dodatek nr 18 VAT 2014 r. zmiany w ustawie i ich wpływ na procedury, obieg dokumentów i systemy finansowo-księgowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dodatek nr 18 VAT 2014 r. zmiany w ustawie i ich wpływ na procedury, obieg dokumentów i systemy finansowo-księgowe"

Transkrypt

1 MONITOR księgowego nr 22(242) dodatek nr 18 TEMAT na czasie Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego VAT 2014 r. zmiany w ustawie i ich wpływ na procedury, obieg dokumentów i systemy finansowo-księgowe I. ZMIANY W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO Najważniejsze zmiany w porównaniu z latami poprzednimi Zasada ogólna Usługi wykonane częściowo Sprzedaż ciągła Wystawienie faktury Otrzymanie płatności przed wykonaniem czynności (zaliczki) Powstanie obowiązku podatkowego w związku z otrzymaniem całości lub części zapłaty Dostawa budynków bądź lokali Dostawa mediów i usługi komunalne Usługi transportowe Usługi budowlane Najem, dzierżawa, leasing Dostawa wysyłkowa za zaliczeniem pocztowym II. ZMIANY ZASAD ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO Pojęcie (źródła) podatku naliczonego Terminy odliczania podatku naliczonego Zasady ogólne Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Podatek naliczony od zaliczek Odliczenie podatku przy odwrotnym obciążeniu Odliczenie podatku u małego podatnika III. FAKTURY Najważniejsze zmiany dotyczące faktur Czynności dokumentowane polskimi fakturami Czynności i zdarzenia dokumentowane fakturami Fakturowanie sprzedaży zwolnionej z VAT Faktury dokumentujące sprzedaż na rzecz konsumentów Terminy wystawiania faktur ISSN 1 września r. dodatek do MONITORA księgowego nr 17(237) 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

2 2 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego >> obowiązek podatkowy, świadczenie usług, faktura VAT, faktura zaliczkowa, budynek, lokal, media, usługi transportowe, usługi budowlane, najem, dzierżawa, leasing, sprzedaż wysyłkowa, podatek naliczony, nabycie wewnątrzwspólnotowe, mały podatnik VAT 2014 r. zmiany w ustawie i ich wpływ na procedury, obieg dokumentów i systemy finansowo-księgowe Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r., w istotny sposób wpłynie na praktykę stosowania przepisów VAT w firmach. Zmienią się nie tylko terminy powstania obowiązku podatkowego, ale też terminy dokumentowania wykonywanych czynności. Zmienią się również reguły odliczania VAT naliczonego, zasady dokumentowania czynności zwolnionych oraz wystawiania faktur na żądanie. Do tych wszystkich zmian należy się już teraz przygotować, tak aby w dniu 1 stycznia 2014 r. procedury, obieg dokumentów, systemy finansowo-księgowe w firmie były dostosowane do nowych regulacji. I. ZMIANY W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO Najbardziej istotne zmiany, jakie będą miały miejsce z dniem 1 stycznia 2014 r., to zmiany dotyczące terminów powstawania obowiązku podatkowego. Nowe regulacje dotyczące obowiązku podatkowego są zawarte w art. 19a ustawy o VAT, który zastępuje uchylany z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 19 ustawy. 1. Najważniejsze zmiany w porównaniu z latami poprzednimi Przepisy dotyczące obowiązku podatkowego zostały istotnie zmienione. Jedną z najważniejszych zmian jest rezygnacja z zasady wiążącej moment powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. Poza kilkoma wyjątkami od 1 stycznia 2014 r. chwila powstania obowiązku podatkowego będzie niezależna od daty wystawienia faktury. Duże znaczenie będzie miało także wprowadzenie reguł powstawania obowiązku podatkowego dla sprzedaży ciągłej i sprzedaży wykonywanej w okresach rozliczeniowych. Eliminuje się wiele szczególnych terminów powstania obowiązku podatkowego dla wielu czynności. Do niektórych z tych czynności będzie znajdował zastosowanie ogólny moment powstania obowiązku podatkowego, do niektórych z nich wygodnie będzie stosować nową regułę wiążącą moment powstania obowiązku podatkowego z zakończeniem okresu rozliczeniowego, za który następuje płatność (bądź rozliczenie czynności). 2. Zasada ogólna Zasada ogólna co do momentu powstania obowiązku podatkowego jest zawarta w art. 19a ust. 1. W myśl tego przepisu obowiązek podatkowy powstaje bądź z chwilą wykonania usługi, bądź wydania towarów.

3 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego 3 Jest to taka sama zasada, jaka była zawarta w przepisach obowiązujących w 2013 r. W 2014 r. jednak reguła ta inaczej niż dotychczas faktycznie będzie miała o wiele szersze zastosowanie. O ile bowiem ta reguła ogólna w dotychczasowym stanie prawnym (zwłaszcza w zakresie obrotu między przedsiębiorcami) znajdowała zastosowanie stosunkowo rzadko, o tyle zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. jej zastosowanie będzie pierwszoplanowe. Musimy bowiem pamiętać, że do końca 2013 r., jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być udokumentowane fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT). W nowym stanie prawnym jest bowiem wyraźnie mniej wyjątków od zasady ogólnej r. Podatnik X sprzedał towar. Wydanie nastąpiło 30 listopada 2013 r., fakturę wystawiono 1 grudnia 2013 r. Obowiązek podatkowy powstawał w grudniu 2013 r. (w 2013 r. co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury) r. Podatnik X sprzedał towar. Wydanie nastąpiło 30 stycznia 2014 r., fakturę wystawiono 1 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje w styczniu 2014 r. (w 2014 r. co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi). Wydanie towaru czy też wykonanie usługi to czynności faktyczne. Dostawy towarów są zwykle realizowane na różnych warunkach określających moment przeniesienia praw do towaru na nabywcę. Dla określenia momentu wydania towarów znaczenie będą miały też formuły Incoterms, na jakich dana dostawa towarów jest zrealizowana (jeśli określono te warunki). Zasadniczo bowiem za moment wydania towarów trzeba będzie uznać moment, w którym na nabywcę przechodzą ciężary i korzyści związane z rzeczą (zgodnie z warunkami danej klauzuli Incoterms). Firma zrealizowała dostawę dla kontrahenta polskiego na warunkach ExW magazyn. Załadunek w magazynie nastąpił 28 lutego 2014 r. Towar na miejsce dojechał 1 marca 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje 28 lutego. Firma zrealizowała dostawę dla kontrahenta polskiego na warunkach DAP siedziba nabywcy. Załadunek w magazynie sprzedawcy nastąpił 31 stycznia 2014 r. Towar na miejsce dojechał 1 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje 1 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje także z chwilą wykonania usług. Jak słusznie zauważył WSA w Warszawie w wyroku z 17 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1038/09): ( ) o tym, czy dana usługa została faktycznie wykonana, decyduje jej charakter. W tym kontekście znaczenie będzie miało choćby to, czy usługa jest usługą rezultatu (np. umowa o dzieło), czy też starannego działania (np. umowa zlecenia). Pewne znaczenie mogą mieć także regulacje umowne, wskazujące na to, kiedy usługa jest traktowana jako wykonana. 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

4 4 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego Od redakcji Przygotowując się do zastosowania nowych przepisów VAT w 2014 r., należy mieć na względzie, że od 1 stycznia 2014 r. moment powstania obowiązku podatkowego w VAT będzie zależał od zaistnienia określonych okoliczności faktycznych, ale również od treści zawieranych umów. Dlatego też warto przejrzeć umowy z kontrahentami pod kątem ustaleń: kiedy zgodnie z umową następuje wydanie towaru, czyli przejście własności towaru na nabywcę, oraz kiedy usługi są uznawane zgodnie z umową za wykonane. Od 1 stycznia ustalenia te będą miały pierwszorzędne znaczenie przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego. Należy wprowadzić regułę liczenia terminów płatności od daty dokonania dostawy lub wykonania usługi. Ustalenie terminu płatności na podstawie terminu wystawienia faktury, połączone z możliwością wystawienia jej (co do zasady) do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy, może negatywnie wpłynąć na płynność finansową jednostki. 3. Usługi wykonane częściowo Przepisy obowiązujące do końca 2013 r. zawierają tylko szczątkową regulację odnoszącą się do usług wykonanych częściowo. Tylko w odniesieniu do usług budowlanych i budowlano-montażowych wprowadzono zasadę powstawania obowiązku podatkowego w razie częściowego wykonania usługi, jeśli nastąpiło przyjęcie częściowego wykonania usługi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Nie ma natomiast w obecnym stanie prawnym regulacji wskazujących na skutki częściowego wykonania usługi. W praktyce można było zatem różnie do tej sytuacji podchodzić. Najczęściej uznawano, że jeśli w związku z częściowym wykonaniem usług była dokonywana płatność, to płatność ta była traktowana jako zaliczka (płatność przed całkowitym wykonaniem usługi), dla której obowiązek podatkowy powstawał z chwilą jej otrzymania. W listopadzie 2013 r. podatnik X wykonał w części usługę dla zamawiającego A oraz w części inną usługę dla zamawiającego B. Był uprawniony do żądania od nich płatności z tego tytułu. Na początku grudnia otrzymał płatność od A, zaś od B płatności nie otrzymał. W odniesieniu do usług świadczonych na rzecz A obowiązek podatkowy powstał w grudniu. W odniesieniu do usług wykonywanych na rzecz B obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał. Od 1 stycznia 2014 r. w ustawie pojawia się szczególna regulacja dotycząca usług wykonanych częściowo. Zgodnie z tymi przepisami wykonanie usługi częściowej ma miejsce, jeśli strony czynności określiły zapłatę dla wykonanej części usługi (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT). Powstanie obowiązku podatkowego dla usługi częściowej jest więc zasadniczo uzależnione od woli stron, w szczególności od tego, czy umówią się one na częściowe przyjmowanie usług, co będzie stanowiło tytuł do częściowej zapłaty. W lutym 2014 r. podatnik X wykonał w części usługę dla zamawiającego A oraz w części inną usługę dla zamawiającego B. Był uprawniony do żądania od nich płatności z tego tytułu. Na początku marca otrzymał płatność od A, zaś od B płatności nie otrzymał. Zarówno w odniesieniu

5 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego 5 do usług świadczonych na rzecz A, jak i na rzecz B obowiązek podatkowy powstał w lutym z chwilą wykonania umówionej części usług (co stanowiło tytuł do żądania płatności). Od redakcji Zmiana wprowadzona w zakresie opodatkowania usług wykonywanych częściowo powinna zwrócić uwagę podatników wykonujących usługi na treść zawieranych umów. Od 1 stycznia 2014 r. każda klauzula, która uprawnia wykonawcę usługi do żądania zapłaty za częściowe wykonanie usługi, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części, nawet w przypadku gdy wykonawca usługi zapłaty tej nie otrzyma. Oczywiście nie oznacza to, że takich klauzul umownych należy unikać. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że w interesie podatnika będzie wyegzekwowanie częściowej zapłaty, jeżeli prawo do niej zostało zapisane w umowie. W przeciwnym razie na etapie częściowego wykonania usługi będzie zmuszony samodzielnie sfinansować należny VAT. 4. Sprzedaż ciągła Obowiązujące do końca 2013 r. przepisy nie są także dość precyzyjne, jeśli chodzi o zasady powstawania obowiązku podatkowego w odniesieniu do sprzedaży ciągłej. Ustawa nie zawiera żadnych regulacji w tym względzie. Natomiast przepisy dotyczące obowiązku podatkowego stanowią, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. określenie dnia, miesiąca i roku wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta różni się od daty sprzedaży również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury. Zgodnie z dalszymi przepisami dotyczącymi wystawiania faktur, w przypadku gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. W praktyce powstawało wiele problemów związanych z tym, co można było rozumieć przez pojęcie sprzedaży ciągłej, w szczególności powstawały wątpliwości, czy można było stosować ww. regułę w odniesieniu do usług świadczonych stale w powtarzalny sposób oraz czy sprzedażą ciągłą można objąć dostawę towarów. Podatnik A świadczy usługi transportowe na rzecz firmy Y. Usługi są świadczone i rozliczane w okresach miesięcznych. Na początku miesiąca nie jest jasne, ile usług zostanie wykonanych i na jaką kwotę. W stanie prawnym obowiązującym w 2013 r. powstają wątpliwości, czy w opisanym stanie faktycznym można wystawić jedną fakturę dla ww. usług i rozpoznać obowiązek podatkowy od wszystkich usług w dacie wystawienia faktury. Podatnik B dostarcza pieczywo do sklepu. Jest ono dostarczane w sposób ciągły (6 dni w tygodniu). Strony umówiły się na rozliczanie wykonanych dostaw dwa razy w miesiącu. W stanie prawnym obowiązującym w 2013 r. powstają wątpliwości, czy w opisanym stanie faktycznym można te usługi rozliczać w ten sposób. 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

6 6 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego Od 1 stycznia 2014 r. przepisy będą określać moment wykonania usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Zgodnie z nowymi przepisami usługę taką uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia. Reguła ta będzie miała również odpowiednie zastosowanie do dostawy towarów. Nowe przepisy będą się odnosiły przede wszystkim do sprzedaży o charakterze ciągłym. Mogą mieć jednak również zastosowanie do każdego innego rodzaju usług (a także dostaw towarów zob. tezy następne), jeżeli tylko strony postanowią, że będą one rozliczane nie jednorazowo, lecz w następujących po sobie okresach. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługa, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń to taka usługa, która jest zwykle wykonywana przez pewien czas, zaś rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu (gdzie rozliczeniu podlegają wszystkie czynności wykonane w ramach usługi w danym okresie rozliczeniowym). Przepis obejmuje zarówno usługi świadczone w sposób ciągły, jak i wszelkie inne usługi z założenia powtarzające się, jeśli tylko strony umówiły się na rozliczanie (opłacanie) ich w okresach rozliczeniowych. Podatnik A świadczy usługi transportowe na rzecz firmy Y. Usługi są świadczone i rozliczane w okresach miesięcznych. Na początku miesiąca nie jest jasne, ile usług zostanie wykonanych i na jaką kwotę. Nie ma wątpliwości, że w 2014 r. strony mogą ustalić, że usługa będzie rozliczana np. w miesięcznym okresie rozliczeniowym. W związku z tym można wystawiać jedną fakturę za wszystkie usługi świadczone w danym miesiącu, zaś obowiązek podatkowy powstanie na koniec miesiąca. Podatnik B dostarcza pieczywo do sklepu. Pieczywo dostarczane jest w sposób ciągły (6 dni w tygodniu). Strony umówiły się na rozliczanie wykonanych dostaw dwa razy w miesiącu. Niewątpliwie w 2014 r. będzie można wystawiać faktury dla dostaw wykonywanych w okresie półmiesięcznym, zaś obowiązek podatkowy będzie powstawał na koniec każdego z tych okresów. Można przyjąć dowolne okresy rozliczeniowe. Nie musi to być miesiąc. Może być on dłuższy bądź krótszy niż miesiąc (lub kwartał jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie). Firma A wykonuje usługi pośrednictwa dla podatnika B. Ustalono, że usługi będą rozliczane w okresach 7-dniowych, zaś każdy okres rozliczeniowy zaczyna się we wtorek, a kończy w następny poniedziałek. Obowiązek podatkowy od usług wykonanych w danym okresie będzie powstawał właśnie co poniedziałek. Wyjątek dotyczy okresów rozliczeniowych dłuższych niż rok. Jeśli w związku ze świadczeniem usługi w danym roku nie następuje koniec okresu bądź termin płatności to usługa jest uznawana za wykonaną (w odpowiedniej części) na koniec (każdego) roku (kalendarzowego).

7 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego 7 Od redakcji Podatnicy współpracujący z kontrahentami w sposób ciągły powinni rozważyć, czy i w jaki sposób skorzystać z możliwości, które powstały w związku ze zmianą zasad zbiorczego rozliczania dostaw towarów i świadczenia usług. Z pewnością wykorzystanie nowych rozwiązań pozwoli na zmniejszenie obciążeń formalnych związanych z wystawianiem faktur. 5. Wystawienie faktury W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. istotne znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego miał termin wystawienia faktury. Przyjmowano bowiem zasadę, że jeśli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, to obowiązek podatkowy powstawał w dacie wystawienia faktury, jeśli była ona wystawiona w terminie (w ciągu 7 dni od dnia wydania towarów bądź wykonania usługi). W praktyce pozwalało to na przesuwanie terminu powstania obowiązku podatkowego z miesiąca wykonania usługi (dostawy) na miesiąc następny. Usługa została wykonana 29 października 2013 r. Fakturę wystawiono 3 listopada 2013 r. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstawał w listopadzie. Dostawę towarów wykonano 25 listopada 2013 r. Fakturę wystawiono 1 grudnia 2013 r. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstawał w grudniu. W myśl nowych przepisów moment wystawienia faktury (poza kilkoma wyjątkami dotyczącymi niektórych usług) nie ma już żadnego znaczenia dla terminu powstania obowiązku podatkowego. Od 1 stycznia 2014 r. terminy na wystawienie faktur zostały znacznie wydłużone (do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano czynność bądź przyjęto zaliczkę). Umożliwiono jednocześnie wystawianie faktur przed wykonaniem czynności lub przed przyjęciem zaliczki (nie wcześniej jednakże niż 30 dni przed wykonaniem czynności bądź przyjęciem zaliczki). Częste mogą być zatem sytuacje, w których faktura zostanie wystawiona w miesiącu (kwartale), który nie będzie okresem rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Od 1 stycznia 2014 r. nie trzeba już więc zwracać uwagi na datę wystawienia faktury, tylko na datę sprzedaży. To ona będzie decydować o momencie powstania obowiązku podatkowego (co jest ważne nie tylko dla dostawców towarów/wykonawców usług, ale i dla nabywców z uwagi na termin odliczenia podatku zob. część II. ZMIANY ZASAD ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO). Usługa została wykonana 29 stycznia 2014 r. Fakturę wystawiono 3 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje w styczniu. Dostawę towarów wykonano 25 lutego 2014 r. Fakturę wystawiono 1 marca 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje w lutym. 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

8 8 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego Od redakcji Dostawy towarów i wykonane usługi należy tak ewidencjonować, aby prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego. Do końca 2013 r. podatnicy przy ewidencjonowaniu brali pod uwagę datę wystawienia faktury. Od 1 stycznia 2014 r. wykonywane czynności opodatkowane należy ewidencjonować w dacie sprzedaży. To ona będzie wyznaczała moment powstania obowiązku podatkowego i właściwy okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać podatek należny od danej czynności. Konieczne jest przeorganizowanie programów księgowych, tak aby sporządzać rejestry VAT według daty sprzedaży (a nie według daty wystawienia faktury). 6. Otrzymanie płatności przed wykonaniem czynności (zaliczki) Nie zmienią się od nowego roku zasady związane z powstawaniem obowiązku podatkowego w związku z otrzymaniem zaliczki (całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności). Dla powstania obowiązku podatkowego od zaliczki nie ma znaczenia, czy otrzymanie należności będzie udokumentowane fakturą, czy też nie. Firma X otrzymała zamówienie na dostarczenie towaru. Zamówienie złożono w styczniu. Towar miał być dostarczony w lutym. Firma X zażądała 100% zaliczki w styczniu i otrzymała ją. Obowiązek podatkowy powstanie w styczniu. 7. Powstanie obowiązku podatkowego w związku z otrzymaniem całości lub części zapłaty Dla niektórych czynności obowiązek podatkowy będzie w 2014 r. powstawał z chwilą otrzymania płatności. W porównaniu z przepisami dotychczasowymi powstanie obowiązku podatkowego w dacie otrzymania płatności będzie jednak dotyczyć znacznie mniejszej liczby czynności (art. 19a ust. 5 ustawy o VAT). Komis. Po pierwsze obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem płatności powstaje w odniesieniu do wydania towarów między komitentem a komisantem na podstawie umowy komisu. Dotychczas obowiązek podatkowy w tym przypadku powstawał z chwilą otrzymania należności, lecz nie później niż 30. dnia od dnia dostawy towarów dokonanej przez komisanta. Firma X w lipcu 2013 r. wstawiła swoje towary do komisu prowadzonego przez przedsiębiorcę Y. Przedsiębiorca Y sprzedał towary firmy X 20 października 2013 r. Płatność przekazał 10 grudnia 2013 r. Obowiązek podatkowy powstał 19 listopada 2013 r. (tj. w dniu, w którym upłynął 30. dzień od dnia sprzedaży). Firma X w styczniu 2014 r. wstawiła swoje towary do komisu prowadzonego przez przedsiębiorcę Y. Przedsiębiorca Y sprzedał towary firmy X 20 lutego 2014 r. Płatność przekazał 15 kwietnia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie 15 kwietnia 2014 r. (chociaż 30 dni od dnia sprzedaży upływa w marcu 2014 r.).

9 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego 9 Dostawa z nakazu władzy za odszkodowaniem. Po drugie w sposób szczególny, związany z otrzymaniem płatności, określono także moment powstania obowiązku podatkowego dla przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie. Przed 1 stycznia 2014 r. w ten sam sposób określały moment powstania obowiązku podatkowego przepisy wykonawcze do ustawy o VAT. Egzekucja. Po trzecie w taki sam sposób będzie powstawał obowiązek podatkowy również w przypadku dostawy towarów dokonywanej w trybie egzekucji. Usługi na rzecz sądów. Po czwarte na tej samej zasadzie powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym na podstawie właściwych przepisów sądy te lub prokurator zlecili wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym. Takie same zasady miały dotychczas zastosowanie na podstawie przepisów wykonawczych. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Po piąte w dacie otrzymania płatności obowiązek podatkowy powstaje także dla usług finansowych i ubezpieczeniowych, które są zwolnione z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt ustawy. W tym przypadku (z uwagi na zwolnienie z podatku) jest to raczej obowiązek wykazania w deklaracji kwot obrotu (zwolnionego z podatku, niełączący się z żadnym podatkiem). 8. Dostawa budynków bądź lokali Nie ma już w nowych przepisach żadnego szczególnego przepisu odnoszącego się do obowiązku podatkowego w zakresie dostawy budynków bądź lokali. W 2013 r. obowiązek podatkowy w tym przypadku powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia ich wydania. Firma Y sprzedała budynek. Wydanie budynku nastąpiło 20 września 2013 r. Wówczas przyjęto 50% ceny. Następnie 25% ceny zostało zapłacone 15 października 2013 r., resztę zaś (ostatnie 25% ceny) zapłacono w grudniu 2013 r. Obowiązek podatkowy powstawał: 20 września 2013 r. (w 50%), 15 października 2013 r. (w 25%), 20 października 2013 r. (w 25%). W 2014 r. żadnych szczególnych przepisów w tym zakresie nie ma. Oznacza to, iż obowiązek podatkowy powstanie w tym przypadku na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wydania towarów. Firma Y sprzedała budynek. Wydanie budynku nastąpiło 20 lutego 2014 r. Wówczas przyjęto 50% ceny. Następnie 25% ceny zostało zapłacone 15 marca 2014 r., resztę zaś (ostatnie 25% ceny) zapłacono w kwietniu 2014 r. Obowiązek podatkowy od całości ceny powstanie 20 lutego 2014 r. 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

10 10 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego Od redakcji W związku z omawianą zmianą firmy zajmujące się sprzedażą budynków i lokali powinny rozważyć dostosowanie umów zawieranych z klientami do wprowadzanych zmian w ustawie o VAT. Klauzule umowne odraczające termin zapłaty mogą bowiem doprowadzić do konieczności finansowania należnego VAT z własnych środków podatnika. 9. Dostawa mediów i usługi komunalne W 2013 r. jednym ze szczególnych obowiązków podatkowych objęte są: dostawa mediów oraz usługi komunalne. Także w 2014 r. w odniesieniu do tych czynności jest przewidziany szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Będzie on jednak funkcjonował na innych zasadach niż dotychczas. Szczególny obowiązek podatkowy dotyczy dostaw mediów (tj. dostawy ciepła, gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych) oraz usług komunalnych (dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu i unieszkodliwiania odpadów). W 2013 r. obowiązek podatkowy dla tych usług powstawał z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu wykonywania tych czynności. Firma X refakturuje energię elektryczną. W umowie określiła, że termin płatności będzie wynosić do 10. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym wystawiono refakturę. Obowiązek podatkowy dla: refaktury wystawionej we wrześniu 2013 r. powstaje 10 października 2013 r., refaktury wystawionej w listopadzie 2013 r. powstaje 10 grudnia 2013 r. W nowym stanie prawnym dla tego rodzaju czynności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, zaś gdy faktury nie wystawiono w terminie z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). Nie będzie tu miał znaczenia moment faktycznej zapłaty. Nie będzie miało znaczenia to, za jaki okres media są dostarczane. Decyduje tylko i wyłącznie wystawienie faktury, względnie upływ terminu płatności. Faktury dla tych usług należy wystawić najpóźniej z upływem terminu płatności (art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT). Firma X refakturuje energię elektryczną. W umowie określiła, że termin płatności będzie wynosić do 10. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym wystawiono refakturę. Obowiązek podatkowy dla: refaktury wystawionej w marcu 2014 r. za prąd dostarczony w miesiącach styczeń luty powstaje w marcu 2013 r., refaktury wystawionej w maju 2014 r. za prąd dostarczony w miesiącach marzec kwiecień powstaje w maju 2014 r. (nawet gdyby refaktura nie została wystawiona do 15 maja 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie w maju 2014 r.).

11 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego 11 Od redakcji Zmiany w zakresie rozliczania VAT należnego w przypadku tzw. dostawy mediów wymagają dostosowania do nich ewidencji. Dla podatników istotna stała się data wystawienia faktury (refaktury) za te dostawy/usługi, a nie tylko terminy płatności. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, podatnicy powinni rozważyć możliwości, jakie daje przesunięcie terminu wystawienia faktury. Opóźniając wystawienie faktury, można doprowadzić do przesunięcia (opóźnienia) również terminu powstania obowiązku podatkowego. 10. Usługi transportowe W istotny sposób zmienią się zasady powstawania obowiązku podatkowego dla usług transportowych. Zgodnie z przepisami dotychczasowymi obowiązek podatkowy dla usług transportowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług. Otrzymanie części zapłaty (ceny) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej właśnie części. Przy czym należy mieć na uwadze, że w związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. podatnicy mogą wybrać dla usług transportowych ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego (zob. interpretację ogólną Ministra Finansów z 8 sierpnia 2013 r., sygn. PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408 patrz Mk nr 18/2013). W 2013 r. dla powstania obowiązku podatkowego od usług transportowych znaczenie mają dwa zdarzenia: otrzymanie zapłaty (także jej części), wykonanie usług transportowych. Spółka X wykonała usługę transportową z dniem 20 sierpnia 2013 r. Fakturę wystawiono 30 sierpnia 2013 r. Zapłata nastąpiła 10 września 2013 r. Obowiązek podatkow y powstał we wrześniu 2013 r. Spółka X wykonała usługę transportową z dniem 15 lipca 2013 r. Fakturę wystawiono 31 lipca 2013 r. Zapłata nastąpiła 5 września 2013 r. Obowiązek podatkowy powstał w sierpniu 2013 r. Spółka X wykonała usługę transportową z dniem 20 marca 2013 r. Wystawiono fakturę 25 marca 2013 r. Zapłata części ceny nastąpiła 26 marca 2013 r. Zapłata pozostałej części ceny 5 maja 2013 r. Obowiązek podatkowy powstał w części 26 marca 2013 r., zaś w pozostałej części w kwietniu 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. dla usług transportowych nie będzie już żadnego szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, tzn. z chwilą wykonania usługi. Spółka X wykonała usługę transportową z dniem 20 sierpnia 2014 r. Fakturę wystawiono 30 sierpnia 2014 r. Zapłata nastąpiła 10 września 2014 r. 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

12 12 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy powstaje w sierpniu 2014 r. Spółka X wykonała usługę transportową z dniem 15 lipca 2014 r. Fakturę wystawiono 31 lipca 2014 r. Zapłata nastąpiła 5 września 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje w lipcu 2014 r. Spółka X wykonała usługę transportową z dniem 20 marca 2014 r. Wystawiono fakturę 25 marca 2014 r. Zapłata części ceny nastąpiła 26 marca 2014 r. Zapłata pozostałej części ceny 5 maja 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje w całości w marcu 2014 r. W 2014 r. nie będzie też problemu, aby rozliczać usługi transportowe w okresach rozliczeniowych. Obowiązek podatkowy będzie wtedy powstawał na koniec okresu rozliczeniowego (zob. pkt 4 Sprzedaż ciągła ). Podatnik A świadczy usługi transportowe na rzecz firmy Y. Usługi są świadczone i rozliczane w okresach miesięcznych. Na początku miesiąca nie jest jasne, ile usług zostanie wykonanych i na jaką kwotę. Nie ma wątpliwości, że w 2014 r. strony mogą ustalić, że usługa będzie rozliczana np. w miesięcznym okresie rozliczeniowym, w związku z czym można wystawiać faktury za wszystkie usługi świadczone w danym miesiącu, zaś obowiązek podatkowy powstanie na koniec miesiąca. 11. Usługi budowlane Dotychczas szczególny termin powstania obowiązku podatkowego miał zastosowanie także do robót budowlanych (budowlano-montażowych). Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2013 r. obowiązek podatkowy dla usług budowlanych (budowlano-montażowych) powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług. Dotyczy to również usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Otrzymanie części zapłaty (ceny) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej właśnie części. Dla powstania obowiązku podatkowego od usług (robót) budowlanych znaczenie mają dwa zdarzenia: otrzymanie zapłaty (także jej części), wykonanie (także częściowe) usług budowlanych. Spółka X wykonała usługę budowlaną z dniem 20 sierpnia 2013 r. Fakturę wystawiono 30 sierpnia 2013 r. Zapłata nastąpiła 10 września 2013 r. Obowiązek podatkowy powstaje 10 września 2013 r. Spółka X wykonała usługę budowlaną z dniem 15 lipca 2013 r. Fakturę wystawiono 31 lipca 2013 r. Zapłata nastąpiła 5 września 2013 r.

13 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego 13 Obowiązek podatkowy powstaje w sierpniu 2013 r. Spółka X wykonała usługę budowlaną z dniem 20 marca 2013 r. Wystawiono fakturę 25 marca 2013 r. Zapłata części ceny nastąpiła 26 marca 2013 r. Zapłata pozostałej części ceny 5 maja 2013 r. Obowiązek podatkowy powstaje w części 26 marca 2013 r., w pozostałej części w kwietniu 2013 r. W nowym stanie prawnym obowiązek podatkowy dla usług, o których mowa, powstaje w dacie wystawienia faktury albo w dacie, w której faktura powinna być wystawiona (jeżeli nie została ona wystawiona terminowo). Faktura dla tych usług powinna być wystawiona w terminie 30 dni, licząc od dnia ich wykonania (art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). Momentem wykonania tych usług będzie zwykle dzień podpisania stosownych protokołów zdawczo-odbiorczych. Nie jest wszakże wykluczone, że umowy o te roboty inaczej będą określać moment uznania usług (części usług) za wykonane. Jeśli faktura zostanie wystawiona w ciągu 30 dni, licząc od chwili wykonania tych usług, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Jeśli nie powstaje 30. dnia od chwili ich wykonania. Nie będzie już miał znaczenia moment otrzymania płatności ani termin płatności. Spółka X wykonała usługę budowlaną z dniem 20 sierpnia 2014 r. Fakturę wystawiono 30 sierpnia 2014 r. Zapłata nastąpiła 10 września 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje 30 sierpnia 2014 r. Spółka X wykonała usługę budowlaną z dniem 15 lipca 2014 r. Fakturę wystawiono 31 lipca 2014 r. Zapłata nastąpiła 5 września 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje 31 lipca 2014 r. Spółka X wykonała usługę budowlaną z dniem 20 marca 2014 r. Wystawiono fakturę 25 marca 2014 r. Zapłata części ceny nastąpiła 26 marca 2014 r. Zapłata pozostałej części ceny 5 maja 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje w całości 25 marca 2014 r. Od redakcji Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. powinna zostać uwzględniona w umowach o usługi budowlane (biorąc pod uwagę, że są to zazwyczaj umowy długoterminowe, należy rozważyć przyjęcie odpowiednich zapisów również w umowach zawieranych w tym roku, które zostaną w całości lub części wykonane w roku następnym). W umowach należy przede wszystkim jasno określić datę wykonania usługi, tj. kiedy strony umowy uznają usługę za wykonaną. Będzie ona podstawą do wyznaczenia terminu wystawienia faktury, a data wystawienia faktury wyznaczy datę powstania obowiązku podatkowego. Strony umów nie muszą już wiązać wykonania usługi z datą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Moment wykonania usługi strony mogą określić w inny, dowolny sposób dostosowany do konkretnej sytuacji. Podatnicy 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

14 14 zmiany w zakresie obowiązku podatkowego wykonujący usługi budowlane powinni również zwrócić uwagę, czy przyjęte w umowach terminy płatności pozwolą opłacić podatek z kwot zapłaconych przez usługobiorcę, bez konieczności finansowania go przez wykonawcę usługi. 12. Najem, dzierżawa, leasing Przepisy obowiązujące w 2013 r. przewidują szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, m.in. dla usług: najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, ochrony. W tym przypadku do końca 2013 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Firma X fakturuje usługi najmu. Czynsz miesięczny płatny z góry do 10. dnia danego miesiąca. Czynsz za październik 2013 r. zafakturowany 3 października i otrzymany 10 października. Obowiązek podatkowy powstał w październiku 2013 r. Czynsz za listopad 2013 r. zafakturowany 3 listopada i nieotrzymany do końca listopada. Obowiązek podatkowy powstał w listopadzie 2013 r. Firma Y świadczy usługi ochrony rozliczane miesięcznie. Usługi płatne z dołu do 15. dnia następnego miesiąca. W styczniu 2013 r. wystawiła faktury za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, płatne odpowiednio do: 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca 2013 r. Usługobiorca płaci za te usługi w miesiącu, w którym przypada termin zapłaty (ani szybciej, ani z opóźnieniem). Obowiązek podatkowy powstaje odpowiednio: 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca 2013 r. W nowym stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. dla tego rodzaju czynności obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury, gdy zaś faktury nie wystawiono w terminie z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 i ust. 7 ustawy o VAT). Nie będzie tu miał znaczenia moment faktycznej zapłaty ani to, za jaki okres usługi są świadczone. Decydować będzie tylko i wyłącznie moment wystawienia faktury, względnie upływ terminu płatności. Faktury dla tych usług powinny być zaś wystawiane do dnia upływu terminu płatności (art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT). Firma X fakturuje usługi najmu. Czynsz miesięczny płatny z góry do 10. dnia danego miesiąca. Czynsz za październik 2014 r. zafakturowany 3 października i otrzymany 10 października. Obowiązek podatkowy powstał 3 października 2014 r.

15 zmiany zasad odliczania podatku naliczonego 15 Czynsz za listopad 2014 r. zafakturowany 3 listopada i nieotrzymany do końca listopada. Obowiązek podatkowy powstał w listopadzie 2014 r. Firma Y świadczy usługi ochrony rozliczane miesięcznie. Usługi płatne z dołu do 15. dnia następnego miesiąca. W styczniu 2014 r. wystawiła faktury za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, płatne odpowiednio do: 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca 2014 r. Usługobiorca płaci za te usługi w miesiącu, w którym przypada termin zapłaty (ani szybciej, ani z opóźnieniem). Obowiązek podatkowy od wszystkich usług powstał w styczniu 2014 r. 13. Dostawa wysyłkowa za zaliczeniem pocztowym W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. jeden ze szczególnych obowiązków podatkowych dotyczy dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. W myśl przepisów obowiązujących w 2013 r. obowiązek podatkowy powstawał w tym przypadku z chwilą otrzymania zapłaty. Firma X zrealizowała dla klienta (osoby fizycznej) dostawę towaru za pośrednictwem poczty. Płatność następowała za zaliczeniem pocztowym. Dostawa zrealizowana pod koniec listopada 2013 r. Płatność firma X otrzymała (z poczty) w grudniu 2013 r. Obowiązek podatkowy powstał w grudniu 2013 r. W 2014 r. przepisy nie przewidują już szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla tego rodzaju czynności. Obowiązek podatkowy będzie więc powstawał na zasadach ogólnych czyli z chwilą wydania towarów. Firma X zrealizowała dla klienta (osoby fizycznej) dostawę towaru za pośrednictwem poczty. Płatność następuje za zaliczeniem pocztowym. Dostawa zrealizowana pod koniec stycznia 2014 r. Płatność firma X otrzymała (z poczty) w lutym 2014 r. Obowiązek podatkowy powstaje w styczniu 2014 r. Należy przy tym mieć na uwadze, że można umownie określać moment wydania towarów i np. przesunąć go do czasu dostarczenia towaru klientowi przez pocztę czy kuriera. Z jednej strony może to niekiedy odsunąć w czasie zapłatę VAT, z drugiej strony dostawca może mieć problem z ustaleniem, kiedy doszło do wydania towarów (tzn. kiedy klient odebrał przesyłkę). II. ZMIANY ZASAD ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO W ramach zmian dokonywanych z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadza się także zmiany dotyczące podatku naliczonego. 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

16 16 zmiany zasad odliczania podatku naliczonego 1. Pojęcie (źródła) podatku naliczonego Pierwsza ze zmian dotyczy nowego (nieco innego) wskazania źródeł podatku naliczonego. W myśl nowych przepisów podatkiem naliczonym jest suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub dokonania przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (art. 86 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.). Podatek naliczony wynika zatem z dwóch rodzajów faktur: faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług, faktur zaliczkowych (z tytułu dokonania płatności przed nabyciem towarów lub usług). Podatnik X otrzymał fakturę dokumentującą nabycie towarów. Określona na niej kwota podatku jest podatkiem naliczonym. Firma Y dokonała płatności 30% zaliczki na poczet wykonania w przyszłości usług. Otrzymała fakturę na zaliczkę. Określona na niej kwota podatku jest podatkiem naliczonym. Dotychczasowe przepisy wskazywały, że podatek naliczony to kwota podatku określona na fakturze. Zgodnie z nowymi przepisami (obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r.) podatkiem naliczonym jest kwota wynikająca z faktur. Powyższa regulacja będzie dotyczyć w szczególności tzw. faktur uproszczonych, tzn. tych, które nie muszą zawierać wszystkich danych, jakie są na normalnej fakturze (faktury te mogą być wystawiane dla udokumentowania sprzedaży na kwoty nieprzekraczające 450 zł brutto bądź 100 euro) por. art. 106e ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Na tych fakturach nie musi być m.in. kwoty podatku naliczonego wystarczy podać dane pozwalające na obliczenie kwoty podatku. Podatnik Y otrzymał tzw. fakturę uproszczoną na nabycie towarów na kwotę 200 zł brutto. Określono tam stawkę podatku (23% VAT). Nie określono kwoty podatku. Z faktury tej wynika, że kwota podatku wynosi 37,40 zł. Taka kwota jest podatkiem naliczonym do odliczenia, ponieważ wynika z faktury, mimo że nie jest na niej określona. Nieco inaczej nowe przepisy określają także podatek naliczony w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (na ten temat piszemy w punkcie 2. Terminy odliczania podatku naliczonego ). Od redakcji Zmiana treści definicji podatku naliczonego wyjaśniła sytuację podatników, którzy otrzymywali faktury uproszczone. W praktyce mieli oni często wątpliwości, czy mogą dokonywać odliczenia z takich faktur. Przez to także faktury uproszczone były niechętnie przyjmowane przez nabywców. Praktyka ta może ulec zmianie i więcej sprzedawców i nabywców może zdecydować

17 zmiany zasad odliczania podatku naliczonego 17 się na ich stosowanie. W 2014 r. warto zastanowić się nad wprowadzeniem fakturowania w formie uproszczonej. Może to zmniejszyć obciążenia związane z ewidencjonowaniem oraz dokumentowaniem drobnych transakcji (do kwoty 450 zł). 2. Terminy odliczania podatku naliczonego W dotychczasowym stanie prawnym prawo do odliczenia podatku, co do zasady, powstawało w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Była to zasada ogólna, od której istniało sporo wyjątków. Z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące terminu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego zmieniają się. Te nowe regulacje będą miały zastosowanie do rozliczeń (deklaracji) za okresy rozpoczynające się po 31 grudnia 2013 r. Będą to więc odpowiednio deklaracje: VAT-7 za styczeń 2014 r. i miesiące następne, VAT-7K za I kwartał 2014 r. i kwartały następne. Podatek naliczony w deklaracjach za okresy kończące się do 31 grudnia 2013 r. jest odliczany na zasadach obowiązujących do końca 2013 r. Oznacza to, że podatek naliczony na dotychczasowych zasadach należy odliczać, składając: deklaracje za grudzień 2013 r. bądź za IV kwartał 2013 r., korekty deklaracji składanych za okresy poprzedzające 1 stycznia 2014 r. W deklaracji VAT-7 za grudzień 2013 r. podatek naliczony odlicza się na zasadach obowiązujących do końca 2013 r. W korekcie deklaracji VAT-7K za II kwartał 2013 r., składanej w 2014 r., podatek naliczony należy odliczyć na zasadach obowiązujących do końca 2013 r. Zasady ogólne Z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadza się nową zasadę ogólną odnoszącą się do terminu odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z nią prawo do odliczenia podatku powstaje w tym samym okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności (art. 86 ust. 10 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.). Dotyczy to zarówno obowiązku podatkowego powstającego u sprzedawcy, jak i niekiedy u nabywcy (np. w przypadku importu usług czy dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca). Firma X nabyła usługi budowlane. Usługi zostały wykonane pod koniec marca 2014 r. Faktura została wystawiona na początku kwietnia 2014 r. Płatność za usługę nastąpiła w maju 2014 r. Biorąc pod uwagę, że obowiązek podatkowy od tych usług powstał w dacie wystawienia faktury (por. art. 19a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT), firma X może dokonać odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za kwiecień (pod warunkiem że dysponuje fakturą). 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

18 18 zmiany zasad odliczania podatku naliczonego Firma X wynajmuje lokal użytkowy. W styczniu otrzymała od wynajmującego faktury (wystawione z datami styczniowymi) za pierwsze 3 miesiące roku z terminami płatności z góry do 15. dnia każdego danego miesiąca. Niezależnie od tego, czy zapłaci, i niezależnie od faktu, że usługa najmu nie została wykonana będzie mogła odliczyć podatek naliczony ze wszystkich faktur w rozliczeniu za styczeń (miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy od wszystkich trzech zafakturowanych usług u wynajmującego). Powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy z tytułu danej czynności będącej źródłem podatku naliczonego nie jest jedynym wymogiem, którego spełnienie pozwala na odliczenie podatku u nabywcy. Jeśli podatek naliczony wynika z faktury bądź z dokumentu celnego, prawo do jego odliczenia powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę bądź dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). Warunek ten w istocie jest powieleniem warunku wyrażonego w dotychczasowych przepisach. Podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej usługę wykonaną 30 października danego roku, która to faktura została otrzymana 6 listopada, może zostać odliczony najwcześniej w deklaracji za listopad. Nadal zasadą pozostaje, że podatnik może odliczyć podatek także w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Podatnik X kupił towary w lutym 2014 r. Dostawa została wykonana w lutym 2014 r. Faktura także została dostarczona podatnikowi w lutym 2014 r. Podatnik może odliczyć podatek naliczony w deklaracji za luty 2014 r., ale według swego wyboru także w deklaracji za marzec bądź kwiecień 2014 r. Z uwagi na nieprecyzyjne odesłania zawarte w ustawie mogą powstawać wątpliwości, czy w razie spóźnionego otrzymania faktury po upływie trzech miesięcy (okresów) od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy podatnik: może odliczyć podatek naliczony w deklaracji za miesiąc (okres) otrzymania faktury czy musiałby dokonywać odliczenia podatku poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia. Mając jednak na względzie unormowania wspólnotowe, w tym przypadku trzeba uznać, że podatnik może odliczyć podatek w deklaracji za miesiąc (kwartał) otrzymania faktury bądź za jeden z dwóch okresów następnych. Podatnik X zakupił towary w styczniu 2014 r. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w styczniu 2014 r. Podatnik otrzymał fakturę w kwietniu 2014 r.

19 zmiany zasad odliczania podatku naliczonego 19 Trzeba uznać, że podatnik może dokonać odliczenia w deklaracji za kwiecień 2014 r. bądź w deklaracji za maj 2014 r. albo za czerwiec 2014 r. W przykładach przedstawiamy różnice, na które należy zwrócić uwagę, a które występują pomiędzy dotychczasowym a nowym stanem prawnym r. Podatnik X nabył towary w październiku 2013 r. Fakturę wystawiono w październiku 2013 r. i otrzymano w październiku 2013 r. Towary zostały wydane 15 listopada 2013 r. Podatek naliczony może być odliczony w deklaracji za październik (jeśli nie jest ona składana przed 15 listopada) r. Podatnik X zawarł umowę sprzedaży towarów w lutym 2014 r. Fakturę wystawiono w lutym 2014 r. i otrzymano w lutym 2014 r. Towary zostały wydane 15 marca 2014 r. Podatek naliczony może być odliczony najwcześniej w deklaracji za marzec, ponieważ towary zostały wydane w marcu i wtedy u dostawcy powstał obowiązek podatkowy r. Podatnik X otrzymał w październiku 2013 r. fakturę (z datą październikową) za energię elektryczną z terminem płatności w listopadzie 2013 r. Podatek naliczony może odliczyć w listopadzie. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. podatnik może odliczyć VAT naliczony z faktury za dostawę energii elektrycznej w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności (pod warunkiem że faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy) r. Podatnik X otrzymał w lutym 2014 r. fakturę (z datą lutową) za energię elektryczną z terminem płatności w marcu 2014 r. Podatek naliczony może odliczyć w lutym. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2014 r. podatnik może dokonać odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10). Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej powstaje co do zasady z chwilą wystawienia faktury. Podatnik może więc dokonać odliczenia za okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca wystawił fakturę, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał fakturę. Podatnik może więc dokonać odliczenia w rozliczeniu za luty, ponieważ w tym miesiącu otrzymał fakturę r. Podatnik X otrzymał w listopadzie 2013 r. wystawioną w październiku 2013 r. fakturę za wynajem lokalu z terminem płatności 5 listopada. Za fakturę zapłacił w listopadzie. Podatek naliczony mógł odliczyć w rozliczeniu za listopad (miesiąc otrzymania faktury) r. Podatnik X otrzymał w marcu 2014 r. wystawioną w lutym 2014 r. fakturę za wynajem lokalu z terminem płatności 5 marca. Za fakturę zapłacił w marcu. Podatek naliczony mógł odliczyć w rozliczeniu za marzec. Wprawdzie obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstawał w lutym (w 2014 r. w przypadku usług najmu obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wystawienia faktury por. art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT), 15 listopada 2013 r. Dodatek do Mk nr 22(242)

20 20 zmiany zasad odliczania podatku naliczonego lecz podatnik otrzymał fakturę dopiero w marcu. Odliczenia nie może więc dokonać wcześniej niż w marcu r. Podatnik X otrzymał w październiku 2013 r. fakturę na usługę, która ma być wykonana na początku listopada 2013 r. Podatek naliczony może być odliczony najwcześniej w rozliczeniu za październik 2013 r. (jeśli do 25 listopada będzie wykonana usługa) r. Podatnik X otrzymał w lutym 2014 r. fakturę na usługę, która ma być wykonana na początku marca 2014 r. Podatek naliczony może być odliczony najwcześniej w rozliczeniu za marzec (jeśli w marcu będzie wykonana usługa). Regułą jest, iż obowiązek podatkowy z tytułu wykonywanych usług powstaje w chwili wykonania usługi. Nabywca usługi może więc ją co do zasady odliczyć w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym usługa została wykonana, oczywiście pod warunkiem że w tym samym okresie rozliczeniowym otrzymał fakturę (por. art. 19a ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 10 i ust. 10b obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.). Od redakcji Podatnicy muszą się przygotować, że od 1 stycznia 2014 r. powinni nie tylko posiadać wiedzę o tym, kiedy powstaje u nich obowiązek podatkowy, ale też wiedzę o tym, kiedy powstaje taki obowiązek w przypadku nabywanych przez nich towarów i usług. Od 1 stycznia 2014 r. jest to wiedza niezbędna do zrealizowania prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabywanych zakupów. Zmiany zasad odliczania VAT naliczonego wymuszają też zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji zakupów. Od 1 stycznia 2014 r. należy ją prowadzić w taki sposób, aby można było ustalić, kiedy u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy oraz kiedy nabywca otrzymał fakturę. Te dwie informacje zadecydują o tym, kiedy podatnik będzie mógł zrealizować prawo do odliczenia VAT naliczonego. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów W szczególny sposób określono terminy odliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Trzeba przypomnieć, że podatkiem naliczonym jest tutaj podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zasadą będzie tak samo jak dotychczas że prawo do odliczenia podatku powstanie w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu. Przypomnijmy, że w wewnątrzwspólnotowym nabyciu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy będącej przedmiotem WNT (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT przepis ten nie ulegnie zmianie z dniem 1 stycznia 2014 r.). Podatnik X nabył towar wewnątrzwspólnotowo w styczniu 2014 r. Nie otrzymał faktury do 15 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy w WNT powstanie w lutym 2014 r., czyli prawo do odliczenia podatku należnego od WNT również powstaje w rozliczeniu za luty 2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku.

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do za wczesnego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.*

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Czynność objęta obowiązkiem podatkowym dokonanie dostawy towarów/ wykonanie dokonanie dostawy towarów/ wykonanie na rzecz innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 Odliczanie podatku Vat na nowych zasadach zwracamy uwagę na największe trudności i wyjaśniamy zawiłości w tym zakresie. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji

Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji Warszawa, 26.10.2010 Autor: Robert Oliwa, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. podatkowych Data: 2010-10-26 JEDNA CZY DWIE

Bardziej szczegółowo

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU Serwis podatkowy VAT Lipiec Sierpień Wrzesień 2014 r. issn 1899-9905 WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU www.serwisvat.wip.pl wydanie specjalne nr 21 KOMENTARZ Faktury zbiorcze pozwalają znacznie uprościć rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

Refakturowanie usług, część 1

Refakturowanie usług, część 1 24 maja 2010 Refakturowanie usług, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Pojęcie refakturowania usług Refakturowanie zostało uregulowane w przepisach wspolnotowych Artykuł 28 Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Przykłady transakcje krajowe Gdynia, 10 lutego 2014 UMOWA FAKTURA PRZY MEDIACH Podatnik świadczy usługi wynajmu powierzchni biurowych. Umowa została podpisana 15 lutego

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów?

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt, wyróżniona w 2014 r. przez

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku

Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku Praktyczne wyjaśnienia ekspertów 55 PRZYKŁADÓW ROZWIĄZAŃ BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY W 2017 PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW 55 PRZYKŁADÓW ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

Księgowa z Białej Podlaskiej

Księgowa z Białej Podlaskiej Przychód z najmu będącego przedmiotem działalności gospodarczej powstaje w dniu, w którym zgodnie z postanowieniami umowy najemca ma obowiązek zapłaty czynszu. Podnajmujemy od osób fizycznych lokale, które

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r.

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Opracowała: Agata Strocka

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Newsletter luty 2014r.

Newsletter luty 2014r. Newsletter luty 2014r. Szanowni Państwo, Podatnicy mają wiele wątpliwości związanych z brzmieniem przepisów ustawy o VAT po 1 stycznia 2014r. Bardzo dobrze zatem, że pojawiają się już pierwsze interpretacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 1

Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT nowa podstawa opodatkowania

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY Dwutygodnik nr 21 (381) ISSN 1429-3978 10.11.2014 r. 13 ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY I. OBOWIĄZEK PODATKOWY...str. 3 1. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego... str.

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym Podmioty dokonujące sprzedaży energii elektrycznej w kraju nabywcom końcowym, które wcześniej nie były podatnikami, zobowiązane są do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego. Ustawa o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usług turystyki

Opodatkowanie usług turystyki Opodatkowanie usług turystyki Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r. WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY. W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

ZMIANY. W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. W tej publikacji m.in.: W 2014 roku faktura nie wpłynie na moment powstania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 128315 Temat: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie VAT po nowelizacji ustawy w 2015. Warsztaty praktyczne 20 Maj - 2 Czerwiec Poznań, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Faktura powinna dokumentować zdarzenia Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 2. Moment powstania obowiązku

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 2. Moment powstania obowiązku Przedstawiamy Państwu część drugą tabelarycznego porównania momentów powstania podatkowego w odsieniu do czynności wymienionych w art. 19 ustawy o VAT obowiązującego do końca 2013 r. oraz art. 19a ustawy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami

Spotkanie z Przedsiębiorcami Izba Skarbowa w Bydgoszczy Spotkanie z Przedsiębiorcami Materiały informacyjne Bydgoszcz, 30 stycznia 2014 r. PROGRAM E-PODATKI Program e-podatki jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 1 OBOWIĄZEK PODATKOWY Zmiana dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego ma najszerszy zakres podmiotowy, ponieważ ustalenie momentu, w którym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I Wszystko o fakturowaniu zmiany 2014 - część I Faktura - terminy wystawienia Kwestię terminów wystawiania faktur VAT regulują przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z 11 marca 2004 r. Zasadniczo

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Strona1 Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Jak w opisanej sytuacji powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tego czynszu?

Jak w opisanej sytuacji powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tego czynszu? Jak w opisanej sytuacji powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tego czynszu? Pytanie Spółka z o.o. sprzedaje wybudowane przez siebie domy na rzecz zagranicznych osób fizycznych. Jednocześnie w dniu sprzedaży

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT tj. z datą wystawienia dokumentu WZ i pozostawienia towarów do dyspozycji nabywcy.

Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT tj. z datą wystawienia dokumentu WZ i pozostawienia towarów do dyspozycji nabywcy. interpretacja indywidualna Sygnatura IBPP1/4512-1014/15/MG Data 2016.02.10 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT tj. z datą wystawienia

Bardziej szczegółowo

Korzystna dla podatników VAT zmiana terminu powstania nadpłaty w podatku VAT

Korzystna dla podatników VAT zmiana terminu powstania nadpłaty w podatku VAT Od 1 stycznia 2009 r. nadpłata VAT powstaje nie z dniem złożenia korekty deklaracji VAT-7 lecz już z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego VAT lub w wysokości większej od należnej. Od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia

Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia Przedsiębiorcy bardzo często wymagają od swoich klientów (szczególnie nowych) dokonania przedpłaty na poczet przyszłej dostawy lub wykonania usługi. Wybierając

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Warszawa, 16 września 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Definicja faktury Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził do słowniczka VATu nowe definicje:

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie VAT od wspólnej inwestycji międzygminnej przeznaczonej do wydzierżawienia

Rozliczanie VAT od wspólnej inwestycji międzygminnej przeznaczonej do wydzierżawienia Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi VAT już od pierwszej faktury zakupu towarów i usług związanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją. Prowadzenie wspólnej inwestycji międzygminnej

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Kiedy warto wybrać kwartalne rozliczenie VAT w 2015 r.

Kiedy warto wybrać kwartalne rozliczenie VAT w 2015 r. dodatek do Biuletynu VAT nr 22/2014 Kiedy warto wybrać kwartalne rozliczenie VAT w 2015 r. 1. Rozliczanie VAT metodą kasową przez małych podatników... 3 1.1. Termin rozliczania VAT... 4 1.2. Dokumentowanie...

Bardziej szczegółowo