UNIMOT GAZ S.A. Jednostkowy raport roczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIMOT GAZ S.A. Jednostkowy raport roczny"

Transkrypt

1 UNIMOT GAZ S.A. Jednostkowy raport roczny 2013

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WYBRANE DANE FINANSOWE UNIMOT GAZ S.A SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNIMOT GAZ S.A., Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM, ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres BILANS 13 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów Nota 2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Nota 3 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów Nota 4 Pozostałe przychody operacyjne Nota 5 Pozostałe koszty operacyjne Nota 6 Przychody finansowe Nota 7 Koszty finansowe Nota 8 25 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto Nota 9a Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 9b Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 10 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w Nota 11a Zmiany w środkach trwałych w Nota 12a Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych Nota 13 Zapasy Nota 14 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) Nota 15 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych Nota 16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Nota 17 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Nota 18 Stan rezerw Nota 18a Odpisy aktualizujące wartość aktywów Strona 2 z 80

3 Nota 19a Kapitał podstawowy Nota 19b Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych Nota 19c Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty) Nota 20 Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa Nota 21 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna).. 42 Nota 21a Fundusze specjalne Nota 22 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki Nota 24 Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych Nota 25 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych Nota 26 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych Nota 27 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych Nota 28 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy Nota 29 Istotne transakcje zawarte przez Spółkę z jednostkami powiązanymi SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIMOT GAZ S.A I. Informacje ogólne II. Historia Spółki Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa i majątkowa Spółki Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za rok OŚWIADCZENIA ZARZĄDU UNIMOT GAZ S.A INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Strona 3 z 80

4 Jednostkowy raport roczny 2013 Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce Jednostkowy Raport Roczny UNIMOT GAZ S.A. za rok obrotowy Z satysfakcją mogę przyznać, iż miniony rok był dla UNIMOT GAZ S.A. okresem strategicznych decyzji oraz otwarcia nowych możliwości działania. Spółka znacząco zwiększyła swoje obroty w stosunku do roku 2012 r., w którym zadebiutowała na rynku NewConnect. Osiągnięte przychody ze sprzedaży były o ponad 38 % wyższe niż rok wcześniej. W omawianym okresie UNIOMOT GAZ S.A. przede wszystkim umocnił swoją pozycję na rynku gazu płynnego. Najszybciej rozwijającą się gałęzią była zagraniczna sprzedaż LPG.Zadowalająca była też działalność Spółki w zakresie dystrybucji gazu w butlach i autogazu Spółka osiągnęła znaczny, bo 80-procentowy wzrost sprzedaży wolumenu gazu, zamykając rok poziomem ok. 120 tys. ton (dla porównania w roku 2012 wolumen sprzedanych produktów gazowych osiągnął poziom 66,8 tys. ton). W dobrze przemyślanych koncepcjach rozwojowych UNIMOT GAZ S.A. znalazł się nowy obszar. Spółka skoncentrowała swoje działania na rozwoju projektu obrotu gazem ziemnym (w tym LNG). Po uzyskaniu niezbędnych koncesji (OPG i OGZ), rozpoczęliśmy działalność handlową. Dodatkowym wsparciem w tym zakresie było pozyskanie nowych, branżowych inwestorów spółek INCOGAS i MOKA CONSULTING S.A., posiadających wieloletnie doświadczenie w obrocie gazem ziemnym na rynku hiszpańskim. Obecnie priorytetowym celem Spółki jest osiągnięcie znaczącej pozycji w obrocie gazem ziemnym. UNIMOT GAZ S.A. zamierza wytwarzać skroplony gaz ziemny oraz zbudować i rozwijać własną sieć dystrybucyjną. Ważnym elementem wspierającym realizację przyjętej strategii jest działalność Spółki Celowej, powołanej wraz z partnerami biznesowymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie zarówno w budowie infrastruktury, jak i w obrocie gazem ziemnym. Tego rodzaju wsparcie, jak również dokonane w tym roku inwestycje (m.in. infrastruktura służąca do skraplania gazu ziemnego, budowa własnej sieci gazowej) gwarantują szybką realizację założeń i uplasowanie Spółki wśród aktywnych uczestników rynku gazu ziemnego. Naszą ambicją jest zajęcie pozycji w pełnym łańcuchu produktów gazowych od produkcji, przez dystrybucję, po odbiorcę końcowego. Strona 4 z 80

5 Jednostkowy raport roczny 2013 Ponadto UNIMOT GAZ S.A. planuje dalszy, dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego, umacniając swoją pozycję dystrybutora LPG w rejonie Polski południowej i utrzymując czołowe miejsce wśród importerów i dostawców hurtowych. Spółka zamierza też systematycznie rozwijać swoją ofertę na rynku biopaliw. Podpisane w bieżącym roku kontrakty gwarantują nam stabilne i korzystne cenowo dostawy tego surowca, co pozytywnie rokuje na włączenie biopaliwa do sprzedaży ciągłej. Za niezwykle istotne w kontekście rozwoju Spółki uważam też uruchomienie w bieżącym roku sprzedaży oleju napędowego. Jest to silny dowód na konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju, w której fundamentalnym kierunkiem jest poszerzanie gamy oferowanych produktów i kanałów dystrybucji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. W imieniu Zarządu chciałbym podziękować naszym Akcjonariuszom, Klientom, Radzie Nadzorczej oraz Pracownikom za zaangażowanie w rozwój i budowanie pozycji rynkowej UNIMOT GAZ S.A. Jestem przekonany, że wspomniana wyżej strategia Spółki otworzy nowe perspektywy jej wzrostu i zagwarantuje sukces rynkowy. Z poważaniem, Bogusław Satława Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A. Strona 5 z 80

6 Jednostkowy raport roczny 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE UNIMOT GAZ S.A. Wybrane dane finansowe w tys. zł w tys. euro Przychody netto ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto Aktywa ogółem Aktywa trwałe Inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał (fundusz) własny Wartość księgowa na akcję (ZŁ/EUR) Zysk na akcję (ZŁ/EUR) ,53 0, ,41 0, ,09 0, ,08 0,12 PLN Kurs akcji UNIMOT GAZ S.A. w 2013 r. 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Strona 6 z 80

7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNIMOT GAZ S.A., Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM, ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki: UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna ul. Świerklańska 2A, Zawadzkie B. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw gazowych, płynnych oraz produktów pochodnych C. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr: Rejestr przedsiębiorców Nr Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od r. do r. 3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, do której należy Spółka, jako jednostka zależna sporządza Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Solidarności 75/26, Warszawa. 4. Spółka stosuje następujące zasady polityki rachunkowości: 4.1. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres jednego miesiąca Księgi jednostki prowadzi się w oddziale Spółki, przy ul. Torowej 3 b w Częstochowie Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej. 4.6.Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji. Poszczególne składniki aktywów i Strona 7 z 80

8 pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności wyceny Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji. Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji. Spółka zakłada poniższe okresy użytkowania poszczególnych kategorii środków trwałych dla celów bilansowych: budynki od 10 do 40 lat maszyny i urządzenia od 2 do 40 lat środki transportu od 5 do 22 lat osprzęt i wyposażenie od 1 do 30 lat Środki trwałe, używane na podstawie umów leasingowych, które spełniają choćby 1 z 7 warunków art.3 ust 4 UoR są zaliczane w Spółce do środków trwałych. Amortyzacja przedmiotów leasingu ustalana jest na okres trwania umów leasingu i odnoszona jest w koszty, jako niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów w świetle przepisów uopdop. Kosztem uzyskania przychodów są opłaty leasingowe, wynikające z miesięcznych faktur, wystawianych przez leasingodawcę Zapasy materiałowe i towary Wycenia się: w zakresie importu towarów i WNT według cen nabycia. w zakresie dostaw krajowych według ceny zakupu Ceny zakupu i nabycia towarów wyrażone w walucie obcej przelicza się: w zakresie dostaw WNT, dostaw poza granicami kraju - po średnim kursie NBP poprzedzającym datę faktury w zakresie importu towarów- po kursie z dokumentu SAD Rozchód zapasów i towarów wycenia się w cenach nabycia: przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła), tzw. FIFO Zapasy i towary ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo Na dzień bilansowy zapasy i towary wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto. Strona 8 z 80

9 4.9. Inwestycje krótkoterminowe Wycenia się według cen nabycia, przy czym środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej Waluty obce na rachunku bankowym i w kasie wycenia się: wpływy i wypływy po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego operację gospodarczą. Na dzień bilansowy waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się według kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień Rozchód środków pieniężnych prowadzony jest wg zasady FIFO Udzielanie i spłata pożyczki w walucie obcej jest wyceniana po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego operację gospodarczą. Na dzień bilansowy wartość pożyczki powiększona jest o naliczone odsetki Należności i zobowiązania Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wycena operacji gospodarczych rozrachunkowych, polegających na imporcie lub eksporcie towarów następuje po kursie poprzedzającym datę wystawienia faktury, a w przypadku braku faktury po kursie z dokumentu SAD lub z innego wiążącego jednostkę dokumentu. W pozostałych przypadkach wycena następuje według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w koszty lub przychody finansowe. Różnice kursowe ustalone na moment bilansowy są wyksięgowane na początku kolejnego roku obrotowego Spółka nalicza kwartalnie odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Wraz z zaksięgowaniem naliczenia odsetek tworzone są niestanowiące kosztu podatkowego odpisy w wysokości 100% ich wartości. Z chwilą zapłaty odsetek Spółka dokonuje rozwiązania odpisu i przeksięgowania przychodów z odsetek, będących przychodem podatkowym Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane, tj. powyżej 180 dni obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. W okresach kwartalnych dokonuje się odpisu aktualizującego w 100% wartości należności Rozliczenia międzyokresowe kosztów Czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe rozliczane są z zachowaniem zasady ostrożności. Wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych Rozliczeniom w czasie podlegają: koszty opłaconego z góry czynszu, odpisy na ZFŚS, prenumeraty i abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, podatki i opłaty np. od nieruchomości, leśny, od środków transportu, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koncesje, wstępne opłaty leasingowe, pozostałe koszty. Strona 9 z 80

10 4.12. Spółka tworzy aktywa i rezerwę na odroczony podatek dochodowy Rezerwa na zapasy obowiązkowe Zasady ustalania, wyceny i sposób rozliczania rezerw obowiązkowych dotyczących zapasów, jednostka ustala na podstawie przepisów ustawy z dn r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52 poz.343 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz ustalania ich ilości (Dz.U. Nr 81 poz.547 z 2007r.). 5. Zdarzenia po dniu sprawozdawczym W dniu r. Unimot Express Sp. z o.o. na podstawie umowy warunkowego nabycia akcji z r. dokonał przeniesienia akcji UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą w Zawadzkiem w ilości sztuk na podmiot Moka Consulting S.L. z siedzibą w Madrycie w Hiszpanii oraz sztuk na podmiot Ingenieria Y Comercializacion del Gas SA (INCOGAS) z siedzibą w Murcji w Hiszpanii. W wyniku zbycia akcji udział procentowy Unimot Express Sp. z o.o. w spółce Unimot Gaz S.A. obniżył się o 10% tj. do sztuk, co stanowi 75,73% udziału w kapitale zakładowym Unimot Gaz S.A. i uprawnia do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki tj. 71,11% udziału w głosach. W dniu 16 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano Pana Dariusza Maszczyka. Do Rady Nadzorczej powołano nowego członka: Pana Isaaca Queruba, ustalając liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób. W dniu 16 stycznia 2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło zgodę na emisję przez Spółkę łącznie warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 1 akcję i nie więcej niż akcji w drodze emisji nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. W dniu 20 stycznia 2014r. Spółka nabyła od spółki Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 100% udziałów w spółce pod nazwą Unimot Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. W dniu 26 marca 2014r. spółka zależna Unimot Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w podmiocie powołanym do działania w sektorze paliwa gazowego. Zawadzkie, dnia 31 marca 2014 r. Strona 10 z 80

11 Jednostkowy raport roczny 2013 Małgorzata Walnik Biuro Finansowo-Księgowe Bogusław Satława Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A.... Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania Przemysław Podgórski Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A.... Podpisy Członków Zarządu Strona 11 z 80

12 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2013 Nota A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,25 - od jednostek powiązanych , ,11 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,09 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 36235, ,56 dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszty wytworzenia produktów na własne 0,00 0,00 potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i , ,60 materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,11 I. Amortyzacja , ,92 II. Zużycie materiałów i energii , ,10 III. Usługi obce , ,34 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,30 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,68 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,24 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,47 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,14 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,48 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,38 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , ,10 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,95 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,98 III. Inne koszty operacyjne , ,97 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,67 G. Przychody finansowe , ,74 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,69 - od jednostek powiązanych 0, ,34 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 17297, ,05 H. Koszty finansowe , ,56 I. Odsetki, w tym: , ,71 - dla jednostek powiązanych 0, ,04 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne , ,85 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,85 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+J) , ,85 Strona 12 z 80

13 L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,85 BILANS AKTYWA Nota A. AKTYWA TRWAŁE , ,49 I. Wartości niematerialne i prawne , ,76 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy , ,92 3. Inne wartości niematerialne i prawne 6061, ,84 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,73 1. Środki trwałe 11a , ,21 a) grunty (w tym prawo wieczystego , ,00 użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i , ,06 wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny , ,83 d) środki transportu , ,56 e) inne środki trwałe , ,76 2. Środki trwałe w budowie 2 0, ,52 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku , ,00 dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Strona 13 z 80

14 B. AKTYWA OBROTOWE , ,60 I. Zapasy , ,38 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,24 5. Zaliczki na dostawy , ,14 II. Należności krótkoterminowe , ,52 1. Należności od jednostek powiązanych 18537, ,81 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie 18537, ,81 spłaty: - do 12 miesięcy 18537, ,81 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,71 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie , ,41 spłaty: - do 12 miesięcy , ,41 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, , ,81 ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne , ,49 d) dochodzone na drodze sądowej 10827,31 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,19 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,19 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe b) w pozostałych jednostkach 57886, ,48 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa 57886, ,48 finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa , ,71 pieniężne - środki pieniężne w kasie i na , ,42 rachunkach - inne środki pieniężne , ,29 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,51 SUMA AKTYWÓW , ,09 Strona 14 z 80

15 PASYWA Nota A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,79 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 0,00 0,00 ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,88 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0, ,94 VIII. Zysk (strata) netto , ,85 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,30 I. Rezerwy na zobowiązania , ,63 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , ,00 dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy , ,63 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,63 II. Zobowiązania długoterminowe , ,87 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,87 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów 0,00 0,00 wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,87 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,30 1. Wobec jednostek powiązanych , ,32 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie , ,32 wymagalności: - do 12 miesięcy , ,32 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,03 a) kredyty i pożyczki , ,62 b) z tytułu emisji dłużnych papierów 0,00 0,00 wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,48 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie , ,75 wymagalności: - do 12 miesięcy , ,75 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy , ,03 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,47 Strona 15 z 80

16 h) z tytułu wynagrodzeń , ,08 i) inne 521, ,60 3. Fundusze specjalne 14458, ,95 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,50 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8009, ,50 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 8009, ,50 SUMA PASYWÓW , ,09 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) Treść Nota A. Przepływy środków pieniężnych z działalności , ,74 operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,85 II. Korekty razem , ,59 1. Amortyzacja , ,92 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych , ,46 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,58 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,38 5. Zmiana stanu rezerw , ,56 6. Zmiana stanu zapasów , ,11 7. Zmiana stanu należności , ,52 8. Zmiana stanu zobowiązań , ,17 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,74 (I+II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności , ,44 inwestycyjnej I. Wpływy , ,75 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych , ,26 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 0,00 0,00 wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 36783, ,49 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 36783, ,49 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 długoterminowych - odsetki 19486, ,66 - inne wpływy z aktywów finansowych 17297, ,83 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,19 Strona 16 z 80

17 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych , ,14 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 0,00 0,00 niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 7920, ,05 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 7920, ,05 - nabycie aktywów finansowych 7920, ,05 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności , ,44 inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności , ,04 finansowej I. Wpływy 0, ,42 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) 0, ,88 i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 0, ,54 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 II. Wydatki , ,38 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,28 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki 0,00 0,00 z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,53 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu , ,61 finansowego 8. Odsetki , ,24 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,04 (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , ,14 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w , ,14 tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu , ,72 różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,85 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , ,71 - o ograniczonej możliwości dysponowania 13196, ,95 Strona 17 z 80

18 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,06 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po , ,06 korektach 1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0, ,00 - wydanie udziałów 0,00 0,00 - wydanie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w 0,00 0,00 postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 0,00 0,00 okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,88 a) zwiększenie (z tytułu) , ,88 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0, ,88 - z podziału zysku (ustawowo) ,63 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 0,00 0,00 minimalną wartość) - z innych tytułów 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 - z innych tytułów 0,00 0, Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,88 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - korekty aktualizującej wartość 0,00 0,00 Strona 18 z 80

19 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 - korekty aktualizującej wartość 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00-0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00-0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,85 0,00 - odpis z zysku ,85 0,00-0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) ,91 0,00 - podział zysku (na kapitał zapasowy) ,63 0,00 - wypłata dywidendy ,28 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,94 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, ,94 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,94 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) , ,94 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia , ,94-0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) ,94 0, ,94 0,00-0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,94 8. Wynik netto , ,85 a) zysk netto , ,85 b) strata netto 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,79 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,79 Strona 19 z 80

20 NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów Nota 2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Nota 3 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów Nota 4 Pozostałe przychody operacyjne Nota 5 Pozostałe koszty operacyjne Nota 6 Przychody finansowe Nota 7 Koszty finansowe Nota 8 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto Nota 9a Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 9b Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 10 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2013 Nota 11a Zmiany w środkach trwałych w 2013 Nota 12a Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych Nota 13 Zapasy Nota 14 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) Nota 15 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych Nota 16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Nota 17 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Nota 18 Stan rezerw Nota 18a Odpisy aktualizujące wartość aktywów Nota 19a Kapitał podstawowy Nota 19b Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych Nota 19c Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty) Nota 20 Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa Nota 21 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) Nota 21a Fundusze specjalne Nota 22 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki Nota 23 Zobowiązania warunkowe Nota 24 Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych Nota 25 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych Nota 26 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych Nota 27 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych Nota 28 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy Nota 29 Istotne transakcje zawarte przez Spółkę z jednostkami powiązanymi Strona 20 z 80

21 Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów Sprzedaż usług , ,09 2. Sprzedaż materiałów 0,00 0,00 3. Sprzedaż towarów , ,60 4. Sprzedaż produktów 0,00 0,00 5. Inne przychody ze sprzedaży 0,00 0,00 RAZEM , ,69 w tym: Sprzedaż dla odbiorców krajowych , ,53 Sprzedaż eksportowa , ,16 Nota 2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Środki trwałe w budowie, w tym: 0, ,52 - odsetki 0,00 0,00 - skapitalizowane różnice kursowe 0,00 0,00 RAZEM 0, ,52 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Nakłady poniesione w roku obrotowym , ,14 Nakłady planowane na następny rok obrotowy , ,00 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska Poniesione nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00 Planowane nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00 Nota 3 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów A. Koszty wg rodzajów , ,64 1. Amortyzacja , ,92 2. Zużycie materiałów i energii , ,10 3. Usługi obce , ,34 4. Podatki i opłaty, w tym: , ,30 Strona 21 z 80

22 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 5. Wynagrodzenia , ,68 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 7. Pozostałe koszty rodzajowe , ,24 RAZEM , ,64 B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/- 0,00 0,00 1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00 2. Odpisania zaniechanej produkcji 0,00 0,00 3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego 0,00 0,00 4. Inne 0,00 0,00 C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych 36235, ,56 kosztów +/- 1. Produkty gotowe 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 36235, ,56 D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C) , ,08 - koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00 - koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 0,00 0,00 - koszty sprzedaży , ,81 - koszty ogólnego zarządu , ,27 E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,47 Nota 4 Pozostałe przychody operacyjne I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych , ,38 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne, w tym: , ,10 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość , ,75 należności 2) ulga podatkowa z tytułu zakupu kas fiskalnych 0,00 0,00 3) zwrócone, umorzone podatki 0,00 0,00 4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 25770, ,28 5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych , ,58 6) przedawnione zobowiązania i nadpłaty na 5057,27 0,00 należnościach 7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych 0,00 0,00 do inwestycji 8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną 0,00 0,00 Strona 22 z 80

23 zaliczaną do inwestycji 9) odszkodowania 7905, ,99 10) rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu 7320, ,00 11) rozwiązanie rezerwy na zapas obowiązkowy 0, ,00 12) przychody z tyt.postoju wagonów ,40 0,00 13) przychody z tyt. ubytków gazu 10164,24 0,00 14) zwrot składek ubezpieczeniowych 10823,77 0,00 15) przychody z tyt. likwidacji majątku 9282,00 0,00 16) otrzymane bonusy 22742,02 0,00 12) inne 1879, ,50 RAZEM , ,48 Nota 5 Pozostałe koszty operacyjne I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 - wartość netto środków trwałych 0,00 0,00 - koszty likwidacji środków trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: , ,98 - odpis aktualizujący wartość zapasów 0,00 0,00 - odpis aktualizujący wartość należności , ,98 - odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych 0,00 0,00 do inwestycji - odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną 0,00 0,00 zaliczaną do inwestycji III. Inne koszty operacyjne, w tym: , ,97 1) utworzona rezerwa z tytułu zapasów obowiązkowych ,00 0,00 2) utworzona rezerwa z tytułu audytu 12700, ,00 3) odpisane należności 5637,46 0,00 4) koszty postępowania spornego 8255, ,16 6) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych , ,79 7) umorzenie wartości firmy , ,00 8) szkody komunikacyjne 7606, ,94 9) kary umowne 0, ,00 10) inne 10941, ,08 RAZEM , ,95 Nota 6 Przychody finansowe I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym: 0,00 0,00 - zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - zyski z tytułu udziału w innych jednostkach 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,69 - odsetki od spółek powiązanych 0, ,34 - odsetki od pozostałych kontrahentów , ,03 - odsetki od obligacji 0,00 0,00 Strona 23 z 80

24 - odsetki budżetowe 0,00 0,00 - odsetki bankowe 19486, ,32 - odsetki pozostałe 0,00 0,00 III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0, ,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 0,00 0,00 28 ust. 1 pkt 1a ,00 0,00 V. Inne, w tym: 17297, ,05 1) różnice kursowe 0,00 0,00 - różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00 - różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00 - różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych 0,00 0,00 2) pozostałe przychody finansowe 0,00 0,00 3) przychody z tytułu instrumentów pochodnych 17297, ,05 RAZEM , ,74 Nota 7 Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: , ,71 - odsetki do spółek powiązanych 0, ,04 - odsetki do pozostałych kontrahentów 21020, ,20 - odsetki budżetowe 1612,00 528,00 - odsetki bankowe , ,49 - odsetki pozostałe , ,98 II. Koszty zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0, ,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 0,00 0,00 28 ust. 1 pkt 1a, w tym: - udziały zakupionych spółek 0,00 0,00 - zakupione akcje własne 0,00 0, ,00 0,00 IV. Inne, w tym: , ,85 1) różnice kursowe , ,87 - różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00 - różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00 - różnice kursowe pozostałe , ,87 2) utworzone rezerwy 0,00 0,00 3) pozostałe koszty finansowe 0,00 0,00 4) prowizje bankowe 0, ,71 5) koszty związane z instrumentami pochodnymi 0, ,27 RAZEM , ,56 Strona 24 z 80

25 Nota 8 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto ZYSK / STRATA brutto , ,85 Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów , ,31 - odpis aktualizujący należności , ,98 - ubezpieczenia społeczne 86739, ,15 - wynagrodzenia 17371, ,44 - rezerwa na koszty , ,00 - umorzenie wartości firmy , ,00 - różnice inwentaryzacyjne 69224, ,87 - koszty z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych , ,88 otrzymanych w formie aportu - różnice kursowe - wycena bilansowa rozrachunków 24105, ,10 - różnice kursowe niepodatkowe 1068, ,07 - koszty reprezentacji 24033, ,78 - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 0,00 0,00 - opłaty karne na rzecz budżetu 1612,00 528,00 - składki członkowskie 2400, ,00 - VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym 0,00 0,00 - odsetki do zapłaty 0,00 0,00 - PFRON 51858, ,00 - odpisane należności 1790,20 0,00 - niezapłacone zobowiązania w 2013r ,80 0,00 - kary umowne 0, ,00 - składki ubezpieczeniowe OC 10554,28 0,00 - składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2848,86 0,00 - inne koszty (n.k.u.p.) 10854, ,04 Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych , ,89 - zapłacone odsetki 0,00 0,00 - różnice kursowe dotyczące 0,00 0,00 - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 58563, ,02 - ubezpieczenia społeczne 75129, ,30 - wynagrodzenia 7431,44 0,00 - zapłacone odsetki 0, ,95 - koszty leasingu operacyjnego , ,61 - opłata wstępna leasingu 0, ,01 - koszty emisji akcji na rynek NewConnect 0, ,00 Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych , ,01 - nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi 0,00 0,00 - rozwiązanie rezerwy na należności 0, ,75 - rozwiązanie rezerw na koszty , ,00 - ulga podatkowa z tytułu zakupu kas fiskalnych 0,00 0,00 - różnice kursowe niepodatkowe 103, ,02 - dywidenda 0,00 0,00 - zasądzone odsetki budżetowe 0,00 0,00 - przedawnione zobowiązania 0,00 0,00 - z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00 Strona 25 z 80

26 - naliczone odsetki 1224, ,08 - wycena bilansowa rozrachunków 37202, ,16 - pozostałe przychody 0,00 0,00 Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych 0, ,71 - odsetki uzyskane 0, , ,00 0,00 Odliczenie od dochodu (np. darowizny) 0, ,30 - darowizny 0,00 0,00-50% straty roku , , ,00 0, ,00 0,00 Podstawa opodatkowania , ,00 Podatek dochodowy bieżący , ,00 Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony , ,00 Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony , ,00 Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat , ,00 Nota 9a Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy , ,00 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość 0,00 0,00 firmy 2. Zwiększenia , ,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z , ,00 ujemnymi różnicami przejściowymi - rezerwa na zapas obowiązkowy 19190,00 0,00 - ubezpieczenia społeczne 16481, ,00 - ujemne różnice kursowe 11034, ,00 - rezerwa na audyt 2413, ,00 - rezerwa na zobowiązania leasingowe , ,00 - rezerwa z tyt. odpisu na należności 41030, ,00 - niezapłacone zobowiązania 8926,00 0,00 - niewypłacone wynagrodzenia 3300, ,00 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 0,00 0,00 stratą podatkową (z tytułu) ,00 0,00 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 0,00 0,00 różnicami przejściowymi ,00 0,00 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą 0,00 0,00 podatkową (z tytułu) ,00 0,00 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00 Strona 26 z 80

27 -... 0,00 0,00 3. Zmniejszenia 96625, ,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 96625, ,00 ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - ujemne różnice kursowe 8321, ,00 - ubezpieczenia społeczne 14274, ,00 - wynagrodzenia 1412,00 0,00 - rezerwa na zapas obowiązkowy 0, ,00 - rezerwa na audyt 1391, ,00 - rezerwa na zobowiązania leasingowe 44245,00 0,00 - rezerwa z tyt. odpisu na należności 26982,00 0,00 - odsetki od zobowiązań 0, ,00 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 0,00 718,00 stratą podatkową (z tytułu) - rezerwa na stratę podatkową 0,00 718,00 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 0,00 0,00 różnicami przejściowymi (z tytułu) ,00 0,00 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą 0,00 0,00 podatkową (z tytułu) ,00 0,00 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00 w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ,00 0,00 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy , ,00 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00 Nota 9b Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na , ,00 początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy , ,00 b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy , ,00 2. Zwiększenia , ,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich , ,00 różnic przejściowych (z tytułu) - dodatnie różnice kursowe 14008, ,00 - odsetki od należności 0, ,00 - różnica pomiędzy wartością bilansową środków trwałych a , ,00 ich wartością podatkową - różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi bilansowymi a ich wartościami podatkowymi 571,00 215,00 Strona 27 z 80

28 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 0,00 0,00 różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 34421,00 0,00 związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - różnicy pomiędzy wartością bilansową gruntów otrzymanych 0,00 0,00 w drodze aportu a ich wartością podatkową - różnicy pomiędzy wartością bilansową środków trwałych 34356,00 0,00 otrzymanych w drodze aportu a ich wartością podatkową - różnicy pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi 65,00 0,00 bilansowymi otrzymanymi w drodze aportu a ich wartościami podatkowymi 3. Zmniejszenia , ,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z , ,00 dodatnimi różnicami przejściowymi - dodatnie różnice kursowe 8807, ,00 - odsetki od należności 4775,00 754,00 - różnica pomiędzy wartością bilansową środków trwałych a ,00 93,00 ich wartością podatkową - różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi 267,00 0,00 bilansowymi a ich wartościami podatkowymi b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 0,00 0,00 różnicami przejściowymi - różnica pomiędzy wartością bilansową gruntów otrzymanych 0,00 0,00 w drodze aportu a ich wartością podatkową - różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi 0,00 0,00 bilansowymi a ich wartościami podatkowymi c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 0, ,00 związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - różnica pomiędzy wartością bilansową środków trwałych 0, ,00 otrzymanych w drodze aportu a ich wartością podatkową - różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi 0,00 65,00 bilansowymi a ich wartościami podatkowymi 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na , ,00 koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy , ,00 b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy , ,00 Nota 10 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2013 Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerów Inne Razem 0, ,92 0, ,87 0, ,79 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Strona 28 z 80

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13244. PPHU KAM-POL Import-Eksport w Białej Rawskiej. [BMSiG-11640/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘO RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘO RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Poz. 35586. Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET w Gołuszowicach. [BMSiG-26058/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r. 1. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

BILANS (zł) ESOTIQ & HENDERSON S.A.

BILANS (zł) ESOTIQ & HENDERSON S.A. BILANS (zł) ESOTIQ & HENDERSON S.A. AKTYWA 31.12.2011 PASYWA 31.12.2011 A. Aktywa trwałe 15 126 080,01 3 069 818,52 A. Kapitał (fundusz) własny 27 476 968,89 18 974 132,15 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9942 9942 Poz. 9942. ECO TRANSPED w Mdzewie. [BMSiG-8134/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Działalność gospodarcza firmy ECO TRANSPED, siedziba:

Bardziej szczegółowo