KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1"

Transkrypt

1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015

2 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje ) Zmiany w strukturze akcjonariatu ) Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ) Wyniki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A ) Komentarz makroekonomiczny ) Kurs walutowy ) Produkcja ) Rynek surowców strategicznych Grupy Kapitałowej ) Komentarz segmentowy Segment Agro ) Komentarz segmentowy Segment Chemia ) Komentarz segmentowy Segment Energetyka ) Komentarz segmentowy Pozostała Działalność ) Zmiany w stanie posiadania akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Dominującej

3 1) Podstawowe informacje Komentarz do wyników Rok obrotowy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. rozpoczynający się od 1 lipca 2013 roku trwał wyjątkowo 18 miesięcy (sześć okresów kwartalnych) i zakończył się 31 grudnia 2014 roku. Pozwoliło to Grupie Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. na zrównanie się latami obrotowymi ze Spółkami z Grupy Azoty, które rozpoczynają się 1 stycznia i kończą 31 grudnia. Okres od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku jest szóstym kwartalnym okresem sprawozdawczym roku obrotowego 2013/2014 Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna obejmuje 12 podmiotów prawa handlowego tj. Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. jako Jednostkę Dominującą oraz 10 podmiotów zależnych, w których Jednostka Dominująca posiada więcej niż 50 % kapitału zakładowego oraz spółkę UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. w 100% zależną od AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. poprzez Spółkę stowarzyszoną Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. (50,0 % udziałów w kapitale zakładowym), posiada dodatkowo (pośrednio) 13,2 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki NAVITRANS Sp. z o.o., a poprzez spółki zależne PROZAP, REMZAP, STOZAP posiada dodatkowo (pośrednio) 1,49 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników i 1,47 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki MEDICAL Sp. z o.o. Schemat Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. 3

4 Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie 85,00 91,41 MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 85,00 93,15 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 98,43 96,15 STOZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 98,43 98,31 REMZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 94,61 Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w 100,00 95,74 Puławach 100,00 PROZAP Sp. z o.o. z siedzibąw Puławach 84,69 85,57 SCF Natural Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 99,99 99,99 AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście 100,00 100,00 "AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 100,00 100,00 UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 100,00 100,00 udział w kapitale zakładowym w % udział w prawach glosów w % 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu Struktura akcjonariatu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2014 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów wynikająca z akcji Udział % w ogólnej liczbie głosów Grupa Azoty S.A ,98 % ,98 % Pozostali (w tym: Skarb Państwa posiadający 1 akcję) ,02 % ,02 % W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna nie nabywała akcji własnych. 4

5 Na dzień 31 grudnia 2014 roku żaden z podmiotów zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. nie był w posiadaniu akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna. W okresie od 31 grudnia 2014 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego komentarza nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna. 3) Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Istotne zdarzenia w zakresie planowanych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Dnia 4 grudnia 2014 roku Spółka Elektrownia Puławy Sp. z o. o. unieważniła postępowanie na budowę Elektrowni Puławy. Do podjęcia takiej decyzji przyczynił się brak odpowiednich przepisów prawa zapewniających długoterminowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji. Dnia 23 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (dalej Spółka ) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dalej "PGE GiEK") zawarły Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (dalej "Porozumienie"), zawartej w dniu 31 maja 2011 roku, dotyczącej realizacji projektu Elektrownia PUŁAWY. Na mocy Porozumienia nastąpiło rozwiązanie Umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej pomiędzy Spółką i PGE GiEK z dnia 31 maja 2011 roku. Równocześnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. nabyła w dniu 23 grudnia 2014 roku od PGE GiEK równych i niepodzielnych udziałów w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. za łączną cenę wynoszącą ,91 zł, skutkiem czego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. posiada w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. 100 % udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Porozumienie z KGHM Polska Miedź S.A. W związku z podpisaniem listu intencyjnego oraz Porozumienia o założeniach współpracy Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy" S.A., GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. oraz KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia trwają prace nad uszczegółowieniem warunków współpracy, w szczególności utworzenia i funkcjonowania spółki celowej. Odstąpienie od procesu nabycia akcji Organika Sarzyna S.A. Decyzją Zarządu z dnia 5 listopada 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. odstąpiła od procesu nabycia od Ciech S.A. 99,64% pakietu akcji Organika Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie. SCF Natural Sp. z o.o. W związku z tym, że Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (poprzednia nazwa Instytut Nawozów Sztucznych) nie otrzymał od Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa zgody na dokonanie czynności polegającej na wniesieniu jako aportu do spółki SCF Natural Sp. z o.o. instalacji ekstrakcji chmielu oraz praw do technologii ekstrakcji chmielu prowadzone są uzgodnienia dotyczące zasad współpracy pomiędzy podmiotami. 5

6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej po okresie sprawozdawczym AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście Dnia 22 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę ,00 złotych, to jest do kwoty ,00 złotych, pokrywanym wkładem gotówkowym, w drodze ustanowienia nowych udziałów o wartości 500 złotych każdy. Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. MEDICAL Sp. z o.o. Dnia 30 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę ,00 złotych to jest do kwoty ,00 złotych, pokrytym wkładem niepieniężnym, w postaci prawa własności lokalu nr 3 o powierzchni 339,53 m 2 położonego przy ul. Partyzantów 11a w Puławach wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie użytkowania wieczystego działki 615/36. Zwiększaną wartość udziału w kapitale zakładowym w całości objęła Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4) Wyniki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 50,7 mln zł, wobec: 19,2 mln zł w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 87,3 mln zł w okresie od 1 października 2012 roku do 30 grudnia 2012 roku. Tabela 1: Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł) Okres raportowa ny: Zmiana vs Zmiana vs Wyszczególnienie w tys. zł =(62)/2 9=(67)/ ,8% 3,9% ,8% 84,0% Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Zmiana kolejne analogiczn e okresy 18 mcy 13=[11 (12+1+2)]/( ) ,8% ,4% ,5% 1,9% Przychody ze sprzedaży ,9% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3,6% 1,6% (21 701) (24 250) (23 664) (30 042) (31 723) (39 256) (23 445) 61,9% 67,4% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów ( ) ( ) 0,6% ( ) ( ) 10,0% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,6% 0,5% Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) 1,0% ,2% 10,8% Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży ,7% (59 046) (63 801) (66 076) (66 007) (65 011) (69 838) (61 261) 9,5% 14,0% Koszty sprzedaży ( ) ( ) 3,0% (41 006) (50 964) (40 293) (47 702) (45 092) (61 216) (50 145) 20,1% 22,1% Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) 2,9% ,9% 246,9% (2 507) (3 390) (3 437) (3 255) (5 271) (5 173) (2 125) 52,6% 143,4% Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ,1% (23 033) (13 853) 16,6% 6

7 ,7% 40,9% ,1% 87,7% (138) (467) 178,2% Zysk/(strata) z działalności operacyjnej Przychody i koszty finansowe netto Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności ,2% ,6% ,5% ,6% 44,4% Zysk/(strata) brutto ,1% (2 136) (4 477) (16 718) (13 540) (826) (7 194) (17 080) 60,7% 57,9% Podatek dochodowy (44 891) (68 542) 40,3% ,8% 41,8% (140) (160) (188) (178) (187) (201) (149) 25,6% 34,9% ,0% 41,9% (214) (5 438) ,0% 100,0% Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej Zysk/(strata) netto Grupy Kapitałowej Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ,7% (1 054) ,7% (2 826) (486) (2 115) (1 849) 280,5% Zyski/(straty) aktuarialne (4 450) 815,6% 40 (349) (97) (242) ,8% 44,3% Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów Całkowite dochody Grupy Kapitałowej (217) ,4% Tabela 2: Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na początek i koniec okresów sprawozdawczych (tys. zł) zmiana vs. BO BO Wyszczególnienie w tys. zł =(71)/ zmiana vs =(7 10)/10 zmiana vs =(73)/ ,3% Aktywa trwałe (długoterminowe) ,7% 4,4% ,8% Rzeczowe aktywa trwałe ,6% 4,3% ,3% Prawo wieczystego użytkowania gruntu ,4% 27,0% ,4% Wartości niematerialne ,1% 3,9% ,7% Nieruchomości inwestycyjne ,6% 17,3% ,6% Aktywa Udziały i akcje, w tym wyceniane metodą praw własności ,3% 29,7% ,3% Należności handlowe i pozostałe 37 24,3% 49,1% ,0% Pozostałe aktywa finansowe ,0% 100,0% Pozostałe inwestycje długoterminowe ,0% ,1% Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,6% 323,7% ,0% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,2% 5,0% ,7% Zapasy ,5% 14,6% ,1% Prawa majątkowe ,0% 260,3% ,8% Należności handlowe i pozostałe ,7% 13,9% ,6% Należności z tytułu podatku dochodowego ,9% 133,0% ,9% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,5% 24,4% ,4% Pochodne instrumenty finansowe 983,3% Pozostałe aktywa finansowe 100,0% ,0% Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 100,0% ,9% SUMA ,8% 0,4% 7

8 zmiana vs. BO BO Wyszczególnienie =(71)/ zmiana vs =(7 10)/10 zmiana vs =(73)/ ,2% Kapitał własny ,6% 8,7% ,0% Kapitał zakładowy ,0% 0,0% ,0% Pasywa Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej ,0% 0,0% ,0% Pozostałe kapitały ,0% 100,0% ,7% Zyski zatrzymane ,8% 10,7% ,4% Udziały niekontrolujące ,6% 3,4% ,2% Zobowiązania długoterminowe ,0% 4,7% ,0% Kredyty i pożyczki ,7% 89,0% ,8% Rezerwy ,3% 2,3% ,7% Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,5% 21,9% ,4% Zobowiązania handlowe i pozostałe ,1% 98,5% ,4% Dotacje ,1% 55,4% ,9% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,5% 5,0% ,8% Zobowiązania krótkoterminowe ,2% 24,5% ,5% Kredyty i pożyczki ,4% 32,5% ,8% Zobowiązania handlowe i pozostałe ,6% 24,5% ,8% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,2% 85,7% ,4% Pochodne instrumenty finansowe ,5% 82,4% ,1% Rezerwy ,3% 7,5% ,7% Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,2% 18,9% ,5% Dotacje ,5% 13,6% Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży ,6% Stan zobowiązań ogółem ,5% 19,9% ,9% SUMA ,8% 0,4% Tabela 3: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł)* Okres raportowany: Zmiana vs Zmiana vs Wyszczególnienie w tys. zł Zmiana kolejne analogiczne okresy 18 mcy =(62)/2 9=(67)/ Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13=[11 (12+1+2)]/ (12+1+2) ,4% 44,5% Zysk/(strata) brutto ,1% 138 (873) (42) (188) (280) (2 429) ,2% Korekty o pozycje: Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (3 674) (1 540) 61,5% ,2% 8,8% Amortyzacja ,7% (319) (829) (766) (855) (1 408) (686) 341,4% 105,2% 419 (214) 78 (6 259) (76) Odsetki, dywidendy i różnice kursowe (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (68 587) (72 903) (12 299) (61 825) 82,1% 80,1% (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności (13 974) (43 293) (29 914) (71 033) 57,9% (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów (4 321) (40 502) (29 861) (15 583) (626) 261% 2389% (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu praw majątkowych (83 355) ,2% 28,3% Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań (1 961) (3 325) (46 061) (71 727) 66,8% (10 171) (20 861) (88 092) (44 658) 138,5% 8

9 (637) (2 394) (10 351) (14 134)) (646) 1360% 2088% Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu dotacji (2 700) (1 930) (1 250) ,4% 83,1% Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw (2 373) (96) (305) (420) (1 681) (365) (414) 280,2% 11,8% (5 239) (1 239) (2 665) (5 479) Podatek dochodowy zapłacony Wycena instrumentów pochodnych (6 154) (18 807) 56,2% ,6% (5 240) (1 782) 23,3% (5 782) (5 197) Pozostałe (5 197) (11) 20,0% ,3% 9,9% ,6% 175,0% (93 516) (67 105) (61 222) (49 820) (62 328) (55 951) ( ) 16,6% 53,2% (1 649) ,7% 128,4% Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Sprzedaż aktywów finansowych ,1% ,0% ( ) ( ) 22,7% (1 649) ,4% (48 816) (46 348) (8 918) (19 271) ( ) (21 503) (1 558) 53,6% 1280,2% Nabycie aktywów finansowych ( ) (73 408) 52,3% ,5% 128,9% Dywidendy i odsetki otrzymane ,7% Spłata udzielonych pożyczek Udzielenie pożyczek (10 812) 100,0% Pozostałe ( ) ( ) (56 470) ( ) (92 269) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ( ) ( ) 24,7% Wpływy z tytułu emisji akcji (979) (987) (1 174) (982) (907) (935) (858) 5,3% 9,0% ,9% Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów (5 964) (3 671) 5,8% ,7% (3 516) (2 531) (45 746) (1 558) 38,4% Splata pożyczek/kredytów (53 351) (3 995) 431,3% (31) ( ) (12) Dywidendy wypłacone ( ) ( ) 10,4% (953) (802) (749) (469) (95) (162) (992) 79,8% 83,7% Odsetki zapłacone, w tym (3 230) (3 899) 42,9% (689) (622) (584) (243) (700) 100,0% 100,0% 'aktywowane koszty finansowania zewnętrznego (2 138) (2 757) 47,4% Pozostałe (2 948) (54) ( ) (25 831) 559 (78) ,4% 100,7% (9 000) (43 461) ( ) (912) (33 448) (18 766) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) ( ) 30,3% ( ) (19 805) 121,5% (1 764) (442) (33) 162 (486) Różnice kursowe netto (328) (788) 89,0% ,6% 46,8% ,7% 30,5% ,3% 101,7% *) dane kwartalne przekształcone do porównywalności Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania ,9% ,6% ,7% 9

10 Struktura wyniku finansowego Grupy Kapitałowej (tys. zł) Wyszczególnienie Okres Dynamika Dynamika raportowany: vs. vs Dynamika kolejne analogiczne okresy 18 mcy =6/2 9=6/ =10/(12+1+2) (2 412) ,5% 54,6% Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A ,7% (42) (321) 74,3% PROZAP Sp. z o.o. 439 (304) (1 580) (260) (1 009) (173) 63,9% 583,2% REMZAP Sp. z o.o ,1% (421) (123) (420) (187) (155) (145) 117,9% SCF Natural Sp. z o.o. (1 451) (733) 113,6% 387 (427) (2 747) ,3% Zakłady Azotowe Chorzów S.A ,9% (117) (6 034) (460) GZNF Fosfory Sp. z o.o. (220) 408 3,8% (761) (140) (52) "AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o (124) (509) (84) 201 Agrochem Sp. z o.o. (516) ,3% 51,9% Ogółem wyniki netto podmiotów Grupy Kapitałowej ,8% (2 093) (3 678) (7 606) (1 019) (2 420) 215,5% Korekty konsolidacyjne wyniku (8 401) (3 393) 234,3% ,7% 58,6% 169 (165) (573) (115) 347,3% 498,3% Wynik finansowy Grupy Kapitałowej przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Wynik finansowy przypadający na udziały niekontrolujące ,2% ,2% ,0% 58,1% Razem wynik finansowy ,3% *w okresach I i II kwartału roku obrotowego prezentowany jest wynik finansowy Grupy Kapitałowej GZNF Fosfory Sp. z o.o. Struktura geograficzna przychodów Grupy Kapitałowej (tys. zł): Wyszczególnienie Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Dynamika Dynamika =2/4 9=2/6 Sprzedaż krajowa ,9% ,0% ,2% 107,3% 103,3% Sprzedaż za granicę ,1% ,6% ,5% 97,2% 90,0% Przychody ze sprzedaży ,0% ,6% ,7% 103,5% 98,1% Pozostałe przychody operacyjne Przychody z działalności operacyjnej ,0% ,4% ,3% 276,9% 346,9% ,0% ,0% ,0% 104,2% 98,9% W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przychody ze sprzedaży krajowej Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 7,3 %; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększyły się o 3,3%. W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku udział przychodów ze sprzedaży w kraju w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększył się o 1,9 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększył się o 2,7 punktu procentowego. 10

11 Przychody ze sprzedaży za granicę w okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 2,8%; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 10,0%. Tabela 4: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Segmentów Grupy Kapitałowej za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł) zmiana zmiana Wyszczególnienie *) Prezentowana wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) nie uwzględnia nakładów na prace rozwojowe. 8=(6 2)/2 9=(6 7)/ zmiana 13=[11 (12+1+2)]/ (12+1+2) ,4% 9,9% Przychody segmentów, w tym: ,0% ,3% 2,8% Sprzedaż zewnętrzna ,1% ,1% 22,3% Obroty wewnętrzne między segmentami ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2,6% 13,3% Koszty segmentów, w tym: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,1% 1,6% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4,1% 22,3% Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Obroty wewnętrzne między segmentami ,4% ( ) ( ) 7,2% ( ) ( ) 1,0% ( ) ( ) 13,4% (59 651) (63 803) (66 078) (66 011) (65 034) (69 840) (61 267) 9,5% 14,0% Koszty sprzedaży ( ) ( ) 3,0% ,2% 32,6% Zysk/(strata) segmentów ,3% w tym: ,1% 52,1% SEGMENT AGRO ,2% (5 008) (13 446) (18 555) (25 826) ,2% SEGMENT CHEMIA (44 577) (20 491) 14,5% ,1% 31,0% SEGMENT ENERGETYKA ,7% (559) (5 676) 61,9% DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA (22 283) (9 061) (3 738) (5 921) (6 876) ,3% 21,6% Przychody/koszty nieprzypisane Zysk/(strata) na poziomie segmentów z uwzględnieniem przychodów/kosztów nieprzypisanych (324) (3) 97,5% ,1% (41 006) (50 964) (40 293) (47 702) (45 092) (61 216) (50 145) 20,1% 22,1% Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) 2,9% (85) (2 062) ,4 % 539,9% Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto ,0% ,7% 40,9% Zysk/(strata) operacyjny [EBIT] ,2% ,2% 8,8% Amortyzacja ,7% ,8% 28,7% ,1% 87,7% (138) (467) 178,2% Zysk/(strata) operacyjny powiększony o amortyzację [EBITDA] Przychody/koszty finansowe netto Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności ,0% ,4% ,4% (2 136) (4 477) (16 718) (13 540) (826) (7 194) (17 080) 60,7% 57,9% Podatek dochodowy (44 891) (68 542) 40,3% (140) (160) (188) (178) (187) (201) (149) 25,6% 34,9% Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej (1 054) ,0% 41,9% Zysk/(strata) netto za okres ,7% ,7% 45,4% CAPEX *) ,5% ,2% 9,6% Sprzedaż produktów na rzecz klientów zewnętrznych (tys. ton) ,3% 11

12 Wartość sprzedaży podstawowych grup produktów Grupy Kapitałowej (tys. zł): Grupa produktów Podstawowe produkty nawozowe Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Dynamika Dynamika =2/4 9=2/ ,4% ,5% ,3% 99,9% 94,9% Podstawowe produkty chemiczne Pozostała sprzedaż Grupy Kapitałowej ,2% ,0% ,8% 100,7% 93,3% ,8% ,0% ,2% 123,9% 129,3% Przychody nieprzypisane ,6% (4 518) 0,5% (2 993) 0,3% Ogółem przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ,0% ,0% ,0% 103,5% 98,1% W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: 1) przychody z podstawowych produktów nawozowych w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 0,1%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 5,1% (głównie ze względu na niższe ceny większości produktów z tej grupy). 2) przychody ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 0,7%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 6,7% (głównie ze względu na niższe ceny i mniejsze wolumeny sprzedaży mocznika na cele techniczne oraz niższe ceny kaprolaktamu). 3) przychody z pozostałej sprzedaży w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 23,9%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększyły się o 29,3%. W grupie pozostała sprzedaż na wzrost przychodów w głównej mierze miały wpływ wyższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów spółek należących do Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz wyższe przychody z tytułu nowego produktu Jednostki Dominującej: RSM S. Przychody zewnętrzne Grupy Kapitałowej według Segmentów (tys. zł): Wyszczególnienie Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Zmiana Zmiana =(24)/4 9=(26)/6 AGRO ,3% ,3% ,3% 3,5% 0,3% CHEMIA ,4% ,3% ,0% 0,8% 6,4% ENEGRETYKA ,7% ,6% ,8% 30,8% 39,4% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przychody nieprzypisane Razem Grupa Kapitałowa ,9% ,3% ,2% 46,2% 59,5% ,7% ,5% ,3% ,0% ,0% ,0% 3,5% 1,9% 12

13 W strukturze zewnętrznych przychodów Grupy Kapitałowej w okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku największy 63,3% udział miały przychody zewnętrzne Segmentu Agro. W komentowanym okresie przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Agro w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 3,5% (głównie ze względu na szerszy asortyment towarów i materiałów Spółek z Grupy Kapitałowej oraz nowy produkt Jednostki Dominującej: RSM S); od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 0,3%. Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Agro w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku pozostał na niezmienionym poziomie; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększył się o 1,0 punkt procentowy. Przychody zewnętrzne Segmentu Chemia w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 0,8%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się 6,4% (głównie ze względu na niższe ceny głównych produktów). Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Chemia w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 301 grudnia 2012 roku zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego. Przychody zewnętrzne Segmentu Energetyka w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 30,8%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 39,4%. Spadek przychodów był w głównej mierze skutkiem niższych wolumenów sprzedaży oraz niższych cen energii elektrycznej. Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Energetyka w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszył się o 1,1 punktu procentowego. Przychody zewnętrzne Segmentu Pozostała Działalność w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 46,2%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększyły się o 59,5%. Wzrost przychodów Segmentu w komentowanym okresie był w głównej mierze skutkiem wzrostu przychodów z tytułu usług spółek z Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. 13

14 Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Pozostała Działalność w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększył się o 0,6 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększył się o 0,7 punktu procentowego. 5) Komentarz makroekonomiczny W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wzrost polskiego PKB wyniósł 3 % r/r (3,3% r/r w III kwartale 2014 roku) i był najsłabszym wynikiem w relacji do poprzednich okresów 2014 roku. Stopa bezrobocia na koniec roku 2014 osiągnęła poziom 11,5%, co w porównaniu z 2013 rokiem oznacza spadek o blisko 2%. Według prognoz z różnych źródeł wzrost PKB w 2015 roku wyniesie od 2,8% do 3,5%. Na wartość PKB w dalszym ciągu będą miały wpływ zewnętrzne ryzyka, w tym geopolityczne napięcia, zacieśnienie globalnych warunków finansowych i poziom wzrostu w krajach eurolandu, z którymi Polska jest silnie handlowo i finansowo powiązana. 6) Kurs walutowy Według danych NBP średni miesięczny kurs PLN/USD w IV kwartale 2014 roku wyniósł 3,3739 i w relacji do poprzedniego kwartału 2014 roku (3,1518) był wyższy o 22 grosze (7,05%). Średni kurs PLN/EUR w IV kwartale roku 2014 wyniósł 4,2133 i w relacji do III kwartału 2014 roku (4,1760) był wyższy o 0,89%. Zdaniem analityków BZ WBK waluta polska w kolejnych kwartałach powinna umacniać się względem waluty unijnej (4,17 w I kwartale 2015 roku i 4,15 w II kwartale 2015 roku), natomiast odwrotny trend będzie zauważalny względem waluty amerykańskiej (3,38 w II kwartale 2015 roku i 3,42 w II kwartale 2015 roku). 7) Produkcja W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy S.A. dostosowywała produkcję do warunków rynkowych i prowadzonej polityki magazynowej. Produkcja w ujęciu wolumenowym w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia się następująco: Dynamika produkcji głównych produktów Nazwa Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Produkt vs amoniak 98% 107% nawozy azotowe w przeliczeniu na czysty składnik N 100% 105% kaprolaktam 95% 96% melamina 102% 98% nadtlenek wodoru 96% 98% NOXy (dawne AdBlue ) 91% 102% 14

15 GZNF Fosfory Sp. z o.o. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. nawozy fosforowe CSP w przeliczeniu na P 2 O 5 nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na N nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na P 2 O 5 nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na K 2 O kwas siarkowy w przeliczeniu na 100 % stężenie 117% 76% 174% 86% 175% 82% 201% 90% 131% 108% wodorosiarczyn sodu 86% 54% roztwór saletry wapniowej (produkt w formie 47% roztworu do celów technicznych i 50% roztworu do celów nawozowych o zawartości 8,0 % N i 11,5 % Ca) saletra potasowa (w formie krystalicznej do celów spożywczych, technicznych i nawozowych, o zawartości 13,5 % N i 45,5 % K 2 O) 118 % 32 % 103 % 105 % Ponadto w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. w grudniu 2014 roku rozpoczęto produkcję: stearyny w formie płatków i roztworu; destylowanych kwasów tłuszczowych (frakcja główna i lekka); gliceryny. 8) Rynek surowców strategicznych Grupy Kapitałowej Gaz ziemny Zgodnie z danymi IHS CERA, w ostatnim kwartale 2014 roku średnia cena na głównych europejskich rynkach SPOT wyniosła 6,74 EUR/MMBtu. W listopadzie 2014 roku spółka PGNiG poinformowała, że dostawy gazu zza wschodniej granicy były mniejsze niż przewidywała obowiązująca umowa. Bilansowanie odbywało się z dostaw importowych, wydobycia krajowego i poboru z podziemnych magazynów. W dniu 18 grudnia 2014 roku PGNiG przyjęło nową taryfę, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W przypadku odbiorców hurtowych okres jej obowiązywania wynosi 4 miesiące. Przewiduje się, że w I kwartale 2015 roku dostawy rosyjskiego gazu będą odbywać się bez większych zakłóceń, a stany magazynowe będą utrzymywane na stosunkowo wysokim poziomie. W efekcie pod koniec sezonu zimowego można oczekiwać spadku cen gazu. Węgiel Według danych IHS CERA, średnia cena węgla ARA (dla kaloryczności 6000 kcal) w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku wyniosła 72,85 USD za tonę metryczną. Jest to cena niższa od notowanej w poprzednim kwartale o ok. 3,1% (75,15 USD). Prognozy zakładają dalszy spadek cen do poziomu 67,22 USD za tonę metryczną w I kwartale 2015 roku. Sygnały z rynku wskazują, że ceny surowca mogą ulec dalszemu spadkowi z uwagi na utrzymującą się jego nadpodaż. 15

16 Energia elektryczna Komentarz do wyników Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku SPOT i rynku terminowym dla energii elektrycznej w okresie od października do grudnia 2014 roku wyniósł MWh, z czego na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość MWh, zaś obroty na RTT (Rynek Terminowy Towarowy) wyniosły MWh. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł w listopadzie 2014 roku 219,08 PLN/MWh i w stosunku do miesiąca poprzedniego był wyższy o 12% (194,79 PLN/MWh). Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe energii elektrycznej obowiązujące spółki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. określone są w Taryfie dla energii elektrycznej PSE S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na dany rok kalendarzowy. Benzen W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku ceny benzenu mocno spadały we wszystkich regionach świata w związku z obniżkami cen ropy naftowej i próbami zminimalizowania strat przez kontrahentów i w relacji do okresu od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku: w Azji spadły o 323 USD/tona, tj. 24,1 % (ceny SPOT USD/tona), w Europie spadły o 273 USD/tona, tj. 19,1 % (ceny kontraktowe USD/tona), w USA spadły o 358 USD/tona, tj. 23,9 % (ceny kontraktowe USD/tona). Porównując ceny benzenu ze stycznia 2014 roku i grudnia 2014 roku można stwierdzić, że nastąpił spadek o blisko 50%. Rynek w kolejnych okresach będzie doświadczał spadkowego trendu cenowego benzenu, co z kolei wywoła kolejne zawirowania w łańcuchu poliamidowym. Od 2015 roku Chiny zawiesiły 40% podatek na eksport benzenu pochodzenia petrochemicznego a także redukują do 10% podatek eksportowy dla benzenu nieoczyszczonego, aby wspierać lokalny rynek. Fosforyty Poziom cen fosforytów na koniec 2014 roku wynosił 110 USD/tona (FOB Casablanca) oraz 146 USD/tona (CFR India), dając różnicę 1825 USD/tona w skali roku w odniesieniu do światowych cen transakcyjnych. Ceny fosforytów co do zasady są zróżnicowane na poszczególnych rynkach w zależności od koncentracji fosforanów. W IV kwartale 2014 roku w relacji do poprzedniego kwartału na światowych rynkach fosforytów odnotowano wzrost cen od 2,8 % do 22 %. Ze względu na globalny wzrost popytu na nawozy w 2015 roku oraz niestabilną sytuację politycznogospodarczą w Syrii można spodziewać się dalszego wzrostu cen fosforytów. Sól potasowa (chlorek potasu) Średnia cena soli potasowej w raportowanym kwartale oscylowała w granicach 237 EUR/tona (FOB Baltic), co oznacza 6% wzrost w relacji do notowanej w poprzednim okresie (224 EUR/tona). W kolejnym kwartale oczekuje się utrzymania stabilnego poziomu cen soli potasowej z możliwą tendencją wzrostową. Producent soli Uralkali podał informację o zamknięciu w IV kwartale 2014 roku jednej z 5 swoich kopalni z powodu awarii, co w wyniku zmniejszenia podaży chlorku potasu może także mieć wpływ na wzrost ceny surowca. 16

17 Kwas fosforowy Komentarz do wyników Wzrost cen fosforytów na rynkach światowych spowodował wzrost cen kwasu fosforowego. Poziom cen na koniec 2014 roku wynosił 655 USD/tona (FOB US Gulf) oraz 765 USD/tona (CFR India), dając różnicę ok. 156 USD/tona w skali roku. Węglan potasu (kalcynowany) Cena węglanu potasu będącego głównym surowcem do produkcji saletry potasowej na cele nawozowe, techniczne i spożywcze w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. w relacji do poprzedniego kwartału wzrosła u zagranicznego dostawcy o około 20%. Kwas azotowy W raportowanym kwartale zakupy kwasu azotowego do produkcji saletry potasowej i wapniowej w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. realizowane były zarówno u dostawcy krajowego, jak i z zagranicy. Cena surowca od dostawcy krajowego w relacji do poprzedniego kwartału 2014 roku nie uległa zmianie (w następnym okresie kwartalnym oczekiwany jest spadek tej ceny o ok. 1,3%, a cena surowca z zagranicy spadła o 0,6%. Wapno palone Wapno palone wykorzystywane jest w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. do produkcji saletry wapniowej. W IV kwartale 2014 roku zakupy tego surowca dokonywane były u producenta krajowego na podstawie rocznego porozumienia, które gwarantowało stałą cenę surowca. Tłuszcze zwierzęce W Zakładach Azotowych Chorzów S.A. do produkcji wyrobów oleochemicznych wykorzystywane są tłuszcze zwierzęce utylizacyjne kategorii 3. Firma zakupuje surowiec o określonej szczegółowo specyfikacji. W większości są to mieszane tłuszcze wołowowieprzowe. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. są na etapie dostosowywania jakości surowca do potrzeb nowej instalacji. Ceny surowca w zależności od jego jakości, w raportowanym okresie kształtowały się w przedziale 1,90 2,40 zł/kilogram. 9) Komentarz segmentowy Segment Agro Koniunktura w rolnictwie W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku odnotowano pogorszenie się rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej, głównie w miesiącu październiku, w którym skumulowany wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) spadł do jednego z najniższych poziomów ostatnich miesięcy tj. 99,3 pkt. Na pogorszenie koniunktury wpływ miały przede wszystkim spadki cen skupu podstawowych surowców rolniczych. W listopadzie 2014 roku, pomimo wzrostów cen zbóż, producenci wstrzymywali się ze sprzedażą, w oczekiwaniu na lepsze notowania i popyt. Ceny nawozów W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku na międzynarodowych rynkach średnie ceny nawozów azotowych w relacji do okresu od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku wykazały tendencję wzrostową i kształtowały się nastepująco (według Fertecon): siarczan amonowy (FOB Black Sea steel grade) średnia cena wyniosła 129 USD/tona i w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła o około 3%; w kolejnym kwartale ceny produktu pozostaną prawdopodobnie na porównywalnym do obecnego poziomie; 17

18 saletra amonowa prilled (FOB Baltic/Black Sea bulk) średnia cena wyniosła 285 USD/tona i w relacji do poprzedniego kwartału wzrosła o ponad 4%; w następnym kwartale spodziewany jest wzrost cen z uwagi na szczyt sezonu nawozowego; mocznik prilled bulk (FOB Baltic) średnia cena wyniosła 309 USD/tona i w stosunku do poprzedniego kwartału spadła o ponad 1%; na następny kwartał analitycy przewidują niewielką podwyżkę ceny mocznika; RSM 32% N (FOB Baltic Sea) średnia cena wyniosła 230 USD/tona i w relacji do poprzedniego kwartału znajdowała się na porównywalnym poziomie; w kolejnym kwartale są prognozowane wzrosty cen z uwagi na uzupełnianie towaru przed kolejnymi aplikacjami nawozowymi; saletrzak (CFR dom Germany) średnia cena wyniosła 248 EUR/tona i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o blisko 6%; w przyszłym kwartale prognozuje się co najmniej utrzymanie się cen produktu. Sygnały z rynku producentów nawozów W IV kwartale 2014 roku w związku z niską rentownością sprzedaży lub/i problemami z dostawami gazu ziemnego lub/i problemami technicznymi lub/i niestabilnej sytuacji politycznej odbierano również sygnały o: niższych poziomach produkcji amoniaku w Egipcie, Katarze, Trynidadzie i Tobago, Rosji, Arabii Saudyjskiej; niższych poziomach produkcji mocznika w Egipcie, Katarze, Rosji; wstrzymaniu produkcji amoniaku w Egipcie, w Trynidadzie i Tobago, Algierii, Indonezji; wstrzymaniu produkcji mocznika w Algierii, Rosji. Analizowany okres to także wznowienie produkcji na liniach: mocznika w Turcji, Hiszpanii; amoniaku na Ukrainie. W ostatnim kwartale 2014 roku pojawiły się również informacje dotyczące planów budowy nowych jednostek produkcyjnych nawozów na świecie, między innymi w Indiach, we Włoszech, w Czechach. Regulacje prawne w międzynarodowym handlu nawozami Po piętnastomiesięcznym przeglądzie, Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu ceł antydumpingowych na import saletry amonowej z Rosji. Oznacza to, że przez pięć kolejnych lat obowiązywać będą cła w wysokości do 47 euro za tonę saletry amonowej. Wyniki Segmentu Agro W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Segment Agro osiągnął wynik operacyjny (uwzględniający transakcje między segmentami) w wysokości 55,0 mln zł, wobec: 35,2 mln zł w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 117,1 mln zł w okresie od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Głównymi produktami handlowymi Segmentu Agro są: wytwarzane w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. nawozy azotowe ( N ): PULAN (saletra amonowa), PULREA (mocznik), RSM (roztwór saletrzanomocznikowy), PULSAR (siarczan amonu); wytwarzane w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: saletra potasowa nawozowa i saletra wapniowa nawozowa, nawozy fosforowe ( P ) i mieszanki ( NP, NPK ), w tym: amofoski, agrafoski, amofosmagi. 18

19 Pozostałe produkty handlowe Segmentu Agro obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo na podstawowych instalacjach Segmentu w Jednostce Dominującej: LIKAM (woda amoniakalna), amoniak, wodór, kwas azotowy, azot ciekły, powietrze pomiarowe, azotan magnezowy, dwutlenek węgla, COOLANT (suchy lód), PULASKA (roztwór nawozu azotowego z siarką), RSM S (roztwór saletrzanomocznikowy z siarką) oraz produkty wytwarzane w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: mieszanki nawozowe (na życzenie klienta, zgodnie z jego specyfikacją), a także kwalifikowany materiał siewny. W Segmencie Agro realizowana jest również sprzedaż towarów (nawozy, pasze, zboża i środki ochrony roślin) i materiałów (w tym: siatki katalityczne z instalacji Segmentu Agro) oraz sprzedaż usług własnych Segmentu Agro. Tabela 5: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Segmentu Agro za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł) zmiana zmiana Wyszczególnienie *) Prezentowana w tabeli wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) nie uwzględnia nakładów na prace rozwojowe. 8=(6 2)/2 9=(6 7)/ zmiana 13=[11 (12+1+2)]/ (12+1+2) ,0% 12,6% Przychody segmentu, w tym: ,4% ,5% 0,3% Sprzedaż zewnętrzna ,9% ,9% 41,5% Obroty wewnętrzne między segmentami ,2% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2,0% 22,7% Koszty segmentu, w tym: ( ) ( ) 9,3% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,6% 10,4% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3,9% 40,2% Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Obroty wewnętrzne między segmentami ( ) ( ) 0,8% ( ) ( ) 22,9% (47 990) (51 481) (53 178) (53 272) (50 999) (56 441) (47 019) 9,6% 20,0% Koszty sprzedaży ( ) ( ) 9,5% ,1% 52,1% Zysk/(strata) segmentu ze sprzedaży ,2% (809) (1 042) (792) (1 051) (968) (1 473) (1 086) 41,4% 35,6% Koszty ogólnego zarządu (6 135) (3 936) 6,0% 36 (695) (19) (182) (173) 46 75,1% ,0% 53,1% Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto Zysk/(strata) operacyjny segmentu [EBIT] 867 (91) ,4% ,3% 16,7% Amortyzacja ,0% ,3% 48,6% Zysk/(strata) operacyjny segmentu powiększony o amortyzację [EBITDA] ,9% ,3% 22,1% CAPEX *) ,7% ,2% 12,9% Sprzedaż produktów na rzecz klientów zewnętrznych (tys. ton) ,1% Przychody zewnętrzne Segmentu Agro według grup produktowych (tys. zł.): Wyszczególnienie Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Dynamika Dynamika Główne produkty handlowe Pozostałe produkty handlowe Inne przychody Segmentu =2/4 9=2/ ,2% ,4% ,6% 99,9% 94,9% ,7% ,0% ,0% 122,2% 154,8% ,1% ,6% ,4% 176,0% 181,2% Razem ,0% ,0% ,0% 103,5% 99,7% 19

20 W komentowanym okresie przychody zewnętrzne Segmentu Agro wyniosły 604,5 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były wyższe o 3,5%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były niższe o 0,3%. Przychody z grupy głównych produktów handlowych w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były niższe o 0,1%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były niższe o 5,1% (ze względu na niższe ceny produktów z tej grupy). Przychody z grupy pozostałe produkty handlowe Segmentu Agro w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wzrosły o 22,2%. od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wzrosły o 54,8%. Odnotowane wzrosty w grupie pozostałych produktów handlowych Segmentu Agro są w głównej mierze efektem wyższych przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów (rozszerzony asortyment) oraz nowych produktów w Jednostce Dominującej tj. RSM S. Przychody z grupy inne przychody segmentu Segmentu Agro w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wzrosły o 76,0% (w głównej mierze to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży materiałów (katalizatory Jednostki Dominującej) oraz towarów Spółek z Grupy Kapitałowej rozszerzony asortyment); od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wzrosły o 81,2% (w głównej mierze to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży towarów Spółek z Grupy Kapitałowej rozszerzony asortyment). Koszty własne sprzedaży zewnętrznej Segmentu Agro wyniosły 458,3 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były niższe o 1,6%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były wyższe o 10,4%. Koszty sprzedaży Segmentu Agro wyniosły 56,4 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były wyższe o 9,6%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były wyższe o 20,0%. Zysk operacyjny Segmentu Agro (na sprzedaży zewnętrznej) wyniósł 88,1 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku był wyższy o 35,0%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku był niższy o 38,5%. Rentowność EBIT Segmentu Agro (na sprzedaży zewnętrznej) w komentowanym okresie wyniosła 14,6% i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku była wyższa o 3,4 punktu procentowego; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku była niższa 9,1 punktu procentowego. 20

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 9 miesięcy kończących się 31 marca

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 9 miesięcy kończących się 31 marca POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 9 miesięcy kończących się 31 marca 2013 roku Maj 2013 SPIS TREŚCI 1. Skład...3 1.1. Organizacja...3

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2013 roku 31 grudnia 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2013 roku 31 grudnia 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.... 3 1.1 Kapitał i akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2013 roku 31 grudnia 2014 roku (18

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2013 roku 31 grudnia 2014 roku (18 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA (18 miesięcy) Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Kapitał i akcjonariat... 4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2012

PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 Spis treści Kluczowe wartości 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie 8 Kluczowe dane rynkowe 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu 10 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres 1.7.214 3.9.214) Poznań, 14.11.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne ZCh Police S.A. - analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011-31.12.2011 Wprowadzenie: Informacje o spółce (http://money.pl): Zakłady Chemiczne Police SA to jedna z największych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015 Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q 2015 I-IX 2015 KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN Wyższa

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Sierpień 2013 SPIS TREŚCI 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.... 3 1.1 Kapitał i akcjonariat

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany SAQ 3/2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Bardziej szczegółowo

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 ANWIL W LICZBACH 2008-2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. PKN ORLEN WIODĄCY GRACZ W REGIONIE STRUKTURA AKCJONARIATU PKN ORLEN PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe za rok 2007 dodatkowe informacje i objaśnienia Strona 50 Nota nr 46 Objaśnienie struktury środków przyjętych do rachunku przepływów Lp. 1 a) b) 4 Wyszczególnienie Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 214r. (tj. za okres 1.4.214 3.6.214) Poznań, 14.8.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo