UNIMOT GAZ S.A. Jednostkowy raport roczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIMOT GAZ S.A. Jednostkowy raport roczny"

Transkrypt

1 UNIMOT GAZ S.A. Jednostkowy raport roczny 2013

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WYBRANE DANE FINANSOWE UNIMOT GAZ S.A SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNIMOT GAZ S.A., Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM, ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres BILANS 13 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów Nota 2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Nota 3 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów Nota 4 Pozostałe przychody operacyjne Nota 5 Pozostałe koszty operacyjne Nota 6 Przychody finansowe Nota 7 Koszty finansowe Nota 8 25 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto Nota 9a Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 9b Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 10 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w Nota 11a Zmiany w środkach trwałych w Nota 12a Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych Nota 13 Zapasy Nota 14 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) Nota 15 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych Nota 16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Nota 17 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Nota 18 Stan rezerw Nota 18a Odpisy aktualizujące wartość aktywów Strona 2 z 80

3 Nota 19a Kapitał podstawowy Nota 19b Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych Nota 19c Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty) Nota 20 Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa Nota 21 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna).. 42 Nota 21a Fundusze specjalne Nota 22 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki Nota 24 Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych Nota 25 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych Nota 26 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych Nota 27 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych Nota 28 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy Nota 29 Istotne transakcje zawarte przez Spółkę z jednostkami powiązanymi SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIMOT GAZ S.A I. Informacje ogólne II. Historia Spółki Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa i majątkowa Spółki Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za rok OŚWIADCZENIA ZARZĄDU UNIMOT GAZ S.A INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Strona 3 z 80

4 Jednostkowy raport roczny 2013 Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce Jednostkowy Raport Roczny UNIMOT GAZ S.A. za rok obrotowy Z satysfakcją mogę przyznać, iż miniony rok był dla UNIMOT GAZ S.A. okresem strategicznych decyzji oraz otwarcia nowych możliwości działania. Spółka znacząco zwiększyła swoje obroty w stosunku do roku 2012 r., w którym zadebiutowała na rynku NewConnect. Osiągnięte przychody ze sprzedaży były o ponad 38 % wyższe niż rok wcześniej. W omawianym okresie UNIOMOT GAZ S.A. przede wszystkim umocnił swoją pozycję na rynku gazu płynnego. Najszybciej rozwijającą się gałęzią była zagraniczna sprzedaż LPG.Zadowalająca była też działalność Spółki w zakresie dystrybucji gazu w butlach i autogazu Spółka osiągnęła znaczny, bo 80-procentowy wzrost sprzedaży wolumenu gazu, zamykając rok poziomem ok. 120 tys. ton (dla porównania w roku 2012 wolumen sprzedanych produktów gazowych osiągnął poziom 66,8 tys. ton). W dobrze przemyślanych koncepcjach rozwojowych UNIMOT GAZ S.A. znalazł się nowy obszar. Spółka skoncentrowała swoje działania na rozwoju projektu obrotu gazem ziemnym (w tym LNG). Po uzyskaniu niezbędnych koncesji (OPG i OGZ), rozpoczęliśmy działalność handlową. Dodatkowym wsparciem w tym zakresie było pozyskanie nowych, branżowych inwestorów spółek INCOGAS i MOKA CONSULTING S.A., posiadających wieloletnie doświadczenie w obrocie gazem ziemnym na rynku hiszpańskim. Obecnie priorytetowym celem Spółki jest osiągnięcie znaczącej pozycji w obrocie gazem ziemnym. UNIMOT GAZ S.A. zamierza wytwarzać skroplony gaz ziemny oraz zbudować i rozwijać własną sieć dystrybucyjną. Ważnym elementem wspierającym realizację przyjętej strategii jest działalność Spółki Celowej, powołanej wraz z partnerami biznesowymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie zarówno w budowie infrastruktury, jak i w obrocie gazem ziemnym. Tego rodzaju wsparcie, jak również dokonane w tym roku inwestycje (m.in. infrastruktura służąca do skraplania gazu ziemnego, budowa własnej sieci gazowej) gwarantują szybką realizację założeń i uplasowanie Spółki wśród aktywnych uczestników rynku gazu ziemnego. Naszą ambicją jest zajęcie pozycji w pełnym łańcuchu produktów gazowych od produkcji, przez dystrybucję, po odbiorcę końcowego. Strona 4 z 80

5 Jednostkowy raport roczny 2013 Ponadto UNIMOT GAZ S.A. planuje dalszy, dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego, umacniając swoją pozycję dystrybutora LPG w rejonie Polski południowej i utrzymując czołowe miejsce wśród importerów i dostawców hurtowych. Spółka zamierza też systematycznie rozwijać swoją ofertę na rynku biopaliw. Podpisane w bieżącym roku kontrakty gwarantują nam stabilne i korzystne cenowo dostawy tego surowca, co pozytywnie rokuje na włączenie biopaliwa do sprzedaży ciągłej. Za niezwykle istotne w kontekście rozwoju Spółki uważam też uruchomienie w bieżącym roku sprzedaży oleju napędowego. Jest to silny dowód na konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju, w której fundamentalnym kierunkiem jest poszerzanie gamy oferowanych produktów i kanałów dystrybucji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. W imieniu Zarządu chciałbym podziękować naszym Akcjonariuszom, Klientom, Radzie Nadzorczej oraz Pracownikom za zaangażowanie w rozwój i budowanie pozycji rynkowej UNIMOT GAZ S.A. Jestem przekonany, że wspomniana wyżej strategia Spółki otworzy nowe perspektywy jej wzrostu i zagwarantuje sukces rynkowy. Z poważaniem, Bogusław Satława Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A. Strona 5 z 80

6 Jednostkowy raport roczny 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE UNIMOT GAZ S.A. Wybrane dane finansowe w tys. zł w tys. euro Przychody netto ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto Aktywa ogółem Aktywa trwałe Inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał (fundusz) własny Wartość księgowa na akcję (ZŁ/EUR) Zysk na akcję (ZŁ/EUR) ,53 0, ,41 0, ,09 0, ,08 0,12 PLN Kurs akcji UNIMOT GAZ S.A. w 2013 r. 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Strona 6 z 80

7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNIMOT GAZ S.A., Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM, ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki: UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna ul. Świerklańska 2A, Zawadzkie B. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw gazowych, płynnych oraz produktów pochodnych C. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr: Rejestr przedsiębiorców Nr Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od r. do r. 3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, do której należy Spółka, jako jednostka zależna sporządza Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Solidarności 75/26, Warszawa. 4. Spółka stosuje następujące zasady polityki rachunkowości: 4.1. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres jednego miesiąca Księgi jednostki prowadzi się w oddziale Spółki, przy ul. Torowej 3 b w Częstochowie Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej. 4.6.Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji. Poszczególne składniki aktywów i Strona 7 z 80

8 pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności wyceny Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji. Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji. Spółka zakłada poniższe okresy użytkowania poszczególnych kategorii środków trwałych dla celów bilansowych: budynki od 10 do 40 lat maszyny i urządzenia od 2 do 40 lat środki transportu od 5 do 22 lat osprzęt i wyposażenie od 1 do 30 lat Środki trwałe, używane na podstawie umów leasingowych, które spełniają choćby 1 z 7 warunków art.3 ust 4 UoR są zaliczane w Spółce do środków trwałych. Amortyzacja przedmiotów leasingu ustalana jest na okres trwania umów leasingu i odnoszona jest w koszty, jako niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów w świetle przepisów uopdop. Kosztem uzyskania przychodów są opłaty leasingowe, wynikające z miesięcznych faktur, wystawianych przez leasingodawcę Zapasy materiałowe i towary Wycenia się: w zakresie importu towarów i WNT według cen nabycia. w zakresie dostaw krajowych według ceny zakupu Ceny zakupu i nabycia towarów wyrażone w walucie obcej przelicza się: w zakresie dostaw WNT, dostaw poza granicami kraju - po średnim kursie NBP poprzedzającym datę faktury w zakresie importu towarów- po kursie z dokumentu SAD Rozchód zapasów i towarów wycenia się w cenach nabycia: przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła), tzw. FIFO Zapasy i towary ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo Na dzień bilansowy zapasy i towary wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto. Strona 8 z 80

9 4.9. Inwestycje krótkoterminowe Wycenia się według cen nabycia, przy czym środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej Waluty obce na rachunku bankowym i w kasie wycenia się: wpływy i wypływy po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego operację gospodarczą. Na dzień bilansowy waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się według kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień Rozchód środków pieniężnych prowadzony jest wg zasady FIFO Udzielanie i spłata pożyczki w walucie obcej jest wyceniana po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego operację gospodarczą. Na dzień bilansowy wartość pożyczki powiększona jest o naliczone odsetki Należności i zobowiązania Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wycena operacji gospodarczych rozrachunkowych, polegających na imporcie lub eksporcie towarów następuje po kursie poprzedzającym datę wystawienia faktury, a w przypadku braku faktury po kursie z dokumentu SAD lub z innego wiążącego jednostkę dokumentu. W pozostałych przypadkach wycena następuje według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w koszty lub przychody finansowe. Różnice kursowe ustalone na moment bilansowy są wyksięgowane na początku kolejnego roku obrotowego Spółka nalicza kwartalnie odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Wraz z zaksięgowaniem naliczenia odsetek tworzone są niestanowiące kosztu podatkowego odpisy w wysokości 100% ich wartości. Z chwilą zapłaty odsetek Spółka dokonuje rozwiązania odpisu i przeksięgowania przychodów z odsetek, będących przychodem podatkowym Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane, tj. powyżej 180 dni obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. W okresach kwartalnych dokonuje się odpisu aktualizującego w 100% wartości należności Rozliczenia międzyokresowe kosztów Czynne i bierne, rozliczenia międzyokresowe rozliczane są z zachowaniem zasady ostrożności. Wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych Rozliczeniom w czasie podlegają: koszty opłaconego z góry czynszu, odpisy na ZFŚS, prenumeraty i abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, podatki i opłaty np. od nieruchomości, leśny, od środków transportu, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koncesje, wstępne opłaty leasingowe, pozostałe koszty. Strona 9 z 80

10 4.12. Spółka tworzy aktywa i rezerwę na odroczony podatek dochodowy Rezerwa na zapasy obowiązkowe Zasady ustalania, wyceny i sposób rozliczania rezerw obowiązkowych dotyczących zapasów, jednostka ustala na podstawie przepisów ustawy z dn r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52 poz.343 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz ustalania ich ilości (Dz.U. Nr 81 poz.547 z 2007r.). 5. Zdarzenia po dniu sprawozdawczym W dniu r. Unimot Express Sp. z o.o. na podstawie umowy warunkowego nabycia akcji z r. dokonał przeniesienia akcji UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą w Zawadzkiem w ilości sztuk na podmiot Moka Consulting S.L. z siedzibą w Madrycie w Hiszpanii oraz sztuk na podmiot Ingenieria Y Comercializacion del Gas SA (INCOGAS) z siedzibą w Murcji w Hiszpanii. W wyniku zbycia akcji udział procentowy Unimot Express Sp. z o.o. w spółce Unimot Gaz S.A. obniżył się o 10% tj. do sztuk, co stanowi 75,73% udziału w kapitale zakładowym Unimot Gaz S.A. i uprawnia do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki tj. 71,11% udziału w głosach. W dniu 16 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano Pana Dariusza Maszczyka. Do Rady Nadzorczej powołano nowego członka: Pana Isaaca Queruba, ustalając liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób. W dniu 16 stycznia 2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło zgodę na emisję przez Spółkę łącznie warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 1 akcję i nie więcej niż akcji w drodze emisji nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. W dniu 20 stycznia 2014r. Spółka nabyła od spółki Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 100% udziałów w spółce pod nazwą Unimot Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. W dniu 26 marca 2014r. spółka zależna Unimot Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w podmiocie powołanym do działania w sektorze paliwa gazowego. Zawadzkie, dnia 31 marca 2014 r. Strona 10 z 80

11 Jednostkowy raport roczny 2013 Małgorzata Walnik Biuro Finansowo-Księgowe Bogusław Satława Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A.... Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania Przemysław Podgórski Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A.... Podpisy Członków Zarządu Strona 11 z 80

12 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2013 Nota A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,25 - od jednostek powiązanych , ,11 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,09 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 36235, ,56 dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszty wytworzenia produktów na własne 0,00 0,00 potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i , ,60 materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,11 I. Amortyzacja , ,92 II. Zużycie materiałów i energii , ,10 III. Usługi obce , ,34 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,30 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,68 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,24 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,47 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,14 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,48 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,38 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , ,10 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,95 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,98 III. Inne koszty operacyjne , ,97 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,67 G. Przychody finansowe , ,74 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,69 - od jednostek powiązanych 0, ,34 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 17297, ,05 H. Koszty finansowe , ,56 I. Odsetki, w tym: , ,71 - dla jednostek powiązanych 0, ,04 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne , ,85 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,85 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+J) , ,85 Strona 12 z 80

13 L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,85 BILANS AKTYWA Nota A. AKTYWA TRWAŁE , ,49 I. Wartości niematerialne i prawne , ,76 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy , ,92 3. Inne wartości niematerialne i prawne 6061, ,84 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,73 1. Środki trwałe 11a , ,21 a) grunty (w tym prawo wieczystego , ,00 użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i , ,06 wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny , ,83 d) środki transportu , ,56 e) inne środki trwałe , ,76 2. Środki trwałe w budowie 2 0, ,52 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku , ,00 dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Strona 13 z 80

14 B. AKTYWA OBROTOWE , ,60 I. Zapasy , ,38 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,24 5. Zaliczki na dostawy , ,14 II. Należności krótkoterminowe , ,52 1. Należności od jednostek powiązanych 18537, ,81 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie 18537, ,81 spłaty: - do 12 miesięcy 18537, ,81 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,71 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie , ,41 spłaty: - do 12 miesięcy , ,41 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, , ,81 ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne , ,49 d) dochodzone na drodze sądowej 10827,31 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,19 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,19 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe b) w pozostałych jednostkach 57886, ,48 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa 57886, ,48 finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa , ,71 pieniężne - środki pieniężne w kasie i na , ,42 rachunkach - inne środki pieniężne , ,29 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,51 SUMA AKTYWÓW , ,09 Strona 14 z 80

15 PASYWA Nota A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,79 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 0,00 0,00 ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,88 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0, ,94 VIII. Zysk (strata) netto , ,85 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,30 I. Rezerwy na zobowiązania , ,63 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , ,00 dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy , ,63 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,63 II. Zobowiązania długoterminowe , ,87 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,87 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów 0,00 0,00 wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,87 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,30 1. Wobec jednostek powiązanych , ,32 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie , ,32 wymagalności: - do 12 miesięcy , ,32 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,03 a) kredyty i pożyczki , ,62 b) z tytułu emisji dłużnych papierów 0,00 0,00 wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,48 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie , ,75 wymagalności: - do 12 miesięcy , ,75 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy , ,03 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,47 Strona 15 z 80

16 h) z tytułu wynagrodzeń , ,08 i) inne 521, ,60 3. Fundusze specjalne 14458, ,95 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,50 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8009, ,50 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 8009, ,50 SUMA PASYWÓW , ,09 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) Treść Nota A. Przepływy środków pieniężnych z działalności , ,74 operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,85 II. Korekty razem , ,59 1. Amortyzacja , ,92 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych , ,46 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,58 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,38 5. Zmiana stanu rezerw , ,56 6. Zmiana stanu zapasów , ,11 7. Zmiana stanu należności , ,52 8. Zmiana stanu zobowiązań , ,17 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,74 (I+II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności , ,44 inwestycyjnej I. Wpływy , ,75 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych , ,26 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 0,00 0,00 wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 36783, ,49 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 36783, ,49 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 długoterminowych - odsetki 19486, ,66 - inne wpływy z aktywów finansowych 17297, ,83 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,19 Strona 16 z 80

17 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych , ,14 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 0,00 0,00 niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 7920, ,05 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 7920, ,05 - nabycie aktywów finansowych 7920, ,05 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności , ,44 inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności , ,04 finansowej I. Wpływy 0, ,42 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) 0, ,88 i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 0, ,54 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 II. Wydatki , ,38 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,28 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki 0,00 0,00 z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,53 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu , ,61 finansowego 8. Odsetki , ,24 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,04 (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , ,14 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w , ,14 tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu , ,72 różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,85 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , ,71 - o ograniczonej możliwości dysponowania 13196, ,95 Strona 17 z 80

18 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,06 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po , ,06 korektach 1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0, ,00 - wydanie udziałów 0,00 0,00 - wydanie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w 0,00 0,00 postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 0,00 0,00 okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,88 a) zwiększenie (z tytułu) , ,88 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0, ,88 - z podziału zysku (ustawowo) ,63 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 0,00 0,00 minimalną wartość) - z innych tytułów 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 - z innych tytułów 0,00 0, Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,88 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - korekty aktualizującej wartość 0,00 0,00 Strona 18 z 80

19 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 - korekty aktualizującej wartość 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00-0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00-0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,85 0,00 - odpis z zysku ,85 0,00-0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) ,91 0,00 - podział zysku (na kapitał zapasowy) ,63 0,00 - wypłata dywidendy ,28 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,94 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, ,94 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,94 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) , ,94 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia , ,94-0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) ,94 0, ,94 0,00-0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,94 8. Wynik netto , ,85 a) zysk netto , ,85 b) strata netto 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,79 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,79 Strona 19 z 80

20 NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów Nota 2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Nota 3 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów Nota 4 Pozostałe przychody operacyjne Nota 5 Pozostałe koszty operacyjne Nota 6 Przychody finansowe Nota 7 Koszty finansowe Nota 8 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto Nota 9a Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 9b Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 10 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2013 Nota 11a Zmiany w środkach trwałych w 2013 Nota 12a Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych Nota 13 Zapasy Nota 14 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) Nota 15 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych Nota 16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Nota 17 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Nota 18 Stan rezerw Nota 18a Odpisy aktualizujące wartość aktywów Nota 19a Kapitał podstawowy Nota 19b Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych Nota 19c Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty) Nota 20 Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa Nota 21 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) Nota 21a Fundusze specjalne Nota 22 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki Nota 23 Zobowiązania warunkowe Nota 24 Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych Nota 25 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych Nota 26 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych Nota 27 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych Nota 28 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy Nota 29 Istotne transakcje zawarte przez Spółkę z jednostkami powiązanymi Strona 20 z 80

21 Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów Sprzedaż usług , ,09 2. Sprzedaż materiałów 0,00 0,00 3. Sprzedaż towarów , ,60 4. Sprzedaż produktów 0,00 0,00 5. Inne przychody ze sprzedaży 0,00 0,00 RAZEM , ,69 w tym: Sprzedaż dla odbiorców krajowych , ,53 Sprzedaż eksportowa , ,16 Nota 2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Środki trwałe w budowie, w tym: 0, ,52 - odsetki 0,00 0,00 - skapitalizowane różnice kursowe 0,00 0,00 RAZEM 0, ,52 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Nakłady poniesione w roku obrotowym , ,14 Nakłady planowane na następny rok obrotowy , ,00 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska Poniesione nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00 Planowane nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00 Nota 3 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów A. Koszty wg rodzajów , ,64 1. Amortyzacja , ,92 2. Zużycie materiałów i energii , ,10 3. Usługi obce , ,34 4. Podatki i opłaty, w tym: , ,30 Strona 21 z 80

22 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 5. Wynagrodzenia , ,68 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 7. Pozostałe koszty rodzajowe , ,24 RAZEM , ,64 B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/- 0,00 0,00 1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00 2. Odpisania zaniechanej produkcji 0,00 0,00 3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego 0,00 0,00 4. Inne 0,00 0,00 C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych 36235, ,56 kosztów +/- 1. Produkty gotowe 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 36235, ,56 D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C) , ,08 - koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00 - koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 0,00 0,00 - koszty sprzedaży , ,81 - koszty ogólnego zarządu , ,27 E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,47 Nota 4 Pozostałe przychody operacyjne I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych , ,38 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne, w tym: , ,10 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość , ,75 należności 2) ulga podatkowa z tytułu zakupu kas fiskalnych 0,00 0,00 3) zwrócone, umorzone podatki 0,00 0,00 4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 25770, ,28 5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych , ,58 6) przedawnione zobowiązania i nadpłaty na 5057,27 0,00 należnościach 7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych 0,00 0,00 do inwestycji 8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną 0,00 0,00 Strona 22 z 80

23 zaliczaną do inwestycji 9) odszkodowania 7905, ,99 10) rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu 7320, ,00 11) rozwiązanie rezerwy na zapas obowiązkowy 0, ,00 12) przychody z tyt.postoju wagonów ,40 0,00 13) przychody z tyt. ubytków gazu 10164,24 0,00 14) zwrot składek ubezpieczeniowych 10823,77 0,00 15) przychody z tyt. likwidacji majątku 9282,00 0,00 16) otrzymane bonusy 22742,02 0,00 12) inne 1879, ,50 RAZEM , ,48 Nota 5 Pozostałe koszty operacyjne I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 - wartość netto środków trwałych 0,00 0,00 - koszty likwidacji środków trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: , ,98 - odpis aktualizujący wartość zapasów 0,00 0,00 - odpis aktualizujący wartość należności , ,98 - odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych 0,00 0,00 do inwestycji - odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną 0,00 0,00 zaliczaną do inwestycji III. Inne koszty operacyjne, w tym: , ,97 1) utworzona rezerwa z tytułu zapasów obowiązkowych ,00 0,00 2) utworzona rezerwa z tytułu audytu 12700, ,00 3) odpisane należności 5637,46 0,00 4) koszty postępowania spornego 8255, ,16 6) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych , ,79 7) umorzenie wartości firmy , ,00 8) szkody komunikacyjne 7606, ,94 9) kary umowne 0, ,00 10) inne 10941, ,08 RAZEM , ,95 Nota 6 Przychody finansowe I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym: 0,00 0,00 - zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - zyski z tytułu udziału w innych jednostkach 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,69 - odsetki od spółek powiązanych 0, ,34 - odsetki od pozostałych kontrahentów , ,03 - odsetki od obligacji 0,00 0,00 Strona 23 z 80

24 - odsetki budżetowe 0,00 0,00 - odsetki bankowe 19486, ,32 - odsetki pozostałe 0,00 0,00 III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0, ,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 0,00 0,00 28 ust. 1 pkt 1a ,00 0,00 V. Inne, w tym: 17297, ,05 1) różnice kursowe 0,00 0,00 - różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00 - różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00 - różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych 0,00 0,00 2) pozostałe przychody finansowe 0,00 0,00 3) przychody z tytułu instrumentów pochodnych 17297, ,05 RAZEM , ,74 Nota 7 Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: , ,71 - odsetki do spółek powiązanych 0, ,04 - odsetki do pozostałych kontrahentów 21020, ,20 - odsetki budżetowe 1612,00 528,00 - odsetki bankowe , ,49 - odsetki pozostałe , ,98 II. Koszty zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0, ,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 0,00 0,00 28 ust. 1 pkt 1a, w tym: - udziały zakupionych spółek 0,00 0,00 - zakupione akcje własne 0,00 0, ,00 0,00 IV. Inne, w tym: , ,85 1) różnice kursowe , ,87 - różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00 - różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00 - różnice kursowe pozostałe , ,87 2) utworzone rezerwy 0,00 0,00 3) pozostałe koszty finansowe 0,00 0,00 4) prowizje bankowe 0, ,71 5) koszty związane z instrumentami pochodnymi 0, ,27 RAZEM , ,56 Strona 24 z 80

25 Nota 8 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto ZYSK / STRATA brutto , ,85 Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów , ,31 - odpis aktualizujący należności , ,98 - ubezpieczenia społeczne 86739, ,15 - wynagrodzenia 17371, ,44 - rezerwa na koszty , ,00 - umorzenie wartości firmy , ,00 - różnice inwentaryzacyjne 69224, ,87 - koszty z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych , ,88 otrzymanych w formie aportu - różnice kursowe - wycena bilansowa rozrachunków 24105, ,10 - różnice kursowe niepodatkowe 1068, ,07 - koszty reprezentacji 24033, ,78 - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 0,00 0,00 - opłaty karne na rzecz budżetu 1612,00 528,00 - składki członkowskie 2400, ,00 - VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym 0,00 0,00 - odsetki do zapłaty 0,00 0,00 - PFRON 51858, ,00 - odpisane należności 1790,20 0,00 - niezapłacone zobowiązania w 2013r ,80 0,00 - kary umowne 0, ,00 - składki ubezpieczeniowe OC 10554,28 0,00 - składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2848,86 0,00 - inne koszty (n.k.u.p.) 10854, ,04 Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych , ,89 - zapłacone odsetki 0,00 0,00 - różnice kursowe dotyczące 0,00 0,00 - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 58563, ,02 - ubezpieczenia społeczne 75129, ,30 - wynagrodzenia 7431,44 0,00 - zapłacone odsetki 0, ,95 - koszty leasingu operacyjnego , ,61 - opłata wstępna leasingu 0, ,01 - koszty emisji akcji na rynek NewConnect 0, ,00 Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych , ,01 - nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi 0,00 0,00 - rozwiązanie rezerwy na należności 0, ,75 - rozwiązanie rezerw na koszty , ,00 - ulga podatkowa z tytułu zakupu kas fiskalnych 0,00 0,00 - różnice kursowe niepodatkowe 103, ,02 - dywidenda 0,00 0,00 - zasądzone odsetki budżetowe 0,00 0,00 - przedawnione zobowiązania 0,00 0,00 - z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00 Strona 25 z 80

26 - naliczone odsetki 1224, ,08 - wycena bilansowa rozrachunków 37202, ,16 - pozostałe przychody 0,00 0,00 Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych 0, ,71 - odsetki uzyskane 0, , ,00 0,00 Odliczenie od dochodu (np. darowizny) 0, ,30 - darowizny 0,00 0,00-50% straty roku , , ,00 0, ,00 0,00 Podstawa opodatkowania , ,00 Podatek dochodowy bieżący , ,00 Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony , ,00 Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony , ,00 Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat , ,00 Nota 9a Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy , ,00 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość 0,00 0,00 firmy 2. Zwiększenia , ,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z , ,00 ujemnymi różnicami przejściowymi - rezerwa na zapas obowiązkowy 19190,00 0,00 - ubezpieczenia społeczne 16481, ,00 - ujemne różnice kursowe 11034, ,00 - rezerwa na audyt 2413, ,00 - rezerwa na zobowiązania leasingowe , ,00 - rezerwa z tyt. odpisu na należności 41030, ,00 - niezapłacone zobowiązania 8926,00 0,00 - niewypłacone wynagrodzenia 3300, ,00 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 0,00 0,00 stratą podatkową (z tytułu) ,00 0,00 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 0,00 0,00 różnicami przejściowymi ,00 0,00 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą 0,00 0,00 podatkową (z tytułu) ,00 0,00 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00 Strona 26 z 80

27 -... 0,00 0,00 3. Zmniejszenia 96625, ,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 96625, ,00 ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - ujemne różnice kursowe 8321, ,00 - ubezpieczenia społeczne 14274, ,00 - wynagrodzenia 1412,00 0,00 - rezerwa na zapas obowiązkowy 0, ,00 - rezerwa na audyt 1391, ,00 - rezerwa na zobowiązania leasingowe 44245,00 0,00 - rezerwa z tyt. odpisu na należności 26982,00 0,00 - odsetki od zobowiązań 0, ,00 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 0,00 718,00 stratą podatkową (z tytułu) - rezerwa na stratę podatkową 0,00 718,00 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 0,00 0,00 różnicami przejściowymi (z tytułu) ,00 0,00 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą 0,00 0,00 podatkową (z tytułu) ,00 0,00 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00 w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ,00 0,00 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy , ,00 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00 Nota 9b Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na , ,00 początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy , ,00 b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy , ,00 2. Zwiększenia , ,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich , ,00 różnic przejściowych (z tytułu) - dodatnie różnice kursowe 14008, ,00 - odsetki od należności 0, ,00 - różnica pomiędzy wartością bilansową środków trwałych a , ,00 ich wartością podatkową - różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi bilansowymi a ich wartościami podatkowymi 571,00 215,00 Strona 27 z 80

28 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 0,00 0,00 różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 34421,00 0,00 związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - różnicy pomiędzy wartością bilansową gruntów otrzymanych 0,00 0,00 w drodze aportu a ich wartością podatkową - różnicy pomiędzy wartością bilansową środków trwałych 34356,00 0,00 otrzymanych w drodze aportu a ich wartością podatkową - różnicy pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi 65,00 0,00 bilansowymi otrzymanymi w drodze aportu a ich wartościami podatkowymi 3. Zmniejszenia , ,00 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z , ,00 dodatnimi różnicami przejściowymi - dodatnie różnice kursowe 8807, ,00 - odsetki od należności 4775,00 754,00 - różnica pomiędzy wartością bilansową środków trwałych a ,00 93,00 ich wartością podatkową - różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi 267,00 0,00 bilansowymi a ich wartościami podatkowymi b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 0,00 0,00 różnicami przejściowymi - różnica pomiędzy wartością bilansową gruntów otrzymanych 0,00 0,00 w drodze aportu a ich wartością podatkową - różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi 0,00 0,00 bilansowymi a ich wartościami podatkowymi c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 0, ,00 związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - różnica pomiędzy wartością bilansową środków trwałych 0, ,00 otrzymanych w drodze aportu a ich wartością podatkową - różnica pomiędzy wartościami niematerialnymi i prawnymi 0,00 65,00 bilansowymi a ich wartościami podatkowymi 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na , ,00 koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy , ,00 b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy , ,00 Nota 10 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2013 Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerów Inne Razem 0, ,92 0, ,87 0, ,79 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Strona 28 z 80

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2012 do 1.12.2012 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Warszawa, 8 maja 2015 roku SPIS TREŚCI WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 Morizon S.A. Sportowa 8B, 81-300 Gdynia Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 1. NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r. Data raportu: 13 luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Spis treści WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 BILANS - A K T Y W A... 5 BILANS - P A S Y W A... 7 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 AKTYWA I. Aktywa trwałe 108 405 113 608 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 687 686 - wartość firmy

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA za okres od 1 kwietnia 2014 do 30 września 2014 roku sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości Wrocław, 21 listopada 2014 roku 1 Spis

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo