U M O W A - NR... Strony postanowiły co następuje: Definicje. 1. Użyte w niniejszej Umowie pojęcia i sformułowania mają następujące znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A - NR... Strony postanowiły co następuje: Definicje. 1. Użyte w niniejszej Umowie pojęcia i sformułowania mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 U M O W A - NR... O świadczenie usług mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych, w ramach projektu pilotażowego Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych, zawarta w dniu..., w Krakowie, pomiędzy: Województwem Małopolskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, z siedzibą: Plac na Stawach 1, Kraków NIP , REGON: reprezentowanym przez: Andrzeja Martynuskę Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, a (nazwa podmiotu) z siedzibą:... NIP:.. Regon:, reprezentowaną przez..., zwanym dalej Wykonawcą lub Operatorem, zaś wspólnie zwanymi w dalszej części Umowy Stronami. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dalej: ustawa Pzp, Strony postanowiły co następuje: Definicje 1. Użyte w niniejszej Umowie pojęcia i sformułowania mają następujące znaczenie: 1 1

2 1) Centrum Aktywizacyjne stała placówka lub biuro utworzone przez Operatora do obsługi Uczestników Projektu, posiadające warunki techniczne i lokalowe, umożliwiające świadczenie usług aktywizacyjnych oraz dostępne dla Uczestników Projektu co najmniej w dni robocze. 2) Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3) Minimalny oczekiwany poziom efektywności zatrudnieniowej - doprowadzenie do Trwałego zatrudnienia przynajmniej 35% Uczestników Projektu. Wskaźnik liczony jako liczba osób, które podjęły Zatrudnienie i je utrzymały przez co najmniej 6 miesięcy w trakcie trwania Pilotażu, zgodnie z definicją Utrzymania w zatrudnieniu, do liczby Uczestników Projektu, tj osób. 4) Minimalne wynagrodzenie za pracę kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługująca za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ogłaszana na postawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późniejszymi zmianami). 5) Oferta oferta Wykonawcy, złożona w toku postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy usługi pn.: Świadczenie usług mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach Projektu Pilotażowego Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych. 6) Partnerzy Projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz powiatowe urzędy pracy, które przystąpiły do partnerstwa w realizacji Projektu. 7) Pilotaż okres, podczas którego Wykonawca obejmie wsparciem przekazaną przez Zamawiającego grupę Uczestników Projektu oraz realizował będzie usługi aktywizacji zawodowej, mające na celu doprowadzenie do Zatrudnienia oraz Utrzymanie w zatrudnieniu Uczestników Projektu. 8) Projekt systemowy projekt innowacyjny testujący Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych, realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest niniejsze Zamówienie. 9) Trwałe zatrudnienie podjęcie przez Uczestnika Projektu Zatrudnienia, a następnie Utrzymanie w zatrudnieniu Uczestnika Projektu, przez co najmniej 6 miesięcy, w czasie trwania Pilotażu. 10) Uczestnik Projektu bezrobotny zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy biorącym udział w Projekcie, który został skierowany do udziału w Projekcie, a którego cechy są zgodne z założeniami opisanymi w rozdziale 4. SOPZ, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. Jeżeli osoba bezrobotna biorąca udział w Projekcie podejmie Zatrudnienie, wciąż pozostaje Uczestnikiem Projektu, ale Wykonawca świadczy na jej rzecz usługi nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy Utrzymania w zatrudnieniu lub do czasu zakończenia Pilotażu. 2

3 11) Ustawa o promocji Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). 12) Utrzymanie w zatrudnieniu kontynuowane Zatrudnienie Uczestnika Projektu, obejmujące okres minimum 2 miesięcy, w oparciu o umowę z jednym lub wieloma pracodawcami (okresy Zatrudnienia następujące po sobie). W przypadku więcej niż jednego okresu Zatrudnienia, w zakresie w jakim okresy Zatrudnienia nie pokrywają się ze sobą, dla celów ustalenia okresu Utrzymania w zatrudnieniu poszczególne okresy Zatrudnienia dodaje się, o ile nie wystąpiła między nimi przerwa dłuższa niż 2 tygodnie. Jeżeli przerwa w Zatrudnieniu jest dłuższa niż 2 tygodnie, to czas Zatrudnienia występujący przed taką przerwą nie wlicza się do okresu Utrzymania w zatrudnieniu (okres Utrzymania w zatrudnieniu naliczany jest od początku i uwzględnia tylko Zatrudnienie następujące po wspomnianej wyżej, dłuższej niż 2 tygodnie, przerwie). 13) Zatrudnienie podjęcie pracy zarobkowej, na podstawie: stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy zlecenia, umowy o pracę nakładczą, która podlega ubezpieczeniom społecznym i na wykonywanie której bezrobotnemu pozwala stan zdrowia, a za wykonywanie której osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości co najmniej Minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i która jest wykonywana przez okres lub, w przypadku umowy cywilnoprawnej, obowiązuje co najmniej 15 dni oraz w stosunku do której spełnione są następujące warunki: a) Zatrudnienie nie może dotyczyć stanowiska lub miejsca pracy, które jest subsydiowane ze środków Funduszu Pracy. b) Minimalny poziom miesięcznego wynagrodzenia, jakie musi otrzymywać Uczestnik Projektu, aby spełniona została definicja Zatrudnienia, ustalono na poziomie 50% Minimalnego wynagrodzenia za pracę (z zachowaniem postanowień prawa polskiego w tym zakresie). Przykładowo, w przypadku umowy o pracę na ½ etatu minimalny poziom miesięcznego wynagrodzenia, jakie musi otrzymywać Uczestnik Projektu, aby spełniona została definicja Zatrudnienia wynosi 50% Minimalnego wynagrodzenia za pracę; w przypadku umowy o pracę na pełny etat minimalny poziom miesięcznego wynagrodzenia, jakie musi otrzymywać Uczestnik Projektu, aby spełniona została definicja Zatrudnienia wynosi 100% Minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku umowy zlecenia minimalny poziom miesięcznego wynagrodzenia, jakie musi otrzymywać Uczestnik Projektu, aby spełniona została definicja Zatrudnienia wynosi 50% Minimalnego wynagrodzenia za pracę. 3

4 c) W przypadku, gdy Operator prowadzi działalność agencji pracy tymczasowej, ewentualne zatrudnienie Uczestnika Projektu jako pracownika tymczasowego przez Operatora nie będzie traktowane jako Zatrudnienie. d) Zamawiający dopuszcza podjęcie zatrudnienia wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dopuszcza się zatrudnianie Uczestników Projektu na terenie powiatów nieobjętych Pilotażem (również w innych województwach). e) Zamawiający dopuszcza zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zawartej w oparciu o przepisy prawa polskiego. Przedmiot Umowy 2 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług aktywizacji zawodowej, mających na celu doprowadzenie do Zatrudnienia oraz następnie Utrzymanie w zatrudnieniu Uczestników Projektu w czasie trwania Pilotażu, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do Umowy oraz w ofercie Wykonawcy (Oferta), stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. 2. Zakres Umowy obejmuje przygotowanie do Pilotażu (w tym udział w spotkaniach informacyjnych, zgodnie z 6 ust. 1 pkt 3), udział w Pilotażu i świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, rozliczenie zrealizowanych usług w trakcie i po zakończeniu Pilotażu, udział w ocenie efektów Pilotażu oraz udział w ewaluacji Projektu, zgodnie z postanowieniami ust Aktywizacja zawodowa Uczestników Projektu składa się z następujących etapów: 1) Opracowanie Oceny Potencjału oraz Planu Kariery Uczestnika Projektu, zgodnie z zapisami rozdziału 5. SOPZ; 2) Realizacja działań aktywizacyjnych, których celem będzie doprowadzenie Uczestników Projektu do Zatrudnienia, a następnie Utrzymanie w zatrudnieniu; 3) Wspieranie Uczestnika Projektu w utrzymywaniu Zatrudnienia, w szczególności poprzez monitorowanie losów Uczestnika Projektu po podjęciu Zatrudnienia lub utrzymywanie kontaktu z jego pracodawcą oraz w razie konieczności wspieranie Uczestnika Projektu w podjęciu kolejnego Zatrudnienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia Minimalnego oczekiwanego poziomu efektywności zatrudnieniowej. 5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych Umową w stosunku do Uczestników Projektu, pozostających nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, w następujących grupach: 1) osoby w wieku lata, pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy, 2) osoby w wieku lata, pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy, 3) osoby w wieku 45+ pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy, 4) osoby pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy. 4

5 6. Osoby bezrobotne skierowane do udziału w Projekcie (docelowi Uczestnicy Projektu) będą pochodziły z 5 powiatów i 1 miasta na prawach powiatu z terenu województwa małopolskiego: 1) powiat chrzanowski, 2) powiat dąbrowski, 3) powiat gorlicki, 4) miasto Nowy Sącz, 5) powiat oświęcimski, 6) powiat tarnowski. 7. Listy zawierające nazwiska oraz dane kontaktowe Uczestników Projektu zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 6 SOPZ, definiującego szczegółowe zasady dotyczące przekazywania list Uczestników Projektu. 8. Wykonawca weźmie udział w analizie efektów Pilotażu oraz w ewaluacji Projektu, na zasadach określonych poniżej: 1) Analiza efektów Pilotażu prowadzona będzie przez Partnerów Projektu. Wykonawca na potrzeby tej analizy przedstawi swoje wnioski i rekomendacje w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów rozwiązania testowanego w ramach Projektu procesu rekrutacji Uczestników Projektu, etapu realizacji samego Pilotażu, mechanizmu rozliczeń, adekwatności testowanej formy wsparcia dla konkretnych grup osób bezrobotnych. 2) Ewaluacja Projektu prowadzona będzie przez podmiot zewnętrzny wybrany przez Zamawiającego zgodnie z zasadami ustawy Pzp. Wykonawca przekaże realizatorowi ewaluacji niezbędne dla przeprowadzenia ewaluacji w zakresie działania Operatora dane oraz wnioski i obserwacje z realizacji Projektu, w zakresie, w jakim te informacje nie będą stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy. 9. Wykonawca powierza wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcy/com w zakresie Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 11. Umowa w swojej zasadniczej części jest umową rezultatu wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymać może Wykonawca, zależy od rezultatów realizacji usług objętych zakresem Umowy, zgodnie z postanowieniami 9 Umowy. Termin realizacji 3 1. Umowę zawiera się na okres od dnia zawarcia do dnia 30 czerwca 2015 roku. Okres realizacji Umowy obejmuje również rozliczenie jej wykonania, ocenę efektów Pilotażu oraz przeprowadzenie ewaluacji Projektu przez podmiot zewnętrzny. 2. Pilotaż trwał będzie 18 miesięcy, ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2015 roku. Pilotaż rozpocznie się w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy, po zakończeniu rekrutacji Uczestników Projektu i przekazaniu Operatorowi list Uczestników Projektu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz rozdziału 6 SOPZ. W 5

6 przypadku, gdyby termin zakończenia realizacji Pilotażu miał wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2015 roku, okres realizacji Pilotażu podlega odpowiedniemu skróceniu, ale nie krócej niż do 15 miesięcy. 3. Przed przystąpieniem do aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu w ramach Umowy, w okresie 2 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Pilotażu, Wykonawca weźmie udział w drugiej fazie rekrutacji Uczestników Projektu, tj. spotkaniach informacyjnych z osobami bezrobotnymi, wylosowanymi przez właściwe powiatowe urzędy pracy, które mogą zostać Uczestnikami Projektu. Spotkania informacyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, rozpoczną się nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty podpisania Umowy, o ile Wykonawca i Zamawiający nie uzgodnią wcześniejszego terminu. Postanowienia rozdziału 6 SOPZ stosuje się odpowiednio. Obowiązki Wykonawcy 4 1. Wykonawca utworzy co najmniej 3 Centra Aktywizacyjne, zgodnie z poniższymi założeniami: 1) minimum jedno Centrum Aktywizacji na terenie: powiatu tarnowskiego lub dąbrowskiego lub Miasta Tarnów oraz 2) minimum jedno Centrum Aktywizacji na terenie: powiatu gorlickiego lub Nowego Sącza oraz 3) minimum jedno Centrum Aktywizacji na terenie: powiatu oświęcimskiego lub chrzanowskiego. 2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu pisemnej informacji o docelowej lokalizacji Centrów Aktywizacyjnych, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Pilotażu. 3. Centra Aktywizacyjne powinny funkcjonować przez cały okres trwania Pilotażu oraz być dostępne dla Uczestników Projektu co najmniej w dni robocze Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania wymiany Uczestników Projektu, zgodnie z zapisami rozdziału 6.3 SOPZ. 2. Aktywizacja zawodowa Uczestników Projektu powinna składać się z etapów wskazanych w 2 ust. 3 Umowy. 6

7 1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 6 1) realizacji zadań w oparciu o Koncepcję realizacji usługi, która stanowi integralną część Oferty; 2) realizacji Minimalnego Katalogu Usług, zgodnie z zapisami rozdziału 5 SOPZ, tj.: a) w zakresie realizacji usług: dokonanie Oceny Potencjału Uczestników Projektu, w kontekście możliwości i barier w powrocie na rynek pracy; przygotowanie wraz z Uczestnikami Projektu Planu Kariery, który będzie miał na celu określenie działań, które powinny zostać zastosowane przez Operatora w stosunku do Uczestnika Projektu, aby skutecznie go zaktywizować; poinformowanie wszystkich Uczestników Projektu o udziale w Pilotażu w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od przekazania listy Uczestników Projektu przez Zamawiającego; b) w zakresie standardów realizacji usług: przypisanie każdemu Uczestnikowi Projektu indywidualnego opiekuna (doradcy) zajmującego stanowisko związane z aktywizacją bezrobotnych; zapewnienie elastycznych form kontaktu (telefon, , poczta tradycyjna, wizyty osobiste); bieżące rozpatrywanie skarg i zastrzeżeń zgłaszanych przez osoby bezrobotne; udostępnianie i przekazywanie informacji Uczestnikowi Projektu o jego postępach w Projekcie na życzenie samego Uczestnika Projektu; umożliwienie dostępu do stanowisk komputerowych, w celu poszukiwania ofert pracy oraz napisania CV lub listu motywacyjnego. oraz do realizacji rozszerzonego katalogu usług dla każdego Uczestnika Projektu, zgodnie z propozycją przedstawioną w Ofercie. 3) udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez 6 powiatowych urzędów pracy uczestniczących w Projekcie, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 6 SOPZ; 4) informowania Uczestników Projektu o udziale w Projekcie, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania listy Uczestników Projektu oraz wskazanie formy i daty przekazania tej informacji w Ocenie Potencjału; 5) uczestniczenia w spotkaniach statusowych, które będą organizowane przez Zamawiającego co najmniej raz na kwartał. Operator ma obowiązek przygotowania i przedstawienia na spotkaniu informacji dotyczących postępów w Projekcie, istotnych wydarzeń oraz ryzyk i problemów napotkanych podczas realizacji Projektu; 7

8 6) monitorowania i wspierania Uczestników Projektu po podjęciu Zatrudnienia. Poprzez monitoring Uczestników Projektu rozumie się regularną obserwację i wspieranie Uczestników Projektu po podjęciu Zatrudnienia, współpracę z pracodawcą Uczestnika Projektu oraz weryfikację jego statusu na rynku pracy; 7) sporządzania i przekazywania raportów okresowych do Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 SOPZ; 8) ustosunkowania się do każdej skargi lub zastrzeżenia złożonego przez Uczestnika Projektu; 9) udostępnienia dokumentacji do kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego lub upoważnione podmioty, w szczególności dokumentacji stanowiącej podstawę wypłat wynagrodzenia. 10) udostępniania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji Projektu, wszelkiej dokumentacji jego realizacji; 11) udziału w badaniu ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie Zamawiającego przez ewaluatora zewnętrznego oraz udostępniania dokumentacji i informacji potrzebnej do tego badania; 12) prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej, zgodnie z zapisami 8 Umowy; 13) przygotowania i przekazywania Zamawiającemu, raz na kwartał, nie później niż do 5 dnia roboczego pierwszego miesiąca kwartału, planowanego harmonogramu fakturowania za realizację Umowy na najbliższe 4 kwartały, uwzględniającego szacowane wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy kwoty wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, na jakie Wykonawca spodziewa się wystawić faktury w wyniku realizacji przedmiotu Umowy; 14) wykonywania pozostałych zadań określonych w SOPZ oraz w Ofercie Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytej realizacji przedmiotu Umowy oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub aktualne jest na czas trwania przedmiotowej umowy przedstawione pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo do kontroli realizacji Umowy na każdym etapie jej realizacji, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego; 2) prawo kontroli realizacji Umowy w miejscu jej realizacji, zgodnie z zapisami rozdziału 11 SOPZ, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy; 8

9 3) prawo do wglądu i kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych; 3. Strony postanawiają, że skład kadry realizującej usługi aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu, zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z przedstawioną Ofertą, nie może być zmieniony w trakcie realizacji Umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z uzasadnieniem, a następnie pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda może zostać udzielona pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowego członka kadry realizującej usługi aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu, który posiadać będzie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej równorzędne jak wskazane w SIWZ. Zmiana składu kadry realizującej usługi aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu w trybie określonym powyżej nie stanowi zmiany Umowy W zakresie prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 1) informowania opinii publicznej o finansowaniu realizacji zamówienia przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z zastosowaniem obowiązujących logotypów, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 2) umieszczania na dokumentach oraz w miejscach realizacji usług aktywizacyjnych logotypu Projektu w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz logo UE i PO KL zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dopiskiem: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ; 3) wzięcia udziału w przygotowaniu reportażu na temat realizacji Projektu, poprzez umożliwienie zrealizowania nagrań w swoich Centrach Aktywizacyjnych oraz przygotowanie wystąpień swoich pracowników; 4) wzięcia udziału w konferencji upowszechniającej, podsumowującej realizację Projektu. Wynagrodzenie Wykonawcy 9 1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy ,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych). Dodatkowo strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie, które zostanie wypłacone Wykonawcy w 2013 roku nie przekroczy zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 9

10 2. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie ponad kwotę wskazaną w ust. 1 niezależnie od zakresu wykonanych usług. 3. Maksymalna jednostkowa kwota wynagrodzenia jaką otrzyma Wykonawca za doprowadzenie jednego Uczestnika Projektu do Trwałego zatrudnienia wyniesie. zł netto (słownie....zł),. zł brutto (słownie.. zł ), w tym 23% VAT. Maksymalna jednostkowa kwota wynagrodzenia netto obejmuje wszystkie koszty (w szczególności koszty dojazdu) niezbędne do wykonania usługi doprowadzenia jednego Uczestnika Projektu do Trwałego zatrudnienia i Wykonawcy nie służy roszczenie o zwrot lub refundację żadnych kosztów ani dodatkowe wynagrodzenie. 4. Zdarzenie uprawniające do otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę (przygotowanie Oceny Potencjału oraz Planu Kariery Uczestnika Projektu, podjęcie Zatrudnienia lub osiągnięcie określonego okresu Utrzymania w zatrudnieniu przez Uczestnika Projektu) musi wystąpić w czasie trwania Pilotażu. 5. Maksymalna jednostkowa kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, zostanie wypłacona w pięciu częściach, których wypłata będzie uzależniona od osiągnięcia efektów określonych ust. 6 oraz przedłożenia stosownej dokumentacji, zgodnie z zapisami ust. 10 i rozdziału 9. SOPZ. 6. Poszczególne części maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia będą przysługiwały za: 1) Część I - zrealizowanie na rzecz Uczestnika Projektu Oceny Potencjału oraz Planu Kariery 20% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w ust. 3., t.j. zł brutto. 2) Część II - podjęcie pierwszego Zatrudnienia przez Uczestnika Projektu 25% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w ust. 3., t.j. zł brutto. 3) Część IIIa - Utrzymanie w zatrudnieniu Uczestnika Projektu przez okres co najmniej 2 miesięcy do 10% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w ust. 3., t.j. zł brutto. Wysokość części uzależniona będzie od wielkości wynagrodzenia uzyskiwanego przez Uczestnika Projektu zgodnie z ust. 8. 4) Część IIIb - Utrzymanie w zatrudnieniu Uczestnika Projektu przez okres co najmniej 4 miesięcy do 15% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w ust. 3., t.j. zł brutto. Wysokość części uzależniona będzie od wielkości wynagrodzenia uzyskiwanego przez Uczestnika Projektu zgodnie z ust 8. 5) Część IIIc - Utrzymanie w zatrudnieniu Uczestnika Projektu przez okres co najmniej 6 miesięcy do 30% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w ust. 3., t.j. zł brutto. Wysokość części uzależniona 10

11 będzie od wielkości wynagrodzenia uzyskiwanego przez Uczestnika Projektu zgodnie z ust Każda z części wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 6, może zostać wypłacona wyłącznie jeden raz, w związku z działaniami zrealizowanymi dla danego Uczestnika Projektu. Dotyczy to również sytuacji, w której Wykonawca dokona wymiany Uczestnika Projektu, zgodnie z zapisami rozdziału 6.3 SOPZ. W takiej sytuacji, nowy Uczestnik Projektu (po wymianie) wstępuje w miejsce dotychczasowego Uczestnika Projektu części wynagrodzenia wypłacone w związku z działaniami zrealizowanymi dla dotychczasowego Uczestnika Projektu nie przysługują dla nowego Uczestnika Projektu. 8. Wysokość części II, IIIa, IIIb, oraz IIIc maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia uzależniona będzie od wielkości wynagrodzenia uzyskiwanego przez Uczestnika Projektu, i tak Wykonawca otrzyma: 1) 45% maksymalnej kwoty za daną część, w przypadku uzyskania przez Uczestnika Projektu wynagrodzenia o wartości od 50% do poniżej 75% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (zgodnie z wymogami prawa polskiego w tym zakresie); 2) 70% maksymalnej kwoty za daną część, w przypadku uzyskania przez Uczestnika Projektu wynagrodzenia o wartości od 75% do poniżej 100% minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (zgodnie z wymogami prawa polskiego w tym zakresie); 3) 100% wynagrodzenia za daną część, w przypadku uzyskania przez Uczestnika Projektu wynagrodzenia o wartości 100% i więcej minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (zgodnie z wymogami prawa polskiego w tym zakresie). 9. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Faktura wystawiana będzie przez Wykonawcę w ciągu 7 dni po zatwierdzeniu przez Zamawiającego właściwego Protokołu, potwierdzającego wykonanie usług na rzecz określonej liczby Uczestników Projektu. 10. Wykonawca przedkłada do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego Protokoły potwierdzające wykonanie usług na rzecz określonej liczby Uczestników Projektu, stosując odpowiednio wzory określone w załącznikach nr 4 i nr 5 do Umowy. Jednocześnie zastosowanie mają poniższe postanowienia: 1) Wykonawca przedkłada odrębne Protokoły, potwierdzające wykonanie usług na rzecz określonej liczby Uczestników Projektu w danym okresie rozliczeniowym, w zakresie dotyczącym części I wynagrodzenia, części II wynagrodzenia oraz części III wynagrodzenia (części IIIa, IIIb, IIIc). 2) Jeden Protokół dotyczy wszystkich Uczestników Projektu, dla których w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca zrealizował usługi, uprawniające do otrzymania określonej części wynagrodzenia. W przypadku części I wynagrodzenia jeden 11

12 protokół dotyczy jednego Centrum Aktywizacyjnego Wykonawcy. Każdy Protokół składany jest w dwóch egzemplarzach, w oryginale w wersji papierowej. 3) Protokół Wykonawca może złożyć do Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu, z zastrzeżeniem zdania ostatniego, do 3 dnia roboczego miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. W przypadku Protokołu dotyczącego I części wynagrodzenia, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, możliwe będzie składanie Protokołu częściej niż raz w miesiącu. 4) Zamawiający dokona weryfikacji przedkładanego przez Wykonawcę Protokołu w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego Protokołu. a) W przypadku braku uwag, Zamawiający dokonuje akceptacji Protokołu, co upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury, zgodnie z postanowieniami ust. 9. b) W przypadku uwag do przedłożonego Protokołu, Zamawiający przekazuje w formie pisemnej oraz elektronicznej (scan dokumentu z uwagami przesłany em) swoje uwagi lub zastrzeżenia do Wykonawcy. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do przedłożenia skorygowanego Protokołu lub przedstawienia wyjaśnień. c) W sytuacji, o której mowa w punkcie b), Zamawiający dokonuje weryfikacji skorygowanego Protokołu lub wyjaśnień Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ich otrzymania w formie elektronicznej. Postanowienia punktów a) i b) stosuje się następnie odpowiednio. 5) Protokół potwierdzający wykonanie usług, dotyczący części I wynagrodzenia zawierać winien potwierdzenie realizacji zadań określonych w Minimalnym Katalogu Usług, to jest: a) Oceny Potencjału Uczestnika Projektu, b) Planu Kariery dla Uczestnika Projektu. Dla potwierdzenia realizacji tych zadań Wykonawca sporządza listę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Umowy. Na liście powinny znaleźć się podpisy Uczestników Projektu, potwierdzające sporządzenie dla nich dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy. 6) Protokół potwierdzający wykonanie usług, dotyczący części II wynagrodzenia, zawierać winien potwierdzenie podjęcia Zatrudnienia przez Uczestników Projektu. a) Dla potwierdzenia wystąpienia tego zdarzenia Wykonawca sporządza listę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do Umowy. b) Wraz z protokołem potwierdzającym wykonanie usług Wykonawca składa oświadczenie, pod którym podpisze się pracodawca, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do Umowy. 12

13 7) Protokół potwierdzający wykonanie usług, dotyczący części III wynagrodzenia, zawierać winien potwierdzenie utrzymania zatrudnienia przez Uczestników Projektu: a) Protokół potwierdzający wykonanie usług, dotyczący części III Wykonawca może złożyć, jeżeli Uczestnik Projektu, który podjął Zatrudnienie, utrzymuje je przez co najmniej 2, 4 lub 6 miesięcy (Utrzymanie w zatrudnieniu). Przyjęto, że część III będzie wypłacana etapowo, zgodnie z zapisami ust. 6 i ust. 8. b) Dla potwierdzenia wystąpienia tego zdarzenia Wykonawca sporządza listę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 5 nr do Umowy. c) Załącznikiem do Protokołu potwierdzającego wykonanie usług (w zakresie spełnienia warunku potwierdzenia Utrzymania w zatrudnieniu) jest oświadczenie, pod którym podpisze się pracodawca, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do Umowy. 11. Faktura wystawiana przez Wykonawcę zawierała będzie przynajmniej następujące informacje: 1) nazwa wykonanej usługi (odpowiedni etap realizacji usługi, uprawniający do otrzymania właściwej części maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia, zgodnie z zapisami ust. 6), 2) liczba Uczestników Projektu, dla której usługa powyższa została wykonana, 3) stawka za jednego Uczestnika za dany etap realizacji usługi (część maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia), wynikająca z Umowy, 4) inne elementy faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 i 14. Faktury należy wystawiać na: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, Kraków, NIP i dostarczyć na powyższy adres. 13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający zobowiązany jest stosować obowiązujące zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności w zakresie planowania i wydatkowania środków finansowych. W związku z powyższym, w przypadku, gdy wartość wystawionych przez Wykonawcę faktur w danym roku kalendarzowym, przekracza kwotę oczekiwanego do wypłaty wynagrodzenia, oszacowanego w trybie opisanym w 6 ust. 1 pkt 13, wskazanego w harmonogramie przekazanym Zamawiającemu do 30 września danego roku: 1) Wykonawca zgadza się na zrealizowanie płatności należnego mu w danym roku wynagrodzenia do wysokości oszacowanej przez Wykonawcę spodziewanej kwoty wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy lub do wysokości środków posiadanych przez Zamawiającego, jeżeli te ostatnie będą większe oraz zapłatę pozostałej kwoty wynagrodzenia w ciągu pierwszych dwóch miesięcy kolejnego roku kalendarzowego; 13

14 2) Wykonawca zrzeka się roszczenia o zapłatę odsetek, czy innej formy rekompensaty z tytułu wydłużenia terminu zapłaty, od tej części wynagrodzenia, która zostanie wypłacona w trybie opisanym w punkcie Zamawiający dokonuje płatności wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości posiadanych w terminie płatności faktury środków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zapłaty części lub całości wynagrodzenia dla Wykonawcy, należnego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, jeśli otrzymał transzę płatności z Instytucji Pośredniczącej z opóźnieniem, co skutkowało brakiem środków na pokrycie całego wynagrodzenia Wykonawcy w dacie płatności faktury Wykonawcy, przy czym wydłużenie terminu nie może przekraczać 30 dni. W takim przypadku: 1) Wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy nie może przekraczać wielkości opóźnienia w wypłacie środków dla Zamawiającego przez Instytucję Pośredniczącą. 2) Wykonawca zrzeka się roszczenia o zapłatę odsetek, czy innej formy rekompensaty z tytułu wydłużenia terminu zapłaty, od tej części wynagrodzenia, która zostanie wypłacona po terminie określonym w ust Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach projektu Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych, realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Porozumiewanie się Stron Wszelka korespondencja będzie składana przez Strony w formie pisemnej, osobiście za pokwitowaniem odbioru, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem. Ponadto w ramach niniejszej Umowy Strony składać mogą sobie oświadczenia przy wykorzystaniu faksu, a. 2. Korespondencja i doręczenia dla Zamawiającego kierowane będą na adres:.. nr faxu Korespondencja i doręczenia dla Wykonawcy kierowane będą na adres:.. nr faxu Korespondencję uznaje się za prawidłowo doręczoną z chwilą jej odbioru przez drugą Stronę. Jeżeli jednak Strona dokonała zmiany adresu i nie powiadomiła o tym drugiej Strony w ciągu 7 dni od daty zmiany, korespondencję skierowaną na poprzedni adres uznaje się za doręczoną z chwilą jej doręczenia pod poprzedni adres. 5. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2 i 3 wymagają powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej i nie stanowią zmiany treści Umowy. 14

15 Archiwizacja dokumentów Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy do dnia 31 grudnia 2025 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowaniem Umowy. Wykonawca może przekazać powyższe dokumenty Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowaną Umową. 3. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust W toku realizacji Umowy dokumentacja związana z jej realizacją przechowywana będzie we wskazanym przez Wykonawcę Centrach Aktywizacyjnych właściwych dla miejsca aktywizacji danego Uczestnika Projektu. Kary umowne Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia warunków Umowy Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o stwierdzonych uchybieniach i wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybień stwierdzonych w zakresie realizacji Umowy, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. 3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę uchybień, o których mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 7 dni roboczych, począwszy od ostatniego dnia terminu, o którym mowa w ust W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. 5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w 9 ust. 1 Umowy. 15

16 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji Umowy, które nie stanowią podstawy do jej rozwiązania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa Wykonawcę do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w 9 ust. 1 Umowy. Po naliczeniu kary umownej, w przypadku gdy nieprawidłowość nie została przez Wykonawcę usunięta, Zamawiający ponownie wzywa Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku ponownego nie usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający może ponownie naliczyć karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w 9 ust. 1 Umowy albo rozwiązać Umowę w terminie 7 dni roboczych, począwszy od ostatniego dnia terminu, w którym Wykonawca zobowiązany był usunąć nieprawidłowość. 7. W przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę Minimalnego oczekiwanego poziomu efektywności zatrudnieniowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, której wysokość uzależniona jest od osiągniętego poziomu efektywności i wynosi zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł brutto) za każdy punkt procentowy poniżej Minimalnego oczekiwanego poziomu efektywności zatrudnieniowej, określonego w 1 pkt 3 Umowy. Osiągnięty przez Wykonawcę poziom efektywności zatrudnieniowej obliczany będzie wedle stanu na ostatni dzień realizacji Pilotażu i dla potrzeb weryfikacji zasadności oraz ewentualnie wysokości niniejszej kary umownej, będzie zaokrąglany do pełnych liczb (%), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 8. Rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot wydatków i zapłatę wynagrodzenia za świadczenia wykonane do dnia rozwiązania Umowy, a wynagrodzenie otrzymane przed rozwiązaniem Umowy Wykonawca zwraca Zamawiającemu w terminie 30 dni od złożenia Zamawiającemu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 9. W przypadku, gdy wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę, w trybie określonym w ust. 8 nie następuje z ważnych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 9 ust. 1 Umowy. 10. Obciążanie Wykonawcy karami umownymi następować będzie na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego. 11. Zamawiający należność z tytułu kary umownej w pierwszej kolejności pokrywa z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy nie wystarcza na pokrycie całości należności z tytułu kary umownej, Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując, jaka część naliczonej kary umownej pozostała do zapłaty. W takim 16

17 przypadku Wykonawca naliczoną karę umowną przekazuje na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w nocie obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 12. W przypadku nieuiszczenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, w trybie opisanym w ust. 11, kary umownej, o której mowa w ust. 5, 6, 7 i 9, Zamawiający należność z tytułu kary umownej, wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę, pokrywa z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 13. Łączna wysokość kar umownych, jakie mogą zostać naliczone Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie ust. 5, 6, 7 i 9, nie przekroczy 55% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w 9 ust. 1 Umowy. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Odstąpienie od Umowy Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy: 1) w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Ochrona danych osobowych Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) z dnia 24 czerwca 2008 r., nr KL/MP-WUP/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także mając na uwadze Uchwałę Nr 1188/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zawarcia partnerstwa do realizacji systemowego projektu innowacyjnego Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych wdrażanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, do dnia 31 grudnia 2020 r. 17

18 2. Warunkiem powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych jest niewyrażenie sprzeciwu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik Projektu jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Umowy. Oświadczenia przechowuje Zamawiający lub jeden spośród Partnerów Projektu w swojej siedzibie. 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 9 do Umowy. 5. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 6. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 7. Zamawiający dopuszcza przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody wynikające z wykorzystania przez Wykonawcę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 7, ponosi w całości Wykonawca. 9. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust W przypadku realizacji części Zamówienia wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się w umowie z podwykonawcą zastrzec, że przetwarzanie danych osobowych w ramach umowy zawartej z podwykonawcą określi umowa trójstronna zawarta pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i podwykonawcą. 11. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podmiotów wykonujący zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 18

19 12. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika. 13. Zamawiający w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie lub w Centrach Aktywizacyjnych; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 10 i 11 do Umowy. 14. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu. 15. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. 16. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem podwykonawców w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 17. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 18. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 5, oraz niniejszą umową; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. 19. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 5, lub z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji 19

20 Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo: 1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową; 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 21. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Instytucji Pośredniczącej, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. Zmiana treści Umowy Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadku, gdy zmiana ma charakter nieistotny oraz w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) konieczność wprowadzenia zmian, w szczególności w zakresie terminów realizacji, będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innymi niż Wykonawca podmiotami, w tym instytucjami finansującymi/ współfinansującymi Zamówienie; 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 20

21 rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 4) zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli w wyniku udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania Umowy o czas niezbędny na wykonanie tych zamówień dodatkowych; 5) przesunięcie terminu rozpoczęcia Pilotażu lub rozpoczęcie Pilotażu z tymczasowo mniejszą liczbą Uczestników Projektu w sytuacji opisanej w pkt 6.2. ppkt 10 c) SOPZ. 6) zmiany obowiązującej stawki VAT. Do kwot netto zostanie doliczony należny podatek VAT, w wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia danej faktury; 7) w zakresie określenia części przedmiotu Umowy, którego realizację Wykonawca powierzy podwykonawcom, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianę; 8) wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, z uwagi na wystąpienie siły wyższej. 2. Żadna zmiana Umowy nie może doprowadzić do zwiększenia maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 9 ust. 1 Umowy, ani zmiany kwoty jednostkowej netto, określonej w 9 ust. 3 Umowy. 3. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w 9 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym pokrywania kar umownych bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonany. 5. Protokół potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik nr 12 do Umowy. 21

N R.../ zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: ... (nazwa wybranego podmiotu)

N R.../ zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: ... (nazwa wybranego podmiotu) -WZÓR- Załącznik Nr 8.3 U M O W A O Ś W I A D C Z E N I E U S Ł U G mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych, w ramach projektu pilotażowego Partnerstwo dla pracy, N R.../2 0 1

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SPOŁECZNA

REWITALIZACJA SPOŁECZNA Człowiek najlepsza inwestycja REWITALIZACJA SPOŁECZNA załącznik nr. do umowy nr z dnia - w z ó r - UMOWA o POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Malmeda 8, działającym na

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA UMOWA dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pt.,,mój czas moja szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Zawarta w dniu 2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Powiatem Wielickim Zespołem Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce przy

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr Załącznik nr 7 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.22.2014 Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr zawarta w dniu.. 2014 r. w Regułach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr IR. 272.3.15.2013.III UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu na przeprowadzenie egzaminu na certyfikat z kosztorysowania robót budowlanych UMOWA ZLECENIE NR Zawarta w dniu 2010 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz z siedzibą: 33-300

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016. reprezentowanym przez Rolanda Wrzeciono Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki PRZEDMIOT UMOWY

Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016. reprezentowanym przez Rolanda Wrzeciono Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 5 Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016 zawarta w dniu... pomiędzy: Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 38 45-075 Opole, NIP: 754-289-87-97 Regon: 160128701 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:...

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:... PCPR.2110.34.2014 Wzór umowy UMOWA NR EFS/ /2014 zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt)

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. (Projekt) zawarta w dniu. r. w Wysokiej pomiędzy GMINĄ ŁAŃCUT/Przedszkolem Publicznym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: Oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.16.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn zawarta w dniu..2012

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr EDU.POKL.9.1.2.WLS.. część

UMOWA - ZLECENIE Nr EDU.POKL.9.1.2.WLS.. część Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - ZLECENIE Nr EDUPOKL912WLS część Zawarta w dniu r pomiędzy: Gminą Korfantów, ul Rynek 4, 48-317 Korfantów reprezentowaną przez: Burmistrza Korfantowa mgr Zdzisława Martynę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 Oznaczenie sprawy IPS.4011-3-1/13 zał. do SIWZ część 1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 zawarta w Opolu, w dniu... 2013 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiadającym NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WZÓR Załącznik nr 3a do SIWZ UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim. a.. działającym na podstawie, reprezentowaną/ym przez:

U M O W A NR RZP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim. a.. działającym na podstawie, reprezentowaną/ym przez: U M O W A NR RZP.272.51..2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu... w.. pomiędzy: Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, NIP 658-17-39-105, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Część..

UMOWA ZLECENIE. Część.. Zp. 271.11.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA ZLECENIE Część.. Zawarta w dniu.2012r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez:.. przy kontrasygnacie.. zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. 1-go Maja Skarżysko-Kamienna tel , fax ,

Powiatowy Urząd Pracy ul. 1-go Maja Skarżysko-Kamienna tel , fax , Załącznik nr 10 do SIWZ (Projekt umowy) UMOWA NR.../2015 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Skarżyskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie 66-540 Stare Kurowo, ul. Tadeusza Kościuszki 77/4, Tel; 0957819585, fax; 095 7819586 e-mail; gzo77@wp.

Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie 66-540 Stare Kurowo, ul. Tadeusza Kościuszki 77/4, Tel; 0957819585, fax; 095 7819586 e-mail; gzo77@wp. UMOWA O ŚWIADCZENIE U SŁUG TRANSPORTOWYCH DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY STARE KUROWO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Nr. zawarta w dniu 2014 roku w Starym Kurowie pomiędzy: Gminnym Zespołem Oświaty,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo