KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1"

Transkrypt

1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015

2 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje ) Zmiany w strukturze akcjonariatu ) Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ) Wyniki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A ) Komentarz makroekonomiczny ) Kurs walutowy ) Produkcja ) Rynek surowców strategicznych Grupy Kapitałowej ) Komentarz segmentowy Segment Agro ) Komentarz segmentowy Segment Chemia ) Komentarz segmentowy Segment Energetyka ) Komentarz segmentowy Pozostała Działalność ) Zmiany w stanie posiadania akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Dominującej

3 1) Podstawowe informacje Komentarz do wyników Rok obrotowy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. rozpoczynający się od 1 lipca 2013 roku trwał wyjątkowo 18 miesięcy (sześć okresów kwartalnych) i zakończył się 31 grudnia 2014 roku. Pozwoliło to Grupie Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. na zrównanie się latami obrotowymi ze Spółkami z Grupy Azoty, które rozpoczynają się 1 stycznia i kończą 31 grudnia. Okres od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku jest szóstym kwartalnym okresem sprawozdawczym roku obrotowego 2013/2014 Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna obejmuje 12 podmiotów prawa handlowego tj. Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. jako Jednostkę Dominującą oraz 10 podmiotów zależnych, w których Jednostka Dominująca posiada więcej niż 50 % kapitału zakładowego oraz spółkę UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. w 100% zależną od AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. poprzez Spółkę stowarzyszoną Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. (50,0 % udziałów w kapitale zakładowym), posiada dodatkowo (pośrednio) 13,2 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki NAVITRANS Sp. z o.o., a poprzez spółki zależne PROZAP, REMZAP, STOZAP posiada dodatkowo (pośrednio) 1,49 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników i 1,47 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki MEDICAL Sp. z o.o. Schemat Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. 3

4 Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie 85,00 91,41 MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 85,00 93,15 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 98,43 96,15 STOZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 98,43 98,31 REMZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 94,61 Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w 100,00 95,74 Puławach 100,00 PROZAP Sp. z o.o. z siedzibąw Puławach 84,69 85,57 SCF Natural Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 99,99 99,99 AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście 100,00 100,00 "AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 100,00 100,00 UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 100,00 100,00 udział w kapitale zakładowym w % udział w prawach glosów w % 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu Struktura akcjonariatu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2014 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów wynikająca z akcji Udział % w ogólnej liczbie głosów Grupa Azoty S.A ,98 % ,98 % Pozostali (w tym: Skarb Państwa posiadający 1 akcję) ,02 % ,02 % W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna nie nabywała akcji własnych. 4

5 Na dzień 31 grudnia 2014 roku żaden z podmiotów zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. nie był w posiadaniu akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna. W okresie od 31 grudnia 2014 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego komentarza nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna. 3) Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Istotne zdarzenia w zakresie planowanych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Dnia 4 grudnia 2014 roku Spółka Elektrownia Puławy Sp. z o. o. unieważniła postępowanie na budowę Elektrowni Puławy. Do podjęcia takiej decyzji przyczynił się brak odpowiednich przepisów prawa zapewniających długoterminowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji. Dnia 23 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (dalej Spółka ) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dalej "PGE GiEK") zawarły Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (dalej "Porozumienie"), zawartej w dniu 31 maja 2011 roku, dotyczącej realizacji projektu Elektrownia PUŁAWY. Na mocy Porozumienia nastąpiło rozwiązanie Umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej pomiędzy Spółką i PGE GiEK z dnia 31 maja 2011 roku. Równocześnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. nabyła w dniu 23 grudnia 2014 roku od PGE GiEK równych i niepodzielnych udziałów w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. za łączną cenę wynoszącą ,91 zł, skutkiem czego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. posiada w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. 100 % udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Porozumienie z KGHM Polska Miedź S.A. W związku z podpisaniem listu intencyjnego oraz Porozumienia o założeniach współpracy Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy" S.A., GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. oraz KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia trwają prace nad uszczegółowieniem warunków współpracy, w szczególności utworzenia i funkcjonowania spółki celowej. Odstąpienie od procesu nabycia akcji Organika Sarzyna S.A. Decyzją Zarządu z dnia 5 listopada 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. odstąpiła od procesu nabycia od Ciech S.A. 99,64% pakietu akcji Organika Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie. SCF Natural Sp. z o.o. W związku z tym, że Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (poprzednia nazwa Instytut Nawozów Sztucznych) nie otrzymał od Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa zgody na dokonanie czynności polegającej na wniesieniu jako aportu do spółki SCF Natural Sp. z o.o. instalacji ekstrakcji chmielu oraz praw do technologii ekstrakcji chmielu prowadzone są uzgodnienia dotyczące zasad współpracy pomiędzy podmiotami. 5

6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej po okresie sprawozdawczym AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście Dnia 22 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę ,00 złotych, to jest do kwoty ,00 złotych, pokrywanym wkładem gotówkowym, w drodze ustanowienia nowych udziałów o wartości 500 złotych każdy. Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. MEDICAL Sp. z o.o. Dnia 30 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę ,00 złotych to jest do kwoty ,00 złotych, pokrytym wkładem niepieniężnym, w postaci prawa własności lokalu nr 3 o powierzchni 339,53 m 2 położonego przy ul. Partyzantów 11a w Puławach wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie użytkowania wieczystego działki 615/36. Zwiększaną wartość udziału w kapitale zakładowym w całości objęła Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4) Wyniki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 50,7 mln zł, wobec: 19,2 mln zł w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 87,3 mln zł w okresie od 1 października 2012 roku do 30 grudnia 2012 roku. Tabela 1: Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł) Okres raportowa ny: Zmiana vs Zmiana vs Wyszczególnienie w tys. zł =(62)/2 9=(67)/ ,8% 3,9% ,8% 84,0% Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Zmiana kolejne analogiczn e okresy 18 mcy 13=[11 (12+1+2)]/( ) ,8% ,4% ,5% 1,9% Przychody ze sprzedaży ,9% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3,6% 1,6% (21 701) (24 250) (23 664) (30 042) (31 723) (39 256) (23 445) 61,9% 67,4% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów ( ) ( ) 0,6% ( ) ( ) 10,0% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,6% 0,5% Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) 1,0% ,2% 10,8% Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży ,7% (59 046) (63 801) (66 076) (66 007) (65 011) (69 838) (61 261) 9,5% 14,0% Koszty sprzedaży ( ) ( ) 3,0% (41 006) (50 964) (40 293) (47 702) (45 092) (61 216) (50 145) 20,1% 22,1% Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) 2,9% ,9% 246,9% (2 507) (3 390) (3 437) (3 255) (5 271) (5 173) (2 125) 52,6% 143,4% Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ,1% (23 033) (13 853) 16,6% 6

7 ,7% 40,9% ,1% 87,7% (138) (467) 178,2% Zysk/(strata) z działalności operacyjnej Przychody i koszty finansowe netto Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności ,2% ,6% ,5% ,6% 44,4% Zysk/(strata) brutto ,1% (2 136) (4 477) (16 718) (13 540) (826) (7 194) (17 080) 60,7% 57,9% Podatek dochodowy (44 891) (68 542) 40,3% ,8% 41,8% (140) (160) (188) (178) (187) (201) (149) 25,6% 34,9% ,0% 41,9% (214) (5 438) ,0% 100,0% Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej Zysk/(strata) netto Grupy Kapitałowej Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ,7% (1 054) ,7% (2 826) (486) (2 115) (1 849) 280,5% Zyski/(straty) aktuarialne (4 450) 815,6% 40 (349) (97) (242) ,8% 44,3% Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów Całkowite dochody Grupy Kapitałowej (217) ,4% Tabela 2: Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na początek i koniec okresów sprawozdawczych (tys. zł) zmiana vs. BO BO Wyszczególnienie w tys. zł =(71)/ zmiana vs =(7 10)/10 zmiana vs =(73)/ ,3% Aktywa trwałe (długoterminowe) ,7% 4,4% ,8% Rzeczowe aktywa trwałe ,6% 4,3% ,3% Prawo wieczystego użytkowania gruntu ,4% 27,0% ,4% Wartości niematerialne ,1% 3,9% ,7% Nieruchomości inwestycyjne ,6% 17,3% ,6% Aktywa Udziały i akcje, w tym wyceniane metodą praw własności ,3% 29,7% ,3% Należności handlowe i pozostałe 37 24,3% 49,1% ,0% Pozostałe aktywa finansowe ,0% 100,0% Pozostałe inwestycje długoterminowe ,0% ,1% Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,6% 323,7% ,0% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,2% 5,0% ,7% Zapasy ,5% 14,6% ,1% Prawa majątkowe ,0% 260,3% ,8% Należności handlowe i pozostałe ,7% 13,9% ,6% Należności z tytułu podatku dochodowego ,9% 133,0% ,9% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,5% 24,4% ,4% Pochodne instrumenty finansowe 983,3% Pozostałe aktywa finansowe 100,0% ,0% Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 100,0% ,9% SUMA ,8% 0,4% 7

8 zmiana vs. BO BO Wyszczególnienie =(71)/ zmiana vs =(7 10)/10 zmiana vs =(73)/ ,2% Kapitał własny ,6% 8,7% ,0% Kapitał zakładowy ,0% 0,0% ,0% Pasywa Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej ,0% 0,0% ,0% Pozostałe kapitały ,0% 100,0% ,7% Zyski zatrzymane ,8% 10,7% ,4% Udziały niekontrolujące ,6% 3,4% ,2% Zobowiązania długoterminowe ,0% 4,7% ,0% Kredyty i pożyczki ,7% 89,0% ,8% Rezerwy ,3% 2,3% ,7% Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,5% 21,9% ,4% Zobowiązania handlowe i pozostałe ,1% 98,5% ,4% Dotacje ,1% 55,4% ,9% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,5% 5,0% ,8% Zobowiązania krótkoterminowe ,2% 24,5% ,5% Kredyty i pożyczki ,4% 32,5% ,8% Zobowiązania handlowe i pozostałe ,6% 24,5% ,8% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,2% 85,7% ,4% Pochodne instrumenty finansowe ,5% 82,4% ,1% Rezerwy ,3% 7,5% ,7% Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,2% 18,9% ,5% Dotacje ,5% 13,6% Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży ,6% Stan zobowiązań ogółem ,5% 19,9% ,9% SUMA ,8% 0,4% Tabela 3: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł)* Okres raportowany: Zmiana vs Zmiana vs Wyszczególnienie w tys. zł Zmiana kolejne analogiczne okresy 18 mcy =(62)/2 9=(67)/ Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13=[11 (12+1+2)]/ (12+1+2) ,4% 44,5% Zysk/(strata) brutto ,1% 138 (873) (42) (188) (280) (2 429) ,2% Korekty o pozycje: Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (3 674) (1 540) 61,5% ,2% 8,8% Amortyzacja ,7% (319) (829) (766) (855) (1 408) (686) 341,4% 105,2% 419 (214) 78 (6 259) (76) Odsetki, dywidendy i różnice kursowe (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (68 587) (72 903) (12 299) (61 825) 82,1% 80,1% (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności (13 974) (43 293) (29 914) (71 033) 57,9% (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów (4 321) (40 502) (29 861) (15 583) (626) 261% 2389% (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu praw majątkowych (83 355) ,2% 28,3% Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań (1 961) (3 325) (46 061) (71 727) 66,8% (10 171) (20 861) (88 092) (44 658) 138,5% 8

9 (637) (2 394) (10 351) (14 134)) (646) 1360% 2088% Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu dotacji (2 700) (1 930) (1 250) ,4% 83,1% Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw (2 373) (96) (305) (420) (1 681) (365) (414) 280,2% 11,8% (5 239) (1 239) (2 665) (5 479) Podatek dochodowy zapłacony Wycena instrumentów pochodnych (6 154) (18 807) 56,2% ,6% (5 240) (1 782) 23,3% (5 782) (5 197) Pozostałe (5 197) (11) 20,0% ,3% 9,9% ,6% 175,0% (93 516) (67 105) (61 222) (49 820) (62 328) (55 951) ( ) 16,6% 53,2% (1 649) ,7% 128,4% Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Sprzedaż aktywów finansowych ,1% ,0% ( ) ( ) 22,7% (1 649) ,4% (48 816) (46 348) (8 918) (19 271) ( ) (21 503) (1 558) 53,6% 1280,2% Nabycie aktywów finansowych ( ) (73 408) 52,3% ,5% 128,9% Dywidendy i odsetki otrzymane ,7% Spłata udzielonych pożyczek Udzielenie pożyczek (10 812) 100,0% Pozostałe ( ) ( ) (56 470) ( ) (92 269) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ( ) ( ) 24,7% Wpływy z tytułu emisji akcji (979) (987) (1 174) (982) (907) (935) (858) 5,3% 9,0% ,9% Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów (5 964) (3 671) 5,8% ,7% (3 516) (2 531) (45 746) (1 558) 38,4% Splata pożyczek/kredytów (53 351) (3 995) 431,3% (31) ( ) (12) Dywidendy wypłacone ( ) ( ) 10,4% (953) (802) (749) (469) (95) (162) (992) 79,8% 83,7% Odsetki zapłacone, w tym (3 230) (3 899) 42,9% (689) (622) (584) (243) (700) 100,0% 100,0% 'aktywowane koszty finansowania zewnętrznego (2 138) (2 757) 47,4% Pozostałe (2 948) (54) ( ) (25 831) 559 (78) ,4% 100,7% (9 000) (43 461) ( ) (912) (33 448) (18 766) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) ( ) 30,3% ( ) (19 805) 121,5% (1 764) (442) (33) 162 (486) Różnice kursowe netto (328) (788) 89,0% ,6% 46,8% ,7% 30,5% ,3% 101,7% *) dane kwartalne przekształcone do porównywalności Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania ,9% ,6% ,7% 9

10 Struktura wyniku finansowego Grupy Kapitałowej (tys. zł) Wyszczególnienie Okres Dynamika Dynamika raportowany: vs. vs Dynamika kolejne analogiczne okresy 18 mcy =6/2 9=6/ =10/(12+1+2) (2 412) ,5% 54,6% Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A ,7% (42) (321) 74,3% PROZAP Sp. z o.o. 439 (304) (1 580) (260) (1 009) (173) 63,9% 583,2% REMZAP Sp. z o.o ,1% (421) (123) (420) (187) (155) (145) 117,9% SCF Natural Sp. z o.o. (1 451) (733) 113,6% 387 (427) (2 747) ,3% Zakłady Azotowe Chorzów S.A ,9% (117) (6 034) (460) GZNF Fosfory Sp. z o.o. (220) 408 3,8% (761) (140) (52) "AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o (124) (509) (84) 201 Agrochem Sp. z o.o. (516) ,3% 51,9% Ogółem wyniki netto podmiotów Grupy Kapitałowej ,8% (2 093) (3 678) (7 606) (1 019) (2 420) 215,5% Korekty konsolidacyjne wyniku (8 401) (3 393) 234,3% ,7% 58,6% 169 (165) (573) (115) 347,3% 498,3% Wynik finansowy Grupy Kapitałowej przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Wynik finansowy przypadający na udziały niekontrolujące ,2% ,2% ,0% 58,1% Razem wynik finansowy ,3% *w okresach I i II kwartału roku obrotowego prezentowany jest wynik finansowy Grupy Kapitałowej GZNF Fosfory Sp. z o.o. Struktura geograficzna przychodów Grupy Kapitałowej (tys. zł): Wyszczególnienie Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Dynamika Dynamika =2/4 9=2/6 Sprzedaż krajowa ,9% ,0% ,2% 107,3% 103,3% Sprzedaż za granicę ,1% ,6% ,5% 97,2% 90,0% Przychody ze sprzedaży ,0% ,6% ,7% 103,5% 98,1% Pozostałe przychody operacyjne Przychody z działalności operacyjnej ,0% ,4% ,3% 276,9% 346,9% ,0% ,0% ,0% 104,2% 98,9% W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przychody ze sprzedaży krajowej Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 7,3 %; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększyły się o 3,3%. W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku udział przychodów ze sprzedaży w kraju w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększył się o 1,9 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększył się o 2,7 punktu procentowego. 10

11 Przychody ze sprzedaży za granicę w okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 2,8%; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 10,0%. Tabela 4: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Segmentów Grupy Kapitałowej za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł) zmiana zmiana Wyszczególnienie *) Prezentowana wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) nie uwzględnia nakładów na prace rozwojowe. 8=(6 2)/2 9=(6 7)/ zmiana 13=[11 (12+1+2)]/ (12+1+2) ,4% 9,9% Przychody segmentów, w tym: ,0% ,3% 2,8% Sprzedaż zewnętrzna ,1% ,1% 22,3% Obroty wewnętrzne między segmentami ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2,6% 13,3% Koszty segmentów, w tym: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,1% 1,6% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4,1% 22,3% Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Obroty wewnętrzne między segmentami ,4% ( ) ( ) 7,2% ( ) ( ) 1,0% ( ) ( ) 13,4% (59 651) (63 803) (66 078) (66 011) (65 034) (69 840) (61 267) 9,5% 14,0% Koszty sprzedaży ( ) ( ) 3,0% ,2% 32,6% Zysk/(strata) segmentów ,3% w tym: ,1% 52,1% SEGMENT AGRO ,2% (5 008) (13 446) (18 555) (25 826) ,2% SEGMENT CHEMIA (44 577) (20 491) 14,5% ,1% 31,0% SEGMENT ENERGETYKA ,7% (559) (5 676) 61,9% DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA (22 283) (9 061) (3 738) (5 921) (6 876) ,3% 21,6% Przychody/koszty nieprzypisane Zysk/(strata) na poziomie segmentów z uwzględnieniem przychodów/kosztów nieprzypisanych (324) (3) 97,5% ,1% (41 006) (50 964) (40 293) (47 702) (45 092) (61 216) (50 145) 20,1% 22,1% Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) 2,9% (85) (2 062) ,4 % 539,9% Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto ,0% ,7% 40,9% Zysk/(strata) operacyjny [EBIT] ,2% ,2% 8,8% Amortyzacja ,7% ,8% 28,7% ,1% 87,7% (138) (467) 178,2% Zysk/(strata) operacyjny powiększony o amortyzację [EBITDA] Przychody/koszty finansowe netto Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności ,0% ,4% ,4% (2 136) (4 477) (16 718) (13 540) (826) (7 194) (17 080) 60,7% 57,9% Podatek dochodowy (44 891) (68 542) 40,3% (140) (160) (188) (178) (187) (201) (149) 25,6% 34,9% Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej (1 054) ,0% 41,9% Zysk/(strata) netto za okres ,7% ,7% 45,4% CAPEX *) ,5% ,2% 9,6% Sprzedaż produktów na rzecz klientów zewnętrznych (tys. ton) ,3% 11

12 Wartość sprzedaży podstawowych grup produktów Grupy Kapitałowej (tys. zł): Grupa produktów Podstawowe produkty nawozowe Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Dynamika Dynamika =2/4 9=2/ ,4% ,5% ,3% 99,9% 94,9% Podstawowe produkty chemiczne Pozostała sprzedaż Grupy Kapitałowej ,2% ,0% ,8% 100,7% 93,3% ,8% ,0% ,2% 123,9% 129,3% Przychody nieprzypisane ,6% (4 518) 0,5% (2 993) 0,3% Ogółem przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ,0% ,0% ,0% 103,5% 98,1% W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: 1) przychody z podstawowych produktów nawozowych w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 0,1%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 5,1% (głównie ze względu na niższe ceny większości produktów z tej grupy). 2) przychody ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 0,7%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 6,7% (głównie ze względu na niższe ceny i mniejsze wolumeny sprzedaży mocznika na cele techniczne oraz niższe ceny kaprolaktamu). 3) przychody z pozostałej sprzedaży w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 23,9%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększyły się o 29,3%. W grupie pozostała sprzedaż na wzrost przychodów w głównej mierze miały wpływ wyższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów spółek należących do Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz wyższe przychody z tytułu nowego produktu Jednostki Dominującej: RSM S. Przychody zewnętrzne Grupy Kapitałowej według Segmentów (tys. zł): Wyszczególnienie Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Zmiana Zmiana =(24)/4 9=(26)/6 AGRO ,3% ,3% ,3% 3,5% 0,3% CHEMIA ,4% ,3% ,0% 0,8% 6,4% ENEGRETYKA ,7% ,6% ,8% 30,8% 39,4% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przychody nieprzypisane Razem Grupa Kapitałowa ,9% ,3% ,2% 46,2% 59,5% ,7% ,5% ,3% ,0% ,0% ,0% 3,5% 1,9% 12

13 W strukturze zewnętrznych przychodów Grupy Kapitałowej w okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku największy 63,3% udział miały przychody zewnętrzne Segmentu Agro. W komentowanym okresie przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Agro w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 3,5% (głównie ze względu na szerszy asortyment towarów i materiałów Spółek z Grupy Kapitałowej oraz nowy produkt Jednostki Dominującej: RSM S); od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 0,3%. Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Agro w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku pozostał na niezmienionym poziomie; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększył się o 1,0 punkt procentowy. Przychody zewnętrzne Segmentu Chemia w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 0,8%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się 6,4% (głównie ze względu na niższe ceny głównych produktów). Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Chemia w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 301 grudnia 2012 roku zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego. Przychody zewnętrzne Segmentu Energetyka w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 30,8%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 39,4%. Spadek przychodów był w głównej mierze skutkiem niższych wolumenów sprzedaży oraz niższych cen energii elektrycznej. Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Energetyka w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszył się o 1,1 punktu procentowego. Przychody zewnętrzne Segmentu Pozostała Działalność w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 46,2%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększyły się o 59,5%. Wzrost przychodów Segmentu w komentowanym okresie był w głównej mierze skutkiem wzrostu przychodów z tytułu usług spółek z Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. 13

14 Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Pozostała Działalność w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększył się o 0,6 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększył się o 0,7 punktu procentowego. 5) Komentarz makroekonomiczny W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wzrost polskiego PKB wyniósł 3 % r/r (3,3% r/r w III kwartale 2014 roku) i był najsłabszym wynikiem w relacji do poprzednich okresów 2014 roku. Stopa bezrobocia na koniec roku 2014 osiągnęła poziom 11,5%, co w porównaniu z 2013 rokiem oznacza spadek o blisko 2%. Według prognoz z różnych źródeł wzrost PKB w 2015 roku wyniesie od 2,8% do 3,5%. Na wartość PKB w dalszym ciągu będą miały wpływ zewnętrzne ryzyka, w tym geopolityczne napięcia, zacieśnienie globalnych warunków finansowych i poziom wzrostu w krajach eurolandu, z którymi Polska jest silnie handlowo i finansowo powiązana. 6) Kurs walutowy Według danych NBP średni miesięczny kurs PLN/USD w IV kwartale 2014 roku wyniósł 3,3739 i w relacji do poprzedniego kwartału 2014 roku (3,1518) był wyższy o 22 grosze (7,05%). Średni kurs PLN/EUR w IV kwartale roku 2014 wyniósł 4,2133 i w relacji do III kwartału 2014 roku (4,1760) był wyższy o 0,89%. Zdaniem analityków BZ WBK waluta polska w kolejnych kwartałach powinna umacniać się względem waluty unijnej (4,17 w I kwartale 2015 roku i 4,15 w II kwartale 2015 roku), natomiast odwrotny trend będzie zauważalny względem waluty amerykańskiej (3,38 w II kwartale 2015 roku i 3,42 w II kwartale 2015 roku). 7) Produkcja W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy S.A. dostosowywała produkcję do warunków rynkowych i prowadzonej polityki magazynowej. Produkcja w ujęciu wolumenowym w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia się następująco: Dynamika produkcji głównych produktów Nazwa Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Produkt vs amoniak 98% 107% nawozy azotowe w przeliczeniu na czysty składnik N 100% 105% kaprolaktam 95% 96% melamina 102% 98% nadtlenek wodoru 96% 98% NOXy (dawne AdBlue ) 91% 102% 14

15 GZNF Fosfory Sp. z o.o. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. nawozy fosforowe CSP w przeliczeniu na P 2 O 5 nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na N nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na P 2 O 5 nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na K 2 O kwas siarkowy w przeliczeniu na 100 % stężenie 117% 76% 174% 86% 175% 82% 201% 90% 131% 108% wodorosiarczyn sodu 86% 54% roztwór saletry wapniowej (produkt w formie 47% roztworu do celów technicznych i 50% roztworu do celów nawozowych o zawartości 8,0 % N i 11,5 % Ca) saletra potasowa (w formie krystalicznej do celów spożywczych, technicznych i nawozowych, o zawartości 13,5 % N i 45,5 % K 2 O) 118 % 32 % 103 % 105 % Ponadto w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. w grudniu 2014 roku rozpoczęto produkcję: stearyny w formie płatków i roztworu; destylowanych kwasów tłuszczowych (frakcja główna i lekka); gliceryny. 8) Rynek surowców strategicznych Grupy Kapitałowej Gaz ziemny Zgodnie z danymi IHS CERA, w ostatnim kwartale 2014 roku średnia cena na głównych europejskich rynkach SPOT wyniosła 6,74 EUR/MMBtu. W listopadzie 2014 roku spółka PGNiG poinformowała, że dostawy gazu zza wschodniej granicy były mniejsze niż przewidywała obowiązująca umowa. Bilansowanie odbywało się z dostaw importowych, wydobycia krajowego i poboru z podziemnych magazynów. W dniu 18 grudnia 2014 roku PGNiG przyjęło nową taryfę, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W przypadku odbiorców hurtowych okres jej obowiązywania wynosi 4 miesiące. Przewiduje się, że w I kwartale 2015 roku dostawy rosyjskiego gazu będą odbywać się bez większych zakłóceń, a stany magazynowe będą utrzymywane na stosunkowo wysokim poziomie. W efekcie pod koniec sezonu zimowego można oczekiwać spadku cen gazu. Węgiel Według danych IHS CERA, średnia cena węgla ARA (dla kaloryczności 6000 kcal) w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku wyniosła 72,85 USD za tonę metryczną. Jest to cena niższa od notowanej w poprzednim kwartale o ok. 3,1% (75,15 USD). Prognozy zakładają dalszy spadek cen do poziomu 67,22 USD za tonę metryczną w I kwartale 2015 roku. Sygnały z rynku wskazują, że ceny surowca mogą ulec dalszemu spadkowi z uwagi na utrzymującą się jego nadpodaż. 15

16 Energia elektryczna Komentarz do wyników Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku SPOT i rynku terminowym dla energii elektrycznej w okresie od października do grudnia 2014 roku wyniósł MWh, z czego na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość MWh, zaś obroty na RTT (Rynek Terminowy Towarowy) wyniosły MWh. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł w listopadzie 2014 roku 219,08 PLN/MWh i w stosunku do miesiąca poprzedniego był wyższy o 12% (194,79 PLN/MWh). Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe energii elektrycznej obowiązujące spółki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. określone są w Taryfie dla energii elektrycznej PSE S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na dany rok kalendarzowy. Benzen W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku ceny benzenu mocno spadały we wszystkich regionach świata w związku z obniżkami cen ropy naftowej i próbami zminimalizowania strat przez kontrahentów i w relacji do okresu od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku: w Azji spadły o 323 USD/tona, tj. 24,1 % (ceny SPOT USD/tona), w Europie spadły o 273 USD/tona, tj. 19,1 % (ceny kontraktowe USD/tona), w USA spadły o 358 USD/tona, tj. 23,9 % (ceny kontraktowe USD/tona). Porównując ceny benzenu ze stycznia 2014 roku i grudnia 2014 roku można stwierdzić, że nastąpił spadek o blisko 50%. Rynek w kolejnych okresach będzie doświadczał spadkowego trendu cenowego benzenu, co z kolei wywoła kolejne zawirowania w łańcuchu poliamidowym. Od 2015 roku Chiny zawiesiły 40% podatek na eksport benzenu pochodzenia petrochemicznego a także redukują do 10% podatek eksportowy dla benzenu nieoczyszczonego, aby wspierać lokalny rynek. Fosforyty Poziom cen fosforytów na koniec 2014 roku wynosił 110 USD/tona (FOB Casablanca) oraz 146 USD/tona (CFR India), dając różnicę 1825 USD/tona w skali roku w odniesieniu do światowych cen transakcyjnych. Ceny fosforytów co do zasady są zróżnicowane na poszczególnych rynkach w zależności od koncentracji fosforanów. W IV kwartale 2014 roku w relacji do poprzedniego kwartału na światowych rynkach fosforytów odnotowano wzrost cen od 2,8 % do 22 %. Ze względu na globalny wzrost popytu na nawozy w 2015 roku oraz niestabilną sytuację politycznogospodarczą w Syrii można spodziewać się dalszego wzrostu cen fosforytów. Sól potasowa (chlorek potasu) Średnia cena soli potasowej w raportowanym kwartale oscylowała w granicach 237 EUR/tona (FOB Baltic), co oznacza 6% wzrost w relacji do notowanej w poprzednim okresie (224 EUR/tona). W kolejnym kwartale oczekuje się utrzymania stabilnego poziomu cen soli potasowej z możliwą tendencją wzrostową. Producent soli Uralkali podał informację o zamknięciu w IV kwartale 2014 roku jednej z 5 swoich kopalni z powodu awarii, co w wyniku zmniejszenia podaży chlorku potasu może także mieć wpływ na wzrost ceny surowca. 16

17 Kwas fosforowy Komentarz do wyników Wzrost cen fosforytów na rynkach światowych spowodował wzrost cen kwasu fosforowego. Poziom cen na koniec 2014 roku wynosił 655 USD/tona (FOB US Gulf) oraz 765 USD/tona (CFR India), dając różnicę ok. 156 USD/tona w skali roku. Węglan potasu (kalcynowany) Cena węglanu potasu będącego głównym surowcem do produkcji saletry potasowej na cele nawozowe, techniczne i spożywcze w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. w relacji do poprzedniego kwartału wzrosła u zagranicznego dostawcy o około 20%. Kwas azotowy W raportowanym kwartale zakupy kwasu azotowego do produkcji saletry potasowej i wapniowej w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. realizowane były zarówno u dostawcy krajowego, jak i z zagranicy. Cena surowca od dostawcy krajowego w relacji do poprzedniego kwartału 2014 roku nie uległa zmianie (w następnym okresie kwartalnym oczekiwany jest spadek tej ceny o ok. 1,3%, a cena surowca z zagranicy spadła o 0,6%. Wapno palone Wapno palone wykorzystywane jest w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. do produkcji saletry wapniowej. W IV kwartale 2014 roku zakupy tego surowca dokonywane były u producenta krajowego na podstawie rocznego porozumienia, które gwarantowało stałą cenę surowca. Tłuszcze zwierzęce W Zakładach Azotowych Chorzów S.A. do produkcji wyrobów oleochemicznych wykorzystywane są tłuszcze zwierzęce utylizacyjne kategorii 3. Firma zakupuje surowiec o określonej szczegółowo specyfikacji. W większości są to mieszane tłuszcze wołowowieprzowe. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. są na etapie dostosowywania jakości surowca do potrzeb nowej instalacji. Ceny surowca w zależności od jego jakości, w raportowanym okresie kształtowały się w przedziale 1,90 2,40 zł/kilogram. 9) Komentarz segmentowy Segment Agro Koniunktura w rolnictwie W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku odnotowano pogorszenie się rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej, głównie w miesiącu październiku, w którym skumulowany wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) spadł do jednego z najniższych poziomów ostatnich miesięcy tj. 99,3 pkt. Na pogorszenie koniunktury wpływ miały przede wszystkim spadki cen skupu podstawowych surowców rolniczych. W listopadzie 2014 roku, pomimo wzrostów cen zbóż, producenci wstrzymywali się ze sprzedażą, w oczekiwaniu na lepsze notowania i popyt. Ceny nawozów W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku na międzynarodowych rynkach średnie ceny nawozów azotowych w relacji do okresu od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku wykazały tendencję wzrostową i kształtowały się nastepująco (według Fertecon): siarczan amonowy (FOB Black Sea steel grade) średnia cena wyniosła 129 USD/tona i w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła o około 3%; w kolejnym kwartale ceny produktu pozostaną prawdopodobnie na porównywalnym do obecnego poziomie; 17

18 saletra amonowa prilled (FOB Baltic/Black Sea bulk) średnia cena wyniosła 285 USD/tona i w relacji do poprzedniego kwartału wzrosła o ponad 4%; w następnym kwartale spodziewany jest wzrost cen z uwagi na szczyt sezonu nawozowego; mocznik prilled bulk (FOB Baltic) średnia cena wyniosła 309 USD/tona i w stosunku do poprzedniego kwartału spadła o ponad 1%; na następny kwartał analitycy przewidują niewielką podwyżkę ceny mocznika; RSM 32% N (FOB Baltic Sea) średnia cena wyniosła 230 USD/tona i w relacji do poprzedniego kwartału znajdowała się na porównywalnym poziomie; w kolejnym kwartale są prognozowane wzrosty cen z uwagi na uzupełnianie towaru przed kolejnymi aplikacjami nawozowymi; saletrzak (CFR dom Germany) średnia cena wyniosła 248 EUR/tona i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o blisko 6%; w przyszłym kwartale prognozuje się co najmniej utrzymanie się cen produktu. Sygnały z rynku producentów nawozów W IV kwartale 2014 roku w związku z niską rentownością sprzedaży lub/i problemami z dostawami gazu ziemnego lub/i problemami technicznymi lub/i niestabilnej sytuacji politycznej odbierano również sygnały o: niższych poziomach produkcji amoniaku w Egipcie, Katarze, Trynidadzie i Tobago, Rosji, Arabii Saudyjskiej; niższych poziomach produkcji mocznika w Egipcie, Katarze, Rosji; wstrzymaniu produkcji amoniaku w Egipcie, w Trynidadzie i Tobago, Algierii, Indonezji; wstrzymaniu produkcji mocznika w Algierii, Rosji. Analizowany okres to także wznowienie produkcji na liniach: mocznika w Turcji, Hiszpanii; amoniaku na Ukrainie. W ostatnim kwartale 2014 roku pojawiły się również informacje dotyczące planów budowy nowych jednostek produkcyjnych nawozów na świecie, między innymi w Indiach, we Włoszech, w Czechach. Regulacje prawne w międzynarodowym handlu nawozami Po piętnastomiesięcznym przeglądzie, Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu ceł antydumpingowych na import saletry amonowej z Rosji. Oznacza to, że przez pięć kolejnych lat obowiązywać będą cła w wysokości do 47 euro za tonę saletry amonowej. Wyniki Segmentu Agro W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Segment Agro osiągnął wynik operacyjny (uwzględniający transakcje między segmentami) w wysokości 55,0 mln zł, wobec: 35,2 mln zł w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 117,1 mln zł w okresie od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Głównymi produktami handlowymi Segmentu Agro są: wytwarzane w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. nawozy azotowe ( N ): PULAN (saletra amonowa), PULREA (mocznik), RSM (roztwór saletrzanomocznikowy), PULSAR (siarczan amonu); wytwarzane w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: saletra potasowa nawozowa i saletra wapniowa nawozowa, nawozy fosforowe ( P ) i mieszanki ( NP, NPK ), w tym: amofoski, agrafoski, amofosmagi. 18

19 Pozostałe produkty handlowe Segmentu Agro obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo na podstawowych instalacjach Segmentu w Jednostce Dominującej: LIKAM (woda amoniakalna), amoniak, wodór, kwas azotowy, azot ciekły, powietrze pomiarowe, azotan magnezowy, dwutlenek węgla, COOLANT (suchy lód), PULASKA (roztwór nawozu azotowego z siarką), RSM S (roztwór saletrzanomocznikowy z siarką) oraz produkty wytwarzane w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: mieszanki nawozowe (na życzenie klienta, zgodnie z jego specyfikacją), a także kwalifikowany materiał siewny. W Segmencie Agro realizowana jest również sprzedaż towarów (nawozy, pasze, zboża i środki ochrony roślin) i materiałów (w tym: siatki katalityczne z instalacji Segmentu Agro) oraz sprzedaż usług własnych Segmentu Agro. Tabela 5: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Segmentu Agro za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł) zmiana zmiana Wyszczególnienie *) Prezentowana w tabeli wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) nie uwzględnia nakładów na prace rozwojowe. 8=(6 2)/2 9=(6 7)/ zmiana 13=[11 (12+1+2)]/ (12+1+2) ,0% 12,6% Przychody segmentu, w tym: ,4% ,5% 0,3% Sprzedaż zewnętrzna ,9% ,9% 41,5% Obroty wewnętrzne między segmentami ,2% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2,0% 22,7% Koszty segmentu, w tym: ( ) ( ) 9,3% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,6% 10,4% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3,9% 40,2% Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Obroty wewnętrzne między segmentami ( ) ( ) 0,8% ( ) ( ) 22,9% (47 990) (51 481) (53 178) (53 272) (50 999) (56 441) (47 019) 9,6% 20,0% Koszty sprzedaży ( ) ( ) 9,5% ,1% 52,1% Zysk/(strata) segmentu ze sprzedaży ,2% (809) (1 042) (792) (1 051) (968) (1 473) (1 086) 41,4% 35,6% Koszty ogólnego zarządu (6 135) (3 936) 6,0% 36 (695) (19) (182) (173) 46 75,1% ,0% 53,1% Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto Zysk/(strata) operacyjny segmentu [EBIT] 867 (91) ,4% ,3% 16,7% Amortyzacja ,0% ,3% 48,6% Zysk/(strata) operacyjny segmentu powiększony o amortyzację [EBITDA] ,9% ,3% 22,1% CAPEX *) ,7% ,2% 12,9% Sprzedaż produktów na rzecz klientów zewnętrznych (tys. ton) ,1% Przychody zewnętrzne Segmentu Agro według grup produktowych (tys. zł.): Wyszczególnienie Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Dynamika Dynamika Główne produkty handlowe Pozostałe produkty handlowe Inne przychody Segmentu =2/4 9=2/ ,2% ,4% ,6% 99,9% 94,9% ,7% ,0% ,0% 122,2% 154,8% ,1% ,6% ,4% 176,0% 181,2% Razem ,0% ,0% ,0% 103,5% 99,7% 19

20 W komentowanym okresie przychody zewnętrzne Segmentu Agro wyniosły 604,5 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były wyższe o 3,5%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były niższe o 0,3%. Przychody z grupy głównych produktów handlowych w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były niższe o 0,1%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były niższe o 5,1% (ze względu na niższe ceny produktów z tej grupy). Przychody z grupy pozostałe produkty handlowe Segmentu Agro w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wzrosły o 22,2%. od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wzrosły o 54,8%. Odnotowane wzrosty w grupie pozostałych produktów handlowych Segmentu Agro są w głównej mierze efektem wyższych przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów (rozszerzony asortyment) oraz nowych produktów w Jednostce Dominującej tj. RSM S. Przychody z grupy inne przychody segmentu Segmentu Agro w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wzrosły o 76,0% (w głównej mierze to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży materiałów (katalizatory Jednostki Dominującej) oraz towarów Spółek z Grupy Kapitałowej rozszerzony asortyment); od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wzrosły o 81,2% (w głównej mierze to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży towarów Spółek z Grupy Kapitałowej rozszerzony asortyment). Koszty własne sprzedaży zewnętrznej Segmentu Agro wyniosły 458,3 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były niższe o 1,6%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były wyższe o 10,4%. Koszty sprzedaży Segmentu Agro wyniosły 56,4 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były wyższe o 9,6%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były wyższe o 20,0%. Zysk operacyjny Segmentu Agro (na sprzedaży zewnętrznej) wyniósł 88,1 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku był wyższy o 35,0%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku był niższy o 38,5%. Rentowność EBIT Segmentu Agro (na sprzedaży zewnętrznej) w komentowanym okresie wyniosła 14,6% i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku była wyższa o 3,4 punktu procentowego; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku była niższa 9,1 punktu procentowego. 20