s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s.c. D. B. Dutkiewicz 41-907 Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: ++48 32 / 280 83 72 ODDZIA : 31-351 Kraków, ul. Katowicka 21 phone: ++48 12 / 636 58 48"

Transkrypt

1 s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: /

2 Szanowni Klienci! Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ oddajemy w Wasze rêce katalog okuæ, prowadnic, zawiasów, nóg i innych akcesoriów meblowych dostêpnych w naszych hurtowniach. Dziêki bogatej ofercie towarowej (2800 pozycji asortymentowych) dajemy Wam rzadko spotykan¹ swobodê wyboru. Jesteœmy najwiêksz¹ firm¹ zajmuj¹c¹ siê produkcj¹ i paczkowaniem towarów tej bran y z przeznaczeniem na sprzeda i prezentacje w sieci supermarketów i sklepów detalicznych w Polsce po³udniowej. Nasza siedziba znajduje siê w Bytomiu, jednym z wiêkszych miast Górnego Œl¹ska, dogodnie po³o ona w pobli u g³ównych dróg tranzytowych. Nazwa REMONTEX ju od 10 lat kojarzy siê naszym klientom z pewnoœci¹ i niezawodnoœci¹. A przecie pocz¹tkowo œwiadczyliœmy us³ugi w wyposa aniu mieszkañ i domów, i dopiero póÿniej, stopniowo zaczêliœmy siê zajmowaæ tak e handlem. Obecnie œwiadczymy pe³ny wachlarz us³ug zwi¹zanych z importem, konfekcjonowaniem, handlem i dystrybucj¹ okuæ, prowadnic, zawiasów... - ogólnie mówi¹c: akcesoriów meblowych. Rok 2000, dla wielu prze³omowy i niezwyk³y, dla nas jest tylko kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju. Wci¹ bowiem powiêkszamy nasz¹ ofertê towarow¹ oraz grono naszych partnerów. Dzieñ po dniu nawi¹zujemy nowe kontakty z partnerami w kraju i za granic¹. Rok po roku zyskujemy miano firmy licz¹cej siê coraz bardziej na rynku polskim i miêdzynarodowym. Mamy nadziejê, e tak e przy okazji tego katalogu powiêkszy siê grono naszych przyjació³ - partnerów w biznesie i zadowolonych klientów. Polecaj¹c siê Waszej ³askawej pamiêci, zapraszamy do nas REMONTEX s.c. Danuta i Bo ydar Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 Dziêkujemy firmom: AMBOS, AMSTRONG, AXA, CONFALONIERI, DANCO, DONATI, EUREKA, FAM, FGV, FOMIX, GIEFFE, PLASTIC ROMAGNA, REJS, SISO, VIBO za udostêpnienie materia³ów wykorzystanych w niniejszym katalogu Przedruk w ca³oœci lub we fragmentach bez wiedzy i zgody REMONTEX s.c zabroniony

3 Ogólne warunki współpracy handlowej Bytom, listopad 2000 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Szanowni Państwo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami poniższej umowy, wierzymy, że jej szczegółowa znajomość przez obie strony pomoże nam w realizacji owocnej i bezproblemowej współpracy. 1. Warunki techniczne REMONTEX s.c. sprzedaje przedstawione w katalogu wyroby na poniższych warunkach wyłącznie klientom branżowym (prowadzącym działalność stolarską, ogólnobudowlaną lub handlową w wymienionych branżach) i wymaga przesłania kopii wpisu do ewidencji lub kopii wpisu do rejestru handlowego oraz dowodu nadania numeru NIP. Sprzedaż dla klientów indywidualnych odbywa się na warunkach ogólnych w sklepie firmowym lub poprzez sieć supermarketów i sklepów branżowych. 2. Sporządzanie zamówienia Każdy artykuł posiada numer kodowy, zawierający informacje na temat: grupy towaru (pierwsza część kodu - litera i cyfry) pozycji w grupie (druga część kodu - dwie cyfry) Przy zamówieniu należy każdorazowo posługiwać się kodem i nazwą towaru, ponieważ tylko takie zamówienie stanowi podstawę do zwrotu nie zamówionych towarów. W przypadku wystąpienia na zamówieniu niezgodności pomiędzy nazwą a kodem towaru, zamówienie na niezgodną pozycję zostanie zrealizowane po telefonicznym potwierdzeniu poprawnego kodu lub nazwy towaru. Zamawiana ilość zawsze powinna odpowiadać wielokrotności ilości w opakowaniu określonej w katalogu oraz w cenniku przy numerze kodowym artykułu. Zamówienia można składać faksem (w załączeniu proponowany wzór formularza zamówienia) lub em. Po otrzymaniu zamówienia, firma sprawdza możliwość realizacji i potwierdza je faksem lub em zwrotnym. Brak anulowania zamówienia w dniu otrzymania jego potwierdzenia spowoduje jego realizację. 3. Termin i sposób realizacji zamówienia Realizacja zamówienia następuje w terminie uzgodnionym przez strony i podanym na potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niewystarczających ilości towaru w naszym magazynie zamówienie jest realizowane częściowo a brakująca część zamówienia będzie zrealizowana w najbliższym możliwym terminie. Chyba, że zamówienie zostanie pisemnie anulowane nie później niż 24 godziny od otrzymania faktury za pierwszą część zamówienia. Nie ma możliwości zmiany potwierdzonego zamówienia z określonym terminem realizacji. Wyjątkowe opóźnienie w realizacji zamówienia nie daje podstaw do jego unieważnienia, ani do wypłaty przez firmę jakichkolwiek odszkodowań. 4. Ceny i upusty Ceny w cenniku, który stanowi integralny załącznik tej umowy zostały podane bez podatku VAT; są to ceny hurtowe lub specjalne. Ustalane są w zależności od aktualnych warunków gospodarczych i mogą być bez uprzedzenia zmienione, chyba, że dodatkowa umowa handlowa określa inne warunki (np. 14 dniowy termin informowania o zmianie cen). Prosimy, zatem zawsze o podawanie ustalonych cen na zamówieniu i dokładne sprawdzanie cen na potwierdzeniu zamówienia. Od cen hurtowych udzielamy następujących upustów: za każdy zł wartości zamówienia upust w wysokości 1% wartości faktury netto jednak nie więcej niż 10% (upust wartościowy), od faktur o wartości powyżej zł rabat negocjowany REMONTEX s.c. strona 1

4 Ogólne warunki współpracy handlowej Bytom, listopad 2000 indywidualnie. Od cen specjalnych upustów nie udzielamy. W przypadku zakupu towarów po cenach hurtowych i specjalnych klient otrzymuje dwie faktury, pierwsza z towarami w cenach hurtowych i rabatem wartościowym, druga z towarami w cenach specjalnych. 5. Regulowanie należności Forma zapłaty za realizację zamówienia jest podana na potwierdzeniu zamówienia. Możliwe są następujące warunki płatności: gotówką w kasie, gotówką przy odbiorze, przekazem przy odbiorze towaru za zaliczeniem, przelewem. Przy długiej współpracy firma udziela kredytów kupieckich. Od nieuregulowanych w terminie płatności będą naliczane odsetki za zwłokę. 6. Wyroby sprowadzane na zamówienie Możliwe jest zamówienie towarów z katalogu, w opcjach nie będących w stałej sprzedaży po uprzednim pisemnym złożeniu zamówienia, ustaleniu i potwierdzeniu ceny, ilości, terminu realizacji i warunków dostawy. 7. Warunki dostawy Firma REMONTEX s.c. proponuje następujące warunki dostawy: odbiór własny, transport firmowy REMONTEX, Spedpol, kolej. Przewóz odbywa się na ryzyko odbiorcy. Odpowiedzialność za dostawę kończy się w momencie opuszczenia przez towary magazynu (z wyjątkiem transportu firmowego). Wszelkie zastrzeżenia ilościowe i jakościowe, odnośnie zamówionego towaru należy zgłosić niezwłocznie faksem lub listem poleconym, nie później jednak, niż w ciągu trzech dni od daty odbioru dostawy. Po tym terminie reklamacje mogą nie zostać uwzględnione. 8. Spory Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu mają charakter orientacyjny. Remontex s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w oferowanych towarach przedstawionych w tym katalogu, bez uprzedniego powiadamiania. Wiążące informacje na temat zamawianych towarów można uzyskać w dziale handlowym firmy. Spory w sprawach nieuregulowanych powyższą umową będą rozstrzygane na podstawie kodeksu cywilnego. 9. Postanowienia końcowe Umowa powyższa obowiązuje od dnia 15 października 2000r. po jej zaakceptowaniu i podpisaniu, do czasu zastąpienia jej nową umową, w przypadku nie zaakceptowania nowej umowy powyższa przestaje obowiązywać po upływie 14 dni od wprowadzenia nowej. Jeśli akceptujecie Państwo podane warunki prosimy o podpisanie umowy (2 egz.) i odesłanie jej (1 egz.) listem poleconym. Akceptuję warunki niniejszej umowy: Czytelny podpis Data Pieczątka firmowa osoby upoważnionej REMONTEX s.c. strona 2

5 s.c. D. B. Dutkiewicz Bytom, ul. Zabrzañska 78 phone: / ODDZIA : Kraków, ul. Katowicka 21 phone: / FORMULARZ ZAMÓWIENIA nr... (data bie ¹ca) (nazwa zamawiaj¹cego) Zamawiam nastêpuj¹ce artyku³y z waszej oferty towarowej: l.p. kod artyku³u nazwa towaru cena za sztukê/komplet iloœæ sztuk/kompletów Zobowi¹zujê siê odebraæ wy ej zamówione towary: w³asnym transportem* po przes³aniu transportem firmowym do po przes³aniu SPEDPOL-em do Nale noœæ za realizacjê zamówienia zostanie op³acona: gotówk¹ przy odbiorze* przelewem na konto w terminie do dni* Uwagi: nazwa magazynu, hurtowni, firmy nazwa magazynu, hurtowni, firmy po przes³aniu kolej¹ do * nazwa magazynu, hurtowni, firmy w terminie do dok³adna data * * * niepotrzebne skreœliæ Sk³adaj¹cy zamówienie Przyjmuj¹cy zamówienie Imiê i Nazwisko Imiê i Nazwisko Podpis, piecz¹tka Podpis, piecz¹tka

6 26

7 26 Klej JOWAT-Plastik KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH N1 12 uwagi: do klejenia PCV oraz innych tworzyw sztucznych, folii ze sob¹ oraz z drewnem, skór¹, tekstyliami i podobnymi materia³ami odporny na dzia³anie warunków atmosferycznych kolor jasno ó³ty produkt ³atwopalny, przechowywaæ w temperaturze C Klej RAKOLL Express 25 uwagi: 1kg N1 09 (1 kg) N1 06 (12 kg) klej do drewna twardego, szczególnie zalecany do krzese³, ³awek itp. klejenie korpusów; rêczne klejenie ko³ków; klejenie na styk i blokowe drewna twardego, miêkkiego i p³yt wiórowych; sklejanie p³yt ze sob¹ kolor ó³tawy, po wyschniêciu jasnobr¹zowy; produkt wodoodporny; spoina o bardzo dobrej wytrzyma³oœci mechanicznej, odporna na obci¹ enia dynamiczne i statyczne przechowywaæ w temperaturze pokojowej produkt szkodliwy i r¹cy 1 kg, 12 kg Klej RAKOLL Express 15 uwagi: N1 05 (70 ml) N1 08 (1 kg) N1 04 (13 kg) uniwersalny klej o krótkim czasie wi¹zania i dobrej wytrzyma³oœci mechanicznej spoiny wszechstronne: oklejanie powierzchni laminatami; klejenie korpusów i monta owe; klejenie na styk drewna miêkkiego i p³yty wiórowej; oklejanie okleinami naturalnymi w procesie na zimno ; rêczne klejenie mebli skrzyniowych; ³¹czenie p³yt ze sob¹ kolor bia³y; nie wywo³uje przebarwieñ drewna; produkt wodoodporny przechowywaæ w temperaturze pokojowej 70 ml, 1 kg, 13 kg 26-1

8 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Klej RAKOLL GXL-3 N1 10 (1 kg) uwagi: klej na bazie polioctanu winylu o dobrej wodoodpornoœci; wi¹ e bardzo szybko w podwy szonych temperaturach; mo liwe s¹ niezwykle krótkie czasy prasowania; spoina klejowa po stwardnieniu posiada dobr¹ odpornoœæ termiczn¹ i wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ do klejenia okien, drzwi i innych elementów budowlanych w pomieszczeniach wilgotnych; okleinowanie powierzchni okleinami papierowymi; klejenie pr¹dami wysokiej czêstotliwoœci; okleinowanie w procesach stacjonarnych; klejenie na styk i blokowe drewna twardego, miêkkiego oraz p³yt wiórowych kolor bia³y, spoina wodoodporna przechowywaæ w temperaturze powy ej zera 1kg Klej RAKOLL Duplit AL N1 03 (klej) N1 19 (utwardzacz) uwagi: klej na bazie polioctanu winylu; poprzez reakcje z utwardzaczem Duplit AL tworzy wodoodporn¹ spoinê klejow¹ wszechstronne: wodoodporne spoiny przy produkcji okien, drzwi, schodów; oklejanie powierzchni laminatami; klejenie korpusów i monta owe z jednostronnym podgrzewaniem; klejenie na styk i blokowe drewna miêkkiego, twardego i p³yt wiórowych; klejenie pr¹dami wysokiej czêstotliwoœci kolor bia³y (w po³¹czeniu z utwardzaczem - bezbarwny); produkt wodoodporny; wysoka wytrzyma³oœæ i odpornoœæ temperaturowa spoin klej nale y stosowaæ w po³¹czeniu z utwardzaczem RAKOLL Duplit Härter; przechowywaæ w temperaturze C 1kg 26-2

9 26 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH Klej RAKOLL na gor¹co N1 17 kolor: czerñ, biel, br¹z klej stosuje siê w maszynach nanosz¹cych obrze e laminowe na krawêdzie p³yt wiórowych 25 kg (worek) Pa³eczki korekcyjne N1 15 kolor: biel, czerñ, sosna, d¹b rustikal, d¹b sedan, mahoñ do naprawy drobnych uszkodzeñ mechanicznych powierzchni mebla 10 sztuk 26-3

10 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Klej GXL-3 N1 11 warunki. stosowania: klej na bazie polioctanu winylu, o wodoodpornoœci w grupie D3; do sklejania okien, drzwi, elementów wbudowanych w pomieszczeniach wilgotnych, mebli które bêd¹ u ywane w tropiku, sklejania paneli pod³ogowych, materia³ów blokowych z drewna miêkkiego i twardego - temp. pomieszczenia, materia³u kleju C - punkt bia³y +7 C - wilgotnoœæ drewna 8-10% - czas otwarty 8-10 min. - elementy sklejone w okresie czasu otwartego z³¹czyæ i œcisn¹æ - ciœnienie prasowania: 0,1-0,8 N/mm 2 - naczynia z klejem szczelnie zamykaæ i przechowywaæ w temperaturze pokojowej 12 kg Klej TYTAN uniwersalny do kasetonów N0 07 warunki. stosowania: polimerowy klej do kasetonów styropianowych, lekkich kasetonów drewnianych i drewnopochodnych; charakteryzuje siê du ¹ si³¹ klejenia i szybkim czasem wi¹zania; po utwardzeniu daje elestyczn¹, bezbarwn¹ i wodoodporn¹ spoinê; stosuje siê do klejenia ekranów zagrzejnikowych, szk³a, korka, ceramiki, sztucznej skóry i wyk³adzin pod³ogowych do pod³o y cementowo-wapiennych, gipsowych, p³yt kartonowo-gipsowych i drewnianych - temperatura pracy >10 C - czas pracy sekund - czas schniêcia minut - przechowywaæ w temperaturze od -10 C do +30 C 0,5L 26-4

11 26 Klej TYTAN Vicol KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH N0 10 (0,04l - tubka) N0 11 (0,2 kg) N0 12 (1,0 kg) N0 13 (5,5 kg) warunki. stosowania: klej jest przeznaczony do klejenia na zimno drewna z drewnem, tkaninami, tworzywami sztucznymi i papierem - temperatura pracy od +15 C do +25 C - pe³na wytrzyma³oœæ spoiny - po 24 godzinach - wilgotnoœæ klejonego drewna nie powinna przekraczaæ 12% - przechowywaæ w temperaturze od +5 C do +25 C 0,04L, 0,2kg, 1kg, 5,5kg 26-5

12 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Klej TYTAN uniwersalny N0 09 warunki. stosowania: szybkowi¹ ¹cy, wodoodporny, bezbarwny klej, zalecany do klejenia kasetonów styropianowych, drewnianych i drewnopodobnych, glazury, parkietu, mozaiki parkietowej, ekranów zagrzejnikowych, ceramiki, szk³a, drewna, korka, sztucznej skóry, p³ytek poliestrowych, wyk³adzin pod³ogowych; wykazuje znakomit¹ przyczepnoœæ do takich powierzchni jak tynk cementowo-wapienny lub gipsowy, p³yty gipsowo-kartonowe lub drewniane; mo na go stosowaæ na zewn¹trz i wewn¹trz pomieszczeñ - czas wstêpnego utwardzenia min. - kleiæ w temperaturze powy ej +10 C kleiæ w dobrze wietrzonych pomieszczeniach 1L Klej TYTAN butapren N0 02 (0,2 L) N0 03 (0,8 kg) warunki. stosowania: do klejenia na zimno skóry naturalnej i sztucznej, gumy, tkanin, filcu, korka i ceramiki porowatej - temperatura pracy >18 C - pe³na wytrzyma³oœæ spoiny nastêpuje po 48 godzinach - przechowywaæ w temperaturze od +2 C 0,2 L, 0,8 kg 26-6

13 26 Silikon TYTAN uniwersalny KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH N0 20 (bezbarwny) N0 21 (bia³y) N0 22 (br¹zowy) wszechstronny uszczelniacz do zastosowañ wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ; doskonale wi¹ e szk³o, ceramikê, glazurê, aluminium - uszczelnianie okien i drzwi - uszczelnianie szyb wystawowych, znaków i tablic - uszczelnianie hudrauliki, kanalizacji - uszczelnianie przewodów i elektrycznych kana³ów kablowych - odpornoœæ na zmienne warunki atmosferyczne - odpornoœæ na promieniowanie ultrafioletowe - spoina elastyczna odporna na wilgoæ - kolor bia³y, bezbarwny, br¹zowy - przechowywaæ w temperaturze od -50 C do +150 C - czas utwardzania od 1 do 5 dni 310 ml Silikon TYTAN sanitarny N0 16 (bezbarwny) N0 17 (bia³y) silikon sanitarny jest szybkoutwardzalnym materia³em uszczelniaj¹cym, zawieraj¹cym œrodek grzybobójczy zapobiegaj¹cy powstawaniu pleœni; doskona³a przyczepnoœæ do szk³a, ceramiki, porcelany, metalu, drewna, tworzyw sztucznych; zalecany do u ytku w kuchni, ³azienkach oraz pomieszczeniach o du ej wilgotnoœci - uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych i laboratoryjnych - uszczelnianie obrze y wanien i umywalek oraz kabin prysznicowych i basenów - spoinowanie p³ytek ceramicznych i po³¹czeñ naro nych - uszczelnianie instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz rur i ³¹czników PCV - ulega utwardzeniu w kontakcie z powietrzem - spoina - niekurczliwa, niewykruszaj¹ca, elestyczna - kolor bia³y, bezbarwny - przechowywaæ w temperaturze od -40 C do +100 C - czas utwardzania od 1 do 5 dni 310 ml 26-7

14 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Silikon TYTAN neutralny N0 14 (bezbarwny) N0 15 (bia³y) silikon utwardza siê tworz¹c masê trwa³¹, elestyczn¹; wykazuje wyœmienit¹ przyczepnoœæ do powierzchni g³adkich i porowatych m.in. do szk³a, ceramiki, aluminium, PCV, betonu, ceg³y, drewna; produkt nie wymaga uprzedniego gruntowania powierzchni - szklenie standardowe i stykowe - uszczelnianie powierzchni pokrytych œrodkiem ochronnym - uszczelnianie obwodowe i po³¹czeñ dylatacyjnych - uszczelnianie i wype³nianie w przemyœle samochodowym, stoczniowym i lotniczym - nie podlega wp³ywom atmosferycznym - nie powoduje korozji metali - kolor bia³y, bezbarwny - przechowywaæ w temperaturze od 0 C do +25 C - czas utwardzania od 1 do 5 dni 310 ml Silikon TYTAN akryl N0 00 do u ytku wewnêtrznego i zewnêtrznego do pomieszczeñ; charakteryzuje siê doskona³¹ przyczepnoœci¹ do powierzchni budowlanych (ceg³a, beton, tynk, drewno, gips); jest malowalny i bezzapachowy - uszczelnianie pêkniêæ w murach, balustradach, parapetach - po³¹czenia w technologii p³yt gipsowo-kartonowych - naprawy tynków przed malowaniem - uszczelnianie ram okiennych i drzwiowych - uszczelnianie gazobetonu - kolor bia³y - przechowywaæ w temperaturze powy ej +5 C 310 ml 26-8

15 26 Silikon TYTAN szklarski KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH N0 18 (bezbarwny) N0 18 (bia³y) silikon szklarski jest szybkoutwardzalnym, jednosk³adnikowym silikonowym materia³em klej¹co-uszczelniaj¹cym; jako elastyczny uszczelniacz-lepik ma doskona³¹ przyczepnoœæ do wszystkich powierzchni g³adkich -szklanych, emaliowanych, metalowych, tworzyw sztucznych i wyrobów lakierowych - szklenie standardowe i stykowe lad, witryn, tafli szklanych, akwariów, œcian dzia³owych - uszczelnianie z³¹cz szklanych i œwietlików, konstrukcji metalowych oraz po³¹czeñ metalu z elementami z tworzyw sztucznych, urz¹dzeñ ch³odniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, z³¹cz w przemyœle stoczniowym - odpornoœæ na wysokie i niskie temperatury - odpornoœæ na promieniowanie ultrafioletowe - kolor bia³y, bezbarwny - przechowywaæ w temperaturze od -50 C do +150 C - czas utwardzania od 1 do 5 dni 310 ml Klej TYTAN do luster N0 05 do klejenia wszystkich typów luster klejenie luster dekoracyjnych i mozaikowych do p³ytek ceramicznych, p³yt styropianowych, p³yt gipsowo-kartonowych, drewna, betonu, metalu; klejenie materia³ów izolacyjnych: styropianu, we³ny mineralnej i sztywnych pianek poliuretanowych; klejenie innych materia³ów wykoñczeniowych - neutralny w stosunku do wszystkich powierzchni luster - odporny na wilgoæ - doskona³a przyczepnoœæ do powierzchni porowatych i g³adkich - produkt ³atwopalny - przechowywaæ w temperaturze +15 C 310 ml 26-9

16 KATALOG OKUÆ I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 26 Klej do pistoletów na gor¹co N1 01 kolor: temp. miêkniêcia: czas otwarcia: lepkoœæ: wymiary: przeÿroczysty 82 ± 4 C 10 s ± 10% w temp. 180 C: 9400 ogólne, tkanina, metal, ozdoby, kable Ø11 mm, d³ugoœæ 200 mm klej termotopliwy, u ywaæ z pistoletem do klejania kod P kilogram pistolet do klejenia GLUEMATIC

Cennik Knauf Bauprodukte. Cennik 07/2014

Cennik Knauf Bauprodukte. Cennik 07/2014 Cennik Knauf Bauprodukte Cennik 07/2014 Knauf buduje zaufanie Knauf buduje zaufanie Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze produkty dostępne są w ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ W FIRMIE LUXUM

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ W FIRMIE LUXUM REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ W FIRMIE LUXUM OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU Preambuła: Luxum to uznany, jeden z największych w Polsce dostawców jakościowego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Witaj w œwiecie VARMSEN

Witaj w œwiecie VARMSEN ennik produktów Witaj w œwiecie VARMSEN VARMSEN Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Krakowie rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 2004 roku. Zosta³a powo³ana na polskim rynku w celu stworzenia sieci dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego jubilerskorpion.pl

Regulamin sklepu internetowego jubilerskorpion.pl Regulamin sklepu internetowego jubilerskorpion.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jubilerskorpion.pl jest: F.P.H.U. SKORPION z siedzibą w Tumlinie Dąbrówce, pod adresem: Tumlin Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) 556 93 00 sekretariat: (22) 556 94 00 fax (22) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ WARUNKI OGÓLNE 1. Prowadzącym sklep internetowy https://mediagraf.rwsoft.net/ jest Magdalena Urbanek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mediagraf Magdalena Urbanek, ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne terminologia.

1. Informacje ogólne terminologia. Regulamin składa się: 1. Informacje ogólne terminologia. 2. Konto użytkownika i jego funkcje. 3. Zasady składania zamówień. 4. Cennik. 5. System Rabatów Promocje. 6. Zasady dokonywania płatności. 7. Zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów Odbiorcy indywidualni Konsument. Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów e-imb.pl (e- Internetowy Market Budowlany.pl) prowadzony jest w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUNA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUNA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUNA POLSKA SP. Z O.O. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.akuna.net, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS Strona 1/11 Kraków, 01.11.2010 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS Strona 2/11 Sklep internetowy Polkas.pl, działający pod adresem www.polkas.pl, prowadzony jest przez: Polkas Wolff i Kowalski spółka

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego http://shopfilc.pl z dnia 01 sierpnia 2015 r. prowadzonego przez P.P.H.U. AS s.c. Moczydłowski S., Wierzbicki A. z siedzibą w Truskolasy Niwisko 3 18-218 Sokoły woj. Podlaskie.

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Obowiązujące od dnia 30.09.2013, wprowadzone Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 24.09.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego I. DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAWCA serwis internetowy www.galeriazdrowia.pl dający możliwość zamawiania produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIECIUCHY.COM.PL 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIECIUCHY.COM.PL 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIECIUCHY.COM.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Dane kontaktowe: DzieCiuchy ul. Bankowa 22 e-mail: sklep@dzieciuchy.com.pl tel.: 601-428-722* *opłata jak za połączenie komórkowe

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin poniższy można pobrać i zapisać na trwałym nośniku za pomocą poniższego linku:

Regulamin poniższy można pobrać i zapisać na trwałym nośniku za pomocą poniższego linku: Regulamin 1 WSTĘP 1.1 Ogólne warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy www.materacekolo.com.pl reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". Regulamin poniższy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. Złożenie zamówienia w Sklepie GEODETA oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. Złożenie zamówienia w Sklepie GEODETA oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW Sklep Internetowy GEODETA, dostępny pod adresem http://www.sklepgeodeta.pl/sklep, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Metrologicznych PRECYZJA Sp. z o.o., wpisaną

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia Wstępne Regulaminu

I Postanowienia Wstępne Regulaminu fininiejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki

Bardziej szczegółowo