Regulamin konkursu NIVEA MEN CREME - CARREFOUR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu NIVEA MEN CREME - CARREFOUR"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu NIVEA MEN CREME - CARREFOUR Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce Konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Koordynatora w konkursie NIVEA MEN CREME - CARREFOUR, zwanym dalej Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest NIVEA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon: ; kapitał zakładowy ,00 zł (dalej Organizator ). 3. Koordynatorem Konkursu jest POS Media Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , ul. Nowogrodzka 62C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadająca NIP , Regon: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł (dalej: Koordynator ). 4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Koordynator Konkursu. Koordynator Konkursu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzania Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Fundatorem nagród jest Organizator. 6. Konkurs trwa od dnia 01 września 2015r. od godziny 00:01 do dnia 30 września 2015r. do godz. 23:59 (dalej: Czas Trwania Konkursu ). 7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 8. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Sekcji 2 pkt 2 Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i potwierdzeniem, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych. 10. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz Koordynatora, jak również za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej Sekcja 2. Uczestnicy 1. Uczestnikami Konkursu, mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Uczestnicy ). 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien łącznie spełnić poniższe warunki: Strona 1 z 6

2 a. Dokonać w Czasie Trwania Konkursu zakupu - przynajmniej dwóch produktów: w tym jeden dowolny produkt z linii Nivea Men Creme i jeden dowolny produkt linii Nivea Men zakup ten powinien być dokonany w dowolnym ze sklepów sieci Carrefour oprócz formatu sklepów Carrefour Express (dalej: Zakup promocyjny ). b. Zakup promocyjny powinien być udokumentowany na jednym paragonie albo jednej fakturze VAT. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania oryginału tego paragonu lub faktury VAT jako dowodu Zakupu promocyjnego (dalej: Dowód zakupu ). Wysyłać SMS- a (krótką wiadomość tekstową) z rozwiązaniem zadania Konkursowego, opisanego w Sekcji 3 pkt 1 b) Regulaminu oraz wyrazem NIVEA a także numerem paragonu, na numer ((koszt 1 SMS-a 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto) w Czasie Trwania Konkursu, dalej: Zgłoszenie. 3. Uczestnik powinien przekazać kopię prawidłowego Dowodu zakupu w terminie i na zasadach opisanych w Sekcji 5 pkt 8 Regulaminu, co jest warunkiem koniecznym do wydania nagrody. 4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie po dokonaniu Zakupu promocyjnego, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na Dowodzie zakupu) nie może być późniejsza niż czas wysłania wiadomości SMS). Zakup promocyjny musi zostać dokonany w terminie trwania konkursu. 5. Każdy Uczestnik Konkursu może przysłać dowolną ilość Zgłoszeń (wiadomości tekstowych SMS) z odrębnymi rozwiązaniami Zadania Konkursowego, pod warunkiem, że każde Zgłoszenie zostanie udokumentowane odrębnym Dowodem zakupu. 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele, członkowie organów oraz pracownicy Organizatora, i Koordynatora, oraz członkowie ich rodzin (wstępnych, zstępnych, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia). 7. Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z potwierdzeniem otrzymania jego Zgłoszenia oraz informacją o dostępności treści Regulaminu na stronie internetowej SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłany nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zarejestrowania zgłoszenia przez system teleinformatyczny obsługujący zgłoszenia. Sekcja 3. Uczestnictwo w konkursie 1. Uczestnictwo w Konkursie polega na: a. spełnieniu warunków opisanych w sekcji 2 Regulaminu b. wykonaniu zadania konkursowego, polegającego na wysłaniu SMS-em rozwiązania zadania konkursowego, które polega na udzieleniu oryginalnej odpowiedzi na zdanie konkursowe, które brzmi: Z jakim narzędziem kojarzy Ci się NIVEA MEN Creme i dlaczego? ( Zadanie Konkursowe ) na numer (koszt SMS-a 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto). SMS zawierający wyłącznie rozwiązanie Zadania Konkursowego może składać się z dowolnej liczby znaków. Koszt w wysokości 0,50 zł netto (0,62 zł brutto) jest naliczany dla każdej wiadomości SMS zawierającej maksymalnie 160 znaków podstawowych. Strona 2 z 6

3 c. SMS musi zaczynać się od wyrazu NIVEA i zawierać również numer paragonu, np.: NIVEA Odpowiedź na zadanie d. Przez 1 SMS rozumie się 160 znaków. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że w sytuacji przekroczenia tej liczby Operator telekomunikacyjny będzie naliczał opłaty wg ilości SMS ów, w jakich zawierać się będzie odpowiedź na zadanie konkursowe. Niezależnie od ilości SMS-ów, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i związanej z tym opłaty naliczonej przez Operatora telekomunikacyjnego, takie rozwiązanie Zadania Konkursowego uznawane będzie za jedno Zgłoszenie, o którym mowa w Sekcji 2 pkt 2b. e. Uczestnik po wysłaniu SMS-a pod numer otrzyma wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, na co niniejszym wyraża zgodę. SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłany nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zarejestrowania zgłoszenia przez system teleinformatyczny obsługujący zgłoszenia. f. W Konkursie rozpatrywane są jedynie odpowiedzi przesłane za pomocą wiadomości SMS z sieci krajowego operatora telefonii komórkowej. W Konkursie w szczególności nie będą uwzględniane wiadomości SMS, co do których istnieje podejrzenie, że zostały wysłane przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego innego niż mobilny telefon komórkowy. Sekcja 4. Nagrody i ich przyznawanie 1. Nagrodami w Konkursie są: a) Nagrody I stopnia: 20 nagród myjka wysokociśnieniowa model Karcher K2 Basic o wartości 269,00zł brutto / 1 sztuka. b) Nagrody II stopnia: 30 nagród zestaw kosmetyków NIVEA MEN o wartości 84,44zł brutto / 1 zestaw, w skład który wchodzą: NIVEA MEN Creme 75 ml NIVEA MEN Sensitive Chłodzący żel do golenia 200 ml NIVEA MEN Sensitive Chłodzący balsam po goleniu 100 ml NIVEA MEN Active Clean żel do mycia 250 ml NIVEA MEN szampon do włosów Strong Power 250 ml NIVEA MEN Dezodorant w sprayu Invisible 150 ml (dalej: Nagroda ) 2. Poza nagrodą rzeczową, osoby które otrzymają nagrodę otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy. 3. Jury, składające się z przedstawicieli Organizatora Konkursu w składzie 3 osobowym (dalej: Jury Konkursowe ) wybierze 20 (dwadzieścia) najlepszych Zadań Konkursowych kwalifikujących do Nagrody Strona 3 z 6

4 I stopnia i 30 (trzydzieści) kolejnych Zadań Konkursowych kwalifikujących do Nagrody II stopnia, kierując się następującymi kryteriami: pomysłowość, oryginalność, kreatywność, poprawność językową i stylistyczną, wartość artystyczną tekstu. I nagrodzi każde z nich Nagrodą, na warunkach określonych w Regulaminie. 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. 5. Jury Konkursowe do dnia 9 października 2015r. dokona wyboru najlepszych rozwiązań Zadania Konkursowego. 6. Koordynator w terminie 2 dni roboczych od dnia wskazanego w pkt 5 powyżej, tj. do dnia 13 października 2015r. skontaktuje się z Uczestnikami, których rozwiązania Zadania Konkursowego zostały najwyżej ocenione, wysyłając wiadomość SMS na ten numer telefonu w celu poinformowania o wygranej Nagrodzie. 7. W terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wiadomości SMS od Koordynatora z informacją o wygranej, Uczestnik powinien przesłać w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Koordynatora: POS Media Poland Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 62C, Warszawa, z dopiskiem Konkurs NIVEA MEN CREME Carrefour (decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą poczty na adres (decyduje data wpłynięcia wiadomości na serwer Koordynatora): I. W przypadku skorzystania z opcji przesłania dokumentów w formie pisemnej (listem poleconym) Uczestnik powinien przesłać: a) Dowód zakupu (kopia oryginału paragonu lub faktury VAT dokumentującej Zakup promocyjny) - do weryfikacji jego prawidłowości, b) swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu miejsca zamieszkania, c) własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu miejsca zamieszkania, przez administratora danych - POS Media Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Warszawa , ul. Nowogrodzka 62C), wyłącznie dla celów Konkursu, w tym do wydania nagrody. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz prawo ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału w Konkursie (data i czytelny podpis), d) w liście Uczestnik powinien również zaznaczyć, czy żąda zwrotu Dowodu zakupu. II. W przypadku skorzystania z opcji przesłania dokumentów za pomocą poczty , Uczestnik powinien przesłać: a) Skan Dowodu zakupu (skan oryginału paragonu lub faktury VAT dokumentującej Zakup promocyjny) - do weryfikacji jego prawidłowości, b) W treści wiadomości podać swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu miejsca zamieszkania, c) Skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu miejsca zamieszkania, przez administratora danych - POS Media Poland Sp. z o.o., z siedzibą Strona 4 z 6

5 w Warszawie (Warszawa , ul. Nowogrodzka 62C), wyłącznie dla celów Konkursu, w tym do wydania nagrody. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz prawo ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału w Konkursie (data i czytelny podpis), 8. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przekazana osobiście przez przedstawiciela Koordynatora w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania listu poleconego od Uczestnika lub wiadomości , o którym mowa w pkt 7 powyżej, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji prawidłowości Dowodu zakupu oraz otrzymania - w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej - wszystkich wymaganych danych osobowych i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 9. Nagrody nie odebrane z przyczyn leżących po stronie Uczestników, będą pozostawione w siedzibie Koordynatora pod adresem określonym w Sekcji 4 pkt. 7 do dnia 11 listopada 2015 r. Po upływie tego terminu prawo do Nagrody wygasa. Nagrody pozostaną wówczas w dyspozycji Organizatora. 10. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu przyznanie Nagrody Uczestnikowi, Koordynator poinformuje o tym Uczestnika za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer telefonu, z którego wysłano SMS konkursowy). Sekcja 5. Oświadczenia Uczestników 1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: a. posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Zadań Konkursowych treści, b. treści umieszczone w Zgłoszeniu, w tym w przesłanym przez Uczestnika w Zadaniu Konkursowym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia nie stanowią zniewagi i pomówienia innych osób, c. treści zawarte w Zgłoszeniu, w tym przesłanym przez Uczestnika Zadaniu Konkursowym, nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich. Sekcja 6. Utrata prawa do Nagrody 1. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: i. Nie dopełni obowiązków, o których mowa w Sekcji 4 pkt 8 Regulaminu; ii. Przesłany paragon lub faktura VAT będzie nieczytelny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie lub weryfikację poprawności; iii. Na przesłany Dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) dokonano wcześniej wydania Nagrody w ramach Konkursu; 2. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zamieszczone Zgłoszenia nie naruszają praw osób trzecich. Strona 5 z 6

6 Sekcja 7.Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest POS Media Poland sp. z o.o., co nie wyłącza możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi, którym jest NIVEA POLSKA Sp. z o.o. 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody. 3. W celach określonych w ust. 2 powyżej, będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestników: a. Imię b. Nazwisko c. Adres miejsca zamieszkania d. Numer telefonu. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału Konkursie. Sekcja 8. Postanowienia końcowe 1. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać w terminie do dnia r., na adres Koordynatora: POS Media Poland Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62C, Warszawa z dopiskiem "Konkurs NIVEA MEN CREME Carrefour" lub za pośrednictwem poczty na adres Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać : imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości. 4. Uczestnik o decyzji Koordynatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany w listownym formularzu zgłoszeniowym lub drogą e- mail w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 5. Konkurs podlega prawu polskiemu. 6. Niniejszy konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu z Ustawą z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Strona 6 z 6

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!.

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo