Systemy Zarządzania Jakością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy Zarządzania Jakością"

Transkrypt

1 Zarządzanie Jakością Systemy Zarządzania Jakością Literatura: Hamrol A. (2005): Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Rozdział 3 Dr Mariusz Maciejczak

2 Rozwój zarządzania organizacjami Doskonalenie/ Innowacje, wyprzedzanie Poprawa Nadzór/ Sterowanie Zasady organizacji pracy, sztuk walk,... Koncepcje zarządzania Przedsiębiorstwem -Jakość - Marketing - Strategia - Otoczenie, rynek Początki i rozwój - Personel,... metod zarządzania: F.W. Taylor K. Adamiecki H. Ford H. Fayol, A. Maslow...??? Blisko klienta, upraszczanie metod, usług i produktu XXXX lat p.n.e XIX wiek /Obecnie Przyszłość

3 Ewolucja teorii i metod zarządzania Nowoczesne metody Metody menadżerskie: QM, BPM, MBO, etc. np. Szkoła ilościowa Modele matematyczne rozwiązywanie problemów np. Szkoła behawioralna A. Maslow, D. Mc Gregor, i inni Naukowa organizacja pracy Klasyczna teoria organizacji F. Taylor, H. Ford, H. Gantt, K. Adamiecki / H.Fayol, M. Weber Koniec XIX XIX/XX 40te XX 70te XX 80/90 XX

4 Cykl ciągłej poprawy Deminga PLAN AKT DO CHECK CZAS D O S K O N A L E N I E M. Tomiczek & DODN 2006

5

6

7

8

9

10 System zarządzania jakością System zarządzania jakością opiera się w przedsiębiorstwie na spełnianiu ustalonych standardów. Standardy te mogą być określone wewnętrznie przez firmę, lub przyjęte z zewnątrz. Wymagania określone w przyjętych standardach mają zagwarantować zachowanie jakości w całej firmie. Celem systemów zarządzania jakością jest stworzenie warunków pozwalających na produkowanie wyrobów i dostarczanie usług spełniających wymagania klientów.

11 Normalizacja - wprowadzenie Norma reguły, wzory, zasady dla wyrażenia jakości danego przedmiotu badań Cel normalizacji uzyskanie optymalnego w danych okolicznościach stopnia uporządkowania w określonej dziedzinie nauki, techniki lub gospodarki Podział norm ze względu na zasięg: 1. Międzynarodowe (ISO, FAO, WHO, IATA,UPU,...) 2. Regionalne (Unia Europejska, Panamerykańska Komisja w Ameryce, kraje arabskie, kraje afrykańskie, obszar Pacyfiku) 3. Krajowe 4. Branżowe 5. Zakładowe

12 Organizacje standaryzacyjne 1901 rok powstał pierwszy komitet normalizacyjny Committee of Standards w Wielkiej Brytanii, potem w 1917 Niemcy, USA 1926 rok pierwszy Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny w Szwajcarii International Standards Association ISA (20 członków) Paryż w 1946 przekształcenie ISA w Międzynarodową Organizację Normalizacyjną International Organization for Standardizaion ISO (obecnie 150 członków) Inne międzynarodowe jednostki standaryzacyjne (ds. wyżywnienia i rolnictwa, ds. zdrowia, ds. energii atomowej, ds. ruchu powietrznego, ds. metrologii, ds. chemii czystej i stosowanej, ds. usług pocztowych, ds. elektronicznej wymiany informacji)

13 Normalizacja w Unii Europejskiej zasada koegzystencji narodowych systemów standardów produkcji (szczegółowych norm i przepisów technicznych tworzonych przez narodowe instytucje normalizacyjne) dyrektywa 83/189/ECC w sprawie obligatoryjnej procedury notyfikowania informacji o normach i przepisach technicznych. zarządzanie procedurami normalizacyjnymi zostało powierzone trzem instytucjom: 1. Europejskiemu Komitetowi Normalizacji (CEN), 2. Europejskiemu Komitetowi Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC), 3. Europejskiemu Instytutowi Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). od 1985 roku nowe podejście do harmonizacji przepisów technicznych.

14 Normalizacja w Unii Europejskiej harmonizacja ustawodawcza została ograniczona do podstawowych wymagań odnoszących się do bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, ujętych w dyrektywach, które musi spełniać wyrób, o ile ma korzystać z prawa swobodnego przepływu w obrębie Wspólnoty zgodność wyrobu z dyrektywami daje możliwość oznakowania go znakiem CE zawarcie w dyrektywach nowego podejścia jedynie wymagań, natomiast szczegóły techniczne zawarte są w odpowiednich, zharmonizowanych normach europejskich EN, których stosowanie jest dobrowolne

15 Normalizacja w Unii Europejskiej Dokumenty normatywne Unii Europejskiej Dyrektywy nowego podejścia Normy europejskie Specyfikacje Przepisy techniczne

16 Normy jakości w Polsce Powstanie Komitetu Technicznego w 1923 roku Przekształcenie w PKN (Polski Komitet Normalizacyjny), następnie PKNMiJ (Polski Komitet Normalizacyjny, Miar i Jakości), w 1994 powołanie ponownie PKN Normy jakości: na zlecenie PKNMiJ powołała w 1991 roku Normalizacyjną Komisję Problemową nr 6 ds. Zapewnienia Jakości następnie w 1993 roku normy ISO 9000 zostały zaakceptowane w całości, przetłumaczone na język polski, i wydane przez PKNMiJ jako Polskie Normy PN-EN serii (pt. Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości wytyczne wyboru i stosowania ) wszystkim Polskim Normom, ustanowionym jako odpowiedniki norm europejskich nadawane jest oznaczenie PN-EN, np. PN-EN 9001:2001, PN-EN 45004:1998, PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

17 Normy systemów zarządzania normy tematyczne cz1 (jakość, środowisko, bihp) normy tematyczne cz2 (ryzyko w biznesie ochrona informacji, etyka, spawalnictwo,...) normy branżowe (wybrane przemysły: motoryzacyjny, medyczny, spożywczy...)

18 Normy systemów zarządzania Normy tematyczne ogólne cz.1 normy rodziny ISO 9000 ISO 9000 wytyczne i wymagania podstawowe ISO 100xx wytyczne i wymagania wspomagające (pomiary,...) normy rodziny ISO x wytyczne i wymagania podstawowe 140xx wytyczne i wymagania wspomagające norm dotyczące BHP Normy/wytyczne międzynarodowe (ILO-OSH 2001, OHSAS 18001) Normy krajowe (BS 8800, OSHA, AFS, DCO, PN - N 18001) normy dotyczące akredytacji Działanie laboratoriów ISO/IEC Działanie jednostek kontrolujących, certyfikacyjnych,... ISO 450xx

19 Normy systemów zarządzania Normy tematyczne ogólne cz.2 normy dotyczące spawalnictwa Wytyczne systemów w spawalnictwie EN 729 normy związane z personelem (odpowiedzialność społeczna) Etyka w biznesie SA 8800 normy dotyczące bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 17799; BS normy związane z zarządzaniem finansami Biznes Partner

20 Normy systemów zarządzania Normy branżowe normy w przemyśle spożywczym HACCP, a ISO Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkt Kontrolny GMP(dobra praktyka produkcyjna), GHP Dobra praktyka higieniczna) BRC, IFS wymagania sieci handlowych normy w przemyśle motoryzacyjnym QS 9000, a ISO/TS szczególne wymagania do stosowania ISO 9001 w produkcji w przemyśle motoryzacyjnym i produkcji części zamiennych normy w sektorze wojskowym wymagania NATO serii AQAP (20xx); zarządzanie konfiguracją CM wg ISO 10007; zarządzanie ryzykiem WSK wewnętrzny system kontroli (towary o znaczeniu strategicznym)

21 Normy systemów zarządzania Normy branżowe normy w przemyśle lotniczym AS/EN/JISQ 9100 Wymagania jakościowe dla przemysłu przestrzeni powietrznej normy w sektorze telekomunikacyjnym TL 9000 operatorzy i dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego (T 1160 i T 1180 specyfikacje sprzętu, oprogramowania, usług, mierników) normy w przemyśle medycznym ISO Wyroby medyczne systemy zarządzania jakością (w St. Zjednocznych FDA QSR)

22 Normy z rodziny ISO Ministerstwo Obrony w USA wprowadza normę Wymagania Programu Jakości" MIL-Q-9858, która obliguje dostawców dla armii, lotnictwa, marynarki do wdrożenia programu jakości zapewniającego spełnianie ustalonych wymagań we wszystkich fazach powstawania wyrobu 1968 NATO adoptuje ją z poprawkami jako AQAP Ministerstwo Obrony w WB adoptuje normę jako DEF/STAN British Standards Institute ustanawia pierwszą normę handlową BS Interntional Standards Organisation (ISO) adoptuje tę normę jako ISO Ustanowienie polskich norm PN-EN Interntional Standards Organisation nowelizuje normy ISO Znowelizowane normy PN-ISO Wprowadzane są nowe normy zorientowane na procesy ISO 9000:2000

23 Normy z rodziny ISO 9000

24 Normy z rodziny ISO 9000 obecnie ISO 9000 KONCEPCJA + DEFINICJE ISO 9001 WYMAGANIA ISO Systemy Zarządzania - koncepcja i terminologia ISO Systemy Zarządzania - wymagania ISO 9004 WYTYCZNE ISO AUDITY ISO Systemy Zarządzania - wytyczne ISO Wytyczne do auditowania Systemów Zarządzania ISO 110XX WYTYCZNE WSPOMAGAJĄCE ISO 110XX Wytyczne dotyczące dokumentacji, oprogramowania, pomiarów,...

25 Normy z rodziny ISO Koncepcja zrównoważonego rozwoju (1987 ONZ,1991 Karta) Rozwój systemów zarządzania jakością Audity finansowe i przeglądy środowiskowe ISO powołuje Grupę Doradczą ds. Środowiska Rozporządzenie Rady Europy 1836/93 (nowelizacja 761/2001) dotyczące zarządzania ekologicznego: Eco-Management and Audit Scheme (EMAS); norma brytyjska dot. zarządzania ekologicznego BS ISO wydaje normy serii ISO 14000;

26 Normy z rodziny ISO Organizacje Produkty i usługi Specyfikacje i wytyczne stosowania Auditowanie środowiskowe Ocena efektów działalności środowiskowej - pomiar CLA cykl życia produktu Etykietowanie I deklaracje środowiskowe

27 Normy z rodziny ISO ISO Environmental management systems Specification with guidance for use Systemy zarządzania środowiskowego Specyfikacja i wytyczne stosowania ISO Environmental management systems General guidelines on principles, systems and supporting techniques Systemy zarządzania środowiskowego Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających Podano wytyczne do opracowania wdrożenia EMS. Norma zaliczana do norm podstawowych obok normy ISO ISO Guidelines for quality andlor environmental management systems auditing Wytyczne auditowania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego ISO Environmental management Environmental assessment of sites and organization (EASO) Zarządzanie środowiskowe Ocena środowiskowa lokalizacji organizacji. ISO Guide 64 Guide for the inclusion of environmental aspects in product standards Wytyczne dotyczące włączania aspektów środowiskowych do norm wyrobu

28 Normy z rodziny ISO ISO Environmental management Environmental performance evaluation Guidelines Zarządzanie środowiskowe.ocena efektów działalności środowiskowej Wytyczne ISO/TR Environmental management Examples of environmental performance evaluation (EPE) Zarządzanie środowiskowe Przykłady ocena efektów działalności środowiskowej (EPE) ISO Environmental management Vocabulary Zarządzanie środowiskowe Terminy ISO/TR Information to assist forestry organizations in the use of environmental management system standards ISO and Materiał informacyjny, pomocny organizacjom zajmującym się gospodarką leśną, stosującym normy ISO i dotyczące systemów zarządzania środowiskowego ISO/TR Environmental management Integrating environmental aspect into product design development Zarządzenie środowiskowe Integracja aspektów środowiskowych w projektowaniu i rozwoju wyrobu

29 Normy z rodziny ISO ISO Environmental management Life cycle assessment Principles and framework Zarządzanie środowiskowe Ocena cyklu życia Zasady i struktura ISO Environmental management Life cycle assessment Goal and scope definition and inwentory analysis Zarządzanie środowiskowe Ocena cyklu życia Określenie celu i zakresu oraz analiza zbioru danych ISO Environmental management Life cycle assessment Life cycle impact assessment Zarządzanie środowiskowe Ocena cyklu życia Ocena wpływu cyklu życia ISO Environmental management Life cycle assessment Life cycle interpretation Zarządzanie środowiskowe Ocena cyklu życia Interpretacja cyklu życia ISO TR Environmental management Life cycle assessment Data documentation service Zarządzanie środowiskowe Ocena cyklu życia Format dokumentowania danych ISO TR Environmental management Life cycle assesment Examples of application of ISO to goal and scope definition and inventory analysis Zarządzanie środowiskowe Ocena cyklu życia Przykłady stosowania ISO do określenia celu i zakresu oraz analizy zbioru

30 Normy dotyczące akredytacji w 1987 roku podjęto prace w CEN i CENELEC dotyczące działalności jednostek wydających atesty i certyfikaty w 1989 pierwsze wydanie norm serii EN działanie jednostek kontrolujących, certyfikacyjnych, które zastępowane są już systemami ogólnoświatowymi ISO z serii oraz przewodnikami ISO/IEC podstawowe normy dotyczą: ISO Guide 61/EN akredytacja jednostek nadających akredytacje ISO Guide 65/EN dla jednostek ceryfikujących produkty ISO Guide 62/EN dla jednostek ceryfikujących systemy zarządzania ISO/IEC 17024; EN dla jednostek ceryfikujących personel

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE. Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002

II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE. Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 EWOLUCJA PODEJŚCIA EKOLOGICZNEGO W OCENIE JAKOŚCI WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH Maria BORKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

GENEZA I EWOLUCJA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Janusz Zymonik. janusz.zymonik@pwr.wroc.pl PIERWSZE NORMY SYSTEMOWE

GENEZA I EWOLUCJA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Janusz Zymonik. janusz.zymonik@pwr.wroc.pl PIERWSZE NORMY SYSTEMOWE GENEZA I EWOLUCJA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Zymonik Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Normalizacja zarządzania środowiskowego Teraźniejszo. niejszość. Anna Gruszka

Normalizacja zarządzania środowiskowego Teraźniejszo. niejszość. Anna Gruszka Normalizacja zarządzania środowiskowego Teraźniejszo niejszość i przyszłość Anna Gruszka Rodzina norm ISO 14000 wywodzi sięz zobowiązania ISO do wsparcia zrównoważonego rozwoju omawianego na Konferencji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Michał Klimek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce systemy zarzadzania jakością

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce systemy zarzadzania jakością Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce systemy zarzadzania jakością Normalizacja jest jednym z trzech filarów zrównoważonego rozwoju. Pozostałe dwa filary to metrologia i ocena zgodności. Kryzys

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum WdroŜeń Czystszej Produkcji Zarządzanie środowiskowe zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 Wprowadzenie Coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania w logistyce

Zintegrowane systemy zarządzania w logistyce ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 167 178 Zintegrowane systemy zarządzania w logistyce Józef Frąś, Paweł Romanow, Adam Koliński

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 Jerzy M. ŚCIERSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania NOWELIZACJA NORMY ISO 9001 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM

CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM Czy wiesz co oznaczają skróty takie jak AQAP lub ISO / TS 16949? Przeczytaj poniŝszy artykuł wyjaśniający czego jaka norma / standard dotyczy. ISO 9000 O popularności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DEFINICJE JAKOŚCI Jakość to... "...pewien stopień doskonałości." (Platon) "...stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu

Bardziej szczegółowo

COPYRIGHT 2002 Artur Maciaszczyk tel 0602 375 325 1

COPYRIGHT 2002 Artur Maciaszczyk tel 0602 375 325 1 NORMY ISO 9000 COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel 0602 375 325 1 NORMY SERII ISO 9000 GENEZ 1959 Ministerstwo Obrony w US wprowadza normę Wymagania Programu Jakości" MIL-Q-9858, która obliguje dostawców

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne bezpieczeństwa i jakości żywności

Aspekty prawne bezpieczeństwa i jakości żywności Agata Kielesińska 1 Politechnika Częstochowska Aspekty prawne bezpieczeństwa i jakości żywności Wprowadzenie Przemysł spożywczy Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com 12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny 5-2007 Zeszyt 5 (23) DWUMIESIĘCZNK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W NORMACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

ZMIANY W NORMACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZMIANY W NORMACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ANNA GRUSZKA III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zmiany w normach dotyczących zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Monika STOMA Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę, aspekty i znaczenie bezpieczeństwa żywności na współczesnym globalnym rynku oraz obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo