Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Adres pocztowy: ul.energetyczna 4 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Janusz Semp Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 13

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja hurtowni danych SAP BW wraz z rozszerzeniem o nowe funkcjonalności poprzez migrację systemu na nową platformę technologiczną II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja hurtowni danych SAP BW wraz z rozszerzeniem o nowe funkcjonalności poprzez migrację systemu na nową platformę technologiczną w zakresie: 1) udzielenie licencji na korzystanie przez Zamawiającego oprogramowania SAP wraz z objęciem oprogramowania opieką serwisową w ramach programu SAP Enterprise Support, 2) rozszerzenie uprawnień licencyjnych na Oprogramowanie w zakresie określonym w dalszej części dokumentu, 3) dostawy nośników z Oprogramowaniem lub udostępnienia za pomocą Internetu nabywanego w ramach umowy Oprogramowania SAP, 4) objęcie nowego Oprogramowania SAP w pkt. 1) standardową opieką serwisową dla oprogramowania SAP w ramach programu SAP Enterprise Support na okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 sierpnia 2018 roku. 5) dostawy infrastruktury serwerowej o funkcjonalności i zakresie wsparcia określonym w dalszej części dokumentu. Zakupywany sprzęt oraz oprogramowanie będzie dostarczone i zainstalowane w serwerowni przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 6) uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz wdrożenie oprogramowania w środowisku Zamawiającego w zakresie określonym w załączniku do projektu umowy, w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy oraz wsparciem po starcie produkcyjnym w okresie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 7) przeprowadzenie warsztatów dla administratorów i deweloperów w ilości łącznej 120 godzin, na zasadach określonych w projekcie umowy załącznik nr 5 do SIWZ, 8) voucher na szkolenia dla min 4 osób wskazanych przez Zamawiającego z terminem wykorzystania do dnia 31 sierpnia 2018roku: a) HA100 SAP HANA # Introduction, b) HA150 SQL Basics for HANA, c) HA200 SAP HANA Installation & Operations, d) HA300 SAP HANA Implementation & Modeling, e) HA360 SAP HANA Hands-on Lab 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia jest zawarty w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 4. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami (aplikacjami) Zamawiającego wymienionymi poniżej w pkt. 6, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem (programu) aplikacji Zamawiającego i posiada wszystkie funkcjonalności i zakres usług określone w specyfikacji technicznej w części I Opisu przedmiotu zamówienia WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE DLA PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (rozwiązania) równoważnego Wykonawca musi na podstawie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentacji oferowanych produktów co najmniej wykazać, że produkt (rozwiązanie) - usługa równoważna spełnia wymagania Zamawiającego. 6. Specyfikację programów (aplikacji) posiadanych przez Zamawiającego lub usług, których Zamawiający korzysta, a w zakresie których Zamawiający stawia wymagania określone w powyżej to: 2 / 13

3 a) SAP Business Warehouse w wersji 7.3 wykorzystujący bazę danych MS SQL/ IBM DB2 Mainframe IBM DB2/ Linux, b) Infrastrukturę serwerową dla aplikacji SAP BW opartą o architekturę Intel x86 i system operacyjny Linux/ Windows, c) SAP ERP 6.0 EHP5. 7. Dostarczone oprogramowanie w dniu udzielenia uprawnień licencyjnych musi zapewnić standardową współpracę on-line (bez potrzeby budowy dodatkowych interfejsów) tj. wymianę danych w postaci sformalizowanych dokumentów z systemem Zamawiającego ZSRK, zbudowanym w oparciu o oprogramowanie SAP II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3 / 13

4 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Z /14 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_janek159 Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 12/11/2014 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/11/2014 (dd/mm/rrrr) 4 / 13

5 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: II.1.5) 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja hurtowni danych SAP BW wraz z rozszerzeniem o nowe funkcjonalności poprzez migrację systemu na nową platformę technologiczną w zakresie: 1) udzielenie licencji na korzystanie przez Zamawiającego oprogramowania SAP wraz z objęciem oprogramowania opieką serwisową w ramach programu SAP Enterprise Support, 2) rozszerzenie uprawnień licencyjnych na Oprogramowanie w zakresie określonym w dalszej części dokumentu, 3) dostawy nośników z Oprogramowaniem lub udostępnienia za pomocą Internetu nabywanego w ramach umowy Oprogramowania SAP, 4) objęcie nowego Oprogramowania SAP w pkt. 1) standardową opieką serwisową dla oprogramowania SAP w ramach programu SAP Enterprise Powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja hurtowni danych SAP BW wraz z rozszerzeniem o nowe funkcjonalności poprzez migrację systemu na nową platformę technologiczną w zakresie: 1) udzielenie licencji na korzystanie przez Zamawiającego oprogramowania SAP wraz z objęciem oprogramowania opieką serwisową w ramach programu SAP Enterprise Support lub udzielenie licencji na udzielnie licencji na oprogramowanie równoważne i objęcie tego oprogramowania opieką serwisową w ramach programu równoważnego do SAP Enterprise Support 2) rozszerzenie uprawnień licencyjnych na Oprogramowanie w zakresie określonym w dalszej części dokumentu, 3) dostawy nośników z Oprogramowaniem lub 5 / 13

6 Support na okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 sierpnia 2018 roku. 5) dostawy infrastruktury serwerowej o funkcjonalności i zakresie wsparcia określonym w dalszej części dokumentu. Zakupywany sprzęt oraz oprogramowanie będzie dostarczone i zainstalowane w serwerowni przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 6) uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz wdrożenie oprogramowania w środowisku Zamawiającego w zakresie określonym w załączniku do projektu umowy, w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy oraz wsparciem po starcie produkcyjnym w okresie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 7) przeprowadzenie warsztatów dla administratorów i deweloperów w ilości łącznej 120 godzin, na zasadach określonych w projekcie umowy, 8) voucher na szkolenia dla min 4 osób wskazanych przez Zamawiającego z terminem wykorzystania do dnia 31 sierpnia 2018roku: a) HA100 SAP HANA # Introduction, b) HA150 SQL Basics for HANA, c) HA200 SAP HANA Installation & Operations, d) HA300 SAP HANA Implementation & Modeling, e) HA360 SAP HANA Hands-on Lab 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia jest zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 4. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który udostępnienia za pomocą Internetu nabywanego w ramach umowy, 4) objęcie nowego Oprogramowania w pkt. 1) standardową opieką serwisową dla oprogramowania SAP w ramach programu SAP Enterprise Support lub w przypadku produktu równoważnego programu równoważnego do programu SAP Enterprise Support na okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 sierpnia 2018 roku. 5) dostawy infrastruktury serwerowej o funkcjonalności i zakresie wsparcia określonym w dalszej części dokumentu. Zakupywany sprzęt oraz oprogramowanie będzie dostarczone i zainstalowane w serwerowni przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 6) uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz wdrożenie oprogramowania w środowisku Zamawiającego w tym Usługi Migracji i optymalizacji raportowania - w zakresie określonym w załączniku do projektu umowy, w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy oraz wsparciem po starcie produkcyjnym w okresie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 7) uruchomienie w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy procesu replikacji danych z systemu SAP ERP w czasie zbliżonym do rzeczywistego lub nie dłuższym niż 1 godzina dla potrzeb generowania sprawozdań budżetowych Rb 23, Rb -27 oraz Rb 28 oraz przygotowanie tych sprawozdań w rozwiązaniu SAP HANA lub rozwiązaniu równoważnym; za czas zbliżony do rzeczywistego Zamawiający uzna, jeżeli od momentu zmiany w danych źródłowych systemu SAP ERP do momentu odzwierciedlenia tej zmiany w sprawozdaniu minie nie więcej niż 5 minut.; zastosowane rozwiązanie musi posiadać narzędzie do modelowania zapytań (wglądów) danych podlegających replikacji z systemu SAP ERP, 8) przeprowadzenie warsztatów dla administratorów modułowych, analityków i deweloperów w ilości łącznej 120 godzin z 6 / 13

7 w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami (aplikacjami) Zamawiającego wymienionymi poniżej w pkt. 6, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem (programu) aplikacji Zamawiającego i posiada wszystkie funkcjonalności i zakres usług określone w specyfikacji technicznej zawartej w niniejszej dokumentacji, a w szczególności w części I Opisu przedmiotu zamówienia WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE DLA PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ. 5. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (rozwiązania) równoważnego Wykonawca musi na podstawie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentacji oferowanych produktów co najmniej wykazać, że produkt (rozwiązanie) - usługa równoważna spełnia wymagania Zamawiającego. 6. Specyfikację programów (aplikacji) posiadanych przez Zamawiającego lub usług, których Zamawiający korzysta, a w zakresie których Zamawiający stawia wymagania określone w powyżej to: a) SAP Business Warehouse w wersji 7.3 wykorzystujący bazę danych MS SQL/ IBM DB2 Mainframe IBM DB2/Linux, b) Infrastrukturę serwerową dla aplikacji SAP BW opartą o architekturę Intel x86 i system operacyjny Linux/Windows, c) SAP ERP 6.0 EHP5. 7. Dostarczone oprogramowanie w dniu udzielenia uprawnień licencyjnych musi zapewnić standardową współpracę online (bez potrzeby budowy dodatkowych interfejsów) tj. wymianę danych w postaci sformalizowanych dokumentów z systemem Zamawiającego ZSRK, zbudowanym w oparciu o oprogramowanie SAP. 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania, usługi informatyczne: konfiguracji rozwiązania, na zasadach określonych w projekcie umowy; 9) voucher na szkolenia narzędziowe (techniczne) dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego w wysokość minimum 60 dni szkoleniowych wskazanych przez Zamawiającego z oferty producenta dostarczanego oprogramowania z terminem wykorzystania do dnia 31 sierpnia 2018roku, obejmującego minimum następujący zakres: - podstawowy przegląd zastosowanej technologii - implementację i jej metody oraz modelowanie procesów wewnątrz bazy i aplikacji - podstawy języka zapytań SQL do bazy danych in-memory - zagadnienia z zakresu utrzymania, aktualizacji, optymalizacji, backupu - zbiór najlepszych praktyk dotyczących zastosowania tej technologii Technologia database in-memory musi być certyfikowana przez producenta aplikacji firmę SAP do pracy z takimi aplikacjami, jak SAP ERP (ECC), SAP BW (z modułem BPC), SAP Solution Manager, SAP NetWeaver 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia jest zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 4. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami (aplikacjami) Zamawiającego wymienionymi poniżej w pkt. 6, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem (programu) aplikacji Zamawiającego i posiada wszystkie funkcjonalności i zakres usług 7 / 13

8 konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, usługi szkoleniowe, serwery. 9. Do wszelkich dokumentów złożonych z ofertą w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski. 10. Wykonawca jest zobowiązany podać dane dot. urządzeń i licencji zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ formularz ofertowy. określone w specyfikacji technicznej zawartej w niniejszej dokumentacji, a w szczególności w części I Opisu przedmiotu zamówienia WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE DLA PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ oraz spełniające poniższe warunki: - Rozwiązanie powinno wspierać federację danych, pozwalającą na zadawanie zapytań do zewnętrznych źródeł danych, - Architektura umożliwiająca zwiększenie skalowalności platformy poprzez elastyczne dodawanie kolejnych węzłów obliczeniowych. Wymagane jest wsparcie dla węzłów heterogenicznych, tj. różne systemy operacyjne, różny sprzęt, - Referencje w kraju lub poza granicami dla architektur obsługujących powyżej 50 TB danych, - Wsparcie dla analityki wbudowanej w bazę danych oraz powiązanych z tym różnego rodzaju funkcji analitycznych, w tym: funkcje OLAP, Matematyczne, Statystyczne, Rozkładu jednowymiarowego, Funkcje Data Mining, - Wsparcie dla mechanizmów Full Text Search oraz API Web 2.0, - Silnik bazodanowych w architekturze MPP (Massively Parallel Processing), - Wbudowane API MapReduce, - Mechanizmy bezpieczeństwa wykorzystujące autentykację LDAP, - Mechanizmy bezpieczeństwa zapewniające szyfrowanie na różnych poziomach granularności, co najmniej bazy danych (AES, AES256, AES_FIPS, AES256_FIPS) oraz kolumn (AES 128-bit), - Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo na poziomie warstwy transportowej (co najmniej FREE_RSA, RSA), - Zapewnienie szerokiego spektrum indeksów, umożliwiających zapewnienie szybkiego dostępu do danych składowanych w bazie danych, - Zapewnienie przez silnik mechanizmów równoległego 8 / 13

9 ładowania danych w trybie blokowym oraz ładowania bliskiego czasowi rzeczywistemu, - Mechanizmy kompresji nie wymagające konfiguracji oraz stosowania opcji zewnętrznych (kompresja wbudowana w silnik, zapewniana przez odpowiedni sposób zapisu danych), - Silnik zapewnia zarządzanie cyklem życia danych poprzez mechanizmy partycjonowania, możliwość zarządzania położeniem obiektów na wybranych przestrzeniach składowania, możliwość zarządzania danymi na dedykowanych przestrzeniach składowania np. poprzez oznaczenie ich jako tylko do odczytu, odłączenie ich od przetwarzania przez użytkowników (tryb off-line), włączenie ich do przetwarzania (tryb on-line), - Wsparcie dla wielu języków programowania, w tym m.in. C/C++, JAVA, PERL, Python, CLR, Ruby, - Zapewnienie mechanizmów wspierających pracę administratorów zarówno w czynnościach codziennych związanych z utrzymaniem silnika bazodanowego jak również pracach związanych z przeglądami i strojeniem wydajności (oczekiwane są m.in. mechanizmy które podpowiadają administratorowi, jak przebudować struktury indeksowe, dla efektywniejszego realizowania zapytań). Przez usługę równoważną do usługi SAP Enterprise Support rozumie się usługę serwisu oprogramowania świadczoną na zasadach nie gorszych niż określone w załączniku nr 3 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w szczególności w zakresie: zakresu usług, pomocy technicznej, obsługi zgłoszeń serwisowych, doradztwie technicznym, kontroli jakości. 5. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (rozwiązania) równoważnego Wykonawca musi na podstawie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentacji oferowanych produktów co najmniej wykazać, 9 / 13

10 że produkt (rozwiązanie) - usługa równoważna spełnia wymagania Zamawiającego. 6. Specyfikację programów (aplikacji) posiadanych przez Zamawiającego lub usług, których Zamawiający korzysta, a w zakresie których Zamawiający stawia wymagania określone w powyżej to: a) SAP Business Warehouse w wersji 7.3 wykorzystujący bazę danych MS SQL/ IBM DB2 Mainframe IBM DB2/Linux, b) Infrastrukturę serwerową dla aplikacji SAP BW opartą o architekturę Intel x86 i system operacyjny Linux/Windows, c) SAP ERP 6.0 EHP5. 7. Dostarczone oprogramowanie w dniu udzielenia uprawnień licencyjnych musi zapewnić standardową współpracę online (bez potrzeby budowy dodatkowych interfejsów) tj. wymianę danych w postaci sformalizowanych dokumentów z systemem Zamawiającego ZSRK, zbudowanym w oparciu o oprogramowanie SAP. 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania, usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, usługi szkoleniowe, serwery. 9. W zakresie infrastruktury serwerowej oferowany sprzęt musi być certyfikowaną konfiguracją zgodną z SAP HANA dostępną na stronie SAP HANA Hardware Certification - Appliance (HANA- HWC-AP SU 1.0) - scn.sap.com/docs/doc w przypadku zaoferowania technologii database in-memory równoważnej do SAP HANA, dostarczony sprzęt musi posiadać certyfikat producenta oferowanej technologii database in-memory, z którego będzie wynikało, że można go stosować bez żadnych ograniczeń w połączeniu z oferowaną technologią database in-memory dla posiadanych przez Zamawiającego aplikacji SAP. Oferowany sprzęt równoważny musi 10 / 13

11 być objęty wsparciem technicznym producenta w zakresie oferowanych komponentów programowych oraz infrastruktury serwerowej dla oferowanej technologii database inmemory oraz posiadanych przez Zamawiającego aplikacji SAP. 10. Na potwierdzenie warunku przedmiotowego określonego w pkt. 9 wymagane jest dostarczenie certyfikatu lub oświadczenia producenta o zgodności oferowanego sprzętu z certyfikowanym rozwiązaniem dla SAP HANA ; w przypadku zaoferowania produktu równoważnego wymagane jest dostarczenie certyfikatu lub oświadczenia producenta o zgodności oferowanego sprzętu z rozwiązaniem aplikacyjnym. 11. Do wszelkich dokumentów złożonych z ofertą w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski. 12. Wykonawca jest zobowiązany podać dane dot. urządzeń i licencji zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ formularz ofertowy. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3) Zamiast: 36 miesięcy od udzielenia zamówienia Powinno być: Termin realizacji zamówienia: do r. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.1) pkt 2, 3 Zamiast: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje łącznie następujące usługi: a) co najmniej 1 usługa o wartości co najmniej zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) w zakresie uruchomiania produktywnego SAP HANA, b) co najmniej jedna usługa migracji rozwiązania SAP BW na platformę SAP HANA, W/w usługi a) i b) mogą być wykonane w ramach jednego Powinno być: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje łącznie następujące usługi: a) co najmniej 1 usługa o wartości co najmniej zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) w zakresie uruchomiania produktywnego SAP HANA lub rozwiązania równoważnego, b) co najmniej jedna usługa migracji rozwiązania SAP BW na platformę SAP HANA lub na platformę równoważna 11 / 13

12 projektu (np. na podstawie jednego stosunku zobowiązaniowego, jednej umowy) lub w ramach odrębnych przedsięwzięć. Ponadto Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, usługi z pkt. a) i b) muszą być wykonane łącznie przez przynajmniej jednego z wykonawców występujących wspólnie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia: a) Kierownikiem projektu posiadającego minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych związanych z wdrażaniem SAP HANA, oraz posiadający certyfikat SAP Enterprise Achitect, b) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat OS/DB Migration for SAP Systems oraz certyfikat oferowanej platformy SAP HANA APPLIANCE oraz doświadczenie w minimum 2 projektach SAP BW na platformie SAP Hana, c) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat SAP Business Warehouse oraz doświadczenie w minimum 2 projektach SAP BW na platformie SAP Hana, d) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat SAP Certified Application Associate dla SAP Hana oraz doświadczenie w minimum 2 projektach wdrożenia SAP Hana Funkcji Kierownika Projektu z pkt a) nie można łączyć z innymi rolami wymienionymi w pkt. b), c), d). Pozostałe można łączyć. W/w usługi a) i b) mogą być wykonane w ramach jednego projektu (np. na podstawie jednego stosunku zobowiązaniowego, jednej umowy) lub w ramach odrębnych przedsięwzięć. Ponadto Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, usługi z pkt. a) i b) muszą być wykonane łącznie przez przynajmniej jednego z wykonawców występujących wspólnie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia: a) Kierownikiem projektu posiadającego minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych związanych z wdrażaniem SAP HANA, lub posiadającego minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych związanych z wdrażaniem rozwiązania równoważnego do SAP HANA, b) co najmniej dwoma osobami posiadającymi doświadczenie w minimum 2 projektach uruchomienia SAP BW na platformie SAP Hana lub na platformie równoważnej, Funkcja określona w pkt a) nie możne być łączona z funkcjami b). Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1) pkt 2 Zamiast: 2. Termin dostawy licencji. Waga 10 Powinno być: 2. Termin wykonania replikacji. Waga / 13

13 VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: 18/12/2014 IV.3.4) (dd/mm/rrrr) Powinno być: 19/12/2014 (dd/mm/rrrr) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8) Zamiast: 18/12/2014 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 19/12/2014 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami do ogłoszenia, zamieszcza również zmodyfikowaną treść SIWZ na swojej stronie internetowej tj. VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 26/11/2014 (dd/mm/rrrr) - ID: / 13

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo