Polityka rachunkowości jako fundament zarządzania wiedzą o położeniu ekonomicznym jednostki sporządzającej bilans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka rachunkowości jako fundament zarządzania wiedzą o położeniu ekonomicznym jednostki sporządzającej bilans"

Transkrypt

1 Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą ; Perechuda K., Sobińska M., [red.], Diffin, Warszawa, 2008 Polityka rachunkowości jako fundament zarządzania wiedzą o położeniu ekonomicznym jednostki sporządzającej bilans Tadeusz Gospodarek Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ul. 1 Maja 131; Wałbrzych Streszczenie W pracy przedstawiono ustawowy dokument polityka rachunkowości jako nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie wiedzą o położeniu ekonomicznym jednostki sporządzającej bilans. Zarządzanie wiedzą finansową oparto o czterowarstwowy układ logiczny procesu wymiany informacji w sieci: front office, middle office, back office i virtual office. Uzyskano nieredundancyjny podział informacji generowanej przez implementację polityki rachunkowości na warstwy logiczne. Pokazano relacje informacji źródłowej i wysoko przetworzonej jako wynik działania zasad rozbudowanej polityki rachunkowości oraz relacyjne zależności pomiędzy strategią rozwoju, strategią informatyzacji, opisem zasobów i procesów, a polityką rachunkowości. Wskazano na optymalny kształt dokumentu i jego relację ze zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie. W konkluzji stwierdzono, że polityka rachunkowości w formie prezentowanej może być traktowana jako jeden z fundamentów zarządzania wiedzą ekonomiczną. Wstęp Technologia informatyczna zawsze wyprzedza otaczającą nas rzeczywistość prawną i normatywną. Dotyczy to zwłaszcza zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście stosowania zintegrowanych systemów. Postęp technologii przetwarzania informacji ucieka ekspotencjalnie, podczas gdy regulacje prawne z trudem mogą nadążyć za wzrostem liniowym. Powstaje zatem ogromna luka ograniczająca rozwój ekonomiczny, a próby nadganiania zapóźnień ustawodawstwa, zwłaszcza rozporządzeń prawa wykonawczego, przypominają patchwork, w którym dziurę w łacie łata się kolejną łatą z poważnym przetarciem. Na szczęście systemy informatyczne są dzisiaj wyposażane w znaczący udział inteligentnych modułów opcji wyboru oraz definiowalnych sterowników, powodujących ich pożądaną elastyczność oraz odporność tak na zmiany zewnętrzne, jak i wewnętrzne uwarunkowania ich funkcjonowania. Problem nadrzędny desynchronizacji w czasie uregulowań de-jure oraz standardów technologicznych de-facto jednak pozostaje i znaczna część konserwacji systemów przetwarzania informacji ekonomicznej związana jest z uaktualnieniem do kolejnych wynalazków prawnych. 1

2 Polityka rachunkowości Wychodząc z założenia, że w dzisiejszym zarządzaniu położeniem ekonomicznym przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie ma sprawny system wymiany informacji finansowej, temu właśnie zagadnieniu należy poświęcić szczególną uwagę. Jest on zawsze uwarunkowany standardami de-jure, wynikającymi z przepisów prawa gospodarczego, podatkowego, obrotu informacją, itp., a z drugiej strony standaryzacją de-facto protokołów oraz rozwiązań technologicznych informatyki. Większość opracowań, dotyczących zagadnienia zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie, dotyczy procesów technologicznych oraz ich dopasowania do potrzeb danego podmiotu oraz profilu produkcji hardware oraz software. Mało jest natomiast informacji na temat globalnych założeń, związanych z wykorzystaniem standardów de-jure, kierunkujących optymalizację obiegów informacji i wskazujących pożądane kierunki zmian prawa gospodarczego. W tym kontekście jednym z ważniejszych przepisów jest Ustawa o rachunkowości 1, która określa polskie standardy przetwarzania informacji finansowej. W art. 3 ust. 1 pkt 11 wspomnianej ustawy zdefiniowano zasady (politykę) rachunkowości, jako wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone prawem, w tym także określone w MSR 2, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Nie narzuca to jednak ani określonego wzorca dokumentu, ani szczegółów opisów procedur i szablonów księgowania. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka zasadniczych aspektów zarządzania informacją o finansach. 1. Czy przetwarzać je w sposób scentralizowany, czy rozproszony? 2. Czy redundancja informacji pomiędzy księgami pomocniczymi, a księgą główną jest uzasadniona? 3. Czy wszystkie dane raportujące powinny być przygotowane w podsystemie FK? 4. Czy polityka rachunkowości dotyczyć powinna wyłącznie działania ex-post? 5. Czy polityka rachunkowości jest elementem zarządzania wiedzą? W opisie dokumentacji zasad polityki rachunkowości większości firm dominuje jeden element - wykaz kont syntetycznych. Stanowi on najważniejszą i bezwzględnie konieczną konstrukcję szkieletową każdego systemu rachunkowości, ale nie mówi nic o zarządzaniu informacją finansową lub ekonomiczną. Od jego jakości zależy wprawdzie w dużym stopniu funkcjonowanie w jednostce całego mechanizmu finansowego, ale nie da się na tej podstawie ustalić żadnych procesów wymiany informacji oraz układu kaskadowego jej przetwarzania. Jest to zaledwie jeden fragment wymagany dla zdefiniowania sprawozdań określonych ustawą albo standardami MSSF 3. Idąc w głąb systemu rachunkowości firmy i docierając do jego modułów, stanowiących najczęściej księgi pomocnicze, które tworzą skomplikowaną sieć powiązań systemowych z księgą główną, stwierdza się, że jakość opisów tych członów gwałtownie maleje lub nie istnieje wcale. W krańcowych przypadkach nie ma w ogóle zarządzenia ustalającego plan kont jednostki wraz z uzupełniającymi dyspozycjami organizacyjnymi, a księgowość działa w oparciu o tradycję i kwalifikacje księgowego. Co więcej, redundancje danych ekonomicznych w księgach pomocniczych i księdze głównej stanowią niemal zjawisko codzienne. Skutkuje to zawsze obniżeniem wydolności systemów księgowych. 1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U ; z późniejszymi zmianami. 2 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 3 Międzynarodowe Standardy Sprawozdań Finansowych. 2

3 Z punktu widzenia wymogów prawa, określonych przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości, dokumentację stosowanego systemu rachunkowości można oceniać tylko na podstawie bardzo ogólnych kryteriów, stwierdzając, czy rodzaje wymaganej przepisami dokumentacji istnieją - czy nie. Sformułowania ustawowych wymagań są tak złożone i wieloelementowe, że dopuszczają pełną dowolność opisu faktycznego stanu zawartego w dokumentacji systemu rachunkowości. Tymczasem dla wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza prowadzących księgowość i zarządzających przedsiębiorstwem, istnieje realna potrzeba określenia przyjętych zasad powstawania wyniku ekonomicznego i dystrybucji wiedzy na ten temat w strukturze decyzyjnej i operacyjnej jednostki, tak w warstwie merytorycznej, tj. stosowanych zasad wyceny, jak i technicznej, czyli sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zwłaszcza przy użyciu komputera, zwłaszcza gdy księgi pomocnicze są niezależne od programu finansowo-księgowego (np. program kadry-płace lub sprzedaż). Można postawić tezę, że dobrze skonstruowany dokument o nazwie polityka rachunkowości, nie powinien służyć jedynie wypełnieniu postanowień ustawy, ale powinien stanowić podstawę szkieletu zarządzania wiedzą ekonomiczną w przedsiębiorstwie, to jest: Opisania procesów biznesowych i ich dokumentowania. Zdefiniowania obiegu dokumentów księgowych w strukturze firmy. Podziału rachunkowości na spójne bloki logiczne (księgi pomocnicze). Opracowania zoptymalizowanego planu kont. Opracowania algorytmów dla tworzenia sprawozdań finansowych. Opisania systemu przetwarzania danych rachunkowości. Opracowania procedur ISO dla księgowości. Opracowania systemu księgowości ex-ante i budżetowania. Zdefiniowania relacji wymiany danych w systemie informatycznym. Uniezależnienia się od stosowanego systemu FK. Opracowania zasad bezpieczeństwa i ochrony danych. Opracowania prezentacji zewnętrznej wyników ekonomicznych. Powyższe wskazuje na fundamentalną rolę dobrego dokumentu polityka rachunkowości w procesie zarządzania firmą w nowoczesnym ujęciu procesowym. Oznacza to jednocześnie, że stworzenie takiego dokumentu jest procesem długotrwałym i wymaga zaangażowania się w jego tworzenie zespołu, który przygotuje odpowiednie informacje źródłowe dla redakcji ostatecznej. Decydując się na stworzenie w swojej firmie lub organizacji rozbudowanego dokumentu polityka rachunkowości, opisującego procesy biznesowe i pełne obiegi informacji, zarząd zyskuje: Zdefiniowane procedury dla wdrożenia dowolnego systemu informatycznego. Automatyzację procesu księgowania i konsolidacji danych. Szybki dostęp do informacji zarządczych i sprawozdań finansowych. Strukturę planu kont i rozksięgowań dla budżetu oraz raportów zarządczych. Ograniczenie czasu kontroli skarbowych i badania bilansu. Opis proceduralny dla stanowisk pracy oraz procesów biznesowych. Skrócenie wdrożenia lub optymalizacji zintegrowanego systemu księgowości. Lepsze zrozumienie struktury powstawania wyniku i jego kontroli bieżącej. Skalowalność i elastyczność dla systemów informatycznych. Możliwość łatwego przejścia do standardów międzynarodowych MSR oraz MSSF. Oczywistym jest, że tak określona polityka rachunkowości staje się wartościowym narzędziem zarządzania strategicznego oraz planowania. Ustala ona standardy przepływu 3

4 wiedzy o położeniu finansowym jednostki, definiuje formaty sprawozdań oraz wymiany danych między podsystemami informatycznymi. Model warstwowy zarządzania informacją finansową. Model organizacji biznesowej wyróżnia aktualnie cztery zasadnicze warstwy kompetencji, dla których tworzone są wewnętrzne standardy zarządzania informacją. Układ taki pozwala w sposób logiczny oddzielić zadania oraz metody obliczeniowe, stosowane w systemach zintegrowanych. Możliwe staje się wówczas opracowanie workflow dla każdej warstwy osobno i wprowadzenie modelu podejmowania decyzji przy udziale warstw [Zomerdijk 2005]. Schemat warstwowy wymiany informacji dla autoryzowanej stacji obsługi samochodów przedstawiono na rys. 1. Dla każdej warstwy polityka rachunkowości wnosi swój wkład informacyjny. W tym kontekście wyróżniamy następujące warstwy logiczne: Front Office [Huston J. 2000, Abbott P. 1999], Działy odpowiedzialne za oddziaływanie z otoczeniem zewnętrznym (klient, kontrahent, prezentacja na zewnątrz). Dla niej polityka rachunkowości określa relacje klient przedsiębiorstwo dokument. Tu również powstaje układ ksiąg pomocniczych oraz raportów operacyjnych, związanych z zarządzaniem poziomu średniego. Oprogramowaniem charakterystycznym dla tej warstwy jest CRM, który musi być zasilany on-line informacjami z bazy kontrahentów oraz finansowo-księgowej. Stąd rola polityki rachunkowości dla tej warstwy związana jest z organizacją dostępu do przetworzonych danych o płatnościach, transakcjach oraz konsolidacji wyników, pochodzących z warstwy middle-office. Z tym wiążą się: Obiegi dokumentów finansowych dla każdego procesu front-office. Raporty operacyjne. Procedury kontrolne ksiąg pomocniczych działów front-office. Procedury kontrolne procesów biznesowych działu. Procedury zabezpieczenia danych działu. Informacje wymieniane z Back Office. Informacje wymieniane z Virtual Office. Informacje wymieniane z Middle Office. Formaty prezentacji danych (raporty, formularze) Interfejsy użytkownika (formularze, bazy danych) Protokoły warstwy sieciowej LAN/WAN Algorytmy aplikacji wykorzystywanych przez front-office. Middle Office [Duffy D.J. 2004] Tu realizują się algorytmy obliczeniowe, raporty, sprawozdania operacyjne oraz hurtownia danych. W tej warstwie działa wspomaganie informatyczne rachunkowości. Tu polityka rachunkowości ma największe zastosowanie prakyczne, określając zasady przetwarzania informacji oraz algorytmy użytecznych raportów. Dział ten pozostaje w ścisłej relacji z Front Office oraz Back Office, zasilając go narzędziami przetwarzania danych oraz modułami typu agent inteligentny, np.: Opis procesów realizowanych w organizacji. Metryki dokumentów stosowanych w organizacji. Procedury obiegów informacji finansowej w organizacji. Karty raportów finansowych. Opis księgi głównej. 4

5 Opis ksiąg pomocniczych. Opis algorytmów i zależności w systemie zintegrowanym. Opis procedur księgowych. Plan dekretów dla dokumentów. Opis konsolidacji danych do formy hurtowni danych. Algorytmy w obrębie ksiąg rachunkowych Algorytmy wymiany informacji między modułami Algorytmy systemów raportujących Opis ochrony danych osobowych Opis ochrony danych księgowych Opis ochrony danych poufnych Hurtownia danych do sprawozdań Interfejsy użytkownika Arkusze sprawozdań ekonomicznych Opis funkcjonalny systemu zintegrowanego Back Office [King M.J 2003] Warstwa podejmowania decyzji i zatwierdzania danych przetworzonych przez Front Office. Tu powstają archiwa danych oraz raporty ex-ante do realizacji przez Front Office. Tu zapisywane są transakcje, dane księgowe oraz wszelkie informacje o zasobach. Warstwa pozostaje w ścisłej relacji z Middle Office, który dostarcza jej narzędzi rachunkowych oraz metod. W tym miejscu polityka rachunkowości określa zasady powstania wyniku finansowego, archiwizacji danych oraz weryfikacje raportów dla zarządu. Informacja zatwierdzana przez Back Office staje się podstawą podejmowania decyzji przez zarząd lub dyrektoriat. Składają się na to: Procedury zatwierdzania dokumentów. Procedury konsolidacji dokumentów źródłowych. Zasady kontroli spójności danych. Zasady kontroli rzetelności zapisów. Zasady kontroli poprawności danych. Procedury weryfikacji informacji. Kadry-płace i ich dokumentacja. Ewidencje zasobów trwałych i niematerialnych. Produkcja i jej dokumentacja. Rozrachunki wszelkiego typu. Bilans i jego kontrola. Deklaracje podatkowe. Deklaracje ZUS. Sprawozdania zewnętrzne (GUS). Procedury weryfikacji raportów skonsolidowanych. Procedury zamknięcia i otwarcia ksiąg. Budżet i jego kontrola. Wynik finansowy i jego definicja. Exchange Office (Virtual Office) [Dennis A. 1997] Warstwa Extranet, public relations oraz ebiznesu firmy, która wykorzystuje przede wszystkim Internet z jego standardami oraz protokołami poziomu najwyższego modelu OSI 4. W przypadku tej warstwy logicznej, polityka rachunkowości powinna określić sposób konsolidacji wyników procesów 4 Open System Interconnection ISO model siedmiowarstwowy funkcjonowania sieci komputerowej. 5

6 wirtualnych, znajdujących swoje odzwierciedlenie w warstwie Back Office, jak również zasady dokumentowania zdarzeń ebiznesowych. Tu również konieczne są procedury dostępności danych finansowych, do upublicznienia, a zatem: Dane wymieniane z warstwą Front Office Dane wymieniane z warstwą Back Office Dane pobierane z Internet/Intranet Dane eksportowane do Internet/Intranet Protokoły sieciowe WAN Protokoły sieciowe LAN Interfejs użytkownika zdalnego Interfejs administratora VPN Interfejs administratora danych Powyższy podział wskazuje na znaczące zapotrzebowanie poszczególnych warstw zarządzania wiedzą finansową na informacje z zakresu organizacji i funkcjonowania procesów księgowych w jednostce podlegającej ustawie o rachunkowości. Rzetelna polityka rachunkowości powinna dostarczyć do sieci w formie on-line (helpdesk, Tagi inteligentne, procedury i schematy) wiedzy na postawione wyżej kwestie. Osobną kwestią staje się relacja polityki rachunkowości do innych dokumentów dotyczących strategii i planowania. To odniesienie ma szczególne znaczenie w przypadku opisu procesów oraz zasobów, ponieważ wszystkie dokumenty muszą bazować na spójnej bazie danych źródłowych. Różnią się jedynie sposobem przetworzenia i poziomem abstrakcji. Na rys. 2 przedstawiono model relacji polityki rachunkowości na przykładzie Teatru Polskiego we Wrocławiu. 6

7 Rys. 1 Schemat warstw wymiany informacji w sieci firmy typu autoryzowana stacja obsługi samochodów [Gospodarek 2006] 7

8 Rys. 2 Miejsce polityki rachunkowości w systemie planowania strategicznego i oceny położenia finansowego na przykładzie Teatru Polskiego we Wrocławiu [Gospodarek 2007] 8

9 Rys. 3 Polityka rachunkowości w odniesieniu do warstw zarządzania wiedzą (opracowanie własne) 9

10 Dokumenty źródłowe W przedsiębiorstwach tworzone są różnego typu dokumenty analityczne oraz planistyczne krótkiego i średniego horyzontu czasowego. Wiele tych danych można sprzęgnąć klamrą w polityce rachunkowości. Na rys. 3 pokazano schematycznie relację pomiędzy tematyką merytoryczną dokumentu, a warstwą biznesową. Wskazuje on na bardzo istotną rolę opisu procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Jest to opis, który stanowi wiedzę uniwersalną, wykorzystywaną w każdym, innym dokumencie. W zasadzie opis ten powinien wynikać z procedury jakości np. ISO, w którym w formie schematycznej zostaje on przedstawiony w różnych aspektach, prowadzących do jego informatyzacji. W polityce rachunkowości opis procesu zyskuje dodatkowe informacje, wynikające z dokumentowania każdego zdarzenia gospodarczego za pomocą dokumentów finansowo-księgowych. To prowadzi do kolejnego uogólnienia spojrzenia na rachunkowość: Informacja o stanie finansowym przedsiębiorstwa wynika wprost z ewidencji dokumentów źródłowych, a dane skonsolidowane w formie zestawienia obrotów i sald na kontach księgowych stanowią jedynie formę pomocniczą określonej hurtowni danych, mogącej pozostawać w redundancji z danym źródłowymi, zgromadzonymi w zbiorach ksiąg pomocniczych. Takie rozumienie rachunkowości oznacza konieczność ewidencji dokumentów źródłowych, np. faktura, polecenie przelewu, kasa wypłaci, wydanie zewnętrzne, itp. Oznacza to również, że reprezentacja księgowa każdego dokumentu w formie obrotów i sald na kontach księgi głównej, wymaga transferu dokumentu oryginalnego w formacie nadającym się do dekretacji z miejsca jego emisji do bazy danych transakcyjnych systemu finansowoksięgowego. To generuje automatycznie powstanie dokumentów pochodnych, które mogą mieć charakter dokumentu źródłowego, np. wyciąg bankowy (jako zestawienie przelewów i dyspozycji na rachunku bankowym), albo raport sprzedaży z kasy fiskalnej jako zestawienie pojedynczych transakcji sprzedaży, a system może się nimi posługiwać na równi z dokumentami źródłowymi. Jak będzie to realizowane w konkretnym przypadku, decyduje polityka rachunkowości w części dotyczącej organizacji ksiąg rachunkowych. Dokumenty mogą być sprzężone z innymi w formie relacji jeden do jednego albo jeden do wielu, np. do jednej faktury można przyporządkować wiele płatności lub wiele wydań z magazynu. Odwrotnie, do jednego dokumentu WZ można przyporządkować wiele faktur. Relacje te są określane przez procesy i powinny być zdefiniowane. Z powyższych rozważań wynika kolejny, bardzo istotny aspekt polityki rachunkowości: Polityka rachunkowości powinna zawierać metryki dokumentów źródłowych oraz karty dokumentów pochodnych, równoważne źródłowym. Wprowadzenie takiego opisu dokumentu pozwala w sposób jednoznaczny wprowadzić go do systemu obiegu informacji w dowolnej organizacji biznesowej, umożliwiając wykorzystanie go w dowolnym punkcie przetwarzania informacji ekonomicznej. Przykładową metrykę dokumentu faktury sprzedaży samochodu przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1 Metryka dokumentu faktura VAT sprzedaży samochodu (na podstawie [Gospodarek 2006]) Firma Nazwa Karta dokumentu źródłowego Faktura sprzedaży samochód nowy, osobowy Polityka Rachunkowości Kod FAONPL Numeracja główna Kolejne cyfry od nr 1 w każdym, nowym roku Rok wystawienia YYYY Kod miejsca wystawienia N = Wrocław 10

11 ON = osobowe nowe Kod magazynu Kod typu sprzedaży Brak W-w Kod nazwy FA Pełny numer dokumentu ON/X+1/YYYY Kod kontrahenta XXXXX Rodzaj kontrahenta Brak Data wystawienia DD/MM/YYYY Data sprzedaży DD/MM/YYYY Data płatności DD/MM/YYYY Data w rejestrze VAT DD/MM/YYYY P/xxxx/xx/inicjały Umowa kredytowa wystawiającego/yyyy Informacje dodatkowe w główce Sposób płatności Nr dokumentu FA VAT Opis (przelew) zaliczka Dane na pozycjach Lp Brak Nie dotyczy Kod towaru C13 Kod kartoteki magazynowej 13 znaków Nazwa towaru C40 40 znaków alfanumerycznych j.miary C3 Kod trzyznakowy wybierany z listy (szt.) PKWiU Brak Kod 6 znakowy np Z Stawka VAT C3 Kod 3 znakowy np. 22% lub ZWL lub 0% Cena netto N12.2 Numeryczna w postaci zmiennoprzecinkowej Kwota netto N12.2 Numeryczna w postaci zmiennoprzecinkowej Informacje dodatkowe na pozycjach Marka Nr podwozia Rok produkcji Sztuk Ładowność Masa własna Kolor Dane o rozksięgowaniu Typ Nr silnika Pojemn. Silnika Nr. Komisyjny Dop. Masa całkowita Ilość osób Rodzaj paliwa Konto WN MA Kontrahent - należność (brutto) Koszt dodatków Wz dodatki, bonusy, Zaliczka netto Przychód netto 200-x-xxxxx-x 731-x-A-x-x (731 przychód/koszt ze sprzedaży samochodu) 1/2/3 oddział (wroc/op/jg) A/B/C/ES/M/G/8* klasa samochodu. 9 - koszty 1 przychód / 2- wz 3 pozostałe przychody 1 przychod ze sprzedazy pojazdu 2 dodatki a-1-2 WZ 843-x-x-xxxxx 731-x-A-x-x (podziałł, usługi, bonusy) 731-x-A-x-x Akcyza 731-x-A-x-x Wz samochód 731-x-A-y-x VAT Dane do konsolidacji i sprawozdań Program handlowy Program raportujący Raport sprzedaży Rejestr VAT Program FK Transfer do FK pojedynczo XML Program transferu 11

12 Podlega konsolidacji Rozrachunki z kontrahentem Sprzedaż osobowych Sprzedaż samochodów Sprzedaż towarów ogółem Płatności Dokumenty zapłaty Raporty operacyjne Raport skonsolidowany Wynik finansowy Dokumenty Wynik operacyjny działu Program handlowy Program FK Tak przetworzona informacja umożliwia stworzenie hurtowni danych ekonomicznych, umożliwiającej dalszą konsolidację i precyzyjne ustalenie pożądanych raportów finansowych oraz skonsolidowanych. Możliwe jest wówczas opracowanie protokołu wymiany danych pomiędzy modułami systemu zintegrowanego oraz praca grupowa w sieci. Z opisu procedury księgowania dokumentu oraz podanego schematu rozksięgowań uzyskuje się łatwo reprezentację księgową na planie kont systemu księgi głównej. To z kolei umożliwia automatyzację procesu księgowania z chwilą wystawienia dokumentu w podsystemie, prowadząc system przetwarzania informacji do poziomu czasu rzeczywistego, a w najgorszym przypadku do poziomu quasi-online. Raporty i deklaracje Kolejnym zagadnieniem nowoczesnego dokumentu polityka rachunkowości jest opis algorytmów konsolidacji informacji źródłowej oraz wymiana danych przetworzonych. Dana organizacja biznesowa może posiadać strukturę wielooddziałową lub rozproszoną i konieczne jest ustalenie zasad wymiany informacji oraz jej scalanie do poziomu użytecznych raportów oraz przekrojów analitycznych. Bazując na opisanej wcześniej karcie dokumentu źródłowego, należy wprowadzić podobne karty dla raportów generowanych w systemie. Raporty te muszą charakteryzować się przepływem informacji dwustronnym, realizując zasadę od ogółu do szczegółu. Oznacza to, że każdy kolejny poziom uogólnienia danych ekonomicznych zawiera informacje o danych niższego poziomu, z którego informacja pochodzi. Takie ułożenie systemu sprawozdawczości finansowej oraz operacyjnej umożliwia określenie w trybie on-line zagrożeń oraz punktów problemowych w dowolnym procesie. Jest to najbardziej istotne zagadnienie zarządzania wiedzą o stanie finansowym oraz przebiegu procesów. Najważniejszą cechą raportów finansowych jest ich wiarygodność oraz aktualność. Dotyczy to zwłaszcza deklaracji podatkowych oraz raportów skonsolidowanych. Ustawa o rachunkowości definiuje de-jure postać formalną wymaganych sprawozdań finansowych, które muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w opisach, algorytmach oraz organizacji wymiany danych źródłowych oraz przetworzonych. Polityka rachunkowości w tym względzie umożliwia łatwą adaptację standardów międzynarodowych rachunkowości MSR oraz wdrożenie międzynarodowych standardów sprawozdań finansowych MSSF. Niezależnie od tego istnieją liczne raporty korporacyjne lub sieciowe, służące porównaniom efektywności działania w sieci np. franchisingowej (sieć dealerów danej marki samochodowej). Do ich wykonania w trybie miesięcznym konieczne jest specjalne ustawienie polityki rachunkowości, wiążące się ze specyficznym obiegiem informacji oraz jej przetwarzaniem. Dla przykładu w sieci Daimler-Chrysler obowiązuje zasada generowania skonsolidowanego raportu GBMS wyłącznie z systemu FK. Wadą jest ogromna redundancja danych źródłowych w module finansowym FK systemu zintegrowanego oraz bardzo pracochłonne ustawienie szablonów księgowania (plan kont liczy około dziesięciu tysięcy pozycji). Zaletą jest uzyskanie standardu sprawozdania przez dowolny podmiot sieci, nawet nie posiadający zintegrowanych systemów wspomagających sprzedaż lub stosujących inne formy rozliczeń ekonomicznych, niż korporacja. 12

13 Podsumowanie Polityka rachunkowości wraz z dokumentami: strategia rozwoju, zbiór procedur zarządzania jakością, zakładowy układ zasobów stanowi komplementarny układ dokumentów zarządzania wiedzą o położeniu finansowym. Wdrożenie polityki rachunkowości w opisanej postaci stanowi podstawę optymalizacji zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie oraz porządkuje zarządzanie wiedzą ekonomiczną. Na dzień dzisiejszy polityka rachunkowości nie jest wykorzystywana przez przedsiębiorstwa w szerszym zakresie, a jej relacja z systemem informatycznym nie zawsze jest określona. Sytuacja będzie się jednak zmieniać z czasem, ponieważ standaryzacja systemów wspomagających zarządzanie została daleko posunięta, istnieje dążność do stosowania procedur MSR oraz MSSF, a technologia informatyczna jest coraz bardziej transparentna dla społeczeństwa. Optymalną sytuacją jest pełna integracja polityki rachunkowości i systemu wspomagającego zarządzanie, przy czym relacja ta powinna być zwrotna od polityki do konstrukcji systemu, a nie odwrotnie, co często obserwuje się, kupując gotowy produkt z półki. Nadrzędność dokumentu z zakresu zarządzania wiedzą, jakim jest polityka rachunkowości, ma w tej kwestii znaczenie fundamentalne. Literatura: 1. Abbott P., Lewry S.; Front Office: Procedures, Social Skills and Management; Butterworth-Heinemann/Elsevier Science 2nd Ed. Oxford 1999; ISBN Cebrowska T., "Polityka rachunkowości - nowe określenie w prawie bilansowym"; Prace Naukowe AE Wrocław, (2000) nr Dennis A., "Creating a Virtual Office: Ten Case Studies for Cpa Firms", American Institute of Certified Public Account (1997), ISBN-13: Duffy D.J., Domain Architectures: Models and Architectures for UML Applications; J. Wiley&Sons Inc. New Jersey (2004); ISBN: Gospodarek T. - "Platforma cyfrowa Teatru Polskiego we Wrocławiu. Strategia informatyzacji" Instytut Funduszy Europejskich Wrocław w opracowaniu. 6. Gospodarek T. - "Polityka rachunkowości - Mercedes ASO" Instytut Funduszy Europejskich - Wrocław Huston J., Baker S., Principles of Front Office Operations; Continuum Publisher Co., London ; New York 2000; ISBN King M. J., "Back Office and Beyond: A Guide to Procedures, Settlements and Risk in Financial Markets", Harriman House Publishing; 2Rev Ed edition (2003) ISBN X 9. Rachunkowość finansowa i podatkowa, Cebrowska T. red., PWN Warszawa 2005, ISBN Zijden van der S.; Goedvolk H., Rijsenbrij D.; Architecture: Enabling Business and it Alignment in Information System Development, 11. Zomerdijk L. G.; Design Decisions in the Front Office - Back Office Issue. A Study of Trade-offs in the Financial Services Sector; Labyrinth Publications; 2005 Ridderkerk NL; ISBN (Dissertations of the Groningen University). 12. Zysnarska A., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych, w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych, ODDK, Gdańsk, 2006 ISBN:

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji!

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji! tel.71 341 73 70 fax.71 344 55 28 Wreszcie na rynku pojawił się produkt dedykowany Jednostkom Sportu i Rekreacji, zapewniający kompleksową obsługę całej organizacji. Płace - Kadry - moduł uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG

Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG załącznik nr 8 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG Marzec 2011 r. Uwaga: Niniejsza dokumentacja

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL)

FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL) FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL) KONFIGURACJA STAWEK PODATKU NALEŻNEGO DLA KSIĘGOWANIA ZALICZEK TWORZENIE FAKTUR ZALICZKOWYCH (FAFZ) ZASADA KSIĘGOWANIA PRZY ROZLICZANIU FAKTUR

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Opis procedur księgowych

Opis procedur księgowych Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania 20-05-2015 Opis procedur księgowych Opracowanie Sprawdzenie Zatwierdzenie Stanowisko Kierownik Działu ds. Ewidencji Księgowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-043/08/00

Bardziej szczegółowo

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1.

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. 2013 Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. Dokument opisujący podstawową funkcjonalność którą udało się zrealizować w module Projekty budowlane do systemu enov. Przygotował: Piotr Maj Alt One 2013-06-01

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Polityka Rachunkowości 1. Księgowość Optivum Opis Systemu Przetwarzania Danych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Roman Nowak. Droga do CUW

Roman Nowak. Droga do CUW Roman Nowak Droga do CUW Historia 1951 Firma została założona w1951 roku, aby świadczyć usługi obliczeniowe dla sektora wydobywczego, należy więc do grona najstarszych i najbardziej doświadczonych polskich

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-6.7.1521.2012 Kielce, dnia 30 marca 2012 r. Pan Tomasz Galant Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki Al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo