2 INSTALACJA REJESTRACJA... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 INSTALACJA... 3 3 REJESTRACJA... 9"

Transkrypt

1 1 WSTĘP INSTALACJA REJESTRACJA UśYTKOWANIE PROGRAMU JAK CZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA POCZĄTEK OGÓLNE INFORMACJE O UśYWANIU PROGRAMU FUNKCJE PROGRAMU OKNO GŁÓWNE PROGRAMU USTAWIENIA USTAWIENIA WYDRUKU ARCHIWIZACJA I ODTWARZANIE WYMIANA DANYCH KONTAKT Z PRODUCENTEM KATALOGI I SŁOWNIKI KATALOG PROFILI KATALOG OKIEN TYPOWYCH KATALOG TYPÓW OKIEN KATALOG KLIENTÓW SŁOWNIK KOLORÓW SŁOWNIK JEDNOSTEK MIARY KATEGORIE PRODUKTÓW STAWKI VAT WALUTY CENNIKI CENNIK OKIEN NIETYPOWYCH CENNIK OKIEN TYPOWYCH CENNIK SZYB I WYPEŁNIEŃ CENNIK OKUĆ CENNIK USŁUG CENNIK PARAPETÓW CENNIKI SZPROSÓW CENNIK POPRZECZEK CENNIK SŁUPKÓW RUCHOMYCH CENNIK DODATKÓW KLAMKI CENNIK INNYCH PRODUKTÓW ZAMÓWIENIE WPROWADZANIE DANYCH OPISUJĄCYCH ZAMÓWIENIE ORAZ KLIENTA WPROWADZANIE PRODUKTÓW INNE ELEMENTY FORMULARZA ZAMÓWIENIA WYDRUK ZAMÓWIENIA FAKTURA UMOWA DODATKI OBLICZANIE CEN OKIEN

2 1 Wstęp Szanowny uŝytkowniku, Napisaliśmy ten program dla osób, które na co dzień i od święta wyceniają okna dla klientów. Program nie wymaga specjalnych danych dotyczących okien. Wystarczy cennik rastrowy producenta okien, własny komputer + drukarka i moŝna działać. Nasz program lubi kaprysy klientów, na przykład: zmiana szkła na lepsze lub jeszcze lepsze, ile okien? Dwa, a moŝe cztery, jednak trzy, inny system okien, jaki rabat, ile kosztuje montaŝ, a bez montaŝu, a moŝe mi pani / pan dać tę ofertę, a ile kosztuje bez tego okna, ile zaliczki, inna strona ma się uchylać, a moŝe okna kolorowe, ale tylko te dwa.... To wszystko moŝe doprowadzić do... podpisania zamówienia. Czego Wam i klientom oraz sobie Ŝyczymy. MoŜliwości programu są bardzo ciekawe aczkolwiek nie nieograniczone. Ciągle się rozwijamy. Do najistotniejszych moŝliwości moŝna zaliczyć: Przygotowanie oferty z wymiarami lub bez (jeŝeli byłeś na pomiarze u klienta nie oddajesz swojej pracy) Przygotowanie zamówienia dla klienta Przygotowanie zamówienia do zakładu (nie zrobisz błędu przy przerysowywaniu zlecenia) Archiwizacja ofert i zamówień (oferta z lutego zamówienie z lipca). Przygotowanie faktury na bazie zamówienia. W trakcie przygotowania oferty lub zamówienia moŝesz zmienić: Liczbę okien Wymiary lub kształt Rodzaj profilu Okucia Kolor okien Rodzaj szkła Sposób otwierania Dodać lub usnuć szprosy Rabaty lub wprowadzić czasowe promocje Wysokość zaliczki kwotowa lub procentowa Termin wykonania Kurs waluty ( jeŝeli twój cennik bazuje na innej walucie np. EURO ) Wydruk umowy Eksport i Import cenników pomiędzy instalacjami programu expressokno przydatna opcja dla dilerów Zapis wydruków do formatu PDF Bardzo przydatny jest równieŝ tak zwany rozkład cen na: okna, montaŝ, parapety (klient często pyta o udział kwotowy np. montaŝu w całym zleceniu). Kolejną zaletą programu jest moŝliwość pokazania proporcji danego okna oraz poszczególnych okien w danym zamówieniu. MoŜesz pokazać klientowi jakie proporcje będzie miało jego okno, czy na pewno takie go interesuje (odręczne rysunki często są nieproporcjonalne). Program staraliśmy się zrobić tak by obsługa odbywała się intuicyjnie bez pomocy poniŝszej instrukcji. Wiemy, Ŝe nie zawsze jest to moŝliwe. Stąd instrukcja. Prosimy więc o uwagi, które w miarę moŝliwości będziemy wdraŝali do programu. Więc do dzieła!!! Znając słowo koszty, proponujemy bardzo atrakcyjną cenę, by mogli Państwo uŝywać naszego legalnego oprogramowania. Proponujemy bezpłatne DEMO z pełnymi moŝliwościami na czas ściśle określony (30 dni). Po tym okresie mogą Państwo zakupić pełną wersję programu Express Okno. Sugerowana cena detaliczna 299,00 zł netto + 22% VAT

3 2 Instalacja Program expressokno moŝe pracować w środowisku Windows 95/98/NT/2000/XP. Aby zainstalować expressokno naleŝy uruchomić program expressokno_setup.exe zawarty na CD-ROM ie lub pendrive. W trakcie instalacji moŝe wystąpić konieczność przeładowania systemu. Na płycie CD-ROM (pendrive) programu expressokno znajduje się równieŝ: program Adobe Acrobat 7.05 do przeglądania plików PDF; program PDFCreator 0.9 słuŝy do zapisu plików w formacie PDF, instalowany jako wirtualna drukarka drukująca do pliku; Program instalacyjny zbudowany został na zasadzie kreatora instalacji, który przeprowadza nas przez kolejne ekrany pytając o konieczne o parametry instalacji. Koniecznie przeczytaj do końca niniejszy rozdział, pozwoli Ci to uniknąć późniejszych kłopotów w uŝywaniu programu, szczególnie przy instalacji na dysku przenośnym. 1. Po uruchomieniu expressokno_setup.exe pojawi się ekran się ekran wyboru języka instalacji: 2. Po wybraniu języka instalacji wyświetlony zostanie ekran powitalny. Posługując się przyciskiem Dalej kontynuujemy instalację - 3 -

4 3. W następnym kroku naleŝy przeczytać i zaakceptować warunki licencji. 4. Po zaakceptowaniu warunków umowy wyświetlony zostanie wyświetlony dodatkowy komunikat informujący o rodzajach moŝliwych instalacji. Zostaną one szerzej opisane w dalszej części instrukcji

5 5. Kolejnym krokiem jest wskazanie folderu docelowego, w którym zostanie zainstalowany program expressokno. Domyślnie jest podpowiadany katalog C:\Program Files\expressOKNO 6. W tym kroku musisz określić rodzaj instalacji. Do wyboru są dwie opcje: Instalacja na dysku lokalnym: program zainstaluje się na lokalnym dysku twardym; Instalacja na dysku przenośnym, np. pendrive lub dysku zewnętrznym USB. Opcja ta umoŝliwia zainstalowanie programu z dysku przenośnego, z którego został uruchomiony program instalacyjny. Nie naleŝy jej stosować przy instalacji z płyty CD. Aby zainstalować program z płyty CD-ROM, zawartość płyty naleŝy skopiować na docelowy napęd zewnętrzny (pendrive lub dysk zewn.) i stamtąd uruchomić program instalacyjny. Opcja instalacji na dysku przenośnym ta pozwala na korzystanie z programu na kilku komputerach, uŝywając jednej licencji oraz co naleŝy podkreślić, pozwoli uniknąć kolejnej rejestracji programu po formatowaniu lokalnego dysku twardego, np: podczas instalacji Windows. Po zakończeniu instalacji na dysku przenośnym, w katalogu z którego uruchomiono program instalacyjny zostanie zainstalowany program oraz - 5 -

6 bazy danych: czysta baza danych oraz baza demonstracyjna. Program uruchamiając się po raz pierwszy automatycznie wybierze bazę czystą, więc aby skorzystać z bazy demonstracyjnej naleŝy zmienić plik danych za pomocą menu Plik -> Ustaw plik danych 7. Wybór grupy w Menu Start. MoŜesz zmienić domyślną nazwę grupy lub wskazać inne miejsce w menu start gdzie zostaną zainstalowane skróty do programu. 8. Wybór rodzaju skrótów do programu, które zainstaluje program instalacyjny

7 9. W kroku tym instalator wyświetli podsumowanie Twoich wyborów i po kliknięciu Instaluj rozpocznie instalację. 10. Po zakończeniu instalacji programu zostanie wyświetlony poniŝszy ekran. Aby kontynuować naleŝy wybrać przycisk Dalej - 7 -

8 11. Ostatnim krokiem instalacji jest określenie dodatkowych programów, które są konieczne do poprawnego działania expressokno. JeŜeli programy PDFCreator i Adobe Aprobat Leader są zainstalowane na komputerze, naleŝy odznaczyć odpowiednie pola wyboru. JeŜeli pola pozostaną zaznaczone, zainstalowane zostaną aplikacje: PDFCreator w wersji 0.9 Adobe Aprobat Reader 7.05 w polskiej wersji językowej - 8 -

9 3 Rejestracja Rejestracja oprogramowania odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Po zainstalowaniu expressokno naleŝy wysłać załączoną kartę rejestracyjną pocztą na adres producenta oprogramowania. Kartę rejestracji moŝna równieŝ wydrukować podczas instalacji programu. Ponadto karta rejestracji jest równieŝ umieszczona w katalogu, w którym został zainstalowany program expressokno (domyślnie jest to C:\Program FIles\expressOKNO) w pliku karta zgloszenia.pdf. MoŜliwe jest równieŝ wysłanie zgłoszenia rejestracji wprost z programu, naleŝy jednak pamiętać, Ŝe kaŝde zgłoszenie naleŝy potwierdzić telefonicznie. Po otrzymaniu odpowiedzi naleŝy: 1. Uruchomić program expressokno. 2. Otworzyć formularz rejestracji: Menu Pomoc -> O programie -> Rejestracja. 3. Wypełnić formularz zgodnie z otrzymaną kartą rejestracyjną. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iŝ numer systemowy, który konieczny jest do rejestracji programu generowany jest na podstawie numeru identyfikatora dysku twardego, nadawanego podczas formatowania. Po kolejnym formatowaniu dysku numer ten ulegnie zmianie i konieczna będzie ponowna rejestracja expressokno. Z tego powodu została wprowadzona moŝliwość instalacji na dysku przenośnym, której podstawową zaletą jest brak konieczności odnowienia rejestracji po reinstalacji Windows. Inną waŝną zaletą jest moŝliwość pracy na kilku komputerach na jednej licencji

10 4 UŜytkowanie programu 4.1 Jak czytać instrukcję obsługi Elementy na formularzach są pogrubione i pisane kursywą np.: Nazwa, ścieŝki dostępu do plików, nazwy plków pisane są kursywą np.: C:\Program Files\expressOKNO\eokno.exe, natomiast wszelkie skróty klawiaturowe lub inne czynności wykonywane za pomocą klawiatury ujęte są w nawiasy kwadratowe i pisane są wielkimi literami np.: [ENTER],[ALT]. 4.2 Na początek Aby móc efektywnie i sprawnie posługiwać się programem naleŝy go najpierw odpowiednio skonfigurować oraz wprowadzić potrzebne cenniki. PoniŜej zostaną przedstawione kolejne kroki konfiguracji programu. 1. Ustawienie haseł dostępu do poszczególnych funkcji programu. 2. Wprowadzenie podstawowych danych. Część z nich jest wstępnie ustawiona zgodnie ze stanem prawnym na dzień wydania programu. stawki VAT waluty jednostki miary kategorie produktów: typy produktów (nie okna), którymi będzie handlowała Twoja firma; profile, z których produkowane są okna, które sprzedajesz; lista okien typowych wraz z odpowiednimi wymiarami (np. O34, OB1 itp....) typy okien niestandardowych, nietypowe kształty okien (np. jedno, dwu skrzydłowe, z łukiem, trójkątne itp....) zestaw kolorów produktów katalog klientów profile wydruku zamówienia i faktury masz wpływ na to jak wygląda Twoje zamówienie. 3. Wprowadzenie cen produktów: okien typowych okien nietypowych: rastry cenowe szyb, okuć, usług, parapetów, szprosów i poprzeczek, słupków ruchomych, klamek, dodatków do okien i innych Po skonfigurowaniu programu moŝna juŝ pracować. W celu wygodniejszej pracy moŝna jeszcze ustawić opcje programu takie jak sposób skalowania okien, format generowanego automatycznie numeru oferty, zamówienia czy faktury. 4.3 Ogólne informacje o uŝywaniu programu Pasek narzędzi W zaleŝności od preferencji, pasek narzędzi moŝe zawierać etykiety tekstowe lub ich nie zawierać, czyli moŝe wyglądać tak: lub tak: Sposób prezentacji paska narzędzi moŝna zmienić za pomocą Ustawień odznaczając lub zaznaczając pole Ukryj etykiety tekstowe paska narzędzi. MoŜliwe jest równieŝ usunięcie z paska narzędzi niepotrzebnych ikon poprzez dwukrotne kliknięcie na pasku w pustym miejscu lub za pomocą formularza ustawień przycisk Ustawienia paska narzędzi. Po wykonaniu wyŝej wykonanych czynności zostanie wyświetlony formularz:

11 Aby usunąć przycisk z paska naleŝy z listy Toolbar buttons wybrać przycisk do usunięcia a następnie uŝyć przycisku Remove. Aby dodać uprzednio usunięty przycisk naleŝy z listy Available buttons wybrać Ŝądaną pozycję i uźyć przycisku Add. Powrót do ustawień fabrycznych nastąpi po uŝyciu przycisku Reset. Po naciśnięciu przycisku Close ustawienia paska narzędzi zostaną zapisane Operacje na słownikach i cennikach Na większości słowników, katalogów i cenników umieszczono przyciski: Zapisz, OK., i Anuluj. Ich działanie jest następujące: Zapisz zapisuje zmiany w arkuszu danych OK. - zapisuje zmiany w arkuszu danych i zamyka formularz Anuluj zamyka formularz bez zapisywania zmian. Jeśli w formularzu wykonane zostały zmiany, podczas zamykania formularza za pomocą poproszony o decyzję: zostaniesz Wybierając Tak zmiany zostaną zapisane i formularz zostanie zamknięty, Nie spowoduje zamknięcie formularza bez zapisu zmian, natomiast po wybraniu Anuluj powrócisz do edycji formularza, formularz nie zostanie zamknięty ani nie zostaną zapisane zmiany Operacje na arkuszach danych Większość formularzy zawartych w programie oparta jest o arkusze składające z komórek uporządkowanych w wiersze i kolumny

12 Selektor wierszy Rysunek 4.1 Przykładowy formularz cennika MoŜliwe operacje na komórkach i wierszach: Dodanie wiersza naleŝy ustawić się na ostatnim nie wypełnionym wierszu oznaczonym i rozpocząć wpisywanie danych. Automatycznie zostanie nowy pusty wiersz. Usunięcie wiersza naleŝy ustawić kursor w wewnątrz arkusza, następnie myszką wybrać wiersz do usunięcia poprzez kliknięcie na selektorze wierszy. Wybrany wiersz zostanie podświetlony. Następnie naleŝy nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze. Edycja za pomocą klawiszy kursora [ ],[ ],[ ] i [ ] lub myszy ustawić się na właściwej komórce i rozpocząć edycję. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeŝeli zawartość komórki jest podświetlona rozpoczęcie edycji spowoduje usunięcie tekstu. Aby temu zapobiec naleŝy kliknąć lewym przyciskiem myszy na edytowanym polu. Wybór wartości z listy (jeśli jest dostępna po ustawieniu na komórce pojawi się przycisk ) lewym klawiszem myszki kliknąć przycisk umieszczony z prawej strony komórki, a następnie wybrać Ŝądaną wartość listy. Alternatywną metodą jest ustawienie się klawiszami kursorów na komórce z listą wartości i naciśnięcie [ALT] i [ ], i wybranie odpowiedniej pozycji klawiszami [ ],[ ] i potwierdzenie klawiszem [ENTER]

13 4.3.4 Listy wyboru Nagłówki kolumn Rysunek 4.2 Lista wyboru Lista wyboru uŝywana jest do otwarcia, usunięcia zamówienia/oferty, faktury oraz cenników okien. Wybór pozycji odbywa się poprzez zaznaczenie Ŝądanego elementu i kliknięcie OK lub dwukrotnie kliknięcie na pozycji listy. Lista wyboru umoŝliwia sortowanie wg wskazanej kolumny. Aby posortować listę naleŝy kliknąć nagłówek kolumny. Pierwsze kliknięcie powoduje sortowanie rosnąco, drugie malejąco listy. Program umoŝliwia równieŝ zmianę szerokości kolumn. Kursorem myszy naleŝy ustawić się na granicy dwóch nagłówków kolumn, kursor myszy powinien zmienić swój wygląd, trzymając przyciśnięty lewy klawisz myszy regulować szerokość kolumny. Zmiany dokonane w wyglądzie listy zostaną zapisane i po ponownym otwarciu listy odtworzone

14 5 Funkcje programu 5.1 Okno główne programu Nowe zamówienie lub oferta Pasek menu Pasek narzędzi Otwórz zamówienie lub ofertę Import danych Usuń zamówienie lub ofertę Nowa faktura Otwórz fakturę Usuń fakturę Ustawienia Kopiuj Wklej Eksport danych Wersja programu Wersja bazy danych Rejestracja Nazwa pliku bazy danych Rysunek 5.1 Okno główne programu Pasek menu, pasek narzędzi Pozycje w menu mają następujące funkcje: Plik Zamówienie Nowe tworzy pusty formularz zamówienia/oferty. Odpowiednik na pasku narzędzi Otwórz... wyświetla listę zamówień/ofert, za pomocą której moŝna otworzyć Ŝądaną pozycję. Odpowiednik na pasku narzędzi: Zapisz zapisuje aktywny formularz zamówienia Usuń usunięcie zamówienia/oferty poprzez wybranie Ŝądanej pozycji z listy. Odpowiednik na pasku narzędzi: Faktura Nowa tworzy pusty formularz faktury. Odpowiednik na pasku narzędzi: Otwórz... wyświetla listę faktur, za pomocą której moŝna otworzyć Ŝądaną pozycję. Odpowiednik na pasku narzędzi: Zapisz zapisuje aktywny formularz faktury

15 Usuń usunięcie faktury poprzez wybranie Ŝądanej pozycji z listy. Odpowiednik na pasku narzędzi: Umowa - otwiera formularz wydruku umowy Ustawienia... otwiera formularz ustawień. Odpowiednik na pasku narzędzi: Ustawienia zabezpieczeń otwiera formularz ustawień zabezpieczeń poszczególnych funkcji programu. Ustawienia wydruku Zamówienia otwiera formularz profili wydruku zamówień/ofert. Faktury otwiera formularz profili wydruku faktur. Ustaw plik danych funkcja pozwala na zmianę pliku danych, z którego korzysta program. Po wybraniu nowego pliku program automatycznie restartuje się. WaŜne: dane dotyczące rejestracji przechowywane są w pliku danych. Archiwizacja otwiera formularz archiwizacji dokumentów zamówień i faktur. Odtwarzanie otwiera formularz odtwarzania (wcześniej zarchiwizowanych) dokumentów zamówień i faktur. Wymiana danych Eksport otwiera formularz eksportu danych do pliku. Odpowiednik na pasku narzędzi: Import otwiera formularz importu danych z pliku. Odpowiednik na pasku narzędzi: Kontakt z producentem otwiera formularz wysyłania wiadomości do producenta oprogramowania. Zamknij kończy działanie programu Katalogi i słowniki Profile - katalog profili z których produkowane okna, które sprzedajesz Okna typowe otwiera katalog okien typowych. Typy okien otwiera katalog typów okien. Klienci - otwiera bazę danych klientów Kolory - otwiera słownik kolorów Jednostki miary - Otwiera słownik jednostek miar Kategorie produktów słownik kategorii produktów dodatkowych, które masz w ofercie Stawki VAT zestaw stawek VAT. Waluty słownik walut. Cenniki Okna nietypowe cennik rastrowy okien nietypowych Okna typowe cennik okien typowych Szyby i wypełnienia katalog i cennik szyb Okucia katalog i cennik okuć Usługi katalog i cennik usług Parapety katalog i cennik parapetów Szprosy katalog i cennik szprosów Poprzeczki - katalog i cennik poprzeczek Słupki ruchome - katalog i cennik słupków ruchomych Klamki - katalog i cennik klamek Dodatki do okien - katalog i cennik dodatków do okien Inne - katalog i cennik dodatkowych produktów. Pomoc Pomoc (PDF) otwiera pomoc dokument, który właśnie czytasz. O programie

16 5.2 Ustawienia Ustawienia programu mają znaczący wpływ na działanie programu. NaleŜy uŝywać ich rozwaŝnie. Ustawienia dotyczące firmy moŝna zmieniać tylko w momencie rejestracji programu. Zmiana niektórych z ustawień przynosi efekt dopiero po ponownym uruchomieniu. Formularz ustawień programu ma kilka zakładek: Ogólne Część Dane firmy jest niemodyfikowalna. Zawartość pól tekstowych ustalana jest w momencie rejestracji programu. Rysunek 5.2 Zakładka Ogólne o Włącz rejestrowanie do pliku opcja pozwala na zapis do pliku dziennika, operacji wykonywanych w programie. o Ukryj etykiety tekstowe paska narzędzi ukrywa lub pokazuje etykiety tekstowe paska narzędzi. o Ustawienia paska narzędzi pozwala na usuwanie i dodawanie przycisków widocznych na pasku narzędzi

17 Zamówienie Ogólne Rysunek 5.3 Zakładka Zamówienie / Ogólne RóŜnica dat: wystawienia i wykonania 1 i 2 ustalają domyślny termin wykonania zlecenia. RóŜnica dat: wystawienia i wykonania 1 ustala ile dni później od daty wystawienia zlecenia zaczyna się data wykonania, RóŜnica dat: wystawienia i wykonania 2 ustala w ile dni od rozpoczęcia terminu wykonania termin ten się kończy. Dla ustawień przedstawionych na ilustracji przy dacie zamówienia termin wykonania rozpocznie się a skończy BieŜący numer zamówienia i jego format ustalają jaki numer zostanie przydzielony zamówieniu gdy wybrane zostanie numerowanie automatyczne. MoŜliwe jest zdefiniowanie własnego formatu zamówienia. Na numer składają się następujące składniki: tekst dowolny (np. OF, ZAM) numer kolejny (NR), miesiąc (MIES), i rok (ROK). MoŜesz zdefiniować Ŝądany format uŝywając wyŝej wymienionych elementów. Np. ABC-NR-ROK spowoduje wygenerowanie numeru ABC , natomiast CBA- ROK/MIES/NR CBA-2000/06/123. BieŜący numer oferty, format analogicznie jak dla zamówienia Zaliczka - ustala wysokość domyślnej zaliczki, jeśli zostanie zaznaczone pole % kwota zaliczki jest wyraŝona procentowo i jest zaleŝna od sumy brutto zamówienia, zaznaczenie pola zł powoduje ustalenie stałej kwoty zaliczki. Zaliczkę zaokrąglaj do ustala do ilu złotych zostanie zaokrąglona zaliczka Domyślny VAT ustala jaka stawka VAT ma być przyjmowana domyślnie przez program Domyślne PKWIU analogicznie jak dla stawki VAT Rabaty ustala domyślny rabat na poszczególne produkty i usługi w procentach (bardzo przydatne w czasie sezonowych promocji)

18 Skalowanie Rysunek 5.4 Zakładka Zamówienie / Skalowanie Opcje skalowania schematu odnoszą się do schematu wyświetlanego w komórce zamówienia lub oferty. Skaluj proporcjonalnie ustala szerokość i wysokość komórki i wyświetla schemat proporcjonalnie do jego wielkości Rysunek 5.5 Ustawione skalowanie proporcjonalne Ustaw jeśli zaleŝy Ci aby rysunek zachowywał proporcje między poszczególnymi oknami. Dopasuj do komórki skaluje schemat tak, aby cały zmieścił się w komórce

19 Rysunek 5.6 Ustawiono dopasowanie do komórki Ustaw jeśli zaleŝy Ci aby rysunek okna był maksymalnie duŝy i zachowywał proporcje dla okna. Dopuść róŝne proporcje dla X i Y pozawala na rozciąganie obu wymiarów schematu, tak aby zajmował całą wysokość i szerokość komórki Rysunek 5.7 Ustawiono dopasowanie do komórki i dopuszczono róŝne proporcje dla wysokości i szerokości Ustaw jeśli chcesz aby rysunek był maksymalnie duŝy. Proporcje między oknami i w samym oknie nie są zachowane. Etykiety skrzydeł widoczne ustala, czy etykiety skrzydeł, nadane podczas rysowania schematu, mają być widoczne. Rysunek 5.8 Etykiety widoczne. Zaznaczenie opcji powoduje wyświetlanie w prawym górnym rogu skrzydła tekstu (domyślnie jest to numer kolejny skrzydła w oknie)

20 Wymiarowanie widoczne na formularzu zamówienia ustala, czy wymiarowanie ma być widoczne w programie na formularzu zamówienia. Wymiarowanie widoczne na wydruku zamówienia ustala, czy wymiarowanie ma być widoczne na wydrukach zamówienia. Symbol słupka ruchowego pozwala na wybór sposobu rysowania słupka ruchomego w oknie: linia przerywana czy trójkąt. Rozmiar symbolu słupka ruchomego pozwala na zmianę rozmiaru rysowanego symbolu słupka ruchomego. Przeliczanie Rysunek 5.9 Zakładka Zamówienie / Przeliczanie Opcje przeliczania - Opcje te ustalają przeliczanie jednostek: Dla jednostek specjalnych dotyczących właściwości okna oblicz automatycznie wartość ustala czy dla tych jednostek ma być automatycznie wyliczona wartość Ilość miejsc po przecinku ile miejsc po przecinku ma być wyświetlona po wyliczeniu wartości Automatycznie przeliczaj usługi ustala, czy program ma automatycznie przeliczyć usługi Blokady wprowadzania cen pozwalają zabezpieczyć przed ręczną zmiany ceny (wyszukanej w odpowiednim cenniku) na formularzu zamówienia. Opcje opisu określają w jaki sposób szprosy i słupki ruchome mają być opisywane na zamówieniu Dokładny opis dla szprosów zaznaczenie opcji spowoduje, Ŝe na zamówieniu w opisie okna oprócz nazwy szprosu będzie równieŝ widoczne dokładne wymiarowanie szprosu. JeŜeli opcja pozostanie niezaznaczona, w opisie zostanie ujęta tylko nazwa szprosu. Dokładny opis słupków ruchomych opcja ma analogiczne działanie do opisywanej powyŝej

21 Import Rysunek 5.10 Zakładka Zamówienie / Import Faktura Opcje importu - Opcje te pozwalają na wyłączenie z importu zamówienia niektórych elementów: Nie importuj okien zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione okna, Nie importuj usług zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione usługi Nie importuj Inne zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione inne produkty z zakładki Inne formularza Zamówienia. Nie importuj parapetów zewnętrznych zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione parapety zewnętrzne Nie importuj parapetów wewnętrznych zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe do importowanego zamówienia nie zostaną przeniesione parapety wewnętrzne Nie zamieniaj oryginalnego klienta na dealera Domyślnie opcja ta jest niezaznaczona, czyli program importując zamówienie z pliku odczyta dane nadawcy pliku i wstawi je do zamówienia. Na przykład: Zamówienie na okna dla Jana Kowalskiego zostało przyjęte przez salon sprzedaŝy OKNO. Następnie salon sprzedaŝy przesyła zamówienie do fabryki (producenta) okien. Następnie producent importuje zamówienie. Jeśli opisywana opcja jest niezaznaczona, do programu zostanie zaimportowane zamówienie w którym klientem będzie salon sprzedaŝy OKNO, jeśli opcja będzie zaznaczona klientem pozostanie Jan Kowalski

22 Rysunek 5.11 Zakładka Faktura BieŜący numer faktury i jej format funkcje i zachowanie jest identycznie jak w przypadku numeracji zamówienia. Umowa Rysunek 5.12 Zakładka Uprawnienia

23 Szablony umowy pozwolą Ci wydrukować umowę z klientem. Treść umowy jest dowolna. Do programu zostały dołączone trzy szablony: czystego druku umowy, druku umowy ze znacznikami (dalej dowiesz się o co chodzi) oraz zestawienia znaczników. Na tej zakładce moŝesz zdefiniować dostęp do dodatkowych szablonów umów, które stworzysz oraz nazwy pod jakimi występować one będą w programie. WaŜna uwaga: Szablony umowy muszą być w formacie HTML, inne formaty nie pozwolą Ci na automatyczna zamianę znaczników. Szablony umów są zlokalizowane w podfolderze Szablony folderu, w którym został zainstalowany program. Zwykle jest to C:\Program Files\expressOKNO\Szablony. Szablony umowy wykorzystywane są w formularzu Umowy, gdzie na podstawie wskazanego szablonu i numeru zamówienia, generowana jest umowa. Potem umowę moŝesz wydrukować lub zapisać w pliku. Generowanie umowy odbywa się poprzez zamianę znaczników na wartości pobrane z zamówienia. Jeśli skonstruować swój własny szablon umowy musisz mieć program do edycji stron HTML np. Microsoft Frontpage. Jak uŝywać znaczników? Nic prostszego, jeśli na przykład chcesz umieścić w tekście umowy numer zamówienia wpisujesz _NUMER.ZAMÓWIENIA_, program generując umowę zamieni tekst _NUMER.ZAMÓWIENIA_ na faktyczny numer zamówienia. W tabelce poniŝej wymienione zostały znaczniki wraz ze znaczeniem, których moŝesz uŝywać przy konstruowaniu swojego szablonu. Znacznik Znaczenie _FIRMA_ Nazwa sprzedawcy (z formularza rejestracyjnego) _ULICA_ Adres sprzedawcy ulica, numer budynku, numer lokalu (z formularza rejestracyjnego) _MIASTO_ Adres sprzedawcy kod pocztowy i miasto (z formularza rejestracyjnego) _NIP_ NIP sprzedawcy (z formularza rejestracyjnego) _TELEFON_ Telefon sprzedawcy (z formularza rejestracyjnego) _FAX_ Fax sprzedawcy (z formularza rejestracyjnego) _NR_KONTA_ Nr rachunku bankowego (z formularza rejestracyjnego) _KFIRMA_ Nazwa klienta _KULICA_ Adres klienta ulica, numer budynku, numer lokalu _KMIASTO_ Adres klienta kod pocztowy i miasto _KNIP_ NIP Klienta _KTELEFON_ Telefon klienta _NUMER.ZAMOWIENIA_ Dane zamówienia - Numer _DATA.ZAMOWIENIA_ Dane zamówienia data wystawienia _DATA.WYKONANIA1_ Dane zamówienia Data wykonania od _DATA.WYKONANIA2_ Dane zamówienia Data wykonania do _UWAGI_ Dane zamówienia Uwagi _ODBIERAJACY_ Dane zamówienia - Imię i Nazwisko osoby odbierającej _WYSTAWIAJACY_ Dane zamówienia Imię i nazwisko wystawiającego _BRUTTO_ Dane zamówienia Suma brutto (z Vatem) zamówienia _BRUTTO.SLOWNIE_ Dane zamówienia Suma brutto słownie _NETTO_ Dane zamówienia Suma netto zamówienia _NETTO.SLOWNIE_ Dane zamówienia Suma netto słownie _VAT_ Dane zamówienia Suma podatku VAT zamówienia _VAT.SLOWNIE_ Dane zamówienia Suma podatku VAT słownie _ZADATEK.%_ Dane zamówienia Pobrana zaliczka w procentach sumy zamówienia _ZADATEK.ZL_ Dane zamówienia Kwota pobranej zaliczka Pełna nazwa sprzedającego rozdzielana przecinkami, budowana w _FIRMA.1_ następujący sposób: NAZWA, ADRES, MIASTO, NIP _FIRMA.2_ Pełna nazwa sprzedającego rozdzielana spacjami, budowana w

24 _KLIENT.1 KLIENT.2_ Znacznik Znaczenie następujący sposób: NAZWA ADRES MIASTO NIP Pełna nazwa klienta rozdzielana przecinkami, budowana w następujący sposób: NAZWA, ADRES, MIASTO, NIP Pełna nazwa klienta rozdzielana spacjami, budowana w następujący sposób: NAZWA, ADRES, MIASTO, NIP Rysunek 5.13 Zakładka Poprawne ustawienie opcji z zakładki ma znaczenie dla formularza Kontakt z producentem oraz Zamówienie. Jeśli zrobisz to poprawnie, będziesz mógł wysyłać drogą elektroniczną zamówienia oraz informacje o błędach w programie czy teŝ prośby o pomoc za pomocą samego programu. Ustawienia nadawcy tutaj wprowadzasz informacje o swojej skrzynce o Adres Twój adres o Serwer SMTP nazwa serwera SMTP, jeśli nie wiesz co wpisać, spójrz na konfigurację swojego klienta pocztowego (Outlook, Mozilla ) o Port z reguły jest to port o numerze 25. o Serwer wymaga uwierzytelnienia jeśli aby wysyłać pocztę z Twojego konta konieczna jest autoryzacja serwera, zaznacz tę opcję oraz wprowadź poniŝsze dane: UŜytkownik nazwę uŝytkownika, Hasło hasło do serwera poczty, Hasło jest przechowywane w bazie programu, jeśli więc nie chcesz go podawać, pozostaw pole puste. W momencie wysyłania wiadomości do producenta, zostaniesz poproszony o podanie hasła

25 Ustawienia producenta programu adres, na który będzie wysyłana poczta z formularza Kontakt z producentem. Jeśli nie otrzymałeś informacji, Ŝe adres ten uległ zmianie nie zmieniaj go. Pomoc techniczna adres, na który będą wysyłane zgłoszenia z formularza Kontakt z producentem, Rejestracja - adres, na który będą wysyłane prośby o nadanie numeru seryjnego. WaŜne: po kaŝdym wysłaniu prośby o numer seryjny konieczne jest potwierdzenie telefoniczne. Ustawienia dostawcy Adres nazwa skrzynki dostawcy, producenta okien. Na ten adres będą wysyłane zamówienia w formie a z formularza Zamówienia: przycisk Wyślij do dostawcy. Wysyłaj kopie do mnie - wybranie tej opcji spowoduje, Ŝe na adres zdefiniowany w Ustawieniach nadawcy będą wysyłane kopie i z zamówieniami. 5.3 Ustawienia wydruku. Ustawienia wydruku pozwolą Ci zdefiniowanie róŝnych sposobów wydruków zamówień i faktur. MoŜesz na przykład nie drukować cen na jednym ze zdefiniowanych profili, na innym nie drukować wymiarów okien, zmieniać tekst przed numerem zamówienia itp Zamówienia Po wybraniu Plik Ustawienia wydruku Zamówienia pojawi się formularz: Rysunek 5.14 formularz: Profil wydruku zamówienia

26 B A D C F Rysunek 5.15 Przykład wydruku zamówienia Przyciski: Zapisz zapisuje bieŝące ustawienia Nowy czyści formularz umoŝliwiając wprowadzenie nowego profilu Usuń usuwa bieŝący profil wydruku Koniec - zamyka formularz Pola tekstowe Profil druku Pozwala zdefiniowanie kilku róŝnych rodzajów wydruku (np. oferta, zamówienie) Nazwa profilu Tutaj naleŝy podać nazwę nowego profilu, jeśli będziemy go chcieli stworzyć lub zmienić juŝ istniejący Domyślny Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne wybieranie tego profilu podczas drukowania. Tekst przed numerem Pozwala określić jaki tekst będzie drukowany przed numerem w nagłówku strony (w tym wypadku będzie to oferta) (Rysunek 5.15 pozycja A)

27 Tekst dodatkowy Ten tekst będzie drukowany na końcu wydruku w polu Uwagi: (Rysunek 5.15 pozycja F). Tekst przed adresem firmy, Tekst przed adresem klienta Tekst ten będzie drukowany odpowiednio przed nazwą Twojej firmy i adresem klienta (Rysunek 5.15 pozycja C i pozycja D) Drukować: Określa które pozycje z zamówienia mają znaleźć się na wydruku Z opisem uproszczonym jeśli mają być drukowane okna opcja jest aktywna. Wybranie tej opcji powoduje wydrukowanie na zamówieniu wymiarów okna i jeśli jest to okno typowe, jego nazwy. Zamówienie do dostawcy pozwala na wybranie z kartoteki producenta (dostawcy) okien. Wybór moŝliwy jest pod przyciskiem. Zaznaczenie tej opcji oraz wybranie dostawcy spowoduje, Ŝe na wydruku zamówienia zamiast nazwy i adresu klienta, pojawi się nazwa i adres dostawcy. Z opcji tej moŝesz skorzystać, gdy chcesz uprościć sobie zamawianie okien u swojego producenta. Wtedy musisz jeszcze zmienić teksty przed adresem firmy i przed adresem klienta tak, aby w pierwszym z wymienionych pól był tekst np. Zamawiający, w drugim Dostawca. Wtedy po wydruku zamówienia dla klienta, zmienisz profil wydruku i wydrukujesz lub zapiszesz do pliku zamówienie do dostawcy. Potem zapisane zamówienia moŝesz wysłać mailem do dostawcy lub przefaksować. Z opisem uproszczonym jeśli mają być drukowane okna opcja jest aktywna. Wybranie tej opcji powoduje wydrukowanie na zamówieniu wymiarów okna i jeśli jest to okno typowe, jego nazwy. Elementy arkusza: Nazwa kolumny nie modyfikowalne Nagłówek tekst nagłówka kolumny Nazwa kolumny Pozycja na rysunku Lp. 1 Nazwa (dla okna schemat) 2 Wymiary (tylko dla okna) 3 Ilość 4 Jednostka 5 Cena jednostkowa 6 Rabat 7 Cena j. z rabatem 8 Suma netto 9 Procent VAT 10 VAT 11 Suma brutto 12 PKWIU 13 Wid. określa czy kolumna ma być drukowana Szer. [cm] szerokość kolumny na wydruku w cm. Suma określa czy ma zostać wydrukowane podsumowanie kolumny Czcionka nagłówka określa krój czcionek nagłówka Rozmiar określa rozmiar czcionki nagłówka Pogr. pogrubienie czcionki nagłówka Kurs określa czy czcionka nagłówka ma być drukowana kursywą Wyrów wyrównywanie czcionki nagłówka Czcionka szczegółów krój czcionki szczegółów Rozmiar,Pogr., Kurs, Wyrów analogicznie jak dla czcionki nagłówka Faktury Po wybraniu Plik Ustawienia wydruku Zamówienia pojawi się formularz

28 Rysunek 5.16 Formularz: Profil wydruku faktury

29 Rysunek 5.17 Przykładowy wydruk faktury Funkcje elementów analogicznie jak w formularzu wydruku zamówienia

30 5.4 Archiwizacja i odtwarzanie Archiwizacja Rysunek 5.18 Formularz Archiwizacja Za pomocą tego formularza moŝesz zarchiwizować zamówienia i faktury. Operacja ta wygląda w uproszczeniu następująco: dane z właściwej bazy danych są kopiowane do pliku zewnętrznego i w zaleŝności od wybranych opcji dokumenty są usuwane z bazy danych lub teŝ nie. Następnie baza danych jest optymalizowana pod względem wydajności. Dlatego teŝ operacje archiwizacji naleŝy wykonywać w miarę moŝliwości jak najczęściej. Archiwizacja ma ponadto jeszcze jedną zaletę. OtóŜ po kilku miesiącach w bazie nagromadzi się duŝo ofert. Podczas otwierania zamówienia lub oferty utrudniają one odnalezienie właściwej pozycji w liście. Jeśli zarchiwizujesz z usunięciem z bazy danych niepotrzebne juŝ oferty, będziesz mógł je przywrócić kiedy zajdzie taka potrzeba. Sposób odtwarzania zostanie opisany w następnym rozdziale. Aby zarchiwizować zamówienia lub oferty naleŝy zaznaczyć pole Zamówienia Oferty, następnie za pomocą przycisku otworzyć listę zamówień, wybrać z niej interesejuące Cię dokumenty. Do pola tekstowego zostaną dopisane wybrane przez Ciebie zamówienia i oferty. Aby zarchiwizować faktury zaznacz pole Faktury i analogicznie jak w przypadku zamówień dodaj faktury do archiwizacji. Jeśli chesz aby dokumenty zostały usunięte z bazy po zarchiwizowaniu zaznacz pole Usuń zaznaczone dokumenty z bazy danych. Jeśli z jakich kolwiek przyczyn proces archiwizacji nie powiedzie się dokumenty nie zostaną usunięte

31 5.4.2 Odtwarzanie Rysunek 5.19 Formularz odtwarzania Odtwarzanie ma na celu przywrócenie wcześniej zarchiwizowanego dokumentu. Aby odtworzyć fakturę lub zamówienie: 1. Z listy archiwizacji wybierz datę, w listach: zamówienia i Faktury pojawią się numery zarchiwizowanych zamówień i faktur. 2. W liście zamówień zaznacz Ŝądane pozycje 3. W liście faktur zaznacz Ŝądane pozycje 4. Wybierz sposób w jaki ma zachować się program gdy napotka zamówienie lub fakturę o identycznym numerze w bazie danych: Pytaj przed zamianą program pozwoli Ci wybrać czy zamienić bieŝące zamówienie z zamówieniem odtwarzanym Zamień program bez zadawania pytania nadpisze zamówienie odtwarzanym. Nie zamieniaj program nie zmieni aktualnego zamówienia. 5. Przyciskiem Odtwórz rozpocznij proces odtwarzania. 5.5 Wymiana danych Eksport danych Program umoŝliwia przenoszenie danych pomiędzy róŝnymi komputerami na których zainstalowany jest program expressokno. Mechanizm wymiany danych został stworzony z myślą o sieciach dilerskich jednego producenta i słuŝy głownie do aktualizacji cenników w programach dilerów. Jeśli więc jesteś uŝytkownikiem expressokno, masz sieć dilerską swoich produktów, Twoi dilerzy uŝywają programu expressokno aktualizacja cenników jest bardzo prosta. Wystarczy, Ŝe zmienisz ceny w programie

32 expressokno, którego uŝywasz, wyeksportujesz cenniki do pliku, a następnie roześlesz plik eksportu np. pocztą elektroniczna do dilerów. Diler po otrzymaniu pliku musi go zaimportować do programu. Z wiadomych przyczyn import pliku jest moŝliwy tylko w zarejestrowanych wersjach programu. A teraz przejdźmy do szczegółów. Po wybraniu z menu Plik Wymiana danych Eksport pojawi się formularz. Rysunek 5.20 Fromularz Eksport danych Elementy do eksportu wybierasz przez: zaznaczenie pola wyboru przy nazwie katalogu czy słownika wtedy wszystkie elementy katalogu/słonika zostaną zaznaczone, np. jeśli chcesz wyeksportować wszystkie szyby, wystarczy Ŝe klikniesz pole wyboru przy Katalog szyb zaznaczenie konkretnego elementu słownika czy teŝ katalogu wtedy zostanie wyeksportowany tylko wskazany element, np. jeśli chcesz wyeksportować ceny jednego rodzaju okien nietypowych musisz rozwinąć katalog klikając, a następnie wybrać element do eksportu. UŜycie przycisku Zaznacz wszystko wtedy wszystkie dostępne elementy zostaną wyeksportowane. Zaznaczając elementy, które naleŝy eksportować musisz pamiętać, Ŝe istnieją zaleŝności pomiędzy eksportowanymi elementami. I tak na przykład jeśli chcesz eksportować cenniki okien, powinieneś zaznaczyć równieŝ okucia, profile i szyby do eksportu. Podczas importu jeśli program nie znajdzie odpowiednich informacji, import zakończy się błędem Import danych Po wybraniu z menu Plik Wymiana danych Import zostanie uruchomiony formularz importu, który posłuŝy do zaimportowania danych z pliku eksportu. Najpierw naleŝy wskazać plik, który chcesz zaimportować uŝywając przycisku Otwórz, następnie zaznaczyć elementy do importu. Zaznaczanie elementów jest analogiczne jak we wcześniejszym rozdziale. Po zaznaczeniu moŝesz zmienić opcje importu:

33 Kryteria zgodności elementów - aby zaimportować dane program badać będzie istniejące dane po to aby nie powielać elementów słowników czy katalogów. Do określenia kryteriów wyszukiwania zgodnych elementów właśnie słuŝy ta opcja. o Tylko identyfikator program będzie wyszukiwał elementy wg identyfikatora czyli numerka, który jest niewidoczny dla uŝytkownika. Gdy element z pliku eksportu zostanie znaleziony w bazie programu, jest on nadpisywany danymi z pliku eksportu. W przeciwnym wypadku dodawany jest nowy element. Opcja ta powinna być wykorzystywana przy aktualizacji cenników dilerskich w sieciach dilerskich, inaczej mówiąc gdy aktualizowana baza była jakiś czas temu kopią bazy matki o Tylko nazwa analogiczne do przedstawionego wcześniej schematu, z tą róŝnicą, Ŝe wyszukiwanie odbywa się wg nazwy elementu. WaŜną kwestią jest, Ŝe program nie rozróŝnia wielkość liter. o Identyfikator i nazwa ta opcja jest złoŝeniem dwóch poprzednich, czyli wyszukiwanie odbywa się wg pary: identyfikator i nazwa. Dozwolone operacje o Dodawanie nowych elementów podczas importu, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną dodane nowe elementy. o Nadpisywanie istniejących elementów podczas importu, jeśli zajdzie taka konieczność, dane istniejących elementów zostaną zastąpione danymi z importowanego pliku. Pozostałe o Pytaj przed nadpisaniem / dodaniem zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie pytania przed kaŝdym dodaniem czy zastąpieniem elementu. Rysunek 5.21 Fromularz Import danych Po zakończeniu importu zostanie wyświetlone informacje o ewentualnych błędach importu oraz informacje o tym co zostało zaimportowane

34 5.6 Kontakt z producentem Rysunek 5.22 Fromularz Kontakt z producentem Formularz ten pozwala na wysłanie wiadomości do producenta pocztą . Na formularzu są zawarte Twoje dane identyfikacyjne: Nazwa Twojej firmy wraz z adresem, numer seryjny oraz wersja programu. Danych tych nie moŝesz zmieniać. W polu Opis wpisz treść wiadomości, następnie w polu Adres zwrotny wpisz adres Twój . Jeśli zgłaszasz błąd programu postaraj się jak najdokładniej opisać sytuację, w której wystąpił, treść komunikatu błędu. W celu ułatwienia odnalezienia przyczyny błędu powinieneś przesłać plik danych. MoŜesz to zrobić zaznaczając pole Dołącz plik danych Po zaznaczeniu tego pola program rozpocznie kompresję pliku, która moŝe potrwać kilka chwil. Po wykonaniu wyŝej czynności naciśnij przycisk Wyślij. Program rozpocznie operację wysyłania wiadomości. W dolnej części formularza znajdują się pola, które poinformują Cię o stopniu zaawansowania procesu wysyłania oraz krótki opis czynności, którą aktualnie wykonuje program. Po wysłaniu wiadomości otrzymasz komunikat o poprawnym zakończeniu operacji. Uwaga. Aby wysłać wiadomość musisz być podłączony do Internetu. Jeśli masz odpowiednio skonfigurowane łączenie z siecią, podczas próby wysłania wiadomości program sam spróbuje połączyć się z Internetem (w przypadku gdy korzystasz z modemu). Jeśli Twoja sieć lokalna jest połączona z Internetem przez Proxy Server musisz dowiedzieć się na jakim numerze portu udostępniona jest usługa SMTP Następnie w pliku Kontakt.txt znajdującym się w folderze, w którym zainstalowany jest program, w sekcji [NADAWCA] zmień wartość PORT wpisując po znaku = właściwy numer portu

35 6 Katalogi i słowniki 6.1 Katalog profili Po wybraniu Katalogi i słowniki Profile pojawi się formularz Rysunek 6.1 Formularz: Słownik profili Elementy arkusza: Nazwa Nazwa profilu Powierzchnia szyb (%) wartość określająca procent powierzchni szyb lub innego wypełnienia w całej powierzchni okna. Wartość ta jest uŝywana do kalkulacji ceny okna Domyślny powoduje ustawianie we wszystkich listach wyboru dotyczących profilu okna wybranej pozycji jako domyślnej. Pozycja określa porządek wg którego będą ustawione kolejne pozycje w listach wyboru. Przyciski: Zapisz zapisuje bieŝący stan arkusza danych OK. zapisuje bieŝący stan arkusza danych i zamyka formularz Anuluj zamyka formularz danych bez zapisu danych. 6.2 Katalog okien typowych Pozycja w menu Katalogi i słowniki Okna typowe

36 Rysunek 6.2 Formularz Katalog okien typowych Z listy okien wybierz pozycję którą chcesz zmienić. MoŜesz posortować listę aby szybciej wyszukać Ŝądaną pozycję poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny. Jeśli chcesz dodać pozycję do listy naciśnij przycisk Nowy. Następnie wpisz lub zmień nazwę okna w polu Nazwa. W polu Pozycja moŝesz ustalić pozycję okna w nie posortowanej liście. Wartość, którą wpiszesz ma równieŝ wpływ na kolejność w listach wyboru umieszczonych na innych formularzach. W celu zmiany kształtu okna, ilości skrzydeł naciśnij przycisk Edytuj.... Pojawi się formularz edycji okna, którego funkcje zostaną opisane w rozdziale Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.. Za pomocą arkusza moŝesz ograniczyć wybór funkcji podczas edycji okna w formularzu\ zamówienia dla poszczególnych skrzydeł. W kolejnych wierszach arkusza umieszczone są skrzydła definiowanego typu okna. Kolejne ograniczenia funkcji skrzydła umieszczone w kolumnach: Etykieta niemodyfikowalna pole, ustawiane podczas edycji okna. Typ kolumna z listą wartości umoŝliwiającą zmianę typu skrzydła Dop. L-R określa czy dla wybranego skrzydła moŝliwe jest ustawienie funkcji lewo-rozwierne Dop. P-R określa czy dla wybranego skrzydła moŝliwe jest ustawienie funkcji prawo-rozwierne Dop. U określa czy dla wybranego skrzydła moŝliwe jest ustawienie funkcji uchylne Dop. FIX określa czy dla wybranego skrzydła moŝliwe jest ustawienie szklenia stałego Sł. ruch. lewy, Sł. ruch. prawy, Sł. ruch. dolny, Sł. ruch. górny - umoŝliwia ograniczenie wyboru słupka ruchomego dla wybranego skrzydła. Wybór T powoduje aktywowanie funkcji, N zabronienie wyboru na formularzu edycji okna. 6.3 Katalog typów okien Pozycja w menu Katalogi i słowniki Typy okien

37 Rysunek 6.3 Formularz Typy okien Za pomocą tego formularza moŝesz definiować typy okien, uŝywane w cennikach okien nietypowych. Jeśli przeczytałeś poprzedni rozdział wiesz juŝ jak wstawić nowe lub zmienić istniejący typ okna. Pole Kształt okna słuŝy, jak sama nazwa wskazuje, do wyboru kształtu okna. Pole Symbolu słuŝy do ustawienia, wyczyszczenia obrazu (ikony) z jaką będzie wyświetlany dany typ okna w innych listach umieszczonych na formularzach edycji okna i edycji cennika. Aby ustawić obrazek musisz nacisnąć przycisk Wstaw, a następnie wybrać plik w którym jest umieszczony. Aby stworzyć plik obrazu moŝna uŝyć programu Paint (dołączanego do instalatora Microsoft Windows) lub innego programu graficznego potrafiącego zapisywać w formacie BMP. Ustawienie ograniczeń wyboru funkcji dla poszczególnych skrzydeł odbywa się tak samo jak w formularzu dla okien typowych 6.4 Katalog klientów Pozycja w menu Katalogi i słowniki Klienci

38 Rysunek 6.4 Formularz: Klient Za pomocą tego formularza moŝesz dodawać, usuwać oraz zmieniać dane klientów Twojej firmy. Lista po lewej stronie formularza zawiera wszystkich klientów zawartych w bazie danych. MoŜesz posortować listę w celu szybszego odszukania klienta. MoŜesz równieŝ wpisać początkowe litery nazwy szukanego klienta (lista musi być aktywna), wtedy jeśli taki klient jest w bazie zostanie odszukany i podświetlony. W polu po lewej stronie widoczna jest lista klientów znajdujących się w bazie danych. Po wybraniu jednego z nich moŝemy zmienić jego dane wypełniając pola: Nazwa, Ulica Nr domu, Kod Miasto, Tel/Fax, NIP, Osoba prywatna / firma, Osoby odbierające faktury/zamówienia. W celu dodania nowego klienta naleŝy wcisnąć przycisk Nowy w górnej prawej części formularza, po czym wpisać jego dane i wcisnąć przycisk Zapisz. Za pomocą przycisku Usuń moŝesz usunąć klienta z bazy danych. Do danego klienta naleŝy przypisać osoby, które będą odbierały zamówienia i faktury. 6.5 Słownik kolorów Pozycja w menu Katalogi i słowniki Kolory Rysunek 6.5 Formularz Kolory W formularzu moŝna edytować kolory, określić ich pozycję w listach (w innych formularzach) oraz, który z

39 nich ma być kolorem domyślnym. Po kliknięciu w kolumnie Kolor otwarta zostanie standardowa paleta kolorów Windows, z której moŝna wybrać jaki kolor będzie na ekranie odzwierciedlał dany kolor ze słownika. Wszelkie zmiany zapisane są dopiero po przyciśnięciu przycisku Zapisz lub OK. Klawisz OK. zamyka formularz, Anuluj zamyka bez zapisu. 6.6 Słownik jednostek miary Pozycja w menu Katalogi i słowniki Kolory Rysunek 6.6 Formularz Jednostki miary Kolumny arkusza: Jednostka stanowi unikatową nazwę kaŝdej jednostki Tekst wyświetlany określa jaki tekst ma być wyświetlany w listach wyboru umieszczonych na innych formularzach Tekst drukowany określa jaki tekst będzie drukowany w polu Jednostka Pozycja w liście określa pozycję jednostki w listach wyboru umieszczonych na innych formularzach Pola zaznaczone na szaro nie są modyfikowalne. Nie moŝna usunąć wierszy w których znajdują się takie komórki. W słowniku występują specjalne jednostki miary: m. obw. okna, m podst. okna. Mają one uŝycie do definiowania cenników produktów czy usług ściśle uzaleŝnionych o gabarytów okna.. Jeśli na przykład w słowniku usług zdefiniujesz pozycję demontaŝu okna i chcesz aby była ona zaleŝna o obwodu okna musisz w polu jednostka (oczywiście na cenniku usług) wybrać m obw. okna. Jeśli tak skonfigurujesz cennik to w momencie wyboru usługi demontaŝu na formularzu zamówienia automatycznie zostanie obliczony obwód wszystkich okien i wstawiony w pole ilość. Działanie takie jest moŝliwe tylko w przypadku gdy w formularzu ustawień (Plik Ustawienia zakładka Zamówienie/ Przeliczanie) zaznaczono pole Dla jednostek specjalnych dotyczących właściwości okna oblicz automatycznie wartość. 6.7 Kategorie produktów Pozycja w menu Katalogi i słowniki Kategorie produktów

40 Rysunek 6.7 Formularz Kategorie MoŜesz tu zdefiniować nowe kategorie produktów (uŝyte później w cenniku innych produktów), pozycję w listach wyboru, domyślną jednostkę miary, stawkę VAT oraz symbol PKWIU. Wartości domyślne ułatwią i przyspieszą wprowadzanie do cennika innych produktów kolejnych pozycji nie będziesz musiał ich wypełniać. 6.8 Stawki VAT Pozycja w menu Katalogi i słowniki Kategorie produktów Rysunek 6.8 Formularz Stawki VAT MoŜesz tu zmieniać stawki VAT, ustalić tekst wyświetlany (drukowane jest procent stawki), pozycję w listach wyboru oraz określić czy PKWIU jest wymagane dla danej stawki czy teŝ nie. PowyŜszy rysunek zawiera predefiniowany (początkowy po instalacji programu) stan stawek VAT. 6.9 Waluty Pozycja w menu Katalogi i słowniki Waluty

41 Rysunek 6.9 Formularz Waluty W tym formularzu moŝna zdefiniować waluty, ich kurs w stosunku do złotego oraz pozycję w listach wyboru na innych formularzach. Komórek zaznaczonych na szaro nie moŝna zmieniać ani teŝ usuwać

42 7 Cenniki Uwaga! Wszystkie ceny w wymienionych niŝej cennikach są cenami netto! 7.1 Cennik okien nietypowych Pozycja w menu: Cenniki Okna nietypowe Rysunek 7.1 Formularz Definicja cennika okien nietypowych Za pomocą tego formularza moŝesz zdefiniować rastrowy cennik okien nietypowych. Proces definicji cennika przebiega w następujących krokach: W polu Nazwa wpisz nazwę cennika. W celu łatwego rozróŝniania cenników zaleca się stosowanie nazewnictwa cenników opisanego dalej. Nazwa powinna zawierać nazwę profilu, z którego konstruowane jest okno, oznaczenie skrzydeł oraz kolor np. Trocal Confort UR+R Biały, Trocal 900 UR+U+UR Kolor. Taki sposób nazewnictwa ułatwi Ci później odszukanie cennika podczas otwierania go. W polach Profil, Okucia, Szyby, Stawka VAT, PKWIU, Waluta naleŝy wpisać lub wybrać z listy Ŝądane wartości. W liście Typy okien naleŝy wybrać odpowiedni typ okna (np. zdefiniowany przez Ciebie na formularzu Katalog typów okien ). Określ sposób obliczania ceny okna w polu Sposób wyboru kosztu. MoŜliwe wartości to: Wybierz koszt okna większego jeśli wymiary okna nie zostaną znalezione w cenniku program przyjmie cenę okna o wymiarach większych niŝ szukane. Wybierz koszt okna mniejszego analogicznie do przypadku opisanego powyŝej. Oblicz koszt proporcjonalnie jeśli wymiary okna nie zostaną znalezione cenniku, program wyszuka cenę okna większego i mniejszego, a następnie obliczy koszt okna proporcjonalnie uŝywając odszukanych cen. (bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale 11.1Obliczanie cen okien ) Wpisz tekst opisujący okno, który chcesz aby pojawiał się na wydruku faktury w polu Tekst na fakturze. Wybierz kolor lub kolory (uŝywając klawiszy kursora lub myszki, [SHIFT] i [CTRL] moŝesz zaznaczyć kilka pozycji naraz). Następnym krokiem jest określenie typu cennika. MoŜesz wybrać: Bazowy będziesz miał moŝliwość wpisania wymiarów oraz cen okien. Bazujący na innym cenniku będziesz miał moŝliwość wyboru cennika bazowego (z listy) oraz operacji wykonywanej na nim w celu obliczenia ceny

2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10

2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10 4 UŻYTKOWANIE PROGRAMU...11 4.1 JAK CZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI...11 4.2 NA POCZĄTEK...11 4.3 OGÓLNE INFORMACJE O UŻYWANIU PROGRAMU...11 5 FUNKCJE PROGRAMU...15

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU v. 1.00 SCHEMAT REALIZACJI ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU KROK 1 Uruchomienie katalogu KROK 2 Przeglądanie oferty KROK 3a Wyszukiwanie wg zawartości KROK 3b Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D Sekcja Informatyki Sokółka Okna i Drzwi S.A. Sokółka dn.15.08.206 Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D 1. Instalacja licencji klienta... 2 2. Utworzenie danych dodatkowych firmy... 3 3. ZałoŜenie prefiksów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.).

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). 1. Ściągnij program PDFCreator 0.8.0 oraz plik ze spolszczeniem(jeśli potrzebujesz) programu ze strony www.multikop.pl >>

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo