KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1"

Transkrypt

1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015

2 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje ) Zmiany w strukturze akcjonariatu ) Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ) Wyniki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A ) Komentarz makroekonomiczny ) Kurs walutowy ) Produkcja ) Rynek surowców strategicznych Grupy Kapitałowej ) Komentarz segmentowy Segment Agro ) Komentarz segmentowy Segment Chemia ) Komentarz segmentowy Segment Energetyka ) Komentarz segmentowy Pozostała Działalność ) Zmiany w stanie posiadania akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Dominującej

3 1) Podstawowe informacje Komentarz do wyników Rok obrotowy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. rozpoczynający się od 1 lipca 2013 roku trwał wyjątkowo 18 miesięcy (sześć okresów kwartalnych) i zakończył się 31 grudnia 2014 roku. Pozwoliło to Grupie Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. na zrównanie się latami obrotowymi ze Spółkami z Grupy Azoty, które rozpoczynają się 1 stycznia i kończą 31 grudnia. Okres od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku jest szóstym kwartalnym okresem sprawozdawczym roku obrotowego 2013/2014 Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna obejmuje 12 podmiotów prawa handlowego tj. Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. jako Jednostkę Dominującą oraz 10 podmiotów zależnych, w których Jednostka Dominująca posiada więcej niż 50 % kapitału zakładowego oraz spółkę UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. w 100% zależną od AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. poprzez Spółkę stowarzyszoną Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. (50,0 % udziałów w kapitale zakładowym), posiada dodatkowo (pośrednio) 13,2 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki NAVITRANS Sp. z o.o., a poprzez spółki zależne PROZAP, REMZAP, STOZAP posiada dodatkowo (pośrednio) 1,49 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników i 1,47 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki MEDICAL Sp. z o.o. Schemat Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. 3

4 Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie 85,00 91,41 MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 85,00 93,15 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 98,43 96,15 STOZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 98,43 98,31 REMZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 94,61 Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w 100,00 95,74 Puławach 100,00 PROZAP Sp. z o.o. z siedzibąw Puławach 84,69 85,57 SCF Natural Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 99,99 99,99 AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście 100,00 100,00 "AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 100,00 100,00 UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 100,00 100,00 udział w kapitale zakładowym w % udział w prawach glosów w % 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu Struktura akcjonariatu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2014 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów wynikająca z akcji Udział % w ogólnej liczbie głosów Grupa Azoty S.A ,98 % ,98 % Pozostali (w tym: Skarb Państwa posiadający 1 akcję) ,02 % ,02 % W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna nie nabywała akcji własnych. 4

5 Na dzień 31 grudnia 2014 roku żaden z podmiotów zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. nie był w posiadaniu akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna. W okresie od 31 grudnia 2014 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego komentarza nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna. 3) Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Istotne zdarzenia w zakresie planowanych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Dnia 4 grudnia 2014 roku Spółka Elektrownia Puławy Sp. z o. o. unieważniła postępowanie na budowę Elektrowni Puławy. Do podjęcia takiej decyzji przyczynił się brak odpowiednich przepisów prawa zapewniających długoterminowe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji. Dnia 23 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (dalej Spółka ) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dalej "PGE GiEK") zawarły Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (dalej "Porozumienie"), zawartej w dniu 31 maja 2011 roku, dotyczącej realizacji projektu Elektrownia PUŁAWY. Na mocy Porozumienia nastąpiło rozwiązanie Umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej pomiędzy Spółką i PGE GiEK z dnia 31 maja 2011 roku. Równocześnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. nabyła w dniu 23 grudnia 2014 roku od PGE GiEK równych i niepodzielnych udziałów w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. za łączną cenę wynoszącą ,91 zł, skutkiem czego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. posiada w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. 100 % udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Porozumienie z KGHM Polska Miedź S.A. W związku z podpisaniem listu intencyjnego oraz Porozumienia o założeniach współpracy Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy" S.A., GZNF "Fosfory" Sp. z o.o. oraz KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia trwają prace nad uszczegółowieniem warunków współpracy, w szczególności utworzenia i funkcjonowania spółki celowej. Odstąpienie od procesu nabycia akcji Organika Sarzyna S.A. Decyzją Zarządu z dnia 5 listopada 2014 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. odstąpiła od procesu nabycia od Ciech S.A. 99,64% pakietu akcji Organika Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie. SCF Natural Sp. z o.o. W związku z tym, że Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (poprzednia nazwa Instytut Nawozów Sztucznych) nie otrzymał od Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa zgody na dokonanie czynności polegającej na wniesieniu jako aportu do spółki SCF Natural Sp. z o.o. instalacji ekstrakcji chmielu oraz praw do technologii ekstrakcji chmielu prowadzone są uzgodnienia dotyczące zasad współpracy pomiędzy podmiotami. 5

6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej po okresie sprawozdawczym AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście Dnia 22 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę ,00 złotych, to jest do kwoty ,00 złotych, pokrywanym wkładem gotówkowym, w drodze ustanowienia nowych udziałów o wartości 500 złotych każdy. Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. MEDICAL Sp. z o.o. Dnia 30 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę ,00 złotych to jest do kwoty ,00 złotych, pokrytym wkładem niepieniężnym, w postaci prawa własności lokalu nr 3 o powierzchni 339,53 m 2 położonego przy ul. Partyzantów 11a w Puławach wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie użytkowania wieczystego działki 615/36. Zwiększaną wartość udziału w kapitale zakładowym w całości objęła Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Na dzień 23 lutego 2015 roku powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4) Wyniki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 50,7 mln zł, wobec: 19,2 mln zł w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 87,3 mln zł w okresie od 1 października 2012 roku do 30 grudnia 2012 roku. Tabela 1: Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł) Okres raportowa ny: Zmiana vs Zmiana vs Wyszczególnienie w tys. zł =(62)/2 9=(67)/ ,8% 3,9% ,8% 84,0% Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Zmiana kolejne analogiczn e okresy 18 mcy 13=[11 (12+1+2)]/( ) ,8% ,4% ,5% 1,9% Przychody ze sprzedaży ,9% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3,6% 1,6% (21 701) (24 250) (23 664) (30 042) (31 723) (39 256) (23 445) 61,9% 67,4% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów ( ) ( ) 0,6% ( ) ( ) 10,0% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,6% 0,5% Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) 1,0% ,2% 10,8% Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży ,7% (59 046) (63 801) (66 076) (66 007) (65 011) (69 838) (61 261) 9,5% 14,0% Koszty sprzedaży ( ) ( ) 3,0% (41 006) (50 964) (40 293) (47 702) (45 092) (61 216) (50 145) 20,1% 22,1% Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) 2,9% ,9% 246,9% (2 507) (3 390) (3 437) (3 255) (5 271) (5 173) (2 125) 52,6% 143,4% Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ,1% (23 033) (13 853) 16,6% 6

7 ,7% 40,9% ,1% 87,7% (138) (467) 178,2% Zysk/(strata) z działalności operacyjnej Przychody i koszty finansowe netto Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności ,2% ,6% ,5% ,6% 44,4% Zysk/(strata) brutto ,1% (2 136) (4 477) (16 718) (13 540) (826) (7 194) (17 080) 60,7% 57,9% Podatek dochodowy (44 891) (68 542) 40,3% ,8% 41,8% (140) (160) (188) (178) (187) (201) (149) 25,6% 34,9% ,0% 41,9% (214) (5 438) ,0% 100,0% Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej Zysk/(strata) netto Grupy Kapitałowej Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ,7% (1 054) ,7% (2 826) (486) (2 115) (1 849) 280,5% Zyski/(straty) aktuarialne (4 450) 815,6% 40 (349) (97) (242) ,8% 44,3% Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów Całkowite dochody Grupy Kapitałowej (217) ,4% Tabela 2: Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na początek i koniec okresów sprawozdawczych (tys. zł) zmiana vs. BO BO Wyszczególnienie w tys. zł =(71)/ zmiana vs =(7 10)/10 zmiana vs =(73)/ ,3% Aktywa trwałe (długoterminowe) ,7% 4,4% ,8% Rzeczowe aktywa trwałe ,6% 4,3% ,3% Prawo wieczystego użytkowania gruntu ,4% 27,0% ,4% Wartości niematerialne ,1% 3,9% ,7% Nieruchomości inwestycyjne ,6% 17,3% ,6% Aktywa Udziały i akcje, w tym wyceniane metodą praw własności ,3% 29,7% ,3% Należności handlowe i pozostałe 37 24,3% 49,1% ,0% Pozostałe aktywa finansowe ,0% 100,0% Pozostałe inwestycje długoterminowe ,0% ,1% Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,6% 323,7% ,0% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,2% 5,0% ,7% Zapasy ,5% 14,6% ,1% Prawa majątkowe ,0% 260,3% ,8% Należności handlowe i pozostałe ,7% 13,9% ,6% Należności z tytułu podatku dochodowego ,9% 133,0% ,9% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,5% 24,4% ,4% Pochodne instrumenty finansowe 983,3% Pozostałe aktywa finansowe 100,0% ,0% Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 100,0% ,9% SUMA ,8% 0,4% 7

8 zmiana vs. BO BO Wyszczególnienie =(71)/ zmiana vs =(7 10)/10 zmiana vs =(73)/ ,2% Kapitał własny ,6% 8,7% ,0% Kapitał zakładowy ,0% 0,0% ,0% Pasywa Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej ,0% 0,0% ,0% Pozostałe kapitały ,0% 100,0% ,7% Zyski zatrzymane ,8% 10,7% ,4% Udziały niekontrolujące ,6% 3,4% ,2% Zobowiązania długoterminowe ,0% 4,7% ,0% Kredyty i pożyczki ,7% 89,0% ,8% Rezerwy ,3% 2,3% ,7% Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,5% 21,9% ,4% Zobowiązania handlowe i pozostałe ,1% 98,5% ,4% Dotacje ,1% 55,4% ,9% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,5% 5,0% ,8% Zobowiązania krótkoterminowe ,2% 24,5% ,5% Kredyty i pożyczki ,4% 32,5% ,8% Zobowiązania handlowe i pozostałe ,6% 24,5% ,8% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,2% 85,7% ,4% Pochodne instrumenty finansowe ,5% 82,4% ,1% Rezerwy ,3% 7,5% ,7% Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,2% 18,9% ,5% Dotacje ,5% 13,6% Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży ,6% Stan zobowiązań ogółem ,5% 19,9% ,9% SUMA ,8% 0,4% Tabela 3: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł)* Okres raportowany: Zmiana vs Zmiana vs Wyszczególnienie w tys. zł Zmiana kolejne analogiczne okresy 18 mcy =(62)/2 9=(67)/ Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13=[11 (12+1+2)]/ (12+1+2) ,4% 44,5% Zysk/(strata) brutto ,1% 138 (873) (42) (188) (280) (2 429) ,2% Korekty o pozycje: Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (3 674) (1 540) 61,5% ,2% 8,8% Amortyzacja ,7% (319) (829) (766) (855) (1 408) (686) 341,4% 105,2% 419 (214) 78 (6 259) (76) Odsetki, dywidendy i różnice kursowe (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (68 587) (72 903) (12 299) (61 825) 82,1% 80,1% (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności (13 974) (43 293) (29 914) (71 033) 57,9% (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów (4 321) (40 502) (29 861) (15 583) (626) 261% 2389% (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu praw majątkowych (83 355) ,2% 28,3% Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań (1 961) (3 325) (46 061) (71 727) 66,8% (10 171) (20 861) (88 092) (44 658) 138,5% 8

9 (637) (2 394) (10 351) (14 134)) (646) 1360% 2088% Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu dotacji (2 700) (1 930) (1 250) ,4% 83,1% Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw (2 373) (96) (305) (420) (1 681) (365) (414) 280,2% 11,8% (5 239) (1 239) (2 665) (5 479) Podatek dochodowy zapłacony Wycena instrumentów pochodnych (6 154) (18 807) 56,2% ,6% (5 240) (1 782) 23,3% (5 782) (5 197) Pozostałe (5 197) (11) 20,0% ,3% 9,9% ,6% 175,0% (93 516) (67 105) (61 222) (49 820) (62 328) (55 951) ( ) 16,6% 53,2% (1 649) ,7% 128,4% Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Sprzedaż aktywów finansowych ,1% ,0% ( ) ( ) 22,7% (1 649) ,4% (48 816) (46 348) (8 918) (19 271) ( ) (21 503) (1 558) 53,6% 1280,2% Nabycie aktywów finansowych ( ) (73 408) 52,3% ,5% 128,9% Dywidendy i odsetki otrzymane ,7% Spłata udzielonych pożyczek Udzielenie pożyczek (10 812) 100,0% Pozostałe ( ) ( ) (56 470) ( ) (92 269) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ( ) ( ) 24,7% Wpływy z tytułu emisji akcji (979) (987) (1 174) (982) (907) (935) (858) 5,3% 9,0% ,9% Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów (5 964) (3 671) 5,8% ,7% (3 516) (2 531) (45 746) (1 558) 38,4% Splata pożyczek/kredytów (53 351) (3 995) 431,3% (31) ( ) (12) Dywidendy wypłacone ( ) ( ) 10,4% (953) (802) (749) (469) (95) (162) (992) 79,8% 83,7% Odsetki zapłacone, w tym (3 230) (3 899) 42,9% (689) (622) (584) (243) (700) 100,0% 100,0% 'aktywowane koszty finansowania zewnętrznego (2 138) (2 757) 47,4% Pozostałe (2 948) (54) ( ) (25 831) 559 (78) ,4% 100,7% (9 000) (43 461) ( ) (912) (33 448) (18 766) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) ( ) 30,3% ( ) (19 805) 121,5% (1 764) (442) (33) 162 (486) Różnice kursowe netto (328) (788) 89,0% ,6% 46,8% ,7% 30,5% ,3% 101,7% *) dane kwartalne przekształcone do porównywalności Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania ,9% ,6% ,7% 9

10 Struktura wyniku finansowego Grupy Kapitałowej (tys. zł) Wyszczególnienie Okres Dynamika Dynamika raportowany: vs. vs Dynamika kolejne analogiczne okresy 18 mcy =6/2 9=6/ =10/(12+1+2) (2 412) ,5% 54,6% Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A ,7% (42) (321) 74,3% PROZAP Sp. z o.o. 439 (304) (1 580) (260) (1 009) (173) 63,9% 583,2% REMZAP Sp. z o.o ,1% (421) (123) (420) (187) (155) (145) 117,9% SCF Natural Sp. z o.o. (1 451) (733) 113,6% 387 (427) (2 747) ,3% Zakłady Azotowe Chorzów S.A ,9% (117) (6 034) (460) GZNF Fosfory Sp. z o.o. (220) 408 3,8% (761) (140) (52) "AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o.o (124) (509) (84) 201 Agrochem Sp. z o.o. (516) ,3% 51,9% Ogółem wyniki netto podmiotów Grupy Kapitałowej ,8% (2 093) (3 678) (7 606) (1 019) (2 420) 215,5% Korekty konsolidacyjne wyniku (8 401) (3 393) 234,3% ,7% 58,6% 169 (165) (573) (115) 347,3% 498,3% Wynik finansowy Grupy Kapitałowej przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Wynik finansowy przypadający na udziały niekontrolujące ,2% ,2% ,0% 58,1% Razem wynik finansowy ,3% *w okresach I i II kwartału roku obrotowego prezentowany jest wynik finansowy Grupy Kapitałowej GZNF Fosfory Sp. z o.o. Struktura geograficzna przychodów Grupy Kapitałowej (tys. zł): Wyszczególnienie Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Dynamika Dynamika =2/4 9=2/6 Sprzedaż krajowa ,9% ,0% ,2% 107,3% 103,3% Sprzedaż za granicę ,1% ,6% ,5% 97,2% 90,0% Przychody ze sprzedaży ,0% ,6% ,7% 103,5% 98,1% Pozostałe przychody operacyjne Przychody z działalności operacyjnej ,0% ,4% ,3% 276,9% 346,9% ,0% ,0% ,0% 104,2% 98,9% W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przychody ze sprzedaży krajowej Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 7,3 %; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększyły się o 3,3%. W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku udział przychodów ze sprzedaży w kraju w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększył się o 1,9 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększył się o 2,7 punktu procentowego. 10

11 Przychody ze sprzedaży za granicę w okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 2,8%; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 10,0%. Tabela 4: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Segmentów Grupy Kapitałowej za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł) zmiana zmiana Wyszczególnienie *) Prezentowana wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) nie uwzględnia nakładów na prace rozwojowe. 8=(6 2)/2 9=(6 7)/ zmiana 13=[11 (12+1+2)]/ (12+1+2) ,4% 9,9% Przychody segmentów, w tym: ,0% ,3% 2,8% Sprzedaż zewnętrzna ,1% ,1% 22,3% Obroty wewnętrzne między segmentami ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2,6% 13,3% Koszty segmentów, w tym: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,1% 1,6% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4,1% 22,3% Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Obroty wewnętrzne między segmentami ,4% ( ) ( ) 7,2% ( ) ( ) 1,0% ( ) ( ) 13,4% (59 651) (63 803) (66 078) (66 011) (65 034) (69 840) (61 267) 9,5% 14,0% Koszty sprzedaży ( ) ( ) 3,0% ,2% 32,6% Zysk/(strata) segmentów ,3% w tym: ,1% 52,1% SEGMENT AGRO ,2% (5 008) (13 446) (18 555) (25 826) ,2% SEGMENT CHEMIA (44 577) (20 491) 14,5% ,1% 31,0% SEGMENT ENERGETYKA ,7% (559) (5 676) 61,9% DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA (22 283) (9 061) (3 738) (5 921) (6 876) ,3% 21,6% Przychody/koszty nieprzypisane Zysk/(strata) na poziomie segmentów z uwzględnieniem przychodów/kosztów nieprzypisanych (324) (3) 97,5% ,1% (41 006) (50 964) (40 293) (47 702) (45 092) (61 216) (50 145) 20,1% 22,1% Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) 2,9% (85) (2 062) ,4 % 539,9% Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto ,0% ,7% 40,9% Zysk/(strata) operacyjny [EBIT] ,2% ,2% 8,8% Amortyzacja ,7% ,8% 28,7% ,1% 87,7% (138) (467) 178,2% Zysk/(strata) operacyjny powiększony o amortyzację [EBITDA] Przychody/koszty finansowe netto Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności ,0% ,4% ,4% (2 136) (4 477) (16 718) (13 540) (826) (7 194) (17 080) 60,7% 57,9% Podatek dochodowy (44 891) (68 542) 40,3% (140) (160) (188) (178) (187) (201) (149) 25,6% 34,9% Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej (1 054) ,0% 41,9% Zysk/(strata) netto za okres ,7% ,7% 45,4% CAPEX *) ,5% ,2% 9,6% Sprzedaż produktów na rzecz klientów zewnętrznych (tys. ton) ,3% 11

12 Wartość sprzedaży podstawowych grup produktów Grupy Kapitałowej (tys. zł): Grupa produktów Podstawowe produkty nawozowe Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Dynamika Dynamika =2/4 9=2/ ,4% ,5% ,3% 99,9% 94,9% Podstawowe produkty chemiczne Pozostała sprzedaż Grupy Kapitałowej ,2% ,0% ,8% 100,7% 93,3% ,8% ,0% ,2% 123,9% 129,3% Przychody nieprzypisane ,6% (4 518) 0,5% (2 993) 0,3% Ogółem przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ,0% ,0% ,0% 103,5% 98,1% W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: 1) przychody z podstawowych produktów nawozowych w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 0,1%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 5,1% (głównie ze względu na niższe ceny większości produktów z tej grupy). 2) przychody ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 0,7%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 6,7% (głównie ze względu na niższe ceny i mniejsze wolumeny sprzedaży mocznika na cele techniczne oraz niższe ceny kaprolaktamu). 3) przychody z pozostałej sprzedaży w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 23,9%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększyły się o 29,3%. W grupie pozostała sprzedaż na wzrost przychodów w głównej mierze miały wpływ wyższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów spółek należących do Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz wyższe przychody z tytułu nowego produktu Jednostki Dominującej: RSM S. Przychody zewnętrzne Grupy Kapitałowej według Segmentów (tys. zł): Wyszczególnienie Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Zmiana Zmiana =(24)/4 9=(26)/6 AGRO ,3% ,3% ,3% 3,5% 0,3% CHEMIA ,4% ,3% ,0% 0,8% 6,4% ENEGRETYKA ,7% ,6% ,8% 30,8% 39,4% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przychody nieprzypisane Razem Grupa Kapitałowa ,9% ,3% ,2% 46,2% 59,5% ,7% ,5% ,3% ,0% ,0% ,0% 3,5% 1,9% 12

13 W strukturze zewnętrznych przychodów Grupy Kapitałowej w okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku największy 63,3% udział miały przychody zewnętrzne Segmentu Agro. W komentowanym okresie przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Agro w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 3,5% (głównie ze względu na szerszy asortyment towarów i materiałów Spółek z Grupy Kapitałowej oraz nowy produkt Jednostki Dominującej: RSM S); od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 0,3%. Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Agro w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku pozostał na niezmienionym poziomie; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększył się o 1,0 punkt procentowy. Przychody zewnętrzne Segmentu Chemia w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 0,8%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się 6,4% (głównie ze względu na niższe ceny głównych produktów). Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Chemia w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 301 grudnia 2012 roku zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego. Przychody zewnętrzne Segmentu Energetyka w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 30,8%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszyły się o 39,4%. Spadek przychodów był w głównej mierze skutkiem niższych wolumenów sprzedaży oraz niższych cen energii elektrycznej. Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Energetyka w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszył się o 1,1 punktu procentowego. Przychody zewnętrzne Segmentu Pozostała Działalność w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększyły się o 46,2%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększyły się o 59,5%. Wzrost przychodów Segmentu w komentowanym okresie był w głównej mierze skutkiem wzrostu przychodów z tytułu usług spółek z Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. 13

14 Udział przychodów ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Segmentu Pozostała Działalność w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: w relacji do okresu od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększył się o 0,6 punktu procentowego; w relacji do okresu od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększył się o 0,7 punktu procentowego. 5) Komentarz makroekonomiczny W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wzrost polskiego PKB wyniósł 3 % r/r (3,3% r/r w III kwartale 2014 roku) i był najsłabszym wynikiem w relacji do poprzednich okresów 2014 roku. Stopa bezrobocia na koniec roku 2014 osiągnęła poziom 11,5%, co w porównaniu z 2013 rokiem oznacza spadek o blisko 2%. Według prognoz z różnych źródeł wzrost PKB w 2015 roku wyniesie od 2,8% do 3,5%. Na wartość PKB w dalszym ciągu będą miały wpływ zewnętrzne ryzyka, w tym geopolityczne napięcia, zacieśnienie globalnych warunków finansowych i poziom wzrostu w krajach eurolandu, z którymi Polska jest silnie handlowo i finansowo powiązana. 6) Kurs walutowy Według danych NBP średni miesięczny kurs PLN/USD w IV kwartale 2014 roku wyniósł 3,3739 i w relacji do poprzedniego kwartału 2014 roku (3,1518) był wyższy o 22 grosze (7,05%). Średni kurs PLN/EUR w IV kwartale roku 2014 wyniósł 4,2133 i w relacji do III kwartału 2014 roku (4,1760) był wyższy o 0,89%. Zdaniem analityków BZ WBK waluta polska w kolejnych kwartałach powinna umacniać się względem waluty unijnej (4,17 w I kwartale 2015 roku i 4,15 w II kwartale 2015 roku), natomiast odwrotny trend będzie zauważalny względem waluty amerykańskiej (3,38 w II kwartale 2015 roku i 3,42 w II kwartale 2015 roku). 7) Produkcja W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy S.A. dostosowywała produkcję do warunków rynkowych i prowadzonej polityki magazynowej. Produkcja w ujęciu wolumenowym w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia się następująco: Dynamika produkcji głównych produktów Nazwa Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Produkt vs amoniak 98% 107% nawozy azotowe w przeliczeniu na czysty składnik N 100% 105% kaprolaktam 95% 96% melamina 102% 98% nadtlenek wodoru 96% 98% NOXy (dawne AdBlue ) 91% 102% 14

15 GZNF Fosfory Sp. z o.o. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. nawozy fosforowe CSP w przeliczeniu na P 2 O 5 nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na N nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na P 2 O 5 nawozy wieloskładnikowe w przeliczeniu na K 2 O kwas siarkowy w przeliczeniu na 100 % stężenie 117% 76% 174% 86% 175% 82% 201% 90% 131% 108% wodorosiarczyn sodu 86% 54% roztwór saletry wapniowej (produkt w formie 47% roztworu do celów technicznych i 50% roztworu do celów nawozowych o zawartości 8,0 % N i 11,5 % Ca) saletra potasowa (w formie krystalicznej do celów spożywczych, technicznych i nawozowych, o zawartości 13,5 % N i 45,5 % K 2 O) 118 % 32 % 103 % 105 % Ponadto w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. w grudniu 2014 roku rozpoczęto produkcję: stearyny w formie płatków i roztworu; destylowanych kwasów tłuszczowych (frakcja główna i lekka); gliceryny. 8) Rynek surowców strategicznych Grupy Kapitałowej Gaz ziemny Zgodnie z danymi IHS CERA, w ostatnim kwartale 2014 roku średnia cena na głównych europejskich rynkach SPOT wyniosła 6,74 EUR/MMBtu. W listopadzie 2014 roku spółka PGNiG poinformowała, że dostawy gazu zza wschodniej granicy były mniejsze niż przewidywała obowiązująca umowa. Bilansowanie odbywało się z dostaw importowych, wydobycia krajowego i poboru z podziemnych magazynów. W dniu 18 grudnia 2014 roku PGNiG przyjęło nową taryfę, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W przypadku odbiorców hurtowych okres jej obowiązywania wynosi 4 miesiące. Przewiduje się, że w I kwartale 2015 roku dostawy rosyjskiego gazu będą odbywać się bez większych zakłóceń, a stany magazynowe będą utrzymywane na stosunkowo wysokim poziomie. W efekcie pod koniec sezonu zimowego można oczekiwać spadku cen gazu. Węgiel Według danych IHS CERA, średnia cena węgla ARA (dla kaloryczności 6000 kcal) w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku wyniosła 72,85 USD za tonę metryczną. Jest to cena niższa od notowanej w poprzednim kwartale o ok. 3,1% (75,15 USD). Prognozy zakładają dalszy spadek cen do poziomu 67,22 USD za tonę metryczną w I kwartale 2015 roku. Sygnały z rynku wskazują, że ceny surowca mogą ulec dalszemu spadkowi z uwagi na utrzymującą się jego nadpodaż. 15

16 Energia elektryczna Komentarz do wyników Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku SPOT i rynku terminowym dla energii elektrycznej w okresie od października do grudnia 2014 roku wyniósł MWh, z czego na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość MWh, zaś obroty na RTT (Rynek Terminowy Towarowy) wyniosły MWh. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł w listopadzie 2014 roku 219,08 PLN/MWh i w stosunku do miesiąca poprzedniego był wyższy o 12% (194,79 PLN/MWh). Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe energii elektrycznej obowiązujące spółki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. określone są w Taryfie dla energii elektrycznej PSE S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na dany rok kalendarzowy. Benzen W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku ceny benzenu mocno spadały we wszystkich regionach świata w związku z obniżkami cen ropy naftowej i próbami zminimalizowania strat przez kontrahentów i w relacji do okresu od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku: w Azji spadły o 323 USD/tona, tj. 24,1 % (ceny SPOT USD/tona), w Europie spadły o 273 USD/tona, tj. 19,1 % (ceny kontraktowe USD/tona), w USA spadły o 358 USD/tona, tj. 23,9 % (ceny kontraktowe USD/tona). Porównując ceny benzenu ze stycznia 2014 roku i grudnia 2014 roku można stwierdzić, że nastąpił spadek o blisko 50%. Rynek w kolejnych okresach będzie doświadczał spadkowego trendu cenowego benzenu, co z kolei wywoła kolejne zawirowania w łańcuchu poliamidowym. Od 2015 roku Chiny zawiesiły 40% podatek na eksport benzenu pochodzenia petrochemicznego a także redukują do 10% podatek eksportowy dla benzenu nieoczyszczonego, aby wspierać lokalny rynek. Fosforyty Poziom cen fosforytów na koniec 2014 roku wynosił 110 USD/tona (FOB Casablanca) oraz 146 USD/tona (CFR India), dając różnicę 1825 USD/tona w skali roku w odniesieniu do światowych cen transakcyjnych. Ceny fosforytów co do zasady są zróżnicowane na poszczególnych rynkach w zależności od koncentracji fosforanów. W IV kwartale 2014 roku w relacji do poprzedniego kwartału na światowych rynkach fosforytów odnotowano wzrost cen od 2,8 % do 22 %. Ze względu na globalny wzrost popytu na nawozy w 2015 roku oraz niestabilną sytuację politycznogospodarczą w Syrii można spodziewać się dalszego wzrostu cen fosforytów. Sól potasowa (chlorek potasu) Średnia cena soli potasowej w raportowanym kwartale oscylowała w granicach 237 EUR/tona (FOB Baltic), co oznacza 6% wzrost w relacji do notowanej w poprzednim okresie (224 EUR/tona). W kolejnym kwartale oczekuje się utrzymania stabilnego poziomu cen soli potasowej z możliwą tendencją wzrostową. Producent soli Uralkali podał informację o zamknięciu w IV kwartale 2014 roku jednej z 5 swoich kopalni z powodu awarii, co w wyniku zmniejszenia podaży chlorku potasu może także mieć wpływ na wzrost ceny surowca. 16

17 Kwas fosforowy Komentarz do wyników Wzrost cen fosforytów na rynkach światowych spowodował wzrost cen kwasu fosforowego. Poziom cen na koniec 2014 roku wynosił 655 USD/tona (FOB US Gulf) oraz 765 USD/tona (CFR India), dając różnicę ok. 156 USD/tona w skali roku. Węglan potasu (kalcynowany) Cena węglanu potasu będącego głównym surowcem do produkcji saletry potasowej na cele nawozowe, techniczne i spożywcze w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. w relacji do poprzedniego kwartału wzrosła u zagranicznego dostawcy o około 20%. Kwas azotowy W raportowanym kwartale zakupy kwasu azotowego do produkcji saletry potasowej i wapniowej w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. realizowane były zarówno u dostawcy krajowego, jak i z zagranicy. Cena surowca od dostawcy krajowego w relacji do poprzedniego kwartału 2014 roku nie uległa zmianie (w następnym okresie kwartalnym oczekiwany jest spadek tej ceny o ok. 1,3%, a cena surowca z zagranicy spadła o 0,6%. Wapno palone Wapno palone wykorzystywane jest w Zakładach Azotowych Chorzów S.A. do produkcji saletry wapniowej. W IV kwartale 2014 roku zakupy tego surowca dokonywane były u producenta krajowego na podstawie rocznego porozumienia, które gwarantowało stałą cenę surowca. Tłuszcze zwierzęce W Zakładach Azotowych Chorzów S.A. do produkcji wyrobów oleochemicznych wykorzystywane są tłuszcze zwierzęce utylizacyjne kategorii 3. Firma zakupuje surowiec o określonej szczegółowo specyfikacji. W większości są to mieszane tłuszcze wołowowieprzowe. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. są na etapie dostosowywania jakości surowca do potrzeb nowej instalacji. Ceny surowca w zależności od jego jakości, w raportowanym okresie kształtowały się w przedziale 1,90 2,40 zł/kilogram. 9) Komentarz segmentowy Segment Agro Koniunktura w rolnictwie W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku odnotowano pogorszenie się rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej, głównie w miesiącu październiku, w którym skumulowany wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) spadł do jednego z najniższych poziomów ostatnich miesięcy tj. 99,3 pkt. Na pogorszenie koniunktury wpływ miały przede wszystkim spadki cen skupu podstawowych surowców rolniczych. W listopadzie 2014 roku, pomimo wzrostów cen zbóż, producenci wstrzymywali się ze sprzedażą, w oczekiwaniu na lepsze notowania i popyt. Ceny nawozów W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku na międzynarodowych rynkach średnie ceny nawozów azotowych w relacji do okresu od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku wykazały tendencję wzrostową i kształtowały się nastepująco (według Fertecon): siarczan amonowy (FOB Black Sea steel grade) średnia cena wyniosła 129 USD/tona i w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła o około 3%; w kolejnym kwartale ceny produktu pozostaną prawdopodobnie na porównywalnym do obecnego poziomie; 17

18 saletra amonowa prilled (FOB Baltic/Black Sea bulk) średnia cena wyniosła 285 USD/tona i w relacji do poprzedniego kwartału wzrosła o ponad 4%; w następnym kwartale spodziewany jest wzrost cen z uwagi na szczyt sezonu nawozowego; mocznik prilled bulk (FOB Baltic) średnia cena wyniosła 309 USD/tona i w stosunku do poprzedniego kwartału spadła o ponad 1%; na następny kwartał analitycy przewidują niewielką podwyżkę ceny mocznika; RSM 32% N (FOB Baltic Sea) średnia cena wyniosła 230 USD/tona i w relacji do poprzedniego kwartału znajdowała się na porównywalnym poziomie; w kolejnym kwartale są prognozowane wzrosty cen z uwagi na uzupełnianie towaru przed kolejnymi aplikacjami nawozowymi; saletrzak (CFR dom Germany) średnia cena wyniosła 248 EUR/tona i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o blisko 6%; w przyszłym kwartale prognozuje się co najmniej utrzymanie się cen produktu. Sygnały z rynku producentów nawozów W IV kwartale 2014 roku w związku z niską rentownością sprzedaży lub/i problemami z dostawami gazu ziemnego lub/i problemami technicznymi lub/i niestabilnej sytuacji politycznej odbierano również sygnały o: niższych poziomach produkcji amoniaku w Egipcie, Katarze, Trynidadzie i Tobago, Rosji, Arabii Saudyjskiej; niższych poziomach produkcji mocznika w Egipcie, Katarze, Rosji; wstrzymaniu produkcji amoniaku w Egipcie, w Trynidadzie i Tobago, Algierii, Indonezji; wstrzymaniu produkcji mocznika w Algierii, Rosji. Analizowany okres to także wznowienie produkcji na liniach: mocznika w Turcji, Hiszpanii; amoniaku na Ukrainie. W ostatnim kwartale 2014 roku pojawiły się również informacje dotyczące planów budowy nowych jednostek produkcyjnych nawozów na świecie, między innymi w Indiach, we Włoszech, w Czechach. Regulacje prawne w międzynarodowym handlu nawozami Po piętnastomiesięcznym przeglądzie, Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu ceł antydumpingowych na import saletry amonowej z Rosji. Oznacza to, że przez pięć kolejnych lat obowiązywać będą cła w wysokości do 47 euro za tonę saletry amonowej. Wyniki Segmentu Agro W okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Segment Agro osiągnął wynik operacyjny (uwzględniający transakcje między segmentami) w wysokości 55,0 mln zł, wobec: 35,2 mln zł w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 117,1 mln zł w okresie od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Głównymi produktami handlowymi Segmentu Agro są: wytwarzane w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. nawozy azotowe ( N ): PULAN (saletra amonowa), PULREA (mocznik), RSM (roztwór saletrzanomocznikowy), PULSAR (siarczan amonu); wytwarzane w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: saletra potasowa nawozowa i saletra wapniowa nawozowa, nawozy fosforowe ( P ) i mieszanki ( NP, NPK ), w tym: amofoski, agrafoski, amofosmagi. 18

19 Pozostałe produkty handlowe Segmentu Agro obejmują inne produkty wytwarzane dodatkowo na podstawowych instalacjach Segmentu w Jednostce Dominującej: LIKAM (woda amoniakalna), amoniak, wodór, kwas azotowy, azot ciekły, powietrze pomiarowe, azotan magnezowy, dwutlenek węgla, COOLANT (suchy lód), PULASKA (roztwór nawozu azotowego z siarką), RSM S (roztwór saletrzanomocznikowy z siarką) oraz produkty wytwarzane w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.: mieszanki nawozowe (na życzenie klienta, zgodnie z jego specyfikacją), a także kwalifikowany materiał siewny. W Segmencie Agro realizowana jest również sprzedaż towarów (nawozy, pasze, zboża i środki ochrony roślin) i materiałów (w tym: siatki katalityczne z instalacji Segmentu Agro) oraz sprzedaż usług własnych Segmentu Agro. Tabela 5: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Segmentu Agro za okres 3 i 18 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku (tys. zł) zmiana zmiana Wyszczególnienie *) Prezentowana w tabeli wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) nie uwzględnia nakładów na prace rozwojowe. 8=(6 2)/2 9=(6 7)/ zmiana 13=[11 (12+1+2)]/ (12+1+2) ,0% 12,6% Przychody segmentu, w tym: ,4% ,5% 0,3% Sprzedaż zewnętrzna ,9% ,9% 41,5% Obroty wewnętrzne między segmentami ,2% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2,0% 22,7% Koszty segmentu, w tym: ( ) ( ) 9,3% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,6% 10,4% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3,9% 40,2% Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych Obroty wewnętrzne między segmentami ( ) ( ) 0,8% ( ) ( ) 22,9% (47 990) (51 481) (53 178) (53 272) (50 999) (56 441) (47 019) 9,6% 20,0% Koszty sprzedaży ( ) ( ) 9,5% ,1% 52,1% Zysk/(strata) segmentu ze sprzedaży ,2% (809) (1 042) (792) (1 051) (968) (1 473) (1 086) 41,4% 35,6% Koszty ogólnego zarządu (6 135) (3 936) 6,0% 36 (695) (19) (182) (173) 46 75,1% ,0% 53,1% Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto Zysk/(strata) operacyjny segmentu [EBIT] 867 (91) ,4% ,3% 16,7% Amortyzacja ,0% ,3% 48,6% Zysk/(strata) operacyjny segmentu powiększony o amortyzację [EBITDA] ,9% ,3% 22,1% CAPEX *) ,7% ,2% 12,9% Sprzedaż produktów na rzecz klientów zewnętrznych (tys. ton) ,1% Przychody zewnętrzne Segmentu Agro według grup produktowych (tys. zł.): Wyszczególnienie Wartość Struktura Wartość Struktura Wartość Struktura Dynamika Dynamika Główne produkty handlowe Pozostałe produkty handlowe Inne przychody Segmentu =2/4 9=2/ ,2% ,4% ,6% 99,9% 94,9% ,7% ,0% ,0% 122,2% 154,8% ,1% ,6% ,4% 176,0% 181,2% Razem ,0% ,0% ,0% 103,5% 99,7% 19

20 W komentowanym okresie przychody zewnętrzne Segmentu Agro wyniosły 604,5 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były wyższe o 3,5%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były niższe o 0,3%. Przychody z grupy głównych produktów handlowych w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były niższe o 0,1%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były niższe o 5,1% (ze względu na niższe ceny produktów z tej grupy). Przychody z grupy pozostałe produkty handlowe Segmentu Agro w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wzrosły o 22,2%. od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wzrosły o 54,8%. Odnotowane wzrosty w grupie pozostałych produktów handlowych Segmentu Agro są w głównej mierze efektem wyższych przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów (rozszerzony asortyment) oraz nowych produktów w Jednostce Dominującej tj. RSM S. Przychody z grupy inne przychody segmentu Segmentu Agro w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wzrosły o 76,0% (w głównej mierze to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży materiałów (katalizatory Jednostki Dominującej) oraz towarów Spółek z Grupy Kapitałowej rozszerzony asortyment); od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wzrosły o 81,2% (w głównej mierze to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży towarów Spółek z Grupy Kapitałowej rozszerzony asortyment). Koszty własne sprzedaży zewnętrznej Segmentu Agro wyniosły 458,3 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były niższe o 1,6%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były wyższe o 10,4%. Koszty sprzedaży Segmentu Agro wyniosły 56,4 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku były wyższe o 9,6%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku były wyższe o 20,0%. Zysk operacyjny Segmentu Agro (na sprzedaży zewnętrznej) wyniósł 88,1 mln zł i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku był wyższy o 35,0%; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku był niższy o 38,5%. Rentowność EBIT Segmentu Agro (na sprzedaży zewnętrznej) w komentowanym okresie wyniosła 14,6% i w relacji do okresu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku była wyższa o 3,4 punktu procentowego; od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku była niższa 9,1 punktu procentowego. 20

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012 okres 1 kwietnia czerwca

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012 okres 1 kwietnia czerwca KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Wrzesień 2012 SPIS TREŚCI 1. Zmiany w strukturze akcjonariatu... 3 2. Wyniki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A....

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2015 roku okres 1

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2015 roku okres 1 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA okres 1 stycznia 2015 31 marca 2015 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany Raport Okresowy okres 1 stycznia 2015 31 marca 2015

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. 26 listopada 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ANWIL SA sporządził sprawozdania finansowe za rok zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013 okres 1 kwietnia czerwca

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013 okres 1 kwietnia czerwca KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Sierpień 2013 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej... 3 2. Zmiany w strukturze akcjonariatu... 3 3.

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie www.airwaymedix.pl zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku Terminy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2014 roku Mysłowice, 9 maja 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 9 miesięcy kończących się 31 marca

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 9 miesięcy kończących się 31 marca POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 9 miesięcy kończących się 31 marca 2013 roku Maj 2013 SPIS TREŚCI 1. Skład...3 1.1. Organizacja...3

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans za okres obrotowy od 01 paŝdziernika 2008r do 31 grudnia 2008r Skonsolidowany bilans AKTYWA Stan na dzień 31.12.2008r 31.12.2007r Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 74 097 80 045 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 6 miesięcy kończący się 30 czerwca

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 i 6 miesięcy kończący się 30 czerwca SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany Raport Okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2013 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2013 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2013 r. 20 marca 2014 r. Spółka PEGAS NONWOVENS SA ogłasza wstępne niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo