Regulamin Hurtowni Grajewscy Spółka Jawna w Świebodzicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Hurtowni Grajewscy Spółka Jawna w Świebodzicach"

Transkrypt

1 Regulamin Hurtowni Grajewscy Spółka Jawna w Świebodzicach Firma Grajewscy Spółka Jawna została stworzona z myślą o kompleksowym zaopatrzeniu kwiaciarni. Pragnąc stworzyć najlepszą ofertę, stała się bezpośrednim importerem kwiatów i dodatków. Oferta firmy została skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu kwiatami i roślinami oraz artykułami przemysłowymi. W celu podniesienia komfortu zakupów oraz zwiększenia atrakcyjności szerokiego asortymentu oferowanych towarów został opracowany Regulamin Hurtowni Grajewscy Spółka Jawna. Jego zadaniem jest stworzenie jak najlepszych warunków dla hurtowego handlu artykułami ogrodniczymi oraz akcesoriami kwiaciarskimi. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży oraz przyznawania i użytkowania kart klienta w hurtowni prowadzonej przez firmę Grajewscy Spółka Jawna z siedziba w Świebodzicach. 2. Firma Grajewscy Sp. Jawna współpracuje wyłącznie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. II. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: a. Czasowa Karta Klienta karta wydawana przez Hurtownię po rejestracji Klienta o ile nie spełnia warunków uprawniających do uzyskania Stałej Karty Klienta, wydawana na czas w niej wskazany, bez możliwości wznowienia jej bez zgody Wspólników Hurtowni b. Dokumenty dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin i artykułów przemysłowych (PKD; Z, 47.1 i 47.2), potwierdzających nadanie nadania numeru NIP i REGON oraz numer KRS jeżeli jest nadany; c. Formularz rejestracyjny formularz, na którym Klient zgłasza zamiar uzyskania statusu stałego klienta Hurtowni i dokonywania stałych zakupów; dostępny na terenie Hurtowni lub na stronie internetowej pod adresem wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; d. Formularz zmiany danych osobowych formularz na którym Klient zgłasza konieczność zmiany danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym dostępny na terenie Hurtowni lub na stronie internetowej pod adresem ;wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; e. Hurtownia firma Grajewscy Spółka Jawna z siedzibą w Świebodzicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem , REGON: ; f. Klient pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kwiatów ciętych i doniczkowych, roślin, nasion, artykułów ogrodniczych i dekoracyjnych, która została zarejestrowana przez Hurtownię na podstawie Formularza rejestracyjnego w bazie danych klientów; g. Konto Klienta indywidualne konto utworzone przez Hurtownię dla każdego zarejestrowanego Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem, na którym rejestrowane są informacje dotyczące danych osobowych Klienta oraz dane o wygenerowanym przez Klienta obrocie; 1

2 h. Numer karty indywidualny numer identyfikacyjny umieszczony na Czasowej Karcie Klienta oraz na Stałej Karcie Klienta, który pozwala na zweryfikowanie wygenerowanego przez Klienta obrotu; i. Obrót wartość wszystkich zakupów dokonanych przez Klienta w Hurtowni zarejestrowana na jego indywidualnym koncie klienta; j. Rabat bezpośredni rabat przyznawany Klientom polegający na pomniejszeniu kwoty do zapłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem k. Regulamin niniejszy dokument wraz załącznikami l. Stała Karta Klienta wydawana przez Hurtownię na czas nieokreślony pod warunkiem przekroczenia przez Klienta obrotu 3000,00 zł netto średniomiesięcznie przez okres 3 miwsięcy. m. Sprzedaż hurtowa sprzedaż towarów w ilości minimalnej jednego opakowania zbiorczego oraz pojedynczych sztuk w przypadku wybranych przez Hurtownię asortymentów. III. Zasady dokonywania zakupów 1. Warunkiem dokonania zakupów w Hurtowni jest prowadzenie przez Klientów działalności gospodarczej w profilu działalności Hurtowni to jest sprzedaży kwiatów ciętych, doniczkowych, roślin, nasion oraz artykułów dekoracyjnych w ilościach hurtowych umożliwiających ich dalszą odsprzedaż. 2. Zakupów w Hurtowni na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mogą dokonywać Klienci w sposób jednorazowy oraz w sposób ciągły na zasadach przewidzianych dla stałych klientów na podstawie Kart Klienta wydawanych przez Hurtownię. 3. Klient przed dokonaniem zakupów w Hurtowni zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz przedstawić dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej. 4. Dopuszcza się jedynie sprzedaż towarów w ilościach hurtowych. 5. Ze względów bezpieczeństwa na teren Hurtowni nie można wprowadzać dzieci oraz zwierząt 6. Klient nie jest uprawniony do korzystania z narzędzi oraz sprzętu przeznaczonego do wykonywania obowiązków przez pracowników, m.in. drabin, noży, sekatorów, łopat, itp. 7. W przypadku zaistnienia potrzeby użycia narzędzi i sprzętu przeznaczonego do użycia przez pracowników, Klient zobowiązany jest do zwrócenia się o wykonanie czynności do personelu Hurtowni. 8. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieuprawnione używanie narzędzi i sprzętu przeznaczonego do użytku przez pracowników. 9. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i rzeczy pozostawione w pojazdach znajdujących się na terenie niestrzeżonego parkingu Hurtowni. IV. Procedura wydania i stosowania Karty Klienta 1. Warunkiem koniecznym do dokonywania zakupów w Hurtowni jest uzyskanie Czasowej Karty Klienta lub Stałej Karty Klienta po uprzednim wypełnieniu i złożeniu Formularza Rejestracyjnego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Złożenie Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Hurtownię danych osobowych zamieszczonych w Formularzu Rejestracyjnym i stanowi warunek otrzymania Karty Klienta. 2

3 3. Złożenie Formularza Rejestracyjnego może nastąpić poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem oraz na terenie Hurtowni. 4. Czasowa Karta Klienta wydawana jest Klientom, których miesięczny obrót zarejestrowany na Koncie Klienta nie przekracza kwoty 3000,00 zł netto. 5. Stała Karta Klienta wydawana jest Klientom, których obrót miesięczny zarejestrowany na koncie Klienta przekracza kwotę 3000,00 zł netto i uprawnia do otrzymania bonusu obliczanego w następujący sposób ,00 zł 2% ,00 zł 3% ,00 zł 4% ,00 zł 5%. Kwoty te będą naliczane od wartości netto zakupionych towarów nie objętych przecenami lub akcjami promocyjnymi. Bonus przysługuje wyłącznie Klientowi, który w chwili realizacji nie posiada zobowiązań wobec firmy za dany okres jak i należności przeterminowanych. 6. Celem udzielenia bonusu Hurtownia sumuje obroty Klienta w miesiącu kalendarzowym wyłączając towary nie podlegające bonusowi. Okresem, w którym będą realizowane bonusy są dni od 2 do 7 miesiąca następującego po miesiącu za który obliczany jest bonus i jest udzielony poprzez jednorazowe obniżenie ceny zakupów o ustalony w oparciu o pkt 5 bonus. Po przekroczeniu tego terminu nie będą realizowane bonusy. 7. Kwoty obrotu upoważniającego do uzyskania Stałej Karty Klienta zostaną określone w uchwale wspólników na podstawie wyniku finansowego Hurtowni i ogłoszone w siedzibie Hurtowni oraz na stronach internetowych pod adresem 8. Aktualizacja obrotu zgromadzonego przez Klienta dokonywana jest przez Hurtownię każdorazowo na koniec dnia, w którym została dokonana przez Klienta transakcja powiększająca jego obrót. 9. W przypadku gdy w wyniku aktualizacji obrotu, obrót zarejestrowany na koncie Klienta przekroczy kwotę uprawniającą do Stałej Karty Klienta, po zakończeniu okresu ważności Czasowej Karty Klienta Klient otrzymuje Stałą Kartę Klienta. 10. Czasowa Karta Klienta jest ważna w terminie wskazanym na karcie. 11. Jeżeli zakupy Klienta w Hurtowni roku rozliczeniowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia spadną poniżej kwoty 15000,00 zł netto, Hurtownia ma prawo unieważnić wydaną mu Kartę Stałego Klienta, o czym informuje Klienta na wskazany przez niego adres. 12. Klient zobowiązany jest do zwrotu Karty która utraciła swoją ważność lub została unieważniona. 13. Dotychczas wydane karty Złota, Srebrna i Brązowa tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 14. Wydanie i korzystanie z Czasowej Karty Klienta oraz Stałej karty Klienta jest bezpłatne. 15. Każda Karta Klienta wydawana przez Hurtownię zawiera numer karty oraz nazwę firmy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do jej użytkowania 16. Klient wypełniając Formularz Rejestracyjny odpowiada za rzetelność i zgodność z prawdą zawartych w nim danych. 17. Karta Stałego Klienta może być używana tylko przez osobę upoważnioną do użytkowania karty, której imię i nazwisko widnieje na karcie. 18. Klient zobowiązany jest zawiadomić Hurtownię o każdej zmianie danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym poprzez wypełnienie Formularza Zmiany Danych Osobowych dostępnego na terenie Hurtowni lub na stronie internetowej pod adresem 19. Klient traci prawo do zakupów, a Hurtownia unieważnia kartę w przypadku: a. świadomego udostępnienia przez Klienta karty osobom trzecim w celu uzyskania przez nie zniżek, 3

4 b. popełnienia wykroczenia lub przestępstwa na terenie Hurtowni c. zawieszenia, likwidacji lub zaprzestania działalności gospodarczej d. naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie e. w przypadku przewidzianym w punkcie 11 V. Informacje o karcie 1. Wydawcą Czasowej Karty Klienta oraz Stałej Karty Klienta jest firma Grajewsy Spółka Jawna z siedzibą w Świebodzicach. 2. Karta Klienta jest kartą plastikową z kodem kreskowym. 3. Każda Karta Klienta posiada indywidualny Numer Karty oraz indywidualne Konto Klienta. 4. W ramach tego samego konta klienta Hurtownia może wydać więcej niż jeden egzemplarz Karty Klienta opatrzony indywidualnym Numerem Karty i przypisany do tego samego Konta Klienta. 5. Karta Klienta nie jest kartą płatniczą, bankomatową ani kredytową. 6. Karta Klienta stanowi własność firmy Grajewscy Spółka Jawna. 7. Karty Klienta wydawane są imiennie. 8. Karty wydawane są Klientowi osobiście w siedzibie firmy lub przesłane droga korespondencyjną na adres wskazany w Formularzu Rejestracyjnym w ciągu 7 dni od uzyskania prawa do ich użytkowania. 9. Karta nie może być używana przez osoby trzecie nie posiadające statusu Klienta dokonującego zakupów w systemie ciągłym. 10. Domniemywa się, że osoba posługująca się Kartą Klienta jest Klientem lub osobą wskazaną przez Klienta w Formularzu Rejestracji jako osoba upoważnioną do użytkowania karty. 11. Hurtownia zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Klienta z jego dokumentem tożsamości przed dokonaniem zakupów. 12. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Klienta należy niezwłocznie zawiadomić Hurtownię. 13. W przypadku wymiany Karty Klienta dotychczas wygenerowany obrót zostanie automatycznie uwzględniony na nowej karcie. VI. Sprawdzanie stanu Konta Klienta 1. Wartość obrotu zarejestrowanego na Koncie Klienta jest automatycznie aktualizowana. 2. Klient ma prawo weryfikować wartość zarejestrowanego obrotu bezpośrednio w Hurtowni. 3. Klient może składać na piśmie reklamacje dotyczące naliczenia obrotu wraz z dowodem zakupu potwierdzającym dokonanie transakcji z użyciem Karty Klienta w terminie 7 dni od daty dokonania transakcji. 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, Numer Karty oraz Numer Klienta i jego podpis. 5. Hurtownia zobowiązana jest rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. VII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności Klientów 1. Wszelkie dane dotyczące Klientów Hurtowni oraz informacje przedstawione przez Klientów traktowane będą przez Hurtownię na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Klient wypełniając i przekazując Formularz Rejestracyjny: a. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu 4

5 b. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Hurtownie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Formularzy Rejestrowych, c. potwierdza prawdziwość i rzetelność danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Formularzy Rejestracyjnych jest firma Grajewscy Spółka Jawna z siedzibą w Świebodzicach. 4. Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z zm.). 5. Hurtownia jako administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia że zbierane przez nią dane są przetwarzane zgodnie z określonym prawem celem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem, w sposób merytorycznie poprawny i adekwatny w stosunku do celów w jakim są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Klientów, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 6. Celem zbierania danych osobowych przez Hurtownię są wszystkie czynności prawne niezbędne do dokonania sprzedaży artykułów oferowanych przez Hurtownie oraz procedury wydawania Kart Klienta. 7. Hurtownia jako administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres , numer rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem, numer NIP, REGON, forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, profil działalności gospodarczej wskaźnik obrotu zakupów. 8. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą Klienta, którego dotyczą. 9. Klient ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania bądź ich usunięcia. 10. Hurtownia jest zobowiązana do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń, w szczególności zabezpieczania danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem. VIII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Nieważność któregokolwiek z postanowień regulaminu nie wyklucza stosowania jego pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom niniejszego Regulaminu. 3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie spory oraz reklamacje będą rozpatrywane według Regulaminu obowiązującego w dniu zakupu. 4. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku: a. dostosowania postanowień Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa; b. w związku z rozszerzeniem oferty form sprzedaży prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu; c. w związku ze zmianą profilu działalności Hurtowni. 5. Niniejszy Regulamin zatwierdzony uchwałą wspólników z dnia , wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia w miejsce dotychczas obowiązującego. 5

6 Załącznik nr 1 do Regulamin Hurtowni Grajewscy Spółka Jawna w Świebodzicach FROMULARZ REJESTRACYJNY Nazwa firmy Adres firmy Miejscowość i kod pocztowy Adres mailowy Tel. Kontaktowy NIP Regon Forma prawna działalności Profil działalności gospodarczej Numer rachunku bankowego Osoba upoważniona do posiadania Karty Klienta Oświadczam, że dane wskazane powyżej są rzetelne i prawdziwe. (podpis Klienta) Potwierdza, że zapoznałam /łem się z Regulaminem Hurtowni Grajewscy Spółka Jawna i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Grajewscy Spółka Jawna z siedzibą w Świebodzicach w celach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 ze zm.).. (pieczątka firmowa) (data i podpis Klienta) 6

7 Załącznik nr 1 do Regulamin Hurtowni Grajewscy Spółka Jawna w Świebodzicach FORMULARZ ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH Dane identyfikacyjne klienta: Nazwa firmy Numer Klienta Numer Karty Aktualne dane Klienta: Nazwa firmy Adres firmy Miejscowość i kod pocztowy Adres mailowy Tel. Kontaktowy NIP Regon Forma prawna działalności Profil działalności gospodarczej Numer rachunku bankowego Osoba upoważniona do posiadania Karty Klienta Oświadczam, że dane wskazane powyżej są rzetelne i prawdziwe (data i podpis Klienta) 7

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje 1 Przedmiot Regulaminu 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w Wałbrzychu, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Benefits by home&you 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r.

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r. Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy Wersja z dn. 05.03.2014r. Definicje: Regulamin - niniejszy regulamin. Umowa umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego burdaksiazki.pl, dostępnego pod adresem http://sklep.burdaksiazki.pl,

Bardziej szczegółowo