Umowa nr do zamówienia nr dotycząca Wyparka dostawa wytwornicy pary wraz ze zbiornikami technologicznymi. (dalej Umowa )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr do zamówienia nr dotycząca Wyparka dostawa wytwornicy pary wraz ze zbiornikami technologicznymi. (dalej Umowa )"

Transkrypt

1 Umowa nr do zamówienia nr dotycząca Wyparka dostawa wytwornicy pary wraz ze zbiornikami technologicznymi (dalej Umowa ) zwarta w dniu.2015r. w Szczecinku, pomiędzy: Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Waryńskiego 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy : zł. NIP : , (dalej Zamawiający ), reprezentowaną przez: Joannę Jodłowską Członka Zarządu Krzysztofa Aleksandrowicza Członka Zarządu a z siedzibą w, ul., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP (dalej Dostawca ), (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą proszę o wpisanie danych potwierdzających wpis do ewidencji działalności gospodarczej), reprezentowaną przez: - - Wykonawca składa Zamawiającemu na dzień ustalenia warunków Umowy i jej podpisania następujące zapewnienia i gwarancje: 1. Wykonawca posiada jako profesjonalista odpowiednie zaplecze materialne, finansowe oraz osobowe, a także wszelkie niezbędne zezwolenia, pozwolenia i koncesje oraz wiedzę, konieczne do realizacji Umowy, 2. zawarcie Umowy nie narusza ani nie naruszy (i) postanowień umowy spółki Dostawcy* (ii) żadnych przepisów prawnych wiążących Dostawcę, w szczególności art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych, żadnej decyzji ostatecznej wydanej przez organy administracji ani żadnego prawomocnego wyroku sądowego oraz żadnych praw osób trzecich. * nie dotyczy osób fizycznych 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie urządzeń przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego w postaci - wytwornica pary wraz ze zbiornikami technologicznymi (rozprężacz, separator pary)_ (dalej Urządzenia ) 2. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się: 1

2 Dostarczyć urządzenia w ramach realizacji projektu Wyparka próżniowa podstawą racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nr 7/UE/2015, ofertą z dn... oraz protokołem z negocjacji stanowiącymi załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszej Umowy (dalej Przedmiot Umowy ). 3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w ramach realizacji projektu pn. Wyparka próżniowa podstawą racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS /14-00 z dnia r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Do zakresu Przedmiotu Umowy należą wszelkie usługi, jak i niezbędne dostawy, które są konieczne do właściwego zrealizowania Przedmiotu Umowy. 5. Dostawca posiada jako profesjonalista odpowiednie zaplecze materialne, finansowe oraz osobowe, a także wszelkie niezbędne zezwolenia, pozwolenie, itp. oraz wiedzę konieczne do realizacji Umowy. 6. Dostawca ma prawo powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim tylko na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy odpowiedzialność za jakość i terminowość prac z tytułu gwarancji i rękojmi wobec Zamawiającego, spoczywa na Dostawcy. 7. Odpowiedzialność za technologię i organizację prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy pod względem fachowym i technicznym, jak również za przestrzeganie obowiązujących przepisów, w szczególności BHP, P.POŻ. i ochrony środowiska oraz decyzji administracyjnych spoczywa w pełnym zakresie na Dostawcy. 8. Dostawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez siebie i przedstawicieli działających na jego zlecenie. Dostawca odpowiada również za wszelkie roszczenia wynikające z tych szkód, nieszczęśliwych wypadków i wad. 2 Termin realizacji 1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy: termin dostawy urządzeń wytwornica pary wraz ze zbiornikami technologicznymi (rozprężacz, separator pary): do 14 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 20 października Dostawa Urządzeń odbędzie się na następujących zasadach: a/ dostawa na teren zakładu siedziby Zamawiającego 3 Odbiory 1. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru materiałów i/lub urządzeń stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy, podpisanego przez Dostawcę i Zamawiającego. 2. Przed odbiorem Dostawca powinien sprawdzić czy Przedmiot Umowy został wykonany kompletnie i bez usterek. 3. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi niezwłocznie po dostawie 2

3 4. Wraz z dostawą Urządzeń Dostawca powinien dostarczyć dokumentację technicznoruchową oraz wszelkie wymagane ekspertyzy lub atesty (jeżeli są wymagalne), umowy serwisowe (jeżeli są wymagalne) oraz rysunki inwentaryzacyjne i rewizyjne (o ile są wymagalne), opisy eksploatacji, itp. 5. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady to Zamawiającemu przysługują następujące prawa: 5.1. jeżeli usterki są usuwalne, to w protokole odbioru materiałów i/lub urządzeń zostanie określony termin do ich usunięcia, zaś protokół usunięcia usterek będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury; 5.2. jeżeli wady są nieusuwalne, to Zamawiający ma prawo: żądać obniżenia ceny, jeżeli Urządzenia nadają się mimo wady do użytku albo od Umowy odstąpić lub żądać ponownej dostawy Urządzeń bez wad, jeżeli z powodu wady Urządzenia nie nadają się do użytku. 6. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy, Strony uznają datę podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 bądź protokołu usunięcia usterek, o którym mowa w ust. 5 pkt 5.1. W przypadku złożenia żądania obniżenia ceny, Umowa uważana będzie za wykonaną w dniu ustalenia wysokości ostatecznego wynagrodzenia. 7. Zamawiający bez uszczerbku dla ustaleń prawnych i innych postanowień Umowy uprawniony jest do częściowego lub całkowitego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przekroczony lub zagrożony jest termin dostawy podany w 2 ust Jeżeli Wykonawca realizuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia poprawienia lub dalszej realizacji Umowy innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Dostawcy. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego poprawienia lub dalszej realizacji Umowy innemu podmiotowi, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej faktury bądź rachunku. 4 Cena i warunki płatności 1. Cena za Przedmiot Umowy wynosi netto..pln (słownie:..zł 00/100) + VAT, jeśli należny, zgodnie z ceną ofertową zaproponowaną przez Wykonawcę. 2. Płatność wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będzie na następujących zasadach: 100% wartości wynagrodzenia po otrzymaniu faktury wystawionej po podpisaniu przez obydwie strony protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, 3. Płatność, o której mowa w ust. 1 dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminach: wpływ faktury 1-15 miesiąca, płatność 15 następnego miesiąca; wpływ faktury 16-ostatni dzień miesiąca, płatność ostatniego dnia następnego miesiąca. 4. Faktura, o której mowa w ust. 2, musi zawierać określenie zamówienia (numer, datę), pod rygorem wstrzymania zapłaty, bez prawa do naliczania odsetek za opóźnienie. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć stosowny protokół odbioru, 5. Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 3

4 5 Osoby odpowiedzialne 1. Strony ustalają, że: prowadzącym ze strony Zamawiającego jest: Zbigniew Klugiewicz, tel ; prowadzącym ze strony Dostawcy jest:..; 2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wyjaśniają, że osoby te nie są upoważnione do reprezentowania Stron w zakresie jakichkolwiek zmian do Umowy czy zaciągania jakichkolwiek zobowiązań chyba, że co innego wynikać będzie z odrębnych pełnomocnictw. 6 Opóźnienie w realizacji zobowiązań Stron i kary umowne 1. W przypadku przekroczenia terminów realizacji dostaw, a także w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek zgłoszonych w ramach gwarancji, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wysokości ceny (liczonej bez podatku od towarów i usług VAT). 2. Nie tracąc prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający, w razie opóźnienia w dostawie Urządzeń, może wyznaczyć Dostawcy dodatkowo termin do ich dostarczenia, a gdy opóźnienie przekroczy 7 dni, od Umowy odstąpić. 3. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, może on dochodzić od Dostawcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar a rzeczywiście poniesioną szkodą. 4. Dostawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niedotrzymanie ustalonych w Umowie terminów tylko w przypadku, gdy udowodni, że winę za opóźnienie ponosi Zamawiający. 7 Gwarancja 1. Dostawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone Urządzenia. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbiorczego z wykonania Przedmiotu Umowy, bądź protokołu usunięcia usterek, a w przypadku złożenia żądania obniżenia ceny - od dnia ustalenia ostatecznej wysokości ceny, o których mowa w 3 Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o ujawnionych wadach lub usterkach. 3. Dostawca i Zamawiający zobowiązują się do uzgodnienia terminu i sposobu usunięcia wad lub usterek. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym, Zamawiający wyznaczy jednostronnie termin i sposób usunięcia wad lub usterek. 4

5 4. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązuje się do dokonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych w terminach uzgodnionym z Zamawiającym i przy udziale Zamawiającego. 5. Jeżeli Dostawca mimo ustalonego terminu nie wywiązuje się bądź wywiązuje się w sposób nie dostateczny, z realizacji żądania usunięcia usterek lub wad (podczas trwania wykonywania Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji), wtedy Zamawiający jest uprawniony do zlecenia prac naprawczych osobom trzecim bądź wykonania ich we własnym zakresie i obciążenia Dostawcy kosztami tych prac, co nie wpłynie na ograniczenie lub unieważnienie udzielonej przez Dostawcę gwarancji, ani nie ograniczy prawa Zamawiającego do dalej idących odszkodowań. 8 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. a. Załącznik nr 1 Ogłoszenie o przetargu nr 7/UE/2015 ; b. Załącznik nr 2 Oferta z dn..r. c. Załącznik nr 3 Protokół z negocjacji z dnia r. d. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru materiałów i/lub urządzeń 3. Ujawnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek informacji bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Umowy oraz o Zamawiającym, w których posiadanie Wykonawca wszedł w związku z Umową dopuszczalne jest jedynie za wcześniejszą pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku ujawnienia informacji, Zamawiający ma prawo naliczenia każdorazowo kary umownej w wysokości 3 % wynagrodzenia, o którym mowa w 7 liczonego bez podatku od towarów i usług VAT. W przypadku gdy szkoda wynikła z ujawnienia informacji przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 4. Każda zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zarówno Zamawiający, jak i Dostawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich zawiązanych z Umową sporów, jakie mogą wyniknąć między nimi. 6. Jeżeli dojdzie do sporu, strony Umowy mają obowiązek poinformować się wzajemnie o swoich stanowiskach w sporze, a także o możliwych rozwiązaniach zaistniałej sytuacji w sposób polubowny. 7. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór będzie rozstrzygnięty zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. Wszystkie załącznik do Umowy stanowią jej integralną część. 9. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia zawarte w ofercie z dnia. i Protokole z negocjacji z dnia... W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową, ofertą, a uzgodnieniami z Protokołu z negocjacji, pierwszeństwo dla interpretacji Umowy mają postanowienia Umowy, w dalszej kolejności postanowienia Protokołu z negocjacji, a dopiero, gdy postanowienia Umowy i Protokołu z negocjacji nie pozwalają na ustalenie woli Stron, rozstrzygające będę postanowienia oferty. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 5

6 Za Zamawiającego Za Dostawcę Joanna Jodłowska Członek Zarządu Krzysztof Aleksandrowicz Członek Zarządu 6

7 Załącznik nr 4 do Umowy nr.. PROTOKÓŁ ODBIORU MATERIAŁÓW I/LUB URZĄDZEŃ 1. Zamawiający: Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Waryńskiego 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: NIP: Dostawca: Opis przedmiotu odbioru: 4. Uwagi: 5. Potwierdzam odbiór materiału / urządzenia: 6. Załączniki: Zamawiający: Dostawca: 7

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 4 do siwz UMOWA NR. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej reprezentowaną przez: Ryszarda Budzisza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

Wzór umowy. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych Wzór umowy W SPRAWIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI STRZELCE OPOLSKIE pod nazwą: Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

SIWZ Część II Wzór umowy Numer referencyjny JRP/FS/5/2015

SIWZ Część II Wzór umowy Numer referencyjny JRP/FS/5/2015 UMOWA (wzór) Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody w ramach rozszerzenia Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta..r. w Krakowie

Umowa. zawarta..r. w Krakowie Umowa zawarta..r. w Krakowie pomiędzy: Agencją Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lema 7, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404. NIP 676 17 03 853. Kapitał

Bardziej szczegółowo

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy:

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 0 58 555 97 00, fax: 0 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl (projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: Załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo