2 INSTALACJA REJESTRACJA... 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 INSTALACJA... 3 3 REJESTRACJA... 9"

Transkrypt

1 1 WSTĘP INSTALACJA REJESTRACJA UśYTKOWANIE PROGRAMU JAK CZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA POCZĄTEK OGÓLNE INFORMACJE O UśYWANIU PROGRAMU FUNKCJE PROGRAMU OKNO GŁÓWNE PROGRAMU USTAWIENIA USTAWIENIA WYDRUKU ARCHIWIZACJA I ODTWARZANIE WYMIANA DANYCH KONTAKT Z PRODUCENTEM KATALOGI I SŁOWNIKI KATALOG PROFILI KATALOG OKIEN TYPOWYCH KATALOG TYPÓW OKIEN KATALOG KLIENTÓW SŁOWNIK KOLORÓW SŁOWNIK JEDNOSTEK MIARY KATEGORIE PRODUKTÓW STAWKI VAT WALUTY CENNIKI CENNIK OKIEN NIETYPOWYCH CENNIK OKIEN TYPOWYCH CENNIK SZYB I WYPEŁNIEŃ CENNIK OKUĆ CENNIK USŁUG CENNIK PARAPETÓW CENNIKI SZPROSÓW CENNIK POPRZECZEK CENNIK SŁUPKÓW RUCHOMYCH CENNIK DODATKÓW KLAMKI CENNIK INNYCH PRODUKTÓW ZAMÓWIENIE WPROWADZANIE DANYCH OPISUJĄCYCH ZAMÓWIENIE ORAZ KLIENTA WPROWADZANIE PRODUKTÓW INNE ELEMENTY FORMULARZA ZAMÓWIENIA WYDRUK ZAMÓWIENIA FAKTURA UMOWA DODATKI OBLICZANIE CEN OKIEN

2 1 Wstęp Szanowny uŝytkowniku, Napisaliśmy ten program dla osób, które na co dzień i od święta wyceniają okna dla klientów. Program nie wymaga specjalnych danych dotyczących okien. Wystarczy cennik rastrowy producenta okien, własny komputer + drukarka i moŝna działać. Nasz program lubi kaprysy klientów, na przykład: zmiana szkła na lepsze lub jeszcze lepsze, ile okien? Dwa, a moŝe cztery, jednak trzy, inny system okien, jaki rabat, ile kosztuje montaŝ, a bez montaŝu, a moŝe mi pani / pan dać tę ofertę, a ile kosztuje bez tego okna, ile zaliczki, inna strona ma się uchylać, a moŝe okna kolorowe, ale tylko te dwa.... To wszystko moŝe doprowadzić do... podpisania zamówienia. Czego Wam i klientom oraz sobie Ŝyczymy. MoŜliwości programu są bardzo ciekawe aczkolwiek nie nieograniczone. Ciągle się rozwijamy. Do najistotniejszych moŝliwości moŝna zaliczyć: Przygotowanie oferty z wymiarami lub bez (jeŝeli byłeś na pomiarze u klienta nie oddajesz swojej pracy) Przygotowanie zamówienia dla klienta Przygotowanie zamówienia do zakładu (nie zrobisz błędu przy przerysowywaniu zlecenia) Archiwizacja ofert i zamówień (oferta z lutego zamówienie z lipca). Przygotowanie faktury na bazie zamówienia. W trakcie przygotowania oferty lub zamówienia moŝesz zmienić: Liczbę okien Wymiary lub kształt Rodzaj profilu Okucia Kolor okien Rodzaj szkła Sposób otwierania Dodać lub usnuć szprosy Rabaty lub wprowadzić czasowe promocje Wysokość zaliczki kwotowa lub procentowa Termin wykonania Kurs waluty ( jeŝeli twój cennik bazuje na innej walucie np. EURO ) Wydruk umowy Eksport i Import cenników pomiędzy instalacjami programu expressokno przydatna opcja dla dilerów Zapis wydruków do formatu PDF Bardzo przydatny jest równieŝ tak zwany rozkład cen na: okna, montaŝ, parapety (klient często pyta o udział kwotowy np. montaŝu w całym zleceniu). Kolejną zaletą programu jest moŝliwość pokazania proporcji danego okna oraz poszczególnych okien w danym zamówieniu. MoŜesz pokazać klientowi jakie proporcje będzie miało jego okno, czy na pewno takie go interesuje (odręczne rysunki często są nieproporcjonalne). Program staraliśmy się zrobić tak by obsługa odbywała się intuicyjnie bez pomocy poniŝszej instrukcji. Wiemy, Ŝe nie zawsze jest to moŝliwe. Stąd instrukcja. Prosimy więc o uwagi, które w miarę moŝliwości będziemy wdraŝali do programu. Więc do dzieła!!! Znając słowo koszty, proponujemy bardzo atrakcyjną cenę, by mogli Państwo uŝywać naszego legalnego oprogramowania. Proponujemy bezpłatne DEMO z pełnymi moŝliwościami na czas ściśle określony (30 dni). Po tym okresie mogą Państwo zakupić pełną wersję programu Express Okno. Sugerowana cena detaliczna 299,00 zł netto + 22% VAT

3 2 Instalacja Program expressokno moŝe pracować w środowisku Windows 95/98/NT/2000/XP. Aby zainstalować expressokno naleŝy uruchomić program expressokno_setup.exe zawarty na CD-ROM ie lub pendrive. W trakcie instalacji moŝe wystąpić konieczność przeładowania systemu. Na płycie CD-ROM (pendrive) programu expressokno znajduje się równieŝ: program Adobe Acrobat 7.05 do przeglądania plików PDF; program PDFCreator 0.9 słuŝy do zapisu plików w formacie PDF, instalowany jako wirtualna drukarka drukująca do pliku; Program instalacyjny zbudowany został na zasadzie kreatora instalacji, który przeprowadza nas przez kolejne ekrany pytając o konieczne o parametry instalacji. Koniecznie przeczytaj do końca niniejszy rozdział, pozwoli Ci to uniknąć późniejszych kłopotów w uŝywaniu programu, szczególnie przy instalacji na dysku przenośnym. 1. Po uruchomieniu expressokno_setup.exe pojawi się ekran się ekran wyboru języka instalacji: 2. Po wybraniu języka instalacji wyświetlony zostanie ekran powitalny. Posługując się przyciskiem Dalej kontynuujemy instalację - 3 -

4 3. W następnym kroku naleŝy przeczytać i zaakceptować warunki licencji. 4. Po zaakceptowaniu warunków umowy wyświetlony zostanie wyświetlony dodatkowy komunikat informujący o rodzajach moŝliwych instalacji. Zostaną one szerzej opisane w dalszej części instrukcji

5 5. Kolejnym krokiem jest wskazanie folderu docelowego, w którym zostanie zainstalowany program expressokno. Domyślnie jest podpowiadany katalog C:\Program Files\expressOKNO 6. W tym kroku musisz określić rodzaj instalacji. Do wyboru są dwie opcje: Instalacja na dysku lokalnym: program zainstaluje się na lokalnym dysku twardym; Instalacja na dysku przenośnym, np. pendrive lub dysku zewnętrznym USB. Opcja ta umoŝliwia zainstalowanie programu z dysku przenośnego, z którego został uruchomiony program instalacyjny. Nie naleŝy jej stosować przy instalacji z płyty CD. Aby zainstalować program z płyty CD-ROM, zawartość płyty naleŝy skopiować na docelowy napęd zewnętrzny (pendrive lub dysk zewn.) i stamtąd uruchomić program instalacyjny. Opcja instalacji na dysku przenośnym ta pozwala na korzystanie z programu na kilku komputerach, uŝywając jednej licencji oraz co naleŝy podkreślić, pozwoli uniknąć kolejnej rejestracji programu po formatowaniu lokalnego dysku twardego, np: podczas instalacji Windows. Po zakończeniu instalacji na dysku przenośnym, w katalogu z którego uruchomiono program instalacyjny zostanie zainstalowany program oraz - 5 -

6 bazy danych: czysta baza danych oraz baza demonstracyjna. Program uruchamiając się po raz pierwszy automatycznie wybierze bazę czystą, więc aby skorzystać z bazy demonstracyjnej naleŝy zmienić plik danych za pomocą menu Plik -> Ustaw plik danych 7. Wybór grupy w Menu Start. MoŜesz zmienić domyślną nazwę grupy lub wskazać inne miejsce w menu start gdzie zostaną zainstalowane skróty do programu. 8. Wybór rodzaju skrótów do programu, które zainstaluje program instalacyjny

7 9. W kroku tym instalator wyświetli podsumowanie Twoich wyborów i po kliknięciu Instaluj rozpocznie instalację. 10. Po zakończeniu instalacji programu zostanie wyświetlony poniŝszy ekran. Aby kontynuować naleŝy wybrać przycisk Dalej - 7 -

8 11. Ostatnim krokiem instalacji jest określenie dodatkowych programów, które są konieczne do poprawnego działania expressokno. JeŜeli programy PDFCreator i Adobe Aprobat Leader są zainstalowane na komputerze, naleŝy odznaczyć odpowiednie pola wyboru. JeŜeli pola pozostaną zaznaczone, zainstalowane zostaną aplikacje: PDFCreator w wersji 0.9 Adobe Aprobat Reader 7.05 w polskiej wersji językowej - 8 -

9 3 Rejestracja Rejestracja oprogramowania odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Po zainstalowaniu expressokno naleŝy wysłać załączoną kartę rejestracyjną pocztą na adres producenta oprogramowania. Kartę rejestracji moŝna równieŝ wydrukować podczas instalacji programu. Ponadto karta rejestracji jest równieŝ umieszczona w katalogu, w którym został zainstalowany program expressokno (domyślnie jest to C:\Program FIles\expressOKNO) w pliku karta zgloszenia.pdf. MoŜliwe jest równieŝ wysłanie zgłoszenia rejestracji wprost z programu, naleŝy jednak pamiętać, Ŝe kaŝde zgłoszenie naleŝy potwierdzić telefonicznie. Po otrzymaniu odpowiedzi naleŝy: 1. Uruchomić program expressokno. 2. Otworzyć formularz rejestracji: Menu Pomoc -> O programie -> Rejestracja. 3. Wypełnić formularz zgodnie z otrzymaną kartą rejestracyjną. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iŝ numer systemowy, który konieczny jest do rejestracji programu generowany jest na podstawie numeru identyfikatora dysku twardego, nadawanego podczas formatowania. Po kolejnym formatowaniu dysku numer ten ulegnie zmianie i konieczna będzie ponowna rejestracja expressokno. Z tego powodu została wprowadzona moŝliwość instalacji na dysku przenośnym, której podstawową zaletą jest brak konieczności odnowienia rejestracji po reinstalacji Windows. Inną waŝną zaletą jest moŝliwość pracy na kilku komputerach na jednej licencji

10 4 UŜytkowanie programu 4.1 Jak czytać instrukcję obsługi Elementy na formularzach są pogrubione i pisane kursywą np.: Nazwa, ścieŝki dostępu do plików, nazwy plków pisane są kursywą np.: C:\Program Files\expressOKNO\eokno.exe, natomiast wszelkie skróty klawiaturowe lub inne czynności wykonywane za pomocą klawiatury ujęte są w nawiasy kwadratowe i pisane są wielkimi literami np.: [ENTER],[ALT]. 4.2 Na początek Aby móc efektywnie i sprawnie posługiwać się programem naleŝy go najpierw odpowiednio skonfigurować oraz wprowadzić potrzebne cenniki. PoniŜej zostaną przedstawione kolejne kroki konfiguracji programu. 1. Ustawienie haseł dostępu do poszczególnych funkcji programu. 2. Wprowadzenie podstawowych danych. Część z nich jest wstępnie ustawiona zgodnie ze stanem prawnym na dzień wydania programu. stawki VAT waluty jednostki miary kategorie produktów: typy produktów (nie okna), którymi będzie handlowała Twoja firma; profile, z których produkowane są okna, które sprzedajesz; lista okien typowych wraz z odpowiednimi wymiarami (np. O34, OB1 itp....) typy okien niestandardowych, nietypowe kształty okien (np. jedno, dwu skrzydłowe, z łukiem, trójkątne itp....) zestaw kolorów produktów katalog klientów profile wydruku zamówienia i faktury masz wpływ na to jak wygląda Twoje zamówienie. 3. Wprowadzenie cen produktów: okien typowych okien nietypowych: rastry cenowe szyb, okuć, usług, parapetów, szprosów i poprzeczek, słupków ruchomych, klamek, dodatków do okien i innych Po skonfigurowaniu programu moŝna juŝ pracować. W celu wygodniejszej pracy moŝna jeszcze ustawić opcje programu takie jak sposób skalowania okien, format generowanego automatycznie numeru oferty, zamówienia czy faktury. 4.3 Ogólne informacje o uŝywaniu programu Pasek narzędzi W zaleŝności od preferencji, pasek narzędzi moŝe zawierać etykiety tekstowe lub ich nie zawierać, czyli moŝe wyglądać tak: lub tak: Sposób prezentacji paska narzędzi moŝna zmienić za pomocą Ustawień odznaczając lub zaznaczając pole Ukryj etykiety tekstowe paska narzędzi. MoŜliwe jest równieŝ usunięcie z paska narzędzi niepotrzebnych ikon poprzez dwukrotne kliknięcie na pasku w pustym miejscu lub za pomocą formularza ustawień przycisk Ustawienia paska narzędzi. Po wykonaniu wyŝej wykonanych czynności zostanie wyświetlony formularz:

11 Aby usunąć przycisk z paska naleŝy z listy Toolbar buttons wybrać przycisk do usunięcia a następnie uŝyć przycisku Remove. Aby dodać uprzednio usunięty przycisk naleŝy z listy Available buttons wybrać Ŝądaną pozycję i uźyć przycisku Add. Powrót do ustawień fabrycznych nastąpi po uŝyciu przycisku Reset. Po naciśnięciu przycisku Close ustawienia paska narzędzi zostaną zapisane Operacje na słownikach i cennikach Na większości słowników, katalogów i cenników umieszczono przyciski: Zapisz, OK., i Anuluj. Ich działanie jest następujące: Zapisz zapisuje zmiany w arkuszu danych OK. - zapisuje zmiany w arkuszu danych i zamyka formularz Anuluj zamyka formularz bez zapisywania zmian. Jeśli w formularzu wykonane zostały zmiany, podczas zamykania formularza za pomocą poproszony o decyzję: zostaniesz Wybierając Tak zmiany zostaną zapisane i formularz zostanie zamknięty, Nie spowoduje zamknięcie formularza bez zapisu zmian, natomiast po wybraniu Anuluj powrócisz do edycji formularza, formularz nie zostanie zamknięty ani nie zostaną zapisane zmiany Operacje na arkuszach danych Większość formularzy zawartych w programie oparta jest o arkusze składające z komórek uporządkowanych w wiersze i kolumny

12 Selektor wierszy Rysunek 4.1 Przykładowy formularz cennika MoŜliwe operacje na komórkach i wierszach: Dodanie wiersza naleŝy ustawić się na ostatnim nie wypełnionym wierszu oznaczonym i rozpocząć wpisywanie danych. Automatycznie zostanie nowy pusty wiersz. Usunięcie wiersza naleŝy ustawić kursor w wewnątrz arkusza, następnie myszką wybrać wiersz do usunięcia poprzez kliknięcie na selektorze wierszy. Wybrany wiersz zostanie podświetlony. Następnie naleŝy nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze. Edycja za pomocą klawiszy kursora [ ],[ ],[ ] i [ ] lub myszy ustawić się na właściwej komórce i rozpocząć edycję. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeŝeli zawartość komórki jest podświetlona rozpoczęcie edycji spowoduje usunięcie tekstu. Aby temu zapobiec naleŝy kliknąć lewym przyciskiem myszy na edytowanym polu. Wybór wartości z listy (jeśli jest dostępna po ustawieniu na komórce pojawi się przycisk ) lewym klawiszem myszki kliknąć przycisk umieszczony z prawej strony komórki, a następnie wybrać Ŝądaną wartość listy. Alternatywną metodą jest ustawienie się klawiszami kursorów na komórce z listą wartości i naciśnięcie [ALT] i [ ], i wybranie odpowiedniej pozycji klawiszami [ ],[ ] i potwierdzenie klawiszem [ENTER]

13 4.3.4 Listy wyboru Nagłówki kolumn Rysunek 4.2 Lista wyboru Lista wyboru uŝywana jest do otwarcia, usunięcia zamówienia/oferty, faktury oraz cenników okien. Wybór pozycji odbywa się poprzez zaznaczenie Ŝądanego elementu i kliknięcie OK lub dwukrotnie kliknięcie na pozycji listy. Lista wyboru umoŝliwia sortowanie wg wskazanej kolumny. Aby posortować listę naleŝy kliknąć nagłówek kolumny. Pierwsze kliknięcie powoduje sortowanie rosnąco, drugie malejąco listy. Program umoŝliwia równieŝ zmianę szerokości kolumn. Kursorem myszy naleŝy ustawić się na granicy dwóch nagłówków kolumn, kursor myszy powinien zmienić swój wygląd, trzymając przyciśnięty lewy klawisz myszy regulować szerokość kolumny. Zmiany dokonane w wyglądzie listy zostaną zapisane i po ponownym otwarciu listy odtworzone

14 5 Funkcje programu 5.1 Okno główne programu Nowe zamówienie lub oferta Pasek menu Pasek narzędzi Otwórz zamówienie lub ofertę Import danych Usuń zamówienie lub ofertę Nowa faktura Otwórz fakturę Usuń fakturę Ustawienia Kopiuj Wklej Eksport danych Wersja programu Wersja bazy danych Rejestracja Nazwa pliku bazy danych Rysunek 5.1 Okno główne programu Pasek menu, pasek narzędzi Pozycje w menu mają następujące funkcje: Plik Zamówienie Nowe tworzy pusty formularz zamówienia/oferty. Odpowiednik na pasku narzędzi Otwórz... wyświetla listę zamówień/ofert, za pomocą której moŝna otworzyć Ŝądaną pozycję. Odpowiednik na pasku narzędzi: Zapisz zapisuje aktywny formularz zamówienia Usuń usunięcie zamówienia/oferty poprzez wybranie Ŝądanej pozycji z listy. Odpowiednik na pasku narzędzi: Faktura Nowa tworzy pusty formularz faktury. Odpowiednik na pasku narzędzi: Otwórz... wyświetla listę faktur, za pomocą której moŝna otworzyć Ŝądaną pozycję. Odpowiednik na pasku narzędzi: Zapisz zapisuje aktywny formularz faktury

15 Usuń usunięcie faktury poprzez wybranie Ŝądanej pozycji z listy. Odpowiednik na pasku narzędzi: Umowa - otwiera formularz wydruku umowy Ustawienia... otwiera formularz ustawień. Odpowiednik na pasku narzędzi: Ustawienia zabezpieczeń otwiera formularz ustawień zabezpieczeń poszczególnych funkcji programu. Ustawienia wydruku Zamówienia otwiera formularz profili wydruku zamówień/ofert. Faktury otwiera formularz profili wydruku faktur. Ustaw plik danych funkcja pozwala na zmianę pliku danych, z którego korzysta program. Po wybraniu nowego pliku program automatycznie restartuje się. WaŜne: dane dotyczące rejestracji przechowywane są w pliku danych. Archiwizacja otwiera formularz archiwizacji dokumentów zamówień i faktur. Odtwarzanie otwiera formularz odtwarzania (wcześniej zarchiwizowanych) dokumentów zamówień i faktur. Wymiana danych Eksport otwiera formularz eksportu danych do pliku. Odpowiednik na pasku narzędzi: Import otwiera formularz importu danych z pliku. Odpowiednik na pasku narzędzi: Kontakt z producentem otwiera formularz wysyłania wiadomości do producenta oprogramowania. Zamknij kończy działanie programu Katalogi i słowniki Profile - katalog profili z których produkowane okna, które sprzedajesz Okna typowe otwiera katalog okien typowych. Typy okien otwiera katalog typów okien. Klienci - otwiera bazę danych klientów Kolory - otwiera słownik kolorów Jednostki miary - Otwiera słownik jednostek miar Kategorie produktów słownik kategorii produktów dodatkowych, które masz w ofercie Stawki VAT zestaw stawek VAT. Waluty słownik walut. Cenniki Okna nietypowe cennik rastrowy okien nietypowych Okna typowe cennik okien typowych Szyby i wypełnienia katalog i cennik szyb Okucia katalog i cennik okuć Usługi katalog i cennik usług Parapety katalog i cennik parapetów Szprosy katalog i cennik szprosów Poprzeczki - katalog i cennik poprzeczek Słupki ruchome - katalog i cennik słupków ruchomych Klamki - katalog i cennik klamek Dodatki do okien - katalog i cennik dodatków do okien Inne - katalog i cennik dodatkowych produktów. Pomoc Pomoc (PDF) otwiera pomoc dokument, który właśnie czytasz. O programie

16 5.2 Ustawienia Ustawienia programu mają znaczący wpływ na działanie programu. NaleŜy uŝywać ich rozwaŝnie. Ustawienia dotyczące firmy moŝna zmieniać tylko w momencie rejestracji programu. Zmiana niektórych z ustawień przynosi efekt dopiero po ponownym uruchomieniu. Formularz ustawień programu ma kilka zakładek: Ogólne Część Dane firmy jest niemodyfikowalna. Zawartość pól tekstowych ustalana jest w momencie rejestracji programu. Rysunek 5.2 Zakładka Ogólne o Włącz rejestrowanie do pliku opcja pozwala na zapis do pliku dziennika, operacji wykonywanych w programie. o Ukryj etykiety tekstowe paska narzędzi ukrywa lub pokazuje etykiety tekstowe paska narzędzi. o Ustawienia paska narzędzi pozwala na usuwanie i dodawanie przycisków widocznych na pasku narzędzi

17 Zamówienie Ogólne Rysunek 5.3 Zakładka Zamówienie / Ogólne RóŜnica dat: wystawienia i wykonania 1 i 2 ustalają domyślny termin wykonania zlecenia. RóŜnica dat: wystawienia i wykonania 1 ustala ile dni później od daty wystawienia zlecenia zaczyna się data wykonania, RóŜnica dat: wystawienia i wykonania 2 ustala w ile dni od rozpoczęcia terminu wykonania termin ten się kończy. Dla ustawień przedstawionych na ilustracji przy dacie zamówienia termin wykonania rozpocznie się a skończy BieŜący numer zamówienia i jego format ustalają jaki numer zostanie przydzielony zamówieniu gdy wybrane zostanie numerowanie automatyczne. MoŜliwe jest zdefiniowanie własnego formatu zamówienia. Na numer składają się następujące składniki: tekst dowolny (np. OF, ZAM) numer kolejny (NR), miesiąc (MIES), i rok (ROK). MoŜesz zdefiniować Ŝądany format uŝywając wyŝej wymienionych elementów. Np. ABC-NR-ROK spowoduje wygenerowanie numeru ABC , natomiast CBA- ROK/MIES/NR CBA-2000/06/123. BieŜący numer oferty, format analogicznie jak dla zamówienia Zaliczka - ustala wysokość domyślnej zaliczki, jeśli zostanie zaznaczone pole % kwota zaliczki jest wyraŝona procentowo i jest zaleŝna od sumy brutto zamówienia, zaznaczenie pola zł powoduje ustalenie stałej kwoty zaliczki. Zaliczkę zaokrąglaj do ustala do ilu złotych zostanie zaokrąglona zaliczka Domyślny VAT ustala jaka stawka VAT ma być przyjmowana domyślnie przez program Domyślne PKWIU analogicznie jak dla stawki VAT Rabaty ustala domyślny rabat na poszczególne produkty i usługi w procentach (bardzo przydatne w czasie sezonowych promocji)

18 Skalowanie Rysunek 5.4 Zakładka Zamówienie / Skalowanie Opcje skalowania schematu odnoszą się do schematu wyświetlanego w komórce zamówienia lub oferty. Skaluj proporcjonalnie ustala szerokość i wysokość komórki i wyświetla schemat proporcjonalnie do jego wielkości Rysunek 5.5 Ustawione skalowanie proporcjonalne Ustaw jeśli zaleŝy Ci aby rysunek zachowywał proporcje między poszczególnymi oknami. Dopasuj do komórki skaluje schemat tak, aby cały zmieścił się w komórce

19 Rysunek 5.6 Ustawiono dopasowanie do komórki Ustaw jeśli zaleŝy Ci aby rysunek okna był maksymalnie duŝy i zachowywał proporcje dla okna. Dopuść róŝne proporcje dla X i Y pozawala na rozciąganie obu wymiarów schematu, tak aby zajmował całą wysokość i szerokość komórki Rysunek 5.7 Ustawiono dopasowanie do komórki i dopuszczono róŝne proporcje dla wysokości i szerokości Ustaw jeśli chcesz aby rysunek był maksymalnie duŝy. Proporcje między oknami i w samym oknie nie są zachowane. Etykiety skrzydeł widoczne ustala, czy etykiety skrzydeł, nadane podczas rysowania schematu, mają być widoczne. Rysunek 5.8 Etykiety widoczne. Zaznaczenie opcji powoduje wyświetlanie w prawym górnym rogu skrzydła tekstu (domyślnie jest to numer kolejny skrzydła w oknie)

20 Wymiarowanie widoczne na formularzu zamówienia ustala, czy wymiarowanie ma być widoczne w programie na formularzu zamówienia. Wymiarowanie widoczne na wydruku zamówienia ustala, czy wymiarowanie ma być widoczne na wydrukach zamówienia. Symbol słupka ruchowego pozwala na wybór sposobu rysowania słupka ruchomego w oknie: linia przerywana czy trójkąt. Rozmiar symbolu słupka ruchomego pozwala na zmianę rozmiaru rysowanego symbolu słupka ruchomego. Przeliczanie Rysunek 5.9 Zakładka Zamówienie / Przeliczanie Opcje przeliczania - Opcje te ustalają przeliczanie jednostek: Dla jednostek specjalnych dotyczących właściwości okna oblicz automatycznie wartość ustala czy dla tych jednostek ma być automatycznie wyliczona wartość Ilość miejsc po przecinku ile miejsc po przecinku ma być wyświetlona po wyliczeniu wartości Automatycznie przeliczaj usługi ustala, czy program ma automatycznie przeliczyć usługi Blokady wprowadzania cen pozwalają zabezpieczyć przed ręczną zmiany ceny (wyszukanej w odpowiednim cenniku) na formularzu zamówienia. Opcje opisu określają w jaki sposób szprosy i słupki ruchome mają być opisywane na zamówieniu Dokładny opis dla szprosów zaznaczenie opcji spowoduje, Ŝe na zamówieniu w opisie okna oprócz nazwy szprosu będzie równieŝ widoczne dokładne wymiarowanie szprosu. JeŜeli opcja pozostanie niezaznaczona, w opisie zostanie ujęta tylko nazwa szprosu. Dokładny opis słupków ruchomych opcja ma analogiczne działanie do opisywanej powyŝej

21 Import Rysunek 5.10 Zakładka Zamówienie / Import Faktura Opcje importu - Opcje te pozwalają na wyłączenie z importu zamówienia niektórych elementów: Nie importuj okien zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione okna, Nie importuj usług zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione usługi Nie importuj Inne zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione inne produkty z zakładki Inne formularza Zamówienia. Nie importuj parapetów zewnętrznych zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione parapety zewnętrzne Nie importuj parapetów wewnętrznych zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione parapety wewnętrzne Nie zamieniaj oryginalnego klienta na dealera Domyślnie opcja ta jest niezaznaczona, czyli program importując zamówienie z pliku odczyta dane nadawcy pliku i wstawi je do zamówienia. Na przykład: Zamówienie na okna dla Jana Kowalskiego zostało przyjęte przez salon sprzedaŝy OKNO. Następnie salon sprzedaŝy przesyła zamówienie do fabryki (producenta) okien. Następnie producent importuje zamówienie. Jeśli opisywana opcja jest niezaznaczona, do programu zostanie zaimportowane zamówienie w którym klientem będzie salon sprzedaŝy OKNO, jeśli opcja będzie zaznaczona klientem pozostanie Jan Kowalski

22 Rysunek 5.11 Zakładka Faktura BieŜący numer faktury i jej format funkcje i zachowanie jest identycznie jak w przypadku numeracji zamówienia. Umowa Rysunek 5.12 Zakładka Uprawnienia

23 Szablony umowy pozwolą Ci wydrukować umowę z klientem. Treść umowy jest dowolna. Do programu zostały dołączone trzy szablony: czystego druku umowy, druku umowy ze znacznikami (dalej dowiesz się o co chodzi) oraz zestawienia znaczników. Na tej zakładce moŝesz zdefiniować dostęp do dodatkowych szablonów umów, które stworzysz oraz nazwy pod jakimi występować one będą w programie. WaŜna uwaga: Szablony umowy muszą być w formacie HTML, inne formaty nie pozwolą Ci na automatyczna zamianę znaczników. Szablony umów są zlokalizowane w podfolderze Szablony folderu, w którym został zainstalowany program. Zwykle jest to C:\Program Files\expressOKNO\Szablony. Szablony umowy wykorzystywane są w formularzu Umowy, gdzie na podstawie wskazanego szablonu i numeru zamówienia, generowana jest umowa. Potem umowę moŝesz wydrukować lub zapisać w pliku. Generowanie umowy odbywa się poprzez zamianę znaczników na wartości pobrane z zamówienia. Jeśli skonstruować swój własny szablon umowy musisz mieć program do edycji stron HTML np. Microsoft Frontpage. Jak uŝywać znaczników? Nic prostszego, jeśli na przykład chcesz umieścić w tekście umowy numer zamówienia wpisujesz _NUMER.ZAMÓWIENIA_, program generując umowę zamieni tekst _NUMER.ZAMÓWIENIA_ na faktyczny numer zamówienia. W tabelce poniŝej wymienione zostały znaczniki wraz ze znaczeniem, których moŝesz uŝywać przy konstruowaniu swojego szablonu. Znacznik Znaczenie _FIRMA_ Nazwa sprzedawcy (z formularza rejestracyjnego) _ULICA_ Adres sprzedawcy ulica, numer budynku, numer lokalu (z formularza rejestracyjnego) _MIASTO_ Adres sprzedawcy kod pocztowy i miasto (z formularza rejestracyjnego) _NIP_ NIP sprzedawcy (z formularza rejestracyjnego) _TELEFON_ Telefon sprzedawcy (z formularza rejestracyjnego) _FAX_ Fax sprzedawcy (z formularza rejestracyjnego) _NR_KONTA_ Nr rachunku bankowego (z formularza rejestracyjnego) _KFIRMA_ Nazwa klienta _KULICA_ Adres klienta ulica, numer budynku, numer lokalu _KMIASTO_ Adres klienta kod pocztowy i miasto _KNIP_ NIP Klienta _KTELEFON_ Telefon klienta _NUMER.ZAMOWIENIA_ Dane zamówienia - Numer _DATA.ZAMOWIENIA_ Dane zamówienia data wystawienia _DATA.WYKONANIA1_ Dane zamówienia Data wykonania od _DATA.WYKONANIA2_ Dane zamówienia Data wykonania do _UWAGI_ Dane zamówienia Uwagi _ODBIERAJACY_ Dane zamówienia - Imię i Nazwisko osoby odbierającej _WYSTAWIAJACY_ Dane zamówienia Imię i nazwisko wystawiającego _BRUTTO_ Dane zamówienia Suma brutto (z Vatem) zamówienia _BRUTTO.SLOWNIE_ Dane zamówienia Suma brutto słownie _NETTO_ Dane zamówienia Suma netto zamówienia _NETTO.SLOWNIE_ Dane zamówienia Suma netto słownie _VAT_ Dane zamówienia Suma podatku VAT zamówienia _VAT.SLOWNIE_ Dane zamówienia Suma podatku VAT słownie _ZADATEK.%_ Dane zamówienia Pobrana zaliczka w procentach sumy zamówienia _ZADATEK.ZL_ Dane zamówienia Kwota pobranej zaliczka Pełna nazwa sprzedającego rozdzielana przecinkami, budowana w _FIRMA.1_ następujący sposób: NAZWA, ADRES, MIASTO, NIP _FIRMA.2_ Pełna nazwa sprzedającego rozdzielana spacjami, budowana w

24 _KLIENT.1 KLIENT.2_ Znacznik Znaczenie następujący sposób: NAZWA ADRES MIASTO NIP Pełna nazwa klienta rozdzielana przecinkami, budowana w następujący sposób: NAZWA, ADRES, MIASTO, NIP Pełna nazwa klienta rozdzielana spacjami, budowana w następujący sposób: NAZWA, ADRES, MIASTO, NIP Rysunek 5.13 Zakładka Poprawne ustawienie opcji z zakładki ma znaczenie dla formularza Kontakt z producentem oraz Zamówienie. Jeśli zrobisz to poprawnie, będziesz mógł wysyłać drogą elektroniczną zamówienia oraz informacje o błędach w programie czy teŝ prośby o pomoc za pomocą samego programu. Ustawienia nadawcy tutaj wprowadzasz informacje o swojej skrzynce o Adres Twój adres o Serwer SMTP nazwa serwera SMTP, jeśli nie wiesz co wpisać, spójrz na konfigurację swojego klienta pocztowego (Outlook, Mozilla ) o Port z reguły jest to port o numerze 25. o Serwer wymaga uwierzytelnienia jeśli aby wysyłać pocztę z Twojego konta konieczna jest autoryzacja serwera, zaznacz tę opcję oraz wprowadź poniŝsze dane: UŜytkownik nazwę uŝytkownika, Hasło hasło do serwera poczty, Hasło jest przechowywane w bazie programu, jeśli więc nie chcesz go podawać, pozostaw pole puste. W momencie wysyłania wiadomości do producenta, zostaniesz poproszony o podanie hasła

25 Ustawienia producenta programu adres, na który będzie wysyłana poczta z formularza Kontakt z producentem. Jeśli nie otrzymałeś informacji, Ŝe adres ten uległ zmianie nie zmieniaj go. Pomoc techniczna adres, na który będą wysyłane zgłoszenia z formularza Kontakt z producentem, Rejestracja - adres, na który będą wysyłane prośby o nadanie numeru seryjnego. WaŜne: po kaŝdym wysłaniu prośby o numer seryjny konieczne jest potwierdzenie telefoniczne. Ustawienia dostawcy Adres nazwa skrzynki dostawcy, producenta okien. Na ten adres będą wysyłane zamówienia w formie a z formularza Zamówienia: przycisk Wyślij do dostawcy. Wysyłaj kopie do mnie - wybranie tej opcji spowoduje, Ŝe na adres zdefiniowany w Ustawieniach nadawcy będą wysyłane kopie i z zamówieniami. 5.3 Ustawienia wydruku. Ustawienia wydruku pozwolą Ci zdefiniowanie róŝnych sposobów wydruków zamówień i faktur. MoŜesz na przykład nie drukować cen na jednym ze zdefiniowanych profili, na innym nie drukować wymiarów okien, zmieniać tekst przed numerem zamówienia itp Zamówienia Po wybraniu Plik Ustawienia wydruku Zamówienia pojawi się formularz: Rysunek 5.14 formularz: Profil wydruku zamówienia

26 B A D C F Rysunek 5.15 Przykład wydruku zamówienia Przyciski: Zapisz zapisuje bieŝące ustawienia Nowy czyści formularz umoŝliwiając wprowadzenie nowego profilu Usuń usuwa bieŝący profil wydruku Koniec - zamyka formularz Pola tekstowe Profil druku Pozwala zdefiniowanie kilku róŝnych rodzajów wydruku (np. oferta, zamówienie) Nazwa profilu Tutaj naleŝy podać nazwę nowego profilu, jeśli będziemy go chcieli stworzyć lub zmienić juŝ istniejący Domyślny Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne wybieranie tego profilu podczas drukowania. Tekst przed numerem Pozwala określić jaki tekst będzie drukowany przed numerem w nagłówku strony (w tym wypadku będzie to oferta) (Rysunek 5.15 pozycja A)

27 Tekst dodatkowy Ten tekst będzie drukowany na końcu wydruku w polu Uwagi: (Rysunek 5.15 pozycja F). Tekst przed adresem firmy, Tekst przed adresem klienta Tekst ten będzie drukowany odpowiednio przed nazwą Twojej firmy i adresem klienta (Rysunek 5.15 pozycja C i pozycja D) Drukować: Określa które pozycje z zamówienia mają znaleźć się na wydruku Z opisem uproszczonym jeśli mają być drukowane okna opcja jest aktywna. Wybranie tej opcji powoduje wydrukowanie na zamówieniu wymiarów okna i jeśli jest to okno typowe, jego nazwy. Zamówienie do dostawcy pozwala na wybranie z kartoteki producenta (dostawcy) okien. Wybór moŝliwy jest pod przyciskiem. Zaznaczenie tej opcji oraz wybranie dostawcy spowoduje, Ŝe na wydruku zamówienia zamiast nazwy i adresu klienta, pojawi się nazwa i adres dostawcy. Z opcji tej moŝesz skorzystać, gdy chcesz uprościć sobie zamawianie okien u swojego producenta. Wtedy musisz jeszcze zmienić teksty przed adresem firmy i przed adresem klienta tak, aby w pierwszym z wymienionych pól był tekst np. Zamawiający, w drugim Dostawca. Wtedy po wydruku zamówienia dla klienta, zmienisz profil wydruku i wydrukujesz lub zapiszesz do pliku zamówienie do dostawcy. Potem zapisane zamówienia moŝesz wysłać mailem do dostawcy lub przefaksować. Z opisem uproszczonym jeśli mają być drukowane okna opcja jest aktywna. Wybranie tej opcji powoduje wydrukowanie na zamówieniu wymiarów okna i jeśli jest to okno typowe, jego nazwy. Elementy arkusza: Nazwa kolumny nie modyfikowalne Nagłówek tekst nagłówka kolumny Nazwa kolumny Pozycja na rysunku Lp. 1 Nazwa (dla okna schemat) 2 Wymiary (tylko dla okna) 3 Ilość 4 Jednostka 5 Cena jednostkowa 6 Rabat 7 Cena j. z rabatem 8 Suma netto 9 Procent VAT 10 VAT 11 Suma brutto 12 PKWIU 13 Wid. określa czy kolumna ma być drukowana Szer. [cm] szerokość kolumny na wydruku w cm. Suma określa czy ma zostać wydrukowane podsumowanie kolumny Czcionka nagłówka określa krój czcionek nagłówka Rozmiar określa rozmiar czcionki nagłówka Pogr. pogrubienie czcionki nagłówka Kurs określa czy czcionka nagłówka ma być drukowana kursywą Wyrów wyrównywanie czcionki nagłówka Czcionka szczegółów krój czcionki szczegółów Rozmiar,Pogr., Kurs, Wyrów analogicznie jak dla czcionki nagłówka Faktury Po wybraniu Plik Ustawienia wydruku Zamówienia pojawi się formularz

28 Rysunek 5.16 Formularz: Profil wydruku faktury

29 Rysunek 5.17 Przykładowy wydruk faktury Funkcje elementów analogicznie jak w formularzu wydruku zamówienia

30 5.4 Archiwizacja i odtwarzanie Archiwizacja Rysunek 5.18 Formularz Archiwizacja Za pomocą tego formularza moŝesz zarchiwizować zamówienia i faktury. Operacja ta wygląda w uproszczeniu następująco: dane z właściwej bazy danych są kopiowane do pliku zewnętrznego i w zaleŝności od wybranych opcji dokumenty są usuwane z bazy danych lub teŝ nie. Następnie baza danych jest optymalizowana pod względem wydajności. Dlatego teŝ operacje archiwizacji naleŝy wykonywać w miarę moŝliwości jak najczęściej. Archiwizacja ma ponadto jeszcze jedną zaletę. OtóŜ po kilku miesiącach w bazie nagromadzi się duŝo ofert. Podczas otwierania zamówienia lub oferty utrudniają one odnalezienie właściwej pozycji w liście. Jeśli zarchiwizujesz z usunięciem z bazy danych niepotrzebne juŝ oferty, będziesz mógł je przywrócić kiedy zajdzie taka potrzeba. Sposób odtwarzania zostanie opisany w następnym rozdziale. Aby zarchiwizować zamówienia lub oferty naleŝy zaznaczyć pole Zamówienia Oferty, następnie za pomocą przycisku otworzyć listę zamówień, wybrać z niej interesejuące Cię dokumenty. Do pola tekstowego zostaną dopisane wybrane przez Ciebie zamówienia i oferty. Aby zarchiwizować faktury zaznacz pole Faktury i analogicznie jak w przypadku zamówień dodaj faktury do archiwizacji. Jeśli chesz aby dokumenty zostały usunięte z bazy po zarchiwizowaniu zaznacz pole Usuń zaznaczone dokumenty z bazy danych. Jeśli z jakich kolwiek przyczyn proces archiwizacji nie powiedzie się dokumenty nie zostaną usunięte

31 5.4.2 Odtwarzanie Rysunek 5.19 Formularz odtwarzania Odtwarzanie ma na celu przywrócenie wcześniej zarchiwizowanego dokumentu. Aby odtworzyć fakturę lub zamówienie: 1. Z listy archiwizacji wybierz datę, w listach: zamówienia i Faktury pojawią się numery zarchiwizowanych zamówień i faktur. 2. W liście zamówień zaznacz Ŝądane pozycje 3. W liście faktur zaznacz Ŝądane pozycje 4. Wybierz sposób w jaki ma zachować się program gdy napotka zamówienie lub fakturę o identycznym numerze w bazie danych: Pytaj przed zamianą program pozwoli Ci wybrać czy zamienić bieŝące zamówienie z zamówieniem odtwarzanym Zamień program bez zadawania pytania nadpisze zamówienie odtwarzanym. Nie zamieniaj program nie zmieni aktualnego zamówienia. 5. Przyciskiem Odtwórz rozpocznij proces odtwarzania. 5.5 Wymiana danych Eksport danych Program umoŝliwia przenoszenie danych pomiędzy róŝnymi komputerami na których zainstalowany jest program expressokno. Mechanizm wymiany danych został stworzony z myślą o sieciach dilerskich jednego producenta i słuŝy głownie do aktualizacji cenników w programach dilerów. Jeśli więc jesteś uŝytkownikiem expressokno, masz sieć dilerską swoich produktów, Twoi dilerzy uŝywają programu expressokno aktualizacja cenników jest bardzo prosta. Wystarczy, Ŝe zmienisz ceny w programie

32 expressokno, którego uŝywasz, wyeksportujesz cenniki do pliku, a następnie roześlesz plik eksportu np. pocztą elektroniczna do dilerów. Diler po otrzymaniu pliku musi go zaimportować do programu. Z wiadomych przyczyn import pliku jest moŝliwy tylko w zarejestrowanych wersjach programu. A teraz przejdźmy do szczegółów. Po wybraniu z menu Plik Wymiana danych Eksport pojawi się formularz. Rysunek 5.20 Fromularz Eksport danych Elementy do eksportu wybierasz przez: zaznaczenie pola wyboru przy nazwie katalogu czy słownika wtedy wszystkie elementy katalogu/słonika zostaną zaznaczone, np. jeśli chcesz wyeksportować wszystkie szyby, wystarczy Ŝe klikniesz pole wyboru przy Katalog szyb zaznaczenie konkretnego elementu słownika czy teŝ katalogu wtedy zostanie wyeksportowany tylko wskazany element, np. jeśli chcesz wyeksportować ceny jednego rodzaju okien nietypowych musisz rozwinąć katalog klikając, a następnie wybrać element do eksportu. UŜycie przycisku Zaznacz wszystko wtedy wszystkie dostępne elementy zostaną wyeksportowane. Zaznaczając elementy, które naleŝy eksportować musisz pamiętać, Ŝe istnieją zaleŝności pomiędzy eksportowanymi elementami. I tak na przykład jeśli chcesz eksportować cenniki okien, powinieneś zaznaczyć równieŝ okucia, profile i szyby do eksportu. Podczas importu jeśli program nie znajdzie odpowiednich informacji, import zakończy się błędem Import danych Po wybraniu z menu Plik Wymiana danych Import zostanie uruchomiony formularz importu, który posłuŝy do zaimportowania danych z pliku eksportu. Najpierw naleŝy wskazać plik, który chcesz zaimportować uŝywając przycisku Otwórz, następnie zaznaczyć elementy do importu. Zaznaczanie elementów jest analogiczne jak we wcześniejszym rozdziale. Po zaznaczeniu moŝesz zmienić opcje importu:

33 Kryteria zgodności elementów - aby zaimportować dane program badać będzie istniejące dane po to aby nie powielać elementów słowników czy katalogów. Do określenia kryteriów wyszukiwania zgodnych elementów właśnie słuŝy ta opcja. o Tylko identyfikator program będzie wyszukiwał elementy wg identyfikatora czyli numerka, który jest niewidoczny dla uŝytkownika. Gdy element z pliku eksportu zostanie znaleziony w bazie programu, jest on nadpisywany danymi z pliku eksportu. W przeciwnym wypadku dodawany jest nowy element. Opcja ta powinna być wykorzystywana przy aktualizacji cenników dilerskich w sieciach dilerskich, inaczej mówiąc gdy aktualizowana baza była jakiś czas temu kopią bazy matki o Tylko nazwa analogiczne do przedstawionego wcześniej schematu, z tą róŝnicą, Ŝe wyszukiwanie odbywa się wg nazwy elementu. WaŜną kwestią jest, Ŝe program nie rozróŝnia wielkość liter. o Identyfikator i nazwa ta opcja jest złoŝeniem dwóch poprzednich, czyli wyszukiwanie odbywa się wg pary: identyfikator i nazwa. Dozwolone operacje o Dodawanie nowych elementów podczas importu, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną dodane nowe elementy. o Nadpisywanie istniejących elementów podczas importu, jeśli zajdzie taka konieczność, dane istniejących elementów zostaną zastąpione danymi z importowanego pliku. Pozostałe o Pytaj przed nadpisaniem / dodaniem zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie pytania przed kaŝdym dodaniem czy zastąpieniem elementu. Rysunek 5.21 Fromularz Import danych Po zakończeniu importu zostanie wyświetlone informacje o ewentualnych błędach importu oraz informacje o tym co zostało zaimportowane

34 5.6 Kontakt z producentem Rysunek 5.22 Fromularz Kontakt z producentem Formularz ten pozwala na wysłanie wiadomości do producenta pocztą . Na formularzu są zawarte Twoje dane identyfikacyjne: Nazwa Twojej firmy wraz z adresem, numer seryjny oraz wersja programu. Danych tych nie moŝesz zmieniać. W polu Opis wpisz treść wiadomości, następnie w polu Adres zwrotny wpisz adres Twój . Jeśli zgłaszasz błąd programu postaraj się jak najdokładniej opisać sytuację, w której wystąpił, treść komunikatu błędu. W celu ułatwienia odnalezienia przyczyny błędu powinieneś przesłać plik danych. MoŜesz to zrobić zaznaczając pole Dołącz plik danych Po zaznaczeniu tego pola program rozpocznie kompresję pliku, która moŝe potrwać kilka chwil. Po wykonaniu wyŝej czynności naciśnij przycisk Wyślij. Program rozpocznie operację wysyłania wiadomości. W dolnej części formularza znajdują się pola, które poinformują Cię o stopniu zaawansowania procesu wysyłania oraz krótki opis czynności, którą aktualnie wykonuje program. Po wysłaniu wiadomości otrzymasz komunikat o poprawnym zakończeniu operacji. Uwaga. Aby wysłać wiadomość musisz być podłączony do Internetu. Jeśli masz odpowiednio skonfigurowane łączenie z siecią, podczas próby wysłania wiadomości program sam spróbuje połączyć się z Internetem (w przypadku gdy korzystasz z modemu). Jeśli Twoja sieć lokalna jest połączona z Internetem przez Proxy Server musisz dowiedzieć się na jakim numerze portu udostępniona jest usługa SMTP Następnie w pliku Kontakt.txt znajdującym się w folderze, w którym zainstalowany jest program, w sekcji [NADAWCA] zmień wartość PORT wpisując po znaku = właściwy numer portu

35 6 Katalogi i słowniki 6.1 Katalog profili Po wybraniu Katalogi i słowniki Profile pojawi się formularz Rysunek 6.1 Formularz: Słownik profili Elementy arkusza: Nazwa Nazwa profilu Powierzchnia szyb (%) wartość określająca procent powierzchni szyb lub innego wypełnienia w całej powierzchni okna. Wartość ta jest uŝywana do kalkulacji ceny okna Domyślny powoduje ustawianie we wszystkich listach wyboru dotyczących profilu okna wybranej pozycji jako domyślnej. Pozycja określa porządek wg którego będą ustawione kolejne pozycje w listach wyboru. Przyciski: Zapisz zapisuje bieŝący stan arkusza danych OK. zapisuje bieŝący stan arkusza danych i zamyka formularz Anuluj zamyka formularz danych bez zapisu danych. 6.2 Katalog okien typowych Pozycja w menu Katalogi i słowniki Okna typowe

36 Rysunek 6.2 Formularz Katalog okien typowych Z listy okien wybierz pozycję którą chcesz zmienić. MoŜesz posortować listę aby szybciej wyszukać Ŝądaną pozycję poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny. Jeśli chcesz dodać pozycję do listy naciśnij przycisk Nowy. Następnie wpisz lub zmień nazwę okna w polu Nazwa. W polu Pozycja moŝesz ustalić pozycję okna w nie posortowanej liście. Wartość, którą wpiszesz ma równieŝ wpływ na kolejność w listach wyboru umieszczonych na innych formularzach. W celu zmiany kształtu okna, ilości skrzydeł naciśnij przycisk Edytuj.... Pojawi się formularz edycji okna, którego funkcje zostaną opisane w rozdziale Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.. Za pomocą arkusza moŝesz ograniczyć wybór funkcji podczas edycji okna w formularzu\ zamówienia dla poszczególnych skrzydeł. W kolejnych wierszach arkusza umieszczone są skrzydła definiowanego typu okna. Kolejne ograniczenia funkcji skrzydła umieszczone w kolumnach: Etykieta niemodyfikowalna pole, ustawiane podczas edycji okna. Typ kolumna z listą wartości umoŝliwiającą zmianę typu skrzydła Dop. L-R określa czy dla wybranego skrzydła moŝliwe jest ustawienie funkcji lewo-rozwierne Dop. P-R określa czy dla wybranego skrzydła moŝliwe jest ustawienie funkcji prawo-rozwierne Dop. U określa czy dla wybranego skrzydła moŝliwe jest ustawienie funkcji uchylne Dop. FIX określa czy dla wybranego skrzydła moŝliwe jest ustawienie szklenia stałego Sł. ruch. lewy, Sł. ruch. prawy, Sł. ruch. dolny, Sł. ruch. górny - umoŝliwia ograniczenie wyboru słupka ruchomego dla wybranego skrzydła. Wybór T powoduje aktywowanie funkcji, N zabronienie wyboru na formularzu edycji okna. 6.3 Katalog typów okien Pozycja w menu Katalogi i słowniki Typy okien

37 Rysunek 6.3 Formularz Typy okien Za pomocą tego formularza moŝesz definiować typy okien, uŝywane w cennikach okien nietypowych. Jeśli przeczytałeś poprzedni rozdział wiesz juŝ jak wstawić nowe lub zmienić istniejący typ okna. Pole Kształt okna słuŝy, jak sama nazwa wskazuje, do wyboru kształtu okna. Pole Symbolu słuŝy do ustawienia, wyczyszczenia obrazu (ikony) z jaką będzie wyświetlany dany typ okna w innych listach umieszczonych na formularzach edycji okna i edycji cennika. Aby ustawić obrazek musisz nacisnąć przycisk Wstaw, a następnie wybrać plik w którym jest umieszczony. Aby stworzyć plik obrazu moŝna uŝyć programu Paint (dołączanego do instalatora Microsoft Windows) lub innego programu graficznego potrafiącego zapisywać w formacie BMP. Ustawienie ograniczeń wyboru funkcji dla poszczególnych skrzydeł odbywa się tak samo jak w formularzu dla okien typowych 6.4 Katalog klientów Pozycja w menu Katalogi i słowniki Klienci

38 Rysunek 6.4 Formularz: Klient Za pomocą tego formularza moŝesz dodawać, usuwać oraz zmieniać dane klientów Twojej firmy. Lista po lewej stronie formularza zawiera wszystkich klientów zawartych w bazie danych. MoŜesz posortować listę w celu szybszego odszukania klienta. MoŜesz równieŝ wpisać początkowe litery nazwy szukanego klienta (lista musi być aktywna), wtedy jeśli taki klient jest w bazie zostanie odszukany i podświetlony. W polu po lewej stronie widoczna jest lista klientów znajdujących się w bazie danych. Po wybraniu jednego z nich moŝemy zmienić jego dane wypełniając pola: Nazwa, Ulica Nr domu, Kod Miasto, Tel/Fax, NIP, Osoba prywatna / firma, Osoby odbierające faktury/zamówienia. W celu dodania nowego klienta naleŝy wcisnąć przycisk Nowy w górnej prawej części formularza, po czym wpisać jego dane i wcisnąć przycisk Zapisz. Za pomocą przycisku Usuń moŝesz usunąć klienta z bazy danych. Do danego klienta naleŝy przypisać osoby, które będą odbierały zamówienia i faktury. 6.5 Słownik kolorów Pozycja w menu Katalogi i słowniki Kolory Rysunek 6.5 Formularz Kolory W formularzu moŝna edytować kolory, określić ich pozycję w listach (w innych formularzach) oraz, który z

39 nich ma być kolorem domyślnym. Po kliknięciu w kolumnie Kolor otwarta zostanie standardowa paleta kolorów Windows, z której moŝna wybrać jaki kolor będzie na ekranie odzwierciedlał dany kolor ze słownika. Wszelkie zmiany zapisane są dopiero po przyciśnięciu przycisku Zapisz lub OK. Klawisz OK. zamyka formularz, Anuluj zamyka bez zapisu. 6.6 Słownik jednostek miary Pozycja w menu Katalogi i słowniki Kolory Rysunek 6.6 Formularz Jednostki miary Kolumny arkusza: Jednostka stanowi unikatową nazwę kaŝdej jednostki Tekst wyświetlany określa jaki tekst ma być wyświetlany w listach wyboru umieszczonych na innych formularzach Tekst drukowany określa jaki tekst będzie drukowany w polu Jednostka Pozycja w liście określa pozycję jednostki w listach wyboru umieszczonych na innych formularzach Pola zaznaczone na szaro nie są modyfikowalne. Nie moŝna usunąć wierszy w których znajdują się takie komórki. W słowniku występują specjalne jednostki miary: m. obw. okna, m podst. okna. Mają one uŝycie do definiowania cenników produktów czy usług ściśle uzaleŝnionych o gabarytów okna.. Jeśli na przykład w słowniku usług zdefiniujesz pozycję demontaŝu okna i chcesz aby była ona zaleŝna o obwodu okna musisz w polu jednostka (oczywiście na cenniku usług) wybrać m obw. okna. Jeśli tak skonfigurujesz cennik to w momencie wyboru usługi demontaŝu na formularzu zamówienia automatycznie zostanie obliczony obwód wszystkich okien i wstawiony w pole ilość. Działanie takie jest moŝliwe tylko w przypadku gdy w formularzu ustawień (Plik Ustawienia zakładka Zamówienie/ Przeliczanie) zaznaczono pole Dla jednostek specjalnych dotyczących właściwości okna oblicz automatycznie wartość. 6.7 Kategorie produktów Pozycja w menu Katalogi i słowniki Kategorie produktów

40 Rysunek 6.7 Formularz Kategorie MoŜesz tu zdefiniować nowe kategorie produktów (uŝyte później w cenniku innych produktów), pozycję w listach wyboru, domyślną jednostkę miary, stawkę VAT oraz symbol PKWIU. Wartości domyślne ułatwią i przyspieszą wprowadzanie do cennika innych produktów kolejnych pozycji nie będziesz musiał ich wypełniać. 6.8 Stawki VAT Pozycja w menu Katalogi i słowniki Kategorie produktów Rysunek 6.8 Formularz Stawki VAT MoŜesz tu zmieniać stawki VAT, ustalić tekst wyświetlany (drukowane jest procent stawki), pozycję w listach wyboru oraz określić czy PKWIU jest wymagane dla danej stawki czy teŝ nie. PowyŜszy rysunek zawiera predefiniowany (początkowy po instalacji programu) stan stawek VAT. 6.9 Waluty Pozycja w menu Katalogi i słowniki Waluty

41 Rysunek 6.9 Formularz Waluty W tym formularzu moŝna zdefiniować waluty, ich kurs w stosunku do złotego oraz pozycję w listach wyboru na innych formularzach. Komórek zaznaczonych na szaro nie moŝna zmieniać ani teŝ usuwać

42 7 Cenniki Uwaga! Wszystkie ceny w wymienionych niŝej cennikach są cenami netto! 7.1 Cennik okien nietypowych Pozycja w menu: Cenniki Okna nietypowe Rysunek 7.1 Formularz Definicja cennika okien nietypowych Za pomocą tego formularza moŝesz zdefiniować rastrowy cennik okien nietypowych. Proces definicji cennika przebiega w następujących krokach: W polu Nazwa wpisz nazwę cennika. W celu łatwego rozróŝniania cenników zaleca się stosowanie nazewnictwa cenników opisanego dalej. Nazwa powinna zawierać nazwę profilu, z którego konstruowane jest okno, oznaczenie skrzydeł oraz kolor np. Trocal Confort UR+R Biały, Trocal 900 UR+U+UR Kolor. Taki sposób nazewnictwa ułatwi Ci później odszukanie cennika podczas otwierania go. W polach Profil, Okucia, Szyby, Stawka VAT, PKWIU, Waluta naleŝy wpisać lub wybrać z listy Ŝądane wartości. W liście Typy okien naleŝy wybrać odpowiedni typ okna (np. zdefiniowany przez Ciebie na formularzu Katalog typów okien ). Określ sposób obliczania ceny okna w polu Sposób wyboru kosztu. MoŜliwe wartości to: Wybierz koszt okna większego jeśli wymiary okna nie zostaną znalezione w cenniku program przyjmie cenę okna o wymiarach większych niŝ szukane. Wybierz koszt okna mniejszego analogicznie do przypadku opisanego powyŝej. Oblicz koszt proporcjonalnie jeśli wymiary okna nie zostaną znalezione cenniku, program wyszuka cenę okna większego i mniejszego, a następnie obliczy koszt okna proporcjonalnie uŝywając odszukanych cen. (bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale 11.1Obliczanie cen okien ) Wpisz tekst opisujący okno, który chcesz aby pojawiał się na wydruku faktury w polu Tekst na fakturze. Wybierz kolor lub kolory (uŝywając klawiszy kursora lub myszki, [SHIFT] i [CTRL] moŝesz zaznaczyć kilka pozycji naraz). Następnym krokiem jest określenie typu cennika. MoŜesz wybrać: Bazowy będziesz miał moŝliwość wpisania wymiarów oraz cen okien. Bazujący na innym cenniku będziesz miał moŝliwość wyboru cennika bazowego (z listy) oraz operacji wykonywanej na nim w celu obliczenia ceny

2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10

2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10 4 UŻYTKOWANIE PROGRAMU...11 4.1 JAK CZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI...11 4.2 NA POCZĄTEK...11 4.3 OGÓLNE INFORMACJE O UŻYWANIU PROGRAMU...11 5 FUNKCJE PROGRAMU...15

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

System do zrządzania firmą SFSQL

System do zrządzania firmą SFSQL 1 System do zrządzania firmą SFSQL 2 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowy interfejs uŝytkownika SFKlientSQL... 5 Logowanie... 5 Zmiana hasła... 6 Menu programu... 8 Obsługa tabel z danymi widoki... 9 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.6x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.6x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.6x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

OKNA 2000 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Program do sporządzania ofert i wyceny okien. Wersja 4.96 OKNA2000 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. www.okna2000.com.

OKNA 2000 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Program do sporządzania ofert i wyceny okien. Wersja 4.96 OKNA2000 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. www.okna2000.com. 1 OKNA 2000 Program do sporządzania ofert i wyceny okien INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 4.96 www.okna2000.com.pl STUDIO USŁUG KOMPUTEROWYCH ALFA TOMASZ WINNICKI tel. (+48) 604 48 29 89 Email: tomek@okna2000.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15 Moduł e-sklep 3.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Radom, wrzesień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o. jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo