szonych temperaturach; mo liwe s¹ niezwykle krótkie czasy prasowania; spoina klejowa po stwardnieniu posiada dobr¹ odpornoœæ termiczn¹ i wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ do klejenia okien, drzwi i innych elementów budowlanych w pomieszczeniach wilgotnych; okleinowanie powierzchni okleinami papierowymi; klejenie pr¹dami wysokiej czêstotliwoœci; okleinowanie w procesach stacjonarnych; klejenie na styk i blokowe drewna twardego, miêkkiego oraz p³yt wiórowych kolor bia³y, spoina wodoodporna przechowywaæ w temperaturze powy ej zera 1kg Klej RAKOLL Duplit AL N1 03 (klej) N1 19 (utwardzacz) uwagi: klej na bazie polioctanu winylu; poprzez reakcje z utwardzaczem Duplit AL tworzy wodoodporn¹ spoinê klejow¹ wszechstronne: wodoodporne spoiny przy produkcji okien, drzwi, schodów; oklejanie powierzchni laminatami; klejenie korpusów i monta owe z jednostronnym podgrzewaniem; klejenie na styk i blokowe drewna miêkkiego, twardego i p³yt wiórowych; klejenie pr¹dami wysokiej czêstotliwoœci kolor bia³y (w po³¹czeniu z utwardzaczem - bezbarwny); produkt wodoodporny; wysoka wytrzyma³oœæ i odpornoœæ temperaturowa spoin klej nale y stosowaæ w po³¹czeniu z utwardzaczem RAKOLL Duplit Härter; przechowywaæ w temperaturze C 1kg 26-2

9 26 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH Klej RAKOLL na gor¹co N1 17 kolor: czerñ, biel, br¹z klej stosuje siê w maszynach nanosz¹cych obrze e laminowe na krawêdzie p³yt wiórowych 25 kg (worek) Pa³eczki korekcyjne N1 15 kolor: biel, czerñ, sosna, d¹b rustikal, d¹b sedan, mahoñ do naprawy drobnych uszkodzeñ mechanicznych powierzchni mebla 10 sztuk 26-3

10 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Klej GXL-3 N1 11 warunki. stosowania: klej na bazie polioctanu winylu, o wodoodpornoœci w grupie D3; do sklejania okien, drzwi, elementów wbudowanych w pomieszczeniach wilgotnych, mebli które bêd¹ u ywane w tropiku, sklejania paneli pod³ogowych, materia³ów blokowych z drewna miêkkiego i twardego - temp. pomieszczenia, materia³u kleju C - punkt bia³y +7 C - wilgotnoœæ drewna 8-10% - czas otwarty 8-10 min. - elementy sklejone w okresie czasu otwartego z³¹czyæ i œcisn¹æ - ciœnienie prasowania: 0,1-0,8 N/mm 2 - naczynia z klejem szczelnie zamykaæ i przechowywaæ w temperaturze pokojowej 12 kg Klej TYTAN uniwersalny do kasetonów N0 07 warunki. stosowania: polimerowy klej do kasetonów styropianowych, lekkich kasetonów drewnianych i drewnopochodnych; charakteryzuje siê du ¹ si³¹ klejenia i szybkim czasem wi¹zania; po utwardzeniu daje elestyczn¹, bezbarwn¹ i wodoodporn¹ spoinê; stosuje siê do klejenia ekranów zagrzejnikowych, szk³a, korka, ceramiki, sztucznej skóry i wyk³adzin pod³ogowych do pod³o y cementowo-wapiennych, gipsowych, p³yt kartonowo-gipsowych i drewnianych - temperatura pracy >10 C - czas pracy sekund - czas schniêcia minut - przechowywaæ w temperaturze od -10 C do +30 C 0,5L 26-4

11 26 Klej TYTAN Vicol KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH N0 10 (0,04l - tubka) N0 11 (0,2 kg) N0 12 (1,0 kg) N0 13 (5,5 kg) warunki. stosowania: klej jest przeznaczony do klejenia na zimno drewna z drewnem, tkaninami, tworzywami sztucznymi i papierem - temperatura pracy od +15 C do +25 C - pe³na wytrzyma³oœæ spoiny - po 24 godzinach - wilgotnoœæ klejonego drewna nie powinna przekraczaæ 12% - przechowywaæ w temperaturze od +5 C do +25 C 0,04L, 0,2kg, 1kg, 5,5kg 26-5

12 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Klej TYTAN uniwersalny N0 09 warunki. stosowania: szybkowi¹ ¹cy, wodoodporny, bezbarwny klej, zalecany do klejenia kasetonów styropianowych, drewnianych i drewnopodobnych, glazury, parkietu, mozaiki parkietowej, ekranów zagrzejnikowych, ceramiki, szk³a, drewna, korka, sztucznej skóry, p³ytek poliestrowych, wyk³adzin pod³ogowych; wykazuje znakomit¹ przyczepnoœæ do takich powierzchni jak tynk cementowo-wapienny lub gipsowy, p³yty gipsowo-kartonowe lub drewniane; mo na go stosowaæ na zewn¹trz i wewn¹trz pomieszczeñ - czas wstêpnego utwardzenia min. - kleiæ w temperaturze powy ej +10 C kleiæ w dobrze wietrzonych pomieszczeniach 1L Klej TYTAN butapren N0 02 (0,2 L) N0 03 (0,8 kg) warunki. stosowania: do klejenia na zimno skóry naturalnej i sztucznej, gumy, tkanin, filcu, korka i ceramiki porowatej - temperatura pracy >18 C - pe³na wytrzyma³oœæ spoiny nastêpuje po 48 godzinach - przechowywaæ w temperaturze od +2 C 0,2 L, 0,8 kg 26-6

13 26 Silikon TYTAN uniwersalny KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH N0 20 (bezbarwny) N0 21 (bia³y) N0 22 (br¹zowy) wszechstronny uszczelniacz do zastosowañ wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ; doskonale wi¹ e szk³o, ceramikê, glazurê, aluminium - uszczelnianie okien i drzwi - uszczelnianie szyb wystawowych, znaków i tablic - uszczelnianie hudrauliki, kanalizacji - uszczelnianie przewodów i elektrycznych kana³ów kablowych - odpornoœæ na zmienne warunki atmosferyczne - odpornoœæ na promieniowanie ultrafioletowe - spoina elastyczna odporna na wilgoæ - kolor bia³y, bezbarwny, br¹zowy - przechowywaæ w temperaturze od -50 C do +150 C - czas utwardzania od 1 do 5 dni 310 ml Silikon TYTAN sanitarny N0 16 (bezbarwny) N0 17 (bia³y) silikon sanitarny jest szybkoutwardzalnym materia³em uszczelniaj¹cym, zawieraj¹cym œrodek grzybobójczy zapobiegaj¹cy powstawaniu pleœni; doskona³a przyczepnoœæ do szk³a, ceramiki, porcelany, metalu, drewna, tworzyw sztucznych; zalecany do u ytku w kuchni, ³azienkach oraz pomieszczeniach o du ej wilgotnoœci - uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych i laboratoryjnych - uszczelnianie obrze y wanien i umywalek oraz kabin prysznicowych i basenów - spoinowanie p³ytek ceramicznych i po³¹czeñ naro nych - uszczelnianie instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz rur i ³¹czników PCV - ulega utwardzeniu w kontakcie z powietrzem - spoina - niekurczliwa, niewykruszaj¹ca, elestyczna - kolor bia³y, bezbarwny - przechowywaæ w temperaturze od -40 C do +100 C - czas utwardzania od 1 do 5 dni 310 ml 26-7

14 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Silikon TYTAN neutralny N0 14 (bezbarwny) N0 15 (bia³y) silikon utwardza siê tworz¹c masê trwa³¹, elestyczn¹; wykazuje wyœmienit¹ przyczepnoœæ do powierzchni g³adkich i porowatych m.in. do szk³a, ceramiki, aluminium, PCV, betonu, ceg³y, drewna; produkt nie wymaga uprzedniego gruntowania powierzchni - szklenie standardowe i stykowe - uszczelnianie powierzchni pokrytych œrodkiem ochronnym - uszczelnianie obwodowe i po³¹czeñ dylatacyjnych - uszczelnianie i wype³nianie w przemyœle samochodowym, stoczniowym i lotniczym - nie podlega wp³ywom atmosferycznym - nie powoduje korozji metali - kolor bia³y, bezbarwny - przechowywaæ w temperaturze od 0 C do +25 C - czas utwardzania od 1 do 5 dni 310 ml Silikon TYTAN akryl N0 00 do u ytku wewnêtrznego i zewnêtrznego do pomieszczeñ; charakteryzuje siê doskona³¹ przyczepnoœci¹ do powierzchni budowlanych (ceg³a, beton, tynk, drewno, gips); jest malowalny i bezzapachowy - uszczelnianie pêkniêæ w murach, balustradach, parapetach - po³¹czenia w technologii p³yt gipsowo-kartonowych - naprawy tynków przed malowaniem - uszczelnianie ram okiennych i drzwiowych - uszczelnianie gazobetonu - kolor bia³y - przechowywaæ w temperaturze powy ej +5 C 310 ml 26-8

15 26 Silikon TYTAN szklarski KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH N0 18 (bezbarwny) N0 18 (bia³y) silikon szklarski jest szybkoutwardzalnym, jednosk³adnikowym silikonowym materia³em klej¹co-uszczelniaj¹cym; jako elastyczny uszczelniacz-lepik ma doskona³¹ przyczepnoœæ do wszystkich powierzchni g³adkich -szklanych, emaliowanych, metalowych, tworzyw sztucznych i wyrobów lakierowych - szklenie standardowe i stykowe lad, witryn, tafli szklanych, akwariów, œcian dzia³owych - uszczelnianie z³¹cz szklanych i œwietlików, konstrukcji metalowych oraz po³¹czeñ metalu z elementami z tworzyw sztucznych, urz¹dzeñ ch³odniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, z³¹cz w przemyœle stoczniowym - odpornoœæ na wysokie i niskie temperatury - odpornoœæ na promieniowanie ultrafioletowe - kolor bia³y, bezbarwny - przechowywaæ w temperaturze od -50 C do +150 C - czas utwardzania od 1 do 5 dni 310 ml Klej TYTAN do luster N0 05 do klejenia wszystkich typów luster klejenie luster dekoracyjnych i mozaikowych do p³ytek ceramicznych, p³yt styropianowych, p³yt gipsowo-kartonowych, drewna, betonu, metalu; klejenie materia³ów izolacyjnych: styropianu, we³ny mineralnej i sztywnych pianek poliuretanowych; klejenie innych materia³ów wykoñczeniowych - neutralny w stosunku do wszystkich powierzchni luster - odporny na wilgoæ - doskona³a przyczepnoœæ do powierzchni porowatych i g³adkich - produkt ³atwopalny - przechowywaæ w temperaturze +15 C 310 ml 26-9

16 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Klej do pistoletów na gor¹co N1 01 kolor: temp. miêkniêcia: czas otwarcia: lepkoœæ: wymiary: przeÿroczysty 82 ± 4 C 10 s ± 10% w temp. 180 C: 9400 ogólne, tkanina, metal, ozdoby, kable Ø11 mm, d³ugoœæ 200 mm klej termotopliwy, u ywaæ z pistoletem do klejania kod P kilogram pistolet do klejenia GLUEMATIC

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 e-mail: info@remontex.com.pl http://www.remontex.com.pl

Bardziej szczegółowo

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 e-mail: info@remontex.com.pl http://www.remontex.com.pl

Bardziej szczegółowo

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 e-mail: info@remontex.com.pl http://www.remontex.com.pl

Bardziej szczegółowo

s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: /

s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: / s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 e-mail: info@remontex.com.pl http://www.remontex.com.pl

Bardziej szczegółowo

s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: /

s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: / s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 e-mail: info@remontex.com.pl http://www.remontex.com.pl

Bardziej szczegółowo

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 e-mail: info@remontex.com.pl http://www.remontex.com.pl

Bardziej szczegółowo

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48

s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48 e-mail: info@remontex.com.pl http://www.remontex.com.pl

Bardziej szczegółowo

Soudal klej do drewna 66A, 250g, kremowy. Soudal klej do drewna 67A, 250g, bezbarwny

Soudal klej do drewna 66A, 250g, kremowy. Soudal klej do drewna 67A, 250g, bezbarwny Soudal klej do drewna 66A, 250g, kremowy Kod Kleimy: sul1012o250k072y Pojemność: 250g Cechy: Delikatnie pieniący się Kolor po utwardzeniu: kremowy Cena netto: 11,80 PLN Gotowy do użycia jednoskładnikowy

Bardziej szczegółowo

Prace murarsko-tynkarskie

Prace murarsko-tynkarskie Prace murarsko-tynkarskie Budowa domu - stan surowy otwarty (bez materiału) - powierzchnia netto Murowanie z cegły Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne

Bardziej szczegółowo

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL WWW.ALUMASTER.PL WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS KLEJE COSMOPUR 819 Prosty w użyciu, poliuretanowy klej do łączenia naroży w produkcji okien z aluminium. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ A PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Prace wykonywane codziennie: 1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 2437m². z tego - 589

Bardziej szczegółowo

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL Wyburzenia/ PARTER Nr pom. Nazwa pom. 1.1 HOL SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 35,0 wygładzenie ścian 68,0 Demontaż cokołu 10cm 1,8 Demontaż paneli ściennych PCV 45,0 Demontaż paneli

Bardziej szczegółowo

Nr NIP (przedsiębiorca)... Nr PESEL (osoba fizyczna)... FORMULARZ OFERTY

Nr NIP (przedsiębiorca)... Nr PESEL (osoba fizyczna)... FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ. pieczątka firmowa Wykonawcy Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP (przedsiębiorca)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2 zapraszają do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2 zapraszają do złożenia oferty Kościan dnia 17.12.2015 r. Znak sprawy - 6/ZO/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2 zapraszają do złożenia oferty 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

stosowania od -5 C do +30 C

stosowania od -5 C do +30 C Katalog produktów Pianki poliuretanowe Uszczelniacze silikonowe i akrylowe Uszczelniacze i kity Uszczelniacze dachowe i wodoodporne Kleje Produkty ognioodporne i żaroodporne Taśmy Środki czyszczące Poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, 1-100 Lubartów, tel.: (81) 855-6-1; fax (81) 855-6-58 obowi¹zuje od 01.11.014 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 600 - luzem w chwytakach

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

tel./fax ( 089) , , tel. ( 089 ) ROZCIEŃCZALNIKI

tel./fax ( 089) , , tel. ( 089 ) ROZCIEŃCZALNIKI ZAKŁAD PRODUKCYJNY Dorotowo 68 A, k/ Olsztyna, 11-034 Stawiguda tel./fax ( 089) 513-62-76, 513-62-90, tel. ( 089 ) 513-62-96 e-mail: biuro@dorex-dorotowo.pl www.dorex-dorotowo.pl ROZCIEŃCZALNIKI DOROTOWO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY USZCZELNIEÑ OKIEN I ELEWACJI AKCESORIA

SYSTEMY USZCZELNIEÑ OKIEN I ELEWACJI AKCESORIA SYSTEMY USZCZELNIEÑ KIEN I ELEWACJI AKCESRIA Przyk³ad zastosowania taœm uszczelniaj¹cych NVPRF Taœma uszczelniaj¹ca NVPRF FAI z kauczuku butylowego paroszczelna Taœma uszczelniaj¹ca NVPRF FA z EPDM paroprzepuszczalna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe nr 7-11-2015

Zapytanie cenowe nr 7-11-2015 Łódź, dnia 23.11. 2015 r. Zapytanie cenowe nr 7-11-2015 (dotyczy zakupu i dostawy środków czystości oraz artykułów do sprzątania ) Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

3M Technologie dla przemysłu. 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu. Szybkość. i wygoda. Zawsze pod ręką

3M Technologie dla przemysłu. 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu. Szybkość. i wygoda. Zawsze pod ręką 3M Technologie dla przemysłu 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu Szybkość i wygoda Zawsze pod ręką 3M Scotch-Weld Kleje w aerozolu Spray 74 do pianek Do tworzyw piankowych, materiałów

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW SIKA /ceny netto/ KLEJE I USZCZELNIACZE

CENNIK PRODUKTÓW SIKA /ceny netto/ KLEJE I USZCZELNIACZE CENNIK PRODUKTÓW SIKA /ceny netto/ tel./fax 14 681 38 18 tel./kom. 660 087 442 WARUNKI HANDLOWE KLEJE I USZCZELNIACZE Sikaflex 11FC a 300 ml / beżowy, biały, brązowy, ceglasty, czarny, szary, wiśnia /

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: Sprzedawca Symbol cyfrowy: 522[01] Oznaczenie tematu: II WPISUJE ZDAJĄCY Numer PESEL Data urodzenia PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Informacja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Soudal pomocny w małym remoncie

Soudal pomocny w małym remoncie Soudal pomocny w małym remoncie 1. Przyklejanie lustra do płytek ceramicznych i na tynkowaną ścianę Klej do luster 47A - wodoodporny, szybkoschnący klej montażowy do luster i konstrukcji szklanych. Odporny

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. usługa sprzątania pomieszczeń Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kalisz, ul.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. usługa sprzątania pomieszczeń Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kalisz, ul. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ/ załącznik do umowy usługa sprzątania pomieszczeń Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kalisz, ul. Kolegialna Wykaz sprzątanych

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski, dnia 07.10.2011r. Nr sprawy : PF-2370/13/11. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz. Gdyńskie Centrum Innowacji. tel. +48 58 698 21 23. fax +48 58 698 21 30. Jednostka Budżetowa. www.ppnt.gdynia.

Załącznik nr 1a do siwz. Gdyńskie Centrum Innowacji. tel. +48 58 698 21 23. fax +48 58 698 21 30. Jednostka Budżetowa. www.ppnt.gdynia. Załącznik nr 1a do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Część I sprzątanie budynku biurowego, budynku administracyjnego i hali łukowej wraz z serwisem dziennym toalet. 1 Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 9/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie

Zapytanie ofertowe nr 9/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie SP2.W.2710.9.2015 Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie Władysławowo, 16.11.2015 r. ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 2 84-120 Władysławowo Zapytanie ofertowe nr 9/2015 Zamawiający Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, FARB I ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, FARB I ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW1131 /-/ wz. ppłk Marek HELLER MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, FARB I ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SPRAWA ZP/22/2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA

UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA Załącznik Nr 12 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Nr DPS.DKA.1.02.2014 zawarta w dniu... r. pomiędzy : DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ 82-300 ELBLĄG, ul. PUŁASKIEGO 1c regon nr 170326876 konto : Bank Citi Handlowy O/Elbląg

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. W związku z realizacją projektu TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie

Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie Znak sprawy: ZP.271.23.2016 Śląskie, 12.04.2016

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ.

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. MARMOCOLOR SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. ZAKRES STOSOWANIA MARMOCOLOR jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

Dragon klej epoksydowy do metalu, 36ml. Dragon klej do parkietu akrylowy, 6kg

Dragon klej epoksydowy do metalu, 36ml. Dragon klej do parkietu akrylowy, 6kg Dragon klej epoksydowy do metalu, 36ml Kod Kleimy: dan1011oo36k296y Pojemność: 36ml Cechy: Kolor po utwardzeniu: szary Cena netto: 8,59 PLN KLEJ EPOKSYDOWY DO METALU. Profesjonalny, super mocny dwuskładnikowy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprząt./2015 Załącznik nr 1

Sprząt./2015 Załącznik nr 1 Sprząt./2015 Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Biura do spraw Substancji Chemicznych przy użyciu materiałów i środków chemicznych Wykonawcy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski Domy szeregowe Standard wykończenia Stan deweloperski 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy teren ogrodzony;

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

CPV 45.44.21.10-1 Malowanie budynków. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV 45.44.21.10-1 Malowanie budynków. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia Ogólny opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 17.02.2016 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pustostanów własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz: ul. Wojska Polskiego 58 m 3, 30; Bieniewicka

Bardziej szczegółowo

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA - stosowany do pielêgnacji i konserwacji elementów okiennych Zestaw konserwuj¹co-pielêgnuj¹cy COSMOKLAR Zestaw sk³ada siê z: - mleczko czyszcz¹co - pielêgnuj¹ce

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

Sika sikafloor 2530 W, 6kg, szary. Soudal silikon uniwersalny, 300ml, czarny

Sika sikafloor 2530 W, 6kg, szary. Soudal silikon uniwersalny, 300ml, czarny Sika sikafloor 2530 W, 6kg, szary Kod Kleimy: ska2111ooo6k573y Pojemność: 6kg Cena netto: 302,67 PLN Sikafloor -2530 W jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, barwną dyspersją wodną żywicy epoksydowej

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Produkty HENKEL. Marki: Ponal, Pattex, Ceresit

Produkty HENKEL. Marki: Ponal, Pattex, Ceresit Produkty HENKEL Marki: Ponal, Pattex, Ceresit Pattex Universal Classic Kleje kontaktowe formulacja bez cykloheksanu! ULEPSZONA FORMULACJA Pattex BUTAPREN Puszka: 300 ml, 800 ml, 5l Tubka 50 ml ZALETY:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ 1 2 Lokalizacja i teren Centrum Logistycznego znajduje się w mieście Jaworznie, dzielnicy Jeleń, na terenie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej przy zjeździe z autostrady

Bardziej szczegółowo

RAL KOLORYSTYKA ŒCIAN: - jasnosrebrzysto - szary o fakturze drobnoziarnistej lub g³adkiej RAL 7047

RAL KOLORYSTYKA ŒCIAN: - jasnosrebrzysto - szary o fakturze drobnoziarnistej lub g³adkiej RAL 7047 RAL 7035 RAL 9002 RAL 9001 RAL 9010 ŒCIANY ZEWNÊTRZNE - ELEWACJE Przewidywane wykoñczenie œcian w ró nych technikach i technologiach: - metodami tradycyjnymi w tynku, g³adkie i fakturowe malowane; - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl SPIS TREŒCI 1. BIURKA 2. KONTENERY 3. CZNIKI I DOSTAWKI 4. STO Y KONFERENCYJNE I OKOLICZNOŒCIOWE

Bardziej szczegółowo

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości.

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości. Rodzaje szkła Float - jest produkowane przez wylewanie stopionej masy szklanej na płynną kąpiel cynową, następnie poddawane jest dodatkowej obróbce ogniowej. Uzyskuje się w ten sposób idealnie gładką powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Długoletni kontakt z producentami pozwala nam zaoferować jedne z najlepszych cen na rynku!!!

Długoletni kontakt z producentami pozwala nam zaoferować jedne z najlepszych cen na rynku!!! jest kompleksową hurtownią, zajmującą się dystrybucją i importem artykułów metalowych, ściernych, elementów złącznych, okuć budowlanych, meblowych, narzędzi ręcznych, ogrodniczych, spawalniczych, elektronarzędzi,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPoż (wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i gospodarowania odpadami. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo